Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 22, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
NEJROzSttENÉJŠ A
NEJ LEPŠÍ ČESKÝ
TÝDENNÍK NA
ZÁPADĚ
JIliST ADVEKTISINO
MEDIUM IN TIIE
U KU A T NOU Til WUS T
co
R
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE'
Číslo 27
Založen r 1871 -Ročník
Omaha Nebraska ve středu dne 22 ledna 1913
Zprávy z Washingtonu
Z KONGRESU
Minulý týden demokraté vc huč
movně poslanecké učinili pokus o
zrud ní výkon rozkazu presidenta
Taftu kterým ani 30000 pošt
mistrů čtvrté třídy v malých mě
stečkách zařáděno bylo do civilní
tdužby čímž místa jejich Htala se
stálými avšak nepovedlo ae jim
Dodatek v tom smyslu který na
vržen byl k rozpočtové poštovní
předloze poslancem Cullopem z In
diany poražen Ml proti 106 hla
sům' Republikáni šmahem hlaso
vali proti dodatku a k nim se při
dali někteří demokraté Ještě ji
ný pokus riěiněn byl použiti po
štovní předlohy pro fedrování
podružných zájmu ale ani ten se
nepovedl" 1'oslancc Murdock z
Kansasu navrhl totiž dodatek v
čemž podporován byl poslancem
Ifobsoncm z Alabamy aby poštov
ní doprava odepřena byla všem
publikacím zasílaným do tak zva
ných suchých států jež uveřejúu-
li v Dniliitck bvl
jl unnui w i - - - j
zamítnut ve výboru celku a pozdě
ji též v pravidelném zasedáni
Předlohou povoluje se celkem
5ř27H4S!)7S1 pro poštovní odbor
což jest o $7000000 více než pro
minulý rok Výluhy vzrostly za
vedením balíčkové pošty
Důležitou předlohu podal sená
tor íiore a sice v zájmu zvýšení
počtu přísedícíeh nejvyššího sou
du Spojených Států o dva Vyvo
lalo to velké vzrušení v senátě
hlavně k vůli tomu poněvadž
(iore jest velmi blízkým nově zvo
lenému presidentu Wilsonovi a tu
díž má se za to že tlumočí jeho
náhledy Kdyby předloha stala
se zákonem president mohl by u
stanovili dva demokraty lak ny
ní tento nej vyšší soudní dvůr ze
mě jest složen pozůstává ze tří
dt-mokratit — předseda White a
přísedící Lurton a Lamar a šesti
republikánu — McKenna Ilolmes
Day IíughcH Van Dcvantcr n
Pitney Senátor Core jest pro
gressivním demokratem a při od
porušování zvýšení počtu přísedí
cích nejvyššího soudu jedná se
mu o to aby liberálně vykládány
byly zákony jež snad uplatněny
buduii během Wilsonovy admini
ht raee
Ve čtvrtek dohodla si? konferen
ce sněmovny a senátu nu přisté
huvaleekě picdloc a den na to
sehvábna hýla v senátě lak nyní
předloha jest sestavena od přísle
Iiovah u hude žádáno aby se vy
znali Ve člení své mateřské ívei
avšak z tohoto vyjmuty jsou man
želky vďivy sv uhodné deeiy a
ještě některé ji'ié osoby laů
hlavy v ýšena hv la v konlei enei
' +1 liil "' avšak toto li t k i se
KanadaiiU a M ikánu Pokuty u
kládané na pn plavní upoleeiionti
pro pnváeni s ni nepi ipiisl itel
li v eh p lilehtV ah'tl se VVMIJÍ se
$llti na f-f"' a J'sé přísnější
tli sl slilio- spih ' Uosli které šeiu
ilveol nol šd lie UoVlieá
slonila e koulel 1-le'e lia deportu
VÚni osuli ktefé jutlt IWvédeeny a
i"Uollell pl'o pleéiOV si i o
:ieli ki eliisll li'ii odšla
V letlhhv t k l se ft k lit li
Iií O niku kli I I ' Indi i'" linou a
Ji-dl VVshlsIl a dll detlovilí
iištd Milé j ! oidu x it íj Ošl'oi
di i ne' e d! ! al V
isikii prvii vld'k vvstiová
li tuk ViSIU ho pal ' lfet lllel
tnišiit ! j v i! i o siii ui v ne
po'ite i o l dd kosiMe Iiík4
lltlttiphii v lo Indi nu dl laá po
tliiv áhí Pu- o I p ! o i
lil l' ) "I IV 'd % lil t M I V k 10
lifU rfim l-ntlai " k e tt iii t t It 4
Volf I lo I U
Kd hv t il"i i' UU l
d a - Piiiimilian !
