Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 25, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
MMMOttMNti A
MMLUHI CMUKt
TÝDENNÍK NA
ZÁfAUÉ
IlUtT AD VRH TIŠINO
MHDIUM IN 7 IIU
O U KAT NOU TU WM$T
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMRKJCB'
Jíh JO
1LÁ
POLITICKÁ ROZPRAVA
HMttíwrU unv Wílaou na
jho politickém íurnk 'dpnAtim
niU'dktne ž výroky v řeéhdi jeho
téměř viWky jaou proti ochranní
mu t Ut V tom prý vězí drahota
živobytí h nikdy wudkvk u
mul- naší j vyváži-no a míllíony
potravin % 'm cena pšníe je ří
zena v Uverpoolu v Anglií a ží
pokavad v světovém trhu poptáv
ku bude tatáž y pšníe v fínoA
h"kU-Mn ef by v z mí naší hyy
HiMÍtAy tiemiofMUmiiýeU & v ku"
dém městě milodaru polévkárny
Kdo ink pět amyslO pohromadě:
doruk h světová výroba a spotře
ba řídily vMíbo dílu cenu potra
vin a ochranně clo udržuje dělný
lid americký od rekrutování do
tnnddy nezaměstnaných a od ná
vštěvy volných polévkáren Wíí
aoo vykládá horliví bodrému a
meríckému farmáři ' platí vyso
kun cenu za vše co potřebuje pro
svojí manželku své dětí a na
b od hlavy až k patě a toho všeho
ž Je vinna soustava celní propa
govaná stranou republikánskou
Milý farmáři! Nehlásala nám to
též demokratická strana v kam
paní (Mevclandové? A lid byl tuk
hloupý že mí na tu véjíěku chytil
— a co následovalo zvolením '!
veJaoda j'r'XÍ'I-(tf NhjÍ tmi
(řř t vyjinívafí wh fant to po
iíJ v ýtvl' patu Hl id llí
torí w opakuji Tážu kolík
jo íij( ž hy w}l páJÍ vráí-cíií po
iou(: ihthyt 7n'íť h' lkt
Muol£ il'iuokralíi'ké hi%op%y
fanklt Hltlťi vpkÚ lidu tj oíí ž
guv Wílwofi lottat:ií vywvřlJíl
avfij vrok vztah ujM a příntí
hovah' % jižní Kvropy a Že to tak
íii uiynW I jak to napKttl ve avé hí
utoní "Aiocríiíkřho Ií'Ju" Judua
y ji avMt4 a to ji-nt ž píáu-Ií
kitt híwtoríí žij jí pí! rozvahou a
že loitatřfií ví i-o pi' mi'ú y
políchovaJ to poJíjí omlouvat!
pro avflj když toho poth ha
kkb% že to tak tiiinynU) — Nuž
j H tomu lak ž lid j-fiž m wm
utřhuji jižd K v ropy je Čí
ňana jmiiiovílY Itftlif! pro5 to
m huh' ffnv WíUoti di-iíi črka
wn prctiidťtitíitví ZHHtřílí lovy
"fa to lak íi'iiyI-l!" - - Dál1 od
volává Ur žit to rozirhírtíl i ko
lioiii'kho mttiiovíaka ÍJuv Wíl
tioii když hyl froři'wori'ni hyl
uíÍiii i'o výďf-uý 1'koitoudhla l'roí
nyní ili t vmluvf Ja lí ii''o řttk
Ihii liipolfrhuji' to ohnuty My
