Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 27, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - '
"líy lMcj"1' 1 '-'I-1 1 ''' ' j J" ' Mwl' 'lifii 'lrii ť i" 3J ilftríTiifri lnriiitfP trf Tli -"Ti íi"-"I1 r'nA 'n "~fr — rrf "j liTr--WHr'" ' rtHní—-—
E3 POKROK ZÁPADU [
ItKHT ADVKKTIHÍNU
MEDIUM
t týdrnafk nit íiipiiHt
++++++++++++++++++++++++
'SA%trA % 71— II ort II
o
Zprávy afVickó
Čtyřletý hoéik upálil
tetou
íetřičku "
Charlottě N ! — Čtyřletý
ddapec farmáře K (J Kriduye
Jrcddlu i'iniylné zapálil Miileřky
jui mvó dvouleté MeMtřířee která
bídně uhořela Když byl hošík ti
zán proé ícn hrozný řín učinil
prohlásil lhoMtejtiéi "Protol"
Pomóry na £UU Islandu
Na KUím Mandu panuje lerror
ponřviidž kolikrít na iiejmcn&í u-Jřl V Iřmžc okamžiku dala ho v&ak
dání jo U n ří onen píilřhovulee lnkí do křiku a upadla v byHlcri
zudižeii a inu! lrjét nvícc na o- vylržcuí 1'oIícÍnI- hmhžíIí ne
Mtrové týilny i iiickícc Teprve po 'ji ubczpcéíU ž' ne iinleá v do
dlouhřii dopÍMovíní když m zjíntí brých rukou ale onu ncpřcHlala
hi uduií bylo ničemní'' jc nkový kííécii a jenom ho Kouřnou iiínui
prÍMlchovalce j)řipuilřn 1'obyt ua bon dopravena byla na policejní
Klli Mandu není nikomu příjem funící kde j{ byl aopatřeu nej
iiým ponřvadž tam nczaehizí m uuliiřjŇl potřebný kun odévu Jeli
nikým n riikavířkami Každý mu- 'kož trpéla niiřio' ebladem noéním
f být spokojen f již nc dejc co'a ilcAlř povolali polícÍHtá ambii
dřje a když není tedy nce vú íiwl ale iiííméíěiiíec odepřela
eky možno niíitledky V poalední přijmout I Iřkiiř-nkou pomoc KdyŽ
dobř yadrcna byla rodina Adolfa poněkud uMAíla odpověděla na
Hpalie jenž bydlel kdynl ve Vid- otázky policie že e jmenuje Žofie
ni a mél tam nvfij obchod Zanc MlebiielHova jeM 22 roky HÍnvk
ebal prý dluhn za riO0(KJ korun u svobodná a bydlí v 5 L'0í hec ave
jo žAdáno aby byl znb'iii nazpřt a Vzlykajíc vypravovala že tiřkdy
vyrovnal c Sput vyHvřtloval ce 'diodí ve Mpaní ale až donud nikdy
lou véc jinak 1'ravíl že níc za- 'vyňlii ze avřho domova líodala
nechal dluhy doma ale že hlavní pracuje jako Micka že její ro
poviiiiioHt mři ke Mvému tcbíno i jdína nedávno přcMébovala h a
kterému zfinlal dlužeii 1700(1 ko Mmbaltaiiii do WíllíamwbiirKU —
run owtatní peníze pak ž- j dlu- l'"li''ÍM(a dovedl mladou ženu do
en jiným vřřitclrtm Když odjíž-" de Mblcdáno že rodina její
lé předal obchod vňj Mvřmu uiceho iievédřla že by dcera Mtrá
tí hánoví mc MouhlaHcm vřřitclú a-! víla valnou cViní noci na ulici Diy
by trnto mc nimi vyrovnal kI1 ve Mvřm nejiřírozcnřm Miánku
niožnoHti Nemá prý tedy žádne VMlala z poMfch- otevřela 'dveře ku
viny a zodpovcdnonti v třto příčí- 'bynř Meňla po Mchodeeli a odemk
lič Že mu obchod íickcI není fw'"vSÍ ní dvoje dvřřc vyíla do po
tom vinen Mám a mříže dokňzat Že S"urnc noci
ncehtř) nikoho podvřMt Než při-'Principál veřejné íkoly Marquette
H do Ameriky vyřídil vRccky
Mvoje záležitosti jak zákon žádal
I Máni bylo ovhem zakláno a přínlř -
bovaleekř úřady e ihned zachytl- Miliarda řldilclc veřejné
ly t'to Mebe menSÍ a zcela nepatr- koly Manpietle jenž byl před
ui poznámky jako tonoucí Mtébla nedávnem Miixpendován rropníté
