Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 06, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    )'
i
tEMl POKROK ZÁPADU
ft"ť ť++&++ M" f v"
líKMT AIlVKKTb-dNO
MKMLM
M"f 4 M"M"f'l"M"M"t' M"f "" "M"r
4
yiitoii H7I -tort II
OiiiiiIiii AVI v? n iiiin íf yni IflJl
CT ODBĚRATELŮM A PftíZ
NIVCUM K POVŠIMNUTÍ
1'imévadž hv v f i o 1 1 ! t f zu j f í T i
nou yiélnickélm uválku v závodě
našem nepracovalo ěasupísy naše
ic tentokráte o jeden den vydá
ním zdržely Doufáme že přátelé
misi vezmou upozornění to IjimUii vA
nu vědomí ii že se nu nás proto ni
jak horšili nebudou Zvláště pii k
v lom případe ne uvňí li že dél
níeký svátek j Jediným dnem v
roce kdy si (l''lnii'lvo jmi ccloroi"
tií "i (Mol práci Jednou alespoň
poněkud odpoéíne Příští čínIji
budou zase jí A vycházeli jrn ví'll
?ié — Vedli' toho bvli JMIMII poKtí
ícní nehodou mi tiskacím stroji
ktcrf vydání lislii t j k ' riciníln
prodloužila H úctou
Vyd Pokroku Západu
Z OMAHY
— Jenerální "Jlt iiiíntr Jliteíicock
jmenoval foliím M Mušlemi z In
dům) líoNII Voblího přífUéíllO Mil-
pcrínli ikIcíiIh vlakové poštovní
ulužby zaměstnaného pod bezpro
l řnlnim řídili Ist vím druhého jihÍ
Mentu jeiietáluíbo roŠtmislm Hlť!--vartu
supcríntendcnteni mi nově
zřízené ilivini vlnkou'' poštovní
alužby v Omaze Jmenování Má
niemi ii orirnnísálora nové linie
tnlo se pro jeho dlouholeté ku
i!fiohti ve všech oborech vlakové
poštovní služby Druhý jiwttHt -nt i
Hlewnrt v Mi o novém supeno!
Iciiiliiíilovi ťliviílíl tolnlo jukožlo
jediní schopného pro lak líňlcží
lý úhxl jakým vlaková poHluvní
dlužím imclrnáclé v Dinazc vnkul-
ku jet„
— Holiotní volím ve která hylo
lidu zdcjiíímu rozfiOfloviili o ko
iiiímiiÍiii plánu dopadla tak jak hc
laío předem ocekávutí i j vo ro
♦přeli V knžílé vvardi hlasovalo h!
iii koiaÍHiií (dán jen ve wanlé
Iřctí kde je volíéxky' Živel táliléř
iipluc pod kontrolou iiiim-Iio niujo
rii Jíuliliiiamt vyslovilo mc volíá
t vo proti % éehož hy hc dalo při
loené Houdili že proti plánu byl
jen nám mayor NiiAi čcálí demo
krili(ll Mdílikáří také naén' K
tovalí proti aniž hy mcli proto jn
k dftvod lV'ínilí tak iiní i návo
Ju Jedinou jejích argumentací
!nk w 'Ah hyh liiuiciito ž' prý ku-
ilícním plánem skytne hc jcHlíí
1 " 1
vělií příleŽítoHt k bodlu Dívímcl"'"' iohvcn ponici Konmcra
c že mnozí krajané uaAi nedli na
li p této vejicee ii Že hlasovali pro
ti My viuk pevně doufáme žc ne
lid loti o volbá'li nedá iniéslí vic
lijnkým líamlerhkým eleiiieiileiu ze
tři tí wardy u že e bude Udili roz
finem jenom vliiNtním Koimíhnuí
plán byl nyní přijat u nyní bude
