Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 29, 1913, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    F"w: i" mna -ymfcwfr iai mni ijfwww- - _ i- #a4tarw'aiNt- -yi—ii wwjtwgaaawaviiowaiijtjfriay i-wn"w Mai
tra b
POKROK INK 2í JKI)NA 1913
Z ČESKÝCH VLASTÍ
"Hodina příznivá itnírovaíkim
tidafílal" I'od nadpisem tímto
uveřejňuje rnístodržítelsky" blasa
tři "Vwr Abendblatt" řlánck
v nímž tMÍ z nčkterych bJasft
jro swiřovarky Uvádí hodné zí
roka hlas 'Trajjer TaicMattu" o
wřniž vSak jest známo že právě v
politicky vlivných kruzích něme
ckých nemá žádné půdy a cituje
pak Leglcrňv Slánek z "Keiehen
berber Zřituntru" v nčmž se o
vsem praví že výhody vyrovnání
nemohou přínadnoutí pouz jed
né sporné stranř ani třeba i jen
"ti vétií míře" této jedné straně
Avšak posl Leftler sám jest dlou
ho už na masce německých radi
kála kteří vlastně! dnes nčmeckou
politiku dirifrují a jak malý vliv
mk i on vidno z toho že celý po
stup némeeký při smiřovačkáeh
byl v přímé protivé k heslu posl
Leprlera aby obé strany rnřly z
vyrovnání stejný" proMéeh Tře
tím v řadé citátftv místodržitel
skčho listu jext dále nedávný
řlánek Zeithamrfiv v "Union" v
nřmž rovnčž ideálně se věří že
peské utraně bude za smiřovaíck
možno zaHditi svou ochotu až
dl ochoty Nřmcfiv UŽ ten po
stup kterýž Němci pro smiřova
řky formálně si vymínili a vyrni
fiují odstavujíce volební reformu
a ochranu menšin do poslední řa
dy a to výslovně bez vselikčho
junctim i bez spravedlivého pro
vedení vnitřního jazyka českého
tiž tedy i jen formální postup
Němci žádaný vylučuje nadji
páně dvorního rady Již jednou
za smiřovaíek z r 1 8í0 jichž se
Zeitharnmer osobně a vydatně sú
ěastnil taková dověřivost nevy
platila se dobře národu ěeskému
Dokud tedy vláda kterou zastu
puje kníže Thun neosvědčí sama
více síly proti německé obstrukei
dotud i hlas jeho orgánu po mí
ra tak dojemně volající zůstane
jen hlasem na poušti v jakouž
vf a více hrozí změnili ěeské krá
lovství i německá obstrukee a
snad jeStě víc radostná shovíva
vost Vídně k německé svévoli!
Jak črtnický "vachmeUtr" W
Eponner chce hájiti říli "Lidové
Noviny" zaznamenávají tento
charakteristický dokument: —
"Wenzel Rponnar k k flenda-merie-Waehmeister
ve Velkých
Opatovicích poslal k Irnénskému
soudu ve věci která se v těchto
dnech veřejně projednávala před
trestním soudem brněnským toto
oznámení: "Buřtáska reklama
proti Ilakousko-uherské říši Zdej
ší kupec dostal 5 pro
since t r z Kolínské továrny na
kávové náhražky z Kolína v Če
chách zásilku tikorie a k ní vět
ií poěet reklamních tiskopisů —
Tuto cikorii objednal u atrenta u
velené firmy proěež mu byla do-
dána Kupeo prodává tuto ciko-l
rii svým zákazníkům při čemž
r" ?r w w í L jt
rozdává také reklamu í tiskopisy!
