Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 30, 1911, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Strana 13
Zk Ipaclicrs IHational IBanh
Mftžeto to na Packcrs National banku spolehnouti
žo Vámi bude v každém ohledu pracovatl pro dobro
vaéoho obchodu nob vaílch zákazníků Pro tu práci ban
% NojvHfil nwIoMt a potfiSení svým přátelům a známým zdo 1 %
í vo alaré vhiwtí zpfíHohlte když uSIcto jim vérnoii svoji podo- t
24 a N ul South Omaha
"KAPITÁL A PftEBYTEK $18000000"
ÚĎUDNlCI A ftIDITELÉ:
Imnkii zhotovenou v
The Kozy Studio!
nojmodernéji zařízené fotografické dílné v móKté
South Omaha roh 24 a L uli co
kdež obdržíte Icjiáí druh v&Vli vdkoHtí podobizen za méné p- í
t„ M A 4
0 F McOBEW pradldont
1 E ULEDIIIIX mlxtopreiideot
L M LOED pokladník
E L HOWE
A II BEItttQUIHT
A II rBICKE
W 0 LAMBEET
W P ADKIN8
II O EDWAEDH
E A EEED
ka ta taky zdo je
: i
i i i
i i i i i
IOIIN I'1 COAi prtmlilMut
A W Tlil IM Ubil ailsto presblant
1 ř (!OAD Jit misii) iiriisltleiit
SOUTH OMAHA
W A J JOMNHOX kiwtr
HAIUíV V THUMBIdí vfi- kť
T J HIIANA JfAK výji kiinlr
NEBRA8KA
4 proc úroků na Čaaovó vklady
Prodej lodních lÍHtků
U ná i) mluví česky
31tř
rOKKOK DNK 30 MKťNA 1911
rOOCOOOOOOOOOOOOOOOfXM
So Omaha 8
Loooooco(ooticioncxP
BHERWOOD-KRATKÝ CO
uhlí krmivo dříví pozemkový ob
chod pojižténí proti tornádu
a ohni
Úřadovna — 2420 N ulice
Tel do úřadovny: South 10
Ind V H27
Bkliliítž na 28 a J ulici' Tele
fon do MkladiStfit floutli 84
' Ludvík a John Krátký mají na
aUnutí vedení úřadovny ltf-C
— Více líny čtenáře t 1 u čc
nkou veřejiont vftWtí upozorňuje
me h l Zdeňka Hinkiilovň dceru
znánilio a vňženclio ohčanu zlej
íílio a jednatele Ukerní firmy
Holilífovy i J K Hinkule ote
vřela v právč minulých dnech hu
dchní ÚHtav v č HOJ wv 20 ul na
rolm 20 n O ul SI NínktilovA jo
velice nadniioii liinlcluiicf a plav
kyní klcrá h' nvojo iiniéií a iico
hyřejníj vyj ló arliopnoNlí ucif ci
nkl ohvojíIh uii (1itíií imívcrxít é v
Lincoln Dojiornčijjcinu jí ncjvřc
lejí 'li 4 Když kupujete íutxtvo
kupujíc kvalitu Hleďte aliy ho
Á jež kupujete inřlo pravou ja
kont Lehko toho docílíte navřli
vltcli FLVNNOV ohehod v South
Oinae Není h'uit(n ohchoilu
který hy prodiíval zboží lepil jit
koKli Není vůbec míta kdo by
Hic mohli doHlntí zboží tuk dobré
jakou! i yu tuk níkí ceny' Zkuntc
KJVNNA nehoř to znamená uí
třen1 peníze ve Vaší kapně (i-Je
— Včera týden jak jame ho o
tom zmínili již v minulém číale
konulo ne před o]icejM a požární
radou v South Omazc přelíčení n
krajanem Junem Friíňkem a Jo
hIiwii ('olinem kterým wt kladlo
za vinu 'm v dohé zákonem zax
vézené ve Mvých lioni inukýeli míst
iiotitecli prodávali opojné nápoje
Ponéadž vAiik přednevzatým vy
