Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 06, 1911, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK DNK fl VÁM 1911
Struna 3
♦ + + + + + + + + + + +
+ Z PkÁTKLBKÝOH KttUHÚ +
+ + + + + + + + + + + + +
' Z UUKíJOllY H ÍMk ~ Tuk
emmo jiuluou lrnvíóki imíý čtimi
H Jttkoí i ct rťdttkcul Muwíiii o
rim) po tak dlouhém ííiuhí (iicí vw
iim vrátit uuyat Mimi jemyHÍeli í
jmun už tuit&lil bačkory Nu tu
iw Ačkoliv )cl dnu počnaí tuko
vé i' němí ?lu íaí byeli mi j míl
ímtAlmout Jí A po dlouhou dobu
ku unvyttkyLla od nw v milém
"Pokroku" tluUtk rdv Nri a
tíii ííu4 etj jHfiu přeuUl zprávy
řJlHÍIftt IIIOC Btí to ulit tJt!llléllíIo
ftittiik A Koubu Ktiilo J'-hU) obeíjij
dujl koňmi a n!dk tnolUtt Vojtu má
jtořid jiwt6 nmtíčkit z vú díloy
do liimtineo iihIíikhii li'':Ii'n:i wí
I:ul Klúlc alo rUdný % rndi neuS
doMud b'Mftl — a Uk to jl dálo
0 ! týít! úrody U byU ui-lkem
don LI dobra ZojoiAna koma
bujn umí 40 a p0 biiÁlu ) akru n
jcHt víUínou již fnritu odrontlá
ba korný ruono již na pulovie
rralé í)luno pniíoLkiinutí it pM
rodt každému d# MiWrn uvelefiíí
#Íh1íhi' fieiiHtiVÍH NídUerá uiínU
byla navštívena křoupnuti kterí
vio ritieily lak } rolnici v pMi
fonýeli ilintríkteeíi mou lobo letnu
iteudékjí ba dokonio- budou í rá
di když budou mocí jak ř1k4
vyratíti klín klínem Tak přvei'
jen wli u mi býlí pravdou n db'
Nkutkfí fi'"kt'rý'di lidí přij-leine
korieéiií k tomu iMudkij b jim
dal pin l'("ib bbivu J"ii proto aby
ní míli kam dát klobouk — Anton
Vb'i'k váfoloTiiň zdi' iiiMiiý jnko
"Tomla J'odáívka" hodlá ai v brv
kflilnbé uďMatí výb-l d vlio hý
VHÍÍdio domova ('iiblvuM Kanu
Tonda je podnikavý" a byl by to
mu i oženit jen kdyby prý holky
nebyly bihvó! Nu a lo Toník
je iird nal ý ! - Senom-Í! oráni a wlí
pňenice jet teif unhi priee fl fiej
jintejHÍ výaledek UU-rý nám lo
bo kyne ji l ten h' mim pniee la
přijde jeíité zpít - Na Ntálni vý
lavíí Jinl Hukoty bude prý také
lítat nijaký aviaik To bude iwí
ponejprv co budou mít )akořan'
blavy vzhůru! lreffory lak1
limíe mít výMavo ale ne nmtd po
dobnou té která te hijile odbývat
v Han 1'Yaiieiřiku liml to yn
va váeeli plodin které ae v okr
mu iiawm a v Moioednini okresu
Tripp moboli n ípéelieifi pénlovat
Podut výbavy lé p-ni ten aby li
dem jiebí není enli podzim bílili
proudit na lííee bylo dokáátio
r o váe Nkuteéfió Me dá cd" vypé
aUival a jaké jakonli Neopome
nu Vám vile důkladné vyplili -
ftíká blupák a jebo H fii
lebko Ke od rtebe roouéí Tilble
prý jeden profennor vynašel ťa
papírové pelif-?e ebovajl V Nobé ví
mikrobu fH-ž mou-ba ab' řa
rnníl dodati " laké dají uplit
"wibtti" ik-žIí moiidia - Tak ny
ní UŽ fiiiwím ukooéíl lo !0 jeit!