nhÍ! tnhh-tnf utaiiovíhko vytívítli
ti nyní fa hyl zaujat pruú příP
hoviilcňm a proto nyní praví "ŽV
to lk iti-inyhhd"
V(ii luii na&i krujíint hy mťlí pro
Tnfla vidíti a ívltít ti ktiíí noh'
rtklíiilujl twi Oftolud NVohod -tii'vudjl
WíInoii jn pro tak tntť
"Locftl Opilou" tul 2iduý ni-"-při
I to iirtimii ' pro OMohllI
kvohmluf
'ro jihu liftnry nhli-dn' lo'ttl
(itín niiirkA lriiíi-id "0r
man AUUrm" kttr4 j rhi2iia
na i hrifinl ixKilnl RVohudy v
mi líto iIih la AHÍhm' Ji pro
ti WiUtiitoti tí pl'iny a linřř
fíkové nid hWinuvati pm Tafla
1'rimliitK ly nairt ffiikA di-iiikraly
N nnmiKViiitá Imjidly imuhnl vn
hudy hy kidA tťhit putiimli Uk
prml WďMii ftAni Tuři j ( li
Viii a mu kl Ni im i v Třťi
Udt prattho mliti' nlid dh
lly roul i jtid ktifi dijl
ptMVil rft hlll
Nřiiiinl jrni l)li tádky t uf
jWho klunohl! Ví l n
MUMtý pir(Vll I tidi li-tíi
'r t nlt kuht I r kMÍ rtniAř
tlt Mi a uvliil IIh iiirli-i ut
lonitAlit kdn liwhťr hy M ntf'
Ulldnta ihd t uátiht kdn lili IU
rdl jihIua priktrkiitah kd
rhr ndii iihwl aviilMula I
KuMr a nrhud# udili WlUuia
V llMftl
— Tlvlof KooMvelt jat pra
ví na houhí a hlaay v NVhraa-
V pátek viířur mluvil v 0
uia v auditoriu l'íjd do O
mhy krát po tí hodíu svMr
dni dovhú do míata aufuo
híhm kti-rý řídila hioiuiká
auřřraži-tka a o oxmí hodíuA hyl
jíž v auditoriu ahy (rounl vojí
kamjařiní h'( Xa nádniží uhro
máždíl a átup wwtávajhd axí
z M)~4m íoužň ži' a daí ktc
Hoowvidta ti vítal IMIarov
tíki-ty ua ai-dallu ua ji-víítí miy
tk ua odhyt jik hylo o iď-h roz
šiřováno a hyly komní rozdány
zdarma Záhy po wdmi' hodin1
podalo ni' fiiídítoríiim plnífí a o
om(' hodin1 hyla akoro vSccIiiiíi
Kladla ohnurun Vi'líký 'Jmíup
tl'íl xi' uk(- v zadu v přízemí - -
NEJVÉTÓÍ PARNÍK 8VÉTA U SROVNÁNÍ 8 NEJVÉTSÍMI MRAKODRAPY
r
I-J
ti
linutí
li mní a
' íti ti I {Ví
tS 4t ť
t M ?f Jí!
f n { Ví
' v#t #v " "
-1 1 l" ui mé ii nt i i kl ': 19
J' rr WW řf t ÍWf MM
?t ? f i l ff Mil MM
Vi rf Cl II il uif liti
t m u ti i:m )it
a i či i li tt Ht I r f
í Si II II li lil i jn{
H f M II II II l ffl
SI II VI II Ml tt% lil
is u ii ti lat mi ni iK
(f l ftl II III ffM III
i m tt ii fei rt L-1
t kí ti in i in I
M ff f l JI i I
fi i ii fi iiinif ni
t ri in fff r
fi m ii ii i:i)i
X--
í
SK
Budov WiHlwortli vywká 750 tp fariiik Iciiirior( dlouhý uuo t
Iludovy WiMlwiuth n Melrip"lilHti v NVw Yorku ji jmui HHjyAmi siavlniml - t v ir