íetřováním hylo zjíAléno že udá
ní nezakládá tu na pnivdc u po
íiévudž důkazy proti obémii hýly
tak ehatoná a malicherné že na
záklďlú jích oha obžalovaní od
twiueni hýli nemohli hyli obžil
lovaní žalohy jež byla proti nim
vznesena Kproíténi Konečné ni
hodniitl ve případe tom atalo kc v
úterý odKiledue v úřadovně ma
jora Truinora Návrh na upro
ílcní obžaloby hyl dán komUii
řem J'ivor"ikou a hyl podpontváti
komisařem Kyarieni Mayor Train
or hyl proti tomu návrhu Přelíče
ní tomu podnět dali tři hývalí po
lieiwté a mc TurniiÍHt Kinder a
Savutovieh 1'rúvnlni zástupcem
ohžalovaných hyl AI Kb-hic a
Marry Helia rty TurnuÍHt vypo
vídal žV v neiléli dne íi Hrpna
ráno přiiíel k Frankovi do Miloo
nu a že ti něho koupil láhev ko
řalky a několik lahví piva na řež
+ + + + + + + + + + + + + + + +
+ +
+ HRE NA PIANO
+
+
+ vyuřuje nížepMuuá dl nejnu-
+ véjAÍ moderní methody lila +
+ tc ne v čMe :10I wv 2 uli- ♦
+ ! nh 2í) a ( ulice Tel ♦
+ K 1!MH
♦ ZDEŇKA 8INKULE +
♦ absolvováni uěitelka liudhy +
♦ f utátn! Nhraskí Tiii- ♦
♦ vrruity ♦
♦
♦ + + -""f + 4' + + + + + + + + 'f
m
m
m
Oznámeni!
l řeznicky a uciiiířsky obchod
í v iíU 107 t4 rohu 31 a 8 ul v SOUTH OMAIR NřUR
í-l lU l ií M'tM i4 mnul t
) t í I tli Hlr(l tm !t l l ( f
tkitai t ( r h r w kS-i 't-'l llr# llř I W
M % é f
VÁCLAV IODL a JOHN DOLÁK
I ijH'lntťi
fttttIKi
Fraňkovi platil cekem který mu
týž taky ucjvětíí oeholiou vymíí
nil Jako dfikaz předložil láhev
h nedotknutou kořalkou Mimo to
uvedl že zmíněné neděle ve Fraň
kovi) naloonu hylo za něho uÍ 2'í
mužů kteří prý tmu hezHlaroHtné
popíjeli a že Franěk měl hoMii
skon ►voji mírtlmoMt otevřenu i v
dei pOHledníell předvoleh Kvě
deci ví to dotvrdit i se Nliail jeho
hratr jenž tvrdil že v hiiIooim v
wlnnf' dohé hyl c vým hratťcm
Naproti lomu Jan Franěk před
seda městídťé' nuly a majitel ho
stinské žiíviiosli na 20 a S ul
Hvédéil že v neděli dne (i Hrpna
vfíhec žádné pivo n kořalku ne
priHlávul Doznal pouze že Turn
(iiistoví k žáihmlí jeho vyměnil
ek na 5 dojhirň V den voleh i
vňhec v žáflný zákonem zapověze
ný dei nikdy žádné pivo neprodá
val Zvykem jeho je Že v neděli
ohyěi jně hí vykoná prácí opoje
nou x vedením ohehodních knih
l'o té hc páni komisaři usnesli že
ve případu tom rozhodnutí svoje
vynesou odpoledne Jak puk roz
hodnutí to dopadlo o tom jsme hc
zmínili jíž výše Proslýchá hc žc
proti ohénia ohžalovaiiýui vznese
na hudo žaloha nova a ta že hode
projednávána před okresiím
fondem a nikoli přd komisary
policejní a požární rady v South
Omaze
Ir" ftad "Jiří Podébradaký "
m 72 Z Ú B J„ pořádali bude
SLAVNOST
veřejného uvádéni 50 nových čle
nů taktéž 121ctčho trvání ftádu a
překročení počtu 200 členů
V NEDĚLI DNE 24 ZÁftí 1911
Začátek odpoledního programu