vím poneehiiti mi na podruhé a
byeb lak najednou nepřine! Ai
roka" H pozdravem
Váelav :erný
KhATONlA Texw Oíná
redakee!- Slíbil jacm e vám 7a
tlu obéjiH néjaké zprávy o avé r
Nti na Jih 1'fedné mtMlm m vámi
adéliti íe poéasí jo tA výborné
no fiwx- leplu vláÁt pak veéery
jVuu itd" doMtt pHji nifié tak ni
lnŮe ělovék V ln'l dobřo udpK-i-
nout Zaénu teily % kraj" daká
Oroda buď doma v Nebnwe to
viieluu % It épe Hi já ale v
Kanii jii ni té pihlivil jak ml
ly mlři bm ali ď-ilé UoaumiI
n již bvo ď aby déif korní
pointdd l)o t i k HUdio i V léeb
liejlepÁíeb ukreiiel kd' ftliad JÍ2
!U Tokíl lieědl en Jet H'e ll l %
upatni úrl4 Li to t w budou
i 'ti i úrďi t ini niabm tď v
lí#t -U kdo jv tn jun b'U ldl
l kónu 1 i Ut np vriVnt
'itHd Jm in b t I' j M I
lepy )#koo 4 ky nnt lék
btdln l Ulit Jř l'UbU MUrfit m
lllll vi(iV(t j aklu ' Jf na
U " a l polinu bude lk-t t téikii
P Majh nrb inUly ni-uuj u l
t i l'r tlkbkb nutí J'iu J--1 li "
ti Uk jm lidu tuu-di k M'tiď'1
itb ) ti Ve V 'l d t ii
i líl V T' % 4u ) n k
1(1 npťlliA Vblt V I- # i Ikll
tak jk i jinlv MMi Uk#
h li n k ii jdu ii uř(l o i
J- li-on ti l l '' )Vi pni ei
! v t i v:l ' kuot ůiiln
líit A pvm 14hi p%t 1 1
ií ri vóuiiu ki r lu k
i i- r- tt-jM o jHiiti a i
eena bavlny jeut donti dobrá ueb
e poMiid drí libra tne i 11 a 12
ewily Sklidili tudy farmer %
bulíku bavlny z akru utrží sut ni
od $10 do $f0 Dm 2tí rtrpna jámo
doHtali pěkný diSř mÍKty vSak
Héilť (en odobalMi! pravému vodo
pédu Tu a tam prilelo aaí 'i diy
tfil pékfió 'á m jmííná tráva tm
lenat a néktírí už zaeínají izot
i rambory Ibtvlnu led abírá —
kromó nooioenýt a lenivých —
ukorein každý aln rozumí ae Ia
[ fiei tu konají víítfiinou íerno&í
vSem (''i-Ai a Nřmei na nvéni poli
ubírají mí bavlnu Mami ale Amerí
iiUié je(jnijl z vijlií íáalí délníky
řenié kteří jaiuiiMi tu domoro
dými Milenou zdcjMÍ teplo daleko
Miiadníjí MuMel jacni mu nrhi in
obeíiixleui v Han Antonio kteréžto
iníto jeat knímif! a rlravé Pří
té pHIeŽlťwli jel jaem m také pi
ilt vuL na auuríek5 vojnko jeA au
leif nalézá v le-ní poblížo méMla
Hun Antonio MyMlítn In páti"né
piliny vojetMké kryjí aleapoň nelou
ni kel )obj jaem al iiaMtoupíl
'ltUí emitii a teif Me tlaMni ku Oni
veMlonu kdež - doufím — ae jíž
brzku jn k né v moři vykoupám
leilliže iiine tam nejxihllí néjaký
lalok budu vám za lýden neb
dva íli vlec H odrnveiii váá
fiiidřjeh honat
Z KAVKNNA NEUli
Piin dna Přibyl zednický
liii!rnl'toe Ord přeMtébovul w
do mí-Mla loúi-bo kde doufá že
blule udil hojní1 pfáee do oboru
zedinekého Kpfťlujief
Před krátkým éam-m přijel
fui mivHlévu pan řViink llobáé z
llowelbí anií-Htníiíďu takto dobrý
éeký lékárník 'Ar'r zde né-
kolik dní v nichž mi ty nejnntnéj
i obchodní véci vyřídil
Minulý lýJeii po váchíjy tři
di v přijelo vellď muožatvl lidu
piidívuli Hr do '(Hind blbnul nu to
lífvllo Věc tukovou vidílí na
díytm miobéfnu málokdy v ži
vot é proto každý byl zvédav pa
třitil to moderoí a velké léhullo
