Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 29, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    p
Pokrok západu
i VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE
NEJUOZ&iftliNbj&t A
NKJLRPŠt ClíSKÝ
TÝDENNÍK NA
ZÁPADĚ
IlICST A IJVKU TIŠINO
MIC Dl UM IN TUB
OK V A T NOU Til W£$ T
J
Založen r 1871— Ročník 42
Omaha Nebraska ve ftfedu dne 29 ledna 1913
Číslo 28
PRO ČESKÝ DEN NA VÝSTA
VĚ DOMÁCÍHO PRŮMYSLU
V nedějí odpoledne konána byla
v BokolovnÓ hcIiďzg zástupců pol
ku jakož i jednotlivců kteří Ne
již přihhÍHÍli k úcantenHlvl na chy
ítauém CVskéin dni na výstavě
domácího průmyslu jež konána
bude v březnu v ornaŽHkčm Audi
toriu Za přednedi! zvolen byl p Vác
lav JJurcS za tajemníka p l' J
Kuták ŇúmIcíIující spolky byly
zastoupeny: ftád Dobromila 7
Č lí J (pí M liurcSova) npolek
v Anny (pí Heřmánková) j nbor
Hvřzda Nové Doby ([í Dutlová)
ftpolck hv Ludmily (pí Kunclová
a hI Marie Svačinová) Hpolek hv
Anežky (sl M 15arešova) Hpolek
hv Cyrila a Methodějc (p Joh K
Krejčí a p Joh Proskoěil) spo
lek hv Jiří p Štípán MatVba
jenž zároveň zaMtuoval Hpolek hv
Jana Hpolek hv Aloinia (p Jan
Kotrba) Tél Jednota Hokol : pp
F J Itíliii Oldřich Jelen Jan IV
Hpírhfll a Ant Křeéek ml Lože
Jan IJus Rytířů rytinových (pp
li 1'rocháskii h Fred Klama)
Draní odbor Tél Jednoty Sokol
(p Joh Mik řád 1'nlacký Z 0
D J (pp V J Kuták a V J Ha-
ba) l'an K Heřmánek pověřen
byl jako záslupee Katoliekého Děl
níka é 1H ale poněvadž meškal na
fijczdii nemohl ne dostavili Mezi
jednotlivci kteří Hcliíize ho súciist-
nili byli pp I)r I A Kcdláěok
V L Vodička a jiní Jednáno by
lo o prodru m ii na Český den a po
delší výměně náhledu pníce ta
svěřena zvláštnímu vyhoní do
kteréhož zvolení: l'í Ilcřinánko
va a pí ruiresova a pp Dr K A
Kcdláěek Jok Mílí a F J íííha
Vyjedná váním x řiditeli výst a
vy pověřeni j-p V líiireš Oldřich
Jelen a J K Krejěí Tajeniníku
uloženo hylo rozeslali dopisy na
všecky Hpolky v Umaže i South O
maze a yzvati je k účastenství
tak aby onen Český den na výsta
vě doiiiáeilio průmyslu byl skiitcé
ně důstojným I?Hiieseno konati
příští schůzi v pátek večer 7 úno
ra opět v Sokolovně
Tato výstava domácího průmy
slu není pouc podnikem místním
nýbrž bude na ní zastoupena celá
Nebraska a tudíž také z venkova
lze Velké účastenství očelwívnti
Krajané kteří na výstavu zavíta
jí měli by si návštěvu uřídili tak
noy mohli nvti iiciihiiu i eskt-tio
dne který po Ceskéiu dni na vý
stavě Zamississipské slihuje býti
loll liejvétsí éeskoil lllilll i fest 11 e t V
tomto iiiěhlé lloufáiiie h- iieje
lioni všecky spolky hlldoll se podí
leli na tmtn hnutí ale zároveň též
jednotlivci kteří ochotni jsou při
loiti ruku k dílu když se jedllá o
ďililoii věc
Z WASHINQTONU
poslalo t ké Miť oiov ně podal
v pondělí ťiiiiři s siiik llerifer m
eialistu i Mílu aukce n solio i nt
vi(tř'v ii pionéru v krejčov
ském piumvslit v NYw Vorku
lvi t šl obu m doiii It itiiv' ot vý!o
rnu ' pn dniluvé k i!ne pi
vl l'tiír Ve v New Volku botu
Vi lm j t attVil lo VellkoU
é'it mé hmI jsot uk l
ké i "ídlVť ok !( N slllšjll Ú
lovA ÍHt! !y t'ni'ř lu
