Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 13, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
I NiJlueliiJAl h nejlim # f
líKHT ADVEKTJhlNO y
MKDIUM
tydcimik nu mimi V'%
'4
Sliliovou h?I t ort -II
OiiiiiImi r'ílf v mIiwmIii yj'í 1 f 1 1
CJímIo n
OMAHA
- Umělecké kruhy iiušchu mi
nia byly minulý týden j ííj tu
rozrušeny kdy p(j Zahájení sezo
ny v A KM'í'ifii n divadle objevil Ki
na jevišti zjev slavní driiiiuilickí
umělkyně slečny Kvy baiiKovc
Hned pn první scíní doslalo Nť
tdcíní srdečního u nelíčeného pří
j f I ni strany tiiníiifmiluviicho po
tduehacsl va Druhé jednáni skon
čilo jcdíliOII lllnllhnu fi hniiflíviu
ovací n v dešll druhých n nádher
ných kytic umělkym' takřka
ztrácela NAvštěvil tohoto divadlu
Ollporilíujcilie Cl) ÍM'jvf'1'll'ji
- Vi lkou obžínkovou zAlmvti u
upofiflA Khor OmaJnkých Hokolck
v HokolovnR na JIŽ 11 tilld v nc
Am ihtp 17 tliH 1911 rilIHho
ky Jhoii filfifi xiimřHfiiiny pflprfl'
vinni n llc (Y-clito iiiiij liýli i
biVii jf! nou z iicjzilařilťjfiíiilj 'Ati-
íllťk V H llllllill píi VNtUpIl'''!!! 2')1!
a imolni Ku Jm fj 1 1 ť nivílívň v
pořídujícl v'lor
Tlili lim TfAtYil ilulf'i' lili
lný II nlililiriiv holil' l(lc'(ž tf
ilimild % 1 j(t nil lihn'Mký zivml v t
J'-'5I I I ni iiiiiiniiiji' rcliiýiii
hvýiii pdnivcfiiii i'iV(n uvili v
Iniímlýrli (liďi li pí'1'hli'liovnl rn
Vliíi ph'K ulíi-í ilu 'tilu lL'H0 jifií
1M Illíl' 1'lHI PchCll llíiVUll HVIijí
llífli(ml Cil lii'ji'pc ' Zl'llV(ilti'll
nlilrilú iiíilil ii lnuli' moří nyiii
iii'ji'ii v IcÍMiým linlciiíiii vou
xfi ii xHfliMiiliii vlnili nic i nu
lnclilliill lioilpilí pumloiijli
- TAImr líoli-iiíii U
N A„ iiHpiiři'nlíi kvrý v(n5ní
ples v (♦"liotu dne lít l!M1 v
Hukolm íi" 'ílý pnfi liijďt vfli'r
iiliíjil jíž přcillirni'' prňi'c
Vnlii u jt t ntzk poni 2'n' li
iii pix liyliiijiiui' fa řiliit přAli'16 n
přfnívi'í lolmto hiiiiív('Iio a uhlí
Ií ii'Ihi Tiiliiirii v lujiii'iii portu ilo
tmy ( ni dimlnvf
~ 1'nnt Mnríi Kiikliímki Stu-
hkviiwii upf'l M- iIožm liijc piiiiini-í
"Kih li nýcli Ijilumilú" Když
hýlu pnut Kiiklínikí StiMkvuHÍi'Z
poiiliini pitní Kiikliiiiknii ii tnrlit
na pi'ii ('tyíi iinili' K u U I í 1 1 h U o
ni' (ili'ov'iii % l' I K t liylo po
htiráno jM-hyla xpolcniosli tm oh
tt I'k lili- ii'ji um ji-nž liyl
hkliidÍNi ním di"lnílu in hyl v závo
dí znlit Vdova doilnla od po-li-riioiti
íf 1 f m M 1 ktcn' jí iiiolily vy
xfarit na 'a Avink hVhlo iill(H)
ln'illilo lil liroinjil( lnou vdovu v
kriiíi-h phhIi' i lily v Soulli lima
zi" a Miki- Stnkviiw ii' m- j( po
