Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 03, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
NEJROZŠÍŘENÉJŠÍ A
NEJLEPŠÍ ČESKÝ
TÝDENNÍK NA
ZÁPADĚ
BEST ADVERTIS1NQ
MEDIUM IN THE
GREAT NORTHWEST
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE'
Oiiifilui INlf vo Ntřoclu SI liilnn lí)112
ČímIo :I7
ZASEDÁNÍ K0N0RES8U
V úterý dne 26 března — Po
slanci Jioward u Rarlett z Ge
orgie naléhali na to aby sjwlečný
výbor jemuž jest svěřena předlo
ha o úrazovém jojÍMťo vání dělní
etva a zodpovědnosti zaměstnava
telů víc odložil a nechal próza-
tím padnout Zastupují patrny
zájmy jižních majitelů přádelcn
Poslanci z jilm jsou pravidelná
proti každému linutí ve prospěch
dčlnietva — V scnaté jednalo se
o záležitosti senátora StcphciiMoria
a jeho opjioneiiti pronesli některé
ohnivé řeči proti uznáni wíseon
sinského millionáře kterého ntálo
zvolení přen $100000 jak sám
doznal — Poslanecká sněmovna
uvažovala o jwvolcní na konsii
lární službu Poslance Shiiltz po
dal znovu předlohu zíkona v mi
milém zasedání jMiraženou kterou
te zařizuje zvláští samostatné
ifiínÍHUTHtvo práce a dělnických
záležitostí Poslanec Foater z 11
línoisu žádal aby výbor na do
Jovnícké záležitostí vyšetřil pomě
ry jaké panují v u li Indolech a me
zi uhlokopy a # podal kongrcssu
zprávu o svém nálezu -— Posla
nce Nutní z JIlínoísu ►odal před
lohu kterou Ke mimuje drahám a
expresním společnostem krmití a
im fWijvťi drůbež v době dopravy a
zavádí posady se tícch stran ote
vřené aby mohl míli do nich
vzduch přístup Dále se zakazuje
narovnávání posad při dopravé v
hromady které zabraňují ventila
cí a Jmou trýzněním zvířat Presi
dent Taft zaslal zprávy celní ko
mise týkající c clu na bavlnu
Ve tředu dne 27 března —
Finanční výbor senátu rozhodl ne
odporučili odvolání vc&kerých
ptávajících rcciprocitníeh výaad
uzavřených Kanadou mimo sní
zení cla na vlnu papír a dužinu k
výrobo jeho — Výbor na pravidla
rozhodl m Neoznámit i sněmovně
výsledky vyšetřování stávky v
Lawrcnce — Poslanecká snčmov
na odhlasovala příznivé změnu
domovinářského zákona Koráb
ová kterou mění hc doba ]ožado
vaná k vydání patentu na zábor
z 5ti na 3 roky — Finanční výbor
kc uncl aby clem na bavlnu ne
bylo v přítomné době vůbec- hý
báno (Politika jižních demokratů
přeni volbami — Pozn red) —
Výlnír na mezistátní obchod jed
nohluHné olj)0 ručil předlohu kte
rou w avČřtije mezistátní komisí
odhadnuti železničního majetku a
dozor nad vydáním boudu a akcií
Železnic mají právo do (() dnů po
nálezu komise z tohoto se odvola
li k soudu mezistátnímu a pak k
něj vyššímu spolkovému
Ve čtvrtek dne 28 března —
Cronova resoluce odortiěující
aby zvláStní výbor senátní výše
třoval pomčry a evrojmký Mystem
půjčováni peněz na nemovitý ma
jetek a oremky rolnické přímo
bankami byla výborem příznivé
odporučena Výbor vyšetřujte!
