Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 31, 1912, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Strant 8
POKJtOK DNE 31 LKDNA 1012
POKROK
UBUSHING CO
tydifé
fOKBOK ZÁPADU
a uilatal vdáal
V Crata pro Halina okru Nab v Hehuy
lf Clurku pro Colfai ©kras Nab
v Wllson Kana pro atAt Kansaa
('-Ur ííIiIk I pro (lit lows v Ht
i aul a Aílauaapulia Mina pro tát
Mlanaaota a v Ty udali M a pro atAt
Houttt a iNortli bakulu
ffadplatuAi
řro Muufsué Utaty iUSO ťra Kanadu
iUU Do Kfuuy ♦líOřoé
44117 pootoi dJťt pomool po
iiwiukb puuk4k (Mouay Oflara oi
gtwuiukh poukAzek (Eipraaa Ilono
GrJort) laiikornliu peukáxlt (Bok
Oraít) iiuobo f řgltřoB4 dupiaa
Ornsmajeta U v pfaalanuf Ani udaj
u iUrou t novou sdraau
loiíy s kruLO 4tuafatva oebotai a
rořijoimo Jtiuoi býtí iluAnA posoé bol
dwyolu nikoho uaobné tioékodltl po
IfpiAn plným Jroítisw ut JI mA bti
r rriaki utajsau kotbo l uvploom uvo
vojbiuo '
49
Co to bude f Čínská republika
nebo (jinaký blázinec!
Btrýčx-k Ham Míní Nový rok
deficitem zrovna jako vetSína náa
obyčejných Kirtelnikft
Yimfi 61-kaJ má toho radoat
Ce může pálit vlčku na obou kotí
cích najednou ale ty konce I
Až bul zaacdati Hook na to
licí nejvyHího vu4u pak nad ac
mu podaří někdy néjaký ten truat
zaháknout
o
Článek p Uryaua v Outlook u
jehož redaktorem jest Tedy
bvl ollslén na stránce 23 Zcela
přírozenoí "Hkidoo"
o
Čííané prý neví co mají délat
ae uvitu dítótcrn císařem l'roé
jej ncudžlají míatopresídentem i
do amrtí o nm nebude nikdo ví
£0 aly&eti
o
Tak MaiíMí přece jen vybuchla
z vnitřku To jeat jíž aal padewt
tý nález a názor všelijakých ko
tniaafi než to nikterak nebude
překážet naiím americkým jín
Iffim ve tvrzení že ji vyhodili
fipanélovó 1Í0'JÍ se jim to do krá
mu tak proč" íicí
o
Když čaaopísy nazvaly I)r ('au-
fielda kancléře university e
Iránské lhářem smál m mu kaíi
léř Kliot % ilarwani 1'nívenúly
jonž m ním wM í'anfíM zi
díval ao na Klíota a túzul iut jfj
"C(Ž Vám to Stfl nikdo n
řtklí" "AU nht" odvm Kliot
"řekl ovfc-M ž hkl Dapaal a co
UftjhorWíio také mí to dokázal"
Tedy éínwký cínař m přecu j
trůnu nevzdá al Manchu bullou
bojovat znovu inonifoUkými re
volucionáři Jako vždy a obyč-j-nií
naíel no reneifát muž vlastní
krve jenž au nabídl nehnali a pla
tit! 50000 vojska proti republiká
nům a muž U u jeHt Mongol princ
Kunu — reneisát a odřezanec Če
chy nemají tely na vlaxteneckou
fcleehtu žá4nou výadií JeíU je
jedna em5 která má takovou
"lepší třídu" midró krve — a tou
jt CillA
O
Židy a Armádu Spány l(uko
neehep trpéti ve vé zemi alo pro
hordy i'ernA a Monifolft je a to
vít válku jt-n aby ji ! tb pár
millíonů liokalo k riímno ní bar
