Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 18, 1912, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 frf i(l 'fy 4s!±kÍ#" "
)
f
V
U& P lADlLXA Htl ODHA
LÍNÍ POMlfÍKU JAWA EO
Dnešní alavnost odhalení p'W'
niku koní w n poecst znulbo
JlIHft Jtoaíckebo za jeho ziluhy
kterých ní získal za avdio '
V žili imšcm setkáváme se
muži i žciuimí kli re" suma příro
do obdařila zdravým rozumem a
Houstřcdíla "i nich mnoho dobrých
vlastimilí í lak žc nud jiní vyni
kají tt lny obdivujeme je jfiko
krásný atrom v and1 který přiná
ší hojnost dobrého ovoe a tako
vým stromm v lidském žití byl
Jan Koaícký Muž l přírody na
daný zdravám rozumem pevnou
vůlí vyl milostí v prácí n WM
ním po vií'fn - 'Hiíhí pokrok
Jioxíi-ký imrodil na ři-Hko-rno-rftVKkm
pohoří roku J H v prfi
iiiynlovím ffixli' IIiiiiij)ol'í z ro
(lířřj irot-NtíilMkýli na ')i'lcjíí
dolin pokroílcli U-: min
[lOZiHiiioial íc j lio rodíílř hMo
vždy v pfř'dí pokroku nad z
přímili ž- jí-lto oly val fint vo lylo
rozdíleno na dva ní!ioŽHki tfi
liory i)rotvMffity a katolíky
1'rvriílio řkolřiílo vzdčlání do
Mulo w mu pod zňKliižnýiri uítf:
Ictn Sliinír''k'fii který daleko ziiiin
byl pro hvO u-ít í-Ink K-íio[nosti
za ktH'' byl zvIiSf vyznafiicriin
DalAílio vzdřlání nabyl ví- Hladní
fckolft v Kt-uwVhtí Urodí' n p k
dvř léta v l'razc na rcllný'di íko
)Mi V rocí' 1H7I přijel ni- Hvým m1 rý
fcni do Ameriky do ntitu Wíh
eoiiHjriu kam tuk"' J!io rodi''c asi
po roe jiřijelí h pak ne nyiieifi
Kjioleti'' zabalí farmařit Jakí to
byly zaéátky dovedou hí nejléjie
přeilnlnvit ti co to prodělali
J'o několika letech odejel Koni
cký do Cliicajra "'"j" "adéjí že
tlllll je lepří hlidoiienoKt Olirriéll
pevnou vftlí pracovat na5e brzo
ziiuicHtnání a v několika letech na
to udělal pokiiH Htitl mc KiHnoHtat
ným založením hí roeerního ob
diodu w Hvým švakrem Fr Ko
ni rxeiri
Kohický byl z těch kteří ne ve
Hvcm mlňdí dobře do této zcrrič
hodí jako kvřtíri! přcHiizcní z vy
žité píidy do kypří boliaté cm 5 n
volnoHtí kol a n doMlatkom sluncí
ního Hvřtla í tcilfi Poznal že
zde nepanuje riřcdnudck proti prá
ci ať jakikolív ale Npíic uznirií
pro ty co wnaží ne onohatil Icrmím
vzděláním kter- ve hvciii mládí
zarncHkali nebo neměli k němu
příiežíUmt Konický to vňe pocho-
pil a použil každě píílcžitoHti a
bv vkc dobonil u něho nebylo ni
kdy pozdě něčemu mc jiříucit Myl
v uécní vytrvalým a dobře známo
že než jej neúprosná Kinrt mvo
liiln bvl liolnitvni nu zkiiHinoHti i
vcilomoMt i
Kosický nebyl jak říkáme na
HťaNtnc ídanetě iiiirozcn jemu
štcHtcmi nehtlala jen rfiže v centu
Hplie nepííziiivv OMiid mařil vždy
jeho plány Mnohý by byl hiiad
čhhIviii nezdarem zoufal neb zina
látněl ale n něho bylo tolik hily a
energie že po každém nezdaru za
ěal znovu na rozvalinách uvých
plánu odklízet trunky n zanes klánt
káiimi ke kamenu na nově zaklu
dv když pln naděje V obchod ktc
rý jeho píiěiiiéním začni zkvétat
píiíil první nezdar i lHn
v neděli ! íljna přiíla katiiHliufa
na iněnto ('hieaifn jež z vétií
Mt i Icldu popelem i ulký poíúr
ntrávit za miliony dollaru majet
ku a na tUh e píi'ínliv'ch 1 i 1 1 n
i hiitluul u iitli lat t n i ti žebráky
To pntj liio i KiHii'kclu
Toho dne byl jhcih jeho linutím
it iit odběhly dvě hodiny po veěr
íi klál jařili Vedle llěho il vidťl
jtik Hiuutiiě puhlíl lui užirajhl
pbiliit li) li jak clý ji lm Hiajeti k
pllilllěťiuváu jrul V kouř II pcl
'itW a prn iněnl m koliku rokíi
'u uhni opollli Udě iiiiahelil
imiMii obíhali ne bludu i bídy - -Tak
linuti ký odji ilu Kliiir
díl a (in ifuím ale i tam ji b im
ha a pri'ini'ii lrt ii - v nivce
v tu #Ur !
