Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 26, 1911, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V
1
POKHOK DNU 20 CKRVKNCK 1011
8trana 13
{TiurJnríííViiliuiiuíiiili
24 a N ul South Omaha
MAJETEK $100000000
ÚfcEDNÍCI A ťtIDITELÉ
Cbc rPachcrs IHational IBanli
Můžete se na Packcri Nutional banku spolehnout!
že i Vámi bude v každém ohledu pracovat! pro dobro
Největší radost a potěJoní avým přátelům a známým zdít i 'j
I ve stari vlastí způsobíte když zušlcte jim věrnou svojí podo-
% henku zhotovenou v
The Kozy Studio
vašeho obchodu neb vašich zákazníků Pro tu práci ban
O F McOttEW prcMdont
T E ULEDHILL mÍHtopreildeot
L M LOED pokladník
E L HOWE
A II BEE0QU18T
a ii raicKE
W O LAM BERT
W P ADK1NS
II O EDWAEDB
E A BEED
ka ta taky zde je
t t i t i
nejmodernéji zařízonó fotografické dílné v mžstě
South Omaha roh 24 a L ulice
kdež obdržíte lepší druh všech velkostí podobizen za méně pc-
JOHN V (JOAD (niHidnnt
A W TUimULK mÍHto firíiliuil
J V COAl) JJt místo ireHÍ()fliit
80UTH OMAHA
W A C JOHNHON kaulr
HA UK V F TUUMIJÍB týp knilr
T 1 HIÍANAIAN vfp klr
- NEDRA8KA
4 proo úroků na časové vklady
Prodej lodních lístku
U nás se mluví Ócsky
31 tř
nez
'2-4
k-
iOOQ(
So Omaha
— Josef a Kateřina Pecinovi zu
koupili v těchto durch pěkný ma
jetek v lirown Parku a sico lot
21blnek 10 miUW Jak se do
slýcháme manželé Pecinovi maje
lek len zvelebují u moderně zaři
zují hodlajíce hí upravili pohodl
ný domov v domku na jižní st ran v
h nalézajícím Paní Počinová jest
porodní babičkou a nctií pochyby
žc i v novím svém domově těšili se
bude pHni svých krajanu
SHERWOOD-KRÁTKÝ CO
uhlí krmivo dříví pozemkový ob
chod pojiéténí proti tornádu
a ohni
Úřadovnu — 2120 N ulice
Tel do úřadovny! Koulh 10
wctocouo
ind„ v n27jfr:"ř:?í'
HkladiHlč na 2H a J ulicí Tele-„
ř„ inuiuwuA AH hí
Ludvik a John Krátký mají na
hlurohli vedení úřadovny
W Jaro jem zflc a tu udčliitej sev-záp roh 21 a Q ulice
nejlépe obrutíte-lí e na jtt „cc v ten4ch téch neJmirněJ
J03 PÍPALA 1C8 Již 21 ulice íích Neopomeňto se o tom pře
South Omaha svSdčiti 81 tf
který vám obydlí hodí do nejhp-1 -
Mho pořádku Má na hkbidč vel- :"hU' ''
kou zmobu nářnnčho papíru ba- Vf- """"l ví"" 1"" !'
