Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 23, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
IIKHT ADVKIITIHINO I
N HjlNClllíJhi N llPjlPJlftf Čei
tdciinSk nu zupiKlé
MEDIUM
4h4
ca B
rta
Yé%irAn H7t
óímIo rs
"'I
I
4
II
Omnlui Neb vo Mt-4'Iu lili Nrpiifi JOll
POSLEDNÍ ZPRÁVY
— PreNÍdcnt) Taft přece jen po
depaal předlohu obou domu kte
rou fl území Nového Mexiku u A
řizony přlpouStějl do Unie jiiko
lAty
— Včera o 3 hodino odpoledne
bylo odročeno pohodní zaodánl
koiiKrenu který nu nyní patrné
jdo někdy v proalnci
OMAHA
— Na podnět rudního Hhcldoua
byla v předminulé Nchňzí mČNlNké
rudy i nadačním přijata nabídka
Anny WIInojiovč kterl jak zná
m o u ochotou učinila U)'hU(i radé
nAvrh že jMiMloiipi iučnUi náklad
ný avflj dfmi na Doula ulici bý
vulý lo kdymi ncvíafincc na zří
zení nemocnice jiodmínkou jío
rněNlaká rada bude jí i něho do
Mmrti platili mělčně 125 dollarft
nájemného a že po té dobří dftm
tlen připadne mČNlu jako jeho
vbiNtní majetek MéMakému práv
nik ii iiyly jíž uděleny přÍNinSnó
iiiNtriikeií ku formálnímu umře
ni kontraktu Annou Wílaono
vou Tato ja nyní JÍŽ 70 roku ala
rá a k majetku Nvémii ní pomohla
t ubohých Nvýcb obílí kterými
byly vělSínoii mladé u nezkuScné
dívky Nemýlíme že méMu pří
jetím nabídky té učinilo dobře
zvláStě když bude nuceno nemoc
nicí tu nazvali po zakládat clen
Anna Wllxon Memoriál líoapital
Hylí ťu jiní a zánlužnéjSÍ lidí kte
ří bylí mimo to lidmi venkrc po
et i vynl a poči-Ntnými a ctí té n
jím tiedoAtalo Ale nedivím' tw
tomu něvadž velmi dobře víme
fa to jíž tak ve ivěťé chodí a h
Ke to poprvé UeliiOC ani v Namol
né Omaif
— Vííchni majitelově jiozemkft
a majetki kolem Carlernva jezera
zaměatnávají Ne jmi dcláí dobu ji
pro né Nvrchovanó zajímavou n
neničili) i důležitou otázkou kdo
vlanlnfi pontarA nu jim o pitnou
Vodu Poněvadž IctoSnl letní o
aona chýlí nu pomalu ku svému
konci nezamýšlí zmínění bnáti vře
do krajnohtl j-ftl6 roku letoSního
Jedná nc jim vSak o rok přiStí a
tu by rádi jíž nyní věděli budo-lí
je pitnou vodou záaobovatl vodár
ua rriřtik A anebo bude-lí nutno
zřídili artezké Ntudné ze kte
rých by ne pak zmíněná voda Čer
pala — Vedle otázky záHobování pit
' nou vodou trápí oby válely kolem
Cartcrova jezera jc&tfi í jiná a to
neméně ehouloxtivá otázka Na
acvcro-západol atjane jezera nHU
la we totiž NÍluá zděnná hráz ve
vzdálenosti ukÍ jednoho ntn Nlřcví-
i1 od tak rvaného LarNouova lod
ního domku která xpnllu do jeze
ra 4 řpíUobila tím Akotlu ve výéi
tu' kolika ttet dullurň liylo to pra
vé do cn týden ráno kdy obyvatelé
tak Kvilného lluniíttliiw City byli
nemálo překviipinl kdy Npatřili
mííito kde parkovní rada jíl lun
fckclin roku rrtm)'ilila řídili malý
iiiéMuký pni k zatopené Hliilm
pátráiiíin blo pak xjiAléno Iv y
Ntoiipeiií vody bylo nu Ilo no nutili
mIi-uiIim Kib'niié brái oi-hrumié
— V iiiinulýrh dnech vypukl
k ktiíokťiii xavodé přímo nit I při
byt kt ni pi N Snollivé i cl
'M"i m v i til oheň který % mohl
miilnťiié pani vi Ind Niiadno ktAti
(udnviii jil n n Mmtli
pal ktly i pojinluim yU probu
eii fprtvyin dum in Hyi hltí
la a ctili ta uiukn-MiU le !! ji u
