Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 26, 1911, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "í
-r - r
I
I
V
'
Strum K
1'0KU0K DNE 20 ČERVENCE 1911
i ''
" '
i
Í?
--( rtfjř
( ''
J"
t !
''I
: '
"V
' i
1
r t
ť i
v
11 t
r
::7
'"
' 1 i
1 " i
i
- i
li i-
V
'A
i
v 1
ní
TheWorKlníman's
r% S
Problém
lir li mi
i
f ijř- Vzhůru na veřejné cvičeni
T61 Jed Sokol Omaha v neděli
dne 6 rpna odpoledne a večer v
Sokolovno 1-2
— MČHlwka nula v iedpoMlndní
vé Mcliňni přijnla onlinurici k níž
nAvrh inhhd raituí Kred Híihroeder
dlo kteró m zákazu jo zfíní ja
kýchkoli tifiiuMiiilřnífli budov neb
Hannlorií pro wniclirtiniř nebo
[iiciiiocmi (diorolum rmrvovoii vo
NEJVÍTfií
NEJJI8TU8Í
NEJSI LNŽJŠÍ
SPOftlTELMÍ ÚSTAV V NEBKABCB
♦500000000 jměnt 12000 ílen fl $133)0000 reierr — $100 do
800000 f Ijtmá t denně odkmlkol L — 1'od itAtuira dozorem — DovnU
Dáct rokQ v obchodů — Jko jlutota prvai morky i u dobrý omjottk —
i'o dirldnnd 39 20
The Coaservatlve Savlnes & Loan Ass'n 1614 Harney St
OMAHA 27sJ NEB
Bez práce žádná kold&' ft
jest problémem dčlníka
On Kn"dbut tiimtuxníií limwd puk
uUbuout u békollk tJuU
Dr lito PaíH-BxDflllBr
t umítali tovAJI!vé komidlkun pukli
uM r
8A 600 Uhflv
dl priKlpiiiu Mlloktt
fír Aidtié mne na
byt a utruvu přijme Vao
Ur Nudorn 1502 Wílliam
Ht Omaha Nob 50-tfe
A 1' Tuekey daroVMl ni "t -
mSu' ' -rvliWtií rdritvolní fonUiny iit-
t i i i-i r i ljt I
umu vímkmi v iiwiovw niiiit mu
nici Juho (Ur byl iwvdfkoin
Vidy vzorná olxlulm poiiří prrnl tHdy prái uTliillu
Českou uniovou hoiirnu
Jli vlastni v ř 1268 Jll13ul
ntlmrm ifiliJm tta mi)J tilitluhíoi Kdarhnn lřt nbxť n vkmuí ontH
tiu (iion(')l iiiilnriiiiinli' KroaiUal fcřlUv v au) n (vUolal poxoro
Jnailni lné l njvétélch priiln v Orrai t
Rud Dopita
I
I f II IWtm 58 in rtvi wm wm m
I MukUrovy fíungo Pilulky tfpmiulMjI
wri'-r-íT -rir? isawta g-gr Znamenitó oh5rtvujtol
iif8rvií'it'wwMři'Siw vzorná obaluha a venfcm
vlídné jwlnAní lift uvily nejoblíbe
r
! OMAHA fj
!-' Velké veřejné cvičeni a ta
neční zábavu uspořádá Těl Jed
nou Sokol Omabá ta fpolu účinko
váni sboru Sokol ek dne 6 srpna
v Sokolovně Vstupné odpoledne
15o večer 25c 1-2
— KrMjttiiá v okolí li a l'iorc
bydlili neodepřou ynjuté svoji
r)fí'ň iokytfiouti i Vá! Ko
houtovi nynígSfroii UMmu ma
jiteli botirt- v ífn 1201 jižní 6
til Oniabn l'an Vá Kohout
j-Mt xyncm j Jom-fn Kohouta d
břo nánho krajana ve Wyinore
