Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 06, 1911, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ř
J-OKttOK HNE C ZAřtl 1911
Z přátelských kruhů
Zlí HTOCKTON Kana — Ctč
n4 redakce I Přljmčte ardcčný (o
udrav vy I elčná žtenáfwlvo Při
tfiázlm zaae nčMíka řádky a
Je ncmyalete fa oal " v cl
vaaVw líale řiíÍHto zrentované —
Když tuk nčkdy jílu do méU
luní mnoho lidí k apalření což
uná í vzdáJeiiéjái lHU kterýž
by tudy eeatova) Jedu okolo fa
rem a tu v jedné drnkají na pi
ano v druhé brajou na varhany
a v třetí zpívá foft'(frř Niž o-
liehdy ' kfáaného dne zavítal do
Hfi'kfon pofdmionny cirku a tu
řlovfk uzřel obrovakou apolečnoat
Jídaknii Kde ae jen ten dobrý lid
vzal limb odkud přířcl ' J t bá
dankou NJ redaktor od " Ueror
dtí" který mč víe vypočteno
limb pravil fa účastníků bylo oko
lo i}M a fa Uoblnaoiiův VttAr
ahrábnul na :7M dollaru a fa za
ly peníze mohlo by" i fiMvf f no
800 aírotkŮ po celý nik Ale
kdyby čňatka ta mMa býtí nehná
na tni ubohé írotky způaobcm ji
ným tyl" by to prý hrozné A
přeeii by to byl frj'v lid
koidí neboř airofcj m-mohou Za
Ui fa len avčf uzřeli Některým
zemřelí rodiče f'i dčaané jiné ro
diče (íoiíí chalí naudu a jíní opét
bylí podal rčení Nad třmi aírotky
nikdo alzy neuroní a rovnéž í lí ai
rotcďové nemohou kly uronili
ponévadž nepocítili ani iaky ř
tí-U' ani láaky occe avého Jaou
poali kování a míata na mlatu a ča
aem a v lkou trpkoaií jeat jim (
koiřdřck 'bbba jodivui Niž
lnřřio řrduvít Aí jříj'' Hobíři
iořdiv 'jrkiw jodrubí lnidc s to
W — HlAl í ndiy irMíili
idy vyvř iim jffdfř imvii
Vftl jw tJ'inUy tihsw#iA prCivMÍ
ktí-rjř ' kolcíi 4-b ubírhlf Z
jíf jí nl f)yIiJ jek (yí' ky e
rfivd Ii-íi (dybovil My víi"bj
Jii ví'- ř dyhtivl byí'bořn
N- prtivotin (k(ťu]t-h() hMhhUiHL V
řftvodn tftkovřřn }le ílovřk n
hujiihn ft jhh f jíniii hrvt-ným
ÍUriirt in it uh]f tm rukou bílí r
kftvRky riivíli-ffii hodri" oři
Iii ofruboti nby fi'řito }fy ji-íl
)ijř(řjíiř ttb' v zfij6tí j j Kfriujíf
wJoa n fcby kríiíiji vybio
vl i'k riiI'duj kifwU zvuí
ní brojí' dď- {-fck vzwi-Mi' d
řttíífcfyo y koíri-i b m- ví nwl
Jiiří M okAfilift Jcuku lk jiiko
ty ko) uU'0 dfilJíítřliO m do
bru % pro(A h líduk nblmm
N Ui ijHlťdrjjí lldA (irolíí mhik
%nth'tá [)řéky KfAý U n tlo
vík v M(í U n nynlí fa junt bIiíJ
rií )[řivřn vřztl v koííáři- ja
ko tí druzí a ) tudíž řii rmiMl tr
Wiíííí vé ííoliy po dl4zďřd ulic
držHÍ krok A tu l tilkU-r}
jiídiotlívw nmy% fa c podru
hé jovi'Zř tž v kočáre ž on i
