Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 20, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JV"3 imívkfV í " - i1 íiM!'''' t"'4 t - f fWM 4í# l"íí tribut swVm
POKĎOK ZÁPADU
A A A A A A A A A A A--A _A A-_ --A-ÁA MtÉl
NoJIhHiiíJÍJ H li flg řfh
lllf flflfk llH $ '
líKHT ADVKKTlHlNM
MNUIUM
Ofllllllfl i'!lt Ví Ml'Mlll iíO SAli'Í
_ i M
POSLEDNÍ ZťltAvV
— Předanila ruského iiiúiwtťr
štva Peter A Slolypín nu néjž
byl podniknul útok v VHkťíio
dívlllle Židovským Nludcntem u a-
Kcnlem provokatérem ruské poli
cie Pímítríj lio(fi'ii'f'íVifiif podlehl
avýrn r rí rt v pondélí ráno v 2
hodiny Zárovcú m oznámením ú
mrlí Hlolypinova propukl Mlcný
atracb mezi židovským ohy vfili'1
alvcui že dojde ku vft'Mhf4'Hfiiii
massakru židů Tito proaili n o
chrlliU 11 vádi Vyslala jíž WOíH)
mužů 'do Kyjeva ku zabránénl vý
střednostem ('ar MíkuláS NÚéiwť
iií e pohřbu svého věrného pre
miéra VojjI manévry byly 1
litiff I přemícny Mnoho vynika
jících bohatých židů opuaijlu Ky
— Praha Ohy ló -díl Vel
ký rozruch v vojenských n úřed
ních kruzích vyvolnili zpráva Žo
11% vojenském cviéísli 11 Nových
Penálek ťyll iivniMil líí K
tjiícj Jcilcn lifjtiium 11 iJ vii ii
vlM Wl m'mIki pluku dyli oj
zinlii fiMfří-li-iil Vojcimlťý koiuI o
kwmžifí iiliijíl jiřinu' vySHfWi
ní jclu p'i(lrnliii'wt! vAik jif U'
ni liijí
Vi' VMní 1I0AI0 k' krviivýui
liiijjiu ni'í vojnkcui 11 i('jiíky
k)cH iIi'Iiiomn1ovIí )H'ofí 'dralioť!
polniviii Minlio iihIi liylo (l
tO II (('kolílt Ml t ZIHIIHMI Ml
Mvřl liiirríkiily Kolujn ovřít
fa nwl VMřil lnuli' vyliliiSi-zi ulav
oMí-řwjf
OMAHA
I7í Imiiki tu v liiitclu 'Hom'
'o'i'laniii iiiífiulou Nlfťiiit oiniií
Mkm olirliodiifiii kliilcm nn po
ícht ujcwlij poňi iiiinf rTi promluvil
Mi Mi oítor lítclii'iM'k 11 útočil tm
ih-oImiíci-imhi poíldviil dopravu
lilíkíi Tnior J-ho fř y U
iifjvřlSIrii zlou iiiihí ilohy j kon
rentrovlnl hohntnl vl a ludimlrí
íln('li nÍI 11 kofHTiil rovml tiiiicfio
iiiroilíiíln života vb iiMtccli na (1
Inity vi'iikovnkýcli olid Víiřl [rý
v pukriikovoii vlnlii což naili
ph-ilclifiili-l nemínili a vříl v v
liký pokrok v jítíiii amfru V
li'to cílil iioilA inNra Jhoii zíroď
ky vi-lkých iiiíní V Kviopň jnou
prý pouze rolnickými olicciní —
Tam iicoImiicciij Imlíkovi poiítu
mňc liýli tlohrým ziifízciiíui ali)
zde hy ziiaiiM iialii brzdu v rozvoji
tčclilo iiialýclí uhel a vedla hy ku
jeile vMh hliorn uvedeni konceii'
truci Iřozvoj zi[adu zívíhí na
třclttn inilýeh olicliodiilcli středí
ikn h V iidpovřif na tuto feí ze
ptid ne pan IV íliaw acnátora
zdulí ly cliti' zluivít farmife vý
lnidy t klére plyne příkladní' iv