Nclír V&elav jtt ponml idylým
iriUit iti it kdo mu nim Neznáni il
poznal v nóm krajuna nejen cha
rakterního nl i veliew dobnr
deíítiého (t ňtdu Jiného HoHtinw
svflj řiHtfi HÍ-ídil a víídy bedlivé
k tornu přiblíží aby každý vzorní
třmi nejlepííml niipoji byl olmlou
žerj i u nebo jako doma ho cítil
VřeZ-leto kí jeho ozntmku
r? Vzorního obsloužení do
stane Hfí váni v hostinci " v Ha
bru" Jf William ul Orná
ha litery nyní vhutof Kil MRK
VIČKA Světoznámé B!Mitzoro
( pivo tAI fttírstvé na ípu Ty
Díjlp&í kořalky likéry vína a
doutníky jmm vždy k dotání
Když jdete koleni navítlvte Fr
Mrkviřku
— H priteiímí při stavhfi nové ve
liké biflovy Světových Dřevarft na
již 14 a Farou m ul zupoftato byl
minulý týden
I II t-1 1 1
na Jfl a Dorcas lil Omha vlaatal
JOHN KRAJÍČEK Metzftv le
žák Ni4l(j íorstvý na ÉofMJ a chut
ný iwií vžily po ruee V lahvích
í ija ajUony levné prodává zaru
ftetií kořalky a imp i dotnAcl vína
Oi)tdnejtfl Hobft na zkouAku zvli
ítfi výtečné příroinl domácí slad
ké vlno JiiMt valmi Uhodné a si
livé ti
— Včera týden vríltibt ho do
Fort Otuahy acťnina A Hiirnúlního
loni pod veloním kapitiua Mi
líebela i TezaMU kdo od února by
la vo uluební povinnosti na mexí
ekých hrsníeíeh
iw VMy ícrittvou 14 ii-jleil Ja
ktmti i'lkrou groenrU Importovnné l
AmnhiA uklAilaná ooc íHrdi-lc utolnl
íilcjd % Jíiii Ulifldky f Vnhlj
lit nhir!t n njUrilli'i fuxUMio ubW
Iwnébo {foirlty
PETBA M SVAČINY
f éU }2ťi JU 13 ulice Omaha
1 nMio dtmttiiuU též rnuniciilló ni4to
furmornké tvnrub jioiiw íprutvá vej
ci Každodenně (wmivk fulenln a
rflrn ovocn Zboží o dov4M Telefo
nuji Vmiíl&š 1821 41 lf
— Minulý týden jnivoleií ku
Mrutt ku ní vyzdvihli 2'51eťý JoHcph
A ťarmaby a 2'Met4 Maric Žiž
ko VKká % Omahy a :i21etý O J
Minda "h LUletou rlií CiiHMÍekovou
x Omahy
7 Na prodej sklad nojlt-phl-ho
vína ŽernoHeřkho gal $12")
Hiťulinír kh l(K) a Claret gal
$100 Veliká zAaoba pravého im
portovaného rumu Fr Semorád
hoatríciaký na již' 16 a William
ulid — Tel Dout? 2408 21tf
m -- _-r
fmim
_ _ v r
V UBIL !
1'rávé jumu obdrželi z New Vorku obrovakoit záwbu Hhť
vlněných a
vlněných pokrývek
(BLANKETS — vesměs — SAMPLE)
které budeme prodávali a jKiluviéní eenu Vzalo by to přílii
mÍMta udati zde různé jejieh eeny
Přijďte dokud ni inftete vybrali Také na olatriím zboj
anížili jame značné eeny pn tnU týden
Vzornou oUluhu a úplné uspokojení zaručuji
MANŽELÉ LÍBALO VI!
