Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 26, 1911, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Btrana 2
1 JIIVJIV
4—
Zprávy amoriclió
Z iínnoitl lenato
Njrmtřcjfií předloha o uveřej
ňovaní kampannMi přfapčvků po-
tažmo vydání Jtt "y jodnlm as
el„Mjn' aenátom HMlM
„ l„X £iiiIM!ft iřííatou
duu
Ž4-kan'(! iro aeriU neb dum
tuj"!ft mmmí bžliem volobřii kam
pani vydat! vi'' jak 10 centu na
jaduobo voliče ve volebním okr
ku nebo ve t4tu Žádny" í'ka
lií!tó pro (t nrrií bíditeM přtd-vol-b
jakož I při dal&í vSiwbecne
volbo vydali víco nd ♦ JU0W
židny" ífkm-e pro dům jsuatupcfl
namí vydali viw n'ž "W —
Víwky kampanní příapřvky u vý
dajů miií bjHl tmhjnény Vá
cka volební vydání rnul býHl ti-vi-fr-jnína
před volbou pofMfiaj
10 dní přťd volbou a pflk po Vt
dní až do volby Víwky alíbo va
lil úřady initffí bjHl veřejní oxoií
nitmy i'ř'dJobu činí dibt míi
fconítým aJíbnvatí jxdítífka míata
D ttlíby Jtb5J5wíítl í jí"d vobb
í podporu neb pwovhti v tom
mahru aby jlutí íbniovó zkoo
dAmy bylí zvolení ['hMuhn m
vdala podnřt k delSím konfereri
ťím mezi wnAtem fl domem zt
tupffl Křpublikúní poKlcdnjí
bo tlni nenoblí to prosadili li
bý mm předloba inUí- vztřihovibt nu
přiyl volby V enltu víak winv
žíla tato íit n malou op(lcl
Nejodtřejíí ('íiHt předlohy která
ktrnpanní vydání omezuje ti vo
lební xlíby zupovídíi byla MihUh
Tftn Keedem z MÍxouH navr-na
Tento upozornil tm to i m-nkUit
Htepbenon z Wíwoninu dle j'v
bo vlaxtníeb ňdjfl vydal na vou
volbu %MfMI ft Jiní enifoH
vydali iodbn obnosy Ht tiítVit
líorali upozornil na t že dle -atanovení
íekan' enfitu v New
yjrku by mobl na vou volbu vy
dat! WMJIMU WiSm v Nevalé
pouze aotva DodaU k v ťwi
amyalu tyl pak immW-n aby
$10000 byla wejvřtíí ífiat jakou]
čřkanw apolkovébo a-ntortví na
avou volba mtfo vydatí
VíUbni členové kabinetu v# vy
ktřovani
Tařtfiv kabinet tni o pr4zlni
ftkb a pilno Yr McVeaifb ta-jemiiík-pokladiiík
a W h Kíaber
tajemník vnitra jaoii zapletení do
vyfittřování Iírímcrova Jaw
WÍUon tajemník odbíru
atví a vrchní nAvladní Wíeker
abam Jhou v záležitostí Wíley#
tajemník Kíber vrební ntvladní
Wickeriibam a bývalí tajemníci
Itali in řer a IMckWm mají vy
avřtlitl vliwlní nean&zo v Aljti
ce Vrchní poStmUtr liitchock
rn4 na krku obvyklý počet politi
ekých žalob jakož í tížnot k sh
H vydáním odboru Tajemník za
hraniínl Knox m4 {otahování k
vfilí idobíznfi Daye Tajemník
Nagel od odboru otichodu a pr4-
in4 vynvítlíti ir o tulenS —
Henry í 8tíman tajemník vil
ky m4 vyvřtlitl udánlivé pi
tlaíení obžalob proti waj Heeeb-r
li liayoví a trvfij příjem %HCfm
jako poplatek za rozbíjení tru
tů Oeo Von Jj Meyer tajemník