A právě proto Mtávi mc že lidé ú-('d bylo UNpíŇeno tím že Miliard
plné nevinní jsou zadržování a tý- J''" přítomné žije na farmo ve
ráni následkem ncdoMtatcřných I WUcoiimímu neuznal za dobré do
přitřhovaleckých zákomV V A-Oivílí nc před Akolní radu a hájili
meríce jc zlořincu dont a Amerika z obvinění jež bylo proti ncmii
Mama je vychovává i pořádných li- i vzneseno Na místo Mínardovo
df nemiiMÍ mc tedy lekat když nfi- přesazena Mary KTobínová
kdo unikne a zanechá za Nebou né- jřiditelka řkoly llammond Akolní
co 'dluhfl Amerika byla pňvodnfí ?'da přijala Mouřasné rcHolueí že
útořistřm zloéiuefl U nikdo nepo- i Miliard Mám svou nepřítomností a
pře a nyní chce být náramné cnoNt-1 lhostejností připravil ne o všechna
nou zemí Ani obnažené Mocby na- pniva jaká měl vzhledem na Mvňj
Minějí být veřejně vystavovány (í) kontrakt se školní radou a že by
té mravní vyspělosti I) lo jeho povinností dowtavitii m
Dv0ináj0hn Vrah inrrhl f it 'ImI v hr řk" r'"'y " 0l''j"
ní kázníce !
ví upřeni uieiy Mieinii Nioole-
MKy kijery nji pro ílvojmisolmou
vraždu odsouzen k
k doživotnímu
dlouhý ěerný
vězení Opatřil ní
kabát ženy rbtzoree lítncsa na bia-'!
ni sposadd žensky klobouk aezá-In!
vojem a poš1 be pVkážky hlav-
ním vchtilem l'ud žiuskíni oble -
kn ' "'' " K k-!po
rý náleží synu dozorcovu Kobo-
leský zabil v r IIMHI v březnu sta
ré manžele Kru-jřerovy na jejieh
farmě zmtenil s in i ai
řemeni miivoiy asiipiii nit hniepa
li t ti t t
a far Kruejfuntvých iapál1 A-
le pd ji Vše vyšlo na jVt H luk
byl SobnUký jíi v ři rviu téhož
ruku oiKoiiin k doživotnímu )h
Dértvi ivqUmU
Vtt probljileí' itiM by Nviibisly v
piltvu iicm yorském r ukiUatu
) V lirtlilin v h klKi i h $ tii hl J
hmIim si-slavetia j no mdeál
tmiiil h děr Otvory ty ut
hly litrm t4ml Um iiUtecli kd#
bntm b) h-tuM v rAmvMt iáhy
Uth intii a Ziub l vik pnt
btikili h ťnliá j i tř vvdtii il a
sta t
NlafaUniť
ftl lií iitiitiiru i-oithiii káry ti
ittra av v IlisHikljit taiWi
%tl ř4t # 'I Hitir t d'ri
hi t n i f tt (1vHrr ulx i k'
-fn'iVivl )J i(4t jr4i
službu že jel právo kolem bíle o
Mečeno ženy kráčející ve Mpánku
Lymau nalezl ženu ve vzdálenosti
ti h í jednoho bločku od Tflylor uli
ce Mři ii mi Mobč pouze noční rotí
cím sáhující jí až k nohoum Ho-
puštěné vlimy visely jí po zádech
xi ruxx
II iur ' r'"""""'"' I
i _i li i t
Nu czii ii mc nu iwriillovř (lliibft
: i i i i i i i i i
mezi výcbodriíuii kolejemi a chod
iiíkcin Momc nohy n Hpodní řist
rouchu loéla bliilcni )OMlFíkiiiiř —
lyiiinii a polícÍMlii Jenž bo vlopro-(m-
chopili jí každý za nimř —
žena v Iřinžc okiiinžikii otevřela o-
zbaven minia pro ikandalní život
í'hícužká nkolní radu ve nvft
' ''í propustila ze nlužby ('bar
"io oi jív vyin prou
i: i : : x i _i i
' '
Itieiiiu vznesena Mlčeni Minart
'i I "I
H j10 }vilivui vl-ají prý stín na
ÍUA je prý nutné bv lobrá in H™'1"" Vt U'ú ""' pravidelným
vést veřejných škol byla zaeUA1VHJMk'lí lřlv" I""ly c
til í i i i„l '
llrv tajnou známost u'i' 'lo ua nutných k obslu
j jUto vvoi Tajně z ni jezdili" lv"OHí 'hUhd Vhuk "'M"1
1 lkj íi ri řii i„„a v piftvolu tolik pravidelného voj
c bu „oe zoufala si jeho man -
kjl H t((nUila M Urbolkou 'l
'11 n! iin i i „ví!