fiTinAř niňe doHtat uvoji malou
pokt-ivnl ziÍníIIui (af jlf je to kra
l'ice laliákll Jícho JHtlrHVÍny) ee
ltol te!f fonirkotl KllIldlIO A )V
iiirulé pHiVt dojlďky do mita
Ilitiletitk priUHtil tuto víhodu
fiiriiiáíúni vidtt IV tírmv pro
Idmíl c Mhlávid 'iillčkovon o
ilii j i)Mt io riirdtif "St ii kii
liv lile pro CtloU xemi '''ťélilt A
H líoliili"ll jediný clili 1 t in
e co MíiiiUtrvnč inl li My v
Mukiiři-e Hklu n pul ní lěj
in jiliiKi nlniť jnildUilii # liy
lit iinriiina v roi-e kdy pnul
iiovnl úfid v Omnii' lv iliidi
án H nikdo přltiuiiiiveli prý lo
IlO lu pHIIIHltlje 1'oilniutr prý In
leh toluiirl HÚt V klolinllkll
l'd M I' Tlioinii ne ii niiíďr
ltliKki'lii tiiliittN lilil JrH
iní nú''uli'iiM h lt inwl r A vi nu
tAiia Iimu klfilini h kle
rvítu dr l 1 t A 11 přlpud
iei hť ! it v Me e H mitu
('" if Ittť ni'll iti A r % 1 Irl
dv v ih'H HMtjm%ti Slilih
Vi itvtlik iddi lne hi nulinl
l'd I" Stí 14 t iii pnidin
lnu a pi tiřVtil Hmh City 14
l)'u mU pri 'HI Miíd v t
l h )! pio Ui ( ru l
tíldt H'jinH MUtft tknitH
lu d-dili íf m rtM led(4id
)tdi plthA 'U'íuíih n
veleleil amcrlckélio poAtoviillioJ— pruvíl řiíník — "aliromaždíll
doiiriivnietvl J'ro iík rok lylo:jdii m do proto U veít ve
navrženo tminlio miht jež budou
zniiiiieiliti zlepňenl v jioAlovnliu
1
oddělení Obcvnfky jwtýeli drulifí
niiijí býti na píÍMtfi MHýiiy eoílanoalujlio Atavu tak aby íiiIikIíí
nikliidiil zboží liú a vyjdu jeienie proíedAi i)nívernitou
vxtííí! vydavatelfiiu Jeneriln)
pOHliřiUlP odporu1!! koireu
znířny mizeb ilovoyj poily íakže
nu roenfi umcIM 0OíH)m) Ihtiif
tun nedcliiíliu klidil na pimtieli
vztibujlcí mi ukoro na vňecky ?
votíídni pimlovnl ňřady byla
tvrdým oříákeni a)ezlu Mínň
tiikfu iniió obledii a rtviihy m
ntrnuy pimtmihtrfi — a reTomu
nikdy by nebyla bývala unkulee
nena 1'realdetit Taft zalal ujez-
du bliiliopřejiiý telegram
— Kadeti a v Alolisla tiapof uda
jí v aobotu dnu 21 října JÍJlJ v
íl bratH Dí v iír „a j)„ M ullH
relkolepý plei k nřfniiž již nyní
konají na vSeeb atranicli horlí-
6 přípravy Krajan' kteří by
mi přdi folio dna ttrAvitl svfar při
lobré a animované zňbavř fiwliř
na tuto přílcžítOKt za židnýeh o
kolnoMÍ nezaporrieiioii Ziillek
nide o H liodíní a vatujmí za jed
notlivou osobu 25 eeotfi VHuin
vujta ao již nyní
"Nebyl to dobrý barium"
proldÍMÍl II (! Hprinwr bnrvlř za
Meymouř la a íbned drxbd ž
ebee radřjl avoji Ženu a av dví'
df-ll nežil ženu elzí a nídavkou
tří déll A 11 Honda klenotník
v Jeynnur — tak a praví — byl
nespokojen hvoii ženou a třemi
1 r a t !!# É I lid
ni tmi JiiKfl nry a niymei z pa
ní Hprlntfovii a dvřma dřtmi by a
mu lM' liudila Jak Hprínf poví-