t y i i InicicH oi lelci v Oillio ve i dnech
řev a vfibfic Vncho co do oboru v '
i' i _ t i Ive wiio ecnoHli KVe manze ky
toho Kpada Parv-ní domu a vy-
uí r i % ' eriiyni Vrchům v Sou h Makote
lopovfiní nÍHtcnným papírem vč-1
„i yti ' 4 na neko i uadeinl ddiioenie k Puti
riiijeiiic tu mcjvčUí pozornoHt a za r
( i „ niear podniku ccnIu u za ii' em
vykonaní dobré praco ho rucí tf
_ if uiri t x l'vczení
T t n nii ijliljf (lil Jllin
2!il Itoyal Leauc odbývaná mí
nulý čtvrtek uvedeno bylo opětní
8 nových člcnú a čtena řada no
vých přililňíck 1'ončvadž zaklá
dající lÍKtinu ZUNluilC jeítč po př
Stích 14 dní otevřenou lze před-
Jnti Že zaklidajících členfi
ejmčnf padenát VHt upnč
1 nepatrně u ti kteří by za
) ny teto finanční) ncjHÍInč)HÍ a
nu ncjletiKÍch zákludech zuložetič
Jednoty přiHtoupíti chtěli tmehCJi hezky k mnu — utkal m rudní
přihlání ne co nejdříve u kterého-[Jn Franěk z č 1!I2 již 20 ul v
koliv z členu nebo o rKunwá toru bitec h'c třemi lupiči kteří drau
Olokaru Charváta n ('han' Hnro- eovuli známou IiohIíiikIuhi mÍNtiumt
cha V příští Bchňzi která na ko
ná v ňterý dne 1 srpna uzavřenu
bude zakládající lÍKtinu Nej
mludfií tento spolek nabývá v ohu
I5 nuňí zasloužené přízní
ítT CHCETE-LI míti podobil
nu vaši neb nékoho z vašich mi
láéků zvčtženou a práci tu nellep
ií obraťte se na
JOS ŠTĚRBA
2014-16 Q ul So "Omaha Nebr
Provedení zaručeno — Cenu
ídélí obratem pošty 34tf
— VčtSírra naSieíi krajanu ne
mile hcko vyHtoiiftení Johna Priřř
e který ucházel se o úřud Hhe-
riffa z volebního zápuu Bripířííce
je schopný člověk a bylo by těžko by Sel rpěl a hned jal t po něm
nalčzti v nuíein okresu zpŮMobi- střlleti Franěk v tom klopýtl a
IcjŠílio knndidáta Má ne za to že 'padl nu zem za hromadu naházené
by byl získal všechny hlay těch ho t aut pisku Kychle vSul! vMnl a
Oznámení úmrtí a díkůvzdaní
Hlubokým žalem ukllVni oíiimmijeme vsmii ivým přáli lunt iřiiúmvm ž n úrosii(iu
mrtí l utředti hmm Ik byl vyrván nitt rne mibiviiv iimniel a iieupmenutclny" otec pnu
JAR! W&CEK
Urřý ihM lne 12 řervilee PHl vestBtlM rokň phil u byl dm W: írvelieK Pll im
(sko Xlirudldiil hfbitevé V duittťiv
Při tí řile2itmti i-iVRnj -me m tvou -( i unont vdúti rb iié díky voj vim přAtliiin
iiiíimým ktrřl Vf ehvílí h pru u ioj trudní iK b I H nim io j i uu luskvot u u
strait nud netiahruditi-linm itriln imv lut drhíb mnJU u tU't Zvl-Ulí dťlujnn 2toi
f 311 (A O V W p K W lnd!iu ro%i O 'hrat-%i a K l'o Utbvi t ubiv
i'ttVliy n píverkíuiii kvartetu "Lyru" philti ! j-un l bn inutii tib li lnl diky
loihf j HjiiiiMt dareuví knUtiúh kvítiii"V "eh obílili ! M" lUdoittui i Mi A W
p A lUdr lyrii llmtituer & ( Trouby K j ii Wy '' bii ťn bie I wf II t ( bi
lírve 1 II lUUn Ua MHrl trv C II IUiimu U r V Nitk ti LU & IV v J II
Kpiti AI KofUko dr J Kuuký ibl Fr lainfpi tl J Mlý mjh Mrtm IVU
111 r %l A Níoiuvi Kr IVIUM Jiot IVUa pl Mrw iVUuvi p In IM ntn
p II iMi rM ii il hiit 1 T J Shuo l ťUire MoIumí Jkn S kt l kl
'litk StaiileeM l Mrie MíinoA M Spirbiirr 4 S ťo Ji VUrl l Am
ruUkuá
Viettt Vám jil j-dou tliky o-uhleí
rANt J VACKOVÁ Alkami
V H tiait il Vhí íri PMl
v
kteří přejí hí dobro ochrany ma
jetku H poctivosti V podobném Ú