loďntva jo vyíetřován jak afa
novinko zaujal při zruSení jintýeh
lodřiilň
Ucbixí i o preiidentitvl
Z Ch velaiidu O a oznamuje
že v minulých dnech potvrzena
f WakhliiKtonu avcřřjnřti4 zprá
va h thtiu A Oarficld bývalý
tajemník vnitra ta Uoonevelta
buda ítkaniťtii republikSnkýeh
pciVktali'& o prenidi ii!k(ni ftoini
naci v r VJVi j-roií přfni lntu
Tafiovi UarfUM dli v Wali
inittiiiiit al píutclá jibo praví U
aA uveřejiiřiií jttho ut hSíciiJ v tu
to dbii jit předíami ipráva j
pravdivá 1'ravl h pfmMt-t
NiVtaleft rohodli (irřt I la
tlu lrilm řfkmit-rm wl I í'i'11-
IN r t trftlo vftl' I W li is i Ml
t putliJ A hi vrtit nt 'ra
tni OhUii rvld4 h (Ur
řild radl a bývalm prtllrn
tfit HtX'iVrlriti tr 1 odrilil
ataHI proti pridrntu Taf
loví
C%Ut% f Ntw Yorka
IVf l ďlpa tl mlc rhoUry
knl wmt{ 1'atrUka (hiaira
ht#rý bvl nnlilw atMa#m pHt4
bovalacké Hlt M Biabtir
Mandu (JiwbinK je prvním z
domácích lidí který pří znovu
vypuknutí níkazy přiutflio
vald na tuto íM-rnofi oiicmoffiřl —
Nřkolik pfíatíliovaleft o nMŽ
mynlí fa bylí ťlioli-rou ntížcni v
karuiíM zi-mfilo a Jíní tam leží
'n"iiniMinu -u
vnuk t prvo v pnu n-mw n
!- I JAt
Ai do li do
vzbudila V zdejUJcti K-fcařaKyeli
kruzích' obavu a aby nemoc z
karntziy nerozAíříla uíinřna
vieniozuá ojatřed Vrehd zdra
votní úředník foty je toho n4
hlcdu '# nebezpečí nehrozí V
nemocnící kde c íuahi(í ] 20
hodin nacházel považována ne
moc za otravu ptomaínem Když
pak pravá povaha choroby nezná
na rodina jeho dftna do karant
ny a on jedován Vzdor tvrzení
dr Dotyho že nebepeří nchro
zí nu h jiných atran aléluj ž
na Hwínburne Ubuidu nachází ce
14 řada lílí cholerou atíženýeh a
ae tam za poalerlní tří dni udály
Iři p'íjady amrlí cholerou
Střed zalidnění v gouatátí
Vládní eenvní (ířadovna
niitíla že niřed zalídnní Kpoj
Htátft dle e-nau lonakídio roku
podníknulbo Jží pol pátá mile
jižné od 1'níonvílle okrea Monroo
v Indíané J'řed deacti 1 ty ležej
(il míl jíhovýcliodné od ('olum-
má JJl iioainui ae tcuv za nwi
ě I ' t I I A
roku o 'H mílí Ji to aíce málo a-
roKO o u min io an c jmu'
le w to víeo nežli v dcetíetí před
ehozím kdy ae atřed zalídnéní po-
áiniil o poubýeb étrnňct mil Je
patrno } onyvatejatva ve řpoj
Hiátech přibývá be na záf-adé
kde je VÍee mínili řiežlí ia výeliO-
dé jíž dnea doatí huaté tmucuhn
třebaže ne přelídnéném Nejvíc'}
přibylo za imlednUi ď-aet roku
na tíehomoí-akém pohřeží přírfj-
alek v západních atátech farmář-
akých nebyl tak vebký jak by ae
dulo očekávali Vyjéíati fento
atřed lídnatoatí není vécl lehkou
a také výpoéct nebývá zrovna
nejpřeanéjíí
Spolkový n4tor odstoupil
Jocph M Terrell z (hrw
přistal býtí aiKdkovým aenálo-