ve 3 hod Po vyčerpání programu
volná zábava K odpolednímu pro
gramu vstup volný k večerníma
plesu obnáái vstupné 25c Příleži
tost k srdečné a ušlechtilé záhavé
Výborná hudba p J Fraňka bude
účinkovati Každý srdečné vítán
-4 VÝEOR
Paní llcnry Uaiicrová ze Ho
Omahy podala v uiinulých dnech
ahy nebe samu uchránila před
možnou ztrátou tří Mvých oprive
nýeh lotů v ceně 200 dollarň zá
lohu proti pozemkovému obchod
níku Tli J OWVillovl manželům
(J Duffovým J Codeyovi a ('oni
mercial So viitřM and Loau asso
einci u distriktního hoiuIii Man
želé 1'aiierovi vymohli si od soud
íc zákaz ahy nikdo nemohl až do
dalšího Koudiíího rozhodTiuťí ná
hnoutí na jejich maji-tek
Jaro jmt zde a tu udlát
'wjlqie obrátíte li ae na
JOS PÍPALA 1C3 Jíi 21 ulice
South Omaha
který vám obydlí hodí do nejl?p
fcího pořádku Má na nkhidé vel
kou rásolm uáflténného papíru bn
rřir a vůbec vifho to do oboru
toho spadá Harvrtií domů a vy
lepofání náatřnný rn papírem ví
nujf me tu nfjvřtíí j-)rorumt a ra
vyLoiiánf dobré práce m ruíí tf
— Pod Visleliím vMp tlillíide
láku a Josefa Pivoňky konají mi
omnžstí katoliěli Kokobn' horlivé
přípravy k núcatnnl e při ná
rodním sjedn jeni se bude ve
dueeli H Mi 1 ráll konali v St
l-"iiis M Mr Pivoňka jU
p'-tíirl o ivlúitid káni Murlinif
Iónské dráhy která pořádali Utvtl
ili vslfi' a iieJvitM ochotou
Mr Pivoňka byl tak nucen nH
niti pro vtliký poVt iVustnikiV
1 i i I JI iMiutb oiiiaínki? kuť li
m
m
w
m
ttaat #%
cký Sokol je znám hvou neohyéej
nou zdatností a evíéehní vyspělo
stí dá se očekávali žn hc za Ht
hoiiísii vrátí hc slušnými cenami
ii vyznamenáními
fjf Nej vhodnějším ihÍhIciii k
nakoupeni krániého a tralivíiji
nábytku jwit
IIOMIÍ FUHNITIJKlá (XJ„
r25-f27 No 24 Lii & li Ht
Prodáváme veíkerý nábytek o 2U
proennt levné ji ne v Oruaxu a to
na hotové anvb na výhodná splá
tky Přosvédét sel xtf
l'oliiiejiií soudce Callanaii z
South Omahy jenž znovu obdr
žel nominaci do Hvélio úřadu při
posledních primárních volbách v
sobotu prohládl žv jest ochoten
kandidatury jcšlé nyní se vzdá
li jcsllížo by mu někdo vyplatil
obios jenž by se výší svou vy
rovnal jeho tfáži za dobu dvou
roků
ir HLEDAJÍ SE šiéky na
zhotovování overalk lllastn hh
u PyriH' & ilammer Dry (joods
Co Dílny na 25 a N ul„ South
Omaha i-'h
Manželé U Novákovi jíž se
jak známo před nedávnem vrátili
ze vé avalebuí eesly uspořádali
diCH týden Ve své residenci v éís
7l! se v 21 ul pro své přátely a
známé jichž mají ncspoéelnoii řa
dii přátelský večírek h bohatou
hostinou která jak se dovídáme
zdařilým průběhem nvýiu incla
býtí hotovou událostí
t-fc" Kaidý kdo potřebuje Ja
koukol! práci rednlckou plaitýř
tkou Jakož i vežkeré práce ce
mentové Jako: claterny sklepy
