Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 18, 1912, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK lNK 1 Mí 1012
Htraoa 0
Z ČESKÝCH VLASTÍ
Vypovídáni Cechu s obcí íiiétn
čenich Jakmile Český délník ne
přetržité po 10 l't pfebýv4 v ní
které olx'1 v kraji znémeí ittm a
dle zíkoiia o prťivu domovském
by doMlíhl nlrokfi tm právo do
movskč v této obci zaíiAjí obeo
kroky uby vypudila délnika ř ob
ee Obyčejné KIník je vypoví zen
í! bytu nebo 1 priee a v eeló ob
cí vlče není pHjíit do bytu Té
měř v Wdé obel jo spolek něme
ckých majitelů domu tt ten se JÍŽ
starl aby znemožněn byl proni
sledovanému déjníku pobyt v ob
ci Když selže takový způsob a z
bytu vyjMjvéwny délnfk přece nn-U-yne
pHstřeSÍ a prácí tu obecni
výbor jednoduše vypoví úplné za
ehovalého dělníka t obe o a čftsto
ani iiHir-ll vypovězenému dňvo
dft proč tak činí A kdy£ dělník
stěžuje si na obecním úřade ře
knou mu tam aby se jen vyšlí
boval že 7ii krňtký fa muže se
znse přistěhovali nazpět aniž by
mu v tom obce překážela Ovsem
že přestéhovíním ztrácí dílník
nároky na právo domovská v ob
ei kde ho mři jíž donnhuouti —
Pravidelné nezakročí dělník ani
n okrcMiiítio hejtmanství) jednak
obává se že by tam mnoho nepo
řídíl a potom i na okresnífh bejt
rnnnMtvích jmou již většinou něme
čtí ú radnici kteří neznají česky
Aby konečně dosel klidu dělník
raději vystěhuje se obce která
tak donálila celio chtěla — při
pravila totiž českého dělníka o
domovské právo
Jubileum lOOdetcho trvaní se
dleckó továrny na tabák Druhé
lio list opad u bude tomu sto let co
v opuštěných místnostech sedle
ckého kláštera cisternami cfsu
řem Josefem lí r 17H4 zrušeného
a He svčtoznimýlii elirňrnem Na
nebevzetí 1' Mario tesne" souvise
jícího zřízena byJa e k továrna
na tabák jež nem byla přenesena
z flolíova Jeníkova a částečné i z
Prahy Hukot strojů parou lina
ných vystřídal v kláíteřo modlit
by a veselé písní) délnietva zbož
né chorály mnichů Úřednictvo
továrny s obětavým ředitelem p
Aloiwm Jacřřetn v éele plu no
zřlzeneetvm a délnletvm onlavilo
dne 2'í a 24 srpna jubileum KM)
letího trvání továrny okázalým
způsobem — Výrobky sedlecká
továrny tíSl se všeobecná oblíbí
kuřáků jež neoklame proměnlivá
značka na obalech doutníků Obce
edleeká má nyní 2íí0() obyvatelů
jež práví tak jako obyvatelstvo
kutnohorské a okolní jest pro ne
dostatek jiního průmyslu odká
záno na sedleckou továrnu na ta
bák Tato vedle potřeb jež sama
v mÍHtí si opatřuje vyplácí dél
nietvij celkově týdenní mzdy
40000 korun Továrna má 2" ú
ředníkň 40 dílovedoiiclch a do
zoreň fteditelem jest p Alois
Taetrer jeho námístkem p Jan
Menze! Při tí příležitosti zmíní
ti jest o vzácných freskách ji
mi! zdobeny jnoii Ntřny bývalého
kláítemílio refektáře Umí to
vesrnřs výjevy ze života mučední
ků a zaaluhiijl aby zeumká komi
se pro udržování starých památek
jim svou pozornost vřnovala o
znovuříeii jieh se přičiiiJ a
erárem co nejdříve Jednáni v tom
smíru zahájila píčí pana ředíte
le továrny byy pod fn-skami umí
stíny tabulky nápiy a výklady
Kreky tyto jsou obdivovány rl
zinei jich! roční do továrny a
přf 4000
Pomník Hanny KvapUovi A-
kadetttický mM hsř Jsu Ahirsa do
končil jiJ návrh pouudkti vyti)
kaji í drsmatikí iimélkyiií a
ovatftky Ilsny Kvapiluví Stwha
v4cití teto Icny !a timí!'eni
p íetnýi-h studii-h růuýh
Ii4rií'h drfinitiiní limfle ky %y
toř-l (t polilrl u upjs
tfm t tílkr VrfJ j -) -lnr4
V)Mhl piutiidkein IíihIí
Jiditu tt#ikránéji H ( v
!! H výrh d I'iim'1-' (hh! jl
Ukí sám hm Ku r4d'ti v tr
d Ur Klrt Putiulk itiitnf
Kvspd nH jsk pAtttdití tvl
iiuV £!! (xtaUtrti I y i 4
! W im V#lulkM SVÍ V tt I
adr iv iUUIt j!l sku'Ka
!ktU flddil -ttini(krttt K H
WAVky ieiU m ťjitl !
