Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 29, 1913, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKliOtf JJNK 29 IKJ)NA J9I3
Strana 7
P— —
MU DNÍ
9129 — Dámiký noční úbor x
jednoho kinu Velikost: malá
etřední velká Jest třeba 6 yardů
36-palcové látky pro střední veli
kost 9439 Blůza pro dámy Htříhy
v 6 velikostech: 32 34 30 38
40 a 42 piilcft přes prsa jest tře
ba 3 yardy 3G-palcovó látky pro
velikost 3H paleft
fr li
d lil li
'dl uu
v i
Upoiorňujeme naie odběratele aby pH obJednAvoe viorki itřihů
neopomenul 1 ndatl mimo namáčeného čiila jeětěmim aneb etafí
CELOU NOC
Xptaodkk s certjr postrkem Bucka as
rakouskou branlcL — NptJ Z
M KudíJ
Hylo již k večeru když prová
zejíc! lián čet tiíc i nehnali konečně
vflat na kterém jsme měli jeti dá
le Vytli jsme z dusné řatlavy a
kráčeli po silnici rozřezávajíc!
vesnici iih dvě nestejné poloviéky
dtilft ke mlýnu kde nás očekával
mužík liyl to oíklivý rozcuchá
ný člověk který nás přivítal
spoustou nadávek Naložili jsme
avé uzlíky na vftx vyíplhali se na
něj a vyjeli
Vlastně jsme jeli kromě obou
četnlkft jen Iři Diieinler Itosti
slav Zaklyiuki a já My incli na
Jh)vo právo Ale oba židé kteří
byli a námi hnáni postrkem ne
ničil práva na jízdu 1'okimili
! vvlcťti na vAz al niuilk je
oba sehnal biéem
— Ah nirchy iiduvskét Muzi
ku kftij dm te a teď bystu st j
ilě vozit rhtélif Nic ! Od mul
ka smibnánl nrérkejUI
me
Diíto ú o viorek Ji 13 eeatové kávy kterýl Vám ta potádánl naláme idama a afeivfctme te o pravdlvMU aaiekt tmtal
KAVU TUTO IA£lUtn NA VCWE3 OD ti UtZJ VttX - JeU taad Uber kávy pro Via donvUne at aa Wým otuodent a objedaaju tpoMai aaebo u Via táMlka dk
rHal wiiíai aa mCi ai£ty kdyl toUl by cktila viee aoitsodá ebjedaal pekfoeaadl
fAUATUJTO ttX VtTZt OSJCDlAVRA TtU ?tC3 Ct3Trf3 HA DOVCStU KTBHá JW OtTATNl DOST! Nt3Xl - ObjediáteU od aii kdaoa tallatá ttaaeU ae ULlymi aaii
cl aákaaaáy Jako eao nzih%r kraia ktett ke vtiiré iejeaocti od á U kapaJL - DaUi druhy kávy máme po l M a a teateck — ruto o vor3i JotU daee aa:
OMAHA COFFEE MILL 1004 So 13 Str Omaha Neb
CkMik7 jrtw)4= pt cUmsI ftóa froti II !„ rilTB U Jtl) TOTO ÍSTU V "roxIOSU"
BA
' i_v_ _ c
S V JiT
9455 Sukně pro slečny a mla
dé íeny Htříhy v 5 velikostech
14 15 16 17 a J8 lét Jest třeba
4 a tří osminy yardu 44-palcové
1ítky pro velikost 17 lét
9167
9187 Kabátek pro děvčátka
Lil V't A I á r n
-uriny ve veiiKOHiecu: o 8 a
10 lét Jest potřebí 2% yardu
44 pulcové látky pro velikost C
lét
Každý kdo lobě předplatí na
některý s naiich iiitň obdrti Je
len módni viorek— itřih úplně i
darmá Dallí viorky ta lOo Jeden
Capali tedy oba chudáci pčáky
Ilosenblum haličský žid mladňl
žid z obou snesl via apathicky
alo Kssinan ruský Šedivý a dlou
hobradý rozhazoval rozčileně ru
kama a protestoval
nrzy jsme sjeli se silnice a za
bočili na kostrbatou polní cestu
— Nadjlďka vysvětloval la
konicky mužík vypouštěje husté
chuchvalce dýmu z papirosy jíž
jsem ho obdařil
Oba židé počali znstávati poza
du Cesta byla rozmoklá a nohy
klouzaly po mazlavé hlíně
— Jakf Nebylo by možno vži
ti je na vfta? řekl jsem ukazuje
na no Zdržuji nás Jeitě by ně
který i čctnlko musil jiti nimi
Toho so Mníei polekali
— Vezmi je na vfti připojili se
ke mno
— Af zaplatit
— KdJ vezmou peníze řekni!