kwlrapy — na svítř jwu mhí il sroMtánl imvým prtridki-m " Im p ralor" lluodmrkkn inn ri ké li
uie jeuJl -st nejvílil mI iimrskun Hudu Wouhvoith jet 7VI stupy vywiká MlroMliii 7(
stup vysiiká a pandk M linpi rstor " má !mmi Mop délky
Kdyi hyl ilAm isplui! hudha
hráU "Tin Hpanulrd Huinnr" a
"Ameriku" jel lid rpéuui ď
provái Mrfillm to s' dav Isk
li Uiul hyly proihUáuy tmm&
iileky NHlidiíiiiiM HimiwmIU
im pHittálkii Na j Uilť' M l
KiiMSetell j přnA#el svíiid
% ť rti tul Huhslťdy Inkrnih" ď
jeUl in khi H4 ji Ui kd si píď)
ly dtihfr hudiiuld ké dllrii
l ndli tiu tu i ksiuiik
II I"IMIIMI II J' I I'!' 'IM J' "i I I I 1 12 i
i i líhlldf lirjli-pkl iMmehitli s JhuMe
i i
im Iptky nlm jih" ImsU
íUi i
!{ V Ill i M ftUtlt Kp' kIM
Iruhl ni I tu hon IhkU fuhrtht
llř W O llilll) MiihM M fi'l
idu V krtk# ptiéiismov priihU
d ({lOMirlU Hřjl''dl'l kun
dl lál ixMidriiUlvl wd si
llilkaiidk Mhil linji M mI
k#IU ! MdlHOl řHďlklllk'll
konv'ři(d v íhíi-au A ofakovl
vfuu hny mkmh jíž Mz o podvo
du ktrý hyl apadián tím žo mu
hylí ukralirni dcháti 1'otom
pustil do JťMMjwatra jiífiŽ hyl
př(da'dou konvnn kt-rá pora
žíla plukovníka JVavíl ž Hoafl-wnU-r
řďhyl v tu Wohu owtn ny"'
hrž ji-n náatroji-m hoKxft Opako
val xvá kiurk tvrzi-nl ím výbor v
kouvwí ukradl mu 'M) ddeálů
ahy nominoval Tafta a ž hy jích
hyl ukradl tMm UK) kdyhy j
hyl potř'1'hoval Na to vykládal
program alrany proKn-MHÍvní ~
Kdmí z íťah-ríi' vykřikl 'lVrkím!'
Koowvclt pravili "Míh-rád vám
povím o lYrkiuMoví 1'říSid k
irin1 v hřcznu a ři-kl ž zamálí
mH- ((odporovali l'o idivílí ptal
jwm nit ho pro1 Hyl uražen
Tíckl jwm mu ahy nihyl uruži-n
ž' 1'hi'í pouzí vi'd('tí z ptUO příči
ny "n jediný z teto třídy ohčimíi
i'
i t
t
í
" v
1 j
Budov
miiť liikllá tpiiiflli IVrkín
mi odpusédil priiiuji výlinH
ný iIm IhhI hy j ho dii i h)ly ďi
IÍY ipslhiiy Takí fikl při
i k fávélii uehiiďm li dneSnl
iiihv imtUíiity lf lo lnuli hrV
MU' V lili hilde f se liiku UÍ
Mti iHikiin praul h h p'l
puiiitiil kitidiltu kdo hy rliťl
piH" itl pru l p nl rMílnn1
id h pudrnlm k " O V(l'ii
ill piil i ji lm i řMii'e
Ih- j pHIli sksd uii k i a h
V liii-ih h liimi UIl lo uhnili i'iií
rva M lU přijt4 pllkim
prtinlit mihu sU) iHii drsl '
plukoMilk li iUdrs'1 pii ii'i n
i iul iit h a udiiid iHÍrji-1 l i
" i
í ' 'v 1
' '''' 4 ' ' n 'i
- uJ - - u o ''-í
4
1 t
u n i-? ' - -v ?