záležitost Lorimerou nanesl se
fi proti 3 Manům odporuěiti sená
tu aby dřívější iimh není bylo x
važováuo v xáležihfeti té za defi
nitivní (Minévadit nové vyšetřová
ni prý nepřiiielo nie nového na
jevo — - V sněmovně- kritisoval
poiditnee Loheck minut ra aprate
dlnoti a Jjidrtl aby byl tento do-iiu-u
vyvUti kongieiu veškeré
lutiny týkající v)Sthváid
tak iv HarvřHter tfutu — Sné
nioviia přijala předloho kterou
prakticky kntj výroba f
fiiritvýi h ir k ji h dovol i vý
ut Sulo m tuk prtklo ie rň
u tento vy!4di i du mka nin
lín lidkýrh v olit Uld-
krm nedrvty ~- Tajemník n4
mohli initei vylivd e iAw2td
tby l'IJ vilečiiýrb demukraty
V ktniiřrrMU liádedtgb iiui Jovyr
"neiuoiiitré krtikturakJ a nr%til-
id U ilnánl11 i
V pilek dne 29 Itetaa VUr
řídili it lrlttvii MiMmkřkt
LkiiAlu uiij' u i4kui p'tj
tM uAtut t4 kterým Hrvký Ujl
dHU (Kt amrri
kým lfttim r4 whh lV ti jrbal(tUttié (mm II fel
na ochranu a ku proKp&chu žedez
nie Amedcké lodi by musely pla
tili zrovna tak $125 z tuny ná-
kladu za provezení kanálem jako
lodi cizích uárodů Hnad výbor
senátu vče tu zmční Vrchní in-
žínýr konatrukee kanálu (Joethal
prohlásil to irvní loď bude moci
projeti průplavem asi tak v arp
nu nebo v září 1013 — Ve ančmo-
vně prohlásil Underwood žo bude
se jednali o clu na bavlnu v tom
to zasedání až aenát příjme příz
nivé předlohu o cle na vlnu (Ta
hanice mezi aev republikány a již
ními demokraty l'ozn red) Fr
A Munsey vydavatel měsíčníků
vyprávěl Slanleyovu výboru že
získal informace hlavicí hodnotu
majetku oeelářského trulu na
+7X200001)0 z knih podniku a z
intimních rozhovorů a jeho ředi
teli — Předloha zrušující tak zv
obchodní aoud jenž na odporuče
ní presidenta Tafla byl utvořen co
instance k odvolání hc korporací
od výnosu mezistátní komise byla
týbotem přítiívétodporučena muč
movné 1'kázalo se ž korforaco
odvolávají se tak jako tak od
rozsudků tohoto aoudii k ticjvyft
iíímu sondu Spojených Států a tak
jsou jen ve výhodě a dosahují žá
doiícíeh pro m průtahů Výbor
na volby odporučil nesazcjií kon
(íressníka ! Hovvmana 11
pennHylvanského okrsku pro vo
lelud podvody které ae tam udá
ly Delegát Wíckersham z Alasky
zlK kritísoviil alakého guvernéra
('larka pro nadhazování a neaprá
vnč líčení poměrů v Alafice — V
V Hcnátu bude rozhodnuto tahá
ním losů kteří z právě zvolených
senátorů z Nového Mexika a Ari
zony mají sloužit i plnou a kteří
krátkou lhůtu -— (Jrnerální post
mistr Ilitchcoek oznámil že od 1
května otevře opět 1000 posto
vníeh apořiteleu lři lwňtáeli čtvr
té třídy mezi nimiž lulaledující z
Jižní J)akoty Doltou Faírview
ííayville Ireně íiCatcrville Meck
líniř Monroe Tábor Tea Ftica
Volili Wakonda Worthínř
V sobotu dne 30 března — Hý
valý řruvernér Uatea z Mmsm a ji
ní exM-rti mluvili před výborem
na veřejné zdravotnictví proti
zařízení navrhovaného zdravotni
ckého odboru vládního co aamo
statného ministerialního křesla —
Výbor vywtřujíií tcelářský truht
vyslýchá eH-rty ohledné ceny zá
vodů a výloh výrobních
V nedéli ťme 31 března — Se
nátor Taylor z TenneHsee ziuimý
[wsl příjmím- "fiddlintf Hob"
zemřel h operací na žlučové ka
mínky Taylor byl jedním z eham
pionň dobrých cest ve HMdkovém
senátě I5yl třikráte Kiiveniérem
státu TeiinesHce ilvakráte poslan
cem v koutfrcMHii z téhož Uistrik
tll kti-rý kdysi jeho otee zantupo-
val a odkud jest nwil jeho mlad
il bratr koiikrrcHHUÍI:cm Když se
neházel o zvolení voíval a sebou
sve lioiisle a hrával HHitii riaeUm
jiid melodie odkud dostal avé
přijmi "Hddliiiir H"!"
V pondélí dne 1 dubna — l
mokratii ká celní piedloha týka
j f -I ae vlny proila ibmiem hi
daneů a m'c I''! proti blaům
lest to praktbky totél Hideid
které v dobé Hiledniho zaM-itátd
kotiresNii pritidi-nt vetoval S de
mokraty Manovalo 'O tak rvaných
proirrewiivnífh repulilikánů SenAl
otřavdid úcty k rtiiuléonl m
liátoril Taylorovi l Teiiuenw1 Krt
to ale výbory praovBly nlxde
dne Právní výbor idhlotal ol
Hituěíl ku přijeti litkoil dle lit
l ot by Ut mold + itlvolati V lá
llilťt h kilo jeiluA m' i ÚotaV'
lnut likulMÍ o-t htjill kt4t-
ld h lU k liejf )iliU tkU
mu Miitilu ani 2 by tylo tM
ttinniti tiiiiíid Uttan'rmi
kovýeh ditriktid H a p!ť(iil-li
iidl — Triitvl výhtr odiwiruM
ímič pitdl hu o tl(Hi Mii'lt
amVti4 atrlr la ieiv d tiitka
- 4 t%k Awrleký VtketM
kMtil4fk4kWrnýw Ht#Mi pře
fikřrti IM-In eHvvttlltt l'M
POLITICKÉ ZPEÁVY
— Republikáni ve tútu Miswí
Hhíppi odbývali konvenci v Jaek
son při níž měl Taft velkou vét
íinu Stoupenci itoosovcltovi se
odtrhli a odbývali konvenci zvlášt
ní a zvolili ave delegáty pro Eooac
velta kteří biwlou kontestovati
místa Taftových delegátů v kon
venci v Chicagu
— Taft zvítézil v Indiané ae
vwtmí čtyři dcleKáty do konvence
za celý iát V některých distrik
tech získal Kooacvell vétniriii —
Mnoho koutestů bude dáno státní
konvenci a nchylo by překvape
ním kdyby Itooscvcltoveí bolto
valí a odbývali si svou konvenci
nebudou-lí jích konteaty příznivé
vyřízeny
— Kooscvell ztratil minulého
týdne také Colorado jehož repu
blikánské konvence vyslovila e
poměrem 2 Maxy proti jednomu
pro Tafta Když Uooscvclt mluvil
o tom v Chicagu kde řečnil pro
hlásil že to bylo koruptní město
Denver které AI o proti němu a
přehlasovalo venkov jenž byl pro
něj Nyní mu ciframi dokázaly
coloradské lity že nemluvil pra
vdu že i kdyby byli vAirlmi dele
gáti z Denveru z konvence odešli
byl by nič! Taft včt&inu a že
zkrátka — KooMcvclt rozzuřen
svými porážkami ztratil rozvahu
a ~~ zuří
— President Talt měl v pátek
minulého týdne zaručených 270
delegátů kdežto jeho oponenti do
hromady 42 Před 4 roky byl Taft
navržen na první ballot 702 hlaHy
a očekává ae že dostane tentokrá
te hlasů jeAtč více hned při prv
ním hlasování
— Va avé řeči v 8t Paul
Mían prohlásil go Roosevelt pro
rozšíření konservačních plánů vlá
dy a zvětšení a zlepšení této služ
by aby leay a zdroje přírodní by
ly zachovány lidu a nepadly v
drápy kapitálu Jak známo vdč
čí národ HooHeveltovi za své lesní
reservace na které ai již dřevař
ský trust broiiKil sekery
— Rooseveltovi stoupenci kte
ří byli v primářkách rozhodné po
raženi velkou včtsinou žádali gu
vernéra Dixea aby nařídil nové
předvolby jHiněvadž děly h při
primářkách právČ odbytých ne-
srovnaloati které zabránily lidu v
hlasování Tiskaři nedodali hla
sovací lístky v čaa a některá vo