MiuŽnV (tli" l' "'lo ťi-st H llnétH
lil íl) 't Oil t "! lilu V
Jdké !( i li t Ji l ii!(i liált
ibiil btil % liJtiiSvih
loi-tntt jltiili iiikfťi a sii'i
rbolíii h tn i-i l i tm i n
li t lt lak -1 } v V ' K ivm-' " V t 1
IJMlit ItHiii iitt (tn ícl
4 i I il í ' i je t p
i k t ' ♦ i i k íitáH ik %f
0i t to' J t k k
AoiSa t'd ku ?1 tiit
řt it j !' iití a jk lilu
k)"til Vé '-l' L V t HutJ f
-t W k l ! b iu ! i
lid t Í v l ! "
rtmviř k iť wd ďli il #
Ntrtkv iJliíU ritbi" pH
J v káiA ii tu ktila nt h
jmu vyzýváni aby pracovali pro
vlální vlantníctví telcjfrafů a te
leona K tomu cílí již níkolík
předloh bylo v kongresu podáno
a vládní vlaHtníctví telegrafů od
poruČoval nám generální polít
inÍHtr Hitebeoek ve vé loínké vý
roční zpr&vfi
Nepomohlo mu že svědčil pro
žalobu
Charlen Heíke dřívější ackre
tář American Kugar Kefíning Co
známá léjie jako cukerní tniHt
nezískal ni imrnunitu tím že MvěVl-
čil před velkou porotou Hpolko-
vou o podvodech fiáchaných při
vážení cukru v přístavu v New
Vorku Rozhodnutí v tom mny-
hIu vydal v pondělí nejvysAÍ oud
Spojených Státfi llcike vyalou-
žíti má ohiii měsíefí ve vězení a za
platili $"()!)() jiokuty avšak leží
těžce nemocen na hrdeéní chorobu
ve Hvém domové v Jersey (Jity
N J a jest prý málo naděje na
jeho uzdravení Z této příčiny
rodina ani nepodala mu zprávu o
rozhodnutí nejvyššího soudu
Nesnáze gen Sicklesa
Vrchním soudem v New Vorku
vydán byl zatykač na gen Dani
ela Sicklesa bývalého předsedu
pomníkové komise státu New
Vorku pro zpronevěření ty2'l7H
fondu zmíněného tělesa (len
Sicklcu jest D2 roky stár a byl
jedním z proslulých velitelů v ob
čanské válce V bitvě U OettVH-
hurgii přišel o nohu Když před
npodynéí Hleěna Wílrwrdíngovft
která jest vlastiž příčinou onoho
odcizení Praví že tato houpo
dynéj přivedla generála na mizí
nu Hpekulacení na burae fieríř
Harburger utarý přítel Hicklenfiv
doručil mu zatykač v pondělí ale
do vězení jej nevzal poněvadž či
něny jHou pokuy o nehnání zpro
nevěřeného obnoHii Ví Long
Htreetová vdova po generálovi
jenž stál u Oeltyaburgu na straně
konfederační proti dívisi Híeklc
sově nama ne nabídla že ty pení
ze na Jihu opatří když nevěrní
přátelé HieklcKovi tak neučiní
(len Sícklen byl dvakráte ženat
první jeho žena byla Italka dce
ra Hlavného italskédio malíře dru
ha Spanělka z aristokratické ro
diny
Na Filipínách dosud není pokoj
líezdrátová depeše od brigád-
ního generála Dersliinga obdrže
ná v Manile v pondělí podává
zprávu o bitvě Hvedené blíže Tag
lit si 2:i ledna mezi domorodci
kmene Moro a oddělením filipín
ských zvědů a četnictva Setník
1'africk MeNally a šest zvědu do
morodých to vojáků bylo usmr
ceno a poručíkové Tovvnscnd
Coehrun a Whitney z četnictva a
devatenáct mužů poraněnu V do
datečné depeši zmiňuje se gen
IVrshing o hrdinství jaké osvěd
čili důstojníci i mužstvo v boji
proti veliké přesile Morů
John Paul Jones uložen k věčné
mu odpočinku
Za jednoduchých důstojných
télcxné pozůstatky
nějakým časem měly býti prodá
ny dražbou různé památnosti však obřadů
gen Sicklesa pro dluhy přišla Johna Paula donese prvního ad-