řudě Po vystoupení krajanu
Hríse ze zápasu zdá se mezi fa
chy nabývali pudy kandidaturu
Freda Jloyc mnohým naším kra
janům osobně známého
H?" Každý kdo potřebuje Ja
koukoli práci zednickou plastýř
ikou jakož i veákeré práce ca
mentové jako: cisterny sklepy
chodníky a p aecht se obrátí na
zednického kontraktora
JOSEFA SVOBODU '
t 1910 Y ul So Omaha Neb
Telefon So 2596
Obdržíte práci první třídy ry
chle a levné provedenou za kte
rou m v Kakaem onwauni6i2ifcjMtlVm neboť ráno po otevření
— Policejní náčclnik PriM u )V v honliiiHké mÍNlinmlí nalezen
kapitán Dvořák odejeli nu něko- MV(Z( „Mřelený jest
lik dní do WÍHconMinu kde věnu- „Hj oety Myl nlithUČ IČn a vel
f 71'7" 7 i í
Pattonovými ku natírání domfl
nábytku podlah atd poslouží
vám vždy
I F J HEŘMANSKÝ
Nezapomeňte že u
JOS PAVLÍKA
412 Sov 24 ul So Omaha -najdete
nejvčtží výbor barev ná
stěnného papíru oleje laků skla
tt P0(1- Při kttždé kouP1 J°dnoho
'uonu uurvy douo vico uovttncve
íUPmo zaurmo 8ieiKU" AUI' amm
™ a v "umenci oouin v -
inu irzo ( ir-
— - V noci z pátku na Mobotu —
jeho na 20 a H ul a jednoho z
lupičů zastřelil Padni Franěk byl
na nevítanou návštěvou upozor
něn výstražným híkiuiIciii jenž
"pojujo hostinskou místnost jeho s
jeho residencí která je vzdálena
od síně jen asi půl bloku Spolu s
ním probuzen byl i jeho stařičký
otec František u tu oba popad
nuvše revolver a ručnici vyšli ven
přesvědčili se co se děje Otec
zabočil v právo kolem stavení a
Jan Se) středem ulice v úmyslu
překvapiti lupiče budou li tam zu
síní Když byl od této vzdálen asi
25 střevíců vyšel ze dveří hostin-
jeden z lupičft nařizující mu
schovav ho za tento jal no stříle-
ti po lupiči Tento drátěnými
Ivcřioí vystřelil všech Sext ran a
když tak revolver svíij vyprázd
nil vyfiel ven udal nt jižním Minč
rem Franěk nlřílol Ktile a tu lu
pič doběhnuv nu dvorek za nIu
vením Franku Vávry kleni k ze
ud Pyl zrančii v Hrb'ční krajíuč a
následkem riny tá iihÍ za půl hodi
ny zemřel Mezi tím ONtutním lu
pičfím jiodařilo h iiniknouti -led-nomu
přcH jdot a dvorem Kobcrtu
Storma druliímu východem v zad
ní cihIÍ HÍnč V IlOHtinei pelič no-
bylo za to h lupiči naplnili pytel
krabicemi doutníku u lahvemi ko-
ruiny rriMiup no ine zjednali ni
mi pěkně vypadá V pátek odpo
ledne byl viděn v IiomIíiicí Franka
Tětivy na 21 a N ulici n nice ěíá
níkem Johnem Mítchellem Pyl
lam ve xpolečnoMfi jentě jiného člo
věku V fcobotu kdosi ne vywlovíl
že Zicítřeleiiý podobá ho jíxtému
Jackovi Tempb'ovi z yMlantie la
(Matní dva lupiči zmizeli beze
stojiy Kadní Franěk poraněn
nebyl Zu to vnuk paní Franková
jeho ženu byla střelbou kterou
oéjlé Z Iťesídeliee Nledivubl lilik
iiHtniHcna že nervy její byly híIim'
olřeMeny 'e chvíli kdy muž je
jí klopýtl a padl za hromadu ií
hUu nemyslila jinak než h týž
byl postřelen pylu to pry pro ni
hodinu hrozné duševní trýzně kte
rou hí nepřeje prožiti podruhé
Mrtvola zastřeleného lupiče byla
dopravenu do Iwnkínovy márnice
kde bude držámi do ztotožnění
tW Dr B Dicnutbier zubní
lékař otevřel úřadovnu v č 715 —
710 City National Bank Za vo&ko
rou práci ručí jakož i za spokoje
nost Ušetříte svůj žaludek bude
to li dbáti byste měli tvé zuby v
pořádku Neopomeňto navštívit!