di !kť tulry uéiii n hv
p-kiit In íHÍo p lf'
liti JV 'l I eiinVmí Jptr tu
tlotnÁlul H k !( r l pn!!'!
nkti li dt l! r it ii Um Vy
tratiHnkcc na bursách kdy prode
je činěny jnou OHobamí které ne
vlastní životní potřeby neb akcie
jež k prodeji nabízejí Předloha
vztahuji} se na prodeje akcií dlu
hopisů neb jiných závazků korpo
rací prodeje produktů masa pů
dy neb potravin kteréhokoli dru
hu Kdyby někde učiněno bylo
falešné udání daň má býti zvýše
na na 20 procent Předloha dále
ust línovu je že dan má býti kolck
tována čtvrtletně a komisař pro
vnitrozemské diVhody má učinit i
opatření na její vymáhání Kdo
dopustil by se vědomé přestupku
zákona ať soukromá osoba kor
porace neb sdružení neb nepodal
zprávu jak zákon ustanovuje
podléhá pokutě neméně než $500
a ne více než $5000 a vězení už do
jednoho roku Dle nálady jaká v
kongresu panuje dá se soudit i že
'nějaká předloha proti spekulová
[ní h cennými papíry korporací a
životními potřebami přijata bude
i kdyby tato přísná osnova senáto
ra Cumminse nestala se zákonem
V pátek přijaty byly v senátě
dvě předlohy jimiž inkorporová
ny jsou Americká akademie krás
ných umění a literatury a Národ
ní institut umění a literatury Té
hož dne přijata byla osnova zá
kona dle něhož federální trestan
ci vyslouživší patnáct roků z do
jživotního vězení mohou hýli omi
lostněni po dobu dobrého chování
j V pondělí přijata byla ve sně
movně předloha kterou inkorpo
rována jest Roekefellcrova nadace
V základním fondem $100000000
'a rovněž seh válena rozpočtová
'předloha povolujieí $17!ló:{27"
'pro odbor zemědělský Poslanec
jTaylor Colorada podal předlohu
aby domovinářůiii kteří zabrali
šedesát akru veřejného pozemku
'dovoleno bylo zabrali dalších še
'desát akrů aniž by na majetku
jtom museli žiti pět roků jak ny
nější zákon vyžaduje
V úterý přednesl senátor Rout
skvělou řeč o jeho předloze na re
jtrulování Panamskéhu průplavu
litu způsobem aby odklizen byl
! přítomný spor s Antrlií Pěhein
své řeěi pravil Pout: "('vědomí
lile eely svel ze poelle -sniiy
zpronevěřují se svým smlouvám
Zpronevěřují Se danému sloVII ''
( 'lieeiiie dali na v ědomí eehonu
světu že musile si divali poor na
Spojené StatV lieho e ViS vy
užitkuji' 'i- Spojené Státy jsou
l'd'šiié prohnané úsko'm' ' " Se
nátur líoot s- přimlouvá o to aby
auieriekým lodím dostalo se v pru
plavu -tejné h v vhod jako hulím
ošiatiiieh národu a ni i Im í
Zprávy americké
Paličskó řemeslo v New Yorku
štiini tnsiiii' Smi' Sin'
V V pltMiO li lv ilš 'déeln pa
lf lid Stein I d plohliMl e
jlikhe š--ko VÍ u ruhlii I ol V
'íhllU J '4 ojiluv l po V i' e I"
ho V e š'ě tom Sil III pln li 'e
i ihu-d "' huti a o eš tiši Udi
l-lahl J' J o i' ho š 1 1 1 - 1 '
! O I uhltiiUt I Hudll Vidi' ((ijlful