t t: U
f ' 1 i '
v J t ' {
K tiiMi Cil v
Jk ihykli ihAI
Til J-l Hnkid t M' v
Iru řrki fAitIif lUo pofA
dal) V liíMldiH uhdld (t li dlti
dclnícli večerti Doufkiiuí h
zpráva tato huda od tikttvh kraja
nů viWiiiH přijala a upozoríuju
mu jíž dic ia to ž vhSr kuafl
ktir1 hudou uhrány hyl o íuj
pclívřji watavaii a Že úlohy nal
zatí ' hudou v ovídinýi!h ru
kou pp ochotníků m nimiž naft
ohťcumdvo jnxt dohře oheznámií
no Očekáváme h auaha a ná
maha pp ocholníků hode takí ná
Iftžíl1 oceněna a ž apoluňíínkují
e( hudou a avojí práci hojnou
uá víl řvou odménení Každý má
příležitost divadlo navil í vílí a u
Sleehlílým zpfjtíohem ai pohavíti
a poučili Otevření divadelní w
zony jet určeno na nedělí zá
ří a zahájeno hud ohrazem ze
žívola v třeeh jednáních "Jío
drý Venkovan" od V Lípo vak
ho líž volha kunu klerý nám
ředvádí ohrázek z venkovMkřho
ovzduíí naíí milé vlastí jist nám
J ' í 'VV ' V"4' i
4
im
mim
r i n in
ciritoi i
ruin
i it mi
T Ml F
in]UC Motiopulitmi 70U ttt vyok
A rukou iť lieid divndla imlM
n v rukou dulirýi li a pí'iji-me pp
i hntnikňm ahy dihi jeji h kuru
míváno ho výnledkeiii lim in'j
lipilm Vstupní ' nmiha '
'Atik v wtrt MUtinisti Ho
knhiuiii 1'iiAll kusí Hih U U
k" Alilhy
V linulU ii v úivrjí (ipiiřá
IU dtil Miniiri l'(i'tfi' vytt
ťinšlil lnl llik (lil VP lrtllíri UM
Vhli-r id kuk hht iisslUf
lul lífllí iiplnriillul oddi'h'ld
ilrid v h iiII hI ul i pfednAiill o
nim lutiMiu j ik (' t ni poMiisli -ř i
il lhnAul prud poMmii Před í
i ni ! U I U driliH iiAptiiuiiriis ph
nřnutvu Aid npt-mSih li mmh'I
usni A n v ' horu pro trrVjttoii
l #x 'mul ojiUi e umrlí
ki'm rinriiým ktlhm s nAdrsl
iďn drlH tm lilfiii ' Vtiiitiif Mřlť
l1řiiiU AimU(oh
— thlinin df iiiiikr!) uf
tiilí pkdbífM přípravy pro achd
zí Woodrowa WjJavna kr4 hwfa
mt iíoimtl pHkli infaUs' Hyl jwia
novái výbor okresním ústředním
výborem který hyl yyaláa v úterý
do Híoux (Jity ahy a zeptal ga
vi'iiií'rnf kdy a yda hud? mluvili
v Omaze Hchůzu joho bude patr
uft položena uá h října W J
Vitým bude Uá pozván ahy mlu
vil týž den Kiuiátor Jlitchcoclt
budí pravděpodobní? poíM&n by
uvedl Wílaona jako dlen ukrad
ního poradního výboru
Výrotui 'volby úředník (i ()
ínaha líesfareh klubu hyly koná
ny v Herehmanovj síní a tito hylí
zvolení na příslí rok za předsed
kyní pí John íjtdeimrovk za mí
stopředsedkyní si Margaret Mc
Shaneováj xu poklinícj sl Alice
McKhaneováý za tajemnící sl Ka
teřina ('acícková za knihovní sl
Hophía McKíllípová a pí Kate
Carlhyová za rádce re v Meíluíl
linu z í!reiVhtonu
W Necetlí li dosud "(
sko-Ameríeký Venkov" píSle si o
ukázková říslo na naíí adressu
lloétete se o moderním [tfisohu
farmaření elínářst ví sadařství
zahradnictví kvétínářslví domác
noslí a jiných pro vás nadmíru
dflležílýeh véceell
ZPRÁVY Z LINWOOD NEBR
— Minulý lýth-n zemřel t Jak
Vílám vás ve sláří 02 rokft Ze
snulý přibyl do teto zem1 přid 10
roky si svou manželkou bratrem
a rodící kteří dosud vSíchni Žijí
Zesnulý hyl rozen v Hrotovicích
na Morav1 kdež se vyučil krejco-
vtuť n i htalhí se přiuřil a v teto
nove vlasti řídí val hudbu zde v
miste neb jeho synová jsou víi-