ebodníky a p viocht se obrátí na
zednického kontraktora
JOSEFA SVOBODU
Č 1010 Y ul So Omaha Neb
Telefon So 2600
Obdržíte práci první třídy ry
chle a lovné provedenou za kte
rou se v každém ohlodu ručí 2hiíc
Známý éeský hodinář a kle
notník Karel líélolibívek v' minu
lých dnech se přestěhoval Z l ul
do ék 2ÍI2 I' ulice kde si zuří lil
první třídy hodinářský a zlatni
cký závod ve kterém bude ocho
ten krajany svoji obsloužili hici
nýin zbožím liejlepší jakosti Po
uévadž pak si p llělohlávek svou
iosavadrd ciiinolí získal povést
poctivého a solidního obchodníku
učinili by všichnii krajané jenom
ve svém vlastním zájmu nejlépe
kdyby jej ze všech si] možné ncj
více sidporovali My sami dopo
ručujeme jej nejvřeleji
I tf Nezapomeňte U n
JOS PAVLÍKA
412 Sev 24 ul So Omaha
najdete největáí výbér barev n&
sténného papíru oleje laků skla
% pod Při každé koupi jednoho
gallonu barvy nebo více dostanete
úplné zdarma stétku Tel South
33 a v residenci South 2049 —
Ind 1725 3J tf 0
— SvU TuriMpiist jenž jak
mámo podal žalobu proti třem
sout h-omažský m hostinském nu
i iiiiniž byl i radul Jun Prám k
není spokoji-a n rohmluutlm po
licejnl a požární rady která pil
pad tento vj Mtřovald n proto se
se fclejhtu uližnlobuii jrilé jedlou
obrátil na právníka okrestdlio je
VYSLOVENÍ 80USTRA8T!
-
ell('řlsltiV kllllt pél lat
bU S lni ktře H flórtll liidll I
Ji-lku naštbu mibho brnlrit i
SkoU
fit A NT MACHÁČKA
Uralit ! rpltMu Tbmi m
rtnut k ti id itr tlou
urin
ÍÁdkv
I limito k v a Itiuttii
prj vujru Ti "t lo jvřť
b ii (ti immi 4inirťl
24 Til JinI Sokvl fu£Ur
Tyti
fr Radí ml ktrtu
VktlA OluWaiukir tal
i a
Uiuž mbízí celou řadu svědku
kteří mu prý v každou dobu o
chotné dokáží že Franěk v nedá
li pivo skiiteéni' prodával Okres
fd právník však poříná sl v při
padá tomto velíce opatrné a neza
kroěí patrné dříve pokud nebude
mílí dfikuzy UMvědéující
i tf' Naso mužské $2D0 střevl
ce do práce 1 k vycházce Jsou zvlá
íté dobré a lepéí než jaké bysto
našli Jinde Orossey 0-2o
Sleéim Jcnnie Idelmovská
jež má v Honili Oiiiiizm Jeden
nejlepsleji závodfi s dámskými
klobouky meškala v minulých
dnech za obchodem v Chicagu a
nyní se opěl vrátila by svoje zá
kazníky obsloužila se zbožím pou
nejlepší jak kosil
tr Dr li Dicnatbler zubní
lékař otevřel úřadovnu v 6 718—
710 City National Bank Za veliká
rou práci ručí Jakož i za spokoje
not Uiotfiu svůj žaludek bude
te li dbátl byste mžlí ivé zuby v
pořádku Neopomeňte navWvltl
Jej v uvedené úřadovné 4:i!ř
SI Kratochvílová ze St Joe
Kans meškala v minulých dnech
návšlévou n manželů F Fit líc
ových V nedělí pak se vracela
domů a n d odejel I její braliá
nck p Fd wi rd Fíllle
2f' ' Vaši liofti nenajdou nikdo
Icpňí krámské řitřevíce v conÓ $175