ku UmíIim u ktťtých pdl f br
l tu Nrlií t puk liR-irt VtrM
ji v čím jtilí vyntuli i hoiMho
Uunl !U by bídní Kynula v
pUuoiirth Sfu-lé n uhej pra
ronli př pA ImhIuiV loi
jim ln intiA MxttriU pliii1!! t
ři u ni I ku ttMoittl
- Juhn O lllifii jt-nl byl
I ti(ll"rtH lť fcd0 t llttllh
1'bťlriť lltfttt aod IVr 4V
krAU a rlrklřuitt byl ditv lýl
ttN IhIii přrdinb li přr ťkřr%
ního aiidího před kterým prohlá
il zu je bez víny Myl přjpuňtí
k áruci! ve výSI 2(Xb V žalobé
bylo uvedeno ž llodtfaou n&in za
vedl NÍ drát NpolelioNti do NVC re
NÍdeneij a lam hi (aivélloval prou-
i t w f til i t
(lem jenz jo uiMJciKcm jmenované
NpoleínoHti
— Minulou Hoboiu konala na
leKÍNtnica pro vftechny kdíž do-
Nud leiřílrovánl nejdou a kdo by
n ehtéll NuéiNtnitl zvláštních vo
leb které Ne budou konat I a Mu
lem zjííténl přeje-li ní omažik'í
voliéNilvo uiéHlfíklou udmíniMraci
db! tak ztaného plánu komiMního
anebo ehee-ll Netrvalí pří poaavad
ním zpuNobu prováděni měNÍNku
adminiatracít jlyla to [xmlednl
přílezíloNt k reífÍNtroíd Velkou
íak CiéaNt pH ní nebyla neb zá
jem nebyl takový jaký n očeká
val — )o (froeerního závodu Mo
řil ze KlobodítiNkého v čí 11 ri
nov 20 ul vloupal hi v minulých
dnech jcdníího pozlního veéera
dowiid nezjištěný luplé který ml-
Izíl a rejílNtru néeo ilrobuýeb jie
něz n 'M záNob patrně něco do ku
chyně Případ byl HÍcp Ihned o
známeri policii ale pochybujeme
ze lo bude míli nějaký ro Hlobo
dbiNkého potéSujlcí výHledck
- Horka poNledních několika
ilnft měla neblahý ťiéínek na il
Annu Ibynekovou z h ÍÍÍMO J VI
ulice Dne tíýdci éaNiiě ráno vy
bělila bytu velikou konví na
kropeni jíž pojednou mimo v Se
nadání udeřila do hlavy Arthura
Tímbcrmaru z íín 120(1 již Ul ul„
rozbila veliké výkladní okno a i
tvou matku napadla až pak ko
nečně upadla do bezvědomí 7(t
by potom opět nc vzpamatovala i
běžela zpět do obydlí kilu níj za
barikádovala a hrozila ž zabíja
každého kdo by pokiiNÍl vnik
nouti za ní Policie jíž záhy z rá
na byla několikráte alarmována a
žádána za rychlé zakróéenl v zá
jmu na žívoíieh ohroženého ob
éiuiNtva které prý jUtá na rozumo
pomatená žena nemalou měrou o
brožuje Na udaná místo ihned
byl vyNláli iolieejní vňz e nIiiS
nou záobou mužatva ale foto ne
bylo n to žádného výtržníka na
lézt! Přes to víak žádoHli za
bezodkladnou pomoc lutuviěiié nc
opakovaly Když w vfi a jiídícif
vrátil byl této konečné ukázán
dAm v němž byillí Keytiekoví
Paní Iteynekova jí Nilělila že dce
ra její která je vdovou a je 'Jl
roky Ntará éaNně ráno k ní pfiSla
n poznámkou že JI vypomůžu při
praní Taky dala x chutí ilo
práce když pojednou jala m kří-
écti a uehopivSi konev na knpe
f í jala ní n toulu po dvoře honili
vou 1 Helou Nehtru Tato běela
do domu NOtiNcdova kile pomatená
napadla Timbermana a později nc
obořila i na ni Namotnoii Policie
potom hleděla nc jí zmocnili ale
ona i (Mitom vyhrožovala že zabije
kaMého kdo jí přijde do eexty
Poněvadž nikdo ní nevyzdvihl v
přípHiIň tomto zatykač poliei m
mohla nic iKIiU h proto uvéiboiii
la o vSi-m írtirit jenž pak dal ne
bobuli ibi0Aviti do okrcNid ne
MHieiiice Ifjl matka vyprávěla
dcera byla drJáua po wiin mV