Nawatil af iln Nrbraaky kd
pru t v lit ittibit #ani utnitii b I v
un v lualéui iiu ftlě rirwvint
llill Selili' itkMait na tt !al
p'iri liikrm idu limlil V I t I Za
luna nadjm di bitdnn ituti
id ikvitul krajina iin
U liiýiti lulky tirjlr u
%í -ihjivini krajany tl inmdm
píithbnvaU di tttlt ivtkf alv
itiutdt ndl urr nri akid Wla a
imiUjv nu úrotUl bl vdk4 Se
oéí kavBfiA m InHhltn bzoru ob
jevila tnruhm UohyUk a mí
nUutw podriiM viáo nad požV-bna-ým
krušin bylí ohfhwlnUtí i roh
I htt ioboii k'iy ohťhoi nyi itiio
ným v (Včte oženil Konický a"
ni Marií l?aji rovoii Oddavky od
byly ae v tUitnA' v nbydlí nyní
zcnnulébo Vr Zdrúbka tou do
bou redaktora I 'ok roku Západu a
i-n avédet afálí jxmc jím p 'Arh-
eJi a moje malíékont
Na to odntélioval ne do Omaby a
uvázal Hť v obtížné a éanto ne
vdééné povoliní énkélio redakto
ra Jtnníeký jak známo neměl
příležítonf nabýt iinívernílnilm
vzdělání bl Kiimouk který Mm
pontrádal ve Školách bledél na
hradit atálým hh učením a aby do-
ntál nvému novému povolání na-
hražoval v)kou přicínlívonti Mě
ním a bádáním Obdařen nkálo-
pevným zdravím pracoval víe
hodiíi denně mž ten nejcbuní
dělník VAe také poéíná jeho pft
HoUid co předáka
To co byl nezapomenutelný
Karel donán émkým přínlěhoval-
cfím na východě to byl Konický
na západě Nu něj obraceli m n
důvěrou krajané nejen ve ménté
ale z celého státu a jeho ochota
byla neobmczeiiá
Konický miloval západ a ten
bodrý rolnický lid n kterého vždy
hledal to pravé jádro Vybízel a
radil krajanům kteří zaměstnání
těžkou prací v dunných továr
nách by hledali ntěntí v rolničení
a stalí hc namontatiiými Tak
mnohá Šťastná rodina na venkově
děkuje v duchu jemu m nvé Sté
slí
Za tím fiiVlem založil éíisopis
"Hospodář" viděl že je1 n„sim
rolníkííui ku pronfiéehu nemají lí
poatrnlat nových vynálezu a po
mfieek k lepíírnu jiell prospěchu
V roce 181)2 stal jsem ne podíl
níkem v j' ho závodu ale jen na
krátko neviděl jsem v tom žádný
pronpéch viděl jsem jen to že Ko
nický po všechna ta i'n dnem i
nocf pracuje a vse co z toho má
je stále větší ntaronti aby mohl
dostát svým povinnostem Nejed
nou jsem mu radil by ne věnoval
jinému povolání v kterém by by
la lepší budoucnost než nestárne
měl důvěru v b-pší výnledek kle
rá ho ovšem nezklamala ale pfil
nvého věku prožil v neúmorné prá
ci a starostech
I'ří pilné prácí a vnccli staro
atccli nezapomínal nikdy naších
národních povinností díž co mla
díka vidíme jej v Chicíitoi na éc
skéni jevišti mezi Sokoly a oběti
které obětoval po dobu žití v O
maze jsou všem známé deho pra
cí založen řád 1'alacký éíslo
i' K I S„ první to řád západně
od Mississippi byl jeho dobrým
ěbnein až do doby kdy promě
něn na řád ' (' H d On může
být právem zván otcem celé ('
K d deho snahou byla založenu
h jeho snahou zkvétala dako muž
pokrokový byl proto aby matky
