Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 18, 1912, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JI ' JI 'tflff í !- "' „''
VOKMK MM ÍH 7ÁÍÚ VM
Btraoa J
V
ikWMKV V MH UCH ti
HÍ J
A seděli lak dlouho pobromadlj
v myšlénkách každý vnořen když tu náhle
blesk projI ) ují Mrku mhopíla
a v stranu odkud bromu oblá dun -I
jala volatí "Trhej závoj mraků
iy neúprosní božství silným bleskem
to Jfp tí sluší nežli v srdce l í'Jm! 4
Vlít lásky jd a zníčení a zkázu
Víš Bivoji že šílenou mne fovouj
leě klamou mr já rozumnou jsem pouze
a oni šílí kteří žijí v míru
a milují! () Jíí vojí já měla
bych děkovat že's druhdy byl mí Štítem j
leé klnout rnuNÍm tomu okamžiku
kdy obloudila tvá noha v lesa stíny
ŽcV nenechal mne v mocí Ctiradové
on byl hy nectil mne a udři ženy
by vyplněn byl na mní} já jmm mohla
e Idídní vrhnout Vyšehradské skály
a pízdravití hrdé tajuplný
břeh věčností já nemusíla poznat
a cítit lásku kterou nyní kinu
6 JJivojí juž tam pod starým dubem
kdy netkaly e bromné nh mlaty
mn5 ('tirád pobavou a vdřkem třla
a KÍIou vřhlanem a xlatenoulí
zrnit Kinynly vfte a pobouřil krev v žilách
a j'fcUí jHfm e rnNtila na oko jen
to bylo sklarnat VlaHÍy bdřlé vojnko
já chtřla přehnout % ním a žití jemu
kdefc v eizínř jon aohS dvojí lňee
jak v Icxíeh Jíivoji ty KaSou žíjeS
Lflí onen zločin jímž vyrvala žena
ai ]íxku z flader dcmI trpkou klethu
I wdee VJaxfy cílilo jen prázdno
A ('tirád jediný muž na Dvíne" '
Jak zřela jnem jej v utředu apílých ž'nStin
x nichž každá pohár plný v tvář mu chrutla
a v dufcí výamfjch vzkypěla žluí ve mně
a moje láska pozvedla ae dnná
Já ehlřla Vlaní ř vyrvat uvojí kořÍHt
(Jo jiných mužft H)a vražděno vSady
jednoho boj zaplál neúprosný
Ah oHiidu to nejkrutěji výainíehl
Lot: v dlaní nvd kdo drží moc má právo
'Té noci apala váíní upitá Vlasta
íia hrudí Ctirada a před svítáním
jia valech Divina jej vbily v kolo
Já vracela so z nořní svojí poutí
šla vyzradit jsem vojsku Přemyslovu
vchod na Dóvín J slabí stráže hradu
Mdlý jitra svit s plížil mezí lesy
a tikizal ml co jsem čekat mfdn
vSak čemu posud třŽko uvřřitií
JAROSLAV VRCHLICKÝ DO
TRPÉL
Kratičká véla tří slova pouhá
ale tím bolestnějším dojmetn pu
aobí na každého kdo zná jméno
Vrchlického kdo ví čím byl pro
český národ a jeho literaturu A
vřru že jest málo téch kdo by to
nevédřli Vrchlického knihy pro
nikdy všude tam kde ku éeským
jazykem mluví a i my na území
Spojených Státu máme pbíleži
toxt poznati básníkova díla ne
boť v každé méMské knihovní
která jent zřízena v místech kde
jfxt éeská osada máme menší éi
vétši výbřr-í! Vrchlického