í" fli v nemocnici ab že odtMmtnd
n! před vrt rukeui upr Ida a
vrátila ni ibonft J prý Míla l
ji Iťkaři inlili domn jako lerla
vylééeimu
a pro NVoii Nkroiinioxt nrobyéřjné
oblíbený vidi' na buib' upřA
dá přlt HiNÍe koiHt lIid ťfMu to
V'lu NitoNoka rit lukota Na
rlé lé bude jej prováleli Vili'
nadrtná IMtlA lou-!iitka A Kiu
flb'kotá t llntUliHOiMi Neb a pl
aiilNtka Irma Vl'tKo A i o
ihnKv lvu Kolt'Nl' niA velmi tt %
o v a vibrNiiý rrperloir meii jl
Hltu I n t- brÁli ittDiioi VI Itii
Vji Jwll to Í4 lot fekiO
ii4h)ii plrft "Hi ýn prMi "
!♦ to ti-lr4b H pri I jk
tiuo # Mini prvMili jkí kdy
prof Ktdhaba 1Amm i m
tadiilbo I4i h v tl Uito iM
Jmou jíž tyto koncerty i VďdÍKro
li zařl Niobrura 7září liynch 8
září Hpí-ijc r ftzáři Kairřax 10
záři a Tyroiall J2 září Krajany
uaáe na koncertní centu iiáué
Kolbabovu co nejdůrazněji upo-
zorňujemí! a Žádámo je by vSudo
iiejhojnfjSÍ ričaati na koncertech
bdí ua jevo proř Kolbabovi a j(i
io družině přízeň možné nejvějáí
neb Nkromný a výborný umělca náS
to plnou měrou zHluhuji
- V écNkých kruzích 'dobřit
známí Nihvífelé a konlraktoři Urn
Iři Vránové obdrželi v iiilnulýudi
dnech kontrakt na Ntuvbu nová
farní budovy pří oadě nv Franti
ška V Ho Omazo kde Je duchov
ním Npráveeu dp ÍJluba IvetoS-
ního roku pimtavílí velkou poSLy
ní oilboěkii na 2H a liCivinivorth
ul a druhou [mwIíivI na již H a
Vlnlon ul' F Miller zadal jím ta
ké Nfavbu několika budov
— V pondělí začalo Ne v Uma
žu pracovali na úředním přepočí
távání hliiNft kterým byly v celku
ijíSlcny pouze nepatrné rozdíly —
)oníí možno vSak že dojde kil
konlcNlu mezi I ) !ciccm a W
O Urem Moirdí nc fa vělílna '100
libiNo pífNledné jmenovaného byla
by značné ztenčena
Známý zdcjSÍ Npobk Věr
noNl áoidii é 171 JíratrNké cd
noty Americké ehyatA na ilcn 1H
JÍNtopaílu lltll velíkíiu zábavu
ktlcrA nc biiib) konali v aínl Hratří
Divlfift na jíž J'{ u Začátek o H
hodině a vatupné 2ó r-entfl i) ilo
brou hudbu náležité obČerNtvenl
a Mrdečrié pobavení poNlaráno
~~ Tábíir IlohemÍH 2!ló JI
N A uxpořádá Nkvělý výroční
plcN v Nobotu line 10 září 1ÍH1 V
Wokolovně rilý jxiřádající výbor
zahájil jíž [ří'dběžné práce VnIiiji
né ji Nt nízké (MHize 2óc a nefo
chybujeme Je éellnl přátehťa pH
znívej tohoto anflživého a oblíbí
něho Tábora v hojném počtu do
zábavy té nc ibmtaví
— Pod[ Hokol TyrS é 1 Onn
ha iihpořádá dne 7 října t r vel
kou výríiě-ní zábavu v NÍni Hralří
DivíSň na jíž R ul VSe blíŽSI
později Přifiravujt' N
— Kprdek nv dana Nepomii-i-kélio
ě 2!l Z (' K J„ unpořádá
v nedělí dno H září 1!)11 Nkvébu
zábavu v aíni íiratřl DívíSfi na již
Pl ul Poněvadž lm bude velmi
pěkná zábava NoiiHcdNká jakými
oNtalné bývají vSecliny Npolkem
lim pořádané zábavy doufáme že
účant bude nejhojněji! nčátek
a VHliipné jakít obvykli-
— V neděli konal výlet žákfl
a žákyň zdejSí NvobodomyNlué Ško
ly pod vedením učjyele J Vá
chciwkého do kriiHiiého Klmwood
parku do něhož zvláSté odpoledne
zavítalo i nIiiSiió mnoNtví přátel a
příniven ěenké Školy Dopoledne
zajiěno liylo ŽHclvem několik planí
a odpoledne Nikraěováno ve ypé
vu v přediiekii Tňzných dcklamacl
a ve NNieěi-iiNkýeh hrách Pěnu!
