Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 27, 1912, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    A ' -' -fc-jV
1 ? fcr1"-
I
5
POKROK DNE 27 BÍlEZNA 1912
Strana 14
2 přátelských kruhfi
Z WATERVILLJE Kansas 8
března 1912 — Ctěna redakce
Buďte tak laskaví a uveřejníte
těchto několik řádek v "Pokro
ku" Podivíte se asi jaký jsem
to dopisovatel Jsem stár 12 a
půl roka Do Ameriky jsem při
jel před třemi roky z Čech ma
minkou a dvěma sestrami Po
dva roky pomáhal jsem v letě bra
trovi na poli a v zimě chodím do
koly Letos bratr nefarmaří a
proto bych rád přes léto než zase
budu muset do školy sel někam
na farmu sloužit Kdyby některý
čtenář potřeboval pomoc při ob
dělávání korný neolit mě laskavě
uvědomí Umím již ovorávat
dojit krávy Tomu kdo mi po
skytne zaměstnání jsem již pře
dem vděěen Adresa má jest: Jo
sef Dobrovolný Waterville
Kana k dodání Josef Matějka
- Velice rád Stu "Pokrok" Sou-
časně zasílám vám $150 na před
plutné na "Pokrok" pro moji se
stru Olgu Zasílejte časopis na
adresu: Mrs Uankins Lincoln
Hotel Lincoln Nebr k dodán
Olga Matějka My všichni čteme
rádi "Pokrok" njní jsme v&ak
každý jinde a tak 3i maníme před
platit každý sám Prosím o upra
vení dopisu neb to nedovedu je
Stě tak sestavit jako ti veM Sr
idecně zdravím ct redakci a vňe
cbjjy Čtenáře
Josef Malčjka
Z DAN URE Minu 12 březnu
1912 — Ctěná redakce! Bydleli
jsme dříve v Pocahontas Iowa a
odstěhovali jsme se k Ol i via
t Minn od kteréhož města nejsme
daleko vzdáleni Můj muž žáda
je vás o změnu adresy oznámil
vám abyste "Pokrok" i "Česko-
Americký Venkov" posílali do O
Uvia Minn ale nyní jsme se pře-
y&leili že k nám dovážejí poStu
z Danube Mixm Pročež vás žá
dáme zasílejte nám časopisy mí
sto do Olivia do Danube a dou
fám že budeme oba listy dostá
vat! v pořádku ' Česko-Ameri-
cký Venkov" se nám líbí a "Po
" krok" jeStě více neboť je v něm
mnoho pěkného čtení Mě nejví
ce pobaví "Ženská Hlídka" ne
boř 'některé dopisy v nl jsou vel
mi ušlechtilé zvláště ony paní po-
řadatelky Zde jest nám čtení je
dinou zábavou neboť tu s nikým
o neznáme AvSak jent to také
milá zábava Ctřnř paní pořaďa-
tetee přeji mnoho zdraví a ct re
ďakci hodně trpělivostí Pilná čte
nářka Marie líotovec
Z BRAINARD Nebr 2 úno
ra 1912 — Ctěná redakce! Před
jttš vám přeji mnoho zdraví a hod
ně řádných odběratelů v tomto
novém roce Starý rok nárn odešel
a zanechal nám na sebe někomu
" vzpomínky veselé jinému v5ak
zaae velice smutné Než na světě
to jinak již nejde Mně na pří
klad zanechal vzpomínky smutné
Nejdříve mi zemřela scstřeníee
která po sobě zanechala čtyři ne
dospělé dítky pak má tetička a
dne 8 května moje nestra nejstar
aí v rodině ve stáři 32 roků jež
zanechala po sobě šest nezaopa
třených dítek nejstarší 7 roku a