ji II lili zdejŇieh oběuiicch by váUc
uviižovalí o kandidátech pro komí-h"1""
ary Volbv tv budou ne konali
'
íívíeiu až na jaře I'oiěvadž ni
vŇak říká že pravá cenii Kvohody
piěívá v iihtavíéiiém béní binC-nu-
připraveni
V pondělí poprvé v dějinách
niiiitžftkélio moidiiictvl konalo no ve
třech případech Nouduí píiliéeui
lt riÓMbii luk xvuiiých Moiidii mu
iiicipálnlih jaké IAvají již v ce
lé řadě vilikvch iiiih I iikvih ment
I'H MHidiiiiii ii'líée'it takovém
nuboduj ixrilH případy jež!""""" "'" !'"' pnvo
Uiii iřed kml i tol druhu ir-'lM"'' Krt dopravil iUV
j-diiáván) jsou mhui itii-iiki pil
pudy jel by e jinak projedná'
Vlily před woidem (rfstniiu íili dl
striktním Véi-rn se kiiuilo phlí
éetí IM 1'orten ni t éU 1 1 sev
IV ul H Ks'nr-ia t IV ul C
lll f H ( llHS Mltllll Ml i éis 'HO
lllrfť ul Vi in línu žd Ih kU
illl té Vimi le V lidotlcxliH b Vo
jl-1 prixliMlIl V #'k(hill Í4'ivé
ié bil' llbovinv nně jiné
iiíiu' á ( ( Vdl tuhu pak s
v titlt i prml I fodiiťní vy
Il i-IrtU In ři allié d uiV % ti Ui
ťvli hrtl'in i t- íib ni j kolik
'I b tli ba k 4Vttrit V V irtdov ttii'1
I '! t( 'lj i !) k t iU
'V Vlll))' kkltlkoViMt pivsb'11
lrtili'l i'lhlt mu f a ui
mxit p r jiiitut sb' jititit) m
VMi luii oliiiloviiní pfňli Iy o píí
jilll lolllllllll (lOIolfl IIIUMÍ!-
lo jím liýli din novilio itkoiiii k
iiúiiu il imIIoIiii v liiíuult) IckÍmIu"
luh' pnilnl ákonoilí1i'i'i! (IlOHMiímii
tydověiio
— OiniikA rilowďíiíi Hpidrí
iiiih) komlii v novém IrtoAiiim o)
dodí hvii první m-hmi minulou ne
drtí odpoledne ii podiifilo nu jí 'n
feéníkii íwkjití dr L A Mcrrhiiiui
jenž iři'ilniMe mi tli 'tu ii — Kelie
vinylu ehlidiem u umní m Jukko
liv iřcilni'ihka jeho byla odhoml
ii věliimui Mi oliínilu utíilwnití lý
kujícími dnivotníctvl u řylo-
loifíc pícce jen přcilliiHcjleí mlíj
íl tukovým pftHolii-m ( mu viíi-
líní liiíkli ji liyJi pí-ítomní vel
mi Mimino ii dolře roumc l
pNIeŽitň M)trnvil 11 íiepHIcíló je
jí množxtví jou lilu vitími pHínu
mi mimliýcli c v dncSníeli pom'!
leeli nh' pak kdo není pimé
tlív tulní Imif dříve linelio odij
jí lo odpylďi To JckI iikÍ m ruč
il i trcNl jelio přednáHky která na
uieclmy úAiiHlnfky fiUNolola imoliy
éejně KÍlným dojmem
- líeiiiokrnlieký okrehiif výlor
Hpolu h iiéklcrýmí kanilidály de-
lliokraliekýuii ní ulilo val že pří
HHledtií reiMrací délo w ve třeli
uardé velmi iiiimlio fiodvodfi ná-
III Í A l'l A I t )
iieoKi-m itieryeii ciimoi ví ceKiin-
i pf'ihj i mnoho hlaMi! Ahy pak
nyní uějnílí lomu píílrž umínili ní
že k rcifíMriicj jež ne konala v ň tu
ry vyiloii celou řadu hlídaéii (!?