:zis
izaxxatiMWMBsac:
Volby vodárenských hondu
vo stíodu dno 2 srpna 1911
Volobni mlstnooti otovřony od
0 hodiny ronni do C hodiny
vočorni
flňžete voliti jste-li registrová
ni z loňského podzimu
8
Kétte autta miU svwt vUul votUria ttba MlatU
kknU vvit Mtrb a tiMtU vát voÍ4rta!ié pmj d
kwl ftk4 edaUaoviay Wd t(
— Na vypátráni zmizelého vý-
hérélbo nioatncho 11 J{ Fulleme
buď živého nebo mrtvého o nčmžj
mm aouxlí žo byl zavrnždčn Kpoleí-j
iioati pouliční dráhy vypnula od mi
nu vií výři $')M a žena hledaného i
♦200
r-ír Kdykoli byste si přáli ob-
jednati jakákoli vina importováni
i zdejší nejlepii kvabty a stejné
dobré likéry za nejnilii ceny mů
žete tak učinit telefonicky (Doug
1007) anebo obrátili se přímo na
firmu V Schieider k Klein v čís
1232 jižni 13 ulice vědomím le
budete obslouženi rychle % k nej-
většímu uspokojení 25tf
— Paní Fctfa floffalciiiová x
dala v pátek minulý týden u dUt
riktního aoiťdu žalobu proti Jo-
Nephll li líoblJIKOlloVi a II i
Wolfové na odAkodné ve výii iřlO-
000 za utrpěné zranění Zalobkyní
tvrdí ž ílne 18 února t r Slupla
na chodníku před jích majetkem
na P a Paul ul na rezavý hřebík
a že hi tím přivodila prudkou otra
vu krve Hřebík vyčníval ze Ja
rého dřevěného chodníku který jc
prý lidem pro chůzi velíce nebez
pečný' Chcete-li dobré zboží nái ob
chod jest ten v kterém Je koupíte
Naší snahou jest koupit! vždy
to nejlepéí v trhu
My kupujeme za hotové a proto
dostaneme první vybčr ve zboží
Učiňte nái obchod hlavním
svým nakupovacím stanem Pro
dáváme víechno v střížním zboží
v střevících a dámských klobou
cích Wm Vašák
střižní zboží dámské klobouky bo
ty a střevíce dámské mužiké
a dětské zboží výpravné'
1254 So 13 St Omaha Nebr
ÍT" Vkuanft zařízený a bohatí
zásobený obchod doutníkářnký
vlantní pnu Václav DuSátko v čís
12G2 jižní 13 ul Na skladé má
velký výbčr pěkných dýmek ja
kož i veliké záaoby tabáku kuřla
vého Sňupavého a žvýkacího
Doutníky jeho jsou k dontání vfiu
! v Omaze 41 -tf
— O F Morehouae vydavatel a
redaktor ču-sopixu Elkhoru Chro
mele přijel aem minulý týden za
ohchotlní záležilmtí Přivezl % nu
boit braSuu větiím množstvím
atarého pínina klerč chtěl proda
li Maje ciat vyříditi v úřadovně
Wwdcrn Nťwapaper Union nechal
brahiiu a pÍMnem přede dveřmi na
chodníku neboť nechtěl t s ni v
úřadovně obteovati Aiirmi se
tam hhí pěl minut a když ryáel
hliledal ž branná a píamem y ta
tam Pyla mu tím způsobena Sko
tla I %3f Nrjitaráim a prato také
uejoblíbenějším hostincem v {eaké
I'raze jet bez od pont hostince H
ťetiý [w léta pp Sloupem a Krum
tem ia rohu 14 a Wiliiam ul Kdo
v hoatiiť-i jich zaatavil a jednou
ířijle podruhé zase neboř vždy
Jtane e mu znamenitého "ito
řu" a Vťorné oUluhy Na čepu
maji atál čertvý řliný lflák
Mrtftv a co a týČ likérft a dout
níků ttt d t4ii ta to nrjlcpÁi zbu
H v Irhu bLnf Sloup Krum!
