Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 31, 1912, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Strana 6
rOKItOK DNK 31 LKDXA 1912
Z čosltých vlastí
tmmmmmmmmimmmm
Proí dr J L Píó do Slavína—
ftidiuMví "Hvutohora" dalo ve
nvé ponh-iltií Hchňzí h olťiií k žádo
sti ArclicdloKÍí-kó koiním při Če
ké Akoilvinii ahy rukuv tcl
nými pozfiMíttlky tragicky sw-nhuKí-ho
profcKorn dr J li 1'h'e byla
PFhmwim ! vySclimilxkího Sla
vína a tam trvale uhfana Arche
olopfická koiniwt odůvodnila itvou
fáiUmt twhhyfc jiiýtn význmriPin
jaký pruř dr Ií5 má znjmtoa pro
vímIu urcliťoloKickoii nejen ve - lo
kti alt! i v cizino — Vo Hlavíní
již ofljMiSfvttjf pmf V V Tomek
Svatopluk Cech a Juliu tfi-yer —
Iíhiicmijií HilitcUtva "Svatoboru"
bylo jc(liiomylné
Ke aporu o pravosti čáslavského
nálezu — "Jako iliuliý i'iitník
jak pH ohjfvi-iil výklenku kk Zin
kovými koními (první byli zeilnícl
býv archivlřcm p J)liháčkcm)
tak při nalezu uzdiV-ho vehoilu
do točitých whmlft u véže (prv
ními byli tl( zeilnd i v k konwur
vAtorctu p Jcnííkem) bedlivé
jhi-ui pozorovil vře co by pro po-
HOlIZeHÍ objevň tWl bylo dlilležiU
A tu právř jtfí odkryli omítky za
zděného vchodu byl" "nu nápad
iv á i y á i
no ze ono zatlena mmia — vvkm-
luk kdo ualéuly koni I
VebíMl kdo byla milexenii kiiim-ii
tiá dexkn reMp nábrobní kánu-n
znzdéna jhoii týmž miileríáletn
t j kamenem a cihlami a zároveň
tíi kf týmž zpuxobem j ohS znzdíTy
byly totiž na JO nu niliie ze upo
du kameut-ni nahoře třemi řada
mí cihel pomoei dobré maily za
zděny Ne)řikládal jem tehdá
líto okoliowti zvláStiií důležitou! i
nyní vSak kdy n tolika a! run o
pravoNtí nálezu ne pochybuje a
kdy zejména prof fiimiík vc
výeh přcdřiiíkňeh nimiž! Ne vy
vrátili trndíei o pohřbení Žižky v
cYiNlavMkcm kontele vzpomínám
oW na tehdejií [tozorování hv
z něhož vyplývá fa dlužno — a
to kh vodné — - Momlili na jÍKtou
po ji lont kterou zazilívka prozra
zuje jak co do řaMU tak co do for
my a patrného uMu
Nechrne mluvit hÍHloricl(á data
V Kedlftíkovýrh dějinách menta
Cánlavi čteme na ntr 70—77: "A
držíce jeho dvořaná a vojáci před
ní radu kde by tlo jeho (Žižky)
pochovali mřlí fa oni Michal a
Ludát i jíní z Cá!uvé přední ra-
dy tk) obdrželi ze jent iioclioválio
' i
v Canlavi v kontele" A tamzir
i - ík it i
jravl Jícrien z Hořovic s ' 'Nad hro-
lem vií jeho palcát zilczuy iro- - v 1wlt
lt - !c í i - rodních Novin" z r 1HR l ěa
(třední želeli 2 pídi na řelízku jt- „
„ i i nteiintvl bylo ohromné ěití po-
ko klaiiKoiík Klove kterýžto pal-
Á nlfinei dontavili m v plném poctu
cát jent nalezen v lrobě témž při
jeho těle tehdáž když zúkladov
dobývali po uhoření menta Cánla
vS v témž konteb r 102:1 Naleze
ny jnou í jiné věci (ale ty jnoii
zmrhány) n ťoi truhličkou ve
kteréž konti jeho zftntávalV"
l'roé tedy obě iiiínla v r líílO
V kajili kontela iVmlavnkého nale
zená výklenek i vchod ntejné by
la zazděna?
