Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 26, 1911, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i-OKROK DNK 20 CKttVENCH 1911
Strana 14
PAŘÍZII
l'tr Kiuiral
Jmenoval no Veverka — Jan
Veverka alo ncjrnouovali jj tak
Říkali mu: Hařízek
Hýly doby kdy au pro loto ná
iviako uaa bodrý aukovítý atařík
f podbrdaká víaky zlobil — éaawn
ríak mu vykl ba aám ae o vý
ročních trzích v lladoicícli před-
tovoval alovyi "J4 Jaotn nijaký
raříjwk joalli to Jméno alylí"
a kdož ví v&lél li Klím když uml
ral jak nu vlaatná jmenujo Ta
ková přeplň vy jarní v íeakých ví'
kách béžým zjevem r pravidla
o pro li 6 nikdo nehoríl utcauja
o r duchu žo nepravými jmény
přezvána 'y celá polovina oaa-
Hařízek byl zbožným kffa
aem Nebylo neděle nebo válku
aby byl vynechal in&i a kázání
O ftxboiifi wtával pod kazatelnou
radnického koatela a v modrých
jeho oíí:b na Jejichž bezelatnoat
byl bya příaahal chvílemi objevo
vala ao krflpčj vlahá roay vynuea
ná dojmem farářova káání Mo
lolnaté ru- un'l acpjaty a opře
ny o sukovitou ukroucenou bfil -Nokdy
ovinuly mál jo rft-ijfřn
jehož nika pomalu přebíral So
ptaje bezzubými rty modlitbu
jindy tíalwiul rukama alarou pa
máteénou knihu modlící
V tváři ubílila mu fníkkont n do
brota a proáwífvélá kulatá Jilava
jeho byla tak íypioky pokorní
is bych byl udeřil rozhorlení: v
lín každého kdo by rlitél jwmkvr
niti pové-Nt Hnřízkovu pomluvou
Nedovedl jacni MÍ kualcl vé-ho
rodíátá předntavilí be tohoto ala
říká atojbfho pod kazatelnou
nahrbeného a jen oMaa v oka
mžíeíeh bříínébo jmkuacnl lidak
ho pomrkávajícího po apiáce za
milován: dýmky jejíž troubel vy
kukovala mu z nápraní kapny -
Hmd bych aí dovedl vnitřek ko
itcla rodného incata předat n vití
bez bílých aoch avatého Floriána
panny Maric a jiných avatých ne
hn i bez oholeného kostelníka
jenž mluvil o aobfi vždy jen v jdu
rálu majeatát ním jako juiuovnífi a
ívláátá populárním atul no vi'Lou:
"My OHoby od stavu duchovní
ho" — anad i avíékovou babičku
(která zároveň [dluhovala ochot
oíkňm v divadle kdo byla všeo
becná milována a ctína i od bii
batých říditelek kočujících hjm
Icénoatí jímž ochotníel na ča jo
viálS proiftjfiili — ponřvadž ni
kdy ní ani riczabruíclu což bývň
ivykcm ptnlobných aUřenck)
všechny bych mohl tam j)otrA!a
ti alo bez 1'aHka ni Welní loď
předhtaviti rifidovwlu
Když jacm jako malý íkol4k
tl val v řad§ a oatatniini bocby v
kontcle a bohoalužba rotékaoou
mynl mou ncdov?dla uj-outati
krátil jem ni chvílí utopovánírn
proinřn výrazu 1'ařlzkova ob1ie
je nebo jioíítáním bílých kolcíck
na 'crvcnZ-rn fiátku kt-rý mři ko
lem krku
Pozdčji j) ltwh kdy jako
atudent nemohl jsem více eboditi
mezi díti a díval jnem iii k oltáři
kruchty kam mne vábila kráa-ná-
tvář inladíatvých zpřvacek v
pauaách roztomilň koketujících
eichž tcr mnohá je už několika
násobnou mnminkotj — rovnřž
řaseni pro imřnu radíval jaem no
dolu pod kazatelnu kdn Ktál muj
dobrý a řboíný 1'aříznk Víak ?a
1 ae inřní
Neřrfcká apiay a kťdi'-k