nejmladší 3 měsíce který rodičku
svou v krátkém čase následoval
Výšejmenované zemřely ▼ Čásla
vi a okolí v Čechách Dále dne 4
eervna zemřel mi synáček v týž
den kdy se narodil a ježto to byl
první velice jme ho litovali Dne
29 září mi zemřela v Chicagu dru
h£ sestra nejtnladií v rodin? ve
stáři 15 roků a miMeft Tak
vinllte milí čtenáři a čtenářky Ie
i ji budu vzpomínat na rok 1911
ft)epal bych n W ale jako
nováček obávám se aby můj do
pia nepřiirl do ke AU přec m
o nWeui imíriím liád čtu dopisy
a atál# pruhlíiim "Pokrok" jt
li nékteřý íteiiář d Itee Nebr
několik řÁdrk ! rťh uetiatal
S vidy hledím ni4 fH'' Jel mi
la elc divu jeltu lt I jest
Um UMteito hodní (trWi a ji sáta
Ul budil kt hoVat Ci neví Ut
V i ti tam jenom í!) mil ale na
kriio erly j t a VltU-(ť til tyťrián vvdat ii
i xt iIkí Vlui velu U aHfae-i!i t 4 1 1 kidi k
tň' v xl4dku Ie j#t ta rtMhi-jrVe Arksn k b k mH iiiln
f kdll přijVlil l tóiUt S#i R4
t Va trntáli to aul jinak hU —
rtt stéle m Ahiist Nlkt#řý
ImiU krb 'tfnlřk J i M4 po
iv!l MNi# f i kmt{4 v4 nulu ítr kui d iH'
ttrui k i-t4t " Prtiil(tádi bvla Wimián di-ii
vím Iii 11 le ♦ U plátno lář tmttl v kliibki látlji I k
když nejsou ty kulaté Zde budu
již 6 oku v Chicagu jsem byl 2
roky a mohl bych napsati dosti to
ho o Čechách i o Americe ale
mnohého z Čtenářů by to třeba
nezajímalo — Onehdy náá pan
tatík psal aby se nikdo nebál že
neobdrží "Pokrok'' neb "Ven
kov" aneb že by snad musei dva
krát platit I já pravím aby se
toho nikdo nebál máť tatík ještě
to pravé srdce moravské A tatí
kovi přejem aby se v brzku u
zdravil aby tím mohl nějakou
novinku do listu napsat Já jsem
si též pantatíkovi dne 2 února
předplatil a on na to ještě počást
nul Tak prosím ct administraci
aby mi změnila adresu z David
City Nebr do Bevvard Nebr R
b I) No 6 Ještě se musím zmí
nit o městečku Bee Městečko to
to jest dosti živé a jest osazeno
ponejvíce českými obchodníky a
rolníky Mají tam pěkný nový
katolicky kostel dále rolnický
společný elevator v němž jsou za-
městnáni bratři páni ÍJinkové
druhý elevator v němž jaou za-
méstnáni ir Pr Kntcler a Jos
Diviš již mají též na skladě vše-
ho druhu dříví stavební koly a mčli bychom obrátit zřetel k so
vše co do oboru toho náleží dále bé samým Jscmf milá redakco
banku jež jest řízena pp Iicopol-
dem fifavou a (li Meíxnerem ob-
chod liosjíodářskýiiii stroji kterýž
vlastní pp V Tomandl a A Ilurt
již mají na skladě i automobily' rodním uvědoměním zbuduji Dr
dva obchody střižní a smíšeným 'Mir Tyrš ve svých "Úvahách"
zbožím z nichž vlastní jeden bra
tři pp Kudmové a druhý pp Ha
lmta a Pelan řeznický obchod
vlaxtněný p F Růžičkou který
má v zásobě vždy jen zboží čerstvé
a dobré — Pamatuji se dobře jak
nám chutnaly ty jeho 'eerbuláty'