nfcl jrdrželi nc ilo wěera kdy o-
NVežciii příjemným pobytem ve
zmíněném parku vraceli ke domfl
V neiléli dne 17 záři t r
bude Nioek NV Iirdniily é Ki l
I 7 K konali Nluvnost Nvécenl
lochy Panny Marie Tuto ve chrá
mu PAllě NV Vái lul ll odpoledne
jMiNVi tl Ulp lan Vránek Večer
(Mik bude nc konali v níiiI Itrntřl
DÍMSň KábavM velmi pelrm a
liolml H
programem pil iluhrí
hudbě Sněu-ílli te M udři llfj
hiijnAjAl OtnnUká ii' ie c domnívá
i j na N'oi mh niMtkáU Uul-
bera l Mioiir VnIIcv jní byl
dne lli ni pna V lct iinulvt li dé
má Mii Soo-il fa jtoii 1 1 ií d
tiliAi kteří v nuiMiiyeli dnech
'doili večera připadli Jdina
IVaruoia a II Duritliiiida na II a
lť tn iid nvi Voufi pak ie jl
)xliti V liejldiíil ibdé jf d"pd
nuM
ItvtiH Ak Sar lt it -UU
i V #n4in' pMm l nhi Tft vi
tvŇtil by h tičind titďh J
b Uioll pMi b -nt otioí
fa li urélt? Hrvl budili
loitti d OmiaHv t(IUU plivl
b ) k bul-u kliti lvif
tl ab' na jiwto Žo niíiii přijodo na
'nvA zpAtcční cchIč kťi-rou n v
nojbližái dobé vydá na ápail
— Z WiiNhinton a Hurt okre
níi byla podána již úřední zpráva
o výNledku předvoleb kterA lldA
vA ž jednotliví čckuncl noniinae
do ňřadu íliallriktního Noudu na
lÍNlku rcpublikAtiNkéni obdrželi —
až ua tři countnl procínkty — ten
to [Mlčet bllINft i
A li HulUiii 7000
Chán IícnIíc 0127
íí Kennedy 5573
(1 A Day rr2!)