rem Na jeho teletrrafíekou ž4-
loat míatopreaídcntu Hhermanoví
ci'it vyžkrtl jméno Terrellovo ze
seznamu aenátorfl a míato zůata-
ne tak dlouho uprázdnéné dokul
tfiivemér Hoko Kmíth j'j nenaatou
pí hlenové zákonodárný při
pravují rewducf z nichž jedna
vyžaduj! tfdatoupení Hmítha jako
(řuvtrnéra aby mohl noatoupíti
hned juko wnáUir Jiná prolila-
Suje volbu Hmitba za neplatnou a
žadujc novou volbu zákonodár
nou Kmíth byl zvolen za apob
kového aenátora 12 éervenec 12
dní na t když byl naatolen za
((iivernéra Oznámil Uhdy že ne
odatoupí ťiřivlu guvernéra za
nynéjSího zákonodárství a atál
tnkmf a vynikající ( hiJaf přiuiik darmou H parMw
bije f připadl dynatiiítovínl budovy #aaoiUi I AnifUa Timra f iiiitiilh dheh dal o ►' l-c alti
tí I a tomtíi pnu-roit vi!4 prind-k avujl praka a v'nujt id4iHuku pídiiíakám a lit
ratitr CUrnc H larruw n ht' i r4tku přijati dbajďu J J MrtNamafy a wtatub-k blab
vaavťh tvrdí l $bti jrkrt nciil lakové jak i ol kuU prii mj u4 a ubKajulu ala -(Ujl
talaftinl vynikají lh tmiwfili pfláka kUřl at bytí vMjí1 Un K alulb kttrA fjU
Hal t prld Myora MaywU a 'tda v aAjmu aip4u flrac rt-rtik# dal ai M1 a pf
tiaj Ala) biaj t t 'rva jal aiibija ajtitil tt+t
na tom aby acnitor Tcrrell zů
atal vo Waahínjítonu po zbytek
dolyíná lhůty Tcrrcll byl jméno
ván aen4Urem loni v liatopadu
jako nálujM'(} zemřcldio A H
Claye
Milionářka žaluj alužku
7 Kaiaaa ('íly Mu ao adřlujoj
lní Markéta Kloek Armourová
vdova po velkojatkáři Aínionii Ji
Annouroví podala u zdejíího ob
vodního aoudu žalobu na vrácení
#112000 proti aví aluž' alcřnž
Haníct Hyiniftonovř jež tato prý
zaméalnavallco %sk ukradla vř-U
ílnou v cenných papírech Tráv
ník Armourová prohláail že
noru za ip'K)ÍWK) u1c řáděných cen
ných papírft bylo navráceno Ar
mourová prohliaila ž nechce zlo
déjku allhati protože Uito byla
vždy její přítelkyní naznaííla
vánk že je to povinnoatl atátu a
hy lak iiéiníl Hylntonová j íííi
let utará doatávala mřaíénA 175
co apoleéníee a alužka Armouro
st Jiyírifřtonová přiznala ac že
vzala cenné papíry Že v&ak uéíni-
la tak jediné aby fomoeí jejích
fapekulovflla když pak by na nich
hodné vydélala tu prý je chlíla
zN(! vrátili
Cbuďa bobaíem
Detroít Mích a oznamuje:
W 11 VVard nádenník z Vonnií-
tonu ) atal ae náhle majitelem
vdké držebnoall VVard když mu
r l'J07 v (Ireeneaatlo la zemře-
la manželka a tří dílky živil ae
l'mí "ádenníckou až koneéné
-
"bjeM u u Uuntown O 1 ani
Hutkwvá v ílm-neiatle
' bromá žena a dlouholetá aowed-
ka rodiny Vvardovy zemřela b-toa
v kvélnu a odkázala jméní v hod J(l Hrrou a má prý za aebou 14
uitÁ rře líy)0KK) Wardovi
iíi„ íw í( t„l
i-m i„v j -v
Iříve prokázal
Nový geyiíx?