Oesct kopějcJt na den dělávám
peníz nám nedovolili vzít s se
bou Tak tak i hlady neumře
Mužik vypustil nový kutuuě
lýmu
n
K povšimnutí krajanům na západě!
rroá ayaéjél doby nardite aa drahota káty kdyi jett tu aa Kipadl doud jlt řký oockod který Vám prodá
provou o dobrou kávu zo 26 contů libru
— AU do vrehn pojdete víí
cbnj péíky Koníky tnbin urav-
Dobrá
81 unce schýlilo uc již k suné
tun o)oru 'AhrsimU únavou a
počalo s skrývali pod 'Mini Ko
m-hih 'mkffa ňplně a jen ohni
vým zlatem ©vroubená oblaka
prozrazovala ía neSlo sjat al ím
svítí někde jinde na íťaslnějftí
kraje i lidí než ja!Í jsou v Siré
matusV e Husí
l'o pláni záplatované nesžet
nýmí musickými políčky se poča
lo rozkiaoati ticiio všechno ne
ukládalo ku spánku Jen cvrčci
tento internacionální muzikant
ský nárfidek hudlí neúnavně avo-
je stříbrné trylky a nad naiirní
hlavami míhal se roj drobných
komárů Ale i cvrčci zmlkli a ko
máři bylí odváti kamsi do dálky
Na obloze vystupoval nnylý kon
kurent slunce — měsíc a počal
zalévatí zčernalé pláně modra
vým svitem
Ale nedařilo se mu to Drobné
obláčky se rozpustile honily po
nebí a zaěerňovaly jeho sentimen
tální líce Vynořoval se nevrle
chvilkami a zasvítil jasněji ale
sotva že se jednoho nezbedy zba
vil již tu byl jiný a historie se
opakovala Konečně se obláčky
spojily v jediný celek a zakryly
bledého nočního poutníka úplně
Počal padati droboučký déňť
Vftz jel jhwmIii ku předu ale o
t řásni se nicméně velice Zmože
ni únavou počali jsme dřímati
nedbajíce nepohodlí ani deátč
Slézat ozval se jadrný muží
kův hlas je tu kopec
Trvalo to chvilku nežli jsme se
všichni probudili a slezli
— Držte so pohromadě řekl je
den z ěetníkA Jinak budeme nu
ceni okamžitě střílet
Malý hlouček lidí počal stou
pafi tmou do kopec Z počátku
jsme ňli tise potom se vňak poda
řilo hovořili Sli jsme podle se
be s Rostislavem Před námi vy-
kračoval dlouhými kroky pološí-
lený Duemler a za námi cupali o- tím posledních sil Cítím že usí
ba židé riírn v chňzi Nohv se sfalv též-
— Máte rul noční procházky!
otázal jsem se Rostislava
— Mám řekl Zaklynski Kolik
vzpomínek se k nim víže! U nás
jsme mcli ve zvyku scházet se v
noci Debatuje se při čaji — kou
ře tolik že hlava bolí A najed
nou si kdosi vzpomene Že venku
lííme nádherná vonná step šumí
zádumčivé lesy Vyhlédnou vši
chni ven Rozbouřené myšlenky
se tiší a čistí oči dýmem unave
né počínají hleděti jasněji Ozve
se hlas dva a bio — již všichni
zpívají Vy znáte přece naše ma
oruské písničky T
— Málo
— Nu zazpívám vám
Rostislav odkašlává a počíná
pět:
Sivý sokoločku
sidíS na dubočku
řis'ty vidil čis 'ty báčil
mojlto bratra v vojsku
Jeho hlas je teskný ochraptělý
a zní dutě jakoby v něm bylo co
i prasklo Rostislav ustává a
věší smutně hlavu :
— Jil hlas jsent ztratil
— Vrátí se zase zapějeme si
utišují ho ~ '
fetnfei jdoucí za námi eos Se-
ptají Potom se ozývají náhle
tmou dva zvučné hlasy:
Tvoj brat na dolině
koěa aa je
Jotou voron ěornUonkiJ
v oči zakládaje
Molml-i érlidcj nevydrži-H aby
i nnaplvali Obrsciine se k nim
HosIísJhv praví hlasem v uhni so
chvějo pohnutí:
— Vy jsi? naáíT CkrajíncH
— J'o Ml V ČcHu křičí na ně
ho slwrží četník
Rostislav vzdychl téžce
několik minut mlčky
Jdeme
VAz nás dohonil
— HcdcjteJ křičí mužík
Vylízám o znovu na vůz Usí
nám okamžitě Ale netrvá to
dlouho a vůz zastavuj© znova —
Rostislav mne budí Itoze vírám s
námahou své těžké očí Tak pří