li klenotník lionda aebrnl jelio
ženu a olifi dřtl a odvezl je do O-
niaby Aa před týdnem opatřil í
byt v l 2u:i7 íliirney n„ a mMIH
k paní Hpriri(řovou Npoleínoii do
iiiiícnimt Hpriniř naopak nechtřl
o paní llořidovA a její třech dí
teeb ani nlySet a cítil rý hii bez
avýcli détí vidíce opiiStřným Pro
to jel za nimi je hledat Minulý
[itek v 10 hodili veřer přijel do
Omnhy a hledal byt v hotelu na
llarney ul Hotva zaklepal na
přední lvé7'c pan Hond přhítal
jej a revolverem v ruce V lunda-
prudká hadce HprinK uchopil
zniii a i"ini ji itomiHovi o iilavu
'řivolaný polieUta PoaiiowNki o-
lni muže zatkl Na )oicejtií uta
nici lionda byl žiilován pro rušení
klidu a tajné inmeiií zbrani'' í
Mprínií hvl žalovíín pouze pro ru-
Aeiií klidu Piwlednjšl byl pro-
piiHlťn na vbiNtni ziiruhii a ihned
mi I na tclcifriifnf úřad zprinilí o
vřel úřady v (leyniotir kterií mu-
jí již zatykne na ItnruNc pro únoa
Sprirnfovy ženy
— Spojek av Anny f :)! U 1
K impořádá v nedřli dne 2!)
října 1!H1 v hInÍ brutíl DiviŇn
malé IlavcNkA poNvieeid Při
pni Vlijte kc neboť zilona tlttO lili-
de pru via pravým oHvřŽcnlm
Pnu Otto lnicdiiiiiui nyn p
Iilu4i Sihinidtové jí Verdiiřie
N'i b uifcl V úterý V I lnul ndp
dne 't d v ( 'liil kHtiiiiké lie-Ilioi-niei
po (Ili'i!lé II llllpllé eliolii
V ve vélui Ul bt v iiArucl inr
iďiiii t iié tuniky a Mxtry kleté by
ly I jrlio mul It liirmll ní hiVO-
liiii Ti'biié poiniintky cuifctV
lil blldull ndveillV du oV ťilV
1 1 liiiduil llbii nv do li lililďli"
lnitii dle nte biiitlH a l rV
"1 111Í1 Iťbii
f!ád "lbr hi " iV UH
I II 1 e min pi fcli dni %f
hn poíiilníl iji výnuSil iV
mu
dne H liaUipHdtl v Soko
ii' hbi utVI pi tu m lni'
pořdíVii
V I li In r t I I u h Kunu
tť I jMiku i liřii imdi íb
íMiilhí ♦ it n' m(slit ui ím '
'itidtit kliit'i v I '!( iltd
I i i í n i {I n fcifii !MiMvAr jii' frtMn iKý'ti p'4imkf V t
M i' inv kubSdkn ubit1 llj'řiMh v iiU Ptlťl 11A řiid '"
bliv n v!A Vintiuf' OIi-m' 1 Sis tk 1 A v é ml íii liilnnn
! t luin i 'l íl im ' I í Mitinv a kUriíti ti
ihitt %U iUii klíďu jf i'i ml ku( i kul li' diuliv kr m i'
Vmit "ř Sainiii I Vvrř p-iuklrtl ! v Vbfn t2l k '% áii V r
tttlpit lllIVI-lt tln U
NVrkv " k IMÍM Jhí"
víJdélaimat ft pro vzdélAní byl a-
livetaitnl klub zdožin Klub j
zde pro zlepwení a zvednuli vzdé
nahyla aelioprumf) k zapaMii mi
nvřlKkými ziležitoatnd" Podnřt
ku založení iiníverNÍtnliio klubu
byl iliin výborem na nehň1 aao
eiace alumju unlvemlty v Michl
Kau Ve výboru tiilřzal aa ttž
Htanley Al' Iťouewater aytiovt
zakladatele "Pokroku Západu"
J!d loevvatera
— Znímý zdejfií apolek Vér