V údolí Norría v yt-llowatme
národním parku jozorov4n byl
výbuch horká vody piaku a ka-
mení jež vrháno bylo do výíe uh
kolika M t alop Jelikož oatatní
ířeyaíry jaou vo atejné íiunoatj
proto není možno myalítí že by
proud horká vody od nékterřho
wymi ao obrátil a je domněnka
že anad vytvoří ae nový obrovaký
kfeyair
Pozfiataloct Marka Twaína
Výpomocný atátní kontrolor J mýdla tak vhodného na élMéní a
Harburtfcr předložil u aurrogatnl- ozlravřní kfiže neb vlaaová pftdy
ho aoudu poabxlní vfili Harauela h n dítek jako Keverovo Léřivé
Clcmenae lípa známého jako kožní mýdlo Koupelo dítek g po
Marka Twaína který zemřel 21 užitím tohoto zdravotního mýdla
dubna 1910 ve Btormfíeldu na a potom zaaypání Boverovýrn An
avém venkovakém aídle v Kedding tiacptíckýrn Toilctním 1'rářkem je
Conn Veákerý majetek proalu- jiatý rychlý a uaporný zpfiaob
b'ho humoristy zahrnující rna- jak odatranití í 'zabránit! avédřní
vU-M oaobní v tomto atátfi a o(A- fiodrážlénl a opruzení kftže Do
ni majetek a uemovíl jmřní ve apelým ae toto Mýdlo i Prááek oo
atáté Connectictit obnááí 171 nejléjw dojioruíuje pro potřebu
KM07 Déilíékoii zvéénřlřho jrnc-(toíletni Na prodej v lékárnách
nována dcera jeho Klára Langdon a v obchodech n léky ena 25c
ílemenaová nyní paní Klára Cle- kažvlé Jedině pravé s jménem
měna íjabrilowitchová Druhá
dcera jeho byla rovnřž jméno va-
PRÁVNÍK CLAEENCE S DARROW A J J McNAMAEA
'-M'"K $ f'-t V2V7 i-
na Ie5 ta zemřela záhy po neata-
venl poalední vĎlo
Mexiku hrozí prý občanská válka
í)o WaahiriKtonu dolily zprávy
mí Francíaeo I Maděro vfidee po
alední ťiapéané revoluco proti vl4
dě Diazovř nepohodl ae a preal
déntem Dm la Jlarroti Hpor jk
valal když (Juatavo Maděro bra
tr 1'Yanciaca a Juan H ochoz sou
kromý tajumník vftdeo revoluclo
nářfl 'dtavílí a k preaidentu
l)D la 5arra-oví aby mu předloži
li proteat proti vládí která dle
tvrzení Maděra přivodila nd4v
né výtržnoaU nu jiných íníateeh
republiky hlavnfi minulý týden v
Puubla Tvrdí ae žo ]) la liarra
nevyaloupil doatl rázní tt že ce
lá vč zaviněna žo mnoho atarých
Plazových přívrženců zfialalo v 6
řadech Uudoti li tíUi nabraženi
Maderovci nedojde v bndolienoati
k žádným ncanázím Tvrdí ae U
vScchny neanázo v I'ucbla zavinilí
yřívrženci Díazovl kteří ae ana
ílí tím ponížili Maděra aby do
kázali že není aehopen udrželi
pořádek v Mexiku lk ae praví
Maděro neobává ae protírevoluce
v rcpuMiee a lvrJJ i cejo imuu
j''ž ae nedávno událo nenaznaíu-
jo býti ve proariéeh kteréhokoliv
r : lt
opoaiéolho cekancfl preardenlatvl
J'latforma Maděry tm jejímž zá-
j(1j' WU žáiluli voliče O jKxljIO-
rt( v imnffivajíel kampani obaa-
iVH iiftvee jlen proti
zriovuzvolcií prexidenta do úřadu
a ]n pr„fí tnmlu — Mexiku
xYii obéanaká válka k vfili ajo-
- -
r„ „ om kdo je