- Iivadbi a j i in Ziibavné pixl
fiky zastavují m- v inéxté iiiihcim
d4t éiiato a mnohdy po celý tý
d"ii dávají div představeni která
b'i celné navít ívcím bývají
- Ivíi kapely doprovázely naáe
IliHté brúée loijic halí -— do
'airo akoro dvé káry ccwlujfeích
a návAtévníkrt j-lo mcIioii Zába
vy míli ovMefii viii-bni dowli oIh
zvbiAté kríwiiií- m: vyjímalo komi
i ké a žertovné a troje ní hudebníku
a bráéii V Cain fudiili tako
v id velkým úéiiMtcntttvI nemalou
ridont
MlIHlIou Mobotll odbývabl vel-
lou achíjzi 1 (' ) Po híizi dá
ván byl banket 1 ' I) v ihí-hí-'
ich zimních je obyčejné ciuní-jilí
a proto můžeme zábavný neb vzdé
lavad program od Jediioly o"c
kávati
V nejdříve bude' riw ode
vzdána k obydlení nová a velká
budova MihlrtVi-ná míatníin ée
ik'm kontraktorfn p Joa Ho
cbcin tukto také piiotátoii Krauly
Sla včtíiiHkí-lin
Přeibidiioboi wdmtu byla na
' krajina p'ntižj-ii nilnoii průtrží
o raécii titkži- voda 1 v malých ď
liiiácl) proudi-m jako mal t řeka
rozlévabi Prudký M"ť pi-ii-l k
b in hodiny kdy skoro viiehnt
farmáři ve míwtíi nJízali W
niéilV lit bvbi n-Ul že by úiiiek
desté byl Ink hroný Toho tc
prve dověděli když odjlždóli do
H íi na Hvé fiinny Nť-kteiý mc do
liň Veéer t li VÚ1 lili tiidostal
li- b byli nuceni řÚVití Itil liťjtdiž
ií firiní- ř t n ď-UI n-tu bylo
in bi jM Íným jak pro p-duh tak i
íiovíika Ukk-di VUy byl při
j(dA w in-jvlei opulriiv přci-e No
lirobt-il i b 4 rňáiiýeb u I tbutí a
!ll!tí Pritl APi Ibdub cent li
di lnů přeji t dobři- nitwdy a vo Iti
f" cct H Uíll 1 klv tu již
ll-t pimífdoini l(i-tí' lj mihl ul j"
lni ibiiiinv t iiH V4UÍ U-
hH Itkkol) 11 ' "' Ht d III HVÍ III
u'Ué nbil b č4lny inl vírii
" idd f ni!iií -i I t t% IH Klim V
1-ruou nj in koiik i i i j
"I a V't4 Iklill4 pu
V fs U ti C(j( ť Í Hk'i jlelv i'f
h lii bvl i íldlí IH' je by bvl
(-U4i it tb' i in % 4 Ij hIí
k Iv 4 lOlě h)lt li piVI l Hi
i i p-l -md i k oř v i kamilku
! '4h v 4-4 % Nt-X prmd ti
14 r Mii iiit' d ljvdi lvr
) ' k V 4 #4) 4 1)1 VU
' íh 'ni 'fv ! 'i-1 l i ti
vytažen a jtří životů zachován
K ň i"i -dolcjiií byl namáháníur m a
tíži koiiA vrchního wuluácfi a proto
oneidián v jámíí až do dno příáll-
ho kdy vytažen u zakopán Kfiň
Len byl nejli-imím na farmS p Ho
luba a proto citelná ákoda majíto-
li Ihii zpÚHobeiiu
Zdarma obdržíto íjíhío hoMpo-
dáíwkého oilborného IímIií "flisako-
Aiuerickéíio Venkova" požádáU-
li jednali lc tohoto liatu
— Ten Marný vetfer přihodila c
také krajanu p Neiberkovi neho
da kterou by málem byla živo-
lem zaplatila Jeho J Mletá dcera
dk t hořejSíbo známo byly mouly
mírtly pod vodou a tu koné právé
na fiiiml w trochu uhnuli utru
nou což nu lo za iiiínlcdnk že w
kočár při-valil do proudem mu že
noucí vody a p Neiberk m dcerou
ocitli mc ve voilé AlZ-Htím že za
nimi v blízkoHli jel krajan jiný
který jim rychle záchranné pomo
cí poMkytnul ii dívku z vody vy
t'diiiul kU-rá ovAem již bez vlády
a bez véilomí niilézabt a na blíz