Uhk j'-ní jmal lidech kterých
jm ai vážil j'iViohein co rj
libinijiím jmenuje j ihua'a i
jmény vyčtení iI y aiviiamii li
vm'ichA které dobrý Nt {hl
potopou jjal do korábu Wily
mti# řacm dc-la takl jtm tu
navřel I na koatrj
AJ ktlyi o avýiu ruiiitýai j-nl
kfrliS abíml ji vUtch nbivan
kýh kd jaký trý t Uk i ruko
pi Ut jem při du a
byt h tm MHbU'-dl klilh í-h
a itichl ri(ii" rU- i )MvMi n
áikýeh '!) h (tivli j-n
d éí e a korUtl ojmtrti
aby utitpitA frnf tu
p'j atřd j i ia ď I kIí k ut lul
kiIié lmt-it iaImkIii p ivýiti
jm tit v j h-U prmi lftd
ptdrtujíťl pra h tf I (a!i
taitiAity U x nlf-tří i
ttiítaU Utii alt ' i-UI t
il NUU trak n aj iM t )
fl kaitliiu J ti i (
mnňl kdo tu chybil 1'ařlzťk
Míato pl kazatelnou bylo prá4
ní Kam jmmIcI mftj dobrý ata
říkt fickli mí la zemřel Vrý jíž
před třemi roky
A vzpomínali naň Hyl prý
to áibal podáílý
"Jakže ten nbožný dřdať'
Ano týžl
A vyprávěli od tuto hMorku
Kily byl l'ařízck jcít6 v plnfi
KÍbí a oblííej jeho átéhtím kvetl
rojívaly v hlavó jeho leckdy
podívnř' nápady Jtozumovnl o
innohýcb převriceiiOHtceli avet
avýeh a vykládal jak by au míly
napravítl
Mimo jiuč vrtalo mu v hlavř
proři blízký rozaáhlý lea patřili
má celý hraběti od néhož rodáci
1'aHkovi míJwí ai dříví kupovaU
( hléji li jezdili pro palivo ž do
tiiéhlakřho h-Hii radnickZ-ho dálo
w mu ím by bylo apravedlívo a
by kdokoliv vcaníeo dříví jhj
třebiijc nakácel í jo v Jean do
liftoalí
Kdyni atavél 1 'a řízek na dvořo
novou kíiliiu K tá ovícm bylo
třeba dříví a bodrý chalupník ne
byl v ropacíeh jak ai jo opatři
li 7ii kráanébo nlunnho letního
jitra aOtvažf ae probuzení ptáci
za humny rozávcholili zapřábl 1'a
řfek dv6 kravičky do vozu tt za
jel do brabécího Jeaa Na voze
ve1 ai pilu a ai-keru Zabořil v
míxla kde jen zřídka bylo hrábí
čího hajného vídali Kravičky
zvolna po ňzkc drolíeí ac ccalfi
draly ae do vrchu l'řed buafou
skupinou vyaokýeh atíblýeh aoacn
1'jiHzek kravky zastavil a pualil
ae do práci- Mnoho jí nezbývalo
neboř již vfiera bodrý venkovan
nařeal jří zemi nřktcrfi kmeny
Tef zbývalo jri jo dorazit) l'od
ruby vrzajíd pily ayjuily a prou
dy pílíu do incchii Kmen kácel
po kmeni a l'ařízek řile oackávul
jejieh vét ve naéež nakládal po
ražené aonny na vfi liyly to kme
ny velké a Iřžké J'řlzek víik po
moeiiika nepotřeboval Nikdo by
nebyl tuáíl v nevyaoké lc ri
meinité pontu ve ji-lio vézí aíly -
Kdvž poznal že je aporáženo kme
nft právé tolik mnoho li jich vftz
uneae a krávy utáhnou naložil
la řízek na vňz i aekeru a pilu —
a vyjel z b-Mu
Krajina byla jeáti prázdna -Nikdo
ani človíčka Jen v dálce
viděl jakotiMÍ Imbku hrábni i no do
ha a i komína vzdálená aklár
ny ajiatřil valit i ao kouř
Vra la atodoly aotva zaakřífiéla
když jimi ze záhumní Taříek a
vozem na dvfir projížděl Nej
ntarSÍ ayn právfi ac vzbudil a vy
hlížel oknem do dvora k atodole
"l'ro Tána Itoha" apráakl ru
co v óžjiae "Matko pojďte ae po
dívat co Ui uáá tatík provádí]
Hyl v hraloVíru enn na dříví — "
''1 mlé — to nemfjže být Máá
íwí mhu!"