m K MnUcIIm 5005
V A Searn 542
A (! Troup 5112
Hotfdí nc fa iloplněním zjirávy
zmíněnými třemi precinkly dojfle
již ku zrněné pouze velmi nepalr-
né
V pálek večiT v nemocnici
nv JoNcfa po ilelSÍ dobu trvající
nemoci zemřela 27letá krajanka
pí Marie llobzová Prášile Neb
Mrtvola zeanulé byla v obotu zná
mým zdejším pohrobníkeni Kr
dandoii odcNlána do Praue kde v
neiléli odpoledne byla uložena k
věčnému odpočinku na katolickém
hřbitově ZeNnulá zanechala po
Nobé vedle truchlícího manžela pět)
malých dílek PozřiNlilé rodině a
vSem oNtaíním přálidftm platí u
přiimá naře aountraNt
— D(ud liczjíSiléná ani l!)]ctá
a ví I nu kráuá dívka 'dopijHtíla w
v pondělí o ii hodině večerní na
ne v končí Klmwood parku N'be
vraždy Vpálila ní dobře mířenou
I ranou ze 112 kalibrového revolve
ru náboj přímo do Hrdne August
líoiíerl 12lctý z ě 5HI0 ÍA-aven-worlh
ul udává že dívka ta jej
kilyž Se kolem ní zavolala a dala
mu dcfták n poznámkou by ní id
zaň něco koupit Hotvaže nc poně
kud vzdálil zimlccbl NtřeJnou rá
nu VrálU nc tedy a tu jíž nalezl
dárkyni ležící na Irá vniku n re
volverem v (ČNiié zaťaté pČNtí Dui
mladící přivolali pak koronera
jenž dal mrtvolu 'dopravili do nvc
márnícn ňčclcm zjíSléní l! zou
falého děvčete nebylo docela nic
nalezeno ua základě čehož mohlo
by hýli -zjiStěno pouza prádlo je
ho znamenáno je plameny V O W
anebo R ÍJ K Dívka byla velmi
elctfantně oděna Měla klobouk %
bílých líií zilobený černou ťi
hon modré áaty a černé látkové
poloholky Její vbiH zbarven je
lo zlatov'a a dévěn má velké rno-
ill' něj
V minulých dnech byli jsme
velmi mile potěSeni vzjorriínkoi
Nvého ilobrého a milého přítele p
1 K ftpirka z Wilbcr jenž nám
zanlal juknou ohlednici % 4u% An
í'elei Cul kde dlí n rodinou nvo
jí na prázdninách Díkv nejsnb č
nčjM Spolek Pokrok Č 21 S
D P 1 Nlaviti bude dne 10 září
Pll avé l idé trvání Při j-říle-Žitaiti
lé uspořádá Velkolepý plei
v íiii I trní í( Í)íÍmi mi již l't ul
Výborná hmiba již je zajiSténa —
Začátek o 7 hodině večerní a
Vhlnpné 2óe t osobu Připravuj
te w již nyní
Družslvo nv fttěpána ěk
II UNMfádá dne !l září v NÍni
Hnitíl I )' nu jii 1 ul Mkvé
hol ta in 'ni zábnvu pij výlMirné
hudbě ZrtčáVk o M hodinA večer-
id Vstupné 2óe pro pány a H-
itť liti 1
' '-"' "'
Minulelio lydne vrálill i pA
nové Uia I a Václav K Kumlo-
u t liáriHliilho ří lldekého Njendll
kNrý ih koitHl v Pil úbornu Pa
SI'liH n nánii ie v kMi elici bV h
ii'iim'iio několik opru v Piiitl
jřl bude m kollrtli Dedt
Mbb
' AUn ri VMuiAk í l'rt jil
Ii id I-Aicil e v ludili Večer in
íiim kailtolové kveliiiy o be
Vfaidu I'rlvh4 e Je k íoiř
I 'i'H ř llit liuii ohnaly jej nrlllí
ielU HOiirly V dKli l K f'U
fb IH iii piM'lill bv l
le i lni l kř riu jeni mu
- W dimb t h la Hjna lot
I" V ' k-nli Vřliký aj
V tib kb i e M)iiHNl i tepri
pomírft vězeňakých Pro příleži-Jlé Trejbalovi úmrtím Oleté dueru
toml tu byl jíž vypracován velmi jíky která ukonula po krátkou do-
pěkný a bohatý program při kte
rém promluví celá řada vynikají
cích řečník ft mezi kterými bude i
tajemník Wickertibam
J iý" Vkuxnfi zařízený a bohatfi
ÚHoboný obchod douiníkářNký
vliiítní pnu Václav Duíátko v 61a
1202 jižní 13 ul Na iikladS má