čal dvořit Mik dví o inVu minii
í a iihlaiiiý n pani Kuklimká
m Topal ivala k- dlouho a nah[ď
ku piljila A vyhrála ti ino z In
tlít' litjioť tuh li ukAal i- hin'd
na počátku iiiíiiitl-tvl kavidlitiii
vťtiovav na HVdtlní litt intt f I M
z pťtii' t' iMMrsty Sť liýva
jíi tmi )fi"' potl-MiKal ' puk in'
kolik iiiťHÍ rt nirutciii n) koneční
cfky p nic utratil A na ko
nce zinícl Nní-paid Kiiklinxki
Slmk vaw ť oioiin nn o uiuíc pt
iifc a mi iálnj i-tavi id niifikii
na um I a prn! nkt-t o poiuoť
fíid Táhrt' cUh 1H ' C
II J uipohiil i na oulavu nvřlm
l'il'hi trvAiif idiotu tlíte ]
litopalu v kini 1'uttH fíivi-
iu na jii I I til ukvťltiti taiuiMil
řáhllVU ii V(lnllit Itttttl' tnj-
vMrn"jnit nř(idkii Vicclmy mi
ku mdiil fiťavy řadem tm jndA
ihne iiy l íilv in ju lii jřií
ui i h r#iki' ihjtitilt h (o pru
mVí iHilc nounftUli v mi a tnttirj
v iiÍMtii tlum iiAUdit ktrm
t nily wtudttl v j Iiiuiii kul
iliit i iVfttlidltV TitřUjM
l r r i tl itři i l'jti Miii
iwn judf táiti i utu tk
l'4V n ktt rtu mptimt ku
Vvté t jíl tyii iMh4 jřiprt
yttk tttvlK i hdihS
tti % I{u4 ? rrhU
dt
- V kftttl c t y dt
lUI liVt iNtM V i
ř dntdu ť t Krfitii k) k
tkl !) H4 Wtlttd hitiiy % t
vm jokntíMMK f-ukli l-t lU
l4 hlr M' ) kr Mrtt'lv
máf'1' z okťcnu Snipy jincticiii O
vcťloi Hliiít muži! nchylo lc zjí-
Hlílj
— Mpolck v Cyrílla n Mctlio
dřjii iiNpofuli't liHvelxké ponvíciuií
v nohotti dni! 11 ííjtift 1011 Kdo
ms vUvti dohh) poliaviti ruicliť no
íllpOÍIK no k(V'iih! niti !
Na jíním iníilň fiHnotli
june zprAvu o iiAIi7ii inrlvoly v
níž ptinán hyl řanuAř' W H O
včelou MA hc za lo že hyl za
veiíždíii u oloupen o #4000 které
nahý! prodejem hví Caeiiiy píl
inil jiliozápiiie od Hprinuneld i
I Overloii ii Kd Hack kleít zjiwlí-
li dle piipín") tiilleZcliýeh V Sálech
mel voly kvíIio Klence jenž zmizel
11 Mpiui po prodeji wví ťiirmy
miijt zu lo c He jejích NleCe nIiiI
ohétl veiihii a m koeoiurciii ('tok
Ihyciu ziih'ijejt vyAeirovAní Ovce
Ilon hyl pohledné vídén II nepiiii
!v Millfiťd IMe zprávy okrcmfho
návlmltilho Ihiiicnouji z okrcmi
Snipy Ike IhileN HoiiHcd Ovcrlo
níiv a zArovcú ncpHlcI po iniioho
hl píííel k iiéinii a žáilal za po
dání žalohy nu' Hel lomí udáviije
že mu zapálil nIoIi hciiii Když
v nuk ToiIck měl za jediný důkaz
'pro I vezení níkolík Slípéjí v Idá
lé Idíko hlohu laiiiemiii odmítl
hulí iiéiníli 7„ několik duí na lo
jOverlon prodal farmu a zmizel —
llVuvl mc e Ovellon hyl lehce za
'lícll Souieduv hoch llíillíl lak
ie praví prodej farmy n ohdežel
koiiiííu ifCJIM) a íjtHK) za lo ahy O