"I'ž ano — koukejte!"
"I na mou kuíi! Hro fiáníéka
tohle je iii-roziim!" A Huřízková
v rozhorb-ni vyběhla na dvňr kde
ularý a vozu Nouy ahuzoval až a
mu valem pot lil a čela a pode
fiřevSi h' bidiy apuMtilaí "Tatiku
opuk o'a zbláznilí Co tfi to na
adlof" "Mlě a nekoukej! líadéji mi
pomoz nebo zavolej aH[Miň Vaňka
ťož nevidí4 jak ae potlmt"
"?e au putU? Hoe bože je (o
eiljriií t'ootk jni mi IMMliobl H-
í rit hi eá jirovcutt"
"Tu tak! 8 žnikýuia a jítí
I udu radit A i 'T ryt hl — chop
tiildi kládu za druhv konec — a
No UŽ ji divU? 1'ooř nohu
dej lc af fó dřevo loprtíití
Tk! N t- ri jedna dvfi - - tři
hej žup!"
Mhitiiť kouli ř(irnkl na
t ini
"Tatiku tatiku im-vIim řo lt to
napadlo" utírají- l a ruky Vi
tumjii!A prykkyřier inovti ká
i U l'HkiM A mnJiv
"Nu tak -bjf pU t uhl kli
tu Ittrá II j tup! - Tak!
A v Vtekli pjf taky pomá
iMt"
'i ( liíU U ! d"f 'rrtV(
bo dH Jki" II loUft
' VU líllkl " "-otkal I M
tuUittíí á Vaiek "ji lj'M
prtií u i itl# ta dř(t v il f
ltk li ft4 bjbl br dobřsi
kiltbf to Ittk 1 Itfuddlllbí ř
í lil!ílM l %l1 Nikdy liř
Ml'"
"íki jo nám do fiertat AC ne
Npít Jen když apí hajný l"
A přece na krádež neutajila —
Obyvatelé tichá vlaky nebylí by
ji vyzradili Kdyby ani nebylo
Iftvodft jiných již pouhá porny-
ábní Žo by muaílí do Kokyeari k
no ml ii za avedky poailovalo Jo v
mlčení Nc&řaatiiou náhodou pří-
ácl vuk do oainliiá konfilny lcaa
hajný Jeřábek a jadrná zaklel
Npatíív na míalfi iiřkdcjAích atat
ných aoacn pouhý anéiu niou
ékýeh puřczu ílozhorlcn puatíl aa
do menta pro fictuíka a a nim dal
nu mt obchůzku dědinou U J'aříz-
kft Noniiy nalezli Nebylo kam j!
aehovftti
Marnfi 1'nřízek fietníka ujliťo
val to že jo mýlkn on ž avfi lří-
ví koupil v mřatakém lcan rudni
ckém miirnfi an lrbal ?a uchem a
rfiznfi vykrucoval
"To ao ukáže 1" odaekl fictník
a jioruéíl Vaňkovi aby přincal jí
lii Když mladý Huřízck upo-
alechl vzal Jeřábek néatroj do
ruky a uřízl tlualáího konce
každého kmene malý ípnlífiek —
("'etnik zatím doáel k atarimtovl
pro trnkiř do něhož pak hajný
Npalíky ařovnal n odvezl do lcaa
aby ne mi míalfi akutku přcavřdfiíl
o vině Hiiřízkovř
"'etnik a ním do lcaa lieíel —
Hozlouéíl ae a ním na rozceatl a
poznámkou že je velká vedro a
ceatoil ilo vrchu Že by ao jcátíí ví-
ee apntíl líadřjí ai zajde do bo
Midy na ukleníci jdvn Vřak haj
ný aám již dovedu Zjíatit že mc
zloději nekřivdilo
1'odnlí ní ruce a rozčílí ae f'rl
nik dal no amfirciu k meatu hajný
Irnkiiřem ípolíkfi do lcaa 'An
chvílí Ntinul Jeřábek u pařezft
jež v Icnc po krádeží zbyly Ajm
Iféek po ípalíéku bral a tra kuře u
přikládal je na pařezy Mnoho
práce mu nedalo zjiítní žu uřc
zuně áfiiliěky hodí ac k pařezům
jejíi-hž ěíwll do nedávná byly —
Ajoilíky polom naložil znovu na
tinkiř a odvezl do hájovny kdež
dftkbidnfi zavřel
'Li ětrnád dní doatal 1'aříck od
aoudii olmllku
"Obžiilovimý cílíte ao vin
ným t" tíiil ao Moiidce při atání
po přeřtení Žaloby
1'ařízek ardccloumfi zakroutil -éíma
a ehvějicídi ac hlaMcm odpo
věděl "1'ámbu ví že necítím
alavný Noudo Ani mí nejdo do