htm jlio nuí mít pr4vž tak
krmriA itty A v rnylle&kách tídi
ryboví ř řaly uultl wmríáJ jx
lídue koní h vzkHkfi "Do řa
dy ilrM krok !" Tk ut průvod
trn ubírá % ulic do ulice jwjcn z
Cbíxlcft vl&ccj uoby tvé niimtbft
VÉ KVcdflP rUCC HA WiAiril-lií ž již
dile n wlif jiti ZMtv( no prft
vol tcoT Nikoliv f V oUmiku
HMtoupie fji uprijulnřnd! jtJkIo ji
nf odznakem a [x:boduje no d4
Ik jko včera antb dica (o to
ítriamcftál Odku-J vliclml
přílli aneb karn vlíchui jdou! Ti
dobří lidé at človřka mou
drého a budili ehtft nvudř# ol
povfdlt řťkne I oeví a jcitl k
tornu dMl4i "Ndřjme Un avét
hHH ale mnlU-ma-li nllcjioe ha
lepitm Avktk tmi rclknd ikA
aIotřtnd lku a 14vy ?řt lcjJiin
Iteiidřlííme " H arJcčnm pozdra
vem vím iií čírfiftřftrn trv4m v fictU
Joř J!rab#
1 l ltAIl:N Nebr ~~ (tři4 re
dakcel Krvím jak bych vyla
Mio lirořftA nrltfrtí jJ ii vyHla
lo liyot lučin drab-b rikanfcla
Ht b n ¥ atalo v jdmé nunij
t Mftj fnaulf l by řyMii pro
lnut a Myl iaH k mJ5uII ku
l i ne li U k I i a V dívfcMin trytkti
louh i #l llftj inftiilrl k
řd pM n# rbtlje J Mdrírt
av(k vj hn idtři'a d pumu a
V"iií jrj povalili a přrriuíli mu
levou tuhi ftt kolriMiii Mlntti
Ut iU"'it I tl vnilhiA Uk
j l i titw U m rtjrnrm ndiiéfli
ba p#l Hlnl e dne J í rp
li )4 Vtírr l kl ř i Iji llt lili
wnřl ill ia řtkl le bi#
a nrlťl #ht iKfwljt ahi
tiw HiAj drb ttianltl llrll
vnitrnímu íruncní l'rvttí uwí je
Mi mluvil v ncdclí ráno ztratil
vodomi a v (títrí v ) hodiny ri
no vypuNlil avou Hlucbttnou duAÍ
(lpuřU'( fa ncpííí ví:c — pfiao
bíť mí t velikou bolít — Jcit§
podotýkim ío kon6 rozbili "tmy
mek" utekli 4 zumotali m nřkdtj
iji atronift a lidů nám j přivedli
Pozdravuje- viia lolcm zdrcunA
Ani žkn Akrdlimliiv4
Z KAIUII0l'K( Alubama — rt
n4 redukce "Pokroku ZApiwlu" a
"i'eko-Amerlckrho Venkova"
Předu véfm V4m ifratuluji k noví-
mu 41 rořníku a přeji V dm byate
mobil n vydáváním "l'okroku"
přečkflt jeŘf ale po! 00 roki neb
jeat l' krínn' člení Ale od mojí
ninr(- dofanele( neb jute zHjxMfinč
ii ziudati jí Hni obalili ujM loioi-
ny "Vk" a "Jindru" Prolil"
ditlft eel noviny ale kde nic tu
nic pnloM pomalu HwAn na
Ktňl a jeat řmuína 14 ae plAm co
jí je a ona ndaekla fa nic Mnč
(o bylo nipadn' etof jwtn tufill
že v tom nřco rriiixí bytí a lak 4
konečnč fo t ní vylezlo že jt jí
iilidinéH poalat rotnfiřiy a ona fa
jích in A- pořid roňJo - Tcř vnu
mulini wjčlit jakt jmc de rnMí
pnční Prvního kvřlna a ♦Mlho
de pr&clo jak jame riedontalí d-íf
ž kvčtna rerven byl mo'!