baru v i v řííl bafuiky eara Ame
rika vylučuj nlkí nevidoucí ná
rody a rhee Ititeliiít m-l k arajUtí
ni a frUul avých %oU a práv
lidu Uuko iipakt ehc jen bar
bary a lid neuvMonuMý ílm vloo
tím l' e alfupon k dél udři! v o
troetvl a tiehud Mdati la práva
)idká J-i víte tmy vl o barl
rimu
t
l'it110 Alijt hvy fiuauiul rrřr
ly budw iiiiM J fořiuer vypůjčili
na i produkty pid jrtli j#
li hod rbttl pxtt hirl i id"h
bude iikm i df íťti j# al lia lepil
In b I lufil fvtití Jki (l ď
ud d!lod tl-irr pfVuUtitl
ktrři dtj prvnloktr rdidtty na
pkuU I a k4l rcíitt Hanky l
tm brii řanáNy Boly arí#
ttA úri!"U iruvna UV jako i!n
Wr%ni tioly wU hmlalk prámy
altoíkft — Uail ia M kaloté
j fotrV-lnl nVa y-
aUftnii Alríchova bude bráti tako
vé" farmernké noty na dwwiito ja
ko bero diicM obchodník (1 a prú
mynlníkfl (iompein zuřil když Iyíd Že
konvence huvíříi zax zvolila
lohna MiteJielaza delegáta do
Kwdenwfíf (jomp4-r vodí ameri
cko délníetvo již dlouho za noa a
než ním a a jeho apiklenci budou
Spojená Htity hotovy uvít uhinua
mul tím m vk tento Marý parti
ku již Kpáehal a co íkody nadělal
véei déllíeké John WÍUiliel áel
do žalářo za avá záaady — ÍJom
peru m vykroutíl na technické
chyby a proSenl — fJompcrí jeat
druhů AicNumarfj Mílcliel jo
pravý dílník uhlokop {toctivý a
ehtřjíeí jednat! v ceatfi zilkona a
poctiví i ae zaméatiiavfttelí a není
žídným tajným vnihcin tich
kdož mí ehtřjí poctivou pri1 elilc
ha vydéívat — be unie
1'EKBIE RUSKO A POUHÝ A-
MEItlCKy OBČAN
Jak ruřká íiipíy prozradily
jeat plánem oné zemá nejprví roz
doliti 1'eraií nylininíatrativiii? pak
politicky a konínř i (řeoruřícky
Í'rvdho cílu jíž bylo dowino —
Anglie které jedínd m mílo Hu-
ko co obávali dala k tomu avé
volení a za to c jí doatann p
dílu na lupu Druhé Jednání dra-
lna právé jeat zahájeno a třetí
koneíné úplná rozdílení 'eraíe
mezi Huako a Anili jeat pouze o
lázkoii nejblížáí doby 1'ři torní
víw m mají oba I uplil tu drzont
před oatatnfm avétini prohlásili
netknutoat i ruU(i namoHtatnoMti
ernic kde Ntála kolébka lidstva
zemé druhdy bohatá a mocná na-
ézala ae jíž dávno a dávno v roz
tladu vnitřním Ifoku 1M7 dobo
lly w Anglie a Rusko a "ařé-
ráeh" své ínflueiic} Anglii bylo
iVuii) právo operovat! v jilio-vý
hodní Persíí pří branících Indie
a ruské sféra vlivu vyměřena při I 'kázal tolik sebopností že jej ko
scverní hranící Celý svét pova- niísaří kteří Kubu sjíravovali
Žoval Persíí za neschopnou znovu- jmenovali kolb klorem cla Khuater
obrození — a celý avét byl pře-
kvapen když Persíe ukázala n-
jen vůlí ale í snahu a schopnost
Ku tlAnku
ipťt i ívrdiMu'1 a atátj to inu!