ivlhv se nevědělo' iroé si iif
h a iVM „„t „
vni- t MiltHr s vdovou
'uži iiil tt kouil si larmu v (Irand
JUphN VU kde m lA dubv iije
vše prtvedem- bvb 'plně tjě a
„U I„„ „Mil 11 J'
w j- mi
ti-IAiit ie se ji jl matka jmenuje
nyní Miimrdiiva a tu vše vyšlu na
jetu a éu%pUy tubit tiřimly ta
kový skandál le si tlm školili A
řady bvly ine tny piivšimnintli —
Miliard byl mpbtni do kkaioUt
ni H mv'tl ni dilie a ikulnik j
ba školy vlioiil prt tiřmii ja
ko vě k tf ikolnlk bt thdv
ptHuiěit a ptttt řt hti l ti šil % iU
le fioi ť H při UUv111 h i
PhU H V i b
ff Pvvlporuiu ve tvém vlwt
ním lájm ne)U4Í % e)vltM H ]
R? ftoasauanif itiL l%Ifn lei" i n-w a iutfl a
'Nk AmhWM
Venkef M
OMAHA
— 1'rof l'uiil lí (JruHimiiu z
ucbriiMHkó imíviirNÍly ijjioM(J4 řtt
ilu pf-cdniiíck o K'f'inífwkó uiytbO'
loií v oiiuiŽHMkř! vcrejiio kuíliov
li ň kiíždi! pondřlí odpoledni) požf
iiiiii i"mn mřín nu m i unit au u
" '
JW Jcdřiii lífísfího roku 'Jylo
příštího roku Tyt
přednášky budou jtořádány pro žii-
Iky vyHokýcb Skol kteří ho o iifi
lineckou literaturu zajímají jakož
i pro MÍrsí veřejnost
— Známý jidejSÍ upolidí Vřr
noMt Západu 5 471 Uratrakó Jeď
noty Americká ehywta na den 18
listopadu 1011 velikou zábavu
která mu budu konali v MÍni Uratřl
Divisft na jíž 13 ul Zaíátek o
8 hodínfi a vntupní 25 ecntft O
dobrou hudbu náležíte obíemitve'
ni a Mrdeíná pobavení pOMtaráno
— Hpolck v Kateřiny UHpoř4
dá v neděli dne 20 listopadu
líill velké uuirtlnské jiomvícchí
na které přátely dobrá a ušlechtí
lá zábavy iipozorfiujcme již nyní
Majitelé holírcn kteří jsou
proti nedělnímu zavírání holírcn
rozlustiíli problém jak se vylinou
li opatření ordinance aniž by mm
vystavili iiebezpcéí Kozliisténl
stalo se před policejním Houdcm
když A U 1'ardun majitel bolír
ny llansbaw žalovaný holíékýml
tovaryší pro přijímání peněz za bo
lení v nedělí byl propuštěn Hlav
ní Mvéilek žaloby holiéský pomoc
ník prohlásil na stolícj Mvědkn že
ve zmíněné bolírnř byl oholen a o
Idíécj touickýml příjtravky ošc
třen zaéež zaplatil ló eentft Jeho
svědectví bylo poraženo majítieleiii
holírny 1'ardiineiii a jeho pomoc
níkem Milton Hcotlem kteří pro
hlásili žc bylo zákazníkovi ihned
pří vstupu řečeno že za holení mh
neplatí nic avíak za tonícu že po
žadují 11 contii Na základě přr
váhy svědectví obhajoby byl l'ar
dun z obžaloby propuštěn {esul
tát tolotto rozhodnutí jest len žc
holíři budou moci vykonávat Mvojí
práci l v nedělí bez porušení or
dinance jestliže se budou řídili
příkladem 1'ardiiiiovým Ku za
bránění porušování ordinance jest
dle prohlášeni Ktanleye Iřosewate
ra zástupce obžalovaného nezbyt
ně nutno aby holiči vysvětlili
svým zákazníkům že holení a stří
hání jest V nedělí Úplné bezplatné
avšak že za tonícu a jiné ošetření
a upravení hlavy požadují náhra