liplý a íakov' íej-lo prý u ti A ne
byb M5 rokfi V červenej jme
mřli prílnvo a Ut chladičjj než v
červnu 14 jwm vždy m ji
lm atrach že tu pro feplo nevy
držím a ono 'zatím jeat zde v lčfč
ebladnčji nežli ve at4lech wver
nich NejvWÍ tei-lo zde bylo dní
II arpna a aiee (eplornčr ukaovnl
107 kUiiM jindy jen íí a J0 a
teď už iud tm H líři f0 a ')2 af up
Tuk jame to afaatnč fřeat4lí (ifab
aluneíní fda nedoufal nikdo neb
wkoro každý" den doetavíl k je
ivnkfU hodinč vmek od moře —
ležíř meetečko Kairhope na namčio
břehu Mobílakho zAlívu z druhč
Ktnmy jt 4lív Mexický Mftc
čko l''airhopi raložilí dva američtí
redaktoři kteří jou tu ve velikí
v4žnořti e£ vyavlt4 nejlčpe to
ho fa jelen i nich jet zvolen za
aoudee a í za privníka Ti aem
f řijeli před 15 roky a když vídej í
u oaobnč ac přeavlčilí eo a jak
tib- roate rozepaalí ae o tom y no
víní h a dle poaledidho ačltAní li-
du bylo zde uaazenu fJl obyvate
li A mohlo jich zde býti už fniio
hi in více anad i lijíce nic pozem
ky akoupila íVdonie kter4 je ne
' hec za Žádnou cenu prodat a ta
kií neprodá Ona váVchno jen ren
tuje Já jwm koupil od jednoho
lihana který jeat zrovna vedle té
ťoloníe Poněvadž pak ve Fair
bopc není akoro už nic k prodeji a
lide Mále n atále aem jezdí tu vi
donce jakč jaou zle úrody íhI Co
loníe rentují a ai'e nevyČíatčný
vyk'wený lc Nčlído anad řekne
že to není pravda ale jeat tomu
aku Učni tak Teď jaera doatal
Ait norech aoiwedů ale vaíchní
mimo dva rentovali Jeden zřen
toval óO akrft dal aí pařezy vytr
hat a na teleh U) akrech aází aa
mé i kanové atromfcy Oatatní za-
ae afaví domky a atáje pro doby
ti k My ae tomu doma mejerne
jak jaou Jelté lidé hloupí — na ci
zím majetku atavřt čiatit vykáee
ný ba a k tomu jeité s kaidčho
akru platit M eentft roční Tí 11
dč U) mají artlř zrcntoviiio na U)
rokft ale kdyi t Who Whm ulí-
tek mají poataviné domky udč
lana ploty tak chea Cclonie aa
nich s akru ročně $125 a i více
rentu — Také muaím a vámi adč
lit neuvčřiUlnou takřka novinku
a aiee ře tde pletou do farma
řeni uj l"kt ři a advokAli —
Ju lule jil tři doktoři kteH far
my msjf a #'Ieii právník Arciř
že i na práel jednají a taini fil'
ncdČlftjl (eeh jiem de já jediný
(oxírm rodinou mtaká ae
nám xilr neb iiiáne liixluř iHHiae
dy NejbliMI ju dva (Tilcauča
ut a ktermi hraničím plotem -
íetlrfi jrt Nčllť f rhli ajfak řt-
dAk a byl tt rokft v I1tirru
fnbý jrat 3ňUy StoráV tři a
Cbiiufa JA bveh alo byl radii
klvby iU ly iiuMrn nijaký
e h Jr ie Jífé i tři m!l#
'l 1'MÍihti'jKi itrdalikrt mne H"k
lik ČtvřHSttk které by fde init-
Mv i U' upit T! Vlk ttrpflit 1
t f řl ''y U lh thi wi1 ié
Iikř t il iik ir wiu iifcati
1 Ml 1 V řr lt it Hm ii{ fř ilM
♦y'i m M jMra p„i tiU
y ní tn de r H M píurt iu
# ininri4m Ja Wiir
Z CItAU OIilAUI Nelr -V4en4
redakce I Nuže co máme