by taká pomník ilanny Kvapilo
ví byl tam postaven Našli vá
iiiilnost aby pro jmník ten bylo
vyhlídnuto Jíní nemíní vhodní
místo Jako byly sady li Nebozí
ku Není pochyby tfi takovým
vhodným místem byl by ostrov
žořínský V zelení tamních sa
ilfl výborní by s rýsovaly úbílo
ví tvary pomníku který jako u-
iiičleekí dílo byl by k nemalí o-
zdobá sadů ostrova žořlnskího
Koimákův pomník Knízi a li
dovímii spisovateli V Kosmáko
vi postaven bude v Tvarožní kdo
jako farář dlouhá lila působil
pomník
Hříbky oa Nebozízku Hojní
deští posledních dnů vzbudily
bujný vzrůst hub po celých C's
eháeh Lesy hemží se proto slí
mleli iiub V okolí pražském ze
jíněna lesy u Jiren Hadotíuu a
ÍVrnošie poskytují hojní pííleži
toMt i ku sbírťiní hub Je však za
jlinavo že i Praha má sví houby
Koste zde v paních velká množ
st ví druhů hub Na Pel Mní nale
zeno bylo pod duby šest hřibů du
bových ÍJtoletus bulbosus) zdra
vých a bujných Petřín vůbec
svou lesní pftdoit a lesními stromy
poskytuje výhodní stanovišti ce
lé řadé hub jako mléíníku holu
liiiick a j Hojné se zde jako ve
všech paních pražských vysky
tuje žampion polní (peíárka) vy
značující se libou vůní houbovou
kloboučkem ponékud konickým a
třeném doe slinatým lístky na
spodu kloboučku zahnědlý mi a lď
lým závojem také houba po do
teku jemně žloutne
PUecká krajinská výitava Al
šovu výstavu oritrinálň pořáda
nou místním odborem krajinské
ho spolku "Práeheň" navštívilo
jíž :ir(K) návštěvníků Minulý
týden doplněna byla IN lunetami
z pražské místskí spořitelny
Američtí bojovníci proti mou
chám chtějí canéitl muii vraždění
do Čech Z Prahy se sděluje žo
tamější americký kousni 1 J
Biiltain obdržel již častěji dopi
xy od továrníků mušího papíru ve
Spoj Státech kteří by rádi rozší
řili svůj obchod do ("'ech Kýlo
jim odpověděno že mnoho obcho
du v rfvchácb míli nemohou jež
lo jest tam poměrní velmi málo
much zvláště v městech V lep
ších hostincích a jídelnách mou
cha jest neznámou věcí Dokáza
lo se to ěistotou a huebliliil tohoto
hmyzu Proto jsou tu tíž dnitíní
dvéře a okna něčím zcela nezná
mým To platí zejména o Praze
kde jsou špatní podmínky pro
množení much Domy jsou ves
měs cihelní kamenní nebo beto
noví nábřeží jsou židová a z ta
kového materiálu jest tíž dlažba
Není tu dřevěných chodníků
si hodů nebo dokonce domů Mou
chy nemají přístup k masovým
neb rostlinným odpadkům Plice
jsou každého ilne několikráte či
stěny a tak v nich není nečistoty
v níž mouchy mohly by se líhnou
ti To vše jak kousni Hrittaln
praví ve sví zprávě poslaná
washinulonskí vládí jest příči
nou í v Praze much tímčr není
a stdo!m8 jest tomu i v lepších
Venkovských městech Američtí
obchodníci a f ( f t-l t mi i proti mou
chám mtlsi tedy omezit i svůj ob
elmd ns Ameriku kde mouchy
mají všechny životní podmínky
Čeěti umělci v Londýně NA
rudni Politika phnAM píra lí
JťMitskí tuto lajlinavou iprávu:
V Londýně posledních dneeh s
iieiiulým lUpíibrm vytupujl í
šti UiieínM a antrlickí čui'lv
pMiuUrjl iiadirné články mh
hUvrnlm "The ftttuoini rm'h
Dttheers frmu th National
Thealfu if praífti- in a lUie ioií
xiir rntitit-d "Iji !!'] m"
by the ťhof'rsphit Aehill
Víui " '4!idt)l pak jíněna
poněkud tkrrtbna jako Mana
iprťuiirri- ballctiiia
frtni ItiKciiiiaH Tk-atrvi O
i ' hŮ VtiUi( K4V tt
-- w# i
l M 4IIUI 4 { Ai
! K!a]Í a h lil UnrínM V
d!i na datckaii ťrt du Amvri
ky k I !di v )iuta'i v nj
přli1t W lt(lrlitl k h-M
i k Jt íl J lUl !
