Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 31, 1912, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE
NEJHOZŠŘEN&Já
BES T AD VEH TIŠINO
MEDIUM IN TIIE
GREAT NORTHWEST
NEJLEPŠÍ ČESKÝ
TÝDENNÍK NA
ZÁPADĚ
ČJímIo ii
Z 0MAI1Y
— Na oslavu Mletého avého
trvání uwpořádají řlenkynó Tá-bo
ru"Myrta" řk 1)22 Královahýcl)
Družek Amerických (lt N A)
k vM výroční plen u hÍcc v aobo
tu dno bl dubnu 1912 v íui i V
Tcaiiřo (Moly linii na jíž ul
Jako vždy tak i tentokráte lze o
ěekávulí žt pilná uaSn dámy ao
přičiní uby i Uríjto plen co nejlé
po a ku Hpokojenoatl četných je-
jích příznivců m vydařil O výbor
nou hudbu rftíirt občerstvení n
bojnnat jiné zábavy )orii(i jíl vý
bor Jisté hc pimtará A polkni to
nízká vstupné — pouhých 1ÍV to
jÍMlí ponky tuje každému příleži
toni velkolepého ii významného
tohoto pIlHU HO HUCuattliti
— V m-déli večeř a hojného
účastenství ělcnň a příznivců ol
býval apolck Katolického Dělníku
v aínl p Váe Filipa Houkromou
ábíiVU II tt počest J'lclého avéllO
trvání a zároveň uvádění dcníii no
výrb členu Mimo uvádění jehož
aúčaslníl ne té velkopředncda p
I M Jiroiiaek z riallamoulb
Neb ku vwní veselé náhdy
proveden byl též proKnwn aentá
vjíeí x hudebních a zpěvných tt
hc J' jeho vyčerpání rozproudí
la h konečně- ta pravá vcaelu zá
bava neboť zu libých zvuku bu
debního zborti mimo mladé) i ti
nfarSÍ jíž kozáel jako p I"' Jí
piwliíli ao do kola Jíní opět ba
vili ne mezi nclwm hovorem a n
rudí jen viděli likoiiéelií tak pří-
jemné) zábavy při kteréž bylo o
různá oběemtvení hojné) postará
lio — Pévocký abor "Lyra" kte
rýž uvoji ěíummt minulý čtvrtek
opět zahájil má nyní tu wjlť-páí
nadějí doděliti M) toho ncjlcjmího
uapěehu Do prvé zkouSky kteráž
po dolái době minulý čtvrtek v
KÍnj p V Teniih) mi íhI býval a do
Dtavíl no nluAný poéet péjvu mi
lovných řleiifl ktdMž vi-hihAh m vel
kým nadjieuíiii iihiickIí ne zkoufiky
júlnň nav&lévo vnti jkož i novč
íly lo Npolku "I-yru" (bmtati K
plnému rozkvést tnidéjnébo a
nké veřcjnoMtí proKpéííiiébo pě
veckého tohoto hpolku iieméilo za
jili píÍMéje též nový cvíéítel p
JVíchciwký ktorýž pH různých
příležitoKtcch nejen jako výborný
biidelmík uh' i výlwný znalce
zpěvu znamenité hc oHvédéil llylo
by zúhodiio a nejvíce k jieh vlant
nimu pnwpé-bii a nidonU aby ti
kdož vlohy a lánku ku zpěvu ma
jí co možno v nejvělifiii počtu k
záslužnému hinilku "hyra" Ho
přidali a tím jeStfi více blahodár
nou ěinnost jeho ziijUtili Zkou
šky budu ' odbývati pravidelně
každý týden ve Čtv rtok
— V Omne Miělná w jíž jevili
ruch politický Na jedné) traiiě
pruiují titnié) kliky obou ditli!