když jsme zde selí a orali pod zirn
ní pšenici Pří té příležitosti jsem
si vzKunněl na našeho bývalého
souseda Cyrila Forela jak měl vše
pěkně zařízené ale vše vyprodal a
hajdy pryč do světa A na nás si
ani nevzpomene! Snad ti také ne
zamrzl inkoust? Či snad tam už
máš nějakou drahou polovičku vy
blednutou? Nu přáli bychom To
bě to ze srdce! — Dále jest tam
jeden železářský obchod který
vlastní pp Fr Čuda a jeho pan
táta jíž mají na skladě též (řaso
iiiové stroje a hodiny všeho dru
hu Též tam jsou řád Západní Č
sko-Bratrské Jednoty a Dřevaři
Světoví Podruhé více! Zdraví
všechny čtenáře a čtenářky jakož
celý personál tohoto listu
Josef Knapp
Z OKRESU TREOO Kan 16
řeznu 1912 — Ctěná redakce! Po
llouhé době musíme dáti o sobě
zase vědět jak se zde máme Po
onském neúrodném roku čekala
na nás krutá zima Začala v listo
padu a bouře stihala bouři Prv
ní sníh přišel na počátku listopa
du dne 19 prosince napadlo de
set palců sněhu který ležel na ze
mi do 16 ledna a při tom mrzlo
že na některých místech mohli de-
ati led třikrát na jednom mfotě a
vždy byl 12 palců silný Od 20
edna nastala obleva sníh roztál
a 10 února napadly 4 palce sně-
u nanovo Sníh tento byl vlhký
a padal bez větru takž pokryl
ěkn§ pšenici která počala po
oněch velkých mrazech růsti Již
jsme so domnívali že nastane ja
ro když 25 února dostavila ce no
vá bouře kteráž co toto píši tr-
& již 1G dní vítr věj sníh jed-
nou od severu podruhé od jihu a
něhu již Ježí na rovinách na 16
a!ců a v dolinách na šest stop a
více Snad to bylo pro nás štěstí
nastala v únoru obleva neb
jsme s mohli xnovn xáwihit krmi
eni pro dobytek letošní krutá
uma mela ra následek l mátu
idkýeh fivotil Rolník Taylor
ydlbl 4 mile severo-západné od
'tiea jel pro uhlí zdríel se V
měntA ai do večera roi mu sta
to osudným Zhloif liv na (páteČ
ní cente uvásl koně u kůlu a %kn
M h!ehtt restu ! (- k vn
lil nevrátil — itnnl v z-Uéji —
Druhý případ e stal v okreu
Heott lUibytkář jméWitt lSidh
bydlb l a i iM mil ji)oviplitA ixl
Sioit City íb ie mu břn#í
U íelm ibthviks jrit hrmito
krníift rklí# Uru '4d přni
iMiilstl Kd bi t U)rn ik d i
l ft J'l Mtil lkH 'til '
t lii(nl tel U II Kl4 i l
něm V nebezpečí života ocitl se
též jeden rolník usazený 10 mil
jižně od Ellis Vezl uhlí a když
jej zastihla noc zbloudil Seznav
že se nalézá na scestí vypřáhl ko
ně na jednoho vsedl a koně ne
chal jiti kam si sami přáli a tím
byl zachráněn K půlnoci zanesli
jej koně na jeho farmu — Pošto
vní dodávka jest zastavena Pro
háněli jsme doliny aby rozvážcě
mohl jezdit ale vánice je zase za-
plnila Tak si pro poštu jezdíme
sami alespoň jednou za týden a-
le dolinám se musíme vyhnouti a
mít i v kapse kleště abychom mo-
lili odstraniti s plotů drátl Do
uejbližšího města Ogallah máme