vcelona avczl v hiiířuáeh do Mil
iard Tylo zjiílélie okolliOMlí hu
doii dále vyAcIřovány
— Kadeti iv AIoíhíh unfiořádit
t v mdmtii dno 21 října 1011 v
in hnili DiviSu na již VI ulici
velkolepý h% k nímuŽ jíž nyní
konají ne na vWh NlninAch horli
ví fifí[irnvy KrajanA klef4 hy
n pHW loho dne HteAviti veíer ři
dohríí a animovanA zAhavř rietdíř
na tuto pHIcžílOHt za žAdných o
kolnohll ncziiiomcfioii ZníAlek
hude n H liodiní a vulupnA za jed-
'notllvou odolní 2'i ('eritíi 1'řipra
I 'i :i (
ujit' mv jtr iiiii
~- Unda okeciiiíeh komíiíďu
iIohIiiiic nc io Niiieliifrli op-tnéek n
1'írniou Standard Hlídce Co a níec
'pťoto že e již po icSÍ dolili zdrá
liá jiiicnovauc firinč vyptal ití
'za práci kleni vvkoiiala táž fir-
i
tu u pn d iicjakou ilohou na jťdnoin
z linut ú v Doiihii ('nutily I'ada
JlVfdi že fintili I' peiiézů in jichž hc
jchec nyní domáhali nnidné o
1 pra iiťna iictd a ttiď z toho duv'
du c práci i v tni iicvvkouiila tak
jak vykonali ji ne v předem podc
:pianú'h ttiiliníukácli zavázala -'Nyní
pak prý jí docela nic neálc
zi na lom jakún puiohein hodlá
'ic o vváe iiVcdctiý oliiiiii hlásili
Ukreiiií koniiiaři vc ví pn
'li ilid m liňi rozhodli ie alunipi
li ík m úmku z + n právní-
t ke knilloVlty ji ž jext tolěícl koil
' piá ni'ké knihovny okitiu ot
ains Koiič lila uavíeiia imi
okit iid iiolmi a Cn itiluicv mi n
nu cniitoii
j - Stařičký l Wiliiuf pře
Hťlťfllí Žc htiililiy itttta Jeho
juni již tuťteiiv a e ic miilu ii
!' t (de jilé hlíd jt ho kulic-1 VV
ilil m v iiiiíMilit li tliici h na cestu
if Satift-nl t hr do (iiiindy
Vntr la kile doufal tttráviti
tiVli in ktdik p-ediď h t hvilt k o
i hi inklil i- um i tnidoll
Jeitc d"ptto K tiítk tlujt I
do Onttthv m iiiil ! pro %lrtliitt
lltj!e lit Cc-tč ikrétiMtÍ Na
lildlrtí Ulil e let ptiliiitrt ktHS
!)) íntell ni p'let jní Uii i a
pattt jej dal pl hh'lott j k II lil
roii taM iv I i lv
vtai iU ] t ti!i'T p'ttlHt UI
V l diff t d iii d t to itiH iti f
l i ktrl ak lulmíik Jli Itf
ilxtdl lo lw i ťltt aiiďoUie I
ítntit l W J kt ih autltt
i hu uv iti nv a Kt tíM
íit k i vidaty likv iuiiiKi n
tičt lťltl p Iilhlt
MmaUtl r-piMtk4iti lUlt
ptt lMtidiil rh'irai Ittfutrmtti
! t dl-kt liliu tirl kl ti
k-li 1iaia jim 4 X atr úU-litl
udivajt ir tl I Ml UV
dcmoktiily OmIiiIiiij talo tu bulku
zcela pimlací l utvořen! nI řed
híji vy o tom jak mu ktetA k! runa
početně dala rcKintrovuli t
NVnrily llitin Nimi NmiiK-í
I 212 27! 22 22
2 2li Híi 15 21
517 211 7 II
4 !0IÍ 200 12 21)
ó 1117 m 2í i:í
lí :i!l7 221 25 :ir
7 Mi 2IH (í 4
M 2!HÍ 202 20 I!)