hlavy jak ae mne mohla taková
křivda přítreřít Vždyř já jaern
ji-itó niklá na louihlcne míatfi
před slavným aoudem neatíd a
teif mno aem na atará kolena tu
hlo hajný jako nřjakého raubířo
jřivcill "
"JioM (lont! 1'řikroňíme k vý
►d chii avřdkft
Mluvili hajný a fietník Oba do
Nvěilěili že u Vťverkfi na dvoře
při behdzce vesnicí nalezli tolik
Noxen kolik pařezí! zbylo na vy
káceném míhté v Icnc
Hařízik běheni jejích výpovědí
lomil tis- rukama a kroutil hla
vou nad amřloií jmdezíravONtl
"1'otom jw-ni uřízl od každého
kiinno Kpalicek" dopláoval vý-
hIi-cIi hajný "Apalíéky aroviial
jsem na trakař u odvezl do Jeaa
kde přikládáním jidi na pařezy
jaeui zjihtil že akuteéné dříví U
Veveikfl niilezená byb ukradeno
6 uvedeného mlta"
"halíéky ae tedy k pafexum
zi-ilu hodily Obžalovaný jste
íejuifi % krádež uvěib'i n Máte
k tomu niiiiiI nějakou ponAinkut"
"táa Ne hiilldce
"MrtMiý aoiide jA na lo a oi
piíitěiilni - koukám jitk b'i( ji
V tom je tiitrumii i poiiu jUt-noKt
Km-ny které u mně bájný na-l
pfivel n i ivakr Mutyřka i raď
iit'ki'b b Mňžc c ulavná
pravcllu't Míitvéky optat A žn
ty ipa)ii'ky % nivih meit k
hrabíMut pařiíiim holdy ti ni
dii- 14 rt if MiižfMt ! SUvnv m I
i i I tnM(utl fcbyi-b ji atarrj a
-"pravi-dlivrj řloVik ktirj jm
m dr I ví ly ky ťVai- 14 %
lí viry l vi iii-viné #ři! Vílř
tu ani hnutu' bvl pavdí mkď
pana hajného M-u I kdyi přt
ty 4 i lh -ky niti4vil" hijti
kUlik
"Vy i % U di b'n
lil HÓtint" dttll Ni? k i
t 'I b vmý h1hi I I M ImJ
lťh-i " Nríb Uv ní ii ! lir
i! Td I" v b I' M ) n ť t
nik I ii a t rU takl
'i4jnOn h by I "
' M H Hluku i tpivéď
potvrdit jiříauhoul" jKiznamenal i
důrazem hajný
"Hnad byt mí ncchtfil vzít tak
tifižký hřích na avfidomlf Kdo
ví co ao vám v leao zdálo I" A o
brátiv ao k aoudci obžalovaný po
krafiovah "HlavnA apravcdlno
atl já jaem tak apravcdlívcj U
nechci nikoho urážet alo Jo mo
žno že hajný když jiařezy inřříl
byl trochu — tak říkajíc — jod
nupílej — "
i'o dalií jcítá obhfljobfi chalui
níkovř moudeo líéení odrofiíl a
vzhledem k doaavailní bczňhonno
nIÍ obžalovaného jemuž Svakr Mo
tyfika doavřdřovftl Že mu aám po
atonpil otlžcná aoany nařídil
aby pařezy a ápalícky od kmenu
uřezané znova byly v leae arovná
uy
Slulo ae Na nríato odebrala aa
Noiidní komiae A odívnol AC
Nrovnávall řpalíky a pařezy jak
kolív nikde žádná ahody! lr]o ltH
ípnlíkft nikdo nepříléhala na plo
chu pařezu
Hajný ae polil znovu a znovu
zkoiiNcl hodili ae 'corjma delieti'
na oaudná míata b-fi marná
Celník rozfftřítň drbal ac za u
eheiii) ataroata necliipuvé otvíral
ní rok á úata pod kftží víak ao
Nlllll
O novém atání byl Hařízek -~
vlaatnň tehdy jcNlfi Veverka — o
avobozen jro nedoatatek důkazň
Avakr Motyčka akulcčnfi koupil v
měalakéni Icnc radnickém véla! po-
fiet aoacn a fiáat prý jích Vever
kovi přenechal
Ho dejííni éaac když ac V do
brot fi aeíel jednou Veverka a haj
ným u jiíva otázal ac jej Jeřá
bek "Jak jatu to prnaíiu váa
tenkrát udělal žo ae Apalíky k joi
řezáni nehodily í Vždyť jnem měl
ípaiíky pod zámkem!"