j) (l jin()( M(1
pnablent De la Hn
vmen bouří v
Maděro praví že
arra je zodpo-
védným tlen Kcyca atojí za De
tal laada froni IMOV o(i Uldat
iien nannii jc ii míroví miwia-
nítí z liřadň v"ehny í 'jentiříeoa
Devét aet MtulerialA táhlo k ntoku
Uli H„řJ ttln }'otoai když byli na-
jřcd avé dňatojníky zajali Pro-
ídaíujf fa nemají [icnéz a nnvrhu-
jí vydrancování méata Vládní
vojako vyaláno zadržet guerilly
Or(raniZaeft pckařfi oznamuje že
vyjde na atávku nedoatnne li
vyííí mzdu a jent-Ji zaméwtnava-
te!4 nezejíí pracovní íKidmIriky
Opatrné matky
prYaveMéíly ae že není druhého
firmy W V Hevera Co Cwlar Ka
pída la
jmi byl ijrduiu fa Idavtdho nb
f + + 4- + + + + + + + + + + +
+ PftEflV&DÚTK SK +
o Mlnko Jaký ImiM ralU mul 4
1ř (inAili v lonáa Mata uv-řJa- ť
ť uk uh vA uh'M Malé vyil4uf Ař
+ fa osnAmku přliNt# van ilnlifj vb- &
f ebftrf 4
+ O TOM ♦
f fifirtOta býtl parbytaiMil U kdo +
ť onnniuja ftnf vtki (inlimhy a 4
r uM"4 jeho a al&la rv"lft MA f
4 rna at 4fihm6 t oKnamuvatKlá aa +
V aUfi fi'(lem huu li it nxnAmku f
f chtle ji mltl o tMkrAta uvi)- +
1ř thm vik IiMikiii ílfiA'll dul) f
4 prtMlalf a tmi onAiiku Ducaní ly 4
4' iwívtlut NlíU tvou urtniiif 4
4 ka fciU dnna a jmltlet ukm ji k 4
♦ uvtMJn&fii' rllnftnýiii Dhuimum +
4- a tiurfeta a výaledkcm Jlall uaj- 4
f kojmti Miíl'b ofiiimi-k ní r 4
4 K9 wiilfl oniflJtmAina Atranjti 4
+ 1'OKAOX I'UBMIIINO CO +
f 1417 W Mlh 01 Omaha Nb 4
♦+++++++++++++
NA PRODEJ
XrJ£t J'owl Ti k'l a ebtl uh
niti aaiioalatnýini aiajt výbmlnuu pH
1'ifilont koii'itl raHeny krnovuký ob'
fbfnl v loliíim inUlA kila J irAc t4
lA jr Jvtt nebo tři ll'l) Wia vnlmt
nlkA PHÍlna nroilpja lravl Ailratu
i)é Aitiiilnlatraf-a I I IM
KajvétAi 6'ak4 HpuMaimt pumrn
kovA na řA(i)i VAni nyuf mttfo irm)t
jiřikAiitií fanny vJilaA v okřuau JV
uboftMM jifwn mi n"i ibi 100 nniínrn m
akr fřřída na lht furniMt Jt
nyiif a JJy byla (Jbřu l'ro'l6i
VAm tyto výfeřná a dubfa viUilanA
(nrmy nu nmlí atlAlky )'M'IAvAm U1
amutky vtt at 4teň im Jíbu i na "va
ru í'br#!te li koupit n b prodat wiaj
tik furiocruký inMk} mb olďbod
kdekoliv il'ilíin nAoi 1'ntnmt and
Mircbaiiťa Kaalty (Jo Dret Av and
1 HtriMrt Ciiduř luplda la fi) ):
110M£MTi:A Ih Hoolberi Oruon
and Caliornla artr tnw H K umi !o
bfislao Colony Malin at rliiucn
boir or nuvrr Itacďd inmU hihI irri
iU HaramcnW Valley řroin
$150 np Prlca wllj multlply In
yMrt Writ# for frf# niaratura mimi
uJvín wbnrn to Ind tba tt cliBřca
(Vou can vríln finbeiiilaii) Hoíitbern
Oregon folořiliition ('oinpany Kb
malk Kalia Otwu 4nt fí
ŠKOLNÉ (arbofaralilp) v ObcbodiiJ
Kkola v Umut- ííiicoln neb Ornnd
lund prod4 rn anlZeriou runu "Kuineo
ký" Mnřoln Nrbř Plita o nAriA
noxtl na: V Pípal Htatlon A lÁinnln
Vabranka M U ar
KiAin4 poxamky v okreau Kiinbi
blit o-íWka J'lí a Klmball Nb T