noat Spadu 5 471 HratrakiS Jed
noty Ařfierieki! (diywtA na den 18
Jlatopadu líilí velikou ziíbavu
kt-rÁ a budfl konali v afnl Hratří
DivlAu fin již U Ml ZaMtck o
i hodíní w VNttJn 2't ccntft O
dobrou hudbu riílcžité obíemtiřď
ní a ardeřij pobaveni poataráno
- V xobolii vekr v Pt hodin
byl (jrioccrnl obchodník Aha M"
ycrwou přepaden lupičem v oka
mll11 když chtřl mihlřdnoutl do
Nvřho obchodu v ř :i! lliiakell
ul Mcyeraon otevřel dvřře avřho
obchodu když fu byl za zadu
vwtriVii dovnitř neznímým lupi
řcui a přinucen poalavill a do
kouta zatím co lupjí pohodlní
vybral rejřitrn a zmizel —
Mcyernoti iiříiiíl o přepadeni o
znimení na fiolícíl
- Ku přijetí komisního planu
doalal lí l'J Mundcrbind mnoho
dopli blahopřejících mř-Mtu ilum
za Mezi nimi Jhoii dojiíay od (J
11 Woodrnfř z New Vor kú akra
lH National Muniefpal líiíy a
kretiiře II H Hlbenona "Khort
Hnilot " iiNNOciacn
— NaalwIkcM požití talilet ro
tl holenteiii hlavy Puiilíiia Mooro
nalczí ae v nehezpeří života va
vři doiiii'! mu již J2 uliea Po
lícejní Iřkař TT llarría jcnžfHf
mocnou oSetřuje praví že na Je
jí uzdravení j" miilo nadřjn Pa
ni Moore byla Htížcua ' třžkýml
boleni ml hlavy ve řtvrdk odpole
dli" Koupila mí ílintiilkii tablet
v blízki' IřltířfiA a tiedbavál návo
du na íkatnlce vzala řtyry ta
bletky po dvou v jcdni hodinř
Krítca potom ucítila nevolno u
nrdea a za Z1 la v obličeji modrat
Uylo nutno zavřHÍ mncliS dýchilní
už do příchodu lékaře ktírý j1
poskytl (ioiiioc )r llniTÍa praví
Že tabletky Heré pnid Moore po
íla obwidiovaly Id pYiun aei ta
liolidu prudkého to jedu byl lí 11
ít v tak velkém množatví
- Drn 111 Odbor Sociální Sekce
Karel lliivlíéik llorovxký přípra
viije na iieibMi dne M fíjna diva
dílní přeiUtii veid k néinuž vy
hni na byla hra nc Kpévv "Chudii
tiilkn"
Pílruéí Hliliiílm koHiUniiíe
f j"ih V (Juye ZHinířll KVolMi
konfeiiin i obchodtiích klubu a
i'otiiieft jiných pido vt fvjníeh a
H-řejnýeh třlei Htíitll v éiinc od
itiirskii do II lintopndii za úéi l-m
rokoiinI o priwtfcď li h pro daUl
liiispodiřnký rovoj utitii Nebrii
hky ínknžto Idimd piotředek o
ífiuiéuje polporovnd pf'intélina
b'et O nvéni liniylg Hlnl pan
i'ilVe onáincid IioÍimii h ob
rhiidiilin klubům a nt j' d
jestliže tnuti nkááno piti tu ili
tiitel iřájinil Pnil (hlVe rorliil
dopi)' jnkiižto řililii? přitéluivaV
i ký lUiilnlk NebtHsky h laieiti
luk n iinlnl nwitiiciio f stAlid ti
pí-iii'livnl-ekýi-li ťiř-diilkii V
liit pravit "KoiloltM iuim lei
ut ilit íMnl 7 7 $ Iveivi-nb h nul
V II J lIVlTt l'll' II lilii MKlIlIlMI p I
ui hu Zl Vil ledy I l Mll il
h A dy 1 ni M s Vio :t'í hk"i
11 iisitut rokli l'' Iiiim j'