Jaroslav Vrchlický pravým
jménem Kmíl Prída narodil te v
Jjotmeclt dnu 17 února r 1'3
Jeho otce byl malým obchodní
kem a táž dráha byla patrné ur
čena i malému Kutilovi Ncvéď
čila mu víak a proio poslal jej o
tw k strýci jenž byl farářem v
Ovéarmh n Kolína kilu pobyl
ctdá étyíi biu a kam se vždy rád
vrae na priiilniny Léta kte
rá Mrávil na faře stala mu mu
prameněni pnruánl a vědomosti
Ituhatá knihovna strýcova punky
lovnU um i yábavu i studium i
nU tVrpal iniioho pro íaloíenl
peMnlio míklildu Srbo b'txiiiekó
fotidil Nttjiddít licjíi řitbou
mu byla dlU ktsrých miatiA Yk-
if ollllil ki Slttkftpetirn Sp-
iiť Uk ito hátidka (Vrvaitlt-a —
(I) iiíitttsiuni liitvktévoval Vrhll
ký itpjprví vi Hlmtriu pak v
l'ri a dokoiuil jo v Kltottih
T tli ( jl tf ]UlVy
J ba I il rr Ar ni ěíon"li Hí prvu
liny titrfrjAotal hu pmobniv
mnu Jrolav Vnblikf Iliiiř
kí tobolu 'HldHVOMl jt v "
tt nA hiiÍmis Hutlý uluď iii l'tl
I4 di( tál 11 't"U Vrlli
l-lUf Kulili llr% a roiutbii-
l 1 IM I ihUČruÍH! V?!U řilř
im píd' jihu riiřr4itrm Tb
fmvrrrm 1Vtift nti p"řt bl M
ll iltt mu ! mu a o lA
tbby lliMtU ( i ♦ibliMI lkí li-
trratttry třpjtiM naá bld4 js
néjší a jasnéjfií která dovoluje
jen málokteré aby před jejím
světlem nebledla "Svétozor"
"Kvřty" "Tuinlr" "Zlatá l'ra
ha" byly prvními éaaopíay které
uveřejňovaly práce mladého lite
ráta I'o skonéených studiích
iryniuasiálníeh vstoupil Vrchlický
do semináře ale dlouho tam ne
pobyl Po roeo jíž dal do zapsali
na filosofickou fakultu pražské
university kdež věnoval se studiu
jazyku a literatur zvláště ro
mánských Jako posluchaě filo
sofie uéil francouzského historika
Arnošta Deniso řeštině lo ab
solvováni university stal se vy
chovatelem a pak suploval něja
ký ěas na učitelském ústavu praž
ském odkud byl jmenován sekre
tářem české techniky Konečné
jmenovala jej universita Pražská
svým íestným doktorem a brty
na to stal se mimořádným a jefité
později řádným profesorem na
české fakultě filosofické ltyi
jmenován tří čletirm čcuké aka
demie a mnoha zahraničních vé
ileckýeh sjMileěnostl
Tské byl členem panské snS
movny a době hoje ra vScoIih'
né hlasovací právo pronesl ve sně
movně poiomhotlnoii řeč pro
spěch tohoto lidového inditvkil
V poslední době byl VWné Ito
ntoeeti Na radil lékaři odejej
prvil do Opatle potom víak mu
jeho léksř jHiradd aby tultbral
na lnUveid do vělho Viduehil
Potuailt' sin íUeřiiA bombu
kohi-i'liě Jej idoblla di ho li len
tiA Kehiáitka přistala íli lo ''
Á(( kli ji hu din h bude illl V Je
ttlt llll'lh
1'oknd tkne jeho ItlerArid
iitliV — je imiiitiiiitlrniinÁ ditiu!