kýeh Ntritu na Nlruně druhé unio
hěiuuda — - CilizeiiH 1'nbm jež
NeMtávA St liběitlllV jimž (t jedná O
Kvidenl poue )tlvých murt m
kniiiÍMiřc h o zlomení mci klik v
itbou HtlltliÁcli kteléi pocliáfjí i
tfetl wurdy a lik ivaly uprav id la
iiht mtt ul ranám jitk Niuěr Ink i
liMiieit pru úfady Nikdo inlpiide
Hp(rHti l fih( IiumIhi nn'tí
V některých odborech jent víof
ne a U't vlivu klik tVh Každý
bě4ll OIHttŽNký ktelý době km
Itékiiil { im A bili ti ttV v ItaM-iii
iiiěulé tMI írt i třitl wrly dik
tuji in' který in iifttdidkiiit a
tito Jxoil irtvAiihi jivtvut ihti re
fim (i)hvhii ii jmt iwi é a
lycliiiu pcrtt unÍoli n iMu
kktitt-ělioati bt IUlll 11
btihMu im vboili (vtrátili
jik Jibnoi pvUo V #nkiKn ný
prtiti lihu mi#i Am timiv v
Loti xtli Výrh tttt-iútk h tri ti
Mrdi nimi v l idné le u d4iui u
bíbru itiťU a pr 'H tU il
ěmh i i prí )blémi') w ír
I i 1 1 1 W A ř ht( wttitiv fvku
)h k ll ti i4ut dil itcjnk-? to
p Vtlt m hopni i bMti rř
iKíěexlnésho? Necbéimo kliimmuj
pověst o nán rozfiif-ovanou iiovy
vréuteiioiií Nikoliv I Nu&j imoUV
lejmo a uéíňmo něco na obranu
iuihÍ cti ohéiifiHké) Jmiiki jiali ž(
není jediného flecha mezi námi
jenž by nebyl pro poctivou Hprá
vij mě ta a pro poctivé mužo —
koiiiisiií-e KomwnřHlíý plán pro
řízení měnta jcHt iicjlepší — zvo
lí li mi do úřiiidu toho muži acliop
ní a ryzího kw rak tem Tímto
zpíixobcm jeat možno ínkiitl jro
éiřiidy muži' poctivé j-oněviidž nu
bude na holotu oznněena žádná
polil ícká Kfriiiia Knijiiné uva-
l I l ¥ 1 11
zujii! pinií' a premyMiejM' o ium
žité těo otázce a vé dobrozilánl
Kilélin v ěiiKopíím V přÍHlfeli fí
Hlech probereme předmět tento
dňkbiiliiějí
— "JckI něco uhnilého ve tátě
Dáiinkém" Toto známé jjořeka
dlo liiniilo iixl no myHli výboru
IďcMnícb komiwiřft když vynlech
lo utěrky Johna Murpliy-ho hbiv
Ciiblwell Ht J)rikn a (JeorKc W
ního klerka koiitrnktornké firmy
jiJ1 vvf-lli na těžké firiíinění ztrá
ty zpfíHobeiié okreMii Spalným vy
fápécím miitcrliilcm v rmliiic) a v
nové okreaní budově HlížnoMti
zdlljí Ne býti zcela odůvíxlliěné
neboť db' výroku zmíněných ža
lobeft pliitíl okrea ik:!)!l za lunu
Hierokec ořechového uhlí a oImIt
žel řdirnbky uhelný prnch ii hlínu
v ceně) udí ne ijiIfiOi a k tomu jo-
mIi byla váha iiicnAi než za jakou
bylo placeno I)uíí Nlížmwt jeat
h bylo objednáno ('herokec oře
ehové uhlí za ifi'l!: tuna kdežto
IcpKÍ hlužbu mohlo iidént uhlí k
parnímu topení aa hodící za cenu
ijt'110 m tunu A zn třetí ž o-
lroti builovS (Jity Nulioniil liiink
kde Ht MH)třcbuje denně 12 tun
pro 200X) střevíců ladiacn jevila
hc denní MMitřeba pro novou okreM
ní budovu imm tun ulili pro MKIO
Htfevíeň radinee Vyíetřování
těchto Žalob jext zahájeno
— Chcete-li vědět jak h kaii
lálcm +2HI) nifižete ni položili zá
kliul ku znanieiíité farmó ve vlád
ním zavodíioviiněm jirojcktu na
západě přihloxte ne o HdrobnoHti
v iiiiAÍ udiiiíiiUtnici
Zprávy amoriekó
Nový příntav v Texasu
Syiulikát new-yornkýcb kajúla-
lÍMlfi koupil ai 101)00 akrň pudy
bohatéj airovými ložinky při tihtí
řeky Iíiiizoh v Texasu a nyní tam
bude Htavě-ti iM-jen doly a iiiěxto