lební osudí byla otevřena jen půl
hodiny Rooaevelt zvítězil pouze
na Ioiig Islande ve avěm domo
vě a ostatně byl vRude ve město
N'ew Yorku poražen a ve stálé ve
dlo Ht mu nelépe íiiivernér po Ti
rádě a generálním uávladním pro
hbíail ž nemůže nové primářky
nařídili a že není cesty jak by se
dula vče napravit New Yorská
delegace půjde do republikánské
konvence pro Tafta a tím naděje
Rooseveltovy jsou takřka Heho
vány -— Cam)piy přináRejí zprávy že
Itoosevcltovci chtějí zu kadýeh
okolnosti abninití navrženi Tafta
a ohlížeji n po novém kandidátu
kterého by poMnvili před konven
ci jako "Miiiiřiivatcl" Ale TaTt
ji st skoro jint nomiiuiei nu první
hallot Demokratiěti předáei pro
rokuji že radikálové reptil Iikán
ilí budou v konvete-i "iMltovat"
a iMMi-pi se iiejii-ii loiina na
kterou nudili knidé -I roky
-~ 7 Idami kaui tiiu( úřadovny
vnv WiUona b ydái lták v
néiiU obviňují aspiranti denio
kraťh ké iioiuiitace n prr id-iita
íf m titijeiu fcpikll aby tin
ili WiUouti a rnjuli lili nii #i % h-
lAlv lak aby lu jmln jd ji li kau
lidit koíHliidil na kotn íly pf
ti WtlwniM a tuk kabráitdi jlm
ÍMlMOItlllI
— l amp CUik přdiHU Mié-
iiiokiiv kiirfni a apiritl de
"kratičké iioiitina# ta preidin
U j-t jtnliiim i aidiliiV il
ti ihliHliti) d4Mflcti fdU
pru i iik dativu a rrfrr ndoui % ri
rm ik trtd aioidi A A) dttftttd a
ilmul tklpot jW k I Aot„ „ili
k' Utukaiujr lafalrlr Ha Aj
rekord v legialatuře atátu Missou
ri a v kongreaau Clark jest jak
si kompromisním kandidátem na
němž mají ae apojiti konaervativ
ní a radikální demokraté a proto
jest jeho postavení chouloativó —
I'rohIásil ž© jest pro přímé volby
senátorů a preaidentské primářky
vauule aby bylí preaidentfití kan
didáti nominování přímo lidem —
Konečně řekl též že jet atoupen
eetn tak zv oregomikých zákonů
když by to muaolo býti a nedalo ne
dosíei jiřírných voleb a primářek
— Oba bratři Pinebotové Wm
Kent a Jledill MeCormick předá
ci rep progresivní ligy vydali ve
řejné probláácní Ž3 nemohou dá
le setrvali a LaFolIcUem poně
vadž jeho tvrzení žo byl Itoostí
veltem vyzván aby se ucházel o
prezidentskou nominací nezakládá
se na pravd Roosevelt prý ni
kdy žádného nevyzýval aniž se
pro kterého kandidáta prohlásil
DĚLNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
— Přes '500 dělí slávkařň v
liuvrcine kteří začali opět pra
covat vracelo hu v pátek minulé
ho týílii! z New Yorku a Phila
delphie do svých domovů k rodi
čům lyli dosud u dobrých lidí
kteří se jích ujali aby je uchrá
nili před hladem a bídou a ulehči
li a-távkujíeím rodičům Dítky tá
hly vystrojeny a % květinami a
zákusky v náručí na nádraží New
York Central dráhy mávajíce a
merickými prajsury a zpívajíce na
ši americkou hymnu Lidé se sbí
hali se všech it run a mávali na
rozloučenou dětem které vypa