i ženy postaveny byly v nové jul
iiolě na stejný stupeň a dnen se
múe právem říci že tvoří tím zá
ruku trvání lé dednoty
Za to hni bylo Konickému sná
šet mnoho příkoří a podezřívání
jako by usiloval o zkázu starší
Jednoty a přece nyní j ilukaem
že tlm prospěl c é Jednotě (' H
I' H A to o co on usiloval bylo
koneéně iiniiio u zavedeno aby
jednota ta byla za bráněna
Snad žádnému m bvl život tak
t lpěn ván jako jemu jen proto
ž iiilyl od líinohii h pie iinpi n S
jilm pi Sinou pnvahiiii utkal se v
mnidiě přitec a byl lí chybným
niiiol lebko Nkll co jej bolelo
bylo to zaloiiži ně pronánlednvá
lili ponledlll létli hvhal kaí
de polemici' h raději křivdu Slie
iloiifil h' pravda Uťt Jeho
llijvrtší ťtlinsll bylo i e doVidl
tvým iiipráti bon npoiištiti ml
oliinrc (idlii dne llplldlo b ho
tnv iidpii-til a irtiiiii Hont
Hlllýšli lil nbiidolMV siného i
pimi'd'xid nikdy niřaplral !
iiniiě Iské Mlíiřiiitt iip-tiralj k
tím ktl ilnMali jmě př isV řiléff
id t t ktiÁti Itlit ) ni Jiiml ť
lútiiárust i Im rodtiti a ttka k ťln
íS tilu
1 1 f lldll VUI lib IH Ol I ♦ V Mi
iimnii lnu a inlhlď l" ' o ' tli"
ii atrii- mít tiikilii tiriiptial
Není litým ňuiyslrm ťyvh jj
dun ot tf isdíHlJi ně V lii
dTal liJ m h f l
toho íkdy tyl přál jako kažlý
smrtelník měl j on avé chyby a
nedokonalostí dokonalým není
žádný ale pevné věřím iiyiy tm
děj npfavfdJnonf í vážil jeho éíny
že by váha dobrcb skutku pře
vážila jeho chyby Věděl že ko
ná dobro proto že to považoval
za svou povinnost ale přjom byl
♦skromný pýchy neznal Na něj
hodilo by se přírovnáí z A'opo
vých po v id k o diamantu a mlýn
ském kamenu
Diamant chlubil se před mlýn
ským kamenem jak vzácným je
jak ae leskne a jaká fenu v něj
kladená a mlýnský kámen ve
skromností pravil že je spokojen
tím fa jc élovéěi nst vil nžíteé
ným Necítím ne don) povolaným li
bých zadost iiěiníl této slavností
mého zesnulého přítele jen tím
ÍHm si jist že více než moje slo-
va více nez ten namierny po
mník postavený od jeho etíldfi
zanechá památku šlépěje jebo do
brých skutku
Z ŘÍŽE TAJŮ NADSMYSL
NÝCH Objevení Koenf genových a ul
trafialových paprsku zavdalo pří
éínn mnohému ku vážnému pře
mýšlí ní o těchto odborných vě
dách Jíž ona všeobecné známá sku
teénost že nemůžeme všechny V
přírodě ne nalézající paprsky vi
děli vedi nás k tomu že naše ú
slrojí není zařízeno takovým způ
sobem aby mohlo každý zjev a
záchvěv zachytili
Kdyby příkladné naše oéj byly
pouze ku pozorování Koen geno
vých paprsku zařlcny tu připa
dali by nám lidé a zvířat" jako
kostry zevnější formy a také
vnitřní orgány viděli bychom jen
jako pouhé stíny rovněž předmě
ty ye dřeva kíiže atd
V novější době pokusilo se ně
kolik iiéencfi o to aby dokázali
jsoucnost neznámých sil a jejích
pohybu a docílili při pokusech
těchto překvapujících výslcdkíi
Fysik Hlandot profesor na vyš
ií škol" "Faeiilté des Hcíem rs" v
