Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 20, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
NEJkOZŠtŘk % A
NEJLEPŠf C
TÝDENNÍK
ZÁPADĚ ' %
BEST ADVER TIŠINO
MEDIUM IN THE
GREAT NORTHWEST
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE"
S£fUožii JM7I— n -li
Onifilifi IVI vti híímIu 1ÍO hroznu lí)Jl2
VICTOR R08EWATER
V f ' 'ř V '
úřadující předseda národního re
publikánského výboru
Ve zprávách amerických příná
šíme oznámení úmrtí předsedy
rep národního výboru J F Ililia
a zároveň jmenování místopředse
dy této organisaec Victora Kose
watera úřadujícím předsedou To
to jmenování staví pintu ílom
watera na jedno z £dných míst
politického žívola v Americe a
jest lichotivým nejen našemu stá
tu ale i nám fehum vzhledem k
českému původu pana Kosewatc
ra a jeho sympalhiím k České vé
e} — af je lo kdykoli a kdekoli
když jediií c mezi námi o vře
dobrou '
ZPRÁVY POLITICKÉ
— Konvence republikánu osmé
ho iowského okrsku v Oreslon za
sedající schválila admíníslrueí
Taftovu a zvolila ddcáty pro něj
instruované do národní konvence
— Demokratická státní kon
venco v Kansasu zasedající v
líutehison instruovala 20 delegá
ta % Kansusu do baltímorské kon
vence aby hlasovali pro noiniuHci
Cbamp CÍarka a jestli jeho navr
žení bude nemožným aby vrhli
své hlasovali pro Wtlsona a hlaso
vali pro něj ta kdlonho dokud by
delegace dvoutřetinovou většinou
nerozhodla jinak
— Vzdor tomu Že státní výbor
rep strany v Oklahomé dosadil
všechny kontestující delegace Taf
tový byla jeho snaha mamou a
oklahornští republikáni pojdou do
národní konvence hlasovatí pro
Poosevelta
-— rreHÍdent Taft po porode'
Řediteli ave kampaně prohlásil že
' ani on ani ti kdož o jeho jmeno
vání pracují nebudou ai všímati
bídných osobních čcí a nebudou
také na žádné osobní útoky odpo
vídat!
— Senátor Oixon ředitel Itoose
veltovy kampaní dopsal znovu
kongressníku MeKinleymu jenž
řídí kampaň Taftovu zdali v jeho
odpovědi v níž odmítá návrh pří
mých předvoleb tlumočil osobní
náhledy presidenta Tafta
— Senátor IaFollette vydal
vé jwdilieké rredo a níml před
stopuje před občany eo kandidát
prcMidciitské nominace Prohlašu
ji' se pro iniciativu referendum
Mi'Haen( úřednikň přímé primář
ky presidentské i kongresu! a ne
nátornkř vládni v hutnici ví ex
priwuihh podniku Pále w pro
hlttSiij proti podjNrovául Jodsí
tví a námořního obchodu vládou
vyplacením jH)dMiry luďařukytit
srdečnostem proti Aldrichově fi
nsienl rt-firinA a proti kannUkí
reciproeíic V dutSlut ukauji'
tm to Ir při imi(tiii hi picidi li
t U'MMcvelta byl kkpmi lhkft(
rotaiiýrh trtutovnbh Ne!nntl
tři 1 1 ( inilliunii klrjl Cmmx
vrlt přihi ňřad Tftii Vletí
hn 1 ám vin iižťic-iii Mnlíl
bil Inlo VupilAl : tlUi
lift tU-líl M {iom I%H
tntltiuibil a dr-r ťrtllH I tdlil
H-%1 M1M l j-i #víid aV ii
t ltrM idni (rkitl rtni Tpť
Hím1i tlMpíttt Inf fu l
""lií" Órik) -tiří klřf4
nikdy dt biik tiiriv !!