nb' i přUtav v němž patrné budu
iiitercHMován i Strýček Sam jeli
kož jxbřežní obchod Tcxiihu ry
chle vznwtá bude třeba po otevře
ni panuiiiHkého průplavu více pří-
stavů kolem ( Jol f ti
Hrabě a cikánka
Kanout City má miihiicÍ kteró
oviíťm tamní žluté žurnály dove
dou jak náleží vyiuitkovati Nalé-
á ne tmu brabň Dean Szeehy
lliipoii eikánů vytupujiclch na
'auileille Jext manželmii t ikán
ky Vi-ruuy Mikové do ti'ž e ua
né ekté kolnu Hvťta ZMiitiloval
když ji viděl vyntupovati v 1'aH
lí SiiMV v ul krajanku: niadar
etubt-r vu i ji t manželku a
t r jcdl komedii po nvťté Tak
Hbpin bllortjí V ťilýl li kollHÍt-tl
aiiifl noviny v KiiM City Kaž
dý u lUu M dovi-de brit na barona
a i'Imiii ubfrký('íi baronu v Ut
no iiním m ittlid ih i-ikáiu po
viuttid utrÁioi - a vinLuv
k iiiAIo
8#Ji tuajroraf
1'oluHndl piiVold a Vdt Mldíť
U K ltrďld A # id 'l lrinU
la ilM Kll ln i Jm'i Iďrřaplíha
11 k 014 tuhitUid lird)dkt bili
% % 11 KiAi tir iut T"k
CtiM-r iMt'tA tufio- i lni k
lUř Jh lil V dÁ JaW ptldlf IMI
JIO %}r t 4 j0 Ht iv v
t burtrni - - tub "pNuhiMe" lo i
uirt{ ví im I mu putu!! m4
lii hiU( lu Mr iď
ih koiMiri )dH ttkit
než bylo povoleno — a to na po
tírání lu-SLovíění ""epidemie — w
teď mají býti Herníčni — KráMiú
jaou ta nová radikální zařízení li
dovlády Z křeuťanukó lanky 7
'A llerlha Miiui liyl poHlán do
Mímicii[oli oHinílctý Imhík náii
Hcm na záib-cli! 'Ment mí lilo žo
iiiiiHÍmu powlii ti Kraiika pryč Kdy
by jeho otiH! byl poilepHiil Jiapíry
mohl míli dobrý domov Ta kil o
mimi jiryé" Aby ukázalí pínate-
lé kteří hc po'dcmali pán a pani
I1' II Kbei hiirdovl z Herlhii Mínu
že jaou dobrými křcMťaiiy lak co
duli Hkoněíli alovyi "líňh mu že
hnej kamkoli hc obrátí" OpuStě
ué díl' která neví iiiéeho o nvýcli
rodících jen tvrdí žu chodil kde
mí do církevní Školy jcul nyní na
policejní wtaní'l v MiiuicapolÍH
kde hc o něj atará matrona
Darrow v obžalobÓ
Velká porota v Iioh AiikcIch jak
hi zdá cbc( ae přcxvědéHi ilfiklad
ně co je na dně až [mm! bahnem
v kaliáli dělnického jtředáctví a
proto vySetřuj)' a vySclřujc táb
V jMindélí vydala obžaloby proti
Mluvnému druhdy dělnickému
právnímu rádci advokátu Dar-row-ovi
Chicagu jenž obhajoval
dynamítáři) a "adoptoval" pení
ze Nebrané na jejich obranu Dar
row byl zatéen tia dvřs obžaloby z
nichž každá má dva body provi
nění Myl později propuňlěn na
záruku 20(HH) kterou za něj (do
žila manželka jednoho z advokátů
a ptk plukovník Yoiihk atarý o
Hobní přítel Darrow-a Oéckává
f žo velká porota vydá jeStfi ce
lou řadu jiných obžalob z upláče
ní poroty z řehož jet Darrow ob
viněn PáenJíni král
Jame N Fike z (íolhy Kana
má letím na avé ranchi u jmenova
ného niěnla cmcto 201)00 akrů v
jednom kunu pAVnirí kU-rá mu jmi
dle obyěejnó aklizní tamiií dá aai
10 biiAlů m akru tedy 200000 bu
ílft Fike jeat nejvétSím péati tě
lem ácnice tia acmeno v Americe
V Sacramento Valley v Kalifornii
jaou některé rozlohy oacté pSimieí
ještě větáí ale ta ae aeée véitáiuou
za zelena na aeno pro dobylkáře
raiiéery
ZASEDÁNÍ K0NGRESSU
Ve středu dne 24 ledna: Senát
ní výbor pro záležitosti zaliraniěné'