ké fictné opětné k životu přivedu
mj byla nókolik dní to ovem od
Mtonala
" V fieii-)i koiiccKovala do
jiíkná koncertní hudba ani 21 mu
Žf MCMtávljíeí vehlUÍM Ze MUlIlých
Itdíi Konerit odbýviil mc odfHi
ledne a M čec n tíAil w velké ná
vitévé iiiiáehi oby vafeliilva
ZPHÁVV Z LINWODD NEBK
Pan 1 i' Sedlický koupil
Koné oi piina Krunka Hladkého
minulý týden
Pánové d 1 Kaviin J A Ti
cbáéek a M HCáva byli v Morne
idulfu miiiulv týden po automo
bilu Pan M d f( zaé n chotí bylí
ve Mehuyler v úterý minulý týden
Pij n M šťáva je lani vezl v auto
mobilu K mláeii ii pana Antona
Trávnička iIohIiivíí mc tuky pan
df Hnutký ale buclatým' klu
Keni dne 2H Mrpna Hrittulujeme
Ondy no jeden rolník jel z
ménla a na eeté ztnilil matku z
kolu od vozu Pátral po ní až ji
Konečné naacl Když přiái'1 ke
nn Mléžoval kí na neholu a ko
iiečnít pravil: "Nu ale abya to
i'al do "Pokroku" to by bylo jen
liochu Miiďdni " Tak miiHÍin ml
čet neb jMcm inu to mIiIuI
Paní Kflová přijela k ayno-
i panu iiIcmij Křížoví aby řl
dbi douiáenoHl než mc pan Anton
' mvoii paní navrátí ze South I la
koty kamž jeli nu návitévu minu
lý týden
Pan (íco UicJianÍMon jeden
z iiejHiarAlch oaadnikú v Idnwnod
inlstéhov11 w do Preuiont minulý
lýden
Pan daiiu M Tománek z Uma
by přijel no podívat na maminku
a aeatry minulý týden
- Pánové M sráva a Kutil Kol
iii byli v Aloe ve středu minulého
týdlle a obeliiidelli
Minulý ty den ve čtvrtek při
iiimIu babičku I lo'ťinmivá bicda
lebo kluka do nuliny pana duuii-Mii
N íláiiivíwie ( jratuluji uie !
- Pan Jaroslav I 'oblá ze Seiiuy
b r byl zde ve Mři-du večer minulý
týden "t automobilu u puna Kutila
l'My
Pan M mulit i Clarkaon b)t
de minulý týden nuviitívil nyna a
rníllié
— Opít h mluví v nuceni mé
sté že prý liycboni míli jeité
jdicu o tu Mkitíit ddi by mi
v IiuMi-iii tnčftté mohlo Mřl-lit eb k
lrn ké ouví-lh-m a vodárna Arci
í ano Kdy i puj b ni vie lmí ď
broinady lak dá iiíi o vykonat
ale kdyi jcib-n níio ntavl a druhý
mu to n lidy balí tu to iicpitjdu
liikdy' Tolik VMk liíJ'Oio d iíliat
v june ti patnáct b I pKvbi opro
ll vHedldlIl n steilVil
PtU 1 in Ihkat Ji na pni- d
Ameriky prvd ítyřmi r-k opét
iljiidl p-t 1 mUK' vlnili Vy
1 1 din- aři Pat lrk jt j
I N b II ll-lv fVt ztlili ťu k ftl
(de Miihbil )ml ca lit ínimu
Pan 1 v Ti h tí k nt H
p livt'(l li v iin1 !!! iiduulV
tvrl k
Piil t iv r A
Ki íUO jt li d Miiiili v niun(e
-l'i autem ddu t nhtt%
Pud T Mrini 4 K "-v
prij-U ni iniiii v vrv (v
T K t 4k-v'
r vt r%Kvirfti t n# i 4i i
-4 V I- l
' V ! lS
+ + + + + + + + + + + +
+ PÍIESVÉDÓTE SE 4
o ňíínkii jiihý liude will iimli A
f oznAmku v titmti) lili uveřHjnA- +
+ Ii4 na vA olieliofl Mní5 vydfml -t-+
na okiiIíiiiIiii jf i tnM vAi ilohrý nt V
f obii'1 i
+ o TOM +
+ nmudU [MiiUiyliiiiii U kilu +
oziiHiiiujii ftinl veliké pokroky {
mtiehml jiififl m mIAUi rvu-li M4 +
+ MIM HU llňkftfi All 0JIUIIIIVIllMl(i mi +
V iinll přuileiii iiliiio nu oxiiAnikii A
+ i-litlef J( míli pi třllij-fidi iivnřřj +