a $200 Jak u nán Crcssey i! 2c
'{ OZNÁMENÍ - Tímto o
znarnujl U Jfiem se přestčlioval z
Q ulice do čísla 2412 U ulice v So
Omaze Teď Jsem si pořídil první
třídy hodinářský a zlatnický ob
chod Jsem krajanům k službám
s ncjlepál Jakkoli a lovnou cenou
zbnžl — Karel Bělohlávek ií „
- Ve ěl vilek veéer uspořádaly
Síkolky hibuše v NároUní Hínl
velmi pěkné překvapení na roz
louéemoi se svou spoluscsl rou sl
Libuší Košťálovou která den mi
to odejela do Papillíou Neb kde
byla iislaiioveiui uěilclkoii při
tamní škole
3 i-' CHCETE-LI míti podobíš
nu vaii neb nčkoho z vaiich mi
láčků zvétsenou a práci tu neUcp
íi olraťto so na
JOS STÉRDA
2014-10 Q ul So Omaha Nebr
Provedonl zaručono — Cenu
sdélí obratem poáty iif
— Sleéna Anna Kovaříková na
vrátila se v těchto dnech z Wcsl
on a okolí kde meškala návště
vou u svých přátel a známých
{ y Každý kdo chce nutí růz
nou zodnickou práci na obydli
svém co nejlépe provedenou
ať se s plnou důvérou obrátí na
VÁO SVATOŠE
480 Jli 21 ul So Omaha
Tel South 2520
Hotovi téi chodníky cihelné I ce
mentové a za spokojenost v kaž
dém ohledu ručl Iltř
— V moIhiIu večer konal Háj
Palma VitéstvI svou záhaui kte
rá se jak si' dmldáme neobyčej
ně pěkně vydařila
1 i: Veliké hodnoty v naiem
eávodé ve viech drutich obuvi od
$3 00 do $4 00 za pár Ciensey C 2c
- Kada Jan I hlt ě Jedno
ty IJoViil leimile koná hmlivé
přípravy ku svému prudinu plc
U který mlbývMli tnete nu y m bo
tu 'dne l ř v Nárudid slili
NnHivý výbor po%UrI s o vše
Čt ho lírbtt jest k dlr lltU polm
Vtld a jtut jistu le kaidý ml
Vslévídk bude V pll mih' Uspu
kojí n l'eiiii hudba p Kořnko
bude ii'ink"HU
} % Ikulni cm utihř lavtdo k
jnim hohy dívky pro střevíce do
(ikely MAiiio ntjltpll hmlnoly
City
i Pd P-ihini Okiti I tbiHs
fvl ! la d ivíhrt imvíku
dll ři H-v V ii Trb f i
Nutk vV Víikni ti idai
tíuih s třUvU( U
j Na© nové místo Je v čís
422 sov 24 ul na záp strané ul —
Neprodáváme obuv Jinde v So 0-
maze Cressey ti-2(!
Z LINW00D NEB
— Pan l'Ved Kaytlnprer Da
vid Cíly byl zde ve élvrtek minu
lý týden za obchodem
- Pánové Jame Karel Men
šík dleli v llowella v pondělí mi
nulý týden Jeli lam nu automo
bilu Pan J II ('erný od Clarku
Neb byl zde na návštěvě li ze
ťfi pana Cyrílla Chromého a Vm!
tu vi Navrkala Pak byl navští
vit laky patilatíloi v Abín panu
Codra minulý týden
Pan Anton fíezníéek jel na
západ nivšlívít svého bratra asi
na týden
-- lo rodiny pana llerl Came
roun donesl pan dr Draský bue
latou dcerušku ve středu minulý
týden ílraliilujeme
- Pan Jan Pel ty chotí a s
nejmladšlm synáčkem jeli na náv
štěvu do Piic a Spcieer a pak
do llcmíiwCord k přátelům Vyje
li minulý lýden ve élvrlek 1
Pan P A liouzek byl ve
l''remonl minulý týden ve středu