xiřidlié VtdcOoU
Ainiika pro kterou Huka a
Aiuřlio wnUly tajni tKlill o
IVrsij btly lluhy Pftjíily l'rrsil
MÍ ♦l:usU wjkHI si pá
dlily írml na "řry" iofluHi 1
hy prý pffti-ktnvaly avojn ůjV
ky Vri nikdy na taknvo tmV
hkhi m di svvh vttítřiďli $
liíitMtiJ iu pHsimipiU — lisupak
ritfovaU prt( aytunwiké lo
v 4i a thkutuí ! jo( !(- o
bl liiM'ria ji pHvdtl Pliih
iidílÍH ibdtrm ůi)řiln jřj
itpUtlti rivt tak jaka ta ilbt
J vLrknv Jlw4 #rml Nyttl krů
uti j'nl l řa-llulf ijia au Au
Ui i Husktt prdaU Jim irbu
f illy— — A
voji zem 1'roto rychlo začala
Mmýáletí na to jak by dluh za-
platila a prohláaíla zaaj ívou ne-
odvodoMt IVraký parlament ae JtooMcvtdt hned vzkizal pro Hhu
uanetil že pro uapokojeni avých utra a nabízel mu toUí míaU) ale
včřítelíl uvéří v-é 1'iniujce ncatraiujshuter iiechtíl nic a čeniofiákou
ným cizincům uby jo uvedl! do republikou mítí — a odmítl
pořádku rozepÍHovalí dano k- j„(j „H to příSIÍ Tcríaná a
lektovulí je vi'dlí fátní pokladnu sIhwU-t přijal doufají? že ae mu
a vymwnažíli w platili nwkým a )(lttří vyrvali ubohou zemi z ru
ttiuřliekýiii HhyloliŮui pravidelné Koll jícbvářů a anglických a ru
ňrnky To bylo ufon co ani ArJkýVh jditikářŮ Vedfl dobře že
lilie ani Kuako neeht'ly Ony j„j čeká velký úkol ali U y Ku
chti'ly 1'eraíi a ne peníze zpřt — Mk( tt AukIÍ pracovaly proti ní-
Kiyz jc pfíj-oviiy činily tak
tím ůmyalem v zíti ai za půjčku
iVraií Hnaký vliv nnužil tt 'mih-
i aby byl uaianovcn jaký! ávý
eurnký bunkiř za ředitele Iht -
ských íuauef ale 1'ersimé dobře
védélí o co Jinak M vlantné jde a
majíce velkou dňvřiu ve Njwijcné
Mláty obrátili tu: d Washíniílonu
se žádustí aby naáe vláda jím vy
brala dobré a spolehlivé muže
jímž by mohli avéřili nejen finiiu
co ale s nimi i další osudy své že
rné iVesident n míníslr siitní s
radostí vyhovélí žádostí 1'ersie a
vybrali k téžké úloze následující
bankéře a říuanéníkyi W Mor
gan Shustcr z WashínířUmu za
hlavního státního (xkbilníka Per
síe Pan Shiister přibral si k so
bé tři americké příruéí Frank V„
('aírns z Vermontu za ředitele di
níj (' íi Me('aakey z Washin(rt-
nu za inspektora provinciálních
uani a n jiiijx z v asnin- -v yj Hkuteéné Huško pozná
nu jemuž svéřeno úétování Ko- ( í„ iy „„inorovfiním Alí Mírzí
neřné Pruce J) Jííikey y Mínto-')]„
sofy jel jnkt ínsj-ekr utul !!
w imn vsicnni mcii praeovau
Iod Mním a dozrcm perského
ministra financí
Jllava americké úřadovny atát
níeb financí v J'ersíí jeat pan Hhu
sti r muž utni jíi k ňái-lu tomu
svbopný Jest leprvé '{fi Jet stár
ale vynikl vřude kde pftavíbíl Za
války se ftpanélskem byl tésn
píaeeni v oJborij války a byl jako
takový poslán a mírovou komisí
na Kubu za doby první okupaee
zreor(řriisYjval celý odbor a uíinil
jej fnk správným a cffektívnfm
jži - jej president I {nose vel t poslal
POKROK CIVIUSACE
"řarila Ruako a pouhý americký
na IMipiny jako kolrktora rla v
Mttoi!- Koku pMifi byl jmi um ni
lii in filipiitské k on ' klt-rí jit
vi'íih Kpt&va tnntV lbi mu
imbívixi by j do ét nioúké re
pubhky v Afri-ř librria ktrrá