du obnosem stanoveným pro bo
lení a stříhání
— Vojenská posádka z pevno
stí Omaha a Kort ťrnok spolu s ce
lou národní yardou státu Nebra-
ItilťV llllill Ul' lllllíítl II II vlíUi lil
"
IjcnsKc paniiie pn K-rar-icu
j slavnost i ve řt vrt d dne 5 Mjna
I ' I kJil !
parádě při
t
I""álku obou pevností vyjma
" Jnk" VMM "'ku kly zd-
Vy tr!Vy '"""' hlÍ
národní ínnh povstalou mezeru
:v"llt - l""Vod bude právě J
-'k lmMsHitni a skvěly jak byl
i minulý oznámeno na r000
HVJ mU"' V ""I
utrM r" i'" '"itf id
lk J'"'r'd los A Slon h
v ll 1 Kil 1 I
I" " '" "JI
Htn& Kiln m (niti nilal roo-IttrA
váti neopoutá tak učinit vt iho
r udaný den nbo( jtn Uk bu
dl mít právo úřaitnit átUti
tych lttopiovych voleb
tÍ4 lalrtiiý t (lib' U
ji-miiikii dobvii j bursy A K Htry-ki-rovl
přiiieil íptivu it spulťí
ie#t tihvi l rit dráhy vydala
liilolt ihtr u'iU st ikttmttuil
oviilitiioi v iivol ubtiutivši té
riti 1 rM-i utni tiHUdtit bi
l ktoirtiť tlubtlrk l4itntl # w
krti Iril tii-il říknii M Íimum
it-M lllimó SitiiA ti
lllí drby jbl í llltlf V
Hi m1 iimiilrjl t)iUli lcju
tarílTy TU poalcdní oznámení
snížení tarífřu na krmený dobytek
znamená že zdejší trh dobyl vítžz
mI ví v bojí zahájeném dobytéí bur
sou KfMilfi Omaby když tato v
éervencí proteatovalii proti zvýše
né Miizbň na dofťravii krmného do
bytka odtud tfn ílllioiská paMtvi
šWi Tehdy dobytéí bursa v zájmu
funiicrfi todala pel id mezist átní
obchoiln! komisí v kteréž Žádala
za zrušení tarílTii obsahujícího
zvýšení přea Mtirých 75 procent
Komise zasedala dne srpna a
UMiicfda kc na zrušení zvýšeného
tarilTu do ITi prosince Htará saz
ba élní Moíith-omiiŽMký trh jedním
z nej větších svého druhu Mvěta
—'-5 Omužská plodinová burtia
vyšciřovala poplatky za přcsuiio
Aání prohlídku a vážení obílí v
jiníyb trzích a doatéla k lomu žc
poplatky v Kansa lily a Mínnea
polí jsou několikrát tak vyoká
nežil v Omazc Omažská plodino
vá bursa v několika dnech roze
šle dodavatelům obílí informati
vní dopis jehož tenorem jest i Vše
eky dráhy vedou do Omaby přímo
se svými vlastními vlaky a tím
skytají snadné a rychlé zaplacení
Vážné a prohlídkové oddělení jest
nu výší vzorné dokonalosti Po
platky za vážení prohlídku a pře
Klínování je sníženo na minimum
Ceny u porovnání a jinými trhy
jsou Omaha 7V za káruj Min
ucupolís %Ví"y za káruj Kaima
nty Uio až %V) za káru
- Sdružení lékařů oMtcopathu
zahájilo páteřní scbfizí v hotelu
Miliard mvojí dvanáctou výrořní
konvenci za přítomnosti asi ÍÍ0
řlcníí ze všech koněín státu Nc
brusky Ku registrací voličů byl
vyhrazen den a nice na úterý 3
října Kdo te jeftU nedal rentro
vťicopomen tak učinit ve ho
ra udaný den nebof jen tak bu
de mít právo účastnit le důleži
tých líHtopadových voleb
-~- (VrciiM (zvláštní druh kak
tusu) v nejvétéím rozkvětu byl