4 míle Když jest cesta pěknáně lesů aby se mohlo dříví dát do
vrátím se odtamtud za 2 hodiny trhu a krajina osadit Čtu mnoho
nyní ale musím sríčehat abych se
vrátil za 4 hodiny — Nového zde
jest že ve Wakecney okresním
Mdle bude se stavětí buxlova vyš
ší školy nákladem 20000 Okre
volil pro vydání dluhopisů splal
ných v době 20 let — 8 velikým
potěšením četli jsme zde zprávy o
přednáškách hraběte Luetzowu —
Nyní když tak pěkný počátek byl
učiněn nu vysokých učilištích
jedním z těch kteří nevěří V zá-
zruky nýbrž jsem přesvědčen že
budoucnost Čechů amerických
buUe taková jakou si svým na-
poznamenal že nižádný národ co
jích na svčtě bylo nezanikl ve své
jarosti ale jnko sešlý a povrhly
Již padesát roků čské časopisy a
i řečníci hlásají že musíme zánik-
nout zatím co nové časopisy a
polky vznikají a mohutni Jest
na čase abychom si již jednou
přiznali že žijeme a že pro ten ži
vot jest naší povinností něco ko
nat Již celá řada návrhů byla v
časopisech podána ale ve skirtek
neuvedeno nic Nechrne všechny
návrhy stranou — my musíme mít
nejdříve peníze a pak teprve ná
vrhy Česká větev v Americe zrno
hutněla a na nás jest abychom se
starali by naší mládeží dostalo se
národního uvědomění a toho se jí
dostane jedině českou školou a če
skými přednáškami Odkud má
mládež naše čerpati národní tlvě
lomění když tak málo o to dbá-
met Podám zde malý příklad: Ve
státu Kansas působí 18 řádů Zá-
padni Česko Hratrské Jednoty a 4
sokolské Jednoty a členstvo všech J
těchto Jednot ma pouze jedinou
ceKon míoiu a ia jtsiw jmi jen v j
činnosti když jest příležitost —
Znám sokolskou Jidnotu která proto kdo by si z vás přál před
již působí 14 roků ale ještě neu-jplatit neb doplatit mňže se u mne
spořádala vzdělávací přednášku 'přihlásit a já peníze přijmu kde
nýbrž jen samé du pandy TedykoIiv ježto vžily budu míli u se
takového národního uvědomění íbe k vhánění knížku Tpik milí
ostává se naší mládeži ze kteréž'
mají vyjiti příští národní pracov-kroku'f ať víme co je kde nové
níei Než darmo o tom psát Ny-iho a zároveň se hniti nřednli'wí
ní máme Česko-Amcrickou Tisko
vou Kancelář (Jož abyst rožá-
lali Tiskovou Kancelář o svolání
sjezdu v zájmu sorganisovánf če-
kého školství a pořádání předná-
wk t rriMi zan r-uue (xxoyvan
sjezd Z Č D J v Omaze Nebr
a Tisková Kancelář by mohla mít
vypracovaný odrobný plán na
vybírání národní duně na základ
ní fond na vydržování kočovné
či-ské školy a řečníků O předloze
takové bude jednáno o tom není
pochyby a když by byla jxxlporo-
vána veřejným tiskem byl by ú-
mVh lepším Jft te potěicnífTi ie
nsM-tu čeKko-ameríckém tinku
počíná sc objevovat opravdový
Ajt-iit o naše bytí a trvání jen j
třebs hy tato národní obétina
hyls mrirsniKiváfia a v íivot uve-
Icim N řiUr!