nyní tik právij iiovčhot Závody 1
lnu ováeiii ty jaou vakutku čaao
vč a nové aakumpak víak aa také
kde kdo o jičj zajímá a je přclřA-l'í'itia-t
ae Icccoa i ta Mluv
ná alavnoat pořádaná na počcat
poalavťtif pomníku nuÁemu Karlu
Havlíčkovi Myla to alavnoat pr
včho řádu která ae pry vydařila
v ku ždé in amťru byla to (wluva
vakutku 1 fiatu jiiá našeho heroa —
Hlavnoal ta pří dalv poailu ív-
akčmu lidu zde v Americe aby
lile žil a tvořil ve jmčnu řeakém
Tam na U- alavnoelí bylo vídčt
jak pealy mnohé noviny v očích
iioacho lidu zápal a nadační pro
naac zájmy pří vzjiomíwc na Ha
vlíčka Havlíček iří4c na myal
mnoha tíaícftm čeakých duíí když
vyalctddy nadíená řečí pří iwihale-
ni pomníku jeho iomoíku který
má lam v parku hláaat Havlíčku'
vy záaady a opravdu íevnou a ne
zdolnou vfilí Pylo to kráanč jeu
kdyby ten lid mč to nadaní pro
Havlíčka eriro pro eeakou vče
vždy í tehdy kdy ncalyaí dobře
naalndovunou parádní řeč Ale
náladu ta jřejde n rit čita za klát
ký faa aí nikdo ani nevzpomene
na U co my f'fh zde v Americe
potřebujeme ani na Havlíčka ani
na jeho pomník Za čaa i tí páni
kteří ac dn a tak houževnatí přou
o učení Havlíčkovo a kteří jeden
druhého zatracuje když ai vyklá
dá Havlíčka jinak nž on Jaká
to aatyra když ae dnen muaí mezi
nboii vadit aby a- anad dovčdélí
v Jlavlíéek byl včřil lí fa přijde
(Jo neb" aneb nevčřil O to a dne
tak mnohý pře — dnea aí vyklá-
14 Havlíčka každý dl- avé chutí
Jedni tvrdí fa véřd jíní fa nevč
hl Jedni jako vzr že včříJ uvii
ljí že naptwd "Milá chfivo avulr
nábož-iiiMtví" jiní zimm- jHxlávají
tiaíce dfikazfi že nevéři) Přou
idč o včeí vcdlejAJ a hlavní co by
tul lí od Ifavlíéka iwxhytit nechá-
ijí atnuiou Havlíček vám buď
vorem Sarít on vél lem d
kteréhož možno brát jaa na ir(v
ililežitjAi než jit neamyalnč
ílvaníf Já včřím rád ž kažlý
jen trochu íatelliiřentní (u-ib b
vící hny apíay Havlíčkovy a ž je-d-nkaŽdý
uznal imUfa ai uznali
Mírnil velkého ducha jeho w apí-
au Jeho vanoucího — ale hohuLd
mlo jeat aeí tčh kle1 jej hledí
fcleapíičt v hlavním nápodoldt a oá-
"ledovat l'řede vá:mi jinými jaou
řo hlavní žumaliaté ktrým by
mčl být} vzorem a ideálem od
kteréhož ae možno učit A ti naái
žurwilÍNté tAk čnato jej citují ala
akoro nikdy nevezmou aí aami i
toho nčeo k ardcí Jak ae jím líbí
jiho "Přialíbujte ai mné zrádcem
přece nebudu" a velká včtiina
jich ví že on odmítl peníze a h
jednal tak jak mu jeho duch velel
činit — ale aby oni aami nedbali
toho váeraoboucího dollaru a paali
pravdu V) ne — aby pro dollar o
který by anad mobil přijít ztrátou
některého abonenta řekli víern či
atou bifaJáo vanou pravdu do o-
čí Ui ne — iaaoniay a hleL' za
chovat váVm a to jeat jedna atraáně
ne— Havličkovaká vče Ohlížel a
nčkdy Havlíček bude li to nikoho
mrzet když napíA nčco co buie
atraáné pálitt Nikoliv I On řekl