(m pnl kt-tttl iii H(jp l a tu U itrduVull aby mu I jli
lij b Hiátů a jejíi i ř rtoiki ublUinn Srt t Mií Ameriku
d iió fiisn- Ityly tsk #pb i '"rii'- v) ni írtidkftni a'y ill a
ny j vřitrU brtu li intrtii I a)koiH rukat J ailauu tl
liU rin ntráliU ku avnui' Hiku i riik Hlsli an
kiiMtru Kirýfl Hsni ivl aby j
aul l $ Wabíiř!inu allilj
ttt t-ttM Ulili dluky U nrmu
bon litU t -m'' hrh a
Uif #ku protektora il tVuí
íi!l la itt-d-Mrd-m ml ov4 fi
him ipratataU a Udali ptei
deuta aby jím poMlal nřjakího ai
kovného Amerikána který by ac
jich pcnřžních záležitoatí ujal —
„ „odvrutn) a ooJÍUekími intri-
kutni kazily jeho plány jen aby
jim nemohl koHat vyrvat ~ toho
ne poeti vý rázný a přímý Amerí
- ký obžan iwnadál Dokud omé-
lo za to že jej Huško a Anglie pro
své nekalé cíle ziskují byl jierso
na dtrala Ale když partikové o
bou 1'ehto lirablvých velmocí o
znalí že jejích plány ovládali
Khusiera ae rozbijí o jeho napro
stou a neporušitelnou oeUvoat a
h má akiiti-éné jw-vný úmysl po
stavili I ' rsí i na nohy a zaplatili
úroky a dluh — karta v obrátila
Knsko znénlo konti jiíkle a v tom
jest vedlo luitflieké ruská diplo
macie tou nejípínnvéjší diploma
cií na svétř VyHizi-ný Sudi Mo
luimed Alí Mirza ulekl a o pomoc
do Petrohradu juko to délávalí
M-blidié paméti o trůn a! svářící
'řcruysloveí ktří utíkali m: do
stwv o pomoc proti avé zemi
likím zofisobem ehvtítl
ivnil m )irl„ tt poskytlo vyhna-
„„„ j-hovl jaunoel a níž V-nto
do IVrsie s vrátil a na chvílí
sknteén' se zmocnil trůnu ale by!
ziisc vypuzen Jeho bratr který
zůstal v IVraií jiomáhiil mu v re
volucí a byl osnovu Mem ivstání
proti vládé Když byl Alí Mirza
poražen vypuzen rozhodl se per
ský parlament potrestat! jeho bra
tra za vlaatízrádu Dobrák Hhu
nirr aby zabránil hnusící s mu
popravé poradil [icrskému pnrli
mentu hi rtrestá vlastizrádce
nejlépe když skonfísknje ve pro
sfiřeh sti f ní pokladny jeho rnaje
tek J)ostal k tomu parlamentál
jrif schválení a skiHeJIné také vy
slal své cVfnfky klcré aám zor(ía-
oWan"
'tiisoval k ň'lůnt vybíráni dani
'ahy pruvnlli kniifikci tuujrtkti
vlnsltridcr Nťl tento hrátil au
o pmno k rukiuu kouMibivl a
tm oznámil rk v l idé h J t
bratr dilikvfola i hrán 'o in Hu
II in I btii V)riil k -a 4 -1 do
JVInr iiiu k tiiií itrii ní h
rukíib lijiu a tbiVi lUlabi od
Ptrsi twprVid 'ir4iiA
idrikali $t ví-b íi vUatul by
Huaku mIn t-lprill ) nd
t bitd b jji' k lib littwtt hř
Hbintr vl la HbMjí břnlíťtiU fjsbkl l-vliHt4 Jb wajft
poradil jim aby od prosil i což ae
také stalo Vzdor projatu vzdor
odprosefií vzdnr odvolání špina
vá ruská diplomacii) vysadila 4000
kozáků na perské území u ti tcř
táhnou na Teherán a výslovným
úmyslem vyJinali odtamtud Hlin
ští a a ostatní Ameiíémy — - a u
vulíti na Persli na vždy hnusné
jho ruského iioddiinství a odvlslo
stí Persio protestovala proti to
muto násilí a zločinu jrikémii ne
ní v nové niAi dobé rovno lilo kdo
buile si pálili prsly na ochranu
ubohého Žebrá kn jemuž mocný
klápl na krk
Huško žádalo aby 1'csíe ihned
ropualíla a z Peiaíe vyhnala!