titíUťdv uiké aleji' Ivttky a i
k v jeho tlueb i dUe ke bltďí
ttiin drnomlo PftnU-l ! pe
( ímkě nAdletlié nhiiflf i'H
u4 fmo uiiki thiUki ně
nu 1 kí I Mti-i ké literatur v tk'
tnk síni niďdol ťtkuii l lim
leru nMltprníinl pbilr N'e- Imv
fili(f kí Hltm V tít-ihltft ni
boi% kI IA IHtě it'jiV
K iiírmlA naihlffjl II ti'l n
Tu v mdlobách klesla jsm Atmnh kolo
sloup ííbeníee (ljímala v lih
a % blasiýai Mfin ví jda m v prvku
to múm hlavy jho a kul vbít4
jci írlkfa m wMmMtftm ifiwt
krev hustá v lupkách palala tak 'ívtAiib
tak odiijřeiě na mou £íj má žclo
I cítila j!n lásky plaocri v duáí
jak žíhal mm v loýtíi olMi trysk ly alzy
a vzdechy v (OIrech — jen ty kapky krv
tak zdlouhavá jak deítf jenž r jara padá
mní pokrývaly ruec vlasy spánky
Jb'f Zdvojí fth pomni stopy jejích j
tu uschlou krev já dosud líbím v pj&£í
a J lnu sobá bohřim lidu sví-tu
l vu voj vlasy víru Jíp t# umím
m% víchříe když trl4 v(tv# břízy
Tak ležela jwo pod Ctiradem mrtvým
jak mrtvola já nevídala ani
jak cestou již jsem prozradila mužům
hra ' zaplaven byl vojskem 1'řemyslovým
jak tuhá sefí se svedla fia nádvoří
jak mrtvá Vlasta klesla v prvním áíku
jal: zapálen vzplál Dévfn pokořený
jak jisker dýmu prachu vír a příval
se hnaly nad mou hlavou praskající
jak řítily se trámy — pouze krve
tak huHifi iMVb olovřnJ kapky
se íínuly se CímuUtvy hlavy
na mojí tviřa pálily mou duáí
a ž'haly má srdce Jíi-Gzo dísnál
Já vídala jak strnulé ty ocj
se otvíraly jak rty sesíialá
se pohnuly ftdéjy "Milují til"
To rotrhlo tnňj tujý sen to Sívalo
mř!c íílíecíiií to zas vlilo sílu
v tnf' udy sehváeená já prchla v lesy
a od té chvíle lekím jejích pouStí
a síále zřím jak strnulé ty ott
se otvírají jak rty sesínalé
so hýbají a praví: "Milují té!"
() též i tady Seren této sluj?
je vidím zas a slyším Uéda béda!
() bozi k řícfiU stvořili jste linkii?"
A fckácrla nu hostinný klín Kasy
jí zachytil Vsak darmo duse prchla
jí hrdlem táhlým z opuštěných liKlcr
J)e"ť Sumřl v listí noc vlekla v stínech
jak v hadrech stařena jež nocleh hledá
Na klíně nesla Kaňa mrtvou fiárku
jak déčko dlouhým bšhcm unavené
př'd slují serlél l'ívoj ani nezveď
zrak sklopený tak oéckával jitro
A VdyŽ se sneslo k poroxené trávé
vzal mrtvou fiárku na mohutná bedra
ne leHcm jí a na nej vyšší skále
jež éerné hroty pozvédala v azur
ji f 1í I na hranici Klidným okem
kouř této žertvy atíbal na obzoru
tam zůstal sedět až znfadlo sluněn
hlasu Občas zabočí i na domácí
pudu al jen aby so na krátko
pozdržel Jeho smělý duch musí
mílí širší obzory kde není mezí
Studium starověku vyvinulo ve
Vrchlickém smysl pro krásu a le
pont zvlášlě těla lidského Z cj
tfi lidských nejvýše klade lásku
Ona jo pftvodcm všeho nej vyšší
slastí lidem a proto zni básnický
příkaz jeho: Milujte sel Tento
smer totiž hlásání scnsiiulisinii
vzbudil Vrchlickému mnoho od
pňreu jejíchž odpor vyvrcholil
při oslavě padesátiletých naroze
nin básníkových vydáním brožu
ry pod názvem "Oslava papírové
pyramidy" v níž přirovnává se
celé životní dílo Vrchlického k