velký výbfir ikných dýmek ja
kož i veliká záaoby tabáku kuřia
váho SňupavÉho a žvýkacího
Doutníky jeho Jhou k dontání všu
de v Omaza 41-tf
— IiOUÍh' Nathan jenž byl umí
před týdnem zalčen na obžalobu
fa se pokiiNÍl udali padělaný zlatý
peníz byl předveden před spolko
vého komiHařo (JuMlava Ander-
Nona jimi byl přidržen ku Mpolko-
véinu Noiiílu pod zárukou vo výSi
2000 dollarň 1
- Klcčny Dillie a Kila Vanču
rovy nc navrátily v pátek z náv-
Slévy v Table líock Neb kde ho-
Haly Nlráviii nvoje prázdniny —
NávSlěvu nvojí vSak miiHcly zkrá
lítí neb byly povolány domu kde
nc jím náhle roznemohla matička
jejich vážená paní Vančurová
Tělo přejeme brzké pozdravení
- RepublikáiiHký klub ncdiné
wnrdy byl v lěchto ilneeh neoby
čejné vyznamenán PohIuI mu
vhmtnoničnlni podpisem ameri
ckou národní vlajku aám jii-cní-dent
Tafť Ji- prý to na ilukaz
vděčnoHli za W fa zmíněný klub
byl jrvní který z upřímného pře
svědčení doporučil jeho zoovuzvo
lení Klub UHtnnovíl již výbor
který nc pimlará o Nložár jenž by
iiiicnI vlajku o Síří 150 Ntřevícň
— Paní Clara KlineovA z číaj
2011 Mini ul byla' již jiní po Iři tý
dny obtěžována M (i Parkercm
za iiičt naučeni Dnion Pucific íirá
y kUrý jl horoucrié vyznával
každodcnné nvou zoufalou IiínIiu
iroNlřednict vím — telefonu Když
jí to jednou konečně omrzelo Sla
na policejní hlenici a tam žádala
za o-hranu před zamilovaným ne
odhyloii PolieiHtu Sel tedy a ní
a čekal až Iťomco zavolá Julií
Nečekal dlouho Telefon zahlěcl
a Julie dala ní přcdnlírkou k Ho
mecm doMtaveníčko na 21 a Mim
ul líomeo byl v devátém nebi co
zatím Julie vzala ní n Nebou jako
rytíře — policajta DoSli na rní
nIo -i Parker tam již nc vní txiuhou
Nvého rozbolavělého Nťdce cekal
Neoslovilii vSak jej Julie ale pro
Niický policajt ktterý jej zatkl a
odvedl na Ntaníeí odkuil druhého
ilne putoval přcil jMiliďjního
Houdce klcrý jej za jdíliS horkou
lánku jeho pokutoval 5 dollary a
zároveň i placením Houdntcli ú
IrMt — V dílnách Cudahy Packinu
('oiniany vypukl v minulých
ilneeh oheň ktjerý za krátkou do
bu zmíněné upolečnoNti nadělal za
irl50(KN) a Pnion Stock Yardu CV
za ió0)0 Škody Tato vSak je ze
la kryta pojištěním V Cudahy
ovýih závoiU-ch ožár zachvátil
plochu ve výměře 375x150 Mřeví
eft Vedle 'dílen byly úplné zniče
uy dievohklad a zásuliáma Jeli
koj době Mižáru řádil veliký vi
chr oheň nu Sířil neuvéřiteluou
ryehbiNtl Jak mv'I nebylo do
mul vySelřeno Požáru tomu při
hlíželo vlec jtik KM divAkň —
lldiu i mi ihetUli iameny kh
kontrolu no li tubou práci
— V Htiuulú-b dnech hrál v
(layily divadle lUcknv orebetr
ne ktirvui juko moIínm vyttnipda
i l Zduika Hiiikiilová ď eritika
ílišuti lm eihluji itii jedlottele pr
firmu líobllfovii Meéna má el
mi piknv" a příjemný kopruu loli
l e ivl-tité ibibře kil přetliet
pUld JHte jut I je pil hopnu
tleeh t jiik lni kleelia j j ol i 14
I lllděllé eil( H ie ultthé kHe
hriké d '' Vi biíi NlďiiA l'1'tme
ttol Y %i '"U'iid bvla l
iukiiliá vidy i-liiooim Muč
Uliti luky plllě MlM Ut ll
'vki Id kl klrřéiniio U-% lul ie
ribř ji tř'tolil)-ine
— V tíihti diMh boeluu
rattoti immbi bili iatui umal
ili trvující nemocí Poiiřeb 'její
konal mí! domu Minutku £ 1IM5 j
21 ul na (k-M Národní hřbitov —