daly zdravě a bylo na nich vidět
že bylo o ně dobře jHistaráno —
Mnozí jích dočaani pěstouni lou
čili se a dětmi w sbamí v očích a
posílali jicjj oteům a matkám ne
jen pozdravy ale i krásné květi
ny které dítky nad jiné opatro
valy volajíce: "to je pro mamin
ku a pro tatínka"
— V neděli o plnoei vyšlí vňi
dmi iihlokopovč zaměstnaní v do
lech antracitových na stávku —
Konference piVdákfi unie a bossů
bude se odbývali v New Yorku a
očekává se ž dojde brzy k do
hodnutí 100000 havířů v 'anthra
citových dolech a 2"0(K)0 v bit li
miiiosních vyRIi na "prázdniny"
jak prohlašuji Balloly refercuduí
byly již rozeslány vRcm aby hla
sovali o nabídce majitelů dolů a
zátoveň vyslovili jak daleko chtě
jí dáli právomoc svým předákům
u za vřít i dohodu
— Východní železnice rozhod
né odmrštily požadavky atrojvedň
o zvýšení mzdy Dostali přidáno
před iwdá není a nelze prý jim
přidat i zase
— 11000 uniových tesařů a
stavebních truhlářů vyšlo na
-dávku v Chii-agii a s nimi bude
tktieiio do nucené zahálky na óO
0(SI Htavebnícli dělníků Nynější
plat jit fiOe za hodinu a tesaři
žádají li"i eentň kdeto kont rak
toí j jim nabíejí (12 a půl ei-ntii
Opét neátéati v dolech
V úterý minulého týdne udá
la m expliiM v ublodoli lid (oni
and Cok Comptuiy v Jed W Va
ai mil od Kltiefiiddu Pii tom
xulimulo v liliibinái li dolu h'2 u
IdokopiV ('tyíi dny před tím bl
důl plohlili ktátliiiil doorteiu a
lohláš-u jrtt liepený
"Oiud"?
Kdy i ph d 17 h ly ntil u 1'bila
dalpbii II llolitea m Íik ni
i řelmvd' le vRh linl kdol
oirtji vo d il m jt tm ifUioi ním
ipllně kkullťi t K i dobr 'I ěb'
IU5 Hrl ktrlA jej olwiidtllt
pu Kalí l-ra'du Jlvit l nii li
Ku bard Jiiliiťwiii ie ettrtrk minu
b ha týdne prtitdtt uui lt
id Inkou e Dílu Sm Alindd
kti-rý noiidu pritlttll MkU
w boli a at ptíMtlk klerý
jej liijtl b i krátko arii
tkm plnti Bii plV l K bl
Lny w 1 iaalru !aknn uittr
erti I piiie W#fid V Hewl bv
llitloirs o Ht o upili-k at lwtral
du Případ líolmesflv vyvolal po-
zornoat celého svéta a nikdy se
nievyriaAlof kolik lidí povraždil
mělo ao za to žo asi 40 Později
když byl vypátrán společník Pit
zel shledalo se že tento mčl na
většiné vražed hlavni ne-lí jediný
podíl
Riot v Rock Island Illinois
V Rock Islan1 lilu mají ko
ni issionářskou sjírávu města v je
jíž čelo stojí 11 M Hchreiver ma
yor Alezi ním a redaktorem Ča
sopisu Looneym panovalo dlouho
nepřátelství a list útočil stále na
mayora Konečně vyhrožoval Íjoo
n ey recalem Mayor Schreiver
zncfďátelil si hostinské a majite
le prostítučních domů a v úterý
minulého týdne došlo ke krvavé
srážce ZáNtup demonstrantů asi
300 hlav čítající přitáhl k policej
ní stanici kdo se právč nalézal
mayor a žádal aby tento vyšel
ven u vysvětlil proč napadl a
slloukl v celi jednoho zatčeného