spoustě potišléněho papíru O
všem jménu které má Vrchlický
škodili to nemůže a jeho talent
je tak ohromný že budou se mu
divit věčně lidé kteří jednou li
terární práci jeho poznají V
kud se tkne velikosti jeho tvor
by stačí uvedeme li ž knih
hlavně sbírek básní dramat ule
I piosy původních přeložených
jest na sto svakft které maji
kuiccuoii cenu literární Kdyby
se byl na rodil jnko pf Ulušník né
kterého vilkého národa byla by
smrt jeho ži b na po celém srť"
Ale i Ink jako éb 11 malého ne
niiiiiiintiil iiébít národa dhyl si
U-lice čealiié in bio V lileralufe
světové
Hnul y rvala iwuu Vrchlického
1'řcdértMiě Zitehorjin mu U
hm památku
f K jHikroku friti4N není
tf 4 ta poutu pokroku odburiiika
t mMi'14Jbo klu pokroku diitev
iilhii ftbr' Oběma UiVlutii slon
'I "frkiAiinil ký VřiiW
k#rý Jit tuitUAu m liejlpM liil
pro rnkvkoii rodinu tu 11 Je
hity a dorost 'fr?ibM# m
t m a poílrt pro IUU ita ukii
''I 1'řidpUtllrll ioUiiitt ibl
nlttrk irv IT drtihft MHadnb'S
ktrf 1 mm v ilrobttlitl h
kmíl maji řtnii l IV
— IW lir K VvMnAhňí do
stal dovolanou a pWpU ku
konci t m do Stw Yorku VAr'á
% v Aimr'm hni H uMnÚ aby
mohí ihkmof prostudovali a
um'vkk školství V N?w Yorku
zflstnj ( týdnů v ('hícajfu déj
Zavítá do všech universitních
uthi iMo pHWMmÚ uspo
řádá říwlu pfoAtiAfck pro vvlkA
a poháJkových vcécrři pro mlá
dež Píbbnky o phn'áVy mol
no uéínítí u Hvazu Hvohodowysl
ných
— Na mszínárodním kongresu
chemiku jenž koná #c v mítno-
atech Columbia university na
Mornínířsíde Jlíjíhts a jenž potr
vá do 12 září podílejí so násle
dující zástupci éeski vélyj proř-
Karel Novotný proř K Votoěek
dr Jos Fmka a proř Kestbk
— (U-ink ěteiářtj naše hud ji
sté zajímali zpráva 7 ehícažských
éasopísň jež týká so známého zdj
pěvce a bývalého člena pražské
ho Národního divadla p JJobumí-
la l'táka Týž usadil se trvalo v
Chícajfu a zařhlil lam pěveckou a
indební školu která ponese ná-
zev Chicagská-Konaervaloř Hud
by u bude se nalézali v éíes Klov
Am Híní v ě HM záp 18 ul
Jak z právé rozesílaného prospek
tu vysvítá bude ústav pozůstá
vali ze tří vyučovacích oddělení
tak aby žactvu byla dána příleži
tost studovat! zpěv od prvních
základů až po studie operních
partií Jedno oddělení bude vě
nováno vyučování hře na housle
a piano V détskčm oddělení bu
de vyučováno zpěvu od prvních
počátků a dvakrát méhíéné bude
pořádána dětská beseda a jednou
za měníc détuké představení di
vadelní takže rodiče budou mít
stále příležitost přesvědčovat se
o pokroku svých dítek
- - Hrozné neštěstí postihlo 40-
Ictého krajana a známého spol
kového pracovníka jmenovitá z
krutíi Západní é'csko Uralrské
Jednoty a (' H I' H p Franka
Charváta majitele farmy u
Určen liay Wís Krajan Char
vát jenž je bratrem paní Josefy
ftímonkové manželky obchodní
ka s piany p Jar Aímonka má
mnoho přátel Í v ChíciiKu l'an
Charvát pracoval v sobotu na
svém domě dávaje mu "kabát"
ementové omítky V tom když
Hel na bšení ve výší druhého po
schodí zahlédl nějakého cizího a
podezřele vypadajícího psa blí