Když v r 1Ó22 nhoíel konlel a
V r 152:1 ncilmali základní zdi k
novému vybudování kítela vy
zdvieiiy jm kimti Žižkovy z liro
bii který ziíi-n lyi ři namýeli
základech a tyto litxii xnévudž
celý koulel nalézal m- ve zříceni
nách přeiícM-ny m iiioeiiy byly ve
výklenku konioty pod véí oI
kteréž doby také iont komora)
"Žižko kuní ra" ida a oj kte
r'l iluhy i také tradice:
"Že Žižka jet aď II liivieemi
radnh h pánů" po háí A tu U
jtité kontí píeiie"eny byly t pů
mhIiiIIio hroloi do klenku nji-
nte t# luno tiyi ntvryl MaUkoii
_ é i t i i tik i
dkoti katiieiiiioii íiiipi } de no'! nhy líni že v lil rok do
imIjhi' fiiA lia nlétié)! ktida m Jw ik d!ouhýi'li letech
kteri při Him kte!rt ln-bvU apráva kriil Vkéliil hUvníh" mě
pro nit která t te ty !(' na ' a do rukoij ěek: vélioiy Ptok
!! Vi htlu d točit v'eh tm- jmioln nt vo n ť'in ti" k pr
dU ih kti tiU ddV jc a VHuÍ U4 (oajitrl ktUi I lUki' ln JilVttďl '
V či # chmlilo
Svjné írtí l ld v vkluiku a v ho
du jk iHělrrtUeui tk i íormu
Hrtv odíi Je l lat i
udta 4n(lt nU jedlík l do
I? m J-b (iH lMui bm i
"mittky llikar Mktolod
kino n (k kovti ti víky " Ti -
rujt tU nA( U k i#kiotku
ptwUti lo m ř l"l! úd!
kd t I íilktit htoít tun4i Hiii
by 'll tc j4 rMulttoi
Wil" ( hIo rtrámil ublrrt
hrobu v r 1 523 byly přeneseny
a uloženy ve výklenku Žižkovy
komory a proti nápis "hoc looo"
na náhrobku ani hýli neHinel jež
U kimtí pod náhrobkem nebylo
'A toho vSeho a z typických zná
mek lebky dne 2t listopadu 1910
vo výklenku káplo pod véží nale
zené totiž ze bytkftv orličího lio
nu ze ncku na levá očniei a z roz
dílu hloubek oholí oěnic jdi) ne
zvratné na jevo fa Žižka byl po
chován v koulelo čánlavnkém že
nalezená kontí náležely Žižkovi
že kumcnu4 denka nyní v kapli
pod veií zazdéiuí jet náhrobním
kamenem původního hrobu Žižr
kovu Naprontý důkaz byl by o-
vm-iii býval podán kdyby byla j)
nálezu výklenku jmivoIhiiii k jeho
vybouráni komíne a fotograf No-
hoř jak vypravují viníci "
jednom rohu výklenku byly jod
ny konli vc driihám konti druhé
při každých kontech dřevěná ta
bulka a uprontřed kun miny" Na
tabulkách bylo zřetelné ználi ob
dálnou nlopu přilepeného papíru
a při náležité rozvaze mohlo ne je
fit m foloKrařováníiii jemného zvě
tralého pránku zjínlítí co na ta
biilkách bylo liapháno OntatUt
ani kamenná deka nebyla do za
zděného vchodu vloženu jen na
zdařbůh neboř byla tenné přinla-
eiia ku hlavní zdí a pííéní za
zdiv kou kolmo fiřízdéiia by ne ne
zlomila Tolik uvádím jako o-
cil y'' nvědek na uváženou a na o-
braun památného iáleZii ěánlav
nkého Ojirotí Vněm jeho npíra
éfím' X
Před padesáti Jety — Hoku
líí2 bylo onlaveiio v rrae první
výroci říjnového diplomu illumí
traej a průvody na vzdor vládá
Kchmcrlintfové která měla v ú
mynlu a také nařizovala zemnkým
a měntnkým nprávám onlavovati
první výročí udělení úntavního
zřízení a nice nařídila aby na po
děkování byly vc vSech pražských
a vciikovnkých kontelích nh)iižcny
nlavné nlužby boží K naHzeiié
lavnontl v 1'razc donlavil no nám