v
- TH rttbtiVliiV( Vofrt
nící z Nebroaky prohlásili že bu
dou pracovat! a hlaovati proti na
vrženému anížení cla z cukru
— Z Virgínie pojede do chí
eagHkč konvence 21 dclciJjatů in
Htruí váných pro Tafta a pouze 2
nemají žádného návodu pro koho
hlaavali Čtyři delegáti za celek
bylí zvoleni kouvencí atátní v Ko
onolíe' která vyslovila aoiihlua
administrací prcHÍdenta Tafta
~ iJepiihlíkňnaká konvence de
vátého kongrctixnííio dÍHtríktu v
lowé zaedajíeí v ÍJouneil JMuřfa
schválila adminíatraci Taftovu a
zvolila delegáty do národní kon
vence příznivé ziinviinomínování
presidenta
— Wni Hryiiit mluvil před
MKlavodárnýiu anřmcm atálu Ohio
v ('olumhua a proliIÚHÍI ac pro íií
cífitivii a ťccull a pravil že recall
není revolucí ale evolucí Nynéjíf
lak zv "impeaehment"' jeat aou
dem úříidníkfi na frovinílcem v ú
íiidé kdežto pří rccaUu JchI aoud
cent nám Jíd
- ('iiuimiiw doatnl prní dele
gáty ifjttlruovaiié pro néj eo kan
didáta repiihlikánfi za preaídenta
Sedmý íowaký distrikt v Uonvcn
ej v I)ea Moíuca vyalovíl ae minu
IcIiíí týduc v jeho proHpčch
— W J Urván řijc do Cín
cífiirití a byl liowtcm (ří občdé dá
váném guvernérem Jlarmoncm
V HoNtoné zemřel v pátek
foliu I'' Míli bývalý guvernér
Mtátu Maíne a úřadující předseda
tiárodníbo repuhlíkátinkého výbo
in Myl atár f7 let
ZASEDÁNÍ KONORESSU
V úterý dne 12 března: Fí
nanční výbor ncnátu odporučil
povolení $llHof2-'l ria opevnéní
[obřeží ~ ťiíanec fittletoii o-
známil že podl ihned předlohu zá
kona kterou by e upravovala
právo patentářft jež iiejvyASÍ Hpol
kový aoud tak vyložil že vlaatué
dnea Uuhlý patent jcat mono)(dcm
a má právo poroučet jak m aml
Htrojc používat a komu prodávat a
komu ne — Hrígádník Kdwardu
od oHtrovního bitrcau prohlánil
před výborem který vy netřu je zá
ležíloHt majora Uay e že on aám
na aebe přijímá zod[ovřdnoNt za
zdržení n raportň v tomto přípa
dč
Ve středu dne 13 března —
Výbor na zahraniční záležitoati
odporučil k okamžitému přijetí
zákou o ziikazu vývozu zbraní do
zemí kde president uzná bylo by
jích použito k protizákonným uče
Kun — Týž výbor odporučil oby
Spojení Stály Anglie Japonsko
a Huako chránily na dobu detíct let
tuleuč a zastavili jich honbu vů
hec — - Senát po ostré debatč
schválil juienováiií M Pitney-ho
soudcem nejvyAsího aottlu o aice
'( proti 'Ji hlasům Sekretář
Stimsoit oď4udil před vojenským
výborem předlohu na vojenská
vydání kterou se rusí ó plukň jíí
dy Sufražitky se přimlouvaly
před výbory senátu a domu mi
slaněn ústavní iutiti kterou by
m dávalo ženám volební právo -Senátor
Smooth mluvil dva dny
ve prospěch své přidloliy kterou
%e nt A xreorguiiistivati vládní (i
kárnn a dokládul že mnohá ná
klitdná dílu nyní tlarma rcl
liiná dtuiioii se rovnou ct-stiHi do
uiiliiiiui irtlň l'i'nlnii Smíih i
S'eVV Votktt mhii íedbditl klfl
rotl se prut idtilji ('iiint tobyi(k
i WftsbiiígloikA a ntiiiijc jim
aby tt f % jNhlali 1'iíiiny rn& v
V'aithuHtouA prai-uil a bvlí iiu--ní
knJd#m p'knu ihb tíiUti pM
m'iimi vvoMř i výb vv'bhách
lirt eo H tiUr vnidti!t a komu j
p]lili (?ikon lakový j v
Uttto%tl v Oklithom'5 ) SkřflAř