viděn minulý týden jednoho věře
ni v oknech KtiilMinaii studio na
jíž 1(1 ulici Hostlína která kve
te jednou za deset let byla vyHta
véna v oknu a sta lidí mc obili
vovalo její krásným květfim —
Ntiifwmatiuv eereus jest speciali
tou vzácného druhu rostlin ()
óvcejuý eereiw má ohyřejni jen
dva květy Onen však vyrazil
květu pět Na této roHtlíně vzác
ného jc žc květ se zářné rozví
jet asi ve 4 hodiny oditolcdne a
rozvije se úplně v půlnoci Květy
jsou veliké a sněhově bílé Tato
rostlina nálcí do druhu rostlin
které kvetou jednou za sto let
— Charles ílard z ř 2125 mcv
I I ul byl v neděli v (i hodin od
poledne nešťastnou náhodou stře
b ii do hlavy ÍJeo Svvaiicm Tento
si pohrával s revolverem když tu
náhle rána vyšla a zasáhla (larda
Kulka na štěstí prolétla asi (i pal-
fU nad pravým okem pod lehej-
ním povrchem takže zranění není
xiiiltelné
- Dramatický odbor oc sekce
"Karel Ilavlíéek Itorovský" ve
snae poskytnout! naši mládeži o
uvěžujíel požitky ducha sehraje v
neděli dne M iljim 1H v Sokolu
vně na W a Mail ba ul lidovou
hru "Chudá holka" frašku se
'pévy a lanei v pěti obraeih '
éťitik V M hodin -ěer Vstupuj
"J I'it piiiUtaveni volná leália-
VN
Cbailes hpkílt tV 21"-' sev
''V ul konduktér puuliřiib li druh
hmllt tslptíkábiiniili yatkaj na
MKlpiikiivnika sroiily SjMij Hlá
iá TImmmu Snla kli-rý prý jej
iuipnll h škrtil livs'k(t nimi koti
dokti-riMI M HdplltkoVlikut lil-
křtil e na Imtí titisMiniA káře
n ip Kriiuii ulici 1'tpkiii pra
v h liiijiiik vtoipi do káry
o lii ttlii i avk tu pravou fistui
i lidní diUodit prý í i I lu4
n t)itt aby vrátil vlii
p l dl ViUlt V(h'd III k lIMt HřiV
MVtit tubi f přý kotituktiHii
j Iiotbt tt In aly tiHt k lidi s
'0pMb M iiUi)lllkl tH lni
toutéž nedovolenou ccNtou l)ů
Ktojník odepřel tak uéínítí a ako-'
říl po konduktérovi Tento jej
srazil k zemí a zavolal policistu
Cbiipmana l'oněvadž však se jed
nalo o důstojníka armády a bý
valého miijitc Miliard hotelu
policista odmítj jej zalknout Tu
prv im 10' a Karnam ul předal
konduktér důstojníka pat rolující
mu policistovi Konduktér nícmiV
ně se domnívá žc podilukovník
byl policistou hned propuštěn a z
toho důvodu hodlá odpřÍHáhnoulj
nu něj žaly kuř
" l'í Maric Krausová z 'ícree
Nebi' Zemřela V liedéli dne 21
září dopoledne v nemocnící mv Jo
sefa Ve stáří H roku Tělesné po
zfislatky byly pohrohníkem Kr
'landoii balsamovány a převeženy
v úterý do 1'íerce Zemřelá za ne
chává mimo manžela devět dětí z
nichž liejstarší je " et iiejrnbid
ší 2 roky
tlf Ku reřitraci voličů byl
vyhrazen den a lice na úterý 3
října Kdo so jeáté nedal regídro
vati neopomeň tak učinit ve sbo
ra udaný den neboť jen tak bu
deš mít právo účantnit ee d&lcži
tých listopadových voleb
Man liolnimil ftímek profesor
na uníviTsítř lowské byl jmeno