íáJuý 'imejl" nekoupí TfU
řoa lKíittrlaa 7 417
ItV Ví#ho druhu i mjlaj-M
jakiwll a ily ířratvoii gmmii
ieli'ttu ofe a růiti domii I i
Jiup lahůdky 41!rille v ibrhHlí
ktfřýi vlatitt
KAREL J XNtzAčEK
vin HO 1 ich 14 a WUliaw
NhlruU HKUt# la U KiiíiA-
HrMisll ti píjaký tra pMfS
"fvliilá dtl i# řHnřrk4 lni
!a a tanh kaH 4tk Kbnil
udivili 41 tř
I Pahi tř iniik AU !" i
H a dUkHÍ ltjU mutulj) Ijídrtt
a VVarrly ! thuakv iiul
atuti teatru mnl U) WtWaHei
♦
♦
Stěhování nábytku a dová-
ť žení kufrů na nádraží obala-
'ť rdvft v ninuliii ♦
JOE VOLENEC
spolehlivý ěeský ej-presák
Obydlí 2421 So 19 Str
Tel Douglas 6879 ♦
Stanice na 13 a William ♦
Tel Douglas 4291 ♦
Kdo by ni přál obchod ten-
ť to vykoupit! nechť m u mně ♦
f vo nejdřívo přihliaí
♦ 1-b'm
Joo B llummol
republikánský kandidát
„ do úřadu
i
Primářky dm 15 srpna 1911
2ljc v Omaze od roku 1864
W u URE
KANDIDÁT l'HO l řAI)
t Okresního Pokladníka i
Jent poctivec fiiuí tia alovo vntý a tudli hoden Z
Z nodnorv každého obCawm ÍXIC t
Předvolby 15 Hrpím 1911
H-"-M-HH-H-Hť-H~M--l
vou Poněvadž pak nebyla a to
bydliStě její naléztl a byla jížiKM"
zaSIa na policejní ataníci na žádo-
ati za pomoc pří hledáni Policie
jí tuto slíbila a přea noc jí i a dí-
tkami odkázala jéčl policení nm-
trony Sama vfiak hledanou nalez-
li nedoufá fioněvadž jméno Iloy
WilHcam není zaneacno v méat-
wkéru Hflreaáři Soudí byla-h tu
kdy rodina jména toho že ho aai z
Oinihy v jrfialcdní době odsl cho
vala
SW Vyplňování zubů laciiíým
inateriálem za levnou cenu stojí
na konec více nežli vyplňování
dobrým materiálem by stála a tu
díž nedejte v této věci na líci
ale pro zaručenou práci a mírné
ceny dojděte si k Dr J C SOU
KUPOVI v čísle 201 v druhém po-
ftehodí Paxton budovy na severo
východním rohu 16 a Farnarn
ulice 1!— tf
- Minulý týden meakal v Oma
ze inisaouraký Riiverner loHeph V
Folk a chotí Na jeho počest ko
nalo ie několik banketů lfot na
různé olázky týkající ho iMďiliky
odepřel odpověď
Kdo si chce pochutnat! na
dobrém a řízném pivečku likéru
neb výtečném doutníku zajdčte
do "Národní Síně" p V FILIPA
ua 13 a William ul kde dKtane
se Vám té nejlepSÍ obsluhy Na
akladě výběr nejlepSích tuzem
akých i importovaných vín vírho
Iruhu kořalek a doutníků Krás
ná tníhtnoht pro pořádáni ncli&zí
zábav a divadel VSe jest znovu
zříceno a vyhovuj váem požadav
kům 37tf
- Táb(r rwhemia č 2'1" li
N A uspořádá akvělý výroční
ples v íoImíIu dne Ifi záři 1911 v
Sokolovně Oilý píiřádajíeí výltor
zahájil již předběžné práce Vatuj
ně jet nízké pouze 2- a DfHt
chybujeme že četní přátelé a pří
znivci tohoto anaivého a oblibě-
néliu Tábora v hojněni poctu do zá
bavy té ae dostaví
Xr Pravý italský Olivový O
lej v původních nádobách !0c
pajnt Čermákova lékárna 12C6
již 13 ul Omaha 50-tí
— Manželka známého zdejíiho
zubního lékaře dr MareSe odejela
v 'tili'li apolu a dl'átk-m na l
H pobyt ď Wilhi-r Nebr ku
avým přál clům
l Seatry Hájkovy dovedné
Ivadleny v i 1730 Jit 12 ul v O
maze nabili své služby čeikým
panim a dívkám a ruči sa úplné u-
ipokojeni Ceny mírné 51 tf
— Maynr Jaim-a (' llnhluiaii Jn-
il('M v -'tid !l ordiuain i noH
Oji' i Itrl lld klid v holíUkýeh tk
vim! h
s Nřjlfl ulrrl 4 kl bk
nik tiu n a 'wl a WUtt K klít
'itui klé % tm iHulé
airt (ta Hit lil I al
I 4i i! jirt-K
PETR JOHÁNEK
rké i 1 i k f kl!k)
Mm lk# jiM U a jl( í
U K ll ) l # k'' $ i u v
lé4 Vt nl %ui K
i u hi
V tMiÁ ř Parua in tt
í pikl i MUtiuhi U liot k tih-A je
l i muk J- ti atit tU Um S1
11 % í# 1 1 ' papíru MťH it
' t n nljř dm praetitaU ta!