od to napMaJ tak jak rnyalel krát
ce íiaečné ala tylo v Uua jiatie
jUti víea nežli v celých aloupeich
novin dmiijlch v tiiehž a je a
adravl polemiaujt" — na nro-
apét b étea4řfi prý Nr nepřthá-
ním Jeu vemčte do ruky néku-
rý ten tiwt který jeat nejlr čten
ten nejvřtlí nejoblíbenřjáí nrjpo-
učiiéjAi ald a pak ř kuřte eo je
v nřm iidřM ty vraždy ut4jeal
xaatfrlenl nčeo toho románu —
čaalo AplnA beícííméhof Nie! Tam
j- mnaaie tam není vidét práel
redaktorovu Je ai (toviímnéma
L ho lifjkultuiiiéj&lho ItatU a pře
aWd'lme ar r trpké pravdé U
tam aml vfibio nic kulturního
?dřý ílenář Í kdyby bt ebe
rbápavčjy neyt isli l
lr h In jinéji h aiitaačiirh lV t
luk Kdu jot tím vinni Jt naie
?t kko m ni ké ul) Iumiu ar tlm
ti aulrmi niiirjv)Í ikmllivým
I t čtenáře a tuÍU i pru éraké li
jmy Jak tVto prý al)Mt í ai
laik uitr fa čt akf ii iuy dji
irju datt aunrivké lm ltijl
V m -M anifiiil JVW prý
ínř4ly aitfii ky pvtié n a
I ý iVlý redaktor u inhfa
tt i Hiil i iM li ty ati
riké tuuít prvloi pí) i vUat
nč abonenti přejou ai míli liat a
duchem americkým Nuže tedy
jen mlčet Máme to pomčry Hen
Abíbol To zdo jeató nebylo aby
čtenáři 'vychovali ai redaktora
který by jím paní jak oni tbtčjí
A jak by laké nf i)át jeden dol
lar roční na lial a neamít ai ani
(oručit co tam býti má neb nemá
Proi bychom byli v Americe v ze
znává aneb pravdčpodobiiřjí jio
kládá za nutné pro avou cjiiatcncl
Víme že Havlíček mčl přálely nuf
zí chudými kaplany kteříž mh6
vikIž bylí bez protekce do avé
kuiIÍ tloukli ae bídnfj po farách
Havlíček nebyl jejich nepřítelem
on bojoval až ď poaledních avých
íl piolj velkým ař UŽ to byla hie
rarchie arÍHlokliuíe aneb byro-
nu Mvoboly abychom ai nemohli kracím i)t ncmiloul prázdná alo-
dupnout na pana ředaktfirka a H- ta plané řeči on bojoval ráznfi
ci mu jednoduší aiee ale rozhod-jtiti na tebdejáí dobu nebyl ani
né tak a talf budeá át jinak ac vlulencem vždyř přece jwil "u
nt téá mi můj dollar který ti dík Iíu avé vinuli piáVa aluaLi miiati" a
Vjm rocno na Iwt Kolik ju tocu
redaktorů kteří by neznali Havlí
čka a kolik je čtenáři! kteří ne-
Mvmpatízvulí ai: aíavnoati chicai
akouf Nuže proí tedy ty jxmčry
zdef Inu zdá ae mí že la verva
i nadáejti pro Havlíčka zde byla
už moc povrchni a jen tak jak ao
-ká "up Wdate" Není také dí
) kdo ak dnea nejde po modof
lavlíček byl laialední čaa v modč
a kdo pak by byl tak aUromod jamýřllcl a proto mčl tak málo oblí-
wiic viaai a viiounecivi aamo
jeat už tak zneucléno že by ae ne
ineJo vůbec užívat anebo lutpofi
ádnč prokouřit" (!o Um mi
rlj to byatrý Čtenář auiwlno mohl
ledy pochopit báaoík Machar
dma plňei "Vlaat alarň vaác zlá
macecha jež vzhlíží tu v ojíčí ]čuf
ee v zlodéjích lumaeh a dar
beeh a nechá hynout dčtí v plácí
klidné" Tak í Havlíček tehdy
iiin any neplaval a proudem!