chní hudebníci Zanechal ' syny
jako I pít dcer pozůstalo Ctyřl
jsou jíž vdařií a jedna dosud svo-
brtdfiá synovt pak jsou dva žena
tí a zaměstnáni jsou vžíchní při
dráze leden je strojvedoucí je
den topíc! a jeden je v "roiind
house" v místě Zesnulý hyl ěle
umu Z (' H ! u kU-r( hyl poji
štěn na $1000 Do Jednoty při
stoupil s celým řádem ('Hl'H„ ku
kterěmuž přistoupil ve Wahoo
Nehr kdež provozoval své řemc
sin a pak tam vypnťdal a usadil
se v Nořili Itend Nebr Zde zase
vyprodal a usadil se konečně v
Líriwond Nehr kde žil posled
iďh L'lí i-okn v ) in li it nidiiiiiěm
l'oehován hyl ve utřcdu ze sine řá
dové dle nliřadú s[okovýeli na
hřbitov liuvťnniUký Hildí mu
země lehká! iNiuslalí nechť při
jniiiu naši siiiislrasl !
- Onehdy p I'V flehák st
spadl mc ulroiiiu a zloinil si iiulm v
knliiíku Iiii dr Uranký ho oše
třuje n každý mu přeje bivkcho
pndriivení
-' Minulý týden hyla pořádána
okresní výsluvH která hyla dosti
iVinň iiiivštlveuii a krajan Hlýskal
od Mruiio Nehr dostal první ce
nu na jeho hřebce jakož i několik
krajanů iIomIhIo ceny na plodiny
- l'ní Mltttuá i hruno Neb
přijela se synem v neděli na ná
vitěvit k hmtrovl A V Křlíml
Jakož l Jon KarpUck IVstfim
NVhr
I 'ani Homolková si- it o I A
ihmlld V 111-moctiii'i V Oittid City
kdi í ke iini hM jíl 1'imv I Vl li h
je domu k Imiih lniiml I o kiv tíná
ml mttlti la I tlit k Moíno )v ji
lilito lýdill píijcdn iloiitA luh m'
jll l ili lepe
Odhěrslclí 1'oklitktl lipoor
nujciiie ahy přihlédli k dn
w li illuil n-1 cinipi 1'skli
mm ahv si- přctpUlili a hi php
dě doplslili u mt in'lni jcdiol Ic
Inlinlil llvtU Ili li dl kti Ul Ul U
ktl polřehuh' Vt li intf I mi v Vlno
l( illoliujl jll llifkv dlouho 1
I dl roky
- MIAmd Ji kkoro knft'V
loi a kili olinul pkrluie kil ie
(ohmU k lomil luh lem ni vU
hlt lii líc ldlhiktli hilu hv diř
jrilí rli
V woIhiIu hl hfikv rhUdort
l prolil tOkmitA pUlu Uhhi k
KRAJAN 6 ÍVOBODARl ÚTÉ
T UÍM - PREMÝ
HZJBJTCI
V ('hktífcii 'Mimhte diw 17 aáří
krajanka Anna UoJcková Její
mrtvola hyla převezen do kato
lhkěho ebrámu Jílahoslavenó A
nežky uií Central 1'ark Ave kdí
za zesnulou sloužena mlukni mkn
V tom ovSmn není nic Iého a
považujeme lo za právó tak míst
ně jako kdyby nad ní hyl mluvil
nějaký sjsdkový řcějník Zejměna
jestli byl eírkevní pohřeb přáním
zesnulé pak konali pozfislalí pou
ze avou svidou povinnost žo se dlo
přání toho řídili Tak daleeo ne
máme níéeho k namítání a žád
ný íravý avobodář který etí a al
váží náboženských názorft každí
ho jiného jako svých vlastních
rovněž v tom neshledá níe zlého
třehas by rodina Bolkova stála v
předních řadách výbojné svobodo
myslnosti mezí krajany v Chíca
Ku To ncií nic nového a koneé
ně také nic zlého Víme ku př že
jevh-n "bojovný" avobodář — re
daktor ultra nevěreckého listu
který dovedl pořádali pravé Štva
nici proti líilem klonícím se k
náboženskému názoru pochovával
éleny své rodiny dle ortodoxního
ritu židovského v-e své rodině svě
lí šábes a idává si řemínky na ruce
a é lo klaně se svému Jehovovi
kterého ve veřejností zapírá a pro
kterého jiné kaceřuje — Na to
jsme jíž iňczí tak zv patentním!