Nancy ve Francií nalezl jakýsi
nový druh paprsku které z kaž
dého élovéka vycházejí
l'ří jeho pokusech použil ma
sky jež byla sírníkem vápenatým
( játra sírová) připravena kte
ron v úplné tmavé komoře vložil
na hlavu pokusné osoby Sírník
vápenatý má totiž tu vlastnost že
v temnotě světélkuje jakmile si
jej jakýkoli třeba zcela nevidi
telný paprsek dotekne l'ak při
měl dotyénoii osobu různými o
tázkamí ku přemýšlení vlastně
kn zodpovídání jeho otázek Po
každé pří vzniku myšlénky a
krátce před odpovědí sírník vápe
natý na masce ne nalézající svě
télkoval a sice následkem papr
hkři z lidského těla vycházejících
Tyto nově objevené paprsky
byly pojmenovány "N" paprsky
a sice dle zaéáteěn! písmeny mě
sta Nancy v němž je 1'laudot
objevil
Objevem tím podán nezvratný
důkaz že z lidského mozku pří
jeho myšiénkové práci vycházejí
neviditelné paprsky a úkaz ten
má nesudí nou věibekoit cenil a
lUendot byl za objev tvňj odmě
něn Pařížským vědeckým sdruže
ním éestnoii cenou VilMMl franků
Tím jest vysvětlena i možnost
mšlénky přenášeli o éi niž se až
dosud silné pochybovalo PtelU
šinl myšlének sbitin' myšlénku
vých vln múe se ci bi dobře po
rmnnti s píenni m vln be drátu
mezi dvěma telcfunkovými slani
ceini
Pníťemír Haradin l'aiii it
šířil jišlé uiiéin' jí tento iiuvý nit
jeV II w e pnllžll k Ji pšílllU Zli l
irnělil pít ptiklei ll svýi ll lín'
dj a nilnU provedl II í lliUM"nsl I
i řinýi h néi in u nánledii iíi po
kus i
Jedno I hv pimt iniV aiis h im dd
Mu lu m úkol ) kmiuli VkiitřioVM
ně r'#kiy kdežto druhé iimiíhc
linovnui medium tsoMiiinnďiili'
lutllbí llwslllě k ihihifďl lllld
i i iím ě'tleěiiě iifi i hti Imviii h
l lípl III
Jtduohu viě fa kdy liifisor
tlrtlrtdlK' liab'#al Se tihřm po
klftllllii niobrtllil O krttuiť Vslllff
mivkI jc dniimi $ ni' li iiUb-dnil I
Mftl i'lidil iiknbi iíciAt é Imdl
v %iStnl budili' liit Hiiavf
ním uUhnrtii ilu jHistilii a ihnl
usnete Sh to opustit t VV flo
H Váš příbytek přijde em (iti
jistého bytu který byl a pul ho
liny od domova )r mrmuett
vzdálen vstoupíte oknem do
světnice usadíte se na příprve
něm sedadle a stisknete rukou
misku ve světnicí c mdézají"í vá
hy tak Koubo až tato příjd? ve
spojem s elekt 1'ivHytii zvonaero
jehož zvuky uslyšíte
Na zmíněný pondělek poval
Ha radne několik iiécnei jakož í
druhé medium somnambule —
Okno v němž onen pokus se mé
odbývatí bylo lívc zastřeno lát-
koil jež byla ninokem vápenatým
napuštěnu h rovuH tak bylo í se
dadlo přípra veno Kvétníce byla
ňplné tmavá Ve středu naléaly
se stolní váhy jež byly pod skle
něným poklopem který byl na
stul pevné přidělán a k vuh ne
klamné jistotě í iřípeéetén aby
nikdo binf jíž zámyslné nebo z
neopatrností nemohl se váhy do
tknutí
Krátce př'l 10 hodinou hlásí
medium řxomoamhuh' vidím
zjev který m-m oknem vstupuje a
skuteěné nhjédlí všichni přítomní