Hhustcra než jierský parlimcnt
nejen odmrštil tuk iiéínítí a nu
opuk jcdnohlaauó přijal adressu
líků a vyslovení důvéry statné
ni u AmiTieanu jenž Ink vernc
loiižíl zájmům zemé která mu
svéříla své osudy v nejhorál dobé
kdy se jí jedná o bytí a nebylí
Nechť suroví kozáci vyženou
Hhustcra a ostaloí americké úřed
níky z Persio přece jen na vždy
zňslaiwi v historií zajmána (le
vnost jíoctivost a síla amerického
charakteru I)
DOZNANÍ carneoie ho
Když Htaneydío výbor dva dny
naslouchal výjHivcdím Ondřeje
Oarneifíeho vyslýchaného na sto
lici svédků ve vyšetřování ocelář
ského ťruatu řekl kontfressiiik
Oardner! "Hcdélí jsme zde dva
dny a nedovéd'lí jsme so níée-
io" Proé se niéeho neďivilé-
líf Jednak proto ze je í 'arneíe
přílíé chytrým než aby néco dň
ležílého nsóilí a za druhé páni
ínkvisíUiři stále cílili že mají
před sebou ( 'arneie ho a žádné
ho obyéejnélio smrtelníka z ně
hož by bylí snadno žádoucí výpo-
védí "vyždímali"
Víe co avét od pana Carneíc-
ho zvédél jeat ž" mel on pan Car
nejríe jiekejnou radost když mohl
vyzrát na siaiého Hoekefellera a
prodat mu majetek v odhadní ee
ná ik 100000 za +Ili0 míllíonů A
kdyby byl pnu ('arncíe éekal je-
ílé dée mohl doslali od syndiká
tu Moi'ířaniva jeňlé více Je mu
i Mccne lit" zj' lak neicii
lr00 které se v roei hiu Car-
neiíic vypňjéíj do zaéálku vzrost
o za iiiiesai ei za ni milionu
oeiivyui onehooemT iesi mci
témí k luž tenli éáin k budou éí
stí došli obchodníků a lidí ktcíí
védí co je obchod u ti jisté iiihi
jí eo uznává každí' rozumný éo-
vék '' tukový zisk v obehodé ne
dá se doshd poelivostí
Hkuteéná eena ('arm tfíe ho ob
chodu když jej Morgan předělal
na trust byla +20)0(OťJO a ty by
ly vydřeny lidu vysokými cena
mi oceli a aby se dala cena ta o
mluvili k ujmí vnl Carnejfie doly mi
rudu které se vedly jod jiným
jménem a jinou správou a ty po
éílaly zase jetou Carneiriemu vy
déraéské ceny za materiál Dále
se koupily železnice k ilolům ve
doucí — vedly se pod jiným jmé
mm a ve zvláštní správé a ty zu
se foéíty vydéraéské ceny za do
právu rudy Koupily se lodi na
velkých jezerech které délaly to
samé co železnice a konec konců
oei-lárny (irnetrii-ho iin'ly io ru
ce důkazy proó musí ioéllati
troj ! čtyřnásobnou eenu t ocel
než eo je skuteén' stála Zisk
vSech stran o hrnul do jedné po
kladny — Carnetřle-ho
A tento muž a ůxmévem na
rtech povídá o víech 1'eli tran
siikilili jimiž se Mímala i lílu
krev jako by jiivldsl o výkonech
saÁka v cirkusu
Nékolik jiných millinářů kte
rým ndnly spátl Cariieifie hii mil
liony kiidtivilo se i faloil nwd
linlé onbirny a snlt celní m-ell
na !' t ii tt ti pil či-in i by jtit A
li blíiliiiid výdčbk A v i dubí
#jfil na jeíitl biii haí
iriní a iiftíi ď-l-y mul jnl la
véid n lý avůj lht ádiáil i1