lalu' učinili I! každého volchní
lio omivIí liyjn přítomno vrhání
Idimfi několik dfivřniíkíi klérem
prý neunikl tentokráte ani jediný
Ida Krok ten hy) uéínén hlav
ně na potliit deiiiokralických c'
kaneht kteří ohdrželí do wdzim
níeh voleb nominaci
I'' 1' Vitarew majitel ii-ii-
ce v Nn m p Idaho hy oloupen o
ifl" nu drác 1'nion 1'aejfic ccmIoii
do ChíeaK" Vít uřežu vyňal pení
ze z kiijmy u kalhot aby je pře
poéítal když v okamžiku co vlak
e hlížíl k iiiohIu přixkoéil k lié
mu ze zadii neznámý ccxlujíci u
vytrhnuv mu peníze z ruky hch1o
éjl z vlaku
- Thoiua Her zaméHliianec na
fanué panu Jlartoně hyl k mrti
iimacMtán vozem taženým párem
mulii Tito tn ulekli koeu jedou
cího autoioiddlii HpliiMlí Ne a pře
vrhli vůz iiní dvě míle jižné od
s"ll' "'l'y Nad mrtvolou od-
1 i i i i
z krchu Sarpy VyŇetřováoím by
lo zjÍNtěno že Her vezl nikbid
podiniiNli když na cchIc potkal
aiitoitiobil řízený panem Adolfem
Zátléroii lékárníkem ze Soiilh O
mahy Když nt Iroj přiblížil za
cali nc muly llnějt nu mírný kraj
níIiiÍcc kde kola vozu ujela do
Škarpy načež ni- vík převrhl Her
1 vft- lM"' lož
'"Kl 'kamžitMi Niurt hn Zánléni
I :i i ii i iř i p _
ilnci zavolal jmoiioc z lllzkc lar-
my a podnikl veškeré knky k zii u„iiia w „„{ M Kcenová
chránění II -m žel žc marné Iler'„ MVi(l ifí '-išího domov v In-
byl jcítě mlid li poi házel Z )exll
h r Nebrimka
íioyd Sypherd t c 21 I M'V
17 ul vypil v Mbevrai dněni
"I ti mIiiou dávku ni tínané karbo
hné kysiďv naceZ nc položil do
postile vedli ve Nplci ženy la
lo bvla probuzenu bolest llýlil sté
! ' í t " í ! I I
do biři fnké iielnis nice kde jej ilr
lYpper oit tíil Kvpberd uoei bal
dopni HiIrt-sjMivitiiý m j' ho nmtku
a neutry v němž ád i it piiiiniiiiitl
ivhu ěiuu
— Dvflř S Jiiih frt ii''t upt
iili pivní stop 'bivu doe JI
(ál V Sokolov llé
ťrtftbtt Ke lirda jbi
Iiéiil i bvli iklvÁitt u ři-d rálidbu
liii pn poruo lií ík nu o vlAd
id 1 poi-nii J I 11% ty )h ttiiV Id
bbv dvě i lit Ii Jibui iněU H4
i li'lAMi'"lé ptVllli plottl II 4
vltti l i-ňdé ttvl t lotíií ht stih
nul { pl tU JiMttdrtd Íloliy V
pfi("t iv v i-lrjiii pltil
itpivtlt ťmi ittttt-ti bvlá
v - ii v r ť! n v rM f ťvi
ťv! li rtlovsid un4ni vitnivttd
Myli pokutování 'M)0 h odrtoození
lili li hodin do vccní u spolkového
muiMila
-- O dělnickém Hválku v Omn
ze zuHlaly obchody n veřejné Uu
ilovy zavřeny řev nlrojři v dílnách
utichl pimáž ziimIhvciii bii i pou
líéní káry odpočívaly zatím co prů
vod iiní H00O délnlkCi hcIioiIoviI
ulicemi méNlii Omahy ONluvujo tak
významný íwibor Ihiy ilčlnícký
národní Nválck l'odél průvodu
vinulo no IÍnÍcc žen dětí uimiiží!