MVriřH imoÁmmL fa tímíli-rki
Mrk hťr4 bvlt pi!it i Ku
Ia i tMlatii d St toouu
W d liWftlt h piSklej b
itádiMt kinfukv Mi pro Hftik
pUcrid r' prttlina K ť IU
iont Odkbtn) it!tiki
Ve řIVTUk dne 14 bfm -
V srltitil inJ řlll(l AJct lrU-
lým acnálorem Fryem jehož pa
mátka úmrtí připadla na ten den
Finanční výbor aenátu ao rozliodl
H proti í hlawům podali nepřízni
vou zprávu o předloze celní nu že
lezo u ocel jak byla přijata ve
snémovnč Demokraté v acuátu
podají zprávu menšiny a pokusí ac
o přijetí předlohy pomocí híaau in
surgcntskýeh aenátorfl — V douič
poHlaneíi se objevila roztržka me
zí demokraty ohledné snížení cla
na cukr Demokraté z jihu kde m
pěstuje třtina budou proti aníže
ní bojovali — Předseda finanční
ho výboru Cnderwood podal zprá
hj včtíiny odpiíruéující zvýšení
průmyslové dané a poslanec Long
Horlh podal zprávu rep menšiny
proti zvýiení
V pAtek Ch 16 lřcríi Mí
stopředsedu 1'acil'ie Mail Stearn-
nhip Co protestoval před výborem
na mezistátní obchod proti před
loze lírístowové již se zakazuje
železničním společnostem míli po
díl v paroplavebních společno
slech - Obchodníci obílím žádá
jl aby byly dráhy uéínény zodpo
védny za tak zv "bili of ladíng"
- 1'ojflanec Habnth podal ve sné
riiovné opčt jednu (íHnickou před
l"hu a ťiločil na předlohu pudu
nou výborem klerén o bylo svéři
no vypracovat! zákon stanovící
zodpovědnost zaměstnavatele za
úraz dělníka ť'aslé konference
presidenta Tafta n vyslancem Au
glíe Krueem vedly k domnřnce
že president asi nepodepíše vňbee
dohodě! mírovou smlouvu jak by
la v senátu pozměněna ~ K pa
uamskémit zákonu bude přidána
položka kterou zakazuje pru
jezd průplavem lodím které se za
bývají pobřežní dopravou a jnou
vlastněny železničními socč
iiostmi "
V sobotu dne 16 března ~~ Se
nálor Kern mluvil ve prospěch
Sherwoodovy předlohy zvané 'dol
dar pense denně' a odsuzoval
Smoolhv Miibstítut Zákon dovo
lující zabírání domovin na pozem
cích olejních a uhelných byl pří
jat -- Přijata předloha dávající
právo tfpanělňm na Filipínách stá
lí se občany americkými — Po
slance Stedman prohlásil že kri
tika přádclen na jihu podaná
kongressit ministerstvem práce
je naprosto nesprávná
V pondélí dne 18 března —
Senátor CummitiH podal předlo
hu zařizující národní primářky v
nichž by příslušníci politických
lnin mohli si přímo navrhnouti
svého presidenta Proto volby
IkhIíc foholo zákona kdyby vesel
v platnost byly by dne 8 červen
ce t r — Senátor Iee oznámil žc
bude bojovali proti povolení
+21)7000 na stavby vládních bit-
lov v Sun Dance New Caslle a
Thermopolis Wyoming poněvadž
prý všechny tři tylo ady nema
jí dohromady více než 200 oby
vatelů — Vťidie lcmokratn
1'ndenvood prohJáail během de-
haly o dniií t příjiun že nejvyšší
lolkový soud toku l!)i svým
výnosem proti dani pítjmii za
vdal příčinu ku vzrnitu soctali
mhu v teto zenu itome olan-
cti m projednává dii cukni a
daň příjmu
Zprávy amorichó
Konec stávky
Slávka t vtilní It dělnikU v
IMMIťln i- jest pMtkte kV ntooó"
Ort kdV ď tub l přijali tlill í IO!
jou #iv ni uiv od " do l 'rfl
HdioV 4roM'ň le drhái t[ui
t ie li-kli l i pl Bti lc !