V IlulAIek
PIHUi: Nebi 11 břeťn
PI2 — í těiiA redskee! Dnes 11
lřeiiH m-k sníh ei lý den a K Hl
tilo ho jii si 5 psleň S dbytkem
et lo šitllJ Krinrlií jo lllilil
jlrt lui nimi spntřrlMiv sta —
laré 4věj jm ilishiitířlA % uk
lobtuk aul k lnul ii-imJ Senu
!ieisii pfiimru mni drahou
MUi4 m- is ♦!? tonu Uá
w limu jtu- iult tíMe lulciini
Ulě M til IkUIo dl 0trtí
Mťli )ue t rii uhni a ršl
ku !#kw při klfiťí bi jUw
oMlukfoř ffaiiřu V rt"fttuii b
tstrH dťtoik #o hit lakvrrH
hřdrtrt k tiHni uila?# H w
"ItOl J hU Pmii44L
WMMIW MMtlSO M+
#) %íh #1 sk řvpUl
ni I ' P ii k" f M #U#1Í
tosti sdělím vám též něco z naše
ho okolí Howell Co Mo Měli
jsme zde velmi tuhou zimu byloť
až 10 stupňů pod nulou a napadlo
nám asi na 10 palců sněhu ale
ten už je zase všechen pryč Ce
sty máme moc Spatné neb půda
již rozmrzla Dnes ale svítí slun
ce a vane horký větřík a tak již
hodně vysýchá Také abych vám
sdělil co jest tu nového Bude se
taJdy stavět máslárna nakládárna
(canning factory) a ledárna tak
myslím že VVillow Springs dosti
dobře pokračuje Též sem snad do
staneme ještě jednu novou dráhu
která má jít krajinou která nen
'ještě osazena a kde je ještě hod
dopisů o té kráané Floridě radím
ale každému krajanu aby so tam
malým kapitálem neusazoval
neb se tam nic nerodí Pozemek
koujií pěkný když se ale tento
zpluhuje jest to bílý písek Pak
přijdou velké deště a prší tři mé
sice a jest to vše pod vodou Člo
věk musí mít dobré boty aby s
nenamočil nohy Asi před 12 lety
se tam usiidilo asi 20 krajanů z
Nebrasky Wíseonsiiiu Iowy
Missourl a jiných států a někteří
přivezli ssebou doliytek ale tam
ho všechen ztratili Koupili si po
zemky a vystavěli domovy pnk
ale tsm vše nechali a bylí ruli že
so dostali nazpět odkud byli při
jeli Který krajan by si přál zvě
děti více nechť se obrátí na mne
a já mu vysvětlím vše o farma
ření ve Floridě V okolí Wíllow
SjiíiiK jest usazeno několik kra
jonň a všichni dosti dobře pokra
čují Jeden z nich koupil před
dvěma roky 80 akrů za něž dal
BO0 a mohl je již prodat za $!
00 Myslím tudíž že i zde no-
zemky dosti v cenč stoupají Též
jest zde dobrá přflr žitou pro do
brého pekaře Nyní ale musím
již přestat aby se dopis můj ne
ocitl v koši V úctě so znamenám
John Protiva
Z TKIPP So Dok 20 března
1ÍM2 — Ctěná redakce! Jest to-
mu již hezky dlouho co jsem do
našeho "Pokroku" nic nenapsal
ted ale chci vám sdělit jaké tu
máme Miěasí Dřezen začal hned
zimou o dnes 20 března nadá
sníh celý den a budc-lí tak nadat
do rána může ho napadnout na
několik stop a tak z toho mňže
bytí pořádná bouře ježto jest sníh
jako peří — Ctěni krajané v o-
kolí Trípp a Knot lamí převzal
jsem jedřiafelst VI
"Česko-Amcrického
" —i „
Venkova" a
krs ínné hruln£ lnr trnitá u !