lek dcer a milenek dělník Ti pří
tel říbiiznýeh obchodník ii ii ji
ných ii jiných přátel práce '
pory vlály a poehodiijíeí byli ví
tání Nlálýni potlcMkcm l'oehodo
vá piiiáila v IJ hodin bylji jen za
hájením NlavnoNti 1'rOvod nc ro
zcáel v plil jedné mn"Ž krátce po
jedlic nmlinc ncnIo nc uniové dclni-
ctvo nu Conrlliind Miaeli ku vé-
mu vyroeuíiiiu pikniku 'ruvodu
HÚéliHln ílo Ne M2 holíéfi f00 pí vo-
varnírdi délníkfi přen iíM doutnl
liail ii nn nIh imiNiniNll3 lopicii
pluiobiiřfi nazeéfi atd V éeíc prů
vodu ubíral nc kordon poííeÍMlii
hudbu a (Icntral Lubor unie fco
I'! Norman hyl ma reálem n II M
WíInoii ii A H )onahuc jeho po
mocníky Čest hudebních nIioi-u
rozděleno v kolonách udržovalo
pr užnoNl pochodu jících huinn
Hlazený nch o Afimf ih'ih do
movu a dlouhém manželství byl
ztroskotán v jnilek ráno když V
Todd položil na nIííI ifld biinkovku
a několik éekn na ziivazadlii n o
punfil N[oleéiiONt Mollíe íírey za
iicchnv tuto v malém (lokojiéku na
K ii CiřW ulicí n iijííléním že ni
vrátí za několik minul 'oNedné
byl viděn Todd v Omaze ve vrn
lech l'nion nádraží Kleinu Urey
xcznániilii nc n Toddeiii iiní před
rokem V poNledním roce Minťhl
náni byla mytím nádobí v jistém
rcNtauranln a pilné ukládali cen'
k centu Mimiloii'iiedélí i rána
Todd Milélil vé nevrlé žc již um
jí doxfi iiHctřeim a žc pojedou do
Omahy ve řlvrtek vcěer což také
urínilí přijedie nciii v pálek Nn
Toddovu žádoNl nředalo mu ilévée
vnci ky Nvé peníze když jí byl
Todd dříve ujÍNlil žc nc dají ji-
Ňlé týž den oddat Mylo jíž nizd
odpdediie když devce iloiilo k pře
NVédéeiif že byla oklamána
- - Zprávy o Nvíitbé W U Me
Keena je přeni lenta McKccii Mo
tor Cur Compiiny n [nud Mary lii-
líniflon llull z 1'iiNaibny l'al„
ZpiiHobily v oiiuiŽNké NpoIféiioHt i
mírnou Hcmoicj Tíovodní jedná
ní v nichž oba nynější manželé' fi
curovali byla jeitě v luk écinlvé
paměti že nebylo iiiono rozluěo
vati ndáloNli 1'uii McKccn byl ob
žalovaným v případě' prvním a pa
ní Ihillová žalobkynl v iiříiuidé
Iriihéui 1'ifibéh rozvodního jcil-
hání byl velnu tichý bez kontrhlu
kterékoliv nIiiuiv a oo odbvtěm
dianupolÍH kdežto pnni llull" ú
iKidilii se v 1'iedeiiě Zpráva o
malbě b'Aa do Omahy V sobotu
úmy-jbyvíi ilána panem MrKeiiein
který ouámil že bvli iddáni lne
''I mi pnu a že podnikli svatební
itU podél pai ifickélio i ibřeží
Iťvnlverovéiii souboji s
detektivem Charles Vm Diet iii-in
it Tboiiiaseiu lm%(i-m v hobotu
osmé hodině veérid byl ninéii
lupié právě kdyí se yukous! o li
lek řlyři ii dvacátou a lle kory ti
lití Vfi Ne mu H potbihl
V lupni lpělo sMjiÍiid že
v I p 1 1 saloon AiitniiH lii vvtdtl
Cítí ji ''I uliť vp ětvrtt-k vi
't r Ve spolku s jiným hipíé n u
liivnl vt lkť itiiiožtvi kořalky n
vbc j t 1 kinu dutidki ve
VViok pb Vťhl luljl illl VI" jltlť-
% l dvott uli ! h Vait lu
i u a líiiť Ivvli vvsbhd k pdn
id loptéil tt ktl IV h f SOll llill
i řijlnt pro svtji lořist Mé
ti Uivové ět kill ibt ii tb-v -itt Ve
r k lvi #lblli luptV plihU st
tvwikut traviil 1'oruťiti nut t tt
ttitk nu ttiv tt Vťlvi ř tř i pfi
i 14 iě I tktiv mn li%
odiovédé prol ípalboii loiccž Jujiíé!