txolilt b ht tirku a lim J#
'ár aattitt o ři rj % M
vili hiiaiéí a lihnaílí plameny tyto
iiadclaly Škody za v!' jak $'00
Akoda viak úplně kryta joat pojí-
Stéliílil
ALBERT H RUBÁM
jediný fteský zahradník a květi
nář v Omaze má skleníky na 29
a Dorcas ulici kam dojíždí Kast
Side Hanscom Park kára Mám
vždy čerstvé kvřimy na věnce a
kytice ku viein příležitoatem Te
lefon líimey 2280 Residence
'JG71
— Dělník Ona Pclerson jenž
bydlil v řís Pil 7 DoukIbs ulice
byl v pondělí éasně ráno nalezen
mrtev na jmmc1í ve svém jxikojí
Itu Soudí se že smrt jeho zaviní-
a ardeřní vada
— Vřera ěaaně ráno vypukl z
leznámé doaml příčiny požár ve
láji Isidora Hanbena na již l'I a
Pacific ul a úplné zniéíl stáj l s
končin Majitel paci ai akodil na
♦'I00
♦ Kdo jest trípen rádiichou ♦
♦ oatmou) pilte na lékárníka
♦ i H BET ♦
♦ 2410 O Str Lincola Nebr ♦
♦ a on ván od té krapné nemo- ♦
♦ od vylééi Vylélil sebe po ♦
♦ Mleté chorobě Za výsledek ♦
♦ vám ruět 47tf ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
A
ť Moderno yiMný a liojnú poi
Uilfli lieJi'iMllil liliovililillil 6t
Iiiniý ' 4"
♦ HOSTINEC
v cis zui ju a rieret ui v
i Sl "L _ A
v iu m u t w f
4
vliiNtnl nyní
VÁCLAV KOHOUT
k Na reni run nlfilo leralvý
t ImriiV Mlfiv 'iiiiiii'iiílii I
di mněl I iir vlna korálky a In I
l (iixliié Wkťry 'Jiiknž I Jimmí douť ♦
niky v lioJiién výbAřii Vorn4
p oliNtiilia zaručena II ř ♦
♦ ť ť - ť -ť ťr 1
m m
]
A F KUNCL
řezník a uzenáf na 3 a William ul
Mi v My na nklod4 hojnou rWobu nratvčlio
mnita a velký odbyt na uxenAFitká jobo výrob
ky s(hi iicjlčn o Jlnb zimmi-nite Jakou) I
Úl u učti koiilt ticjljjíl mouku a gronoríl
vlítdio drnliu XboX tm poidAiii aa dov&f
pbona: !)iikIik 3710 1 tf
nininiMMiiiiiniiiixuiiBiiiiiina
UIIEUUIlBrSllUIIMiB31C=SItSaBXIXXXXX3ESXX:
tmi
SOVY
M
®e©lMl®®Y
Nu& velký půllctní
wyklizujicí uyprodej
nabízí nejvčtší láce jaké" yř?
bec kdy omažské ženy poznaly
Hedvábí Šaty Látky
Látky na šaty Blůzy Práci látky
Stíovlco Krajky
=3
i
Cony bijoM nizteů
Brandeisovy Obchody
#