+ nimi vínk htwm ítřiiAcU iImA +
+ pr'tll ii oni oriAinku iiiiniml hy- +
ouvoiiit NntiHla hvioj uii&in +
( ku JeAtí dinm io#eie uhm JI k +
fr iivnřeJnAiií m íljiým obnomoii +
+ binJi'l ii výiilcUUeru JIhM impo +
f- hojnu) MitiiAfidi ozriliinek imA M +
i- Efl i-niitA niipří jjwfifn Ailřnmijtu +
+ rOKUOK rUBLISlIJNU CO 4
f H17 W Ho lHli Ht„ Oiiiuhii M
4 + + + + + + + + + + + + + + +
NA PRODRJ
PROIM HK obuvnic 1(4 dílmi v inmtA
líítujicoit ooO nUjmMií iikr kuj
iifiil u rí liiiiimlník lu nt 4 ilolirmi
lenliiiciuml lOíiím předejit' pfitV
leivfiiil m int fiitinu lliitJify finl ritu
hnu "Dliiiviilk" illil do iclirihil
ulracc IkIikIo IíhIii fl Sp
NA MlODKJ polínky v okolí ÍJom-
Uek Nnlif nu Mlimnl vnik AwMkA
onndy vn Viilďy n !iiler okri'Hi'Kh
M 4lM '10 fareiíl 101 pemli-J ml li'!')0l) li
MUU0 iiťr 'Vitu ni říll i„ prtil po
l"llV il V-iilleil'iNlÍ lul foeNllI II uffilllt
Nu Mií přAvy ni' iilo vi fiiriimrN
íi Mi fi ImlllN lilllnn l' í iioinliirk Nu if
in-li eiiď nu V Kihni ''oiimtořit
Nehfnliu IJ :r
NA PlíODIM ilvé ililrí' furmy v
MifilicNolf v Itnnkii icihiÍi 10 III 1 1 o
holuth tmí oil MiniieMioíii míl
od ftové (rili_y Hiii lOo- HO ukřň u
íkoly pmíiii a Mnr vHln i ukrň ilv
Ulitu o kf'llli-lin V r I b h ' i"orl Sil
(limu l'iritiA"h jm nkluirn len kďrý
lllA velkou ci-II l ('rmlítlil ji- li'lllo
tieli v WiNftiiiNinii ttliui IihnI liici' ii I i
'lik ln-lleillll Ni vOIOVI'j roliiii-lvi Pil
luvle lniiol ii imtiilck na řiifriil Nplřilky
O pii'lriiliinnl1 plíle na iimjíliilii lt
tl irlíl' Moiff Win (I Up
NA VUOI)n1 lilii kncl iNlolin-vii!
( kriiloniiií) vhIicii plemenivi vihi
rujil'1 llellioreill Udil I-Vll4 ilokljll ik
iolei nu vyhriní ní nltiAi Olijmlioivky
i'ifiln i-o 111'plflvp 1 ' ''Iiieloiiiiilkii
limlíři' Nr fl'IP
11101) A K iloldn jdoucí NMflfíMiý
oliilwil PmlroliMONU V (Vin pmla Mik"
blnbart loviglil Nb
1'ItOOA KB liiMi n lilu vnl ulici oli
cleni pri pnliiifc fieli krňJAPia vmiu
hýl ilím n lolciii přléíiintj proilujn ml
i'( nu fminu In ( 'fWk T4lior
Ho Muk Ufi'
l UOfík HR v dobrém obi-liixlnlm mí
nIA inviriiu nu výrobu HuitiMi-h nípo
jň u mírnou pním Trt ilňiti pro oby
dli nu pruiJnJ — InvnA UI1ml11 ttn u
"liiiktituMld Pokroku" TymUll Hn
l)ukiitu Mc
lienjH' roKrt Tí kln pliti uči
nili NuinuNliitniiil inujl vyiiuiluiiii pít
liilot koiuíití urUciif kriAoVNkf ob
clioil v liohríiin mlW kilu Jo prii'c xtV
lil pro ilvu nnlio tři tlili Cnni vnlini
nlku PMčítiu proilujn dlruvl AilrnNUii
iiéli JiiJiiiiniiitriicii t I luif
NuJvAUl CsmIU KpolnřBfHit piiMttn
kovi nu íipuilA Vúm nyní inňn proilut
pfckriimié turíny vrlilun v ouremi pn
'hIi"iiIuh lowu ud t)"i i 1 )J 'loILirú ru
ukr 1'roiln im tAi-liUi farm&i-li jcní
nyní ti vťly bylu ilubrou l'roiliiiiin
V ii in tylo výtiAun it ilolirt) vilíilnnó
fjninv nu nul Nplutky 1'niju vúinc Mi
pnemky vo Ntútci-h nu jilm i nu cv
ro ' 'licetu li koupit nb priMlut 111 a j
ii funnerNký nnVilnký m-b uhi-liml
k'li'koliv ilopiAti n&m rnuitra and