zt obchodem
- Pan M Aťáva byl v Omaze
minulý týden ve středu H panem
Tomášem Dudou Zl! obcliodoil
Pan lco Dufek h rodinou z
Picrce byl zde na návšlévé u pa
na Antona Krofly minulý týilen
Přijeli na automobilu
Slcěna Anna Kavnnová z
Idncolii přijela navštívit přátely
minulý lýdcu
Pan oscih Pavel s rodinou
a panímáma Tvrzová z VVÍlber
přijeli navšlívíll dálcly minulý
týden
Pan llinesl WihmU s rodi
nou jel do Neliifh navštívit své
bratry minulý týden ve élvrlek
Panímáma pana I1' J Dlal
něho odejela do Mílliuran na náv
štěvu minulý týden v pátek ráno
Adresář českých spolkO
OMAHA
Tel Jed Hokol Ouialia
U'lliÝvA svi priivlileliiA clifi(i sužiliat
I rtiltoo nlleilu v aislťl vfnr ve Mvé
pnuiiiiiHii ř ťyya Ha latu Mtr vm-
ťcilu 1 F V riiím iMll(iilť(lt(i(lu O ]
li iHji-mnlH K Apslelc ÍIIO Ho 13
Mr wVliiili K ňiníí'k lili' Ho 13
MklnliiiU Knti'l Kiiiilxký
flád rulrnký í 1 ZCnj
kniiA pniviililiiA íviiJh cliftB ksíduu
Ivrloii neilAli ve mmIKovA iaitnill
SokiiloviiA 7cmImIu Krl 1'avltk 1313
jií I ul [ MMniM Víclav lilftlia 1701
t 10 ul iHjxinntk V J ftrlmk 1713
i?nl II ul i poklmlnlk Anton fMUk
t V H Ji 13 ullrt
Ltt čachU í 101 D(tm of Hootr
A O U W
llývi v4 icbar Uldf druhy itvr
lk v minli'1 v HokolovB rfadwdkv-
sni A žilkovik 9011 fta 1S Blr
Tl lttil 6 drtlj tfmsl' !l J K
Tmt% tm H ÍV4 Htr Tl H1
7lj ŮArlU (( A I Zikwail
1311 l in Hlř
bhot BuUiriavft eo J 6 D
lrtik rtU t sitalai 1 kli4 o4
l ul-lsl Nárdal ilst II Wilhn mt
VtalutitiU talUa Aaaa Krjali
((Uiifttka Via#i Cvrmákavtt ikiatltlka
u Vaákava) ! fraaltlkt Cm
if# M%it Hvlirki 4Mikvat Rt
ttia Jnk ýtur Majatk Aaaa Ja
sek fliUa Ifiak Aaaa taaautij
tftnlal Nadá Aaaa Batfaaa} iU Val
kUru Aaaa KratAl Tiaei Cfkl
Mana IUltk t ftaalUU IVAk
ika vt ItaattUa f nik a J#a
ila aata va-t Aaaa Krajét
Vim Matek
Ul Vlntwil attt m r U A
'M4 atarlUia4 ak4a kí Wa
Mta aAl I ka4 a4il
atka4 tUlatt ktW aa
IV a ttiUtaw al l'i~-j jWa Tl
ik lt( lU Klk MU Waa aa
Uaa Ywka la a Mu fVU4
MkV kwUk Uli aVa II (
?4kt VakiuaU UfS 1M WW
a-Mt4 14 aaktaa B44M k4J
al llttlafc a akaWJat kaMf INU Hl
tai aOatat a aVAa4 M Jaé W
Nejstarí česká
společnost!
Cliceto JI upráviiá poctiví obsloui
Ul puk mtvfiUvto volko- 1 sialoobclusť
doJflJl jmouované fliuiy
s dřívím cemontom a
ve&kerým stavebním
materiálem
u kteríí KMiltttlt iiiM nrl kdekoliv
Jinilit JMIw niolion V (tm poHloníiU
uhlím véeho druhu
iiAjlMpiil jakosti ca najmlrnAJiil ceny
Olfiďlo d a iihJvMíI JŮ vírou nit ura
ildtioii Innii v láí KUNtiaipiuil Jou vfck
ílaoii krujwoá a lnulo V 4 ni orliotu4
(foclivA IOKlljíll(IO
1'romluvtt ! r J ritlem
Crosby -Kopíetz:
Cascy Co
Úřadovna í 335 N 24 Street
SOUTH OMAHA
Wm J Bronnan fiaUnili
Tt 3 Fltl ni(ilíiřnilciltt