ván zástupcem do Národního O
chriinnébo Kontfressu jednoho
nejiiziivřenéjšího spolku védálorfi
amerických — "American Assod
at ion for the Advanecmciit of
Meíi-nee" 'an iirofcssoť Je tobolo
Hpolku předrtedou Kcolojfíekého
odlélení iiěkolív na universitě
přednáší botaniku Vedle tohoto
kuba n jednu dceru Marií provdá
vati lowský líoMpodářský simlik
státní "'cchu dostává sc tím vy-
rtokého uznání u jínonárodoveft za
jeho MehojuioMťi iibi flecli ('cidia
neuznává 1'rofeaor ftimek hlásí mc
vždy otevřeně ke svému národu
- Jak sc dovídáme manželku
našeho dlouholetého a váženého
přítele I' A Korábu z lowa City
la jc opět vážně nemocna Přeje
me jí brzkého uzdravení
-- 1'nn Josef Hlczák jeden z
nejstarších osadníků řeskýcb v
lowa City la je již delší dobu
upoután mi lůžko Nadějeme mc
že se v brzku pozdraví
— ftudu Mtarýeh osadník ú oiiiaž-
skýeh byla opět zteiiěcmi o jedno
ho Veterána Tentokrát: icwl to
náš dávný přítel pnu Josef Kndl-
fík z éís U: již I ulice Jenž
rozlouéil se se světem v neděli ve
J hodiny odpoledne v stáří 72 ro
ky a měsíci' Zemřelý krajan
narozen byl i dubna h'I!) h j0
ebázel z Nemějc li Domažlic a do
Ameriky přijel v roce 1 MHO a ihned
se usadil na farmě v okresu Salině
Odtud pak v r Ihkk přestěhoval
ae do Omany kdež zůstal až do
smrti aneehava po sobě man-
žclkn Maru lvě syny Josefa a Ja-
Mina a jciinu dceru Minii provda
noii Karlovskoii Tělesné pozůstat
ky zesnulého krajana budou dnes
ve středu Ve 2 hodiny odpoledne
převezeny mi Národní hřbitov
Pohřeb vypraví pohrohnik
Janda Pozůstalým vvslovuieme
lliliéeiiint soustrast
i!-' Ku registraci voličů byl
vyhražen den a tice na úterý 3
října Kdo te jeáté nedal retfstro
vati neopomeň tak učinitl ve uho
ra udaný den neboř jen tak bu-
dei mít právo účaitnlt daleii
tých listopadových voleb
Noviny s prý neétoii prav i
Miitohý kopal kdyl má ta ně pla
tjt Ali J t mu tuk in n dok Mv
pult Mi n la starU iiclť při pouhé
iininee m in t u fiislď hub "Va
ditvtk" v dopise páně Nituii
n iblíli tu ii ldik ]iul 14
bprutH i "Váilrttkv" m uH
tu-m Idavt i% i m nl mit-iki
i lir v itab' dlt ni4 ly liUtupv
btoi dopluv árti al iMUmkh- mi
bo vili do injiěldt Pna Mittda
je if k-nUnuJ si#ršl prtii ! Irtk
lit no prý Um rti e j umu
tri b
NV íivitrk IH- J Mfi -I
býv jHibřili p Olty UuÍih
na S4iUtky jtbt dipmvrity dt
lowa City lowa na Oak JIÍ1I hřbi
tov a pochovány podle otec setry
a dvou bratří kteří jej před mno
ha léty předešlí ZcMiiulý narodil
se v Crcston lowa dne 14 února
1HMI Hvé útlé mládl strávil v
lowa City ztrativ otce ve věku 2
let Když mc jeho malka znovu
provdala za Jos Hehmída odHtř
hoval sc ni do Verdíiíre Nebr
kde byl po kolik rolí fj zaměstnáu
v železářském obchode Mvého ne
vlastního otce I'řed dvěma roky