Htátní mínintr Hihmcrlin Kar-
líuál kníže Sehwarzenberif vSak
odmítl nloužit nlnvuontní niM n o
dťivodnéiiím že juditíka iwpatH
do konlela Za to ne dostalo jemu
a budějovickému likuiu Janu
Valetiánit Jítníkovi od pohněva
ného mininlra ontré důlky na kte
tou oba vlanteiieétí kněži ntejné o
ntře a mužně odovéilěli Cenký
lial'oil ilemoiintroval líni Ze unpu
iřádal nmiiteřní dlavnonti v kontelo
„
Iýn-kem za nedav
hrabete Vojiecha lh
no zcniiulého
Deyina ÍÍU-c
Havlíčkova a zakladatele "N'á
plném poítu
Také ěenká Alechta odepřela ne do
nlHviti k úřední nlauonti v kimU
b nv Mikuláno a úěatnila n
niiiiiteění mii' V kontele 11 SV Tro
jice dloužené za zeinřelou hruběn
ku Nonticovou l'od různými zá
ininkami byly nlouženy "ěerné"
mAe i na venkově až c k mínto
držitelntvl přínuě nařídilo aby nn
konala imlava óntavy Kterýni ée
ký farář uveřejnil v novinách
přijdu v němž pravil: "My (V
chijvé neimiímo zajinté pííéiny
bychom w z H únoru radovali
npííe bychoru měli v ten den
některý žalm Haviliiv modlili
htéjl i s' Němci v ten den rado
vali nechť tak činí Nechť tedy
ni e k námétnieul nečiní na
nvědonií čenkékii dnehoVeimt V liá
ilí a dá národu ékéinii na vrtli
ehee-li ne V tell den Veselili liebti
tnielilití" Nad lootx a jiných
eenkýeh klléJ " op '( 1 j Vix' 1 " e
S hinerlinf rozniil a
ibd rtvéli
vyietnnáid které Aik ťtHtalo
( výiledku - - lik 1 I natiyl
ivuhtniho vvimuhi
V déjiliteh
J lt ptávV lu til iVít po!k
vý čllf ti#oudil ZílVIidíiny ťe
! p' VI ( k' M dl tld 'tky
i!iílt m h p H'ik4 lni i(
I di tV ) ( t I til tt i Í
kťtiil li irliitl s iklt p'vi- kiťu
"lliétlol" V j hoi i t vl I-hiU
rtt iilw HÍ" l ltl A píťtl ěká
l inr- d {stS Jf kiíí" Thoin
Ti Oiiu i d -rn rolo
t''ttkť t U'4lltl hiOtlM
ki ro t titikiiK Jt tm iti
di tk pm toto jh "vUtu
írt" h4 í) #fMřVfl M kdt é W
Iadl do hmotná tísné odepřela
mu pomoci 1 několika letech
vzdal no titulu knížecího a přijav
jméno barona z Tronkova žil až
dio nvó Kinrtí r 1!)01 v onadó Tro
nkov u Drážďan odkud u Živým
zijmem nledoviil události v Ctí
cháeh — líok 18IÍ2 jent Velejia
máliiý založením naSÍ nejnárod-
nějní iiihtituce tělocviénó jednoty
"Sokol" 1'ftviMlné jmenoval no
niiolck "Tělocvičná Jednota 1'raž-
nká" jméno "Sokol" obdržel po
návrhu Kmanaucla Tonnera O
barvu blůzy byl nvedeu tuhý boj
FllcKiier obdržel náhoiloU Z llalic
blůzu Kfiribaldnkou ('kázal ji ve
npolku a tu někteří přínli na my
nlénku že by blůza mohla tvořit i
ěji'int ntejiKkroje Myílénka po
tkala m vňak n velkým odporem
Komuně podán a přijat Hpronlřed
kovací návrh přijmout! nice ěer
vénou barvu ale zakrýt i ji éánteé-
lié zaw toliž ku jdou l'od kajdil
vnak iienluňela blůza a tak z Til w
vntala červená koAilc O mdťol
nkém pozdravit byl rovněž dlouho
vlcn npo Nejprve ne navrho
valo "dař Itfih" teprve později
ne ujalo "Na zdar!" Červené ko-
íile nílné rozčilovaly pražské
Němce kteří onocovali njiolek že
Je revoluciotiářnk v Vláda kte
rá odjakživa n ěenkým národem
jednala maeennky přícíiíovala ne
aby ne Ceňi z nových nvobod příliá