Mcn-liaoťa Houlty 0o rtrut Ave and
1 BtriMrt Cedar BapliU Ih Vi U
HOMrHTtUAU 111 Houtki-m Onon
and ( alifurnia nnar new lt H un I Hu
bulu ian Culeny Malin lt ntiMiicn —
or Ořver Iwli-d Unli and irri
(att Ual frora H5 U0 np Itit lii Ht
utl tb Harmiiiiiito Vally frnni
#W np 1'rica will mnli[lv in few
yar Wrtt far fre litrratur anil
vi wliir# In fiud U txwl utiaui-a
(Vi i-ug writi itobiRimB) Smlbire
1)11-41111 Ciiliuifti'n 1'iinipany KU
nulu FalU Oritgou 4sfi'
NA 1'HOIUU p„u pi krklkua ibilm
I Ir 1 1 I h r v 4 řflil buif ku vll'u
nhill ( rhtu ituhvtka 3 tulí ud Hl
IV I N l-f lluward Cn a bUvaí li
111 Iitr4 eruia a a i-kuiui a
ua ihrl m akr pa f'ii(M HlmU
4 K trv a flu- v t IMt jit
l il thnak 5 U
RUas4 a)4iiiky v ki-i Kmlnl
tiu HK-avk tii a KhuIkII Nh Tv
1 1 nmk J" Vi !"l Ut m ailirlt
Vu iti ftvit uili iIm aťi ttUtia
vi s kiki t U i tf
i kiit wltkf Uíu lii l! "
i N liji t lAriani
tll- (Vnuku 7 l i 11 ll
s'iH kiiitřa iim ntui- i ki
í ! Iia t4 lit
t -a ♦' fil a'it
I 1 -m 1 l 1 kt fc l l
ii - I %i Ui IH tt akt i
i 1 1 1 ' I -atk
rt H
K % trttótiij tv i
ka rnouu a it4 h
inieii iiiiiiii
Každodenně najdeie nějakou
práci pro 1 H G
OiMéll varn vniíi Niiiiitnieiriiinňliit annbo roueká vim vníl plul
nokum v&m vuSi pilu im tetán ilffvl
trlckt utru i iví-tlivl iri -'
din i na výlutiieli ponvil vínu vylioiiA v krfctké iJolifl winoliu rodirtnA
iir4i'
'Au několik ciirilO ulili uMeiií kolem
hyML mírnili j"J IjHUuti třuba M lt bI
iiolhilíitvivlí nfi uéiiik (ibisvlftAtA Hturuti
piiédlku ž l'i koncil
JiuliuikiiMý 7- I H O utrojft jut nejen
n vyilr! vAm [rí Mlujnych vnwtiniHi
Cil yrilAtljn V Ani 'celu rilUHy Cliuu irvuiou prnci u jmu mmuím non-i
Mink rucl vůni za jcbn práhli HmiciMlky ty puk jnuu v pAilu jiikMiokotlv
noiíkíizn( nniiilrio nlirmlitnlinV
lupn& ktnriíto vluntnuHt 1111101111
utoti ii vfileic v NtilM ijoiinoii mvu a c j wimmi auumiMi
I 1 1 i i Miroj vyliovi vnM i iwln
mu vclllemli ll Krivfi I iOmili"i m lnny JK ř f vím l"ř noui
ViTltUNlnl lyn l'lll' í lioriiiláliii I nt V if i-i)Iimiiiii I i
1 II C iiioii# I M II e vierii v
wlu „IřiunH I r lUII II 1111
iilutii ul kiliiilu -hli'iiiiliiivliiiiliii iiIiim) Nvtilt iiiIbIiiiIii
1 1'1-lrtl litr Ulll' O plUMf Jl'll' lll'l II mil
lolernalionfil líaťvtuler
tniiiorioriii
ChlcMtio
I II ť ("foflIllIlHf kIHLt-Mř
(KcImii W'ln řil iil"Viiv )i'l „Mliliiiai fiřiil(iril
liiforinuw 11 ii' I) lidui (ohoIio fiiriinilnui WU' II
Mlo oí )iil(c iliiWilií nlky lýll) uk ifi'hí nMI
tiis rónA iih4y liii")in tiiii 4Ik I II 1! lufof
11'U'iil diiiwlli n i-ii"jii- -o o lom n l 1111011 "i
llllhl ril-ll ilflli' l
iiiun-tt In- liiulnvy fel"i4 nu iníi
((l oiiiijiiiont 1111 ii-l ilobu IW-uto čil A
JíVl) iibyvitlelíi [ři'H 'i0 čiiHliých m
iim v ímhI i't 11 okuli DrAliu tn4 t
oillioíky u plutí 'Iřlnikiiin 1I1 ÍI2U')C
iinmlčno l'fii!inii pru'li'j1 )i filivl
I Hilu lii 1 n fičtilc ý 11 klennliiický 'iliclim!
iim prmli-j MAlo liořl nu rie' lili?