žícího se k místu kdo no t svojí
boudu cenný lovecký pes Pes
vypadal podezřele a pří tom tak
bídné že bylo viděli že by rána z
pušky byla proú dobrodiním Pan
Charvát nechtěl aby pes utekl a
později třebas okolí ohrožoval ne
sestoupil s lešení ale vklouzl o
klient přímo do bytu svého otce
aby na místo své vlastní vzal sta
rou pušku "dědečkovu" Tato čá
stečně již zrezavělá ležela za ku
frem Charvát byl přesvědčen
e není nabita proto ji val za
hlaveň a chtěl ji 1 úkrytu vytáli
hnout i Ale v tom vyšla rána a
celý náboj zaryl se nešťastnému
krajanu do brady a úst tak že
mu byřa dolejší čelis v pravém
slova smyslu uražena
— Nad krajinou od Hrn ky lií
ver v Ohiu západně až k Loraiu
končeni minulého týdne rozpoutá
la se elektrická bouře pí i niž u
hodilo do ktavml farmáře p Ant
Tománka V rňpéll vúala se bu
dova Na hašení iicljlo ani po
niyšli-iil a kra jun přišel nejen o
obyili-lul iblni ns'bri i senník se
stáji Parma p Tománka nalé
zá si 11 Avon Point O
Krajan Josef Pecbáci-k fr
nti-r d Pramic OUrt dopustil s
V minul) li dnech mbeuaidy
iVcbáČek 1% 1 dosti lámohiý a pH
iMnlivý farmář klt-rý s msntl
koti plutih l"i tokň h v lási-n n
dloruiisli a ďlem tvým ulrj
ně mkI umh otii iu jak h né smi
li ioiluitot iitititMiiM Minolt
l 'lill li i I jeduiibo llh II ll
ItiiJuič di('i dii i Ht V M til % pil
ikini Ika i jb írtulfilil iiijit
kl ím l ii kit i lm jrj IimmI lni
% 1 t íe idu% bodt potušili loiliil
i oio lu di Joi nU Vi hAS-t
!kk lil i 10 illl VliSil KdU
píik bilo Ji! odpoledni" a Vrbr
on ul ité H'IM''ib iU lllliil
ka jiloi Irulfl Ui bbdat !'
hrlhitl lni lUlltiťbil tlím IdeiM
no opět a Myž í UiíitokrfiU w
výsbídnéf oznámil fhán pohhfo
VMÚho p hnAr případ MU)
ví kfrý pttk % im'úuou avou Jal
m po t)f'M pátrali nydumtttttMii
A krtí ho iwi mirmmho
honili nu pm-íi i Řeháček 0 pu
šky své vpáJíl sí do hlavy dv5 rá-
uy 'n kUrym jedna téoiéř půl
hlavy mu uslřdíla iíyla na m
ho hroynk dívaná Asi před
čtvrt rokem pokousal ho vzteklý
pes a nyní v stávajídm vedru
l'ccháěek toho ťisí sšílei a v#
stavu tom učiní! pak životu avé
mu konce Zanechal po sobe
manželku Kmíllíí a dvě détí a sh-:e
41etii Otylu a J rok starého Jíay
monda Vcdl toho odchodu jdio
MS jej 4 sestry a tří bratří N4
íln4 smrt J'echáékova vzbudila
v celém okolí nemalé nruScní
neboř Pecbáček sám byl pro svou
příéínlívost a svou mílou a do
hrou povahu všeobecně ctěn a vá
žen
— V okresní márnicí v Chíea-
Vu zahájen byl v sobotu ín kvést
nad lOJetým Vác Hanzlíkem a 13
roků starý n Jí Hoeekstrou kteří
stalí se dne 2'K m m obětmí vý-
mehu dehtového kolle náležejí
dbo JJarrett Mř & Iavin(( Co
Hanzlík jehož ovdovělá matka
bydlí v éía Vm záp VI u jakož
Hoeekstra podlehlí popáleni
nám v sobolu v okresní nemocní
cí a třetí z hochů l'r Doherty
tone dosud mezí životem a smrtí
v jmenované nemocnící
- - Mletý krajan Pavel Klančk
bydlbí v Cícero 111 nalezen byl
na svém loží mrtev zadušen pjy
nem Hmrt jeho zavinila dle všech
nepojíratelných okolností ne
šťastná náhoda totiž unikání