Íí imihiu !i díl ' t S i" -t v i V t -i
I III kil V V I I 1 1 li Llld- iu
)lll tlili JUl lil' Stelll hl-!i I ' l
jliu šiďlfO l íll! (I š"
j- kt j luv luuU (
Nuy piorei i CUtviuruv Dir
rt w (řiti
pi li h li tl I i I v I
j n ' ! I a! - i j i s ti
I lt i! -'i i i 1 1 i( t Ijl i i t
j U l i ! 'V - O t pl p'liš Ut ! i
ni š iti t i lj ! I r ' i
[V'-uíiv V i h r n vvi
d t llékoilk dll 1 ! dšlt i t
l i nU m i v rdi i pi i i i
vill l t 11 !e Otuliéi II Ir ilc l '
dlít h PlVI I" t VoHi t
nhii id a iirfe miiii
( lL 4 lni O V
Wilon bude guvornérem do
3 března
Woodrow VVíIhou oznámil že
budu guvernérem Htátu New Jer
scy až do 3 března tedy až do
dne předcházejícího jeho nantole
ní za preMÍdenta Poslední noc
přespí v hotelu Hvého bratranec a
rozh)dnč odepřel jeti do Wash
ingtonu s rodinou svojí ve zvlášt
ní soukromé káře Pojede ve vla
ku zároveň s 1000 írincetonských
studentů kteří chtějí býti pří
tomni jeho inauguraci a nepřeje
si žádného zvláštního pohodlí V
úterý prohlásil Wilson že mylně
rozšířena byla pověst! jako by je
ho choť a dcery nechtěly býti pří
tomny recepcí která konána bude
na místě inauguračního plesu
Přítomny prý budou ale Wilson
pouze žádá aby ušetřeny byly
podávání rukou poněvadž byla by
t_o pro ně trochu tuhá práce
Závěje na západě
Zimní viehřice n oslcpující sně
hové vánice laviny a závěje za
stavily skoro úplně dopravu mezi
Kalifornií a východem a mezi Ka
lifornií a severem Dráhy -Jižní
Paeiťieká a Západní Pacifická obé
mají dráty zpřetrhané v Sierském
pohoří Vlaky jsou všude zpoždě
ny ale nelze ani ziisliti jak dlou
ho a kdy dají se očekávali V
Kesvvick Cal na dráze Shasta
osmdesát stop tratí bylo pohřbeno
lavinou zvýší dvaceti stop V An
derson( Cal vichřice strhla stře
chu s kostela Místy silně pršelo
a řeka Sacramento stoupla o devět
stop a sedm palců přes noc v Ken
netl V Halm napadlo na šest
stop sněhu a několik vlaků uvázlo
v závějích
SLKČNA IIKLKXA COCLDOVÁ hVNDII PUST JKJÍ VKXKOVSKV ZÁMKK KDK SXATKK
ÍUIDK ODPÝVÁN' A ' 1 S1IKPAKD
JTí
i 1 1'-
I r
r
%Unfst kl4ll itt
I luh J Ni j illt m ion i
%íe'l íiniM ii l la iř
')! ik leit ' ilik
! ' tn!d 4i I a U 1
ft o dl i i h jji j 1
ť4l llMlku jH mumí rll t jl
Úf1
Nebude žádný inaugurační ples
K těm kdož vyslovili svůj ne
souhlas m dosavadním zvykem po
řádání inauguračního plesu v pěti
sijní hudovfi u večer nastolení no
vého presidenta přidal se též p
Wilson a inaugurační výbor do
hodl se tm tom aby na miste ple
su pořádánu bylo pouhá recepce
v rotundě kapitolu V dopise za
slaném ] Muslisoví předsedovi
inauguračního výboru praví že
nerad by rušil ustálené zvyky a
zklamal očekávání těch kdož do
Washingtonu na slavnost přije
dou avšak co prý na něm by zá
leželo raději by viděl kdyby se
všecko obešlo bez onoho plesu a