pudl l ic í ir byl Miicieii V pi
iiiijíeí tmě detektivové nemohli ÍU
píce vídet a když tento je žádal o
pomoc a obvaz na poNÍvbnou hla
vu detektivové žádali aby dříve
odhodil zbraň Kaněný íiipiě oď
míli vyzvání a proto políeÍNté o
deňlí aby zavolali víen Noudruhfi
a lékaře Když e puk vrátili na
lezli na mÍNté' jen krvavý klo
bouk - Mrtvolu bývalého omažana
(!ilhcrta Orířřith jenž utopil v
míchÍKiiiiNkéiii jcern byla naleze
na v pátek minulého lydne My
la vytužena na břeh kde dle ruz
ných známek Nhlcdáno ž- (íríffíth
byl zachvácen kfcéf a potopil nc
dříve než mohl vydali IiJim o po
moc Jeho bratr Nekrclář H I)
Mníce Mrutf Co„ okamžité odejel
do rhicatfa odkud dá dopravili
mrtvolu bratrovu do Omahy
- fíád Táboríté éMo IM Z (
M J impořádá na oNlavn svého
IHIctého trvání v Noboiu dne
líttopiidii f) v NÍní Mru tří Diví
mí na již :i ul Nkvélou lauecní
zálmvtl pří výborné hmíbé a nej
vzorncjiiím (Miřádku Váechny po
uvadni zábavy řádem tím pořá
dané vždy ni- téáíly ncjvétíf přlz
ní celé cexké veřejmmli n o pro
ivfij cÍNlé NoiiMedftký ráz a nanej
výA anímoviiiioii náladu kterou
dovedly vzbudili v jednom kaž
dém z óciiNlnfku 1'oři'nbijíeí vý
bor proto doufá že Nlcjné přízní!
a UciimIi toidc nc tčNili i lato zá
bava jih kterou nezáporní nře h ku
které nc již nyní peřlivé připni
vnjte Začátek bude o h hodině
Večerní li VNtiipné 2") ccntfi za o
"tobii -- Na základě dopjhii ziiNbuiého
(ircNÍileiilkOU ( Vonmcreíiil kublJ
Nlcénou Kthel Mathrop Ciy
Center bude Ne podíleli na jedná
ní NJCZlIu UéítclNké IINNlciace Ntálll
NcbniNky v Omaze ve dnech H !l
a 10 lÍNlopadii mnoho proiriiiiciiť
níeh vychovateli! Dr Wm M Da
vidnou bývalý Nuperíntendcnt
fikol oiuažNkýeli nyní ve Washing
tonu lr A K WíiiNÍiip daleko
iíroko známý pacdaifo) z MonIoiiii
a Dr Henry Curti z Clarke oni-
vcmily z WrtrccNter Miwn lito
VNÍdmí přijmuli pozvání k řeéné-
ní Slečna lalhrop pru ví m n
konvenci bude ťu-astno nejměné
'(11)0 uěítclfi
1'olícejní soudce Hryee Craw-
odmítl žádosl II 1'olacka
za :!iiilcnní lhůtu k získání NvédkTi
k žalobě proti němu vedené pro ne
oprávněné prodávání lihovin Ža
lm na 1'olacka podal 1 McDci-
dy předsedu Anti -So Iihm (trv v O
maze 1'olack praví že potřebuje
'10 dní éasu ku přípravě nvé obra
ny a zajištěni svědků Odmítnu
li jeho žádostí na menalo by prý
ji ho odsouzení a lunu' li odsouzen
tu v v hor požární a policejní kmni-
se mu oileimi" hostinskou iciim
Soudci Cra wťnrdot i bylo dáno na
sroiiiiiěnmi aby Imf žádané pro
dloužení lhůty povolil mih bo aby
před somlceiii II Keimedy ozná