rmnk Koutaký tujnaiatk t'Wf
Ringer & Bednář
právníci a obhájci
Úfsdovn y OlitNaoii Block 421 nw
34 ulic C&k#
Krwjuné ciujl pf (Icřilowt r&nai
iitodtl u ii Au v 0oMk4 řiiíl jifí')iřitl
Tni Bouth 673 — HO OMAHA WE
ul — Koimul Knral Vrfwk mít©e
tul Joi J f i-fíAlk pokladník A r H~
vAb klork lfl Nováitk rfiv(Ul Jo
Wolf vultřnl utríi Joi Ilduk t
kovnl nUH J (A)Th l)tU%íá do ko
vcifn loi Wolf m 1'rHiik Jnmla ifbor
inujiifku na 3 roky Frank Jnnil Tc
hořovi MkuH dr Polr dr BvořuJa
lr Jřwyer
Tibor Bolmmla 4 8046 B X A
olhyvá av4 ravť]ln4 tchfi kaiAfc
první pondcil v mhh v Bokolovni
KiMlKmlkyii Jotetu BtnjNlial Sil
Wool tvor tli Ht } mlwtopřeiliicilkyné Aaoav
klípek £1)111 Ho 10 Htj vyNloutlIA p
ncdkyn Anna fiemlk J 008 líomur Htj
knnclltfku Antonia Vofmf 1710 (nta
rlo Ht tnjomnlco Mar Wiilna 11A
Ho i!7 Htj iiokludnlca Maria Filipů
1172 Ho in Ht} marlulka Maria Ur
lňock fl()'J4 Ho IH Ht) vyromo4
aiuríAlka Murlfl lltlilcin 1014 Ho tf
Htj vnll ful trlUkynA Julia Tlullnt v—
kovnl NlrlHynů Maria Hoyd vyLr
iiiiiJiMkti Ili'Hlu VotMva Anna 2likr
xký (i Anna Axmik
Tábor Myrta C 022 B N A
i(llýv4 ar4 pravidln4 iclifiia k44
první ítvrlik r nifulfl v atol IratM W
viífi na jit 13 ul Pfeddka MarW
ITibyl mlntopředafldka Joiořa RlAms
UjoHiulea Anna Cblcborád 1407 WilH
ain ul pektadnlco Jotf Plogr aiar
tálka Anna Kouteek kanclírka
TuHiblflk vnitřní itráJkjn4 BarKo
Zikmund vunkovul atr4kyn4 Ilarbonk
Hrubý výbor majetku Francia Paiak
Darbora ftltera a Karolina hplřkav
Hpalkový I4kar dr Louii Sroboáa
Poda Bokolky Tyrd 4 U
odbTJ4 iv4 pravidala4 leh&xa joilnaak
minií u4 a ale k a Idou Itrrtou ntl4M v
lni Bratři DUHU 1'řiUedka J J U-
bal 1408 Wllliam Ht [ mlitopřřiWdka
Anna Vanék tajautnla Anna Krodii
1810 Wllliam Htj áéatalea fmill Ckla-
borid 1U09 jit 13 ul pokladnic T
Kuael dororkyn Maria IlunAfaki rf-
li laajvtkui Kar Lhoták Al JlaUrm a%
M Tr4k t ůfttoi vbori Mana Va-
44k a Anna HvaOnai Ikolnl vtbofj
Aaaa Vaa4k a Aaaa Prodli
Lola Ji Hua 4 S BytlrA řytkla
dbývi praldle4 ?hif druký a Itt r
lý lUrtak v rkkolora Val kaall
n P 1'rookaaka 1417 Ho ttlk Hifj
wUtakaarUr Joha J Nav4k ralaA
Jfha Paaplrkal Jr j ariamoakf t i
VrAarkl fukladaik Kd Kirbj
aik O Jl#a i:Sl a 4lk Hlt ta
jamalk fraU 8l4wa 1940 Ha )4tk
hrvjuiMlr (lauda K I'k UtaA
(rii rraak Uradil} vcakttval HiU T
i l'4'ka
80UTH OMAHA
Maka Lala fiala A O U W
vdbf 4 a4 iUU4 akla kalA
tal aUut UJt tlta( kat
ti t fka a4lat iit aa II a
V al - VIh4I fUltala liMa
lUlll rl Jwd4 JM) k l'ki %
-4da VUf al'k J"-" Aat
Kokkii Ukik J -tk r Ht
a 17 at 4Malk Itaak t rwaba
li jilal II i klaJaik J—t-k
%4ki ri4UI Katal kllUkt H4
k MtvkwJa Aalm Vla4at)i
ltaraf4atk fiaak tHl fa- +t+
aaik fiaak IWJtalti alkl Ukak
ét Í taatait 4 14 "kaVka