inii na pomoc jeho žena s kterou mirála ve válečném loďstvu ame
již skoro čtvrtstoletí nežije a rickém uloženy byly k poslcdní-
zastavivši své klenoty dluhy vy- um odpočinku v nové kryptě pod
rovnala avšak nyní praví že ne- kaplí námořnické akademie v
může se ožebračili k vůli muži Annapolis Md Kromě jiných
který o ni nedbá Jest irv o- Vvnika iících osobností nřítoiniu
liotna přijati starého generála h byli sekretář námořnictva Me-
flcvrenoii naruci iiniili- li a lili- yer traiícouzskv ve evvs atice
le li h ní nadále žiti ale nikdo Jusserand a guvernér Ooldsho-
prý nemůže očekávali aby na po- rough Rakev nesená prostými
moc mu přispěla n zachránila jej námořníky provázena byla bri-
okiid v domě zůstane jeho ho- gádou 7'M) kadetů s hudbou v če
le jež hrála urnuteční pochod
Tělesné pozftatatky admirála Jo
nene objeveny byly v J'aříží a ani
před rokem přivezeny do Spoj
HtátĎ
Neítóetí na křižovatce
Tří Jídá bylí na mínté zabití
ohiu poraněno tří Jiepwhybně
ururtelně když Hoo-Spokane ry
(dib)vlak vrazil do vozu na křižo
vatee blíže Martin N D v pon
dojí 1 Usuirceniř bylí: Jacob
Heirn farmář 00-letý a jeho dva
Hynkové VVilliam a Albert ve vě-
5 a 3 roků Tři druhé dělí
ileímovy jenž byl bohatým far
mářem blíže Martin jsou v krití
ekém Hlavu
Nabíjí $1000000 za lék proti tu
berkuloge
Million dollarů jest nabídka o
hlášená CharlcH K Fínlay-em
newyorským bankéřem když j
ho zeť Kcxford 1'aris'z Indiána
poliš a í)í jiných osob v této zemí
bude uzdraveno nérem objeve
ným Dr F V Friedmanem z Ber
lína Kabclografieké depeše mlč
lují o velikých úsfiéších docíle
ných tímto lékem jehož lajem
mí ví Dr Friedman svěřil nčmcidď
zuiavoiin radě i-inlav praví ve
sve naiidce iiciiietie Dr J' licí
ma noví že ochoten jest zařídili
nemocnicí a opatřili postele pro
nemocné a složili ten million tře
ba že polom stane se chudákem
když vyléčeno bude novým tím
lékem íl"i procent případů ze 1(10
Černá ruka v Ceresco
Také na venkov trhlo I'ét bo
hatých farmářů v okolí Ceresco
dostalo dopisy které byly dány
na poštu v Ceresco patrné v nedě
li V dopisech těch se žádá aby
složili +1J(H)í) Členové "Černé
ruky" — patrné jest pachatelů
více -- pékné lo rozdělili 1'odle
kabátu jak mohli asi soudili 1
15 Kmitli jest odsouzen zaplatit i
+ 1000 M Hrodic +2000 tentýž
obnos 1 Martin I K Ditrgcr
slaffovi tisíc slevili ale na Clnr
kovi Turneyovi lo zase chtěli trh
noiiti nebol' žádají na něm
Síd:ČNV CLADVS HINCKLKVOVA A INFZ MILIKiLLANDOVA KhWSKV
1'UCVODIJ SCFlíAZlSTKIC VK WASIIIN(jToF D C
DVOC MftsT v
„s" J ♦
ff z
1 V Viř-
I I '
se
t-VXW Váecb pět hrmkřb jwt
v jedné nekeí l)0[ňy jou p4
ny drobným pěkným pUminn —
Chlapíci hí poručili kam mají bý
ti peníze uloženy Kmitli tni je
položití míli na východ od Cere
eo k jedenáctému telefonnímu
nloupu a zanypat Hriěbem ížrodíe
mílí na východ a nevěr od Cere
eo k pátému uloupli od jeho po
zemku Marlíi mílí na východ
od Cerenco také k pátému lou
u od jeho pozemku V dopisech
byly obsaženy také hrozné vý
brfižky Ku př jeatlíž peníze
nebudou nloženy b určité doby
že život oněch poHtiženýýeh visí
na nitce ádáno bylo aby pení
ze složeny byly na určité místo
nic pak hc nikdo neodvažoval na
to místo přijití do 00 dní Jestli
prý nevyhoví že nebudou vídétí
aprílové slunce Jejich domovy
mdou rozbily na kousky Rozumí
samo sebou že věc vzbudila
mnoho sensaee a knždý jest zvé-
biv jedná-lí se tu skutečně o vy
lírání anebo jest to jenom nejap
ný žert
Zátopa na MííiíHÍppí
Rozvodněná řeka MÍKMÍssij)(í
rotrlda hráze na východním bře
hu slo míl severně od Vicksburg
Miss a zatopila nížiny v rozloze
asi iuih čtverečních mil )'at-
nác mužů z nichž 400 jsou tre
stanci pracuji dnem í noej na o-
iravo hrází avšak h malým zda-
em Nad prací I011 dohlíží ma
jor VVoodruff z inženýrského ar
mádního sboru
Zahynuli v hořící budově
Tři hasiči zahynuli pří požáru
klerý zničil budovu Klků v Kast
St Louis III v sobolu večer
tyli lo poručík John Connors a
red Ford a Joe Corinus Fodlaha
hořící budově se pod nimi pro-
loriia kdy první lam vnikli
Odaouzen k smrti pro znásilnění
Miinaniei iireeii černoch jenz
piislíl se úloku na Adelaide
(íraiilovou bélošku na štědrý
ečer ve Washington I) (' od
souzen byl k smrti na odporučení
11 roly která žádala o uložení
ncjvyssího ireslu ernoch 11111
ýli popraven 'M března na Vel
le{ I I i ohlášení ortele
soiniee MmII'i'i nazvu Zločin cel'
m linv horším ne vražda 1'aní
1
raulova jest ciimi amesliiaiiee
1 1 1 í službě 1
I
BARONA WJSCONřUN
Dne ti ledna pan Jan lha
iiila si' odebral do líodieslel' 1
SPOLEČNÁ NOTA TURECKU
Nebude lí odpověď cařihradjiki
vlády uspokojivou válka
znovu započne
Zvláátní výbor untanovený baL
kánkýmí HpJoomocnéwíí seHtavíl
v pondělí HpoJeěnou notu k vlálé
caříhraduké v které dává jí na
vědomí h míní ihrulíiú vfocko
mírové vyjednávání Nota jet
velmi Htručná J'oukazuje'e v
ní že žádné zanedání mírové kon
ference nebylo konáno od C led
na aniž by Turecko učinilo nej
menšíbo kroku v zájmu obnovení
vyjednávání kdežto ncény udavéí
hs v Cařihradé jsou důkazem že
turecká odpověď HpojeneŮm
vzhledem k Drinopolu a Kgej-
nkým ostrovům bude zápornou
Resad faSa hlava turecké dele
gace v Londýně v rozmluvě ne
zástupci tisku prohlásil že lituje
tvrdošíjností Hpojenefl která prý
jest nejenom proti zájmům Tu re
ka nic proti jich vlastním
V Turecku nabyla opětné vrchu
slrana jednoty a pokroku čilí
mlíidotureí Pří demonstracích
pcciciazejicic resignaci kabine-
u zastřelen byl Nazím pasa bý
valý mínÍHlr války a vrchní velí
cí vojska Zdá hc že za obra
em v Cařihradé hylo Německo
neboli prvním krokem nové vlády
ylo udělení důležitých koneessí
německému syndikátu V pondělí
ustanoven byl Saíd Halím státní
rada a sekretář výboru jednoty
a pokroku ministrem zahranič
ních záležitostí
UPOZORNĚNI ČTENÁŘŮM
Kalendáře "Amerikán" na rok
l!M'í nám již došly a tudíž jich
nemáme Mílí našj čtenáři musí
sobě vybrali nějakou jinou pré
mii Máme ještě zásobu kalen
dářů z Čech dále žídla nůžky
kuchyňaké náčiní a přístroj na
šlehání bílků — Všichni ti jíž
sobě přejí prémii nechť sobě po
spíší pokud zásobu stačí
Administrace Pokroku
ZPRÁVY Z RAVENNA NEBR
j Tento týden se najednou o
1 111 luii i!' 1 11
illll ' 1 "' "'"' "11 !' -
liei než kahatu Snili se hrzy
zlrahl Nálada jest skoro jarní
l-eiusiií rn( unii ledaři ra-
ilnsl lieli byl len licjlepší a nej
' isl-í l d jakv jsme kdy viděli
Nas ledař lnlVŽ Zaplnil všechny
t 1 1 ' ni 111 ve misie amin svou
M mu In lam pnlsl oiijiil ipcracii
[cioinist iitei lariiuiii a dokonce 1
na proliv I touláme vbrzku-
- 1 do jinveh mexi in kolik kar ledu
se na v 1 at I zdrav a v esel 1 -
duprav 11
Ranové Antonín liauer a
'l'rnoliik Iteránek udělali si vý
j lc( d i ( 'n ic a okolí in liauer
jtam imi slai icki liH ntec a několik
plálel a pm ISeláliek jel S liínl
Nw Vnik fckuii'iM H i lnbu n-)ii oiti ť u M iav-lii 'ri ii V
I H-i-ltiin kapitul- I I i iii 1 1 f 1 l Ii4l -I du( Milto KI) Milliotluid 4 Nvv
V'lkl )Vbli4 !! lřjkM"! iflílk ibj' ktujji tidHkťh IhImI U jU 114 hili l
kunt S l- -tiUn hí láv In ittbtrli p 4t io'i ně lAiUH li hii-ihuH i j ji ti -j
kiiiěj ftnftMittV lvt4 (ti kb bnd piStlmIJ i-iAvifbi P41 nu l ! iiki i
Vll l t !k b' i k"t Ulll
ti 4 114 iitnv b i
MiUioSUn l iv j 14 t4ii !i4hě t liAn !'' i4 Um kby
1'ito Fl li in hit bv 1 iov o
Km do Californie k luku nemoc
něho svého otec Nyní se nav 111
lil 11 jak jcsl slvšcl Velice se nul
tam libí
liralli Kopči tí I Hul biu
mm Minu na pudiui koupili si
po P akrech pozemku 11 Arnoii
uz poslav il si huni k na 10 ni
l'io lan Dana píixtavi I ke
své li Hidt ieí ku hvú na podim
lioililia ilil lletlela ne lo !
lomila nu lim Iwul 10 in h- t pal)
lli fli 1 a pi o„l 1 dui ič k e
lulill l'Hií Illl(ni a HibeUli
U uli til VVVUloill IVutiu lik i
p'k ! iltiil de JiUl lépe j
Riu I bkitvl li piiji-t
o ni Čoudu 1 liiol Wh a knuili
i lotv 1 p"iiivd koviiou n 4 ne lij
il slupi h it Jik e V V hIii
bele n!ití J-i'i bil-lnil h f t ť i
ni ti uke !r"ic ia piob j I
fiil I b !!! rlki lopii !
v i I 1 I lii i -in 1 1 j
11 I !
' 111 'J IMI l 111 t j
t i v il v l Pm t v 1 1 v i tul I tni
V o jt I 1 I U pu-i lilHI M ll ! n
t o -1
l'i I Vi t! k i t-i (
polt-f ptiv11 }e
i i li I 1 (ni nUttť- 11 1 j li j
ki j í iii p 1 n n
lilii Ifl jlll -I ' t J 1
' j H oitioliu
K l i l m til kiupiti d„
ťroi firmu I 1 1 i 1 c t4 litf
Y holil St'li U i
jioo vail si již dávno "d aby si
{prohlédl tamější krajinu 'Au m'
I kolik dni piijela lak' piinj llvm
eoVi pooviolz se ( kI l luibl
jdoina Mali ji-' oiliohlle ji 1 1 1 1
ililk e to jde V' bílili hc lol lo k"
Mil lni t iIomiií 1 In lioť d ti ho
podílnici saoiť oími ni v a ji
j I "it II dus " 1 m 1 1 olcjl I1I1I1
: I d II ll) pil lilj liti t 'llllfol llie tt
L
je 11 íijinutv "oi I 'i Mil Z' se lnu
lil 11 Zuli! I (lli ( liui lxitit
11 III iioil
V 11 k iouii ivitil pm
11 C k„k ( libbMU ll
ll bit lKIVtll'11 plltllt J lul t I 4
llolj ) l-Z ke 111 llbi v
n r i i 1 1 „ 1 iv t"
' ílM I H ! k IOIM 1
I
I tl
lvími
i k ii
t iiiik k ti
ti ( ll M
! l ! j 1 t i 0
1 l'l b i'( ko i u
ob tlí M l od s ďl
I li' lil b 14 (
lil- l ř i lt ll
v nu
- -
1 1 ' ' I k - wi li
ll)tu( iHt 1
I ll O I ' % "
M V S A
' t 1 '
I "iV-i "
Iplll fll it 01 4 t
n 1 lUí ttl li k4 fiaiA 1 I lil
' ti itkut t(1l
Hl 11 rkl f