zrádného plynu v jeho ložnicí Ze
mřelý narozen byl v Poli kraj
budějovický a v Am:vh'n dlel ce
lých 45 roků
— Chicagský policista VVood-
rjVh byl pověřen úkolem aby vy
pátral pobyt 2lletébo Karla A-
duma který pro různé krádeže a
loupeže jest stíhán zdejší policií
Tyto dny došla na canalporlskou
stanici v Chicagu zpráva z Na-
pervíllc že tam byl zatčen něja
ký muž pro pokus vyšinutí vlaku
lurlínutonské dráhy který jel z
Chicaga Policista Woodrích o
dejel ihned do Napcrvílle kde v
zatčeném poznal Adama Policí
sta žádal za jeho vydání což mu
bylo odepřeno protože tamní po
lícíc klade Adamovi za vínu že
provedl tam několik loupeží a je
ště vážnější obžalobu proti Ada
movi vznesla jak jiŽ předem ře
ěeno pro pokus vyšinutí vlaku
lak polieÍMla Woodrích zjistil za
vezl Adam na koleje bnrlington
ské dráhy trakař s úmyslem vyší
noulí vlak Trakař byl zachycen
parost rojem který jej smýkal po
zemí při ěemž značně poškodil
trať K vyšinutí vlaku však ne
došlo Policie v Naperville v brz
k 11 pachatele vypátrala a zatkla
Adam popírá veškeré činy klade
né jemu za vínu TýŽ nalézá se
ve vyšetřováci vazbě v okresu Dii
Pagc
— Jak nevť-yorský český tisk
oznámil koná spolek ěesko-ame-ríekýt
h žurnalistů v New Yorku
přípravy k uvítání delegace Praž
ské Obchodní a Živnostenské ko
mory k Pátému Mezinárodnímu
sjezdu obchodních komor v Itonto
ně který tam ve dnech 'Si už 2"
září shromáždí zástupco obchoď
itleh komor 27 různých zemí Po
kud jde o Cesko-Auicriekou Ti
skovou kancelář rozhodl před é ti
sem Výkonný výbor že ředilel
kanceláře má být! vyslán píh-ho
ídni Vstlli' a má je provát-ti ee
slon aby jednak byl delegaci po
hicu poiíebuýml informacemi a
píispěl Ifiu iiároilohospihlářskémU
viuilkoMiol piljidii pritských
ImMl pro styk m ěenkoil Amerikou
jctliiiik aby v angín kciu tiku do
ulálo c pi(Mkýio lomteiu jU by
se jiltlik V i'lllc l ilo) nkli ll
honil jřlrtiiill pod jon-lteiii "ub
eh!o'h komor % b'ikoiikn"
lltlllli' pilOl lIMkti jiko (" i i booi
H ) l lé pl lil 'llnnlj I I I b 1 1
oi' do aiiii t i' k 1 h lioitu ibild
li [ i'd li O iS ski lil liálodi' Jí
ku puliipi i budou prInk"U b
1 ho lli n hllmsll llikotl koooiioil
b i iřiurtlii páni) Ví el It íidi lil
l'r I' SUtttki a I s ki lál
1I1I0I inbt li ti ILitotHl Pr
HréfcT Jan Vorub a tonu 1 ký
10 j Wiildik Jku UUi d b
tftli óHllil Mlé kolH'lri
páimi4i I r Jtt M-tt 1 I Ir Y
ntl Ur Ur Novák i)r Ot
ííopp ínie Art Hýkort a i)r h
fmwuiHiAÚn Mimo to přihlásilo
# jeíti několik účastníků kru
hů průmyslových a douřáma U i
městská rada pražská jakož j n5
kleré průmyslové a obchodní kor
porwn vyšlou k kongressu své
zástupce jichž Jména Vám doda
tečné sdČJma Obchodní a žívno
sienská komora v Praze Prci
denlí V Němec Hekretáři J)r
Holowetz:
— Ochranné zařízení pouliční
káry zachránilo českému hošíkovi
íouíu J'okornénu t WO záp
1S ul v Chicagu život Malý ho
Vik hrál si na ulicí někdíka ka
inarády stejného stáří Jeden z
těchto hošíků pojednou běžci pra
li tifatm při farní ho porazil a
Louis padl na koleje V témž o