te Se srdečným pozdravem všem
čtenářům a čtenářkám znamenám
se v úctě váš jednatel
F Pekař
- OLESENOVA RANCH Crtti
aktň ve středu čeké osady ve
Verdigre Nebr dána nám do
prodeje na výhodné podmínky
Pište na A V KOUBA kasír Ne
braska State ítank Verdigre
Nebr 330
Vyléčil ieb a souseda Pau Sta
nislav (lajevský i i 171 Dubois
ul liroit Mi h píš: "Vaš
Moboko osvědčilo ui býti nanej
výš výtečným líkem Stoual jsem
hi dva roky se žaludkem ale ju
ulváwí Hoboka nsbyl jsem ojWít
avího idraví Mohu jn avé díky
vyjádřili
Nil aoiined pan Dabrowaki byl
iieiHwrii eu lékaři naivali kata
rem Jahelku Purmlil jMm mu
uiívat llobuko IM-lal tak a u
flravil ae í „ nikdo neočeká
val IWlá tyui vřelá díky
Mnui jiní v nabili stiiiMsU(v
l leii"
Není to lek lekštnieky n(brl
prMtli dimá t prl(mlrk ae iaj(
Hiavviuí a akulféné Hi4iirMholný
mi di jmamt
i'ln Im'IimIí o Jíra Petra
IlotuikU ťhlatťiti hmIv 1'itiJrt
v jtni4 n alii"i ii (Ir iVteř
Falniry 4 Sim To % Ha
'♦r r O ! af lit
' "1'oUok řlj a l" jva li
lw pf ksldiKa Ott pudl v i
velibaUfW i nestranní
i# la4fcl UrpktH) 4kely
I řMVÍdl kallíhj llavíka v
ku1 i Naptktu istluaujt
Dr J F Sciiofčili
viouja i vhrwloé
OČNÍM UiNlM NOSNÍM A
HRDELNÍM NEDUHŮM
fřd hmlinvs I Rn od 9 do U bll-
f řníloTii: 801-8 Maionlu Ttmple rob Utuoti
tod ílh St So
Tditooy: N W Uain 4670 T
Ceater 4788 Bm T 8 Calhonn M4t
Mnnaupoua icmr
Dr F A Scdlččoh
OMAHA NEB
ČftADOVNA: 1270 Bo lTlb Btrwt
proti Hotelu Prsgun
Tet Ped 40Vi
UEMlDUNCE: 1431 8o Utb Street
Tel íou(Ihi42sJ
Dotvrdit Dr AIHmmbi ae avKilcIcl
V ČftADO fHb od 1 do 4 bod odpol
V odll od 9 do II hod dopol
Dr F H Kučera
český IčVaf a ranhojič
VB VEBDIOKB NEB
V kaftdé době do okolt jeda na u
toI4d( létř
rsnusnký talafoa t afadovnl
Jtt boto poMloulltl kraJanSmt
C H Kubát
právník uhnf notář
V oboru svém skulený Spolehli? j
záatupee u všech loudft
ni3 fisrker Iilook 15 a Famaag
rl Dou 8H97 O naha Nal
Dr Chas Rosewater
f
íeaký lékař ranhojič
Úřadovna t
222 Bee Duildiuir
TeL DouřlM 504
Tel Ind "A" 1504
Residence Ilarney 469
Ind UA" 4469
Dr Břetislav Dfenstbíer :
ww7 tuwiii ivnai
pokol é 7IS7I6 v Sadové City
Natloaal Baaky 10 a Haraoy al
Vtlkr'i řuUlíklk prtnl koni
0")ii')él4lml dokotiliiiiil iftliv
finrn injř Tlfnii Imitfli IIW
C'lrtuj od 9 b dojí 1 5 b odp
11 l~á _ A I :
F U Scoblili
český právník
a obháoe
VKÍtEJXÁ PRAXE""
Sícurity BlocK - TYNDALL S 0
Julius J Žitník
pkAvník
Teleřoo
Indp A-1324
4024-4 Ware Block
lSth & Famam St
OMAHA NEBE
VEftKJY NOTAft
JOS TVOTAVA
právník
Krajanům vidy ochoto!
poslouií
Jest v a spojwí A T7
Jtfftrts-tm
CMovna t 942 Omaha Na
tional ilank Dld
Telefon i Douglaa 811
Omaha ~ Kabrwla
Adolf A Tenopfr
0ak ftAvmO
Úfa4Tm r 1C a Datja alaM
aaa alict 4 Say4a
OwaU Wa T Oa UM
VarJa# aaOl
Jos J Pami&tto
tOH jt!=l 11 tli
reeaké kh+kf t laakii im
nkt ikMé u !