0 'I!KÍ :il! :j lil
10 512 2!)!) Hi 17
11 :i5l 2:ií JU lí
12 5H7 Hifi 2H 5(1
4!IÓ2 ifí 201 24
)evaleiiácílctý vý
771
HDIÍ
r:iH
!)()!
ihi
i!io
M7
7lí0
Klí
líló
M7I7
Uncar ('din hy ve ělvrtek vcécr
zalícil policistou Itťowiietu před
Knurovým divadlem na ohžalohu
ze hc nepořádní choval 1'olíci-
ita Ivedil že Cniii před zmíněným
divadlem číhal na svého kniiiaeá
da o kterém xe vyslovil že mu od
loudil jeho míh tikii a žc ho proto
uiuií pořádné fixovali V kapse
oděvu jeho hy nalezen otevřený
kapesní nuž ( 'iiíuu v jiřípad hyl
před policejním Moiidceni jifojcd
náván v sobolu
AleMiiuleť T Hiiller protni
iniiliií pěstitel dobytka z Caspcr
'yo byl v sobotu činné ráno na
lezen V koupelné hotelu er
Ira nd jistým hoslcm mrtev 1'uit
leríiv aynek udává že jeho nice
asi po půlnoci vstal a odešel h ihi-
jznámkou že se piíjc vykoupali
1'oněvadž uik on záhy potom u
snili licluííl že se olee vflhce jíž
nevrátil Kornnce zjistil že Ulit
h r zemřel následkem prinlkéhn
zái hvalu srdeční vady a že smrt
jeho byla tedy úplné přirozená
V posledních dnech bylo
zdejší policií zníc zalícím několik
neopatrných a prudce jedoucích
automobilistu kletým se bude
před plicejním soudem nyní zod
povídali pro úmyslní přestupová
ní městské' ordinance
Sbor lloleslava í 110 ] ('
I oslaví v neděli dne 15 října
dostoupení počtu svého členstva
na cifru 100 divadelním předsta
vením v Sokolovuí Sehrána bu
de pěkná a úspěšná hra " Svato
václavské posvícení" Čilý výbor
již nyní se snaží aiv zábava jež
bllde llásleilovillí d i Vili lei llílll 11
představení byla co iicjanimova
lléjsí
Dr I'Y Soukup který zaví
tali má k nám v druhé polovici
měsíce října aby Uspořádal zde
í-cbiii řadu přednášek které po
řád a jí Těl e Sukni řád Pala
cký Z (' M 1 řád Dobromila
řád Klíškii Přemyslovna řád U
maha ( S S suc sekce en
a sekce K Havlíček ZiUlupci
lěi litu spolků sešli se V ti I ť-l í
vtéer v mitnosti patrunátu svob
šludy aby připravili víc pul řeh
ně by pie Inášky d r Suiikiipa se
tkaly se v mété míšeni H l'ipé
theiil liejjepšíni Plťlstioi vn
bii pnu Stiinislav Atrpán tajcin-níkt-m
V Sklenička a k ! I n I
kt in 1 Pták Vvřiclirt celá in
la inciiíi h píipmv nýt li práci
ívuliiy puticliié výbiiiy ku vyřl
' ni lét lito a t ti se inňi nu- těšit
lni Inktdlk pékllýtli VeiVťÚ ktc
ii zajisté budmi l i-liv idčkt ui
Vsítil Ce hit iniiii-k Ví h Vttlplic
pni jednu přednášku stuituv t iu
nu '_'"ic a aby tlána bvla itiiut
kttžtleniU V y drt lllm Ut i vš hltv
letnišk lUlit st nu V ydrtl Ut
l! Vstup hlt V pro VŠrlťiV předlui
k ktert piuliv ánv biiďni pni
íc v přt-dfitd( jí a iict' la mm pu
inuíii t ticinisl icttrt Um ta
llitll r pillitkv plllll l!V kal