du 1 nli I kriA pln tm piriipd
i i ii j i' I m 11 riiim i'i i
PMt ťl V Sbl% # l "Ml 111 1 ii
1 I V it I 1 i !i i A
lltl H II l l4 HHilk( íářfi'1
řl IHIÍH HjilIAu IT M
iiijemníkfjin % roku JíilO uol -na-il
úbytek nújeiniiíkíí v poétu
2il:l Zatím no vládní zpráva
atnioví prfimérnou vlíkoat farem
v Nebraaca v roce 1!)I0 na 2')H li
li rň tinfa výpočty pro rok Pili
vykazují trvající vzríiM farem a
úbytek jioHu nájemníků dukuz
to ž vÁeohacnoij anahou farmářů
jeat doaažení víca a vícij pozemku
Jinými alovyi Nebriwka m avojí
populací yyatJžcijou cjalcm 1192
2 I I a a pouhou polovinou avé
vzdéliiié plidy a a kažilým far
miřem majícím ní 'M) akru půdy
v roce !)J( díaponovala přebyt
kem produkce ocenéné na (jCM-V
I2M2J0 éíli aummou výnonu do-
wfaéujícílm ku obžívé (H)i)H)i)
lidí Jakých výaledkft mohlo být
doiíb-zio kdyby byl každý akr
půdy býval vzdélán a kdyby kaž
dý farmář byl vzdélával pouzo to
lik plochy dowtatcéné ku docílení
njli-pM produkce která je dň-j
uledkm vAlccké melhody hmpo-
diřakílT"
Kytíři av Jiří imlavf dne H
října t r Jubileum avého 2dclébo
trvání a při tom uspořádají I alav
nimi avécení nového praporu Po
obřadech bude xc v afnl Pratřf l)í
vlíli na jíž J-'l ul konat I alav
noal pnuframová Mezí řcíníky
Hhledá várna jiředevíím vldp J
Vránka a puk mayora I)ahlmana
Z venkova nc aúéaHtní Hytíří %
l}raínanl Ncbr a 4etn4 apolky
jiné Výbor ae pna tam 1 o alav
řioat hkuteéni) dňnt ojnou tt vcíeril
zábava ulíbiije být! nanejvý ani-'
uiovanou
u Vatnpné pro od pol e-rová doticalu po nadílce do ná
hr 2ÍÍ centů za oaJiu Ne-í 'dolujících rodím Frantíňce a An
dne i vcí
zaiomcúte na dontavítl
- Minulou aobolu pořádal Tá-
bor Ibdicmía é KM 5 lí N A avo -
ji každoroční zábavu pro avé ř-
ny v MokolovnA Jak fnLé přičti
lrálr úéiint na zábavé též dvé uni
formované éefl bratrského Npolku
'íavélnvýcli a moderních dřeva
řft" Pří výborné hudbé p(né Na
(jodalové bavila ae mládež zname
nité práci zábavního výboru 0-
břtavé převzaly dámy! JoNcfu
HtejNkalová Marie Vlnová a Anna '""'né úéinti éleiiNtva i Imatíi
Žižkovská Zibmii indiybovala m I'ředi4edkyné Npolku paní Kat
v rámci domácích véneékň a okol-j Killíímová uvítala přítomné pék
noHt ta byla zábavé po mravní j "'" M mM' koMtelnl péveeký
Ntrince jen mi propéch Iuiíž!"r uzpíval "(Vatu k dominu"
to vodítkem a přátelským poky-'"lt ilM ři-řníee vyNÍoupíly dá
není spolkům druhým 'ktrné bur1"' Hvaéínovií aJosera Ky-
z ohledu na vélíl fínaiiénl výsle-l"ív'' 'oTh s poth-s-
dek nebo vinou nedostiiteřného ' kM pMÍt- Druhým Í-Mnn pé-
doyorii dooustéjí ať již VVlomé
éi nevédoiné že do zábav jejích
přijde velmi a velmi mnoho osob
přJl
nežádoucích obojího pohlaví Zá
jem téi lito osob o spolek j' obme-
zen právé jenom na hi vinný po-
pliitek vsliiiný éasto tmi na to a
je jim úplné lhostejno binb' li ú
i"jif jejich v Zábiivé spolkli ku cti
éi nikoli Ale nedosti na toni o-
ni nadiižlvajíce iniierické svobody
Id rurisii jí ostatní sliiAné hosty a
neibiil nc iihlnúit nni bbisitym
křiknut tni Toto Hej byla nnn
kru janská poviniiol n doufáme
že iiiim- llpoo uěiií buď spolky
jb liž se to týée přijato tak Jak
bylo iiiíiiťno totiž dobře
lij" Nejstaríim a prito také
jol líbeiiejslni lioslliieem V íslie
í-"# jest bíM Oilpo"U liosliliee řl
zený o léta pp Hloupeni a Krimi-
'in ni rohu II n V i 1 1 in ut ul Kdo
hostimi jidi railavil se jednou
S Íijdti podiuhí rase liebof vídV
l "tHlic se mil xnninenitéliu "tlo-
Ut" a víorní otisliihy Na řepu
twiil ulAli! řerstvý fUný UHk
M lřuv a en m1 týřf likérft 4 dMi
IVA tu dostanete to n jtrAl V
1 v lihu neboř Sloup a Krtími
'-dní "íinrjd" li koupi Tri-
o luvU TH7
V íil iiti'sU vi-lio p'lďlé
! livAhl ll- i át il di-k Pn
ř s i p 1 vilfeoti
lillllH iImMII lftilidM nobili ll V
tni bmlii m't Jíl kritm p
"' bnlilli' bvl Veliký tál llp!
tl 'I klvl 'rik ibailltVilil blil
k lni nUili va sládku "iclnii"
x [[ S Oiimbv iHli)i % %l#
UUU k linuli ibrtVrt 11 Vm
b 114 a ir mIu Idu ani 14 In i lul
li V lil aii f ImrvAl priMidual
Stoji U ltMtll t' 1 1' II lliK
kroužek 'dam vétíinou élcnkyi
ajudku mu nialouchal Naáctrno
nl ontidiiMi byl í-céník nucn řež
avojí V polovicj altonéít Kyfi
éková ilámaká vob-nka byla tím
alíbovaiiým překvapením a oprav
du ut} velmi líbila Za zvuků o
Miiíclemié kapely páié ('hleborá
dovy Netrvalí akoro vaíchní úéaat-
níeí oslavy v poHolitá zábavé až
do rána Na výboru byly dámy
Krajíéková Kmentová a Hatrapo
vá lí hiil'1'ctu obétavnéí a a vel
kým acbcziipřuním éníli a éícno
vé apolku páníí Krajíéek Wůží
éka Hat oryj a Třeéek Kíoané
ní ÚKpéeli zábavy byl znamenitý
— liž příítí étvrtek 21 září
ve 2 hodiny odpoledni) bude dru
há aeliůzi' apolku atarých oxadníe
a aiei) v hotelu rraba ia i-j 11
Wíllíam ul Která ' krajanek by
cbféla Vhtoupítí do ajiolkn nechť
Ne příhliNÍ ve výáe uvedený den It
hodinu
- iJiiiii Odbor Tél Jednoty
Sokol zahájí letoani divadelní nc
onu dne I října alce znameni
tou Tylovou lirou "Palíéova dce
ru" Staré aeenerle byly jíž o
praveny a zřízena řada nových
kulí takže vnéjéí dojem divadel
ních předNfavcní bude znaéné
zvýScn tím více ježto elektri
cké OMvřIlenf lili jeviSté bildo za
vedeno Zkouíky ku prvému před
Ntavení pří néniŽ vénována budu
vzoniínka tiezapomenutidnému n