V kov oitťl fololtt po' t tl sOid
Aby (kšl kovniiutl ttťoru
líUe urvali srbranu b ro %t Uk
(i plo a lli In o Iv tV
lu h b)o ttiilii lkn -M' o
'! H tkod V i(' I t b
o i I i kt l i km ií I lwf
I )w( t po tu ln
RumlMi pto ioid
Soidi i UwrtUkýnu N ti Yr
krytá v lak zv pekelném alroji a
poliZc defektu v nuicliunismu mú
soudce co děkovali za to že nebyl
na kusy roztrhán
Malne znovu potopena
Nešťastná loď Mainc která by
la po dlouhé námaze a velkém ná
kladu vyzvednuta z bahna ha
vanského zálivu byla v sobotu
ods)Iedn pochovánu do hlubin
mexického zálivu Obřaly na pev
iiiné v llavanč byly okázalé a po
dílcli n na nich vysloužilci Špa
iiělsko iiiiicrické války naše ná
uiořnictvo kubánská armádu u
iomsivo a urcuiici teimniiKv Ku
bánské s presidentem v čele —
Kakve x pozůstatky námořnfkfi
které byly nalezeny v lodí byly
neseny námořnictvem ulicemi
smutečné vyzdobenými jsouce za
baleny v prapory americké i ku
bánské Trosky nešťastné lodí ce
lé květinami pokryte byly pak za
taženy na vysoké moce v průvodu
našich i kubánských válečných lo
dí a za hřmění dé z pevností i
loďstva Tam pak byly na vždy
pohřbeny v hliiftfciácb moře
Dr Wllley odutoupil
Or Willey jemuž svěřen byl v
míniítcrslvu orby dtpariment pro
vymáhání zákona o čistých potra
vinách a který niě neustále boji
se svými podřízenými i představe
nými podal minulého týdne se
kretáři Wilsonoví svou resignai-í
která byla okamžité přijata Wil
ley žádal za propuštění Dr Ja
vise který se mu sfále protivil a
kul proti němu pikle a když ta
jemník Wilson v žádané Ihfilě
Davíse nepropusti Willey resi
urnoval Rozhodnutí o patentech
Ne j vyšší s silkový soml vydal
minutého týdne 'dalekosáhlé roz
hodnutí které nebude li mu po
moženo ihned zákonem v kongre
su neb nevezme li nejvyšší soud
sám rozhodnutí znovu v úvahu u
vrhne na lid pouta monopolu a ce
lá zloba truslovní proti níž reptá
me bude se zdálí proti této nové
žertem Soud totiž rozhodl že
vynálezce neb ten kdo patent
vhodní má úplné a neomezené
právo určovali veškeré podmínky
za jakých se jeho vynálezu smí tí
žíval lcdualosc o míinlogruph
který se vlastně neprodává jen
pronajímá v užívání jak dlouho
trvá a majitelé patentu kladou
podmínky jakého materiálu se
smí a jakého nesmí na stroji poii
žírali P jiných vynálezu sc zase
poroučí kdo je smí a kdo nesmí
operovali atd Soud rozhodl že
vynálezci neb majitelé patentd
mají úplné právo podmínky ty si
diktovali že vlastně jsou majite
li stroje stále a jen prodají jeho
užívání (ku přV fonografy a re-
eordy) Toto rozhodnutí vyvola
lo velké vzrušení v celé zemi
neb vystavuji lid im milost a tie-
milost majiCeiri patentu kteří
jsou vyrabiteli n ť-iiMv V kon-
iíivmo ihned zahájí na činnont a-
y se zákonem zaťránilo takto
s"ieli iii Heákoiiěnéioii monopolu
Ncjvyšši iolkový ná v ladní žádi
abv Siipreme doiit val rohinl
unii novu v iÍvrIh už bude tu
wditi v plenu Soudce Pitney na
ttonpi své ihInIo I iito Ivdiit a puk
tlí kOldcoM 10'kOOldjlol K VOHeill
M rv jcsl Md s'iii jen I i'I-iiv
solidu Sekrelář kpravisiliiosli
praví e oťt-kAvat i'ú dávilo el
to iibrut v boji pHtiiniOoviiíot
i tittsty ulcéiot a im hraiui pa
ti titll kde boibot li i ié i i m I nt
i jiii Aknio-iu clirun nv
ZřlUVY Z KAVENNA NKBH
SlUIV tén bil l II Ůi
kiioiUrt b'in ' toi ilobřr O
litMi) tVl ťrfll
k t spridUi lr!kv siu l u Vletý