to prý zdá se býti převládajícím
míněním v zemi Inaugurační ples
jest na oko přístupným každému
kdo může zaplatili $ó vstupného
avšak ve skutečnosti jest tou nej
výliičučjší společenskou afférou v
Americe a choť předsedy inaugu
račního výboru jest aspoň na (divi
li "první dámou v zemi" neboť
ona s presidentem zahájí pochod
Pí Muslisová bude asi nyní nej
více zklamána když sešlo z toho
bálu klcrý od dob presidenta Ma
disona byl tou ncjparádnéjší částí
inauguračních slavností Také
průvod nehiide tak okázalým ja
ko v letech minulých Ve vojen
ském oddělení hude pouze jeden
pluk pěchoty a sice sedmnáctý z
Fort Mcphcrson ÍJa
Clo na citrony bude sníženo
Pokud zjistili se dalo ze smýšle
ní v kongresu převláda jícího ci
Irony buď dány budou na volnou
listinu neb nynější clo obnášejí
cí l1- na libru sníženo bude o ó0
j procent
i'JHf i
i +£
: 4 fi-fi
í u
at-iA- U r
J-
t-~- wši „ iř i v
'„iitv ufijwt rHvv
M PíltliKaií I ide do itli !'H4 ll l lil ti uii I V
uínl lil !ikiiii tu V !i tiiH I loii ďn i ti 1I14U "l IiuiH-I k'dl
milí tt !' i I li ! é loji! li -i J diodu- ! Attu
I i l j4k o IO % !-' siiuíu U4JÍ iu itdi a hi
1'! i rl 4 ii iiduh L Lk h wfM hitili t ll
tiui ji 1 1 iiiul l Ul il h 1111 1 a iiuivmI Ni loip
l ( polii Kde J t p"5dl UA I V H Sl H t
' Drahocenné "Mandy"
Erwin Kumbelík jeden z oše
třovatelů v nemocnici Merey v
Chicagu odepřel nabídku $50 za
šle nošené plukovníkem Roosevel
tem kdy týž po postřelení Johnem
Shrankem byl ve zmíněné nemoc
nici v léčení Pan Roosevelt dal
ony šle Kuiiibclíkoví na památku
a mladému muži byla ta nabídka
učiněna když meškal návštěvou u
svých rodičů v Manitovvoe Wis
minulý týden
Dr Hyde po třetí před soudem
V Kansas (Jity postaven před
soud Dr H (' Jlydc žalovaný pro
vraždu boháče plukovníka Svvo-pe-u
příbuzného své manželky a
to již [o třetí Při prvním pro
cesu uznán byl vinným a odsou
zen na doživotí avšak vrchní soud
zvrátil tento rozsudek a při dru
hém procesu jeden porotce sefiílel
a utekl Dr Hyde jest viněn že
namíchal plukovníku Swope-ovi
tyfové mikroby otrušík a jiné je
dy aby jeho smrt přivodil a tím
též získal velké dědictví které ne
mocný odkázal jeho Ilyde-ovč že
ně Reformní předlohy v iowském
sněmu
Předlohy v zájmu nestranného
soudnictví na vyplácení pensí ma
tkám a pro ústavní dodatky tak
aby mohla býti zavedena dan z
důchodu a na korporace byly mezi
devatenácti osnovami zákona po
danými v iowském sněmu minulý
týden Předloha týkající se pen
se mat káni ustanovuje že těm
jež jsou chudobný má býti vyplá
cena pense $10 měsíčně od státu
v
-v X éA
hr
} r
4 I
n
VWš
tleli
V ti i '11 "1 I
iAvi b
r V
CT ČTENÁŘSTVU
Počínaje 1'mto číslem nastou
pil co redaktor do našeho závo
du dohře známý v Česko-amcn-eké
žurnalistice a jeden z nejlep