mí zařídil obchod téhož druhu u p
Chart ieřmínkem a těšil mc vše
obecné oblibě pro mvoii mílou po
vahu 1'řVd několiku měsíid ochu
ravěl a nemoc jeho se zhoršila tou
měrou žc musel býti převežen do
()maby ku léěení a aékolív mc lá-
kuř I ošetřovatelky všemožná Mno
žili přec nemoci ardeřnl vady pod
lehnul 1'ozfislatky jeho do lowa
Cíly provázely matka a McMtru
Kmmii MíloMlína Uurcšová z 0
imihy sestra to paní ftmídové pan
a paní leémínkovl a pí Chas Jeř)
mlnková z VerdíTe Nebr Pohřeb
v Omaze vypravil pan Fr Janda
a v lowa City pan W líiiiischrích
D rakve promluvil slova útěchy
pan profesor t ftímek Zesnulý
náležel ku řádu líílá Hora tu 5
Z'HJ ve VerdÍKre Nebr a ku
loži Odd l-VIlows ř AU IWtKta
lým projevujeme naši srdeřnou
soustrast
-- Velkolepou zábavu uspořádá
Mpolek mv liiidmíly říslo Jd l'J J
Ž nu Americké Posvícení vo
élvrtek dne 0 listopadu Iflll v
H"Í '"'"Iři 1'ivíšfi na jižní !'! ul
O výtečnou hudbu jest postaráno
aéálek stanoven jest na 7 hod
veéerní Vstupné obnáší pouzu
2óc pro osobu
Myli jsme potěšeni milou ná
vštěvou slečny Oliry IVŠkové dce
ry pana JoMcfa M Mcšky obchod
níka v Mensou která přišla před
platit tatínkovi Mokrok Západu
Sleěmi vrátila mc nedávno z výlet
ní cesty Západem V Denver
Colo zdržela mc několik týdnu
nařež se odebrala do Lom AngclcM
Californíe nby no pokochala pří
rodními krásami pacifického po
břeží a osvěžila mc mořrtkým vzdu
chem ěchoŽ ojiravdu docílila ne
boť jí tvářiěky květou jako tu rů
že kterou měla zatknutou v ži
vfitku Těšíme sc na opětnou ná
vštěvu a knihy budou do té doby
1'f'M"'" vény
ZPRÁVY ze scribner nebr
— Herman Wcimaii odejel v ú
terý do Oinahy aby lam navští
vil svoji manželku jež se tam na
lezu v nemocnicí kdež byla nuce-
na se podrobit operaci na zánal
slepého střeva
„rjlřj „„ „ Tul Wuv
oljdi ve středu do Orcbard Neb
kdež budo„ několik neděl vvpo-
máhat svému bratru na farmě
N'e středu zavítali sem nh
ehoduíci ěili "North Mend Moost
er Club" na iiiitomobilech ozna
mující kornovou výstavu kterou
tam budou odbývat ve ilnedi :( 4
a ó příštího měsice
— Hermini U Meyer se minulý
pátek navrátil po několika denní
návštěvě nt Kanady kdež byl zá
roven na piohllbe poemkii jak
e V)btVll ji st linu dobrá v y klid
ka lili Úlodn pšenici' která jest
práv é ioeěi mi
V piilidi li bbi mlttld Ulilo-
Ito lidi ve Suvib ř na pohřbu Johna
Maadia jmi l 1 ně jakým prt#i
bem iniiiulý páli k icniiři eit Hhl
Wisl Piim tm diiic Noilh Vit
trn Ji k se 4h In uA bv po!'
veě r frti'n nákla Inlni vUknii
jedou bu os srti-r s tm od-lc tu
bit
Jubil DutiHMttv bydlíd jMibli
V"tb M ml ipiul nktniiihi
uif Iv inu l 1 iřdy lot
Muiik hKiI o i iiiiu pir ko
ni Mi w 14 in i Ivlt tikra
b ti
Mil4 Alb tfni V Itkrli bvU
odtud pív tiibti Vliíi 144 H4
štít tt prihl
XptatttiU]
Iv
i
r
v
í
i ♦
t
J '