d nul a ifnifiiui- lť lii )i4 tiértt
IM "(lt Ini lť Ibnli éu) (
pit k! ll Vtěittl 4jttvl4
liány ku tSkAainl tiáit'1
si' pnib ii4 TafU Ottm' Hf
' tt H4 1 tl)Hn btlv tldttMi liy
teUtidut slv t'tiitn viUMni a
však ♦inlnt Mkválttv ttpriď )
knf ni it4)tiiiii jedcatr
bii ) I r ai ktt ry 1 stati
Otuatvi trtitt l tt Jrdutť
výeaz fďáiií jiřišlý od prcsidcrila
[iroMlředníetvím jeho lajcuitiíkii
jeal že by tnu bylo milé snídali v
poledne a obědvali večer Vyjma
tohoto nechová prý Jiných přání
Výbor oznámil úředníkům Youutf
MenV Christian sdružení fa ne
dělní schůze v Auditorium bude
se konali pod jejích ochranou a
že prujram pio uto schůzí byl
vypracován Hiibknmílílem s před-
Hfiiou Henry hiesereni v cele Ve-
dle kázání jest nu programu i ně
kolík hudebních čísel Očekává
se že president zaínc mluvil asi
ve ílyry hodiny odpoledne nu Ibé
ma "Světový mír" a ukončí ku
lem iálí
Minulý pátek stalo se polito
vání hodné neštěstí na novostavbě
paláce Svéluvych llřcvařii na ro
hu 1 1 a Karnam ulice Pří zve
dání a odstraňování strojů prask
lo tametio jařábii pod obrovskou
tíhou nákladu Tento dopadl s o
hromující ranou k zemí zasáhnuv
a iicbepcíní raniv pít zamésl
uaiiých dělníku z nichž jednoho
I'! K Kirpalrieka z Kansas City
dohlí ilcle při zarážení jehel smr
Iclné Týž svému zranění pod
lehl za několik minul po svém od
vezení do nemocnice (Matní
čtyři a sice: Claťeiiec Mohu 2111 I
Scvvard ul„ utrpěl ránu na hlaví
zlomeninu leví ruky a nebezpeč
ná zranění prsou Ivlward Me
Coruiick čís 2II2M Domin ul zra
nění lebky Henry Thompifi z
ICansas City lebečnl zranění řez
ní rány na prsou rukou a nohou
a zlomeninu pravího ramene II
Olson z Kansas City leheční zra
nění vymknutí ramene a zlomení
ruky Posledně jmenovaný nalé
zá mi ve velikém nenezp-čí života
- Kolonáda z ď'lí dvmi bloků
povede ku Ak-Sar lien třídí v tlen
zahájení zábavního kartievalil
dne 27 t m Na DoiiIhn od Jlí
ulice až ku široké ceslé na H hc
bude kolonáda rozpínal Clvři
cctpél ohromných bílých sloupů
bude postaveno pod řízením ta
jemníka II 1 Penfobla Pilíře lul
don umístěny podél nhoii stran li
lie dvou bloků rudoii nádherné
osvětleny sty elektrických žáro
vek a mezi sehnu spojeny zářící
mi iírbiiidíiini Kulonáda bude
tvořili "eourt oT Imnor" klerý
bude ještě umělečtěji spracován
in kdykoliv přel tím Mluvě o
přípravách k osvětlení pan Pen-
fohl IljiŠťllje že bllde llžilo dva
l"át tolik žárovek a několikrát
v í''c Velkých ublullkuvýcll lamp
mv bylo užilo při "Ak-Sar Itcti"
II i i 1 1 1 V I -} 1 let
P I Whcclas ÍI7 sev 21
ul byl minulý týden přepaden
či ví ini mladíky na 21 a Daviti
pml ulici a obrán o ifl a klobouk
Icilcii z lupičů by l později v v pá