ších česko-aineríckých redaktorů
pan F J Kuták Zajisté že naái
čtenáři a přátele pana Kutáka n
railostí přijmou zprávu tu Sna
hou vydavatelů bylo a bude za
mčstnávati co možná nejlepší sí
ly Nás redakční sbor pozůstává
nyní z pánů F J Kutáka L W
Dongrese a Jar J Řežábka Vy
zbrojeni těmito silami našim úko
lem bude státi v popředí česko
americké žurnalistiky a při kaž
dém kroku heslem našim bude
"pravda"
Za Vyd Spol Pokroku
V Jíures předseda
N0RRIS SENÁTOREM Z NEB
RAŠKY Byl zvolen v úterý všemi hlasy po
slancú a senátorů
Poslanec (Jeorge W Norris z
McCook zastujiující v kongresu
pátý distrikt nebrasský zvolen
byl v úterý senátorem Spojených
Států Norris jest republikán
vlastně progressi vista a dosáhl
volení ve sněmu kontrolovaném
demokraty poněvadž v loňském
volbách získal více hlasů nežli
bývalý guvernér Shallenberger
jenž byl kandidátem demokrati
ckým Volba ve sněmu byla tedy
pouhou formalitou a ve skutečno
sti zvolen byl Norris lidem státu
Nebrasky
Pan Norris vysloužil pět lhůt v
kongresu a pozornost širší veřej
nosti upoutal na sebe zahájením
boje proti bývalému předsedovi
sněmovny poslanecké Cannotiovi
Hoj tento skončil značným ob
iiiezcním moci předsedy sněmovny
a při loňských volbách Cannon ve
svém distriktu nedosáhl zvolení
Norris nebyl v Lincoln když se
ve sněmovně o něm hlasovalo
ježto povinnosti jeho úřadu vy
žadovaly jeho přítomnosti ve
Washingt oně
0 MÍR DÁLE SE VYJED
NÁVÁ Zdá se že veřejné mínění v Tu
recku přichází konečně
k rozumu
Aěkoli V pondělí se zdilo že
d la ojiélně se rozhovoří na Bal
káně vyhlídky na mír dle po
slední h kabeliiurafiek 'ci 1 1 -1 ší
elllli ve lepšily Turecko prý si
přeje vysvělicní jislýeh mUlaVell
Ive siuh-éné liu té velmuí ni--ll llt
h I od po V i
líešad pia Idava turecké mí
liův é ď 'levrace a turcélí veh-vy-s!iiu
i u ruiiýeh dvoru v r[
skveh ohdrzeh iiisirukc aťy o
Vvswlhlií ihilVelivh odslivll
po'uhih
'e lil' lllélll lllilléui V TlH eeklt
podle vŇllo lehli 1 s vilui mé
i 11 ( 'iiopisl kli l'é 1 do le d IV
' "1 1 l i ! v 1 1 v 1 h 1 i i ! I 1 ď 1
! I u h o ! 1 o ii j -duui du
I 1 ' i k u li1 J i vli-' in- 1 Ui
U! ' ln I ''V v l d I)
: I i i i 1 u i I i'i ' I ' I I lu
ulj o ' I ' o il I I I eluc n 1 mi
t t 1 t 1 1 i : I I'i I - '
v !d- d ' n i duí ) ' 1 v
Mi 1 1 ' 1 I 1 ! 1 ili ti 1 1 í 1 - I ii
poďiilii k i ' i ! Ui ! I i v 1
'-h''"i ' ' ' "O U 1 u v 1 1 ve
v ! 1 1 : I I
ll"!d utmuiiiiWu ILlii (Ji ihtv
' I Unl I s lj ! i i 11
I ' I !- I '' I l 1 --I H ' I l f-
i i v I i!i I- II 11 v! ! ni
ttUij l 1 II V t U li J
I II I 1 ' Id I I II I'
' 'I'! Plili I J V J At „ ( y
ji 4 Hukli l y tdh ll kt s '4řVl I4
V i t I liji lki' p"dkV
114 Irovi li'li 4 i 4 tl'iM h
U!ti U Uéim lioiil l ' d 11 v s
ku "ln'jlilí 4ioll kl 4ili4 ěť
' i I 4 n inoo iii