lietěnili l'o opiinlění řlinké flidy
ěokvmi iM4iicj nantaly v Ce
ltách kruté pernekuee Ceňtí no
vinaří prounnleiiovam nejvíce
Tak odHoiizeni rcilaktor "Národ
nich Untíi" dr Juliun (iréyrr a
redaktor "1'ozoru" kanovník Vá
clav fit nic pro zločin pobuřování
Když v říjnu r 1WJ2 dr Juliím
(Jiéfc-r nvfij trent 10 niénícního ža
láře nantupoval doprovázely ho
ohromné zmtupy Jiilu provoláva
jíce mu "Sláva" Kanovník fitulc
odpykal ní nvftj trent v knéžnkém
vězení na Jlradcdiiech
Némccký redaktor odsouzen pro
uráiku českého soudce — V mo-
nteeké renlaunicí "U kříže" na-
tadl redaktor tamního ňtváénkého
nemeekfiio lintu Ant l arten cc
nkého okrenního moidce p Fialu
a vyzval ho aby bezodkladné o-
mnlíl tiémecký honlinec Soudce
'lala byl nucen odejiti a při tom
edaktor Pari en a jeho npoleéník
železniční dředník Mathe m o
něm urážlivě vynlovili Okrenní
nond ni mtecký odnoudil redaktoru
k pokutě HM) korun v případě ne-
dobytnonlí na iět dní do vězení
Mathe odsouzen na 1 den do vě
zení Odvolací neiiát krajského
noildil V Montě loznudek juftvrdíl
Podvodní némečtl baroni —
Mladý baron ÍJudolí Wennely nyn
povéntného (fermaninátora [oewi
deiita vrchního zemnkého noiidu v
Praze barona Victora WenHclyho
dopuntil ne četných podvcnln ne
směnkami a lrchl před zatéením
za hranice Hovně druhý nyn I k
nae 'e#%-y náchal několik nxi
vodnýeh kounkft PiMlvody těch
to německých harouA vzbudily
velký rozruch ve vynokých kru
zích Sjwilečeiwká MKÍi-e Itaroua
Victora Wennelyho byla již dáv
no otřcnciia a je známo že i ml
ntodržitel kníže Tlum vfib-e ani
niky mu neHulává
DROBNÁ KRONIKA
lie 1 blina llaleell byl v
mětkém parku v Prae undrnjf-
cj oibidík jenž v Zuu Iwiiiém do
pie wlělil e ne jmenuje Km Pi
tí ík V m1c-ii( 11 1 i odkánl né
koliku xpolkoiu i "O — pni Koru
nách Na N'- vý rok přejet bvl lo
kotieitivou e nUuiii i Cerčany pu-
oně voú p Novák t Poilči
li S m iranť-ld nvtinu v tn iiHH-idi i
„ I ské NMehl
- V řádnii fth iifi Moravé pře
padli dva imi-vkov u'd lupiči 1-'imi
Ki!u Kollernv it v jejím pííbvl
ku a v !t ji piovuřv o! -opili
íc k t loé Ol ImOUO
V4V Jřelditk 2dťt dl
idk V Fill li I Vnikl V lux í l
bJoie- é Kb tč Ililt u Puíitte
Wrriuroví a imim i revolveru
do np ioku jt init lh'- trAlol 'i
p4 hl:é tu ť OH ttttd
Po' hd Ih' ik4 Mlví lrt
l iv v Jntiiii U % prí t
'ivd ' Ve ' in bvt Vrfti
'♦ V I4tu tih m do iW Ind
luilic m m pi ii nbk-v ii I ktra
n y tí'klrtMh U rol j přtoi t t
k !- f éid'
V b"Uu [ tfrkr t )
nkým u Kotiico ua Moravé zaxtřc
lil 191c tý dluntav Volný vojí mi
louku nietou Otylii Cechovou
načež nám npáchai nehevraždu
— Stará Hbmlcpá a nomomiá
cikánka od nvcho kmenu optiňté-
n á ležela bez pomoci od Vánou do
Nového roku v leno u Chublna na
Moravě až konečné jí ntnrt vysvo
hodila Lidé z ('hubím ji tam za
uenli dali jí trochu nlámy a ně
jaké hadry Tam ležela na zem
v deňli nněhu a mrazech až do
nvého nkonu Udá po celý ten řan
do lena chodili někdo přinenl j
kounek potravy ale nechali ji bez
pomoei v zímé a mokru zahynout!