mil proč tuk nemůže néíniii
Do podiiiiiilrii obli máme
i-e ibNild hezky daleko ale pres
lo nikdy nám u bude na škodu
jestbf jiA ItVIlí i budeme piipo
n In di svmi poviiiuosl aby hoin v
1 1 In I in' in okitiMŽiku nu tuto ani
V liejm iiAfm uhle ll tiijnk llfilU
pomiiili Tuk nit piikbtd v Imi
tobiť víme že se na demokrati
i k nt lUlku o vol 'id do školní
indv tu ld vvttrdu tu lnul ináiný
'd id lékař dr ! A 'td Li cek d
jeduit iii krn iuueni I ierý It iitt
kiil imiiui t ně jak ilťad a pru
t lim větší v iiui'- hbvtiiut
it inlin wiHtitdlIt viettilnl svitli
pdorii bfi rondilu Hliti kťbo
I ítví I1 ni a prací vidi j n a je
ifilHHI lllelllí ihodrtH jej la ksi
dmi tuni 1 úřadu v klrrťiu íot
te nim jdiiiě kil ill ř SIU
% k Modli plíprt llě II- 1A ti tt U
řad J ni bv mi pd'Hd i but I
I Iťi všrtk tu tici itul t to f
n to íUn bv lu dd j rinovati
o i ti In t tí vt itb- I kil ti v h
v't MiUlOh krsiiA bv ji
'nýiii náiodnoHlciii dokázal žc (U:ni
jjxou n lo ziihIi vn VNcchny éiřaíy
a ze pov 'iuuoHtem Nvýn V úřiidch
těch doNlojí případné daleko lépe
než ni mí cizí a nám konečně i ne-
řálelAtí politikáři z pouhého ře-
uicnIi l'ro U puk aby to doká
zal má Nchopnoslí ncjlcpňí jaký
mi se nemůže vykázat! ani jediný
z jeho Moupeřfi Víme to a iďolo
jakkoli šumí jNme zásadními repu
blikány přimlouváme se za něho
možné nejvíce poněvadž jsme m
vědomí žc doktor je předně kra
jan i zu druhé že bychom do škol
ní rady lepšího zástupce a hlavně
ínlcllítjrciilnéjáílio zástupce nikdy
nedostali Konáme sami povin
nost ii spoléháme se žc tutéž vy
konají krajané naši do jednoho
Nezapomeňte tudíž na den 7 listo
padu li odevzdejte VMchni omiiž
šlí krajané hlasy svoje pro dr I1'
A Hcdláéka
Známý zdejší lékař dr C í
1'ctr jenž má svou úřadovnu na
jižní lb nedaleko Wíjlíam ul nn
sani po minuic iri neděle na
svých prázdninách ze kterých si
právě v těchto dnech značné osvé
žen vrátil aby nc opět věnoval své
mu záslužnému zaměstnání Vše
cbny jeho příznivce ipozorňujeun
na okolnost tu lak aby védě) i žc
se opět mohou na dr 1'clra obrá
lili s úplnou důvěrou do jeho ú
řadovny
V těchto dnech dostalo se
nám velmi milé vzpomínky od na
šeho přítele Jimlří"ba Donála
známého cestujícího jednateli
Trím rovy Hrmy z Cbiciia ii sice
v fiodobě pěkného pohledního líst
ku az Flalonía Tcx Hdéluje i
námi že se mu na cestě 'daří vý
horné z éehož nc nemálo těšíme
samí neb Henry mi pro svou uvědo
mitosl a ňsiiižnoKt z:islonží možné
nejvélší přízeň vzpomínku
děkujeme Těšila nás
- V poslední době ěínéll byl z