jemně se to spalo v koáatíně Ne
chce se mí dolů Ale již mne ta
hají četnícj
— Nutno jít pěšky Koně se mí
vybili ze sil praví mužík příde
chem omluvy v hlase
Týral jsi je asi přes den pe
skuje ho četník
Alo vydáme se na cestu vidou
ce že koně opravdu nemohou dá
le Je to putování Tma jako v
pytli a nohy klouzají po rozmo-
klé cestě Přicházíme k jakému
si stavení
— Krčma To je pfll cesty
praví mladší četník
A kolik zbylo jeStěf ptáme
se dychtivě
— Patnáct verst
— Nedojdu vafic blahorodí
praví Kssmann a rozhazuje ruka
ma
— Dojdeft psí duňe My také
musíme okřikuje ho četník
Jdem dále Ponenáhlu zmocňu
je se mne straňná únava Jdu
jako opilý klímaje a klopýtaje
~- Stát křičí starší četník
— Co se stalo?
— Sešli jsme s cesty To aby
hrom do toho
Hledáme cestu rozcházejíce se
na všecky strany Po dlouhém
hledání ji nalézáme Kráčíme ste
pí opatrně abychom znovu ne
zbloudili KsHtnann klesá na po
kraji cesty Pijí ho pochvami
šavlí Zdvihá se a vleče se namá
havě dále
Za chvíli potom mi sděluje Ro
stislav že je úplně vysílen Peru
ho pod paží a vrávoráme s napje-
kými a jedva se odtrhují od silni-
ce Všech zmocnil m jediný
strašlivý deprimující pocit —
Nedojdeme
Cetníci jsou také již unaveni
ale tahají trpělivě své vysoké bo
ty z bláta které jo obaluje Star
Sí proklíná mužíky kteří obsta
rávají dovoz hnancA proklíná
službu kterou je přinucen vyko
návat a na konec proklíná i sa
motné "náčalstvo" Ale tím ne
M ě V
ni ani jemu am nam pomoženo
Cesty ubývá hamižně pomalu
Najednou so pomatený Duem
Jer kráčející daleko v předu
hrací k nám a křičí cosi radost
něho Nerozumíme
— Co chcete!
— Světla slyšíme nyní již zře
tělně
Zapomínáme na únavu a běží
nu k němu Opravdu V dolině
pod námi probleskuje několik
světel Jdemu k nim
Na kraji městečka stojí veliká
přízemní budova ('etnická stráž
nice lam budeme dnes spali
Vcházíme do prostranné přeď
síně Za velikým neohnhlova
ným stolem sedl maličký četník
Jak nás uviděl vzpřímil se pro
táhl své tělo a řekl:
— Co in tak szdží
Naši průvodčí nul stručně vy
práví přihodil s mužikem Cetuík
mlčky vychází ven a vrací e o
hrokkoii otepí slámy Rozpro
střel ji po zemj a ukázal na ni ro
vně! mlčky
Duemler svléká kabát klade si
ho xd hlavu a ulehá Rostilav
kl-4 ti" Zře do slámy a v okamže
ní utíná J lot bledl zarostlá
tvář scsinala a jen přerývaný
chrapot prozrazuje h tu neleží
mrtvý alo naprosto vysílený Člo
věk Jvssmann se schoulil v klubíčko
a jeho dlouhé brada mizí mezí ko-
ny které přitáhl téměř až k
hlavě Sedím na lavicí a dívám
se na spáče Chtěl bych sí také
lehnout ale nemohl jsem jaksi
vsfáti Nohy mi zarostly do pod
lahy a zdřevěněly
Dívám se tedy jen a očí se mi
slepují únavou Proti raně sedí
mlaďoučký ' četník a usmívá se
Pokouším se usmát se na něho za
jeho laskavost ale svaly v mém
obličeji ustydly
Pojednou cítím že cosi jemné
ho otřela se lísavě o moji ruku a
slyším tichý zvuk
— Prrr — prrrr
Otočím hlavu Kočka Ma-
lounké koťátko mourovaté s říd
kou zježenou srstí blešivé a se
znečištěnýma očima se otírá o
moji ruku a přede
Heru je na klín a hladím je po
hlavě i hřbetu
Kotě se protahuje blaženě pod
mojí rukou a náhle zvrátivši se
na záda chytá svými sametový
mi pracičkami moje prsty
— To je náě Miška praví čet
ník měkkým tenorem
— Navazujeme rozmluvu Nej
prve hovoříme o Miškovi potom
o kočkách vůbec a na konec při
cházíme na své dobrodružství
— A čaje byste nepil!
— Kdyby byl
— Počkejte roztopím samovar
Četník rozdmýchává uhlí a já
se bavím s Miskou Konečně je
čaj hotov a já vypíjím šálek vře
lé tekutiny druhý i třetí
Pak se pokouším probudit své
kamarády Ale oni spí jako ubi
tí a nereagují ani na silné třese
ní Vzdávám se vší naděje že
bych je mohl prohuditi A zmoc
ňuje se mne znovu strašná únava
Uléhám do slámy s Miskou kte
rý se nyní úplně rozehrál a ču
chá mi moji dlouhou bradu
Usazuji ho pod paždí a hladím
ho Miškovi je teplo a proto na
šlapuje se zjevnou zálibou svoje
nové lože a choulí se v klubíčko
Hřeje mne jako malá kamínka
Oči se mi zavírají Pokouším
ne ještě jednou zdvihnouti těžké
oční klapky ale daří se mi to je
nom napolo
A tak již jen jako v mlze vi
dím obrysy okna které se naplni
lo matným neurčitým svitem
To venku se rozednívá
Pošleto své konč a mozky kWalkoraOlain
UNION STOCK YARDS SOUTH OMAHA NEBR - Dražby kal-
dé pondělí počínajíc 27 lednem Na příští dražbě budeme míti me
zi 350 až 400 kuay — Telefon : So 679 27tf
AUCTION WALKER AND BLAIN
Severo -Německý Iloyd
BALTIMORE - BŘEMEN
Velké moderní dvouiroubové Jednokajutové parníky
Pohodlí bes přepychu Lahodná jídla
Všechny kajuty nproetfed lodi Naprostá bezpečnost
BeadritOYá UUfraÍM Podmořské lifaáry
Přlmóřoné ceny:
Druhá kajut $5750
TNU kajut- 13500
Ponte m "Rfceia" 'Malá" a "Neekar"
Ueaipalabl 1)3300
Kdyi j)ete oavltlvtt atary lonov v tahách jeďte pěve Pat
timnre
Kdyš poaUáte pro tvé příbuzné neb přátely aby přijeli do Au
nky 1 (Wh kupte jim vypJaotiU ttky přeo HaUlmore
O Aplné podrobooeti poládejle
a tcrruiiAcnra oo„ n oLAurrmua oo
Otnre4 Agenta General Wrateni Afwit
an#b Jejieh átune týh Rpojonfe Htitik
Obchodní Známka
pravého
OLEJ sv JAKUB A
(Ht Jftcob OD)
U viecb lékárník!
28 SO CMfA
Přeavědčte se když žádáte za
Olej Sv Jakuba že jej skutečně
dostáváte Zjistěte jej dle mni
cha na obalu
Rychlá odpomoc od reumatí
smu neuralgie a jin bolestí
Pro ženy dívky
a nevěsty!
Potřebuj e-li žena pomoci má
býti pomoc rychlá a jisté Hle-
dati sháněti a zkoušeti teprve v
poslední chvíli to je již pozdě —
Vyplatí so proto vždy míti pro
každý případ po ruce dobrý a o-
svědčený prostředek Slyšte i
Více než všichni doktoři a vše
chny medicíny dohromady pomo
hla mi "Alpa" rovněž matce —
Pošlete znova šest balíčků "
Toto jest stručný výňatek z dlou
hého anglického listu plného
chvály o "Alpě" který nám po
ulála Miss A Kohutek z Devol
Okla 16 listop 1912 A tako
vých listu a poděkování máme
spoustu Světoznámá vyhlášená
bylinná léčivá směs 'Alpa' ze sta
ré vlasti pomůže mladým i sta
rým ženám mužům i dítkám i
tehdy když všechno ostatní selha
lo Zkuste a přesvědčte sel Vel
ký balíček za 50c dva za $100
šest za $250 vyplacené s českým
i anplickým návodem "Alpu"
objednejte na adresu : Tho "Ori
on" Box 597 Dept B Omaha
Neb S objednávkou pošlete pe
níze a napište že jste toto četli v
Pokroku 25-