Chalupník ac napil otřel vráNÓÍ
tou rukou éiNtu a uamál ac "Nu
áiiilíky ano Ale mé jaté pod
zámkem také pařezy?"
"Jak to?"
"Inu chytrému napověz! Vy
jato chyllej nikdy nebyl a liejato
uní ji-ílfi ani dnea! Hovím vám to
ledy po lojuitfi: Vzal jaem pilu a
od každého pařezu kna Jncii u
říl ---"
"I hrome - - a já oael na to ne
přiíel [ Hioto jámo ae tehdy nu
Nrovnáváníui tak hmoždilí"
"A zbytečné!"
"Nu už jo to za námi Ale pro
hnal jfcle li! tenkrát vy za 1 role
nej — pařizku I"
Hajný ac aíce ncpoehlubil ni
kde jak byl napálen ale bodrý
chalupník jemuž nemohlo ae jíž
nic Ntáti vyjirávíl řnato aám jak
vyzrál na alavnou ajiravcdluoat o
řezáním jniříku Od té doby přo
zdéli mu Hařízek a jméno to zii
utalo mu do amrti
trf Piáte aobé o "Ccsko-Arno-
rický Venkov" na ukázku pokud
Jaou Jožté číla k dostání
Hulí miauli-k bjlo Unt
lv rr Mkaei il á
Jti vř„lffk'u t4 4 tí a
Ni'n1 attUil 41 tři-
cnm
i!iíji(i)i:r!uauoG
n
ni v
in
i i
Sdružení českých lékařů
v Oififtzo ft Sou lli OimtzG
413 acv 24 ul Ho Omaha M07 již 16 ul„ Omaha
Tnhifott Hiiuth 773 Telefon Doujflat 8320
DR KÁLAL T 3 DR 6IMÁNEK O 7
200 Karbadi Hl Omaha 122 již 13 ul Omaha
Twlefon jHmtfiH 170 1 Tehiřun Vouua 87fltf
DR KOUTBÍČÝ JOHN W ~ DR 6RÁMEK J M„
405 aov 21 ul 8o Omaha aev-yáp roh 8 a Híckory ol
Talufon Mou tli H2 Tebřoti l)oulwi MM
DR NÉMEO CHAS J ÍWÓBobktOmB
1310 Wllllam ul Omaha '101 1'axton Hlk Omaha
Tnlnřoa Doti({la 217 ThWoh Huiitai NU7
My atiora uvmlnid U+ti ijla praviilnl lékatoké atiliaty iicjdnraxaajl
0'lmiainiia vníkerí olilaXnviid kďrAluikolíV Mkala anbe rnoria t ktnrýck
kolív NnfUeeli avýiul padnuty ne lif ní J to Jakýmkoliv rjifluoUoi tt
v rráváeb infulnlcb nnbo oaob nich 43tf
ZIJHY! ZIJHY! ZIJIIY!