řrka i4 W t44 im
S4U er vkU Sni SVŮJ 4tH a
Prahu — sta a stft letních vyst-
hoval"ů vracrjí m jíž do Pruhy
1'líee pružskí jež do první polo
niny srpna vypadaly liduprázdná
- skoro jako ijIíc nijakého za
kletého mést a — plní opále
nýml neb aspoň osmahlými tváře
mi potkáváme my letní běloši
pražští skoro pří kaŽdím kroku
svitla se rozsvícují po náměstích
a ulicích již o 7 hod večer a kor
sa od Prašní brány k Národní
mu divadlu a od Příkopu k Jin
dřišská a Vodičkoví nad očekává
ní náhle oživla To od Příkopu
k Jindřišská arci u překážkumi
Neboř tam staví se ohromný ro
hák a ještí jiný dům zabedňujíce
svými jMtřcbuml hnedle čtvrtinu
Václavského náměstí I na řcr
dínandee jsou dví novostavby a
le ty bohudík tak neruší Více
vadí všem korsům deští přes tu
ehvfji W spouštějící — deště kle
rí arci mimo Prahu působí sto
kráte hůře na sklizení poslední
ěásli letošní úrody Nám v Praze
jen valí ale venkov do jisté mí
ry hubí V loni v srpnu v Pra
ze americká vedra letos hnedle
deštivá zima! Jsou prý tím podle
Američanů vinny ledovce velikým
Nčem na jih se tlačící a v mo
ři se rozpouštějící Před lety by
ly vším vinny skvrny na slunci
Ať byla vedra či studení lijáky
vždy toho byly příčinou — skvr
ny na slunci Ted po nějakou do
bu o nich se mlčí zvláště co zlí
nepohody a zimy v letí nebo te
pla v zimě se prorokují učedníky
Zenkrovými a Knihovými na celý
rok napřed ne podle sluneční
skvrn nýiirz pone Konstelace
slunce a planet Jak se smávala
věda novodobá "pověře" védy
středověké' a pozdější za to že ji
jí vyznavači astrologové hlásali
že prý planety mají vliv na svět a
na každého jednotlivého člověka 1
A ejhle Falb a Zenker dokazují
Že skuteční mají! Na časy a ru
Časy na bouře a zemětřesení na
Přívaly mořské a chytání zlých
plynů v dolech A poněvadž po
íasí nesporní má silný vliv na člo
víka — vzpomeňme si jen jak je
nám když slunce vesele svítí i
když obloha je celá zavěšena mo
krými žlutoSedýrni záclonami —
má tedy konstelace planet beze
sftoru i vliv na lidi Ňe sice tako
vý jak astrologovi vykládali ale
přece jen značný — a třeba snad
jcšlí vítší nežli dosud tušíme —
Snad učiní v tom vida ještí další
vynálezy dle nichž skuteční pod
líháme — - jako součástky vesmí
ra — vlivu planet více než jsme
do tí chvíle mohli si mysliti Pro
zatím vidíme ten vliv na Čase f
nečase — snad ozdíji jej pozná
me nejen nepřímo počasím nýbrž
I přímo na nás samých !