svobodáří zvyklí Ale pří pohřbu
paní I'Alekové událo se jeSlj něeo
jiného jak se oziamilje v Ozná
mení úmrtí v chicagských denních
listech Htojíff tam doslova:
" — po odbyté zádušní mži na
Ccsko-národnl hřbitov do rodin
né hrobky M hrobu promluv! dr
Fr Iika ~~"
Jak s nám sděluje dr Franti
šek Iška pleno lil nlo: papež pa
triarcha ftejk ul Islám a prokurá
tor jievérecké synody velekněz
nové écxké sekty in státu naseču
di v Americe opravdu na pohřbu'
řečnil Za tolik a tolik — rozha
zoval perly své výmluvnosti nad
mrtvolou která právě hyla v ko
slee pří zádušní mši vykropena
Jednání dr lšky nestálo hy
nám tmi za povšimnutí kdyby
tento pán se svého vysokého ko
ně nehodili a ncsekal po každém
kdo uznává věřící naše krajany za
bratry ťeehy s námi rovné a stej
né cílící slejné tužby mající a
kdo rchpckt ování názorft cizích
považuje a jidnu z hlavních zá
wnl pravé svobodomyslnosti
Jest lo dr Iška Ulerý mezí na
šim lidem pěstuje kuli um spím
Muly vftěi každému kdo ji-sl ji
uchu náhledu ve věcech nábožen
ských a v této zemi úplné svoho
dy iichodiiým a ncilfiNtojiiým zpft
miIm m vyvolává a pěstuje štvani
ce všude tam kde % toho kouká
jeho nejvyššl hytimt jeho hňh j
ho modlu — ifH+f Zrovna jnku
f polííhu pant Mnlkové
Všímáme si léto nepřístojnosti
jen proto ahy ti kdož dosud po
hlicji k dr Iškovi jako k výkvě
tu a reprckt utHiitu jediné n prnvá
kViihoiomVfcllioii v Ailicliie vi
děli npi jeden duktu Inhii co my
ludime jii Icta a léta iíi
u ilr Itky buíiiiM Jt
bukiniti
Coi ItlU lid lii pl uhlédllii nikdy
jihu m lijský éáp tu írtloi hkl
houhi ImIoU di ct lškt p A pl Moll
Anlikiní lolU piMil fo klerA
itisji v i Iknii rndiiii uhithUť min
dý Ullu k klrrý ke ril o ncjnkf
eoii) rlÍ llmlllhljt-lio'!
' lt Ulil- koAokÁ di Irtki1 řL
li V ikit JU p) nakolik ko
idv a leku proti id loni sokoli
irtl iii iiinilio úk k itj4o'ot iik
I do kiniim jskol I k dcainfi k i
H
XrJé I NnapomiAt M
v áury dM t MJaa riiM4 rat
t% K4 rk při rtmtc)i
Utvatt