Rodičům a aourozeneňm projevu
jemo nvou upřímně cítěnou nou-
truat
— Kytíří uv Jiří oslaví dne 8
října t r jubileum nvčIio 25letdio
trvání a při Ijoíiii UNjiořádají í alav
noHt svěcení nového praporu Po
obřadech bude Ne v NÍni Hra tří Di
víSň na jíž 13 ni konali ulavnoNt
programová Mezi řečníky Nhlc
dáváme jiředevSím vldp J Vrán
ka a pak mayora Dalilmana Z
venkova nc Hňčntní Hytíři z
Mraínard Neb a ěoUné Npolky ji
né Výbor no poalaral o NlavnoNř
Nkulcčně ilřiNtojnou a veřerní zá
bava Hlibujc! hýli nanejvýš animo
vanou Vatiifiiié pro odpoledne í
večer 25 eintfl za oHobii Nezajx)
meňle Ne doNtavilí
— V minulých dnech zavítal iht
Dma by pan Václav Třítecký ze
Ccilar KapidH la a Mrávii tu ně
kolik ilní návSIěvou u svého Sva
kra známého malíře pÍHina p Ja
na Zeminu Manželé Třítcčtí na
vStívilí i náS závod a udělili n ná
mi že M' nějakou dobu ']vfa v
' 'ohradu a učinili puk několik za
stávek v NcbraNce
— Do Omahy v minulých dnech
zavítal krajan l-YnnliSck Holan %
Verdifíie Neb a navSlíviv závod
náS Nilělíl h námi že do ao-omaŽ-
Nkého trhu přivezl dvě káry dobyt
ka a Nice jednu hovězího a jednu
vějířového 8 cenami jež iloNlal
byl prý nml míru apokojen Trh
pak byl dle vyjádření jeho ncoby-
čejně čilý
Z BRUNO NEB
— Mčhto naSe v iiojbližSÍ ilobň
hodlá zařídili vodárnu Za úče
lem tím ní mÍHlNkA rada vyjela
minulý týden prohlédnout! něko
lik vodáreiiHkých zařízení v mě
Ktcch jiných (J výhoMách vodár
ny ve mČHUé nemiiNÍm ae rozepíao-
vat neb zajiMt každý občan uzná
zřízení to za velice proNpěSná a u
žileěné ať již v případu ohně neb
michého léta kdy Ntudně jníiii vy
čerpány Pojištění proti ohni bu
lu pak Hkoro o polovinu IcvnějSl
eoz v několika letjech vodárnu
akoro zaplatí Vodárna pro iiičnIo
naSe ncMtála by více jak )(1()0(HI§
Suiiima ta zdA nc býti Nnad něko
mu velikou Vczmcme-li vSak v ú
vahu fa v nedalekém Dwitfht
lidň zničil majelku přea $Ó0()(K)
nebude zajÍNté žádný litovali opii-
trcní iroli ohni za ib-Ni-t IÍkíc —
Podnik tento bude zajixté kažilým
podjiorován obzvláSló když vidí
me že měfilNká riMlu h iniivoreni V
Platným v ěele vicat ranné o dobro
měnla naSeho nc jd-ičiňuje Měxto
dá ovSem jeSiě íidliIaHovat zda-li
ni pp olicané vodárnu přejí či ni
koli Já vňak čítám oby válely lír
na za pokrokové občany ktieří pro
dohrou věc neb nlnik jiou vždy
uadSeiii Příklad vidím již x to
ho že Npoleěný farmáíiký i-Icvn-tor
hrdě Ntoji h nevědomým uka
zuje že jen v Npojení jest hilu
V Nudéll zaěnlo n v cleviitoru ku
pováli obilí Marmářikéiini ileva-
toru přejeme mnoho řdaru a boj
né Kukti
— Primárních voleb nucnmIhíIo
"e Dii Voličrt Nelil Ui jeSló iMiéet
voličň úplný Tech j v iiaiem o
kiiku pře dvé nič ! jii i toho
le Nřiiati i krajané nnSi o
Volhy n Milikll vlee lajiniNjl 7
ltU llllSí h'1 oUlriel tlollliliMci t
Jo C hi tu kb řka tiAtrikl
idlio kotidii Ncjvělil Vidinu M4
i ohliíli kandidáti 'i t Pd
tm Kotoné nj r ihvii
IX VA T lirrh 7 a IM A Cu
fl 'ii F A Aeeh bjl v ob u u
delHokra'b kélll i r% Mlbikállkéia
liolkll
M Uiiii koiiIrNklor p Jo
Přeiťiftil l-y di Koutní r Inw
n t o lle dfUI r?y tm ob
' h lid {% I n itíiioi t iil4k'im
k v iut id diíl
lK MMl I [ nljUJl %
lUi niiiiiSí k ďi Itavrtina