řjěastní"! na látce sírníkem vápe
natým připraveného okna obrysy
lidské postavy světélkovat i Na
to medium praví: Zjev usazuje se
na sedadle Ihned spatřeno í na
sedadle světélkování Nyní jde
zjev k váze povídá medium dále
načež ihned zazněly zvonky
jejíchž zvuk i od mimo světnicí sc
nalézajících osob musel být i sly
šen což jest zároveň tím nejlep
ším důkazem že nemůže se za
jednali o nějakou halucinací se
strany uěaalníku
Když na to bylo rozsvíceno tu
zcela zřejmé mohl každý pozoro
vali jak miska váhy dosud se po
hybnje A když byla i neporuše
nost peěetí zjištěna a skleněný
poklop odstraněn tu shledáno že
miska váhy musela být i nejméně
2o' gramy obtížena aby docílila
spojení n eleklrickým zvonkem -
Neviditelný jev musel tedv ne
jméně se sílou 2ťi gramu pracova
li Tento pokus konal se v éerven
ej r líMO dle zprávy v "Annales
de Kcíencea psych" v Paříží Též
jiné rfizné řasopísy které se zje
vy duševního života obírají při
nášejí ěasté zprávy o podobných
pokusech
1'řípojíme-li k vylíčenému po
kusu naše pozorování tu maně
naskytne w nám otázku Co by
sc bylo ani stalo kdyby tělo by
pnotísovaného media v nepřítom
nosti jeho ducha mezí tím co t Ti
to v pokusní síní pracoval bylo
sticno nějakým třeba nahodilým
smrtelným ňrazem aneb kdyby
dokonce byla vražda mt spící oso-
bé sfiáchána l'ak by zajisté duse
nebo duch nemohl sc navrátil i do
lélfi zpět Pokusem tím přichází
me k tomu závěru a věrohodností
že neviditelné fial rojí řlovéka by
lo mediu řanmnamhlilc vidítelno
nebol! ono (iřivodilo světélkování
sírníku vápenatého a zpřisobílo
mechanický sílový výkon
Zde nalézají odborníci a uéen-í
nou' a dřileité pole pro své pň
HobiSté aby nám jisté mystické
'í i épe osvětlili mohli neb lid
Klu přeje ní uvědomění o nezná
mý h záhadách které možno jen
podobnými pokusy doeililí
Nevěra a satyra ueiispokojiije
dm s ani ty kteří z ncdotalku
prmého pouéení lnt v iiadsmy
lné nemají
vSiiřmáiil a lííMiiiiiiid léto
odborní' védy má blí povinnosll
li ' liell kletému 1'V Se lil'li en
in t ědomitě i Si lín lit I
NOVÉ 0H0U8TRANNÉ TAI1
ÍIOVÉ ČESKÉ KE00HDY
rpívatié panem H 1'tálďin řlenem
Náťuduíhii dhmlU v Prarc
-(Vn 7'e
'IM) ll'lll
V l letni llitol li' h
rli mt hulí Í l'liMn
I illkll lt ll'V
Kilu ibiilu V lnAjt
Híř mňiu
iltj M4 r i W ti
V nkKU Jim jl Hl
Nislrilujh rreordy Jmiti hran'
PiiiHiM MiliUry haml i
V kvtoliHVi "Ihm
t i ) nilt tktllka ilii 4 mk
řkí í mk
Vsi4U PiUli-iotí — JIM
Plita al toni teitiainy Vh
ijctfi"t jfíneho tu"t4 ti
bi liradfni riprranl v)lu)iy Am
rif J01RPH JUAN
W lltli ttmt Cklrafo !U
K
l Ui rAtHuA k'íh p! m fV7V WýZ(jt4 Ona viím pM
ftiAltU tiAiity'u SitM jk Yim vyUÍÚ tMuesinm tnultuM otrava
krv tl y(íl yitáiH huMA íťávy yUáut #(ly 5jly imílívifDl lf
1wWhl iMťfiil M')i)'ti a iitiifl'M itHoiiAm rvilíai kstsvím a
Wiv6thycitfdlieMAH6fMfilm roury M's#áu víre jty mwm v(ia tímíbm
w vwi vtsw(ai Amtil it:toú t)n rn v Udí vlboit r uu Tuto imuphlůi
hnífk sfaň fnvt tfof iryiut jíik mUtH # UvhU vyWMl OUsl)j#i cU ulita
Jííl4 vtuww U m VufAf iwmif ( wAtAuf tnuf v iy st-AlA Tt
kadila byla f'íia UMmu ki (iiMh Wta u4u a rkouináui ts hto zviiUl'
vhM mm ř
PanMiujta Íh m pM mtirio rAnum vyttuMnf v pr4 %ui-tifUth oiAU
t XHifU J' HAnph mhl ywM jiíUi 'fnifMJt svoji jíao a kitumu
hn tpodiit ki)tt a pílni nim ý j ťls Au
" KUPOil NA BEZPLATHOU
IK JO t l% íl V §$ CO
H ÍU-2Í líttU Av
fjplř 'intu })tt í tAt U iKvh h khiU yu
Imhtti ittt sunutu tu it
u tUUri " n
f ttttt
ntit itn ttt tm
isiiMiBiiiiiiNiiierEiceBeifnMEaiKXxsssi
8
Nvlrn jak tíúrutnfH vyavétlltl
I krajanům kteří jedou do Kallfornio
h musí vzítí z Hiieriuftf'!iV) východní trař Iráhy přen Mary
víllc jestli sc (ditéjí doslat! do í'híco
V ('hh'0 jent atále t:en naší firmy a ukáže jírn tá nejlcpftí
pozemky jaké jsou v avřtoznámém údolí řeky Ha:ramcnto pro
řeskou 001 u nabíz:ny
Od 25 září do 10 ř-íjna Jcat levné Jízdné
I'ište nám co asi byste si přáli a my vám pomůžeme naji
tí nejlepší "bartfaín" jaký možno zk doatatí Bdělte nám
kdy íříjeIet a budeme Vás oěekávotí Adressujte
W J BULÍN & COMPANY Nebo :
Box 1008 Cbíco Cal W J BULÍN & C0MPANY
rtř Hamílton City Cal
25c Hbra kávy 25c
U OMAHA COFFEE MILL
1904 80 I3th 8trf Omaha Neb
Zasíláme kávu v objednávkách od 25 liber výío a tu aamou roz
vážíme na menší paklíky dle přání
2'i-centová káva jest naftě apccíalíta a předčí jak láeí tak hod
notou kávu prodávanou v maloobchodech za mnohem vyS&í cenu o
čemž ho samí nejlépe přeavčdčíte když si dopíšete o vzorek kUrý
Vám pošlém zdarino na poMdárií
Další druhy kávy máme po 2 'JO o !13c CaJ cikorií prášek
do těsta (liakiiiíř Powder) víeho druhu koření mleté i celé za ceny
nejmírnější
Objednávky ae vyřizují proti Zflplae-Tií předem pouze
Pište ím jste tuto oznámku četli v "Pokroku"
m
m
Kejlepílm místem k nakupováni stavebního dříví Jcat
česká dřevařská ohrada
Chicago Lurnber Co i
m
na Í4 a Marev
y Cešil proibtvaěi Vás vMy
illlll'll(llllllllilill)lillilil(ltHI
Choroby konečníku — vyléčeny
Uinl lfřií Jt vyléM f ki&ikl ibL Utuu litu lti jlai Wa-
y kin'nik tmi upiUflf N"i'l itituraformu ttbani bu jlaiao
vliiihm utlo uivaitliu Mtti1k Vylíípnt isrulnua r kll4w Hi4a
ktn(t ku lfnl tnnu a lia nlniu u vyUtial ftlta it a kalka
i°tAk kottfnlka tinifilAulinl aai 4Ttf
IH TAKMV — liiulillnil — OMAHA
ViVVMVVtVAViVVMViVWiViVMVMVtWAWMi
Ú IMUIIIOIINICI VI
J ku%ar přu kalJm řilltll 4MlMlaa fru aamava
ALOIS
OMAHA
g MU řu f
lit hnii IMI
I
PsJ H IHI
Uplnč Zdarma
KÍ1IHU
Chiumgo
ttnún
H tl I
ul Omahi Nab ftf
ochotně a vorníi obaloužt
Múžoto mluviti témóř všu
do po liniích Bollova toloíonu
na volkou vzdálenost a vydá
ní budu duloko meméi nož bo
doinniváUi
IIAISAMOVANl
KOŇSKO
HO OMAHA
ION ho JI
lr#l
tt ftn tia