odporučil přijetí mezinárodní o-
1 1 ' t 1 1
curaiiy onenoouicn ziiiiiiick iiiikh'
marka) Výbor na veřejné mzem
ky odHruěil k přijetí předbdiu
K)Volujíeí otcvřeiii olejních po
zemků k Zí-inědéUkvm éicelum to
jeat jen jich xvrchu k orbě V
domě xlnnců prošla předlobi
lle niž bude niUKet reailelit Vlrlve
010'imiti veřejiwmti jména těch
kterét chce jineiiovcli za adkové
aoiulee ji by byla dána přileitimt
liilu k proteatu a pteaidehtu a od
boru Mpravedlitonti K jich lu-ulnui-
nému vit třeni — Skový eir-
euttní hond v CbicttUU m tuši a je
ho IhUto iiiljme jiílc jedeli di
)riktid andkový aouď-e — IV
liiiiec Mm uii navrhl aby ivýicii
bvl plut adk(nýidi aoiidců idivixl
obli a ian na $7im
Ve itvruk dne 23 Mru: Smát
přija) íikoii otis Irajbl oněch I
111 limu Mkrú p míu iolmipkvi h
V Dk iih O IM hl jxllll' poibtli
(Hrbiiu 1 právu min H-b —
W Mlíllio A )U kolM ělie proliti
ii im Unfid prisib k pmjedni
i i A ! UrtfYiii 114 o
u l U pubhkiid i Á lv 1 1 uby m li
(nu iltabi o-lHo' n h v) i tř'4
li tV IV Ullfnl koulw nb b
lilitkmU ji pf KIoU II lit blklHl
dl'ttl lílU'' tuho to ktiiiw t 1
itřd a otlruil I 'relt 14
jk } itio4 a jk Wl přijt
Hlltji lb lu )l Vol) W
rMitt htulUhtt tifn C%
utt pfU"lt imhuijl I net o
tu bf plltiil kHfrr ÁHf
c jiih Kldy J1ilípiny od 6xu jiuh
okuiiace byla přijata Takó byla
přijala jiřetlloba Jlaiucy-ovu kUj'
rou au zavádí konxxrHNiií vyáctřo'
vání i)Hblní rovoluco na 1'ana
mě jíž za ItooMc vel lovy admini-
atraeo I '11 na mu odtilila N od O)
liimbie a uěinivSo ac aamoHtatnou
odstoupila prňplavnl páamo Hpoj
Stálífini Tidnly řiiMíipÍNy jmaly že
nu So vláda měla v revoluci té praly
a chtěla ncodvialoat l'aiiamy aby
mohla mii nd 110 iu'ihiiii) zÍHkati JcmI
li je tomu akiitcěně tak jmk vyko
uala )iř'w vládu jen dobré) pro naSi
zemí lilu diemokriitft vilí v tom
přílcžitoat udělali Ioim veřejné o
atiidy — Na Diwtrict oř (Jolumbia
bylo povoleno 10 míllíonů dcdlarň
V pátek dno 20 lodna: Kou
fírcHKtifk Kinluiíd z Nebruaky po
dal předlohu kterou ae zakazuje
zwaílání burKovních telegramů 11111
jících za úCel obchod iUrferenění n
produkty lioaM)dářnkýriii IH
nichž nemá no dodali akuteěni plo
diiia Takové) U-lcrnmy a dopíay
byly by prolízikoiiné Má ae tím
vůbcfi zimlavití apckulitce n výrob
ky himpodářakýml
V lobotu dne 27 lodna: Senát
iiczaacďal — V (lomě fKmlancft
projednávala ho celní předloha o
oceli — 1'ředKcda výboru na pra
vidla Henry prohláail ae pro roz
umné vySetřovuií jaiižního tru
atu beze váceli acimací a jiniío
íniiiu — Výbor pru vni ho rozhodl
že neziiMtuví vyScířovrtní tniatu
kterés jmi 11 právě v obžalobě) apol
kovou vládou — ale bude pokra
ěovuti v něm dále
POLITICKÉ ZPRÁVY
— Ti kdož prolilaáovali žo
Uoirtevclt nedovede nilíct dožili
ki aklamání Vzdor ncaěetným
IcIciííHinfuii dopíafmi a oaobním
náválévám žádnému ho dimud ne
podařilo doatati z prcMÍdcnta ce
lým národem tak žádoativě oěckň
vaně alovo: "Auo" nebo "Ne"
Ne a ne UooaeveH neřekne tak
nul tuk 'A mnohých alátŮ dochá
zejí zprávy že RoomcvcU jeat jfi
diiiýia republikánem který může
atát zachránit í alraiié ale vzdor