trlift UiH opravujn nutí oakraziija uma lýml fkníny mlborntk
DR JOSEF MAREŠ
AlřWifY) City flatloiinl llatik Hnlldliiit Ouiabo'Ncb
Prthlblka ruhfl kaná i idarma Hotfebujnt 11 nAJnkoii opravu holi
li V4 xuby navUlvta mo V"'n1íi Vftoi '% prohlídku Rubfi nnřllám
tlícím 40tf
OTVÍRANÍ indiánských
RESERVACÍ
Kdo zajímá io o pozemky v
indiánských reaervaolch Fort
Berthold North Dkota a
Plno Kblífo a Iloaebud South
Dakota Jež budou otvírány
pro bílá oaodníky vo dnech od
14 mpria do 2 září a od 2
do 21 tfjna dottt m vcáko
rých polrobnoU o pozemcích
tamních a zpfinobu priblaSo
vání o poílinínkách apftbi
loKtl ku zabraní domoviny a o
viíem čeho jo třeba uchazeči
vádéti v červencovém číale
CESKOAMERICKÉHO
VENKOVA
Nejuto-H odběrateli objed
nejte ai číalo toto politou Ce
na 10c Adreaujto:
úcuko Amerícký Venkov
1417-1419 So 13 Str„
Omaha Ncbraika
OZNÁMKOVÁ KANCELÁŘ
Obatarávám a fiřijímám oznám
ky do vfiech řeakých alovanakýeh
polakýeh a chorvatakých řiNOplafl
v Americe Jncui výhradní oznám
kový záalupee těchto řiiNOpÍNU Ho
dám Vám víechny informacp tý
kajíc! ae výhod kteréž ae poaky
tuji oznamovatclnm a obehodní
kftm kteří ai přejí oznamovat Ob
atarávám překlady do vSeeh řeřl
Hofilu Vim Neznám vUcch mezi
alovaiiNkýeh aaopiNáv na foŽádá
ní Aloii J Sankař
rwtř lH:i So ANhbmd Ave
riiieatfo IIlinoÍN
Čcskó mlýny vo WiUjor Noto
Vymlltl4 n#jl0li i níuA H mv liti4 wouky Jnkol I #ik4
kfupiíky
MnukN iní jtil k ďmtáal Coi-b Mkýr& ror it ft f OmM
Hmiib Om
Zd IÍ4 jJikf4U ikunlt mouku Willi#ku0( k(tl j(it ( Bf
trhu iikMvo nl m k t4t Jn m4l
Tři mim tkla ly v llurln NVIr OUr lutlt ( ( alcago Í1U
fikWtiomi! Viy OkU MrthNllln a Mt lai M„ t
ZVONÍČEK it AKbUMlT maj
ťv IHKh
JtrmUvin" Liivřtllm ilub)lk
Dlisifi Vollman komlttloníN v dobytku
niimiganwfii
lc rJ# bud il)r tUiiN MJU14 itllll dit)Ua ukly iimi
Ik hltiilnt kM um rM!lit ru nim kfJnl (Utiii urltjMl
#au Úlu] y dr 'muJh- illo d ajll tUln uM títtul
m a4iiu krjnft (
V VVlmt Jrl 4t utiilte t uftn% tiM U lltu
DUDO á WELLMAN
Joscph Bliss & Sou Co
kuMiUolniMfi Ihviu JuIhUbiii
I ukulý r'l Mtvlllé MHlMl
HOlltlIOMAIIINI lili
Loo-Glass-Androoson llordnoio Go
-tvUl tlk'
iUé M%Mi Uki íii i lMý Iím
fm% l4 iW-li itlt 4i4( k#Wkjr U4 ill aM
r k at4 lUry llmli 0aU lt%
Moderně xnHx-cijý a neJvřlSI
řeznicky a uztnáfakyzá vod
vlaatní nejafarlí řezník
V F KUNCL
é 1244 So 13th Bt Omaha
Má na akladá vždy velké
záaoby řeratvého rflznáho
maati Jakož i znamenitých
domácích uzenářakýcb vý
robkň Ocny levnřjíí m
kdekoliv jinde Zboží moží
objednali telefonem Doug
la a JHiíi
1 NťjlejiAim OlulkMn pro krajuay
i du Oiiti on uivllicu mrlUvll 4
♦ lixt lez odporu 4i
HOTEL PRAHA ♦
na robu 13 a Williara ulici ♦
♦ CínM nolioilliiA Mik o l#t oruA
ť dmi4 íenkft kyrhná oktu kt ♦
'ť illílliu úldllá umiikdnl V Biodeř- ♦
4 tulStmuhn kuitlnid áiMim ♦
v vm tt dhjihii oitoiuliy T oi"
♦ JOSEF VAfiKiJ ♦
♦ majitel f ♦
♦ ♦ 4 ♦ 44444444
h 2
8
IFrJ Koltubai
H ITKI
hry houslové
Studio v Hotelu Praha í
$ roh 13 a
poachodí
William ul IX g
t K tllUA I
l loc ťiivf lni i) I