(t porxmky Jkoii velmi lwln Mbtftf
kocpitl ítfrt neb c-el i ki'l IIIikIk a
a Pokroku Zipadu U tl
3 kri4 tuajalky blí? lUkhy V p
Nv ÍJídlna Ndib Prodajt a lacino —
Minuta u Pokroku ZApadu 31 11
Níkolia krAaoýťb farain nlim tobo
mí 2 ackf při dr&Mt Itoi k InImihI v
Ku ani b ('olti Tauto poauimk oiiIkA
v diífiveoi pAainu VA v okolí a pro
dáv4 xl 2 at do 110 vP ra akr nef
tento poxrnk Hlimt m a 1'okrnliu
ZApadn %i it
KA PEODKJ pí kný imJ-Uk r niU
lupino J J Koliba lioitirA Vb
NA PllODEJ mArn Utkánu v
brMcf bez budovy kťfA au m1ť
pronajmout na delAl dobu Mto jit
1(00 obyvlelfl pře 100 íeiikjeb ri
dm v m£té a akoll UríUu niA itdt
odbofky a platí delnlkfim rW 112'hH
wltíí THéinH prodej Jo nlravl
14I bodíaAřiký a klenulnlck t nbebnd
aa prodaj LAlo rboM na ru' lilii
ti podrobnootí r adiolnlatraul t I
ZAIIHADA MINNKMOIT (Park lte
Ifíon of MínnoftoU) to Jel rnaervaea
Wblta Kartb a okolí j dneo nejlili
uAjíi krajinou pro íloveku míuA ti
uioín lo VJAby vidy ďitik p&da
furnk a Jllriu vnupod korná m diiM
dobrA vodu laelna riřfvt blfrk trhy
míra podmínky lloné Jeilruk ryb I
ívfřn mnoho éiwbft Jit MkoupUa
l'i prrl fliO vidlani řmm 10
akr a nad vAo II vrd&lenmti od drA
r nl fnMn nl Pi&twi Cliarle Ku
ftrka IMroiv ftwkar Oo Mina
lOZtMKT V M1C1I10ANU friiv t
ovorai paetakv aa Mdi-J v ukr
Uoalfti to o#jlvaJl r t btll
tIAtkjř prol tdr pii do Mii-iiítfM
knapit pAffHtfk a ! itm vUiiaia
plnawt ! II líl ♦!- Mukl
lfhu plilo aa adru J Tkomta
I-a - a A v Mlu Mirk 44ř
FAKMA 7 'i hkrSj 42 ar ttbMAoo
utfk tt t atiiM I km
f kiUv I ttli l it rthA ivtuf fu
km4 (ltt-i Klik? nHl4tk4 ti
í 1'řelA 04 Ktn ( tl
Irt mi kuNtt ontUk at IiImmii kupuji
tiku t i řM Aik4 'itl ot MiiM
los J ÍVAk H I lv wWk
W in lit
Velký vybér
4krt a taciof! M-liUork o
owkl jokal I fim t klikoiU
WtooMia kiUk) R ! V
ovolkl vojAltaMli ik4k aa
14 pani a MiaaoHi +- '"M
MUIit a kH't tk4 talaé l
tf litto oai r MATUťM to4f
4wfeovt }o4aK laWaal kHf
H r MlMaatala tt W
PŘIJME SE
rrljma t leaká illvka n4x naMlk
do úřadovny a k obatarAvial éwka bo
roapondeaca HtAlá mláto hUp4
ky na výíl platu a ilotinmřant Adraraii
fark DaiiKltfer SOU W Hiitb Ht
ia City Mo Ht
HTÁLŮ MlHTO libidlim na rm aab
kdekoliv JIihIk txeiri 2H rok 6 Mír
rdrAr v Jitkékollv r4'i rnalý v kal
déia oblcdii apolebllvý neb niAai 1 la
tou fk níeiioxt tm tnrmfi Mlnrfai
a anjílliky NeJrmUJI byrb ařljmul
prA1 u apotAdiiiiA lunVb rodiny Adra
anjlfl pod ríittékou "V" „ pokrok 7i
pádu ttnabu Nťbr 1 81'
HLEDÁ se
IILEDA 08 vzorná koajiodyaé sa
vankovakou funí v Honili iMkvtA Hl ár
ii dívka neb vdova ber' Klu A iJupíay f
přlblAtkou adrekiijt nat Ml W' aara
oř Pokrok ApnJii HI7-J4II Hí 1J
Ht Oinulitt Neb 1 3p
JÍLInA fIB V Volek v řUapéawrv
Votic Jent přml nAkolika IMy rlj4 do
Ameriky a Jeat od té doby aaavialiiýai