lomu Tedy mléí Avšak jeho [ři
vržeuci Hlaví im lístky kandidáty
za delegáty do konvence a kde ae
staví jméno aainolnélio kandidáta
na výběr voliéňm 11 11 mnohých
místech bylo dáno jméno Kooae
vel lovo na lístek aniž by proti
tomu protestoval Roosevelt by
mohl (Ijoatati nominaci kdyby
řekl že ji chce Ale jak ae zdá
bude sledovali H)iiku mlčením
až do konveni-i a jeat li mu tato
nominaci nabídne věznic ji Taf
tový naděje poněkud aloupají ihi
kud ae týěe nominace 1'rvní de-
levity dostal z Oklahomy což ale
mnoho neznamená Jest Oklabo
mih státem silně demokratickým
kde republikánaká strana to jeat
její politika jest vedena poaimi-j
try h ti váiebui budou pracovat i i
pro preaidenta a doatamiu mu de
leťúty t celého jihu ně při Vob8
mu tyto státy iifdajl ani jediného
eb ktorňlldho hlasu V celku jeví
e v tom výborná politika rrpu
blikínxkýeh předáků jako j
IliLloMsk a j'id Kslyby měla
r strana oLoulni avého preÍ
b nta iavrhla by ttiu sainii st b a
dopnula že m miimbí řtvři rky
liejeilíittla jak měla i lid jejl jit
Itálii Itest luwlll je H lín) iy si llldl
tli Kdi jrtii Taft nominaci
ehef přis1 mu iii-tUl liHu pfílo-
ílfost? Jiti lť kiUMIui' lit
rt ii JíihIui kaiilidi'i% vtk lo
toide j lioni při tím st ixohA 1I411A
m l i- 4 ri i ktmiiy její kriti
kit Tak MÍ ii i potilld li Ha
tili a proto loo htit v ii ii pru
t Tuftovi by lim viiil
pru' i fv přim itt au tu t Utiil
''' Hllle li píftK jt It Ittiml
! I tMlli ukáit-ll se mll
Tf skoteěli bvl b kH
dflttnn uí Kfciivrliu kív
imt tUoi 11 koiivfH ip vi Ku
k nvwm ii ttrUr přftttlUli
ieU HÍiI f f mMi Hrb rlAif
— i'H výriCní banketu republi
kánských rHdaktoiŮ v ludianČ
mluvil ncbraaaký wiiiator JJmwn
jenž velebil presidenta Tafla a u
kazoval jak avedeni jaou lidé na
secafí dcmagoífy kteří jej liuní
obviňují za rozvážné a moudré
jednání za něž by HpíSo ziwloužil
uznání Taft jeat moudrým roz
vážným a iiiido vSo ajiravcilliKmli
milovným mužem 11 žádným zbrk
líkcm jenž jndnt vo vSem pmizo
tak aby ao zalichotil lidu a vyvo
lal nadšení Toho u TaHa není
— rrcaídcnt jim-mijo právě lak
zvanou' komíay íiapckčnj mul
míneo)v!namí jejíž ukul jeat na
vštívili mincovny a převážili na
lézající ho tam kov a jairovnati h
knihami zdali jeat ván v lom o
hledu v jwiřádku AÁ doHiftl byli
na tuto komíaí jmenování It J
VVooda ze Hioux Falla H ib a
Jmi Jíiehey z Yanktiui H J) Tře
tím ěleiiem komiko prý bude o
mužský bankéř Cha S Kounlze
— Senátor Hrowri žádal míní
stra orby aby zvýSíl plat inspek
torů v jatkách a nice tak 11 by do
ala val i nejméně $100 méaléiié —
J'an WjIhoii příalíbil záležílost tu
vyšetřili a jestli m'i dovolí peníze
povolené roéinfi na jidio odbor vy
hověli aeiiátorově žádosti
— 1'reHÍdcnt Taft příslíhíl de
Ickiicí obchodních komor měst pa
cifického jwibřcží ži: co íiejdHve
joSlc kon((rcaau jMiselatví v němž
odsiru{í vac co aekretář Fialier
navrhuje pro dubro Aljaňky
atavbu vládní žVdeznícť domoví
nářaký zákon atavbu víeo cest
Květláren na-pobřeží aádek 11 a ry
by nájem uhelných jadí a nový
aystem aamoaprávy pro toto úze
mí — Senátor 1aFollclte liiiidi?