trán a zatčen I Mni c se jménu
je (ícnrirc Coffi V II jest c Siol
City
Itývalý iiiaynr města tUnaliy
7' h t sJarý (ieoiijť P Pt inis a
l llilá Alluta A Nt-lltiv i rovněž
llniilliV lyli v sobot i odpoledne
sineht in V lliitilem V Chitii
w'u o lini Ačkoliv pan lt mis
jt t již bělovlasý a právě duna
hlljc tiičlvitiuy Století Vtkll píce
í se lldadul V ě svťl plttldásil
'e i troufá tlMÍti 1"l et Na Mt
tmě výstiivc V ClliciIlJU V Itikll
s'l naslupuVid ttinaliii cn inavor
Ptll Melliii je htiitlilllt t m esltll
b ho již tii tirjřf Ptnit is Trnití h
S idiu prolistoval Kvrupu a v
1'iidvné rtlid řiisnpis který jť-
diliV V idileké váhť llijll i
p v ftl iitjii! vlády St bt
liotllrt ll' Vrtil St v Úíkťlll
kitnťku li J h pfátt l iiiiivttnt
vt-h v tloiné r II M dbra hvv
I hit kl til pHliit Uiiiu V do
jh' Úiitdtvtild V Omaiiť
Mt 'itt ii4i Id l n uta H
v totmi # n "' tfiaduoval
l tlt aLtd nul f Pal tliinirtnit
pi ťiii itast-iipd iidin
ikni ul t lfttí'tt tlmtí1 v N w Ytř
ku V ttn-r 1il tialtipi k vnj
U kd tsfU I 4i J „
dvjt tbt IKiidfia Vrátiv ta
ťvval i tu ktt v i tu b Kthlfii
r 1HIÍH zbudoval park vě-novuv
je j pod jménem I JeiiiÍH-Park na
šému míslii Mayoreui zvolen v
r 1H!)I Do prvního maiiželslvl
vslniipíl v roce 170
— Ku zpraví o ncsléstí na
wliivlií bmíovy Světových Dřeva-
řů kde Zliííen byl jeden lidský ži
vni a ílyří dělníci těžce zriiníní
dodáváiiie fa zodpovědnost za ne
ílíslí dle výroku koronerovy po
roty nese Deiiden Prcck - ('un-
striictinn Company v Sl brník
Ncšlíslí bylo zavlněno chybnou
konstrukcí ramene jeřábu
K alTíře pnžáeníeh komÍHii
řů v South Oiuaze sděluje se ještě
že kroky podniknutí (řuvcenírcin
Aldriclicm proti znitiiétiýtn komi
sařiiiii byly 1 ruchu ukvapeny ii
licpněítiilo hc h eventuelní 1'áziioil
obranou Právní oddělení zdá se
hýli zaleknuto a uznává že bu le
těžko nalézt i cesiu jakým způsn
bein se dostat komisařům nu klíží
!uvei'iiír se lišácky zbavil staro
tlí hodiv Ion záležitost právní
mu oddělení s poukazem aby to
to sutím si způsob obžaloby nalez
lo Dean Kiiijfer návjadní který
řídil za (uvcriičra celé vyšel řo vá
ní a pan laipídiiM strávili spnlu
celé dopoledne v pondělí v přetřá
sání ntáky a detailů soiilh omaž
sl:é výsady ícharlď) Talo vý
sada dává výboru právo povnlo
valí a regulovali saloony a jine
novnli náčelníka silícíc který je
podroben nařízením výboru O
lázknti nyní jest co se slovem ' re
gulovali' míní deslližc výbor na
řízení vydav i rozKázav jiáčclní
ku policie toto nařízení vymáha
li učinil již tím svojí povinnost
pak bylo proti členům výboru pn
sliipnvánn nespravedliví Podob
ný případ stal se guvernéru Shnl
Iciiherucrnví když chtěl zakručí!