mélcí éexkémn Jindřichu MoSno
ví konají ae velni peřlíví
— Porodní babíéka Joa AJo-
tonu Horákovým 2 1 25 jíž W ul
dévéálkoj Joa a Uarbořc Zcley-
vým -'120 Poppleton ave též
dévřej Kred a Fmnljftea Kchueh-
manovým lil I r )Y„ 14 ul„ adná
zdravá dvojčátka obé dévéálka a
na konce víeho dobrého Konatan
IÍ1111 a 1'riíule Mickívéovým 11 12
Wíllíam ul kluka Víc zdrávo
Nedělní alavnoMt Npolku av
liiidmíly é Pí 'IŽK pořádané
v NÍui bratří Dívínů téíilu mc
I v-ckélni slioru hyb národní píseň
("Vyletélii In-lubéiika ze skály" a
w'l''! ' Hhlfu ProKrmii z-
Konei u Pyl liiisiu vblp Vranku
vzlclné přediieHinou panem Kr
Netusilem Mei jednotlivými éí
sly iioiíuiiiui úéinkovala hudbu p
K' ni bt Kílliámi Po vyčerpání pro
Iframu rozproudilu ne ardeřná zá
biu 11 a za zvuk 11 hudby se účast
níci oddali taucéiiíími požitku
-- Spolek sv Cyrílla a Metho
déje Upoř'nlá haulidíé posvb-eiil
v sobolu dne 11 Hjna Pll Vý
bor má plné ruce práce s pfípia
Mimi což ziiaiin iiá že posvíceni
bude znánu nité Kdo se eliees do
biť poluníl iieopoiiieú přijít
3 f Ku resistrud voličů lyl
vy Uražen den a eico nit úterý 3
Hjna Kdo e jelté nedal rejistro
vati neipomciV tak učinit t nh
ru udaný den neboř Jen tak hu
dci mít právo úoutrdt 10 dĎleii
tih HMcpadovjch vtdeb
1 1 tom má li čí tir má li by
U pn bbíMiia tátki kováíii v dli
' h lltitliuuinovýi h drtili bude
udí" lnulo pídila'! mUiiii ii iv
b ii lllrli ilib loliodllllti dli
!U'il 1 bi ln lil H lllll kllln'll
Vitt'111 řnbin e Tuk impiA pln
I lli I I W Klln-t IlOVdiátilplI
j 'iMlml kováři) i'l'M viki-inié
! ii ! -i i í ndlHi'1 Vbiii Pie
% I ni Kbne um mc i i h! h Suli
I'ki' H l do I tií n i minul s
Oniui' a nkimMl' ii ť j
pdll t álil si- i i n dpi 11 v I
I of tniiil K j Aji I'vU 11 in V
%i t n l iiniiii In to piu mno %
ti
Písek Imiii v t U M lil
'ililhl V liedill 4lo V ikrrllll
I od liii j pi bMi iMpiinl v
á'i ! ' Vl í lio tlllV mti iliif
MOÍi jíž 4 ul z bytu ayna pana
Koría l''ouaii na Národní hřbitov
Pohřeb vypraví) pohrobník pan
Pra ok Janda
— 1'ovoJcní k aúatku obdrželi
náaiedující krajané! iiouía lamp
ze Mouth Omahy 20 Jet a Johan
na Mopouáck Omahy 22 let} An
ton I Kyrii Ho Omaha 22 lid
a iosa líezousck Ho Omaha JH
etj Frank Vodíéka Ho Omaha
22 let it lícKNÍc Křenck Ho Onu'
ha IH let
— Milé a ve avá ardeénosfí o-
pravdu dojemné překvapení způ
sobily dámy líeranová a Vozdy
chová tt a nimi celá bratrská Jed
nota "Svornost" avé vérné čicn
kyní paní Amé Oobnalové v ao
botu dne Jb' září vcíer Shora
zmíiiéné dámy v průvodu osmi dí
tek a jednoho vnouécta paní Do
hnalové apolu a ostatními éleny
bratrská Jednoty "Svornost" za