různých stran na školní radu ná
tlak aby volné propíjéovulu jed
notlivé školní budovy lidovým ú
éelum jako přednáškám schůzím
slavnostem mimoškolním atd Mu
da si nevěděla dlouho rady už te
prv" v poslední schůzí se usnesla
na tom žc otázku volného propůj
čování školních budov pro zmíně
né iiccly přenechá k rozhodnutí
veřejností která bude míli přístup
do schůze jež se bude konutí při
šlí pondělí
V minulém ébi 1'okroku Zá
padu přinesli jsim- zprávu o sňat
ku našeho milého přítele p Kil
dolCi Dopily se si lim moll Dláž
kovou Z ílovvells Neb n podnikli
jsiuc že s týž konal ve Mehuyler
Zpráva ta byla poněkud předčas
ná neboť jsme měli napsali že
zmínění sj v udaném místě vv-
zdvihli pouze povolení k sňatku
Tento se měl konali teprve v úle
ty nle zutím slilila našeho milého
příleb- nehoda pro Mním provází
ej lipřiumii llěiisl eelé ěeské Ve-
íejnoslí o pru klerou musel bvli
sňatek odložen nu dobu neurčitou
1'l'iinces Lnu i"e atleisoiiová
iřhti ibi-rušku II O 1'iittcrsona
brka v Deutonové bkáriiě pře-
luui lil V tltelV illiuli-ilue o tťe-
ti hodin" před IkMii I svých 1'o-
diěll tlil i kdvž V lom poidlioil
byla zio b t t iiii Hi-M mim smťreut
jeiboii i kaiou linie lltiiiiey uliee a
bvt tak těze idiiéia iv bvla
iicjspUi okamitě mitva Káni
IuIiíhMi býli !axliitinu díite až
Itpltt- kdvž libuji koli pi jila le
hl In Lodně ilívclkv IV V té
tlobť hl t 1 1 1 1 V lift lv i i Ič liiiliii
rkti r' kdvi v i b'lv t píihisld
bkliullm fludlév lv 1 lnu-" Iv iiýli
d"plfVillV ti bljiké b ktnu kde
ttpltl pl bv til bv Iv Op I prtvide
ny ku vťdMd Mrtvola b v'dka
i bvla tprtvtn jik bvbi pA
VmIii' jrto v iti te In kormn itt
ihAiiii i- ale ďi (ďvdii itslii' klf
ti ! u haj n 'vílímu miiitl stťtut
tittt tHa 1 1 ř itr i id tlcitými
lkv bvb t lul li i tf lit lu bé
děvče p d ' Iio-il k imi pi bit
In bbt a it- lak a ťhil t ln ho
bt in iiiAle býli lilkl t t n II k i"d
pMtdiitMti KorviH' Viř -jšitui
dne konal ad mrtvolou ínkvcMl
jcimž výnlcdck není nám ďwud
znám
National a WcHlern Kriccr-
bund ínémcélí váicénící n'y[ m
ku prvnímu nczcií pátá iívoubt6
konvence HJuvnowt zahájenu by
la v pálek veéer velkým vojen
ským plenem v Auditorium I'Jcnu
předcházely živá obrazy váíky
iiérnei ko řruncouzNkil Na slavno
sti bral podíl mayor města Ouiuhy
J í' Diiblnuiii klcrý ve mvém o
uloveni vzpomněl úéuslcnutví ty-r-mánitkýcli
Amcríéanu v bojích z
svobodu Ameriky
— l-Vunk K Nester lili jíž M
ulice byl na !!0 u Furnaui uiícj zu
nu žen n k zemi poružeii auibiiluné
ním policejním uutomohilem Zru
néiý byl naložen do automobilu u