t0 -Í st jrboi '-é-% i'f Jít
j lo 1'fl'ii ioitu' a k lo
i h{ I l' d"i4 U k
TkiV i ti! i 1 1 il d n! ll
(-" l I l In 1 U t kitV toku
lak Íl tis l' ! I dtibrnu lim
Ui tii I ti Jké ' IttAřt i
ti pří pozInítn jaru Nu dobrá
úroda všeho už je akoro žádoucí
aby ho mohly farmářům zaplnit
vyprázdněné kornkriby a obiLní
aýpky u hlavně také trochu kap
sy neb tou hubeností furmera tr
pí i měšťáci a tak by bylo spomo
ženo oboum
— Na přednášce br LuetKowa
v íiíucolu bylo i nčkolik krajanů
ířuvenna Tam Odjeli s nali5c
n'ím neb počasí bylo obstojné
avšak domu přijeli za sněhové
1'humelcnice a někteří trochu vy
chladlí ač o večerním banketu
mluvili všichni nadšené Myslím
že cizince v tak velké spolcčiionti
snadno ae cítí ztraceným
-- One 1 března jsme zde měli
chvalnč známé kvíntelto bratrů
Hrubých Cesty byly sice zavřité
ale bylo to k syávfanS a tuk mi
mo mne — - mám nejblížo — a p
Aul" Maura nebyl tu z farem ni
kdo v koncertu ftíká ac obyčej
né kdyby bylo hezky jel bych ta
ky ale jest již vécí dokázanou že
i při pěkném počasí se o něco
jemnější nme nedbá leden řekne
"lá lomu nerozumím" druhý o
péi : "Mfij kluk také lak za v rzá I"
í třeba na rozlámanou harmoni
ku) A když takové rozumy křís
nete někdy přen jejich tělesné
schránky nějakým slovem vše se
olřásá puti bleskem a hromobitím
Vzato celkem návštěva koncertu
bratřil Hrubých byla obstojná
neb občané ravennšlí a zvláště
mnozí Amerjčané nají vytříbený
vkus a Mrozumění pro krásnou
a uměleckou hudbu Pěkné bylo
též stručné seznánu ní obecenstvu
s historií české a hudebnické rodí
ny Hrubých Při výkonech těchto
umělců jevilo se nadšení všeobec
né irvlášté pak líbilo se znázornč
ni dvou "biind-muNtiTi" Johnu
SlrausHc a Phillipiny Ostatně
každý Cech mňže býtl hrdým na
těchto pět statných brutrň-uměl
ú jíž takto šíří čeřil a slávu jmé
na českého Pádím každému ať
nenechá si ujít příležitost uvidět a
sisechnoiit lulo českou uměle
ckou společnost
- J)ne íi března se ženil pan
Jan Sklenař a sezvaní hosle pry
měli "good linie"
One ! březnu tu byl kor
nový vlak ale posluchači nedovč
léli se mnoho nového neb to co
bylo pověděno snad už každý far
mer ví aneb vědět i by měl co se
lýce semene ať již jakéhokoliv
druhu přiveze li se z velké vzdá-
cnosti
— Ochotníci ravennští měli hrát
livadlo " Mordy ii káři" ale snad
toho již nechali — prý pro velkou
přísnost na straně? jedné a nejKi
slušnost na druhé st ranč
— Oalší na programu jest o
sláva patrona všech Josef A a Pe
píků na farmě p los Vítka
břena Ovšem že jsou vítáni i
všichni Frankové Janové Kubové
atd -- to každý se svou polovi
čkou Zakončení minulého maso
pustu též se tam odbývalo
— Sám riiracb jihy už byl do
pisovali I a ještě by se snad všem
in io hoval! Já nemohu aneb bu
du iiiiim I ke každému otiěuiio zv lá
ště si JUijít a t ptat ne ho en máni
a i o in Miniu psát n pak knut to
Mtám poslat k tiv eicjiiéní K touni
by no li přidal alespoň nějaký d
„„ f j „„jj tm jf iklad stu-
íeblilcí pliliskxtt iivoreih II llá
iii Mioné pak by lo pivce u
šlo Ale Juklo - od duji ni kdy
' pro lo mlUlé je ti i nice ué-i-o
na Hisitiirntot Tu řečnický ta
ťm sni iiejrosidi-jšJ h onitorA
! siuhé tile #šl iSčiiki lidmi
liik Mii iiaitš tiim h uši ) i ii l
?'IH jršA fid c lo liso lit
liiitlii V éit id h- lo ti -
tn?dMI thlVitšIlld l'tiékll il!