proti požárním a Mdiccjiiím ko
misařům Omahy W T Thomp
son jeiierální návladní iiemuhl
nalězlí ani jediní cesly ku zákmi
(limit zakručení proti členům vý
boru byv přesvědčen že odpověd
nost za vymáhání prováděcí pru li
se Mpuéívá na náčelníku Donahuc
ovi proti kterémuž koneéiiě byla
žaloba na propuštění z úřadu hi
ilána Jestliže Jak se zdá láž
právní odpovědnost spočívá po
dobné v S Ouiaze nařízení (nivcr
nérovo k propuštění élenů policej
ní a požární komise může se stáli
illusniní pru nedostatek právní
met hnily
V pondělí večer byl jakož
to podezřelý Ve spojení m VTndoll
I v i i Imia farmáře z okresu Sarpy
Ziitěi li lvi Kobblcr Ze Splili_'ťíeld
Tento je 2ň let htár a vzdáleněj
ší příbuzný Overtoiiův Ačkoliv
se těší dobré pověsti byl přece
zatčen nehni' ni lo byl který pro
hlásil že poslední' (hertntut viděl
na živu Kobblcr vyjednával pru-
dej fanny a byl též při tom kdvž
((vcitoiic peiiíc na hniiec přijal
Dopisy o llichž se ujišťuje
že obsahuji diikay spiknutí mezi
líitbcr W Plutiiereui a Kateřinou
fidtumv mi ku zavraždění ni'intla
(Jiiinuově jfoii prohbišovánv obé
lna niiVi iiv ini a padělaní Párek
ťy I zntécii v Ouiae iniuuiy t Vib n
a nvni se na háí ve vé id v
Mitt 1 1 1 S l„ kde přilnini Peda
(lllilii slnii se tbtt íliti tilii!flíhn
vyít títviinl ukulnustl obklopují
ji lm i Plotu lovy Zt llV stult
Sj- puštmistú bvl „bi Mam best „dc a
ju vé v úterý t!„„ K''{""''i"u
H'ni stům iištiiiikit je iity iit ) 2 Haltimtirt ( Anlvcip tn in
š lm iiuxtii 4 ní ) v tšina je ''"ďlinu lSbt-tftvva linut u ku
litvvy a Nfhitisky 'šeik tlkt l-' ""'! l"inlMia líolhrda
♦ jsni (isltiun iit Stalt se
tak U ptdhtli 'triii tc t'lt 1 NtMOtt NfVAl li Anistl
ktiivt nf jsiti„itnt prvtd til ly r11' llrtiubinku
Pt vtd Mnt j i lábdbi pwi 2 NtxďlW tbt V'i tdniii a
mi(a thail OtMiidfi 11 da f M"uiti ku
l ětviiý Bsitiit V V Deiiiaw! í Ntw OiUjmu Vntvup
a Idavnl iiupiktf t IíoUtI S '!tr''' M'! ltnf"ta llaintmku
Miaip i ahinv'iti tvli 'Isudu
konvi m i j t QVMtrtU tl i lUf t l 'iiv
- Kpíiva ittěitsi ht tivUl 11 b'lk ř in i) Hanit utku
i jtti Mtupky lti a radltihi T' ' iv' 'I'"1'1 M h slt rt
a M iMt tsona kttnt jm iu 'l Tt rslu
taň kit vv tfi kl4dtdkoy j t Bttl Vntslt rdnut
vid n - pHkvl nvt ti #7 tiik Ibtidmikii iviipbt hu lín
tiiaiskvth hatib % Nrt YtMk i'i S Tínv la t%rt tt
fy nziiiinila v sezení jiiealkA rá
dy že db mínění komité! u bun
dy nejHou neplatní MÍMlský jm
kladník tJillín sdílí zprávu tuto
