Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 03, 1912, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4 WtfV"
s
i
POKROK DNE 3 DUBNA 1912
1
I!
Povodně v
Beky Platte a Lqup zaplavily údolí a města
Hjvitíi povod4 ni tichto řWch znima v déjinách Nebrukjr
Není pochyby o tom že totone přilil blízko řek aby m podí
uL naíebo liítu dostane se do vali na vysokou vodu a když se
Sou Salych tnáru žijí- chtéll vyliti shledali e jeafc 3u
cích západně od řek 1'latte a Loup úatup qxH odříznut vodou zpáteS
- až bude po povodni a žekzniČ- ni wb postranními kanály m ná
ní spojní bude opžt zahájeno - fale přivalivH 19 osob mea nimil
Od Sy minulého týdne vie- 3 ženy byly chyceny povodní na
ly yki z Omany na inosté pře 1'latte u Bcbuyler a
zWuř-íva y tratí B & M postH na mortě 36 hodin a? ko
něvadž její most pře řeku VMLnM odhodlali se pfckst po zá
byl jediným bezpečným Poštovní hradil na značnou vzdá enost zro
klcrk na dráze U V jezdící „ei vna nad dravými proud _ a dota
Omahou a Clu-yenne pan J Ma- h koMně vaic hni do i av d Gi
c? idfflil v Robotu ráno když ty Oavernér Aldrich by chycen
z 'centy e vrátil že most dráhy svodní ve v aku burlnR onjkím
U 1 vh řeku Loup upadl ai za dvfi míle východní- od Ashland
hodinu když jejich vlak pře tiC j 'když byl most přes Mtt pro-
' t A J „ „c hláfrn za nr ízdný Jistý muž
I & M u Ashlaid cílili jeho ky-
máčení a povolování Tento most
' i i J„x'
byl povazován az uosuu "i""0" '
WteiSný a nejlc pií železniční čtvrtka do neděle -i vacch et
most v Nebruwe zájmdne od Mí
Kouří Skutečně v tíhotu večer
byl prohláw-n za nebezieéý u za
stavena přea nčj jízla čímž ve
škeré spojení mezi Omahou a zá
pwkil Nebrankou jett přeruw-no
Od ColiiTubud na západ řeky
— - - „
Ix)uit a 1'latte WHjily m v jelen
veletok kU-rý pokrývá na mile
(f ln£ fli a ZKtop farmy
fnni ui
♦ A ríiúríhi(ÍHÍ éáli IiawdiO Itti-
tu
Loup a Klkharn řeky tuké e
[ojily u Waterloo a mezi mí-atern
tím a Fremont tvoří jeden vele
tok dm mil Široký V Water
loo na ulicích jct voda ti etop
hluboká a v ní plovoii trosky bu
dov a utop-ná domácí zvířata —
JSvlážtní vlak byl ypraven z 0
mahy ku pomoci obyvatelů mčata
a dovezl záaoby lodčk na nichž
jwu lidé odváženi do bezpečí —
Pokud známo do noboty vyžádala
ai [wvodeň pouze dva lidské živo
ty za občť neb každý byl na ní
připraven a očekával jí Poaled
ní záplava přiála na Waterloo ná
hle a voda vystoupila za 15 minut
o 4 topy tak že lid utíkali e
na atřechy a do hořejiíeh poscho
dí domft odkud je záchranné loď
ky odvážely
V aobotu oznamovalo ne že mč
ta: Klkhorn Waterloo Valley
Arlington a Fremont jou zátope
na a telegrafické i telefonní spoje
si akoro přeruSeno
Ve Valley vystoupila v pátt-k
odpoledne voda náhle o 4 topy a
300 lidi muselo hledati záchranu
na atřechách domu a ve vySších
budovách ftáat mfsta Colurabu
byla zatopna v pátk North
Pkite a okolí dontalo nejhorsí po
rodeň ve čtvrtek a v pátek —
Schuvler dostalo také vftj podíl
a pozemky u řeky yiou zaplaveny
a úroda ozimky zničena
Z mnohých míst oznamuje ne
nebezpečí v jakém se náhle ocitli
lidé kteří ze zveVlavosti odvážili
r NEBRASKA
i— i
j
— P W Brown a Omahy do
pni aai 50 redaktorům celných de