L° u C 'Vu ' ÍT i í
{káeh ikone tak na _ reklamních
í !r ? Jm V ""i
nauansayen nojovnua ma uyt
asi od této firmy vyprovokována
balkánských bojovníků
ticha tiemonsiracti prou Kanou-
~r' ' "7
mi asi Wv ipoach i d ny „
mi ipa en ipr it ui
uhertké řUi a aby byla íhua)
txHinierii itii naiKansKn suiv
Cřehy jazykově pHněué"
-mm
ColtsUv CciaaU-SaJetsiiý nr Slleirii" itní historické mo-
tef JJtmNl a dotrpél idalUUnkirrafi utUkl v prvtframrch iry
jcai a úlaauou pili a vytrvalosti nuiatia opavského r 14 al
duprafoval tak daleko I j- 1A U KM pucal vydávali
Ki Ainutiatl iřamuubi liMl'éi vUatnliu liikladrni frniiá dilo
Mávni k dějinám kudebuka (
kA ruvkrk !kýml Jako ntU
dj Haont tipvditor uítl m vy
trval ruaká Mi prvu Um
pdji li p ItlaJka tak ! ji
viátlal triu dkil# li vU
ubiii naléván ruUjíw ku-Uh
koMaulrm v Tra V jrh ů
laltMll jl Wkati j Ht iHhi a
pftj-4i H4náiky ík)i k u
tatrkk KUá # li tia a
ucjwfAtUHá křfxdt-ii'# a rAí
Hýnt rukywl akladaUii a ťiw
vcifíi M ákrati i tM
vit m iciaraii Hyi r'
jrxJ mJ fts—y rá k4kl
tl Uil r"~= Tl
ílánky z dob ÍMJlýeh a pozdějších
byly buď jím psány nebo inspiro
vány Když opustil službu po
slovní jež jeho duchu nesla pří
liš k duhu tďisVl jako vedoucí ň
ředník k "Česká Matici" 'An do
by svého úřadování u ní rozvi
nul největší činnost literární
1'salf do "Kadikálních Listů"
"Samostatností" "Skr Listů"
do ěetných revuí a j "Klub
mladfeh" měl v něm jednoho ze
svých nejborlivějšíeh pracovníků
Veškeré skoro večírky pořádané
"Klubem" byly prací Bol Ka
lenského Jeho ideál zavěsti v
Praze bezplatné koncerty se ne
mohl ovšem zcela zdařiti pro pře
mnohé překážky Ustoupil po
zději z literárního kolbiště a te
prve v nynřjší době znovu počal
řile psát do "Dalibora" o če
skách pomčrech hudebních Bylť
muž dobrého poctivého srdce u-
nřímný a pevný charakter Tře
ba nebyl velcdiw-hem přece vyko
nal dosti aŽ [mnkfín bude jeho
rozsáhlá korrespondence s Ru
skem Sám vydal vlastním ná
kladem překlad Oribojedova 'Ho
ře z rozumu' k němuž napsal
illouhou studii a několik brožu
rek o ruských i ěeských pomě-
rech hudebních Kromě toho za
sáhl i do ěeského ruchu nábo
ženského a to starokatolického
Budiž mu země lehká
Vincenc Prásek ilezský filolog
a historik zemřeL — V Napaje
dlech na Moravě zemřel jeden z
předních vědeckých i národních
pracovníků ve Slezsku a na Mo
ravě školní rada Vincenc rra-
sek dopisující {len České Akade
mie pro vědy slovesnost a umě
ní Zesnulý narodil se 9 dubna
1843 v Milostovicích u Opavy a
absolvovav r 18(13 Kymnasium v
Opavě odebral se do Vídně na
universitu kde studoval pod ve
dením Miklosichovým slovanskou
filologii a Muellerovým všeobec
ný jazykozpyt Dokončiv univer
sitní studia ve Vratislavi byl r
1808 poslán do Olomouce na nové
čcHké irymnasium učil pak v Tá
boře a Chrudimi ale r 1872 vrá
til se do Olomouce a horlivě ú-
astnil se ruchu školského jako
len prvého výboru "Matice
Školské" Tehdy již počala je
ho činnost spisovatelská v oboru
filosofie h historie spisem "Srov-
ávacf zvukosloví české" jenž
však tehdy zůstal v rukopise pro
nčpíínivé poměry nakladatelské
a vědecké Menší práce vydal v
programech a "Komenském U
ěastnil se též "brusičstvi" olo
mouckého jak recensemi tak vy