M4 m přiblAaltl o avflj podU uih9 wut
Mmřl (itr# Ncbf m likaX aiM aab
vM I li by nikdo o přim aMA4 tk
dAn by to laakavi adéll) aa n4nmt Km
rl MarMAnk caru oř pokrok ZApi O
maba Nab 4 kajr
JI LED A NU alulka pro doauUI práni
v inlí rodlnt Dobrý domov a 4okf
pint lllnala aa n Min VUtor floa'
Mtr tin V1' Kunímu Htr t ku
ří mi JI Tlarnpy řiíK 41 1
UOnttA rřilLlIŽITOliT — iriaáA a
Hpolenlk dn volkoobcliodn a llbtvttaa
ml padnrt m4 lan ktnry fíAa wténr
uh trnky neb německy MajiUI nhm
cení o jo Uuhif ninfc ('itlkavy okk4
byl Zit minulý rok (sI200'J ltlilA jmi
ruhuifl] obdrželi u aiainWirawa
l I Adreamijtu: Pokrok ZApnla 14J7-
1410 Ho ISlIi Htr Onalift Nb 47 ib
RŮZNÍ
Mi:WKUW0N Jet najleiAi a avjaooU-
blivťjfil allllel tuludku Pount % Uk
drubý Jitko Jiná líky imníliv draka —
ZukIIA vyplaceny niprniumin ra M ct4
lAbnv 1kArnfk J M ftKVOIt Oodar Sa-
plda Iowa 7 Jodn4 lAbva mJilát ta-
den ifnllon výMnA bofké net galloa
imíkho vina 44 tř
KOŽKANlK Joa Poborký řWurt-
ty lloíldíntf ('adař Jtaplda Iora A4á
by ktert rlilJ nové kuřeílnf Mb přa
AlvAni icaiilull tuto prAi-i rirsi UfatM
VAI nyní peníze a na nodlm Vat val
mi pilno v bo neJvtAi dflnA aa ápa
U 44 t
rUONAJMB a budova dkg B-
aebodi)i ImleJM ooni-bodl atáv& a
krAmu aa dvinn avanleemi a klUra
v kmiPi a a dtibrfrn k lupem rmd rlo
budovou ! kfdrn no iiřeiwM buda li at
tob' iiAjemník přAti UofuJAi poakodJ
etAv4 r fl avetnle % nirbl dvi bJl
an vyborn m dřadovnu Via at sově
a moderní Koupnlna a klonxt aařlMay
Přduit a ilA rVibfim rvtiéiA lomu
kter by tironnjal řolou budova Illaita
a VAc IliřiiiiuKkélio v i 1413 Lla-
ila ava ai tr
NABÍDNUTÍ K HNÁTKU U„i
lety aaniimtiitiiý uluiníjio Mroijlka
1-řAI by ti uiníti xnArnonť Irko so
bu tnludou vdovou m nřlíinoo
nt aňntku Nubldky mlreinjto pod řa4-
aou n" no 1'oknk 'ái
1417 Jit 11 ul (imaba Netf 71
rolienlivoit ao ruíl 12 3P
IroIra it ítnAřo a řtr-nAřkv tl
nAvod Jak ao dHA }r Mim oodby
tek kravokóho mléka a rAd byk toto
rotit korní iJeku lf rřdiu 1„J
A Klement Addy Woab ( {
CHCETE NÉCO lBAniTii ui n
Uli kupeo vypluti ao VAm dAhi é mm-
t - X l_ - i
PŘÍMOŘSKÝ TEXAa
K&m v nrodeii tluíca akrA wí
ných íařízench a vidílaajtch fa
rem lea a mrovch prerljníck
poieroků itřednlra a přímoř
kém Teiaau i% mírní cay a na
lehké iplAtky TMit il íeiit
pozemkový popli l%tMa iti
mam a ceny pon mko Vré poli
maima na poinaani puta m
JOB DEDEK Rownberf Ta
Kotóra íř Sloup
Vloni o kajitl li Kkv
grocornl n ieleiMský
i U41 H t ¥1 Tl Noa tSII-
llPdákv alrOl vlly lt ka
vbkwtavatL VM lo#
ii 4 141- vt) O třo
HQSTINCC A RESTAURANT
V In
MU Uil kv I iik it
OomM
Bratří Divišové
Wl4 llk tikf 0 t iikf
ao vl-ii
lra éooka kMh ft4 a
(kuiU l ! pj o kaiJléfto
v ai o otk mo ťy i kao
Cl ! a áai Unlbá hldkl
I y+—imim t }ko4 í aéV
j " aiL