jezdili n řeěnití v měnících únoru
a březnu v následujících atátech :
Nebriiakn Illiniia íowu Severní
a Jižní Dakola KanaiiH a Oldu lio
ni a
— Ve hvi řeěj jiřnl n[Milkcm ro
dáků z Ohio v New Yorku prolila
sil president Taft žo větáíua křiku
radikálů obou jsilitíckých stran o
vySctřování tnmtu a finančních
kombinací jest HuIiý "bluf" vy
počítaný na jsmtiváiií lidí proti ji
stým třídám a totéž "m platí o vět
šině jimi hláaiuiýcb reforem Ti
lidé to nemyslí upřímně neb mu
sí věděli c většinu jich plánů jeat
neuskutečnitelná a mnohé přímo
škodné ale jim ae jednú jen o to
aby sic zalíbili lidu prohlásili ae za
jeho zastance a z toho pak vytlou
kali politický kapitál (Mnoho
pravily v málo slovech IV11
rcd)
— Demokraté v koinfreasii jsou
rozštěpeni v otázce vysel řování
tak zv (sněžního trustu a ti kun-
aervat i vnější prohlašují to zn poli
tický bluf tak veliký že to lidé
sami prohlédnou a straně by to ví
e uškodilo než prospělo Jestli je
skutečně jaké fteněřnl tajné kom-
bince pak joii v ní zahrnuti zrov
na tak sloupové demokracie jako
stran jiných a demokraté jsou ve
všem tak i v toni tM-jmm upřímný
mi a chtějí odhalovat i a pronásle
dovat i jen takové liili a trusty
které by nudily oožiti před dvéře
ýeh sditiekýeli i pMinentů Ti
roíváŽMéjšj ehtéjí mdržfti sví ra
dikální aoitdriihy nby iHyctřo'
táli nic co by mohlo jjieh strunu
poškodili
Očekávám- přátelské dohod
imti iioíi (iiHinp Claiki in a hýv
ifovi nu tem iiiÍh iirský 111 Folkem
dle luhuj jehu lob tlrubv' lm'1
'l"0'l' e co tjtlulid tl presi
blit -lvi jliV řd pl iioil kitiiii M
robjli m (b Vil bil dojilv lllt íi tli
mi K tiihěiiui boji 11 iMiitli t1ik
utuóuji" Fulka í pk luktv
lými pit diky d tok lati A ini v
Mlvwoi-v a 1 hv ji- Ihlvábll tsl
I 'Li la Ukt tbě
— tUmiiwr mlirii Mikií
lot prtmd le Mtw-vl inAit
!'#l V jrlltl věliittoit iV
a l ji-dinýut r publik áin ni
kt ry' (t i Kr4ui(i straiij
) kti kút
VifrtiHt uk tf itita
llJíiiioía odbývala achůzí ve Spring
fícld Očekávalo hc žo budu v ní
íindornováii La Follotlu ale ahlo
dulo ae h mezi ďelfcjáty jeat tak
nilný acnlíment jro Kooacvella žo
bu l''oll(:ltovci ao neodvážili otázku
índoraování vy volutu achňzi) akou
čilu jwiuzii přijetím raidikální plat
formy a odMOiizeiiím demokratň z
ilomiiKoKHlví
— Demokratičtí předáci WílMori
— Ilarvey— Watcraon a nyní í m
nulor Tilmiu dontah ae do hcIhí a
"řežou" hc v novinách až milo
IJvK-řejůiijí dopíay která avá doby
jeden druhému znaílal a které) u
kazují jak málo jeden o druhun
myslí Dopía Wílaonův jenž pnal
avé doby llarveymii žc by bylo na