V ambulanci řubní kliniky IT
stanovená ordinaníní hodina již
dávno minula když poslední pae
ent odchází Lékař rovná sví
kleští a nástroje' těše se na pří
jemný okamžik až zasedne v ka
várně k šálku černí kávy a v kli
du si přečte denní listy Z opatr
nosti jMidívá se však ještě před
svým odchodem do čekárny a k
nemalí mrzutosti vidí že na židli
u dveří sedí obstarožná žena zce
la klidní se dívající na zeď V
prvním záchvatu nevůle ehce se
lékaři vykřiknout! že už je dávno
po ordinaci aby Žena přišla jindy
a v řas Ale okamžití potlačí zá
kmit hnívu a vyMI ženus "Tak
rychle matko! Pojďte sem a po
saďte se Af ul jsme dnea jednou
hotovi!" Hubka s pomalu zdvi
há a těžkými kroky se šourá do
ordinační síní chytají Kkaře za
rukui "líáiVjl dovohtl milostpaní-
— Lékař utihtije ruku
kterou mu chce žna liUii a
struční piiii' i "Posaďte se! A
ott-vftu tutaí" fnia ehe imVo
namítali ale lékař iirtr('liví ul
opakuji-1 "Nrtdriujt mne! —
Kednít si p otuřrte ůst!" Za
raieiiá babka wd na plyiv
křeslu a bkař ji t krátká pro
tli l i" tihlašltj rwlirk : " TU
♦ iiďy půjbu vru ttatn třr
pin v vytidlm na r4 " e
Jh h t nápad V WH babka "ji
1Í řee# lir li H títtiumtí pUd
il íuhv' H Mih pk vrk ku
ta td t-a' A ttní mu tv inbv
"Tk jt# um vlatel H
íSa?" d-tamj r lkař kltř' v
awKid# "wkiit tls ji
ln!" "MIJ ittý tedU
tMtrkA labk "ldk jil4
iidný t nakud r ji
Kdyby jen vídíll jak já špatná
jyVhám " "No dobře!"
míní soucitný lékař "když už
jste tady tak vás prohlédnu" A
proklepá vá bábu Z předu i ze za
du poslouchá jí na plících i na
srdci ale za chvíli prohlašuje!
"Vám nle není Vy máte plíce
jako methyl" "To jsem ráda že
mí to řekli)" pochvaluje si babka
"já si beztoho kolikrát myslím že
mám to špatný dýchání jen tak
od mlhy! Ale kdyby byli mi
lost pane v mí kůži Někdy žalu
dek bolí jindy zas nechtějí slou-
žiti jiedály Pobrosrdcčný
lékař prohlíží tedy ženu znova a-
le pořád nenalízá Že by jí níco
bylo "Tak co je vám vlastní!
rozhorlí se na konec "Nic vám
není a přec sem lezete Co vlast
ní chcete!" A babka vykládá
stáhnone obličej do smutných vrá
sek "Miloslpancl Teď tiž zas
přijedou páni studenti do Prahy z
prázdnin a budou hledali byty
KAčeil si nansat moit ndresu a
kdyby některý student potřebo
val byt ráíejí mne odporučit! —
Mám hezký pokoj a laciný "
Zemětřesení v Příbrami V no-
ei o 1 hodině ze dne 23 na 24 srp
na bylo v Příbrami pozorovali sil
ný otřes vnitrozemský který jed
ni připisují na vrub zemětřesení
jiní pak se domnívají že rnly
se slarí prázdní šachty jichž pod
místem Příbrami jest několik —
Jisto jest že náraz byl velmi sil
ný a Že tíměř veškeré obyvatel
stvo (až na ty tvrdí spáče) otřes
ten zpozorovalo byvši ze spánku
probuzeno Zajímá vo jest jak ten
zjev líčí jednotlivci Na jednoho
činilo to dojem jako když v prv
ním pntře na podlahu padne
skříú na jiného jako když pod
oknem spadne velká těžká bedna
na dláždění na jiného jakoby ně
kdo silní bouchnul těžkými do
movními vraty Vnitrozemní o
třesy ze šachet starých vyprázd
něných nejsou v Příbrami úkazy
řídkými Nescházelo však ani na
komických příhodách Tak v jed
nom domí na příbramských Vi
nohradech spala se svou družkou
služka jíž panstvo odjelo nn let
ní byt k moři Ahy byly jisty
před eventuelním vloupáním a a
by jistí uslyšely nž se k nitn ni
kdo bude dobývali postavily za
dvíře zamčení nn židli plechový
hrnec a pokličkou a na to nijakou
sbíračku a nalíčily to tak že při
nejmenSím zavadění o hrnec po
klička i se sbíračkon spadnout!