klepaly na dvéře bytu nic netuší
cí krajanky a když lato otevřela
íírokým proudem a a veselýní
tvářemi jí obklopily přejíce jí
slastného dobrého veécra Paní
Dohnalová leknutím nebyla moc
na slova a jenom proud radost
ných slz zaplavující její oéí dá
val tníít Jak byla pohnula To
prv za chvílí sc vzpamatovala a
JÍŽ Nhánřla a Šukala fdm by avé
nnliéky pohoatlla Vw- dopadlo
dobře a hosté i a domácí paní od
dali ae srdcénému a v pravdé
krajanskému veselí
- Podp Hokoí Tyrí l J Oma
ha uspořádá dna 7 října t r vel
kou výroéní zábavu v aíní Uratí-1
Divířů na jíž 13 ul Připravte
sel
— Včera v řasných hodinách
ranfeh vloupal nu ncnámý zlodéj
do bytu liouia íondona 120H sev
2! ulice a v rychlostí Jal ae pře-
hrabávijll y zásuvkách prádelníku
a íalníku átrajc po penézích -Mojíleí
bytu firamofem upozor-
nřn překvapil íupíée v plné prá
cí Icé byl nucen nechat jej upřeli-
fiouli a mohl ae (loíílat za Aťaslné-
ho že nebyl Inpíéem zaalřelen —
liány z revolveru zlodéjova přivo
laly sousedy leí bylo jíž [ozdé
Zlodéj vyrazil síťové dvéře a zmi
zel fW Vkusn? zařízený a bohatfi
záaibcný obchod doutníkářský
vlastní pan Václav Duíátko v tU
V2C2 jížnl VI ul Na akladé m4
velký výbřr pékných dýmek ja
kož I veliké zásoby tabáku kuřla
vého fiúupavého a žvýkacího
Doutníky jeho jsou k dontání víu
de v Ornaze 41-tf
— ftkolní rada zabývala se v
pondělí otázkou zda nutno lyho
včti žádostí téch chudých fodíéů
bydlících blízko Omahy kteří
chtéjí dítky své posílali do ouiaž
skýeh 6ko a žádají za osvobozeni
ol školního platu O této oláce
rozpřtdhi se velká debata 11 na ko
nce rohodiiuťi aby se o tom ru
kmitlo ii' zvláštním nezeni a si-
dm
záíl
Dozorce nad
provádéníiii iiil!'iikcí byl iine
péri aby dal položil vodní hlavni
potrubí do bbdu Miller IVk -Povolena
byla koiípé jeďmlm I-t it
na lil a lliani pro břitc Ško
ly KnuieimUý a í'J(tiHi a koiipA
dvacíti liovy li pmnb h sliojii pru
vysol é Školy Siipcriiitcinteiit byl
lliocttrii loijiiolti inUtlioxt kl
i l''i d buď bidbo tdiiiru d ú vy
tokiili slu-l
' Vorio'!io ubuloďcid do
tiiii s vám V boititu-l " v U
'011" ni l"i n Willlrtiu ni dmi
bi J loý iivnl vbstul I { MUK
VM KA ii 1 loíitámí KeliUUoVQ
pivu láe řershé t íi-pi Ty
ieb' ofnlkv likéry vlna t
{ toíittikv i
lvu vSJv k di(4ll
I" lvi 1 11 kutáni iiavitivlit l'r
MtkviHii
( V i-it ol dne I i-ilili
d On t v po í) iv 1 1 11 1 lř ad I
ái I d it I '- ňťt'id i pil-im
id h láso lti Oiunlid Íultit klubu
Vil Ilii Ift d it" o I iikt l lili
ll přilil H n II Páln id im tul
ili jld4 rt 'I V llill t % 1 I
dlO láli 1 do llu illl A tulili d-l
OniiliV Vin k V slíoji- b Hily
ibd li tm i'rtt