dáním "Hrusu jazyka českého"
Jeho zásluhou došlo k založení
"Matice Opavské" jež měla slo
dovati jednak cíle "Matice Če-
skó" jednak "Matice Školské"
a uvwien v život r miu ieuuy
Pkazoval na potřebu Rým-
J y MhU % UHÍ
lvl založení kupecké školy
M prftmy
slova jejiz novým správcem
roí'ťllivI'stl Urvé jeho práce historické
šlová jejíž novým právem
u Mtik9 Nipje
J f Pohořelie-Mleno-
— - -
H ivolen latlmným ře
ditrlem soukr gymnasia v
oukr RXmnasia v Opa
l% lUU ft
Hťn nim9rkf iít UVřřejňtíVi v
„i"
mi rum
Troppauer Zeitung
vlaativMná řlánky "Ditraeg
ur (lem hichte Troilu Uud
"Vlastivěda KUaaki" it m
piititihula jrkci dovolená vrátil
do OUmuuc# jako vUin ko-
iii Uf pr&mva) ikoly Hikra?uva
f XaMtvA byl startwlou iktd
křha výboru tlh i kupkl Iko
ly krroa- iHikouéiv pátým
ďiUm "VUtinřdii hltko" vy
dl "Toaíovko khiKm orttlá
Olamourkrk" a "Orf
U piá ktrburky k na
rn( Mora! a v Uk HUl
ku" ím TMI knika MJ
tWUká" lůatala rukpi4M K
ku 113 "rUUký ArkivM
raav U prw wkrá a kultuml dá
jiay aúk ataw kUvl w
ravtitka tl4kv B btr
řílolo(ří jsou rozpravy i "Dějiny
jména Tišnova" "Kelamaneía
Oloiiioiw" " K b u r od u u u m-i irn o "
a J V ropravách IVaska byl od
půrcem lak zv keltícké theoríe a
přeceňování výzkumů arehaelo
(ciekýeh — Uřed několika lety o
debral s zesnulý do výslužby
jíž trávil v Napajedlech
Jedna pevnost C Budějovicki
padla — Obecní zastupitelstvo v
Dobré Vodě zvolené dne 14 m
ni pojirvé a českou většinou (í)
Cfvhh a 3 Němci) ve své usta
vujte! schůzí za starostu Dobré
Vody zvolilo upřímného Čecha p
Bartoloměje Klomfara majitele
domu a bývalého učitele
Hrozné stáři íníenýra-samotá-
fff _ V domě č G v Tomášské u
líci na Malé Straně bydlil něko
lik roků bývalý architekt a po
sléze likvidátor v pojišťovně Kr
Mueller jenž a nikým se nestý
kal a nikolko nepouštěl též do své
ho bytu V posledních dnech
nikdo z domu ho neviděl což by
lo všeobecně nápadným house
dé upozornili na to policii která
dala otevřít byt kde nalezla in
ženýra bez pohnutí ležícího na ze
mi na hadrech V pokoji bylo
nlno hadrů a papírů Dostavivší
se lékař záchranné stanice zjistil
u nemocného mrtvici srdce a dal
jej dopraviti automobilem do
všeobecné nemocnice
Padesát let Umělecké Besedy
Bro jubilejní padesátý rok vydá
na redakcí Dra II Jelínka pré
mie "Padesát let Umělecké De-
sedy" Objemná publikace vzor
né knižní výpravy ozdobená 72
portréty vynikajících členů a
celost rannými illnst raeemi po
dává podrobnou historii uplynu
lého padesátiletí všech tří odborů
U B a vzpomínkami starších
členů oživuje doby prvního roz
machu Um Besedy tehdejší jedi
né korporace spisovatelů výtvar
níků a i hudebníků Tato zajímá- J
vá publikace trvalé ceny obsahu
jící též řaxlu přehledů a statisti
ckých tabulek nebude dána do
prodeje nýbrž jest vydána jakož
to bezplatná prémie jen pro Cleny
U B
Voják náměaííník — V těchto
dnech událo e v olomouckých
íičtostřeleckýeh kasárnách neště
stí Jistý vojín jenž byl prý ná
měsíčník oblékl se v noci ve spa-
ní do vojenských šatů na to ote
vřel okno a vyšplhal se na římsu
druhého patra Pojednou pozbyl
rovnováhu a sřítil se k zemi Ne
šťastnou náhodou spadl na silnou
haluz a probodl si spodní část tě
la Později byl nalezen v úpl
ném bezvědomí a dopraven do