(Mjhlo nrdec lidnkdj
— - Joncf NaRler 20lctý channík
v plzcňnkém pivovaru zantřclil ni
z noňťantné lánky pro jinté iřěvéi
ze fikvrňan u Plzně
— Na zamrzlém rybníce v Pla
né u Nanavrk probořily ne dvě
ňkolačky Sýkorová a Hoiieňová a
utonuly
— - V plzeňnké trenlnicí oběnil ni
vc nvé cele Frant Kučera jejž
nlcnk po nvobodé dohnal k nebe-
vraždě
— V lenc u fiauibeiku vc Stez
ku byl zavražděn nvým kamará-
iem liaiariein iioinlK 1 iNevrzel
- Na iiialonlraiinké náplavec v
1'raze utopil ne ó2letý povozník
'laiiliAek flezníěek ne nvým 17-
b lým nyiiern Jonefcm ze Žižkov)
při plavení koní Koně ne rovněž
utopili
Hne 4 Jedna dontal ne v Po
lelíně ncAťanliiou náhodou mezí
nárazníky brzlař Franl Voněn
nyn rolníka ze Zlukova Myl do
praven do Jindřichova Hradec
cenloil vnak Zemřel
— Továrna na čajové a man
ilové pečivo HnJolía Fomta ve
StraAiiících vyhořela fikoda činí
W(HH) Korun
- V hiibné u ířakovníka nhořc
a nlodola Václava NetuAíla ne zá-
noiiaml nena a mlřilieim nl rojem
Nkola činí H0(K) koum
- V Červeném Konlelcf zantře
il tu- jKikladník oktenní nemocen-
nké j)okbuJny Frant rtovák
— Vincenc Krenl z Nepomuku
jenž liyl v praznké mentnke útulné
den noc pohodni ne (éžce tiofam
o pi-Hoij 'Au důvod udal že no
mu domu ponmívalí že je noiieho-
línář
Stáří před Čaem Jak mnoho
miižfi a žen jent kteří m- cílí a vy
lízej! Marní než nkulečné jnou?
Jmou nlabí na mynli klcnlí a malé
životní níly Nennáz njméívá v ži
votním proudu — krvi — která je
inéiMl lenivá nebo zkažená Je
starý bylinný lék v užívání m ví
ce než nto roků jenž rychle na
pravuje iwnnáz Jc znám jako
Dru Petra líolioko Pan Joe Vo
rel z Cedar Kiver Mich mléluji
nvojí zkuňenont následovně "Si
mohu nvoji chorobu nějakým
zvlnit ním jménem pojmenovat i
Aě jen ''" roku Már cítil jnem ne
tak nlabýni jako ntařec Canto
mně bolela hlava ledviny moje
nepracovaly dobře a ráno kdy
jnem ne mé cítit odpočinutý a ob
éentvený cítil jHeni ne bídně a li
nu velié Co jneni užíval Hoboko
jM-m zdráv a eítím ne zane mla
dý ni"
Taková je w)Idka Hvťiléná na
"to rozdílných zpťinobó o tomto
Mnrém dolmu vykoiiM-néni bv-
linném léku Pamatujte e Dra
Petru llobiiko innl lékem lékár
tď kym nýbrž prostým domáefm
priotředkem j-nž ne dodává li
dem pilino od zOántidch jedna
telil ii-tnoveiiych od vyrubitiln
Dr pid r Kuhruev & Sou 'u l'l
— ''"i So Hoj-ni Ave rhinifo lil
Pdltia Nemoci
OUION
t MIlliiKii ai
'" - MImum
l' k4lH
iko-Awatiekj Vtakav" jUte
ukiikové íiU t txu ttitiu
DWle ie o BioJtraíut ipáaabt
fjmrÍ ithaiNlvt lévlAlatvI
ukrfttlntctvt kvItlBltitvi datu!