kamžíku jela kára která hocha
zasáhla Očití svědkové trnuli
hrůzou v domnění Že nebohý
hoch bude károu úplní rozma
čkán Ječ k údivu vScch vyvázl z
nebezpečenství Ochranný rám
vozu jej vyzvedl a poněvadž vůz
jel přiměřenou rychlostí podařilo
so řidiči v čas vůz zuslavítí takžo
hoch utrpěl jen nepatrné odřeni
ny
- C'i!ský hoch Louis Záklasník
syn známého českého fotografa
Josefa Záklowiíka v New Yorku
dobyl si zásluhy zachráněním ži
vota svého soudruha a není vy
loučeno že dostane se mu odmě
ny od Carnegicova hrdinského
fondu Záklasník byl pozván do
tábora Hoy Kcoulň v Coylcsvílle
N J který byl zřízen nákladem
J J Astora zahynulého s lodí
"Titanic" Hoši jednoho dne do
slalí dovolenou aby se šlí vykou
pat a každý užil vhodné té příle
žitosti Jeden z nich jménem
Hehreiber Astorie dostal ve vodí
křeče a začal zápasili s vlnami
Zavolal o pomoc ale náhle se po
topil byv stržen proudem a když
vypracoval nad vodu zavolal
hlasitěji Té chvíle jej zaslechl
Záklasník a byl nej vyšší ěas Hoch
se potopil podruhé a vynořil so
nad vodu zrovna v tom okamžiku
když byl mladý Záklasník blíže
něho Tento se vrhl do vln a jako
Jobrý plavec plaval rychle k mí
stu kde viděl žc život lidský je o-
hrožen a jakmile se hoch vyno
řil chtěl jej chopit a vléci ku bře
hu Ale tento se zoufalo zachytil
svého záchrance a hrozil svým
mímoděéným počínáním strhnout!
jej s sebou do vody Záklasník
él jíž z vypravování že třeba
rázného jednání v takových oka
mžicích a proto několika ranami
ďívedl tonoucího do bezvědomí a
potom jej mohl pohodlní phtá-
uioulí ku břehu Nad hochem by
o třeba pracovat celou hodinu
nez ny přiveden K Vědomi l'o
tom byl dopraven do tábora a do
vezen o svého domova Zalím ho
dostalo záehrauei se všech stran
uznání Byl hrdinou dne Major
tábora Ktieht mu projevil uznání
a slíbil že vyřídí potřebné listiny
aby se mu dostalo uznání v úřed
ní formě Pyl potom pozván do
obydli zachráněného a obdarován
štědře Při tom jo pozoruhodno
že nemá v pravdě úplné pochopení
pro svůj hrdinský skutek ponfi
vadí považuje všecko za vře do-'
cek přirozenou jakoby ne musila
přihodili
— Národní Tiskárna v Chicagu
slavila 1 září dvacátá výroěl ttvé
ho založeni a na onIhvii téhož vy
dala nevelký ale krásný památ
ník který má hýli rároveň tiká
kou toho co lžu v této ěenké mo
derní tiskárně yhotoiiti Kmleib
nou) načala velice skromně 11 ne
iliistitteěnýui kapitálem a pit dlou
bou řadu let museU véstl tuhý á
pas o svoji exinlinci plouhá lé
ta byla v nájmu ntn dnes hutni
nu Itliiri lulaud hic nikou moder
nf budili 11 iisiři'itoii létni ne jmu
deiin' jfcliul ulroji tiskařsky mi a
peimnál 1 urosil t půl tuelu na 71
řleitft
-
PŘÍMOŘSKÝ TEXAS
M A nt v prodeji tUb'0 akru tri
iiiMt itHtitý'U a vidéUuýfh fa
rent lesu a surových prérijních
pWriiikft 0 střtslliílil pMmoř-
Um Tvsti i inlittl miy a na
bhVé splátky Pili il a
poii-inkiivý popi Triasu a a
iiism a rrny pniukii ktcrA pll
idarma n poUdínl l'iit nai
JOS !)£OKX Raiibrf Tts
t
l
i:
5"
t
i
i
1
1
1
1
r
§ 1
4 i