II poilrobnonti v iloiiiiintrai'l I I
ZAMIUIiA MNNKHOTy (I'urk lít
(jínil oř MiniiHNotii) to junt rcNcrvacr
WliilH Hartb u okolí jn dmu iiuJhIÍIi
nAjRI krajinou pro človAku míiič yft
111'iřni'ilin Vlíilty vždy dJ-itiituk pňda
Černá a jileiii inipoi komu : duH
liibrUVeli lunitfi dříví blíkA trhy
míriiA pinliiiíiiky IlojnA jclrnk ryb 1
včc miiolio řVcbft jiř yiikoupilo i-i
♦ Hl prérie 1fln vzílMiinč řurmy tSf
ukr 11 tnul víín ill' v'l4leii'iNli od drA
hy indiu aílerií l'í At- Charloa Kl
ílčk I)-ttolt Bnekor Co MUm
POZEMKY V MICIÍIOANU řurmy
ovocná pozwnky nu prodej v nkrean
MuiiíhIiik 7h iii-JIk vii 1:111111 a liilikf
uplíitky Proč tudy nejiti do MícIiíkiiI
kmipít powtmuk a by"t avyni vlualnlir
pAnninf Ckci-lulí vMHi vlč o Michl
(junu (liStc nu iiilrrtNuii Jon TIiomihn
t'ÍK-1ril Avii MimiíhIka Mich 4ttf
ŠKOLNÉ (Moholarittijp) v obcliodnl
Skolí v yinarií Idncoln neb (Jrurnl I-
lund prodli niiIciioii on bii " Kouien
aly" Idniiolu Nebr 1'iAta o podrob
oh li tui J L Fluui liul Htution A lin
coln Niibraaka 10 tř gr
PRODÁ KE lučino rnnč o l!Sii ukrni-ii
óplnč plutem (ib'-linan4 214 akrů no n
vinlftuje Iirtm o ouiní ivotniclcli Vflr
nik vodu je v doiiiA a vndona rouruini
po ynfi i do innAlule rouWirli IOOiTiII
kurník '" keřů ryvíxu )foN Qll akru
nlfully dobrú lniikit vňerhny Ntrojc nú
druI půl míli' mfato míli vzdúlrno
ilout vody limn ulili ilobývanč půl 111!
Ic cul pofinku ďiv&íi na po recii plulle
1'řičiiiH iroii'ji ni moc 1'olovicn peuč
holiivr poliivii' H čekání UIiJhí H 1 -1 1
mhu 1'okroku 7úfiidu Omaliu Ncbr
Tip
NA TBODEJ 2') ukríi 1 míli 7Ánnfi
od knnce poulícni k4ry nu 1'umn Aorlli
ut 11 KlinwiMiil 'krliu latino na doptá
U 11 niiimcIů Tel lloiiif 74ÍHÍ I Krmi
Doll 7 2p
NA PRODEJ krtiná farma o H a
kurii tnlm v1 lino l'-'-i arku 'V
lv fjnn jn iijulnui dobrým plotnu 1
kuně II krt M jiduvicř l! niň i!l
lrňl"i iclt kli-'íi ivliliy
ilmjii vii- pik nťi #10 akr Pulu
vicn Imrl otutik m poíkfc na dcUÍ d 1
lii ('litinou M'!i'ti' uiÁíi majilil
ni pidruťinxli illi I lllribťjnk Mim
r Vi 7 1p
) UODA &H iUhiii ll ii it inu
li ulrai lvu IIUil' v í "M
lluiKi-r til Hrnutu Ne 7 lp
r AKM V NA PRO DUI 1 i kr
iiiil jnii- l Hilisl—ri 1 rKlI' v yMeil
mí mt Vil' V j l ř il" d'4
lmut pl„ nlřiiei 'llf J't 'i-i
(UMIHI-i ♦ ll Uk 4 JIH' IWlIlflI
l'i l im j-iki í k ) i
Hcl n' 1 i- Urk- bu luvr l"lia
t h lii h -tu l- i l V
tl i 1 11 il li u - í ki"l 11 1
lt w 1 r i !' : r tu ii I
I 1 'Ai l!IN TU
CViKY Kl ťKlk )i ~i knli
f 1 - a 1 1 Hit a a i -k
lf ul tii ' mtt i Hi m I
ii jititiml 11 i-a Vv
tt r 1
IfUJUt IRiťt ril 11
mí aiiv i-„v- ri Mtna di í- i
I ll jlBlt Ví I I
gasolinový stroj
pumpu mlýnuk inlAllíilui elok-
not k vám Dnjcn tm íami