Ml( Jltytk ft% vli aadtwlrv
Jelelliyfk ktli
I bf -l Iitil
KHC3CXXXXXlC3XC3X3CXXXX3CXXXXXZXXX3ICXXXXXZ==ra
CO Zaiiitóto ti místa ihnod nobof
loď budo brzo plná!
SOKOLSKOU VÝPRAVU
na Víesokolaký Slet v Prazt r 1012 pořádá contovnl kancelář
Brodský & Sovák
MHO 2ná ovo roh 72 ul NKW YOHK N V
po tiulliorní lodi Hiálanil Amurlnan Mni
"NEW AMSTERDAM"
Odjflřd dn 11 (tmi 1013 — PřiblMU m jíl nyní
Z Botterdamu pflmý vlak bi pftiadáni do Frahy OalA loď k dlnponlcl
Kdo ai pfeja mflía al lintek d i i Evropy apláceti v týdních anab
niAnltních aplAtklch
Výliodai výměna panéa — Čaky na Boliamll — Hladké proclivánl
cavaaadal
V 9nu k doipoiiol etttovnf kanoilář 'Bohimli' akciové banky
Žádejl Informace u BRODSKY či SOVÁK
138(1 3nd bvo roh 72 ul Now York N V
Členové Sokola obdrží línky za mlžené ceny Zstupce fir
my pojede i výpravou Prlliááky přijímá
IOSI I MlK Uirlliiiítoii Station OMAHA Milí
i
íí I M' 1
m
yW-í'-
1 i 'A
DR JAMES W NOVXK
ÍMký lubul Mkař
Conttnontal Hlock — PS a DuiiIh ul Pokoj íli 4 f fnhu nad hurg :)uta
IriU Vo — Otfkt ťbonai DoukIm 6077 — lllilnni-a BIU Wllllam Ml
l'l)o§ Doutclua 00111 — Krajnna a tenkova btcM nnjinu i dorniel pral ao
Ufukoii iikojiHil uílnl ilutiřa kdl M iiávílív Omahy fajdou k Dra
Novákovi Vn ra vulker pfáca v almru avím čln ruM Í4lf
3
1 — éZ&L
Piana na mírné splálliy!
't
I Jiou to plana zaručeni
f éoj Je rekord
A HOSPE CO
Doporučujeme
HOSPEOVA
PIANA
Jiou thotovitia i Walout
f ík na kaiilém
Mírné wéalcnl iplátky antbo ta hotové
♦ Obthrani plana a varhany vtlmi lacino DopUte li o ka
talojř a cenní 41 If
A HOSPE CO
IfiW DoiiRlrts ullco OMAHA NEB
flotz Bros
Telvluo DounUa 119
Vcři a Ichvuji vybercá jon pivo
Mftlto na tnto mtnurý n ovvédčoný iA
vod polehnoutl
m ♦♦♦♦♦ Mtem o ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦
-ar
II I I lll f IHlIllHll' ll ltl 1 i:„ é:iiMI l'lll ťM
Frank Svoboda
umělecký íAvod
POMNÍKOVÝ
Největšf
sklad pomníků
ve Spojených Státech
1417 South II lh Street
IMiono Don ic VI 4 4
121CI-2H So Uth Str
1'honc Don ií 1H72
len ta třicet let v obchodu pi
Omaha Nebr
"4
vak aieb nabatona řki ée-
Broiving Co
1' - ~~L~ h-