Vaak ono to přejde a vác zaae pň
de avou cealou dále linea jeřtl
iM'žno yít zaťaté péaté a ztrnulý
zrak pro Havlíčka — v bojí proti
kojli oví -konkurentu také žur
loiliatovi i'o čaae ale i to přejde
neb "avét jeat jxiřád atejný a lidé
ho ncmní plivni aí atokrát do
moře ono ae nezpéní" - Od
puaťU! mi doalAl jwm ac dále než
jem zamyaj
okázalí že jeat Havlíček ve avéch
apjaech vy kVyatalovaný a fa tudíž
unii třeba véalj Im j o různé vy
kbídánl jeho apiaů Jedni tvrdí
i' veni jmi Ze nevěřil hJo ni
pravdu f VyamívaJ ac náboženatví
kmVím církví ~ tedy nevčřil To
není pravda I élitz-l býlí knčzcm
byl v acmiuáři - - lož véříll Jen
vezmi do ruky aplay Havlíčkovy
clí řádku za řádkou a pozorné a
Čti o jeho žívotč Dnea řektjili
nékdo jaem avobodomyaluý hledí
na knče aneb i na včřícího a na
Ira a opovržením a za nic by ae
li atal příUlem knčze třeba jen
ki plánka který má jouye tu chy
u že fal na knčžalví a že hliaá
to co on aám anad za pravdu u-
l-y u vůdčích krulifi A já včřím
zi j dnea o lecii nwK-ných fieakvc i
tou náhodou ae aljuie fa přiaj ao
chou jeho bude zniti řeč jenu mi
lá za kterou on tak rád Čaalo 14
ial kopí Mám atrach i % toho
ži i když ac toho dočká bude to
pouze hloupý "tfreenboni" ktarý
bude čeaky nduvit protože ti
"iřreenhorni" jinak mluvit nou
mčjí (Milí étenáři mlpuařte 45
ubírám tolik miata — jíž končím
hléi jeii jen ukázal že to uadáo
ní jeat jako bublinka mydlinová
n iJíčkým délem iro radoať Kéi
bych ac mýld u váe to nebylo prav
du ik by to jialé bylo kráaná jiti
tam do parku a vzdáli hold veli
kému Cechu Kaju Havlíčkovi I ke
covakemu Mnoho átčall vám píi
je K Mat i boj Hej ud
PllJMOřtSKÝTFXAs"
MAui v prodaji tlaica akrft král
ných taříacnýcb a vxdělanýuh fa
rem lovft a turových prérijních
pomnku v itřcdnírn a přlwof
ikém Teianu m mírné ceny a n
lehké fp látky PiAtc il o £iký
pozemkový pojdu Texaau ua
mam a ceny noKoraku které pošla
velíéín l „blíben l„r tni tit 1A11 í ldm) RA pOÍAdAlji PlítO nft!