taaa - Iw4éal 4a apa
4UTUITV MiMmO - TUáfk
OtAtXTVt
Himf %M f U iW i t a
4 k-4-a tv 4a I 14 rWaa a
fat tW ITlf mf4 UfUtk mm
wwwwwvwwwwwww
J P GUTH
ARCHITEKT
Úřadovnu 618 Putu Klk
Telefon Red 1937
OMAHA atf NEBRASKA
♦ Kdo jest trápen Eidashoa
astmoa) pište ca lékáraíka ♦
♦ j n bbi
♦ 2410 O Str Linoola Habr
♦ a on váa od U trapné nemo-
♦ ee vjím Vyléííl sebe po
♦ 14Ieté chorobt Za výsledek ♦
♦ vám ruíl 47tf
Angličinu noznáto?
Jste tedy jako ryba bei vod
jako tělo bez života Vy mate
plouti přes řeku budoucnosti
Chcete se vydat přes ni jen na
kocábce bez veaelf Chcete př
Žítf celý svůj život v postrku a
idu! Vy nehodláte se stá ti samo-
statným obJancmt Americkými
Zda-li víak ano my Vám pom dže
me I My Vás naučíme v 60 úlo
hách anglicky a to při Vali praei
doma 24tf
PlSTB nAmi
Vikla Bratři
LotiHílulc' Mititi
VALICEfl A IIONIG
Spolehliví Pozemkoví Jednatelé
222 Board of Trade Bldg
OMAHA NEBE
Mají na prodej mřstaké majet
ky vzdílané i nevzdčlanó farmy
v Nebraace Iowě a South Dakotě
Íovnř-Ž vytnřnl Vah farmy za
in&itKký majetek a naopak Kdo
by z krajana hodlal jakýkoliv ma
jetek koupiti aneb výhodní vym&-
niti ufiní dobře když se na tyto
spolehlivé pozemkoví jednately s
dfl vírou obrátí 35-4
0 bližší podrobnosti si pište Česky
fsornft caHseaT 1 1 A O T I TI r A
- - mm mmi m _
HVVII UbV
— rlaatnl —
II s WUUam lil ca Omaha Mab
VfUtof Metxif Irtik jakoi 1 prafl
ImportoTané plaaftaké itile na ifVL—
Korbalora vina a naJUpIl llborlay pt+-
4?4 I vs ralktrn — Cbuta? aákoMB
stála pH ne
Herb Rogerse
Moderně nHfaf Buffat
313 Ho 15 St (nadu) v bala?é apoi-
ka Elk"
Tento boatiaae ja modaral kéléea
blřda Ziauby likérfl TÍeho druba o
b(lí jak o ti má rid? na kládí jkil
Dejlepll piva
třrdjunr otnloutf vidr aimívajiet aa
Pepík Altmaa NaopomoAta ae Kaatarit
nřho Ja Ceh ad koati a rád aobi t
áral pnboToH tf-tm
Kótéra 6c Sloup
vlaatal bojn cáaobeaý obchod
grocerni a železářský
1£1 So II St Tet Dn M7I
lad A I370
deapodyák7 oáatH vady MaJte ba-
doo ll s aáml obekadorati Yldr tm-
atvé máalo a vajea 47-tfe
Valay moderní nové za Huny
dlatý
závod řeznický
vlaatal
CHAS F KUNCL
? t ltZ9 ja II iL
Mi vtly oa akiadl oejfH!t t
hj maaa nejlaplího drmki Eba0
stn4řakl ýborn4 jakosti Vlif
elkj fýblr CVoy aalnita Te
ťpaooe rKag 4333 N%
Mixioraa Mtl4af ajvii
rtiiltkf iiatfik ikui
tlaafnl nejttaril rasala
V F KUNCL
i 1144 to 19ta tV Or-a
M4 na skladi vidy tali
táaoby évratiéhi raitiAka
jk 1 imaitý
duMArlca ujaaáHaysa vv
řbk& (Vay lavaljůťMtll
Slkali jinda Ibo SMÍM
kjadoatl talefuaasii D
l4 U99
(1
4
í
1
i
v r
V
V