musila Při otřesu zemí se ty ví-
ci skuteční na zem shroutily a
služky vyděšeny z otevřeního
okna volaly o pomoc že jsou v by
tí zloději Záhy se víc vysvětlila
od policie takže zbonření soused
stvo spnln klidní dále
Pražan vyznamenán americký
mi medailemi Pan Otto Freund
ze StraSie t í v Praze obdržel
nyní dví ameriekí váleční medai
le Súíastnilf se v americkém
vojsku před 14 lity válkv proti
Španělsku
Potřebujete
nějakou
Tiskovou práci
9
S důvěrou otnftt
se ni moderné uH
ifoou ryie feskea
n to vos tiskárnu :
řOXROXU ZÁPADU
1417 So Uth Street
K4k i t-ij4a U 0af
tl l-tl r-kU wttWtlti m Míl
ia
HOTKlU IMUHA
r watt
W '!íiI jk? f
tm k!tliMii ♦ lt''i
k ik # Jk k
14 i (!♦ uhMtjl !!) (
Vit itrkji
w:4m a - KkatiiVk
Kt VrtMiYl vtNt t)
Uiita — II TI lM
9—Zt VAlXO ttajitai
Sdružení českých lékařů
v Omazc a Sou tli Omaze
DR ftRÁMZK J M DB ilMÁNZK O 7
f-záp roh 8 a Hickory i) i2(i2 již 13 ul Onuk
Tslefun Pouglu M45 Operacím n vinoja svláJtol posor-
DE K0UT8XÝ JOIIH W DMU
405 aev 24 ul So Omaha nn virir
Talafoa Houtb 141 'JtVixili r u
~ 627 City National Bank
DE NXHZO 0HA1 i protj Bennettovu obchodu
1316 William ul Omaha Tifoa Dougi mi
Talafon Dfiiigtai £817 _
_ _ ' nA DE BWOBODA LOUM
S n m ui r?i i nw Ion Blk Omaha
1255 již 10 ul„ Omaha g'07
Telftřon I)ougli 2S13
Uy fhora OTpnl UkaH dle prarldol lékaFiké etiket BajdArsuijl
0'lauiujeme velkeri ohlušováni k teréhokollr lákáte tebe eama t kterek
kollr ěstopteeeh irfmi psclnoty oerblf ui je to jskýmkolir řp6obe $1
v rprT4rb rolutnlcb nebo oeobnieb
_ - " ji
i i
Q XE 'V
DB JAMES W NOVÁK
četký zubní lékař
Continental Dlock — 1S % Douglas ) Jvkoj (An 4 r robu nud Rarg Cloth
Ing Co — Office ťhone: Dnuglai S 77 — Rflililonre 913 William fltrj
Plione: Don (f) in 6010 — Krtlaoá c renkovn kteM nejnon domifil praet
tubařekou ijwkojenl uftiní dobře k Iv pH nAvUlAví Onmhy sajdoa k Dm
4 v
Cf'-
4 ' ' ' K
:--rrr:r vv'
ái l '" li
Severo -N ěmecký Iloyd
BALTIMORE!- BŘEMEN
Velké moderní dvouiroubové JednokiJutoré DamlkT
Pohodit bei přepychu
Všechny kajuty uprottftd lodi Naproiti bip6aott
Basdritovi Ulagrafia Podmořiké linily
Přlméfenó ceny:
Druhá kajuta $5750
Třetí kajuta- $3500
Pouze na "Rheln" 'Mata" a "Naekar"
Meiipalubl 13300
Kdyl jwlete navštívit atarý domov v Čechách jeďt přee Dal
timore
Kdyl posílíte pro evé přibuín neb přátely by přijeli do Ame
riky a Cech kupte jim vyplacené lístky přes Haltimore
O úplné podrobnosti poiidejU
A 8CHUMACHER 6 CO R CUU£SNT08 A 00
Oenerl Agente (lenersl Western Agenta
Baltlmort Chlcafo
aurb jieh íšiitujw ? eeleh Hnojenfeh 8tAteh
ti ki 4k htai4 altaki 'lUk tt
' 4 t+h aiHM4 íjkai wat „t
♦ a a4 41kMki ' r r
m jettw niico r dilz
lhafca htia IM4l
sH1i sta „4sa st
!!
!
ÍL
wth oaaMA tu
MACH & MACH
ZUliNt lékKAHL
t tuuMi řutvi mk M I fuum vHM
omana pkh mi
"fot Ví-
'JL- o
15 -
Frank Svoboda
umělecký íávod
POMNÍKOVÝ
NejvótSÍ
sklad pomníků
ve Spojsných Státech
1417 South th Stret
Phono Douff 3444
1216-25 So 13th Str
Phono Douk 1872
Lahodná jidla
'í
11