J P Mirifan a trn ia kaibm
ci nu s ld o jřikaítld bru
i! kuiikurriíce a ra'l atboikati
dubrionaly imUíW trut tutřia
ni -rlaatAm vyavítld jak bjř ti
bb fhikttťlMt I librlil'l 1
bidiitii by a prihlltal il i
♦ 10 tuna kdj! # ř id miM po
'íiati a v Ir Navrhl Jim
by hiUlo aa i I k -okutrif Ca
lupí lnu )koMdi JiKtf iUU a
- nlrhll f-rtil I a lbbJW lul
f'arnri t% iwlihliR prat li
#friii llkrita lak Itaiiknil taknil
Dr J F Schořůik
OČNlM UŠNÍM NOSNÍMA
HRDELNÍM NEDUHŮM
i mu niwiiiijr j oilwlw I I wň h IkkIi
UíIujjí Wl V Mkuiuio TniiiiIk foli lluiipla
A ii ml Dlli SI Sii I H
Telořiotyi N W Msía 47U T
fentsr 47SM Km T M ('alhuím Mit
MINNEAťOLIN MINN
ku a Morgan mu cenu tu doslal
na bedra lidu uvalil trust v je
hož spárech tkví nás národ kel
pomoci Ukázalo se pp kapltá-
listům f( jest lépe zaplatili Car
netfíemu co Žádá a odvolávat! m
na to ž jo vysoká cena oceli o
mlunitclnou velkým kapitálem
který jest v průmyslu tom vlo
žen Hlalo se HockcfcIJerovy
míllíony vydřené lidu za olej
sjy do kapsy ('aniejíicbo a cca
ocel! alala se zákonité omluvitel
nou V palnáeli sel stalo se -120 mil
lionů jímíi lcr velkozbléj Car
ne(říi déá dobrodince slaví kni
hový a udílí ceny ak pravil aby
vrátil lidu řáat svého zisku kte
rý z néj má
Doba aoufřže v průmyslu na
vždy přestále prohlásil ('arneirle
a mé! pravdu Dnes vliiatnl oce
lářský trust doly drAhy lodi o-
ceiarny vse m si nčudo zku-
l a ním konkurovat Nemá k to
mu ani přístupu a í kdyby mél
líockefí lleroyy míllíony ly mu br
zy odzvonily umíráčkem 'AU m
jeví prawlivost prohlášení ex-pre
sidenta Hoosevelta že trusty )v
ni"bou býtl kontrolovány více nu
cenou souté1 ale vládním regu
lováním cen výrobků D
Dr F A Sedláček
OMAHA MI!M
l'ftAlMVNAi Ií70 Hu 1'IUi hirsal
pruil Jili lii 'rs({iiii
7VI lli"! 4Hl't
HKslíKN('K: MM Hu Itlh Mfrct
Tel 'liHiKlsa Um
lMiM'1'ďi tr Aillnsm v rmiKRlcHh
("I I do 4 tíná wtjinl
V oeitčll nit 0 do II hod dujml
aaa
Dr Břetislav Dlenslbler
deaký lubnl lékař
pko i 7 1 a 7 1 0 V hu(t„i tily
Sallusal li m fa 0 a Mars si
V'0fi olli:l-1ii tilit
Ill')ll'r-Jlp íl"ki(lli (n
iiuřn i -ii TuHnii IkiiiInii Um
rlmlu) mI V Ii ii-i (In h li lji
VWriluJiiti buf
Dr Chas Rosewater
éeaký lékař a ranbojíé
Úřadovna i
222 Hee liuildinir
Tel DotiKla 50-1
Tel Ind "A" 1504
Keaidencei llnrney 469
Ind "A" 44fií)
F M Scoblilí
česky právník
a obháfce
nu
viíu:iA ncaxk
Securit Block IYN0AU S 0
Jos L Padrnos
právník i nfi]nj notář
H(Hlrkllý atlu-r Kmll —
'ujiářuj t ui( wkal a ajl-ít
T Sutat 4(1V U II
tt Willtam alli-a Omaká Hh
C H Kitbíít
prát nik i uitnj itllf
V oboru ivíia ikulaný Hpb hliv
&atuM u V-eh % k
Tl I"- 4 Mí tiM N
Jos J Pnuuskn
t al4 l- l t 4
iifcl l t MMt ( t
- i4 ij ltlal
AMTAITT NálOtO VtlIJMl
NOTAIatVt
4 U4ia a-4 4 I Ut I4i
'tal 11 Hlf Hl)lt Nfiaí