fa na ného rm fUamt láakou ltl DtfífK Ro!nberg T
vi-p"idiaji Když přikládá ae bii rZiUX
veliká záaluha o vlaalenectví ne-j V Cl Kj Vj DCT
riní ae myalct tím vlaalcnectvi M„hh lltfUfth p„fmHnflh
dne prováděné Kdyby dnea žil wiafca Jako! I farám v Miiuit
vzal by jialé Ut avé oatré Jicro do Wlcmiaiu Mlrblganu n Kanailí V
loky a řekl by Iřďa tomu nejvél- fíJWaawiií M veikrb niat
a'mu vbiaUncl přímo co aí o ném VMlnmT''? lhT '!"r
itl '„ ! i 'i éít i i ir""'''"""' " iriri a lamina im
(litl jaem pouze nvalí a jak ac patří by ai iaaví- iv mt r n Mtntmi Jué
lil na lo lží vbialcnectví V mém Vwinkový- jalíiatl 370 Jlobart 8ti
fodiati lam v icchá'li( jako váu Wi Mlímaaota 47 4mC
de jinde na oalaváeh Jliiwvýi b
kde kdo mé ůčaat váiide plála
avélla a vlály prary jen fara
bla zatmélá kdežto při oalaví
líavlíčkovč faraká okna zářibi i
prapory na bodové fatní vlály
II ua vzor knčze neuznán Havli
Ček uznáván Takový je len béh
avfU Nad tím ac může leckdoa
zamyalit a nevím kdo by w zda
rem Juiitil lu záhadu Záhadou jeal
ni í to jak len ehicaký Havli
cek v parku pozni řeehy kleli
mu přijdou vzdáli hold Vím fa
přijdou i Nčmei a bude alyw I ut
nxtu il ií : i i
ii V lift) i(M) Jft yiruw
"aiaaj nic n jen e( T UH mr Oimka Nnb
Kilkollv Nvílatn ild Oinahy ♦
' iiiviivii Ninrlio rii&mbi ♦
' J03 MAIlUŮAKA ♦
iiiajltnla liantíilto lioatlnr na ♦
rflliii 1 1 a Wllllaiii ul Omaha ♦
OilnitnU jinNliiufl VAii ruamnal ♦
iyi jlrum vlny kořalkami a dout- ♦
lilky ťbutný lunca áij h nma 4
Č H Kubát
právník a vifijnjf notár
V oboru avém zkníený Hpolehlivý
ziatuce U VÍe'h auudfi
u '
s
8
V dílně
na farmě
v dolech
W-méř pří kažíléin aaméatnáaí vy
ataven jeat řlovék nehodám úra
zu a jMiranČní jel i pravidla jďí
niéí aebou kdeat útrapy a ztrátu
čaau leč byate v lakovém iřlpa
du mčli po ruce
©©ftlhiairdlslrtý
8 ©Dej
Hythlií upotrbNÍ tohoto nmaéai jest
vidy viUnou úlevou pro Makala
Iojoručujt ae v případeekj
revmatlsmu oeoralcie pohmoidéní
bolesti v zádech vynknitl křeči
otoko stBbtosti svilft a při klide
povrchni bolesti na téle
(Vna f0 rrntft
%
1
I
Ctéte úaudly Jlayvttt
"Hafflfl J(brak IIJ jit 4tl rMhl v Cll
ďtk araa aal I tumlrukaai dUaé"
O M nlii Kialia (I
"Nawili Ht Ooilířlkr aa farwí Mlmr
ltok if%4 Mrai ra I '
M Vlfala lv Hariafi Nt
"Pa4Jt Hia 'í„nilkí ajfa(jl li
aoaaal dMalky rjlr v Jlk U tk 4t
aUai iiii i„ Mtafhi 6Qa ktl ai
' H llřilař Vlrfc IUa 'a
Wt a %9
cozorujeie-ii
na aobé píznaky
liiCtinloslI
jiilcrní choroby
íícpy
tIClíi VIlOHli
KICMÚIIÍ sil
pamalujtr Že nejlcjál alužby
vám prokáže
Scvcrův
Životní balsám
(5ena 75 eentft
Kdo si stěžuje
fa jej trápí
kn&clt
iihHluyenl
idiiclin
tlirnptlvohl
ohliiny tlctlt
iMtlnvoNt v hrdle
tmu ae nrjté d pirnčuja
Scvcrúv
Balsám pro plíce
(Vna Lt wv
OpatHt ai řWrovy Uky i rejMiUo NUrnIW ftkixt mu fa ai přrjt jm
r-vy l éky a mleht jlaýrh Nal lky n aji i4tHÍ Ukiíuf vt vaJM Ut%
řtita aaiaiuu Ukatkéwa oddéltai o ladu Udili m idarma a ll'ti4
li
a
' t v - -i i - -