I lV ab Ho tiš ti( ii' r
oeli % i tt ikttoi V hH)c mi
lirí j } h Hiioit ui ii j
iNbitu 4 aul nilto i Hi'ř'"tu t i
it l it b tt4ktt t
Ui ti tn v ' i
V lttl i
I V V b a k
i tto V !vmi(-i I in I
H ouiV Vibistkv
V r !t h' i
( t i I
A ti ! 1
lá kraval žc prý to jwitří jemu a
tak se jeu zbytečně rozčiluje
— V ncdČli dne 10 března
řečnil v Jíavcnna jistý socialista
za 10c vstupného Nebyl jsem
tam neboť jo poslouchat jest pro
zutím zbytečné mrhání času Jak
umí socialisté hospodařit jest ui
známo ve městech státu Wiscoo-
sinu lede mají vládu v rukou Dle
toho by v několika letech celou
zemi zadlužili a peníze proflámo
vali — Co toto píši (13 března)
sníh pěkně padá a nekouká to je
ště na vyjasnění
Ant Jelínek
ZE CEDAR BLUFFS NEBR A
OKOLÍ
~- V pondělí minulého týdne
napadlo nám zase na 7 pakli sné
hu — V pondělí minulého týdne v
noci ukradl neznámý dosud dlou
hoprsťák p C II Mrovvnovi dva
prsteny v ceně $1'J a $280 nu ho
tovosti Puti Mrovvn jest hlídačem
l'lattc Jfiver pro dráhu C N W
— Paní Mattsonová odjela
předminulé úterý do Sehuylcr na
návštěvu své matky jež jest po
lelší čas již nemocna
~ - Ve středu minulého týdne
odpoledne [Hiěal opet padati sníh
a padul celou noe — napadlo ho
nu H jialcft Ve čt vrlek začal fou
kal vítr a tak nebylo vidět 'ani na
'100 kroku Všechny vlaky byly
ojsiidéiiy Osobní vlak z lóncoln
byl opožděn o 4 hodiny a vlaky z
llaslings a Superior vůbec oni ten
den nepřijely Osobní vluk ze Su
perior přijel až druhý den
— Od 1 březnu nám napadly
:il psice sněhu Jest veliká obava
že budou povodně Led na řece
Platíc jest Wi palců silnýv „
— Pan V MeJlcnry s rodinou
byli přes neděli hosty u Jfamcrdlů
v Phitle lliver
— V neděli si vyšlí na bon dva
(mvědčení střelci Chodili sem a
tam ale ušák nikde k spatření —
Na zpáteční cestě se iiojednou za
stavili a jeden zvolá: ''Koukej
tamhle jeden leží v trávě!" Sou
druh namíří u buml již leží —
Jdou pro něho a v duchu přemí
tají: "Je-li pak to tifiúk velký a
neb jen malý?" Když přišli k
''zabitému" jeden si povzdechl:
"Nu tak vidíš I Ty's myslil že je
to ušák a zatím to je má nebohá
rukavice kterou jsem ztratil"
— V sobot u a neděli udělalo se
krásně a voda všude tekla prou-
lem nravouai
ZPRÁVY Z THURSTON NEB
i
— Manželka p Jana ňíhánka
jcsl těžce nemocna Jest upoutá
na na lůžko již skoro celý měsíc
Myl k ní povolán Dr F J Petr z
Omaky a ošetřovatelka pí J Za
ková která ji dosud ošetřuje Po
sledně jsme slyšeli že se jí dafi
trochu lépe což bychom jí všichni
e srdce přáli
— Ve řlvrtek minulý týden
měli jmiii' zde jako na Sibiři Sně
hu napadlo tolik že vlaky nemo
hly pravidelné jezdil Co loto pí
ši jest již ?iise tepleji lile liluc
lne e zase utopit v blátě S!lišté
reMy jsou v bidiuin stavu
Minulý lýdil přillest ěl
tuaovclúiii F lbdi ždiiv m hocl
télui klučinu Oratidujetne!
- FsruiátSký rlcvntor v Tbur
klon klerý i farunři iisaícnt o-
kolo Thiirstoii nibuilétio lidos
koupili olřf jd ku předu !
tiř sloii j lo th lina vbn ti
dltnlky Tef ui tm o evn o d
ft litV U h j o til l '! U
š%( V ('tiOo pl'V se j !ě hrl t
plLÍ
P P aVckt mlt" t !
i'iiov t 1 n i-i i o o in -i o
ř#rtMu
Mimdv Hdfii b- bt% t"td
M fakoi i tl-rru a mniJi t
'ii ttť o řtt I -m '! r
'I
M!dé j j
V I ( d '41 I " -bit
' t tt dat) ! '
1 C Si 1
'! i
i i" i t
jo íi' 1
ku bvU tftiii uloti pum ti