bratřím Kountze-ovýni Dudovy
místskí ťiniífM a žaláře budou
podrobeny důkladní prohlídce
zvláňlí zdivo a dřevíná jirAee T
Pelersoii navrhl aby byl mČMlský
klerk [MiiikázAn zadali čistění a
varnÍHOvání vnitřku obou budov
cckIou veřejní soutěže
- - Povolení k súatku vyzvedli
si krajaní : lan Curej 21 Id z
Omahy Kateřinu Kluza 1H ct za
South Omahy
- Cenká Sociální Sekce Karel
Havlíček Dorovský uspořádá dne
H října v H hodin večer divadelní
předšla veií v Sokolovně Hráli
se bude oblíbená veselohra "Chu
dá Holku"
— Clcnáře naše iifiozornujeme
aby sobě laskavé povšimli ozuAui-
ky p A d ňÍKlka eh valné známí-
o zakázkovího krejčího a maji
tele jednoho z ncjvélKÍch a nej-
niodcrnéjí zařízených krejcuv
skýcli závodů v měslě P NÍ-ilek
pru sví solidní jednání dodělal se
v posledních málo lílecli hk vílího
úspěchu neboť dnes vlimlní sku
Icéné závod jakých jest jeli po
skrovnu ve méslé Aby však je
ště mohl lépe čelným svým zákaz
níkům posloužili pan SÍslek při
jmiil do obchodu společníku a
novou společnost pod jménem
"ňistek Tailor" inkorporoval V
nové Dipa Irové budově City Naťl
Manky závod jeho zaujímá třeti
nu celé druhé podlahy Vedle
mužských obleků v závodě tomto
hotoví si' líz dámskí obleky Ni
kdo nechybí když navštíví závod
p ftíslka a prohlídne sobí jeho o
hromný výběr nejnuvéjších látek
na šaly obojího pohlaví Dobra
povést může hýli každému tou
nejlcphí zárukou
Minulý týden tyl Allen IVr-
man z Kalin City okraden v Ouia
ze černoškou ' 25 Jeho přítel
Curi Jenscii byl oloupen o $15 Je
jich historka jest jen opakováním
historek vyprávěných na policii
každou noe V mnoha případech
jsou ukradené sumy lak malé že
oběti vůbec krádež iicoznaiiiují
Asi před týdnem byl zde oloupen
o 150 renéák Kurt lairamie
~ Na žalobu podanou meziná
rodním celním departementem
spolkový maršál liaze zatkl dví
ženy známí pnd jménem M II
Cnrnish a Kiuma Oshorn z éís 511
sev 20 ulice Tyto ženy byly ob
viněny z přestupku prodávání li
kérů bez uplaceni vládních cel
ních poplatku Mvly dány pod zá
ruku každá na +'iO()
LODNÍ ZPRÁVY
Minulý týden odjely dopravní
lodě následujících umel i k ýcll
přistavo do Kvmpv
Z Bostonu tbi Hamburku lívt r
puolu lmi lýim Mam hesteru
Ifullt nbiuiii
Z New Yorku mt t „mu
i ""''celony Mitm t ai iliralu !
i '' 2 nevy Obiivuvva fíeeka
MlfUehuiku Ilaviu Iivcrnti
''""ilýna Neiptlc Alětiiit T r
l 2 Philadelphie tbt Aitv ip Že-
'lá vy libisiíivv a Hamburku 11-