lroj níiJl výkon vlim prAi-i ufiiž
ftelii iJluutió bodluy ani bynta me
xcelu pfumc u feel Npoliilillv od
vdi" výknnoý )o l vnlml ÚHirný
en pu wiuu runu runu jeiiu Knrmiruu
Kaia címt ýr lK 'ť" 'řl-
je inlrov&nl utrojn r iiJibvIíiiií t
ix 11 iiri mmrt ri-niiMn iiriir
I T II II-!" K --„„ ryl n
o I MI iik ij„o„piui m „i-
Company of America
USA
ic:
vnl piAtu nu lun íť-pu i'nulidlar
Mt Omiiliii Neb 7 i!p
I'ř!IIME KE říiiliiň ď ycit ro domtel
I rííci lurne jmi dvn v rodmÍ! Mobrý
domov 11 dobry plat llbuitit iť! u %'rn
IfubiriHlepi l'H0 No Hl Hl„ Omaha
Neb 7 le
DOTittt KREJČÍ obdrf nIíiIoii prAcl
a dobré mÍMtó 11 don Mvobody rlcliuyler
Neb IJtfe
HLEDÁ BE
11TJ:dA BK aUríí foliu — třobu
jedntin neb dvítma dfUwl — co houpo
dyiiči nu farmu 1'íAte nu mlriMmj! VA
Holiaty A bln Nebr 6 4a
MLADÝ rdravý 80 roků ninrf mul
lurmemkA (irtew rnaiy prou! plíny tm
miía o tA!í umítatiiAiil — innínoll
MinnnaolA neb Wíaflonaíttu Wvangelt
ckfi rodínÍ! kdo bych niííl přílolíitoat
přiučili an nn(lícké řočí ilAim bndt
pfcditoNt Nnbidky fuSInln nu: JoNnfih
llartiiiiin„l'liik N Diik B SfP
HLEDÁ Pr&ct na furitič 3 roky tkn
AenriMt dolilo zachovalý mladík Hlaat
nu u tolioln liatu pod rnučkou "Z" 4-f
HLEDÁ BE dobrý vručiiý krejčí —
Práce utélA dobrý pint IIIuhIo a u A
Ilermunnk Tyfidiill Ho Puk 7 3?
RŮZNÉ
VYKOUPÍM neb pronajmu řornick
obchod v muliun řivinn niČHtcČku Od
povědi afílcto na Pokrok rubl Co pod
mučkou "A R" fl 3P
NejlapAi ŽaludoínJ Lek jcnI Morka
rou ' padeM&ti centoví luh ve tobot
extraktu vyrubíiniiho r 10 Icčivých by
lin iiHi)t udolat domu v p&r minu
tách tolik Žnlinli-čnf IIořkA ra co by
nIm nitiNcli tht V kuMii léluiic od 1 ďo
5 dollurů dolikoK ale v nuiiiliých pří
pudech do dálky jame 111 umu I i wtplutit
ikorotn tolik (iriaii co jmim dimtalt
rii jednu tihiiv vyplul ímn nyní nx[ria
poufl tAm ktcfl nAm ruAlou jnden dob
lnr un dvč luhva John fikvor Drug
Htoro Cadar Rapid lowa 1 tf
KOŽEŠNÍK I Ncf pihoniký Hw-un-
tv lliiildini Ccilur Itaplda lowa tAdá
'by kti-H i-htíil nov kii)ciny nb pfa-
iv'nu mkIuIi tuto pr&ci nyni ťetřt
VAm nvnt pciiinc a nu pmlim jst vnl
'mi jiilno v pihu nejvrtúl illn na rA(ia
d 4ttf
VYZVÁNI! KraaiiiV řltyAn Mi
chal a loaif VaAkovč w (Adajl aby
piiiluli vi1 ndrcaii 111 Jo t1 Kanti
Hrumirl Ncbr ktrrt puk IM jt j
jmti jtiul Prantilku Vaňkovi Hla
dí 111 km 'mč uiNji byli v 'Icinu Sla
Jos J Paiiuska
12001 jilni 10 ulice
I" olukuv 11I11 ll lk v 'kci
Iiiktn a thiiHiiH v M-ittt Mnu i a
ttn tn poltrai a úf i p-ijiťat
AhiTK ARTT NAHOnO ~ VtUtSIt
HOtAMTVt
lliday (M f li iri t i
J 1 Wt -de 'U k l '♦
Tal Vb Tlf ptljfu k li kuli
Spolehlivé pojlStéi! itiíimt
II skatría y i44 a
l a f 4 '!
Nitltllt Oltluř
1 1 t ( -1 i ki !% t
ť ť 1 1 V i- k j -k 1 I-1