svého oponenta Alayor poslal ven
četu policie která ale musela před
lidm ustoupili Když byla vše
chna okna stanice lozluta a dav
začal í stříleli nařídil mayor a
by polici© pálila do davu Stalo
se j i demonstranti ovu na mi
ste zastřeleni a 5 zraněno Jeden
i poraněných od té doby zemřel
Ihned nastalo v ínčaté bezvládí
Rozzuřené zástupy táhly městem
přeřezaly elektrické dráty tak žo
všud panovala tma a hrůzovládu
dosáhla nejvyfišího stupně když
přijel do Roek Island pluk milice
kterou tam guvernér Dcnnen po
slal V iiičnIo prohlášeno stanné
právo Hostince zavřeny a vojen
ský soud soudí zatčené provinil
ce Velká porota byla svolána —
Mayor Schreiver prohlásil žo za
střelí redaktora Iooneyho jakmi
le jej poprvé spatří a že jo mu
jedno zdali za to zemře na RíIh'
niei ZPRÁVY Z DWIQHT NEB
Dne 'fO března 1912
— Jaro již máme zde a každý
rolník shledává a bstí své instru
menty by je měl ]ihotově pro
příští (týden Myslím totiž' že již
příští týden se dáme do setí jar
ního obilí vydrží-li pěkné počasí
— Náš stavitel Josef Malý při
jel z Merrick okresu a a ním záro
veň několik členů řjxdku Z C' II
J kib-ž pracovali na stavbě pro
sirotky po ToniáRi a Marii Wojfo
vých Nyní jest náš stavitel za
ment nán sestavováním rozpočtu na
stavby ve Dwight
— Náš Janík Stránský bude
též slavit velkou taneční síú 4-Sx
Í!H stopách a v zadu jeviště při 20
stopách To si pak ěkiiě oko
číme !
— Předminulý týden letělo tu
dy velké hejno vran a jedna se
zastavila u Mika Linharta a ne
chala tnu krásnou buelatoii dceru
šku Měli jste vidět jak se Majk
blažené usmíval jiht to prvá je-
jich dceruška Samo uchou ho roz
umí že při tom několik těch mo
kl Och baterií vralo za své tlrtitn
bijeme !
— Náš luník Stránský byl mi
nulý týden v Lincoln na návště
vě u bratra a přátel a dobře se
In in pobaxil jak jme vytušili i
jeho tiattiilvavéhn obličeje
— Několik honeň Jttihl Vy
šlo i minulý týden na lov kachen
a hiN a přinesli domů 21 kachny
a ' hus ju i kachny lly dře
viní a bliny plinhoté
- Sk "dýpák" nám iLtř
buje ai iiékaui du Oii hhi a ml
tn liétoi 'IH itiintllieiiie "dýU
ka" činkelol
Pnul Ihifft k a 1 Kteiik h
ll v tine Vellí do tthil aouth
ionaikéf hitit k a enom iktr
U lioll t tl jak luli il kptikojelli
- - KniV & Katku lr J-l i vil
km i4ttoi rkb-iii" H4 MaKnini
imuř tak n)lin l oie rM
ni Ji'l VLi ni ! itiÁmv pn
ni ttadoby
lloiika a Vm ik nati r%
rvúi olnlrírll lim ma 1
i kru a loit v krďtV#i
Časj rozebrané ano nemčli ho a
ní dost pro všechny kteří si jiřá
li seno jefttfi koupit ačkoliv tuna
sena stála $22
— NáS lapitán Jonef líoleka
zažil předminulý týden hrůzo
strašnou noe Rylo asi 10 hodin
večer když se odebral na lůžko
ale v malé chvíli na to stropili je
ho hafani lakový rámus Že mu div
dvéře u atavení nevyrazili Jakmi
le to Joncř uslyšel vyakočil a dí