mokratických éaaopiaů t Nebraa
ce pro koho jaou za preaidenta —
37 ae jich vyslovilo pro Wilaona
4 pro Bryana 4 pro Hannona 4
pro Clarka Mnozí s nich prohlá
sili ie budou pro Bryana kdyby
byl navržen neb s pouze prohla
il ta kandiditA
— Ministr vnitra Fisher bude
mloviti ▼ Lincoln dne 0 dubna t
Oreaze den přwl Um
rzr Oeaké inehé hříbky jsou k
JotUal b firmy 0 7 CefniaeX
Ostla Rb 1312 WUliaa Ct -Cbjedaivaju
dokud sáaoby rtatt
" 17 tř
— Rleia Fola UFollettova
dvera wifronainaklho senátora ja
dli po Nebraae a Mni v pro
splek Onakého hlavaclho práva
— HirAva auditora mita Un
fola rykauj U mMská iprivs
aafata vydtsla i minul rok o )
tlak dnllaHt lt el byl jl pH
J-
— T Peoea Nbř Jt eoatMi
TftBk n pro vraAla svl o—try
etik Mik j fotMta u n
tJ IaUr Jllí
Nebrasce
Wrý bydlel ve tanu na ontro V
v naue řece u ™
v hrtnitw' WKíkř ho topolu od
ran
obklíčen dravými prouny
Norfolk jelit odříznut od celé
ho svčta a ojl n pronlřcd vod
míi ha íících na míle f míle kolenu
V aobotu začala opadávatl voda
od Fmnont Zfipndn za to ale při
hnaly no proudy poblíže untí
llnifjt n Ml Mltthourí začíná e
vpau jaa zyay7 ™ u wV
owmmiiji mw-m
vodéfí v Omaze v ňterý
V nedčlí situace m zhoršila pou
ze na jednom mist! a sice na m-
verním rameni řtky Klkhorn u
Norfolk odkud se oznamovalo
Wisner Beemer a West Point že
voda vystoupila v iedčli odpole
dne o 4 stopy za 2 hodiny
élí dne 1 dubna! Voda
opadává Povodeň se přehnala
vody z řeky PlaUe valí m již nyní
v řečišti Misaouri Jest prakticky
ik) povodní a nyní záleží pouze na
opraví železniérifeh tratí a mostň
Most dráhy Miasouri Pacific u
íifiUÍHville jest jediným mostem
přes řeka Hatte mezi Omahou a
dnami Island v dlce 150 mil —
Dráha Burlintrton vypravila via
ky do Lincoln a z Lincoln užíva
jíc tratí St JofM-ph-ských př(
Louisville a Weeping Water —
Burlintrtonský most u Ashlan
byl jedinou a poslední nawlčjí
všech dráh z Omahy na západ a-
lo když v sobotu na dvou místech
byl vy mlet příjezd k nírnu a o
pravní etroj poslaný na místo ie
probořil do podemlet trati by]
dopravy na západ konec U V
dráha oznamuje íf má potíže i
tratí u Julesburg Na hlavní tra
ti B & M do Montany jest po
škozen mowt u Edinont přea řeku
Clievenne a doprava přerušena V
neděli nebyla více žádná voda na
—
ulicích Fremont North Bend a o
státních mčt na dolejší llatte
Nejhorsí nebezpečí jest pryé a o-
de&lo pokud známo hez ztrát živo
tu lidských ač domácích zvířat
zahynulo dosti
by jeho jmenováni nepotvrdila —
Proalýchá se že E O Maggi
právník vězniční komise bode
jmenován definitivní a že Melick
zastává místo pouze prozatímně
13T Modeme sanaeny nottinec
vlastni nyní
KAEEL 8SMESÁD
r cis 511-17 ul— McPhew Bldf
DENVER OOLO
Výborné a atále čerstvé pivo na
éeou Vlna a ostatní kořalky a
- i —
likéry pouze té nejleptí jakosti
Krajan&m s Colorada a ze táp
Nrbrssky zasílá jakékoliv nápoje
as ixtládánt IHáte si o eeoy 19tf
— Spolková vláda prohrála své
případy proti třem domovlnářům
v distrikt Chadrouském Byly
jim vydány patenty al vláda j
ehtéla nyní otlvolat 1 prý domo-
vlnáH otlali falrioi ndánl Soudce
Munimr rozhodl orotl vlidi ve
proepiWh honitrtářo
— Joe Tfhon farmář bydlí
7 mil 01 Ansflmo mM na fsnn
baatxKlynl j latou pani Mary la
yrtovou ntl m ls(o bldivsi
) povahy popihlllvl Ve tW
mlnijťho týdo tak a roiídil U
m rniřáh) abr ÍVno ndrřil V
té rhvili rhopll s syn pau
Bt r4 Frsak rUky % Tth
na jVitnaq rsaeit tleli! Pak
k U T'
~ - J PrTa m ftM
již dávno se sen Hitchcockem a
nvní do&lo mezi nimi k otevřené
roztržce Bryan řeční proti Ilar-
tnonovi kterého sen llitchcock
►odporuje a stříbrousty nebraa-
čan neváží slova kterých uiívá k
denunciaci obou llarmona i jeho
pod[orovatele
— 10 porotců ze 16 kteří tvo
řili velkou porotu okreau Box
Jutte podeiwalo petici ke guver
nérovi aby sesadil z úřadu mayo
ra mčsta Alliance Fred W Ilarri
se jemuž se klade za vinu že spo-
u s policistou a nočním hlidaeera
brali pravidelné měsíční úplatky
za to že nechávali herny a neřest
né domy s pokojem Guvernér do-
'sul Harrisovi a poradil mu aby
radčjí resignoval než by nechal
dojiti k zakročení
— Ještě nikdy nebylo seno tak
drahé v Nebrasce jako letos V
Omaze prodává se tuna prairijní-
io sena za 20 a alf alfa za $23
tuna Nebraaátí senaři musí dová
žet! seno z jihu a ze zavodňova
ných pozemku na zripad-ž Jedna
firma dostala 5 kar jeden den rá
no a večer jíž je zase poslala do
venkovských mčsteček Nebrasky
odkud docházejí objednávky a na
bídky zaplatí ti jakoukoli cenu za
dobré seno
— Ve čtvrtek minulého týdne
udála se v nebrasské státní káz
níci opčt vražila Charles Davís
rnisenec indiánský a černošský
který byl poslán do káznice z O
inahy pro vloupání se do obchodu
►odřezal jedním řezem hrdlo écr
noRskému vřzni Johnu Strongovi
když sedéli vedle sebe v jídelní u
občda Davia náhle vytáhl nftž
nabrouicn na obou stranách a
než kdo z okolních mohl pochop
ti co se dčje skácel se htrong i
avice mrtev wflje hrdlo podřeza
né Davís vyskočil a bížel ke
stráži která stála u dveří jídelny
a podal jí nfiž žádaje aby byl od
veden do cely Po tragédu před
J4 dny byli kárancl a celé včzení
prohledáno při čemž nalezeno
mnoho nožft a paklíčů VzJor to
mu bylo asi přehlédnuto jeStě ví
w
ce zbraní jak dokazuje poslední
případ Davís prohlásil le Htrong
rau vyhrožoval smrtí od té doby
co bvl do káznice přiveden a že
jej zabil jen proto aby se zabez
peéil před smrtí z jeho rukon '
— Soudní pitvou obou zastře
lených uprchlíků m státní kázní
ce ukázalo se že Kalph Dowd
byl degenerátem a za své Číny ne
zodpovčdným j jeho mozek vážil
1535 grammft byl abnormálné
vyvinut Proti tomu mozek 'Shoř
ty' Greye kUrý byl též znám v
kriminálních kruzích pod jménem
John Taylor vážil J470 grammo
a svSdčil svým stejnomčmým a
normálním vývinem že Oray byl
velmi intelligentní človčk Mimo
to ale ukázal že Cray nebyl za
střelen úředníky nýbrž spáchal
samovraždu neb v mozku byla tr
nečka nespáleného prachu svědčí
cí o tom že kule byla vypálená
zrovna u hlavy Osobnost zastře
leného zločince zůstane aai na
vždy záhadou Jest jisto že byl
vzdčlanýra Člověkem a psaní kte
ré před nedávnem poslal svému
právnímu zástupci jest tak pěkně
styliaováno a svědčí o velké zna
losti zákonů že panuje domněnka
že Gray dosáhl někde ve vySalch
školách dobrého vzděláni
— Guvernér státu Kanaas
Stubbs telegrafoval sekretáři na
šeho státu že si nepleje aby jeho
jméno bylo na republikánském
lístku jako kandidáta místopresi-
dentstvt NěkuH obdivovatelé
kansaského guvernéra totiž Klo
vali petici žádající aby byl dán
na lístek pro úřad místopresiden
ta Spojených Států
— Prof Chas E Merriam i
chicagské university přijwle do
Nebrasky a bude sde řeěniti dne
12 a 13 dubna vs prospěch 1
Fullettovy kandidatury
— Výlohy státní university za
m!o tifrirn dosáhly vím fun
C3337 a ta nejsou počítány výlo
hy stavební
— Ve ťtvHk a v pátek minu
Who tfdne odbýván byl vs
Spriaffirld Nbr lnkvet aby
jitilo kdo atMil in!ad'ho U
ItlunU při ril' áh-didků s u
prrhlíky kiiui Skoro frlý e
krr ijrl k tto podívaní a ro
diiis Andrr(novl jVjli ib-rrou j#
vdova p tM-&éi Bluntovl
nltna Bluntovs wUJsly eo
moblr aby vyvolaly předpojatost
a rtMbWhl prti ářl&ra Mladá
dtv byla fHvtdrna di mltautl
t iifji fplřijln a rám sví
matky a své tchýně a zvolna krá
čela síní jako by chtěla klesnout
Dálo advokáti rodin chtěli před
porotou roztahovat! zkrvácené la
ty zastřeleného Ne j větří rozhoř
čení bylo vyvoláno proti policej
nímu náčelníku Briggsoví ze So
Omahy který podle všeho Blunta
zastřelil Briggs toho nezapírá a
také sc k tomu nepřiznává ale
mužně doznal jestli to byla kule
z jeho revolveru že je mu toho
líto ale není to jeho vinou neb
tak neučinil zúmyslně Tak velké
rozhořčení panovalo proti Briggs
oví tnezi fannery že několik o-
zbrojených policistů ze So Omany
jej doprovázelo k inkveatu a gu
vernér Aldrich poslal koronerovi
a mayoru Springfieldakému dopis
v němž lid napomíná aby se ne-
lopouňtél žádných iiáwlnosU ale
dal spravedlnosti průchod —
Mrítriís vyprávěl celou historií o
stíhání uprchlíků a střelbě a neza-
tajoval ničeho Ilozbodně popřel
že by úředníci byli začali střílet!
dříve ale zahájili palbu až despe
róti začali stříleti po nich Porota
vynesla rozsudek že za smrt Hlim-
tovu jsou zodpovědní Briggs John
C Trout a šerif IJyers z Lincoln
VySIo totiž na jevo žo kule vnik-
la Bluntovl do tčla z levé strany
kdežto Briggs podle svých a svěd
ků výpovědí střílel se strany pra
vé a Hytrs e strany levé Dále
táž porota vyslovila důtku Šerifu
Grantoví ze Sarpy County za to že
nezabránil střelbě pokud život
nevinného člověka byl v nebezpe
čí
PROGRAM BJEZDU KLUBU
KOMENSKÝ
V pátek a v sobotu tohoto tý
dne odbýván jest v Milligan
Nebr čtvrtý sjezd Sdružení Klu
bů Komenský k němuž odbor ta-
mní připravil nňsledujíeí zábavný
program :
V pátek dne 5- dubna v 8 hodin
veěer v idní pana Josefa Jíchy
program zábavní a vzdělávací k
nčrnuŽ mají přístup pouz 'lenové
Klubů hosté a jich rodiny
1 Zahájení schůze p Fr Hrdý
2 Proslov prof Kd "Woleší-nský
3 Deklamaee sl Kmilie ftustrové
4 Proslov "asové úvahy"
prof Boh ftimek
5 2Jfěv si Zdeňka Sinkulová
6 Proslov "Vážnost českého
jazyka" p Kdw Skolil
7 Viaeň "Ilodná chaloupka"
pí Mane Sheblové
8 Proslov "řesky myslet a
iK-jen mluvit" L W Dongres
9 Báaeň "íerná země"
sl Anna Marková
10
Proslov "Ta první genera-
i-a" prof F A Stech
Báeň "Do smrti s nepro
vdám" sl Emma Marková
11
12 Proslov "Vzájemné povin
nosti Česko-amenckého ti
sku a česko-amerického dorostu-"
p F J Kuták
Proslov sl Šárka Hrbková
Jednoaktovka
13
14
Delegáti Klubu Lineolnského
V sobotu večer sehrána bude v
síni Jíchově kouzelná fraška se
zpěvy: Zlý duch Luropáz-ivaga-
bundus aneb Ludrátký trojlísU-k
Vstupné pán r)0c "iáma 25c dít
ky 15c
Po divadle taneíul zábava
Nyní jest jen otázkou jak se do
Milligan dostanou pozvaní hosté a
účastnici sjezdu nebudoivli do té
doby mosty povodní strhané spra
vené a dráhy učiněny sjízdnými
8TAEÝ NĚMECKÝ "DUPLÁK"
Vařen sda u nás doma zkuisným
némsekým sládkem
jVtter ovs fivovsrnieká aixdi-é-nost
r Bouth Omahy ilsla prává
do trhu nový druh piva které
bude mámo jxhI jméinm "Old
Age" a jat 'K-mhhi ipntik'
atarého nřiuvekého MupUku" —
Toto nové pivo se buli prodávati
v lahvích s barrvnlho akla mim
vadl véIa nás uřils h v ba
revném akte a pito nrksií sIk
isrhivány jaott iirj-irttriiy bílka
vinné souíáitky ktrré v priil
tiéiu akt im a bny kaii Tu
vfdlli jíl nail asH prvlUví a
proto ulivali pro sé tamiluvsné
nlij barefnýťb iirb ii-rAI!l
nfrh nádub a li) A ti V a
Mílt Af' h atsrý nWi
MuHV" Irt vf)!krM u „'id
HAin#rkéht aliUa VaKna l
Wka ddMifrm it bfUriMini im
jdukum i iraif kým st dt
Ir As#ri tisrým Trula fr
duovaný vrchní německý sládek
naučil se svému povolání v ne j
předněj&íeh pivovarech Německa
než prijel do Ameriky a jest pova
žován za jednoho z nejlep&ích od
borníků naňí doby Vaření "Old
Age" piva děje se za jeho dozo
ru a práce nejdokonalejňícb děl
níků a sládků a ai do krajností či
stém pivovaře Jakmile pivo o
puMÍ kotel jest dáno do hermeti
cky uzavřených uvnitř vyskle
ných kádí kde samo sebou k v aai
plyny vylučují veskeren přístup
vnějšího vzduchu "Old Age"
německý 'Vluplák" s dělá z nej
lepšlch materiálů vybraného sla
du pravého importovaného če
ského chmele a křišťálové perlící
pramenité vody
Jetterova pivovarnická společ
nost dává v pivě "Old Age" mi
lovníkům dobrého doušku to nej
lepší co vůbec jcat možno dáti a
"ďuplák" bud© jisté jHitíšetiím a
pochoutkou každého kdo rozumí
dobrému pivu a potrpí si na čistý
zdravý nápoj JJudo nepochybně
vítáno a záhy rozšířeno v domác
nostech klubech a všude v hostin
cích na prodej
hledáteIpaiut ~
Vmt rentujcts farmy do kturýcb
mimtte mlt v dobytku a ulicinl vlc pe
ntt než tni zde v kravnllm
ČESKÉM WISCONSINU
koupíte leknou farmu a při bojodsř
ni na ivlin pozemku prarujota stála v
zéjrnu vím!
— HLEĎTE I —
Prodám Vám kráuuu 16"ka u naiebo
poknlto mfath
NECEDAH WIS
zs 200000 Obatojné itavby 50 skrfi
bfoděl&no odlalní t- pfil mile od Ikoly
a I-Fllfřiioít ifíkou[iíti ouM-dni ne
vzdélnnou lOOku za tinlc dollurfl
Odklidaní řlváll ztr4tu s tak sf po
apééta a pííte -— aneb přlj'rt — na
nrjutartiho a prvního ícoltbo p j v
tomto okrptu který zde ufadil roku
1881 30tf
Joaepb 3 E08YPAL
Necedab WU
FAEMY NA PEODEJ Mám ulVo
lik No 1 SOakrových farem ve střed
ním WUcomiinu na prodej' O podrob
noiiti dopUt ai na F F CbeiMk
Atbenn Wis 30 3c
NA PEODEJ lacino mlýn na ui"
"Enterprisa í 69" u n-jntrftílio ři
akébo řezníka t Omaze V F Kunclu
t Í72c
PRODÁ 0E farma o 80 kre h v do
brém mtutí mezi teuktnt ondou a flk
nými itavbami 30 akrfl dobrého jo'(
▼xdiláno oatatnf je louka ) a int
Tina via odrátováno Cena l6'Hl (
dalil vyivřtlenl pWte ra: Joba Novot
t Mlner P O Junea! County Wix
3Mp
NA PRODEJ íentvé mleté kont!
pro alqdce — 10 liber za 25e u V F
Kuncla nejutariíbo ťekřbo řezníka v
Omaze 32tí
NA PRODEJ dva dobře prospívající
obchody v mAntejkácb {fxkýcb osad
Hardware a farmářaké itroje oejlepii
obchod ve m£t£ dobrý obchod pro dva
partnery neb bratry Bmiiený obchod
jediný v malém Ceikém meateéko s v
bohatém čenkém okolí Tento obchod
vyžaduje malý kapitál výborná příla
zitont k dodílání ae dobrá budoucnortl
Nynijíí majitel udílal v tom píkno
jinřnL 1'Hílna prodejj nemoc a stáří
Chcete li být aamoiitatnýmL neneebta i
ujít pHIeJítont tuto Hlaste ae u UdI
a Pral Prague Nebr 33-3
PRODÁ SE PARMA O 240 akrech
70 akrfi vzděláno S afcro alfalfy Stav
by v dobrém pořádku a llvá voda betl
přes celý pozemek Dobrá přileiltott
pro toho kdo má zálibo v dobytku aeb
farma hranici ie tkolnl seket BllUi
podrobností adéll majitel Cbaa Janou
árk Diiun Ho Dak SOtf
LÉKÁRNA na prodej aeb pronajmi
v áirém miiUcku e výehodal Na
brax-e v bohatá krajiaá Valíce dobrá
oiUto pro a[olehUvého lékárníka Jea
epoleblivý aaehf ao bláal Iaforma
pudá admlniatrae tohoto llata Adr
ujte: Lékárna eara of Pokrok Zápa
du Omaha Nehraaka
POZEMKY V MICHIOAKU frmv i
averaá poiemky aa prodej v kroa
Maaiateo aa sejlevaáját eeaa a Uhki
plátky Prol i4f sejiti ds Michi
koupit poaeaMk a šýt avýai vUalalo
páaewf CVeetoll vidati t Miekt
gaaa itt aa adrawa J Tkoaaa
-al Ata MaaLUo MUa 44tf#
NA rrODRJ mim Ukárav v
br Wa hn-lovf kt-rá —
araaaiutaot 4141 Shi M1U
Na
#4
la0 otiVtatoU r Sou #(4rh
dia v aUU a kíl Práha aU a-le
dbttlkr ptali dlatklia i U HlfSH
l'a 'řWia rr] U r
141 hlaitk4 kWaoiauiý tK-k
aa rhlJ VI tu ttt K
4)11
PRRIIYR t ki H llaa a 4vkr
f Uia 4 V 4 alrt p#kal
aW d-k-iá v4k h4a Wk !
♦ Wkalá r'a I4 tlMka a vr
p'M 4 a Mai 4laa
4Srl ttlf Mlaalté IH J
iHiHlh Ulaa Cl krtiat frtttaat 4
J R Vík haW ttV 11 tl
PRODÁ SE Sskrová farma v bobs-
tfon Kfiline okresu u méista Crete Neb
3 skry vojtřéky ontatuk joneciiano
um Bfllwriinv brambory a komu Po
třebná ttavby víe v dobrém tavu
If fležtUwt vro mlékaře neb drůbenfka
Cena $180000 Kdo rte o víe sajimáJ
pií au Jooot Sařář Crete fivb av-iup
OEEQON jest Dcllep&ím tt&tem r A-
merice kdel m via daři krásné poia
I Jisté úrody dobré trby donti deiftt
iiti budoucnost pozemky od wo as
100 akr 8 ochotou dalíi sodpovl v
Chládek 608 McKay Bldg Portland
Or 35-3p
— Krajany naše upozorňujeme
na oznámku p Josefa Dědka %
loseiiberg Texas a ujišťujeme je
že v panu Dědkovi naleznou muže
spolehlivého a svědomitého — My
z vlastního pozorovaní a osobního
seznání Texasu můžeme bez re
servy doporučit! stát Texas hle
datelňm domovů neboť Texas
skýtá dosuxl mnoho výborné pří-
ežitosti jichž jinde již nenajde
te Píste na Josefa Dědka Ho-
senberg Texas a on vám upřím
ně po nul í
ZÁPADNÍ MICHIGAN
Farmy a rolnické pozemky
Jm uojvťttáim majitelem rolnických
mmV(i v o atátu Michigan a tuadll
jitcm více řenkých oiiadnfko ne£ kdoko
liv jiný vo st&tu Dovolte abycb vatn
mU néco o okrcacb Manuitea a Wox-
ford Jak obdrzetl flvřícet neb ontn-
liwat akru dobrého pozemku i tvrdým
dřívím po $0 at $20 akr mírné plát
ky dobrá půda rodi vcikeré plodiny
pčMtovftné na středním západě nltádný
wAur úrody zdravé podnubi nejlepíi
trby dopravní proutředky nepřekona
Uúnd ceny pozemku ritoupaji velmi
rychle 1'iíto mi buď í etiky neb angli-
ky 33-4e
OEO A IIAET majitel
411 Elver 8t„ Maalatea Mkh
ZAHRADA MINNESOTY (I'ark
Region of Minn) je obilnici Houatá-
tl Máme pozemky v okreelch Polk
Ued Iiike a Mahnomcn i Ii-cker řill v
rencrvacl Wníto Jíartb Vláhy dflata
tek pfida tvruk $ jílem vopoď korná
rte diií voda zdravá ČM ttále kupuji
Farmy 25 prérie 20 le $10 a výíe
'lit zařízení neb vzd&leoonti od dráhy
Vzácná přílefitont i pro ílověka zá-
nminůho 1'líte Cbaa Eftzitka Enklua
Polk Co Mlnn na "8oo" a Oreat
Northern 35 tfe
Několik kráanýct farem a mimu toho
li 2 aekce při dráze Rock Island v
umab Colo Tento pozemek ae nalézá
V deltovém páamo Víe v okolí ao pro
dává od 2 ai do $10 víc za akr nei
tento pozemek Minete aa o Pokrok
Západu 84 tf
Kriaaé pozemky v okreeu Kimbal
blil méoteéka Dis a Kimball Neb Ty
to pozemky jaoa velmi laciné Mfliete
koupiti étvrt neb celou sekci HliMte a
o Pokroku Západu 84 tf
NOVf DÚM m étyřmi loty ttudna
vieeko zařízeni ve Wahoo Nebr
vymění ae za majetek v Bouth Omaze
aneb prodá Potazy zodpoví Anns Ko
liková 2301 U u) Bouth Omaha Tel
mi 1343 — Indp 1263 ltf
PRODÁM LACINO několik farem v
dobré nové krajině pouze tím kteří by
e na farmo uaadill a pozemek obdě
lávali Na ipekulaci tyto farmy Do
prodám Žádám pouze malou plátku a
o ta tek na £aa mírnými óroky Mám
farmy v různých atátecb a v zdravých
krajinách Doplíte na Ben I Tanner
Muikwaki Block Cedar Rapida Iowa
27-4m v 1 P
POLNÍ A ZAHRADNÍ SEMENA té
nejlepii jakosti prodává nejntarll seme
nářaká firma na západě Té i nejlepii
druhy libně Dopiito ai o eennfk —
I N Kreroer k Bon Cedar Rapide
Iowa 8118
8 krásni majetky blíie dráhy D P-
New Sídíng Neb Prodají aa lacino —
lllatte ao a Pokroko Západu 84 tf
FARMY
NA PRODEJ!
Dvacctiakrové fanny na pro
dej $19)000 hotovS a $2500 mi-
alínř jtokisil nejaou saplaceny
při C prx-ntnltn ťiroku 35 4e
8TEWAET INVE8TMENT CO
li Franta fcfřfnt
600 Brown Block Omaha Nsbr
_ HLEDÁ
JSEM 87 roka etár a vobodaýj kl
dám prirl fami kleta Jmoi po 8
rhy aaalával Rudulf IerUka 4tt N
17 M Ho (haka f
1%0 6XSXOXJ OtADVi Mladý ob
kodalk Ctk laal mU( Ui aa
aaaky a láaUlai aagtkky íWa V J
a a ie4aety C a P kUlá
bis ky kl salut kapská eWtM( t
444 hrajaay kuh ky aíH vnm
oa ařáUtakM rada kr MR Ukal
áWtaaai sdéUlL J taiai a aak4ml
foek t aU liai akl Itk -i aali —
!4ey rr-t p lr "f J
keko4a(kM io rtkr# "fkiwkit 2%
sM Oaaak Nkv í ff
~ ftu úu~ar~~~~
PiiMl kvlHký Íl#Ts
!# m vvmI j
K 114 lltakMf al (Mka Nkv T
i?
4
v