odvezen nu policejní stanicí kde
byl lékařem K M Hurríscm osn
Iřen Ncster utrpěl dvě pobuiož
déníny na zadní éáslí lebky nu
kojená a levá noze Nu ílětí vše
cka poranění jsou Jen lebéílio rá
zu Ncsler prohlásil žc nu vém
poranění nese sám vlnu
~" i'rvní den rciMtrace U na-
stávajícím podzimním volbám prá
vě minul a podle éílého ruchu v
úřadovně dc se revisi ruce odbý
vala dá se oěckávidí žc Idou po
kud možno iiejvétší procento volí
éŮ dostaví se k volbám Kilo po
Niid nc reiííslrovafl nedal uéííi tuk
ihned v zájmu své voličské ctí m
bol4 éiéustcnslví mi Volháeli jit
povínnoNlí každého obéana
- 1'arkovní komísse projdná
vala otázku založení nových boule
vardů které by se táhly od y u
líce ii (i rund ave ku Leví Cnrter
parku a shodla ne na plánu kte
rý bude předložen méslhké rud A kil
schválení 1'roponovaný boule
vard bude tvořili pěknou nlej v
délce ONiní bloku podél severní
sírany (Jnmd ave a dosáhn až
ku Cartcr parku na bl ulicí Na
západním konci mezi 20 a 10 uli
cí kde nc pojí Florence houlevnrd
novA ftJcj hc rozšíří do malého
parku iiní blok do čtverce
V wibotu odpoledni! byla nu
Orecvy luvvn l'urk uve n Iliekorj
ulice vztýčenu vlajku tkeroo jire-
Sldenl I lili Věnoval rcnuh ikánská-
mu klubu sedmé wardy který prv
ní učinil zmínku že by Taft měj
býlí znnvu nominován zu presiden
ta (len Fred Kmitli komandoval
dva surueanly z pevnosti Oiiuihu
aby assistiivali Frank Khutwellovl
při vztýčení vlajky
V minulých línech povolení
k sňatku ní vyzdvihli 1'llctý
TomSů u 2ólelá Mary Klenzenber-
Keřová z Omahy a 21h tý Frank l)
Nemel z u lidlelá lulu M Urbán
ková z Oiiiahv
— Pončvadž řuayer Dahluiun
mesla pravé v blahu a jeho nej
bližŠÍ zástupce jako předsedu měst
ské rady Louis Merku je v Lincoln
byl včerejšího dne úřadujícím ma-
yorem městu Omuhy předsedu fi-
luiiiciiíbn výboru radní V S Sbi l-
don
ť h + + + -h + + -ť + + ! + + +
+ ZPRÁVY SPOLKOVÉ ♦
+ + + + + + ! + + ) + + + +
Těl Jed 80W0I Onmh
S hlle Ve středu dne I áH y
hodin véer v Sokolovně 7 J
Kon i spab k laj
Tábor Myita i U1Í2 R N A
z'ina ve čtvitik 7 áii u
odbývá r-e piavid luá s iii- 'fa-
oni v obvvklmt Insliiiu m nmt
kovť inKtiiiMi Všit-ky soiiwdky
jsiit tu-IU iádin by určitě to i-
st-'ih j ti přtillfha iiv4d nl ní
kďka ttovvili ěkank a jiné vti
l it fllli !' jedllállt Y llal Dellt
'1 dl ťttl
liut Pbbbit i t laj
Hbor BcU uv t m j c i)
II V ítvttt t J m ItiUi (tišil lir-
lll dne In (íl v luštit - i i
k -vě tiičlě ii limlm uHtt
l'H-iul" V ' h t tli i j l itn
I '
0 1 p -ti id „Ui tlbt
1 ' !4 a t' I t
'anv
t - -
9
v: