Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 30, 1911, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    strana 16
rOKHOK DNK 30 8RPNA 1911
croVor!i-NoPa
kl J rheWorklngnmns
„Bci práce íůdni koláče"
JcM problémem dčlníka
On rneilUl iiantiwnl a imisl {tak
i i í i 1:1 a ll A
lllVUllUUfe lil iimuill ij'iu
Dr Hra PaMnir
mel povííllvé knmpllkai-f trnkll aa
uftijo v ř dla pfudpiaii iia Wlíku
JAn a BOo IiUihv
HlmTU by Kotva a nulo Jmono bylo
Daleku
f II UCHTH A CO Jll tmi Vm IfTwI
lltoMoritvr Poituo 1'llutb i1iumiIiJI a
Hwui Vm a i!
OMAHA
JV' ftádní muži kuří by
i přáli píkný čistý byt a do
brou stravu nechť hlásí u
VAelava N údery im jihozápad
ním rohu 11 a llickory uJ
Tamtéž můžete dostatí tíž
limift jednotlivá jídla 50iřc
— I)d rodiny krajana Vádiva
Kocourka přibyl v minulých
HmtIi hošík a stejným bylo pa
ínatováno 1 na Chas 1'olenra z (
TM jíž Central botilevardu
Krajan Kocourek bydli v řfcde
Ml Wool wortli avi
' Prodám ihned veškerý
nábytek i a celým zařízeným v se
dmi jxdutjli li jakož Í a dobře vy
lrvvfiou kuchyní Dobrá příleží
Uml pro toho kdo by elitřl visti
frávní dům IJlastc e u Mru
Marii- Vaniaí íhdo 1 1Í0'I jižní Ki
ul nad hostincem p Hcmeráda
2p
— l'odp Ho kol Tyrá é 1 Oma
ha nspořádá dno 7 října t r vel
ikou výroční zábavu v dni Uralřl
Diviřft na již 13 ul Připravte
w J
W VMy fnmtvou a lá nnjlnp! J
3tttl vi-íkorim grftiwll Importovaná I
4mif[ iiaklUdun ovoc aardd atolnl
anaiimtiiU olejn Jiní lahůdky v ksldy
km obdrfciU u i utorillio itkáliu ubil
PETRA M SVAČINY
▼ {IN 1242 jíl 13 ulica Omaha
IT nHo duHt uottf id nmiiinnltá uiaitlu
íanwrkl tvaroh a pnua (crutvá vpj
a Kalilodxiin iiirutva clnliti a
rlisiii civíko Ijoí1 doviti Tvlafo
aJU Douglas 1821 4 tf
— Družstvo V fitřpáíia číslo
11 iiMpořádá dno 0 září V ttfni
1 llnttH DiviSa na jíl 13 ul k ví
lou taiM-én( ijábavu při výbornó
hiidbt ZaíAtck o 8 hodím ve
Jírnd VMtupnď! 23 pro pány a
dilniy íiijl vwtup voluý
fW NejHtarilm a prjto také
nfjoblíbpriřjMm hostincem v českó
rrar jftut beí odpom hostinné H
Mný po léta pp Sloupin a Krum
hm ua rohu 14 a William ul Kdo
v hotttlnci jich zantavil ae jednou
lrtj'le podruhé zaHe neboř vždy
4rwlAn no tnu znmenit'ho "ato
fu" a vzorné obsluhy Na čepu
maji atále ícratvý řízný Mák
Metiflv a ro no týíe Hkírft a dout
mlkfl tu doataiiftÁ to nfjlfpíí íbo
si v trhu neboř Sloup a Krutni
fidný "lmy" nakoupí TfU
fftn Doufflaa 7437
Školní střevíce
Jeáto jen nřkolík dni uplyne a
íkola započne
Dříve ncí koupíte Školní Hře
Více uólnite dobře navitívito-11
ná My Jsme hlavním nákupním
itancm ne ékolní obuvi pro dóvóo
ta a chlapce Máme na Kklodó nej
vétií & nejúplněji íánobu atřevl
ců pro dóvíata a chlapce zn sníže
né a levné ceny Ruéírne a každý
pér který prodáme
Dálo máme na ikladó velkou A
obu mužských a chlapeckých o
dévfi kožll kravat upodního prá
dla klobouků čepic fttd
Jos Němec
obchod mužským odévním a vý
pravnýra ílwžím jakož 1 obuví
1310 Willlam ul Omaha Neb
2i'
- Mpnli-k 1'okrok ř 21 (' M
i) T J ohniti bud dm- ID dli
l!)ll vé ó lcti' trvini lfl přllc
utnutí tť' Uspořádá Velkolepý plea
Výborná hudba j již iijlAlénn
Zaéáfek o 7 hodím' veéerní a
VHtupm '£i za onobu 1'řípra vlij
te w jíž nyní
fy Kdykoli byite li přáli ob
Jodnati Jakákoli vina Importovaná
i ideji! nejlepil kvality i i tejné
dobré likéry íca nejnižál ceny mů
lete tak učinit telefonicky (Dooff
1007) anebo obrátit! le přímo na
firmu V Schneider St Klein y Cíl
1231 jižní 13 ulici védornlm Že
budote obsloužen! rychle a k nej
vétéímu tupokojeal iifitř
Obchod náá jet hlavním ná
kupním etanem
BTREVJCÚ DO ŠKOLY
hotovených t pravé kůže a vydrží
kopání
NaAo J2 DO mužké atřevice ne
mohou býtl ku překonáni
Naše podzimní íánoby iwcatro
vých kabátu vlnóných dek vato
vých pokrývek punčoch ipodnť
ho prádla a flanelá Jhou již de
Wm Vašák
itřiini zboží dámské klobouky bo
ty a itřevice dimiké mužské
a détaké cbožl rýprirné
1254 So 13 St Omaha Nebr
— Hpolek av Cyrilla a Metho
déji HNpořádá havelské poavíi:inl
v fobolii dne 1 1 října líMI Kdo
ne eliee dohře wdiavítÍ lieehť ne-
zapomene aťiéiMnítl ae
%"$) Sestry Hájkovy dovedné
Švadleny v í 1730 jll 12 ul v O
mazfl nablz! evé ilužby českým
paním a dívkám a ruč! za úplné u-
pokojení Ceny mírné 51-lf
— - SjHdek hv Kateřiny uapořá
dá V liedéli dne 2l liMopiidil
líMI velkí martiriMke imvíeenl
na kteří přálely d(dn' a unlM-htl-é
zábavy npozorrnijeme již nyní
Na prodej aklnd njlepíl
ho vína žeruoaeekého al 1120
Hiftdiiiff K"l- $1 00 a Clnret gal
♦ JfK) Veliká záaoba pravího Im
portovaného rumu I'V Hetrrfrňd
hoatinský na již 16 a William
nliel — Tel iKtiff 2408 24tf
— Oheň nezjiitřliclio donild plV
votlu zniéil v pátek elikoti atáj a
koiiétn majetek to Ilarryho 'obe
na % !Un 1 1 :f ev lf uliee U-
š ři£ fh ř £ f5 f i V iřs-á £ a ř š f-aa řss fit
Jubiloum 25-lotóho trvání £
Slavnost svěceni nového prapjni 1
USPOŘÁDAJÍ
si
I5?
fit
lni
V SlNI IIMATftl DIVINO mi JUtií Mul {í
1 it
hU alaviittí il t4l mlílHl aaloli p"lay H)
tlfi i llřainard Nebf pUÍ t? tlfi t 0nahy M Suiitt
tmahy pdky itíoeik m jiné
KIi'l-lin' přvinlud iilp Vrimk t'í r lUKIman
M jihl Mníot Vtírr bude hijtíi p rtrtti priřřH
liu-lli
SjHdky jl Ú'tt Í ' t n-ti maji tttp etn
t'e!té #VfiiM va-f' nv píladMi" ku litt př
nl lýinaitiu alvuiMf a jiiY -i jr i- ut lrv'l
tuvluu a i tUiu kd iiki
ntnpaí pra ulpttkJne I %lr íh4
r Hvk Uiih a dul V Ý II O U
I51
Rl
íí'
ni
V
DOKTOR JOSEF F MAREŠ
litSKT UHNI LtKAK OMAHA NEBRASKA t
W M ar mj aj aaav -w aw wiiaia
: 615-616 City National Bank Bldg
1 1 1 1 1 1 # 1 1 ií 1 1 1 té 1 it 1 1 11 á 1 1
i j použit (illiK0il cnau n 0 Kriiiaeno jna (imunní zo noneenc (inonio mi mívaný a navaiiviut mne nyen a moiu mmhvuh t
na viiSfl zuby Nebojíie mi jiti ku krojením ly Vínu vzal míru či anof
Vy an nebojíte navaliv it i ani vláaenkářo a ani nn ata víel jiných Vám potřebných pro vlamí pohodlí a akutečno' tMcMni J
dobiodíidf An)M( nikoli
1'roio přijďte ko mne v záležiloMti VnSieli zubň a námi c předvřdčíle Ío Ván už nikdy nebudou ani dosti málo boletl
NEJVÉTBÍ
NEJJISTEJ6Í
NEJSILNEJ6Í
UVOtltZIMi t)MTAV V MEBHA80B
011110(11100 Jmftiil 12000 eivufi 133Uoy iarvy — éto lu
fl0000( pHJIm a d#ntl odkudkoli — atAtnlm dofomm — DnvaU
n4 t rok6 v (dichodň — Jak JUliita první mmhyí nu tMuf mnjetk —
B% dividend 3l8ř}
The Conscrvatlvc Savlngs & loan Ass'n 1614 Harney St
OMAHA
mu
U-i JuimjXiuiniitiii-nru~u'i-r ux"ir ri n n ~ ~ " 'nri-i"i~ ' 0
VMy !iriiA olulnliaa pon první iHdr u(uh
deskou uniovou liolírnu f)tu HonitH
již vUM(ilvM26 jll 13 til W7iac
MíImIkim litiMÍtit4 Mt a li li Iilrilaiidn hdii "tu Mil liimli i(ilK %kmhl't4tti
lilku iii)'iiiiii jO itii i )i' HfíiniiilMl véna) ivUHal puiotiit
1 lam 1 nalaililLk yiililtn r OrT CI a
v vnm ivlll r"f ""!
raia
njiTrnnnnniTnii"! - 'i- t- r n -u iir irum ťinrxfutjxíif
HORNÁT & HEESE
stavební koiitraktoH
ílííO So Mtli Str Omiilin
vykonávají eementove základy (bodnlky nehody einter
ny a veíkřré práč© toho druhu přean a levíié
I'lány a rozpoíly na' požádání
Tlíli H)V(UéH CII7V tf r
ku ňfltkii prdvž v mlíiiilýtli dnech nzavřciníiiiii ve
Scliuylcr INtl) tiicl panem
Blahopřání
t
Rtidolfein Dopitou
a hlcenou
Binmou Blažkovou
projevuje touto tCHtou
Víícluv a MlloMtíiut HurcNovl
Jkož I celý pcrwouól 1'okroku Zupudu
trpěnou íkodil odliudilj" hi MIH jí-
tel na víe jk fiiHi dolliirft
ALBERT HRUHAN
jediný čenký ziihradiiík a květi
nář v Ornaze má uklenlky na 2!)
a Horcaa ullfi knm dojíždí líaat
SíiIm HttiiHeom 1'atk kára Mám
vždy černi ví kvítiny na vřime a
kyticí) ku vřeni příležíloatem Te
lefon Hamry 22HG Healdenee
n(i73
- - V niinulýcli dnech povolení
ku aňatku ai vyzdvihli íUHetý Jn
Hnako z CoiiimU HlufN a 'JHHá
Anna Chalupová ze Honili Oniu-
y
lil" Pravý ítnlaký Olivový O
lej v přívodních nádobách
piijnt Čermákova líkárna 12fifl
jíž 13 ul Omftlia 50-tř
- Ziámá zdcjAl pivovnrnl apo
IďnoMi Kruií llrewlniř ('- zadula
v minulých dnech kontrakt na
atavhu noví nví budovy V která
bude mílí jediné úřadovny Ihide
to jedna z nejlípe znřízeriýidi bu
dov toho druhu ve niíatř a bude
ne nnlízMtl nu 25 a Kriii ul Hu
m- poatavena níldíideij "i(IO(t dol
in rfi
1 4f' nnmeniíí ohíeratvtijífl
nápoje vzorná olmluha A veakrze
vlídní jednání uřinjly iiifjobliba
níjSliii ňtulkem hoaUnec kterýž
na 13 u Iforena ul Omaha vlialní
IOMN KHAJlCKK MHzftv l
žák ntále řeratvý na íepu a chut
ný Juni vždy po ruep V lahvích
i na tfíillony levní prodává zuřil
Wií kořalky a imp i domácí vínu
Objednejte anbi na zkouAku zvlá
Mn výteční pMrodni domácí alad
kí vino Jeat vlrnl lahodní 1 í
líví tf
('liailea {weiitliid vozka
pro Ooinliii [ce atol Cold Htortie
Co lyl dnea týden policejním
►oiidcem oilaouzen k pokutft ve
výái n dollarfi pro zkracováni zá
kazníku na váze
— tfnámý zdejší tipolck Vír
linut Západu í 471 Urntrakí Jed
noty Americkí ehyatá na den Ifl
líatopadu líill velikou zábavu
která n bude konat i v afnl Jlrntří
0 Slil POKROK i 21 CSOPJ V
uspoříidú ibiivu tm oslavu 5-lctcho trvání
v sobotu dno 16 záři 1911
v míiiI li'iili'i 1 I vIhíi nu 11 i ul
rotidaiiel víl'if elijfli jiťk v anl pro přiťtnuiii Ukíliu Omaha dnud
yrj iiťvlili U vím oaiMtnl Jft nalnztA poatHrano
VAkhiil milovnici iišlcclitiltí zádnvy Jsou tímto zváni
Začátek v 8 hodin večer Vstupná 25 centů
Za spolek Pokrok t 21 CSDPJ VÝBOR
t Slavnost svěcení sochy PANNY MARIE
"i'? " " ' ii ' " -"" " '
I Spolek sv Ludmily č 46 ÚJ2K
0
mwlAli #1tii 17 írnH 1011
3 oj pot v dn o v chrámu INini hv Václavu
večer v hímI llrntřl DIvUú m Jlinl 11 ul
iVVr vrítnl ♦ J VoipMÍ 3V cilft
á Velkolepou zábavu
t %'MiU
SIM)II-K SV ANI&KY
i siťti m mm AU imu
V HOHMOMt M I K MAM! IU t I
Dívlán na jíž Cl ul Zaíátek o
M hodíní a vntupní 2'i eentň O
dobioii hudbu náležití obíďatve
ni i ardeíní pobavení pouta ráno
TKNTO TÝDEN VELKÝ VÝ
PRODEJ U LÍBALO I
$100 mužské iweateriy 40c
$160 vatové deky ručnó neb
iicím atrojem prorvané — 05c
$200 vatové deky ručnó neb
řičím atrojem proíivané $138
76o "blanketu" 370
$100 "blankcU" 49c
$160 "blankcU" 75c
Tyto blankety Jhou vesme va
rné vzorky a budou prodávány té
rnéř za poloviční cenu
3 liberní balík vaty 2a yd
dlouhý a 24 yd říroký C0c
60o dí-Uké vrchní košile po 2'Jc
16c — 30 palců Žiroký
"shftkcr flannel" 7'aC
35o ílítMkó bílé flannelové
eukné 10c
$128 dámxkó černé latinové
eukné 49c
COc dámxké hedvábné řály15c
Právé Jnmo obdrželi dámské
mužké a détské podzimní a zimní
prádlo které Jíme koupili za vel
mi nízkou cenu a budeme je pro
dávati lacinéji než kdekoliv jinde
a obzvláát v tenké čtvrti Za úplné
uspokojeni ruči
MANŽELÉ LÍBALOVI
1262 jižní 13 ulice
— Víera týden vypukl v jed
nom křídle zdejší řmeleovny z do
aud neznámí jtříííny diefi který
dříve než mohl být! uhnw n na
dlal řkody za více Jak W)
f Vyplňování zubft lacíuým
materiálem za levnou cenu atojí
na konec více uežli vyplňováni
debrým materiálem by atáJa a tu
díž nedejte v títo věci na lácí
ale pro zaručenou práci a mírné
ceny dojdíte ni k J)r J C MOU
KLTOVI v číale 201 v druhím po
achodl 1'axton budovy na aevero
východním rohu Iři a Farnarn
ulice 15— tf
— 1'iiní Siwana 1'aulová podala
v minulých dnech li okresního
aoildil žalobu proti kožešníku fíu-
atavu K Kliuckertovi na odškod
ní ve výří ]')') dollarft za to Že na
minií malí kmínky rozřezal její
kozích který mu dala jen do
aprávy
liT Kdo ní chce pochutnat! na
dobřím a řízním pivečku líkíru
neb výteíním doutníku zajdíte
do "Národní Mni" p V FILIPA
na VI h William ul„ kde doalane
mi Vám tí nejlenří chaluhy Na
'uklndí výbír nejlepřích fuzem-
akých i Importovaných vín všeho
druhu kořalek a doutníku Krás
ná míaftiořit pro pořádání achAzí
zábav a divadel VSe jeat znovu
zřleno a vyhovuje všem pořadav
kftm :i7tf
l'au Olto LaiiHlimiin z Ver
díjřre Nebr ae dmud nalézá v
elarkaonaké nemocnici kamž hu
iiiuhcI znovu odebrali ku lícení
Doufáme že nemocnici brzy opu
lí zdráv
Z Omahy do Bladen Neb
VYSLOVENÍ SOUSTRASTI
l'o vu uje toe za NVoji nesko
nale milou povinnost touto
cestou vyslovili upřímnou
soustrast mílí naší apoliiHou
aedce paní
ANEŽCE 8KRDLANTOVÉ
nad nenahraditelnou ztrátou
jejího vroucné! milovaného
manžela pana
KARLA SKRDLANTA
Milá sjdusoiiscdko buďte
ubezpeéena že velikou bolent
a nezmímý zármutek VáS
plnou mírou a Vámi pociťu
jemo a přejeme Vám i dít
kům Vašim ze srdee by vše
hojivý ía zacelil v dobč nej
kratší ránu kterou jste tak
náhle byli postiženi
'Au Tábor Myrta" IU ÍI20
U N A
Anna Chleborád taj
Marie V Přibyl př
Omaha 2 arpna 1!UI
Oznámení úmrtí a díkůvzdání
Hlubokým žalem sklíéeni oznamujerue všem přátelňm a
(iiámým že naše milovaná tL-eruška a atatřířka
a a a aa a a
Lily i rejbal
iiáhh' zemřela v nedéli duu srpna 1!M1 a v úterý dne
2- srpna pohílM-im byla ni l-l iodid hibituy v Uia
eioíilá b)U narodím tlne 5 kvélna l"ti' v Omue Cílíme
povinni vzdátj ti-jitdeéuéjd díky p (Maknru Charvát v l za
primivl slov ňtér liy jk v lmé smutku Jak I na hřbitove
vlKinl naše vřelí díky iie-hf pujmiot dárcové květinových
hutí ni mkev a sic) iik l'n Miysbvna í 77 'A ("
t 1 alr VlHshUva ? 2 d C ) al'r lnižkýh M ko
lik pl A Ziiá a Jo M 1'ntK'i k rodina CurnmtMivii
iltoa lú'1 Aéin 'ho rilmi Mi i áiok-im rolina Jidum At iwm
mil ioi V IiAcúVÍ dívky tm Mimné u KirkcittUM hlie
Cn a iitii'imtin i l!' r (CKIvnuCo William Andctvn
l r i arNmi t rtd oi'd m l luard llnimn Kih'i"5
to tr íi)niui iint ar n uy vrchní jd a pdiftii
ét%!j!li nli h jíl viukoiiv pulti antj hNiit li j-Vi
'lvi' VaV proj-ty fcmiriili ivvjtl iAni nik ly i
! li
AIOI3 a MAUIR TKEJ li Al rodiče
Mtd I Euitua Muy Mlnnte Bwwle s v
Aloi Alhia traiíV
Oiiah Nilr „'U arput l'MI