vá se oknem ven A tu tmjednou
spatří cosi ve stromoví nalézají
cím se asi deset kroků od stave
ní Vyhlíželo to jakoby tam stál
člověk a hafaní sitále na to prud
ce doráželi Joe nemyslel nic ji
nak než žo jeden z onéch upr
chlých trestanců z lineolnské káz
nice se tam nalézá Než nás Joe
hned tak se nelekne Kurážně se
chopil avé windiestrovky a na
zvednuv okno všech pět nábojů
vypálil do záhadného zjevu Ten
e svalil a zůstal nepohnutě ležet
Teď se nie teprve 'oHcř zarazil u
po vdá: "Ach manželko co jsem
to jen učinil f Zabil jsem člověka
a co si nyní počnu í Musím jeti
ihncil do David Cily a udali sel"
Ale chladnokrevnější manželka je-
ho praví: "Joe běž se dříve podí
vat je-li to vůbec člověk aneb je
li mrtev" Joe tedy naplnil opět
winchestrovku a vysel ven Krok
za krokem a se zbraní připrave
nou k pnlbé postupoval k domnč
le zabitému člověku Když vSak
přišel blíže seznal že to jsou sta
rá ku mna a přestřílená jako řeše
to jež Joe den před tím vlastno
ručně vynesl ze světnice a ježto
již nebyla k potřebě postavil je do
stromoví a pak nauč zapomněl A
tak vidíte jaký malér mohou zpň
Hobiti stará kamna!
— - NáS pan otec K M D dostal
velkou zásobu mouky "Whíto Li
linky" im kterouž má odbyt tak
velký že to již ani nemůže sám za
stat Zdravím ct redakci a celý per
sonál "Pokroku" a fiechny čtená
ře tohoto listu
Frank J Duffck
ZPRÁVY Z FARWELL NEB
— Dnea máme ]oslcdního břez
na a jak se riii zdá chce se mě
síc ten ještě vyznamenat Sníh se
sype tak jako by se a ním pytel
roztrhl
— Manželka Josefa Nováka
byla nucena odejdi do Grand
Island do nemocnice kdež musí
nějaký čas pobý t i za příčinou lé-
karského ošetření
— Václav Pavlík prodal již a-
si 1Ó0 buAlň kukuřice na semeno
'rodjával ji buši za $125 Kuku
řice jest bílá a dobré jakosti a jest
z roku 11)10 dobré klíčivosti asi
procent Co toto píši má pan
'avlik kukuřici úplně rozproda
nou
— Zárovcjí upozorňuji všecky
rolníky okolo Parwill aby ne ntv
přenáhlili a neplatili přemrštěné
ceny za kukuřici na semeno Jen
je třeba Ke Miohb'diioutÍ dále
kvlyi není zrovna okolo Farwell
má ji snad některý rolník vzdáte
nějsj -- Jau Vimík bydlící ad 4'a
mile jiho-východně od St Paul
má na rm-e ješté ad 20") bušlů
kukuřice která hylt vytetována
v r PUO Tak idU milý čtená-
ři tmu jest hodná čitka kukuři
ce na MMiieuu A Mtnii jaké jde!
Jeli se a dŮH-roit na pana Vine
k obrátit a mu dbív Je on kal-
dě ho jak lv'il ubdotijl
— Jo Růiii ka pHVI k )né
mu oratiéid minulý týd n StmU
do oteu iivlto kbpi a dout i li-
btné iHimul vid ni lt i
plši vede v imt jll i bilj do-
bř
+ Vlav Ambrtd iiU JoMtl
id iiotitkf %r Kalwvll l ond
n lioal i jii iieiiuia fte
Wu Nihv h li lhit1 m t rli
na rd4 Hh!4ll koorky pr(4
PÍ trjl i %hJtiI wtoUá
Tak mbtr le ti ťtik vlja
li lrirn na Wr