éiinn aby byl pan Dryari jednou
fro vždy "smeten 'do klobouku"
jo vacho toho příčinou Duch 0
vSem Wilaoiii fotřebujii líryanu a
líidiolí ac k němu kdežto odpůrci
lírynna ukazují na to jaká vinni
má pan Wjlson mínění o alříbro
ÚMlém NchraaSanu
řuwopiay paaly zjirávu ' mu
aident Taft nemohu ao rozhodnoii
ti koho má jmenovali riejvyasfrn
H-oudecm mláto zemřelého Ilarla
lm jelikož proti ITookovl protestu
jí jak železnice tak lidé chce na
bídnout i místo ono ministru vni
tra 'a bývalému Henatoru z 1'enn
aylvanb Knox-ovi Jeatli je tomu
skiiteěně tak možno oěekávati vel
ký protcMt a vSech alran neb
Knox jaa konnervativním a mimo
to atarým ad vokéitem korporaěním
jeat nenáviděn od demokratů i ml
proKreHsi vních republikánů
— Kcpiihliká-niítí rwlaktoři atitu
MinHouri ve ajezdu konaném v
KniiaiiH Cíly índoraovnli Tafla 11 v
pl alfo rtu 8 prohlásili žo Tdft vypl
nil sliby a závazky republíkánaké
{dul formy tuk jak jen mu bylo
možno
POSLEDNÍ ZPRÁVY Z NEBRA
SKV — Vnnwnti 2!) lodna — 1'oliti
káří zdejší nemají příliň na apěch
a přihláškami za nominaci Z re
publikánů filovali pouze Henry
M Kidder a Nyc Alorehouac za o
kreaní náviaduí l'ro týž úřad po
dul avoji jiominaění přihláňku do
iuokrat F W lJutton a pro úřad
okrcHiíího iwseaaoru demokrat C
K ScbaelTcr
— Central City 2') ledna —
Dvacetiletá Uoaie dcera Fred Ni-
ekela farmáři) z Prarie Cre-k
tovviiHhipu zemřela 11a otravu tri-
cbiny zapříčiněnou jsijídáním ne
doKtJitcěně vařeného vepřového
iiinau Touto nemocí byla zachvá-
euna celá rodina: otec matka tři
bratři a dvě dcery TiUí všichni
jsou dosud nemocni
— Keatney L'! ledna — Konic
Suyder LMIetá dívka z C-oou Ka-
pida la pokusila ae o sebevraždu
požitím jislné unee ebloroformu
1'říěinou činu byla hádka mezi ni
a její milencem békaři doufají v
její uzdravení
Z UNIVERSITY STÁTU NE
BRASKA V veřejnosti kolovaly faleánó
iprény ohledně stavu tyfové hort-
čkv iiii-zí universitními studení v
Vm akltteělioati bylo třicet pět
pt iplidů olu nu m ih' ni a lii lii (Mtiut
jeiti-ii skončil smrti
Cživáui visty ne stmi ně na N u
liet jíikoXii domnčlťbti idroje nA
kaiy bvlo uk iíino
Vštika pitiM visla e nyní d
ilíkllj' iiVfcH bloriteltl éiiiií ji
ít4Vi lil Všt i li I ftkt ul
't tmi mahi připluli on 111 n-ní
♦ luťstě Jtt liVld uKÁltullO
Nlkdv litlisbbi prtMilltu lidi
tii nýťh touto Iu iiih v l ni oln
Iňkuvé VVŠť jVi % Htillših Ulit
i ♦ h loni' kil tyfu řidl ppílt
in b k y
I IkuV V OV Ulil llM IU Ijr " H tt-
iirr%itid h ktiilt-nti índ meit A
in i y tlím ptH t lito I r ItrHo i tv
H AVIIHY
katu l'ř tttdvt rtty
liiudu SV bdtia lli