vojenské nemocnice O jeho u-
zdravení se pochybuje
Rodilý Němec mecenášem u
Matice Školské V Plzni zemřel
') t m pan J Ointzl kom ste-
noirraf plzeňské obchodní a živ
nostenské komory ve vysokém
věku AS byl rodilý Němec pře
ce přilnul k české věci tak že ve-
Škeré své jmění na hotovosti asi
8000 K odkázal Ústřední Matici
ftkolské Vedle toho odkázal bo
hatou svoji vědeckou bibliotéku
knihovně městského musea v líz
ni" Zesnulý studoval práva a fi
losofii a byl dlouhá léta stěno- i
grafem na říšxké rudé a na sně
mu královutvl Čenkého kde prá-'
vě měl příležitost seznatl sprave
llivé české požadavky Byl vidy
smýšlení pokrokového eI proje
vil v sávěti takáiav si při pohřbu
i-írkevití obřady '
Život vojenský V minulých
lnech zastřelil se V olomouckých
kasárnách vojín M pěšiho plu
ku Jan Triiuer s Drlidrl
vraldti provedl v světnici pro
iituLitvn Svho aoudruhl it lil
db l s nim v světnici králce před
lim po Jskoiwi sáinlukott od
(ranil s kaárru St Mil l
lulfhiil půlky da srdc a byl o-
kaiuiitA mři lratl a lit a
laalřvltt v lltotti nad tbu i tt-}
byl ivjlrn
tecy sbily dobije — Nnnimý
tullk Itvkl ivtrolou ukradl
bytu triky J KrviáHoU ve
Krydlnl kspro kolínky h
ihkrtu kUré tyty jnivřiřtiy na
tétl Kdyl Kihi4Ho4 Hrála
tittval irMa ktik a a
dvřiu aUMdkaHtl puUla a i
ladím l dopadly ko v U a
l ih akřjl M přfnl rottttltný
mi Ivnaiul aa alrvmí NaUU vá
ik porada JjU valřdtk byl
U I ifila ftklt viUU M
simM rkyliU alo4ij ia ky
stáhla dolů Zde nu do něho víe
chny pustily a tloukly ho až jím
hodinky vydal Teprve: potom po
dařilo se mu utéci z dosahu tr
slujících Amazonek
Hon n& hejtmana i Kopníku v
Mor Ostravé "Ostr Den" sdě
lujej Na nádražní třídě pospíchal
koncem minulého roku muž kte
rý vzbudil pozornost nejen ko
lemjdoucích ale i strážníka a to
přece jíž něco znamená Byl stár
asi 40 let a oblečen v důstojní
tkou uniformu Ale jakou Ka
bát ošumělý kalhoty se leskly
jako zrcadlo boty měly jen pólo
viění podpatky (druhá polovina
byla nehozená) čepice stará na
ražená jako by ji majitel koupil
od nějakého vesnického muzikan
ta zkrátka uniforma naprosto
nevyhovující předpisům Stráže
ostravské bezpečnosti prolétla
hlavou ne sice jako blesk ale s
předepsanou úřední rychlostí my
šlenka: "Holt dos is sicher auch
a' líauptmon von Koepoenick"
Ale než se ostravské rameno spra
vedlnosti rozhodlo po náležitém
uvážení že by snad neškodilo vě
novat! ošumělému důstojníku tro
chu pozornosti byl již pan hejt
man hodně daleko Bylo tudíž
nutno učiniti výjimku a místo ob
vyklé rychlosti ostravských stráž
níků (půl kilometru za dvě hodi
ny po rovině) spěehati za ním
rychlostí alespoň tří kilometrů v
hodině Ilonu na hejtmana z
Kopníku súčastnil se ještě jeden
městský zřízenec bažící po slávě
a oběma pronásledovatelům poda
řilo se na náměstí ostravském
vydání pana Vojfrta skoro do
stihnout! Náhle však zůstali ja
ko zkamenělí státi Jeden váže
ný muž pozdravil uctivě pronásle
dovančhOj stiskl mu ruku a přá
telsky a ním rozmlouval Oba
pronásledovatelé se otočili na
podpatku a s nosy které se pro
dloužily o hezký kousek pospí
chali zpět Onen domnělý hejt
man z Kopníku jest totiž aktiv
ním důstojníkem u zákopníkň o
stravský rodák a přijel do Ostra
vy z kterési haličské posádky
kde si důstojníci na parádu pří
liš nepotrpí
Nedočkavý ženich — Kance
lářský sluha A "V jenž byl po
sléze zaměstnán u okresního sou
du v B dosáhl věku 28 let v
němž muž pomýšlí na vlastní
krb Měl dívku J P z Holešo
vic kterou chtěl záhy věsti od ol
táře Všechno bylo v pořádku
ale jedna překážka vážná stála
sňatku v cestě: V se nemohl na
farním úřadě v Holešovicích
vykázali Šestinedělním pobytem
v Praze Padělal tedy potvrzení
že od října m r bydlil v Čp 441
na Starém Městě a opatřil po
tvrzenku podpisem domácího J
Mimo to padělal též potvrzenku
popiwiílio úřadu a opatřil ji pa
dělaným razítkem Při domovní
prohlídce nalezeno u ženicha ně
kolik padělaných vysvědčení a
potvrzení jakož i razítka okres
ního soudu v B Sňatek bude ny
ní as valně oddálen až do vyH
zení úředních přehmatů ženicha
AY jenž šel místo k oltáři k trest
nimu soudu
"Pan rada" vylákal brilanty
V min lnech přišel do zlatnické
ho závodu p Krajíce v Mostecké
ulici na Malé Straně elegantně o
děný pán a představiv se Jako ra
da obchodního soudu požádal
majitelku závodu aby mu ukáza
la brilantové prsteny Na to si
vybral s předloženého shnil brl
lanly v feně 1000 korun a požá
dav by V(hledeiit k tomu i ne
má celý obuoa u sebe majitelka
poutala k němu do bytu kd bri
lanly saplatl odešel V průvodu
prodavačky která nala brilanty
Kdyl doilt k bororuiu velitel
stÍ vyrval "pan rada" aleíni
krabici a brilaniy a prchl Poli-
ri sabájda pálránt po podvodní
ku I fcoravy a neteka - M
Ifarukýťh m Morav i dle p-
hrdni tlatUliky j rrlkriA lit
ěrkkjftk a 9 utni kýrh) jodna
érakl tufanská pítpa U H l'j
97 obyvatel jdu ttumká a
T l'7 ftbyvalíl Tak jw Níwfl
na Mwravi wtiik4i — Ve V
tlité na Morav! l-)U při t
hU-k obnli VtArk ivwltbl
kyitil řl#y (t) íiyři SM —
Drullu pro vylavful IMwií
y a WUmí hhU1i iálot
uvola ku -nivá láUkl
kbtiaalM(rafkk4k divadla Na
V
to městská rada učinila návrh by
žádosti té bylo vyhověno Něme
čtí zástupcové však spolu a kleri-
kálními členy postavili se proti
návrhu tomu a návrh městské
rady byl 12 proti 9 hlasům zamít
nut Snad to vyléčí Cechy vse-
t Jiiské od takové 'spravedlnosti
k Němcům" — Poláci na Těšín-
sku žádají aby byli odtrženi od
diecése vratislavské a připojeni
ke krakovské Tomu zajisté vze
přou se Čechové neboť pak by
církevní úřady polonisovaly o
překot Ostatní Těšínsko mělo
by hýli připojeno k olomoucké
diecési #ajímavo jest že vrati
slavský kardinál Kopp popolštil
nejprve celou řadu českých osad
(Iíyehvald a j) dosazováním fa
natických polských knčží a nyní
je germamsujc rolonisace ve
Slezsku jest krokem ke germani
saei — Před okresním soudem v
Brně konalo se líčení při němž
zodpovídalo se HC on z přestup
ku krádeže ježto ukradly na po-
i medřického cukrovaru briim-
wry čímž způsobily továrně WHM)
korun škody Všech 8f žen bylo
íidsJnizWio do vězení od 12 — H
lodin — Česká Škola v But o ví
cích v okrese novojickém jcKt do
sud uzavřena Počátkem listo
padu při komisinnelníiii šetření
uznáno že školní budova ytn
věna je dle předpisů avšak Skoln
losud je zavřena A zemsky vý
bor místodržitelství mlčí Kdv'
takové bezpráví lze pácbnti nu
Češích v nejěeStější zemi lze se
diviti brutálnoKtem VídeňákňT—
Stfitním návladuím v Brně jest
pan Suchánek který sice censu
ruje české listy avšak česky ne
umí O jeho 'češtině" Ntačí uvé
st! tyto perly z jeho řečnických
výkonů při přelíčení: "Obviněný
e divně choval kamenem na svěd
i DR J W NOVÁK
OBSKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ
9 okoJ 6 4 Cenllnntal Block 15 Oouglaa ul
p
! £
9
HHIMIMMMHItMIMMMIIIMMMMIIIII IIIMIIH
Jtno xahladaOlt
í čeohé ooady
blilo 4U liitta Ctýt t JM HfU j fw44
)Ma(l jak abitta Uk I w4kf4k taiky 4li44
4m4 r M oo tki m kUfwolu a aUol 4 b)4
ri4ti t k4la 4-wt t b'44 RtUioil
l4i kUJIao kfo aa ra4 lla) akk u4o4U wk f
Vj tli ))( by 44Mil ti 4lW 4 byb 44i tUkaM H
iUlil tJ)4
bU ak juýk iM4klk roall t tialUb akii m ai
k4 f 4 lltM yU
'JWjU 4 fH)mf ttm M I 4 rkn4ka kJ'ř
W J UULIN £1 co f
n=trlt: City
i
Frank Svobodí
uatttaekf sávod
POAlNÍKOVf
s r
n
rjojvótóí
klad pomníků
u SpjnjcEi Stitiú
11417 South II tli HtrMt
J Phoae Don 3444
j I210-2S So 13tn Htr
ka Nováka" "Obviněný co
! tíče túlání spáchal tři kráde
že " "Obviněný se zapírá že
věděl že je hledán policijem brněnským-"
"Udržování zločin
ců jsou tří žalované ženy'
(Po česku to znamenái Tři Ženy
jsou žalovány pro nadržování zlo
čincům) — Čechové na Fryštát
sku jsou právem rozhořčeni na o
kresního hejtmana Poláka ryt
Bobovského který nadržuje Po
lákům a Němcům Zvláště jsou
Čechové rozhořčeni tím že na
banketu který pořádal klidnS
snesl když fryštácký starosta na
zval Čechy "velezrádnou holo
tou" a "pakáží"! a dokonce to
hoto nepříčetného fanatika jme
noval Členem okresní školní rady
Ztracené jmění
Ztratí li člověk všechno jměnír
nesmí ztratili zároveň i mysl Má
s novou odvahou dáli se v život
ní boj aby znovu získal čeho po
zbyl Nesmí klesnout i na myslí
ztrati li i své zdraví ale má pod
niknout i vše možné by nabyl nové
síly a nové odvahy Musí přede
vším upravitj a scHÍliti základ ži
vota — zažívací Boustavu To uči
ní nejsnáze tím že hned vezme
Trinerovo Léčivé Hořké Víno a
bude ho užívali pravidelně Jak
začne soilstava přijímat! dosti po
travy celé tělo přijde k sobě
Krev stane se čistou n sesílí vše
chny nervy a svaly Zdraví zne
nilila se vrátí a člověk bude moci
j-novu čelili světu Tento lék vy
čistí vnitřek těla dokonale od
straní zácpu bolesti hlavy koliku
a křeče upraví zažívání vyléčí
choroby žaludku střev a jater za
žene vnitřní bolesti V lékárnách
Jos Triner 133-1— So Ash
land ave Chicago Trincrův Li
niment Vás nejrychleji zbaví bo
lestí ve svalech i kloubech Ad v
MACH 5t MACH
ZUBNÍ ÍÉKAHI
S soMkodl Piitoi BIS Sok le a Parata aBw
Tl UoukIm KWi Ind Pbon A-IIMft
O VI A II A N KM ul
?tik(U NV}mlrriijfl (irnňi Kr I' rám ntyt
Iřnly CBf mírné
IUbolto4 vtabovinl tuhl
Doltvi guby léélm a Tjplflajl
KalyM iftaobilyml k pMroMal
lutb# RotvtklaDé suby upia
JI Krvicajlel a motat diaal
♦yléélm a (iHtU do pflrototh
Utu (lovlk bas ub6 vybíl
il plkal Bekáujlet tuby ttkr
dlw uptratn Uk la aikdy a
T7a4ao VkIII tuby klo
poiornl aby kodily M do valltb
Att a Jaou Uk dokoatU U y
klllfjt jako fflroMal Mél by
li ti aatkatl rokMdaootl a vy
lUlill tuby atjmlal jodaaa ét
nka Vlocaaa friea ] itmltaa
Taloloa afadovay DaaU Mrrf
MmMmu til WtUUai al
Ul Daatflaa S01S
zdárné prcaptvajkl
v Kalifornii
Collrnla J
IIMMIO