jej v uvodenó úřadovné 4itf
Jeimie lloeová líazcl Kočová a
pí Henry Pecová kterým žaloba
kladla za vinu že se v jistém
domň nu 27 a J ul zdržovaly zu
nemravným účelem byly v putek
odpoledne policejním soudcem
Cullanuiícm propuštěny nu svobo
du Nevdávalo proti nim naprosto
žádných důkazů
ZUENÍ LÉKAŘ NOVÁK
Cřtolovna v Continental bločku
1") a DoukIuh ul pokoj 'číslo 4
nad Perif ClothiriK Co Na dru
hém píwchodí rohové mÍHtnosti—
Telefon Doujrlas W77 Úřaduje
též v obydlí na 10 a Willium ul
v neděli pouze dopoledne Tele
fon v obvdlí I) (Í019 tf
— Krajanům našim oznamuje
tne že ěilá u podnikavá Li ve
Sloek-National banku do které i
mnoho fachů ukládá avojo úspory
nu sve
1„lnlní dnie velmi eile
pokračuje Ncjlcpším důkazem
toho je okolnost že zmíněná han-
'ku základní jmění a přebytek
zvýAÍIu ze 10000000 nu #180
00000 a že veškeré jničnf její či
tií lilií více jak lMíO000O Pc
liežliJ Úsluv len je jistý n spolehli
vý u proto se krajané mohou obrá
tit 1 iiuů s veškerou dů věrou
- Zc staré vlustí v minulých
'dnech sem zavítal pan Jan Krčál
rodák ze Svatoslav okres Třebíč
nu Moravě Pyl delší dobu za
méstnáii li p Pudiscliovského v
Jihlavě a přinesl mnoho pozdravů
z ťoilíšlé zde usazeným rodákům
Mydlí ii rodiny Stanislavu Hrabce
na 1M a H ul
K vyobrazení J E Bednáře
de přimísíme podo biznu eeske-
'
ho právníku J K Mednáře jenž
jo kuiitliilalcfu pro ithnl policej
ního soudce v South Ouiiize nu tc
mokrat íckAii lístku Jul dokouu-
b- je píípIHVeii u Mcboperi Zltstávut
(ihi o který si uchází bude na
šim élenáríuii a voliřiiin znímo z
jeho iiiínult činností u posidiení ve
veřejném živote který zde stručné
uvi Jíme
Pan Peilmiř jest iiebrasským ro
dákem Svá uibidsí léta strávil na
farnic kde příležitostí ku vzdélá
ní v obořil véileckéin byly jaksi
omezeny Avšak přes to že nej
IdižAÍ vyšší školu liyla étyry míle
od jeho iIiiiihivu vzdálenu přece
nu vštévoval jí pilné a absolvoval
ji s úspěchem Později navštěvo
val státní universit ii v Lincoln
kde za IH roky složil zkoušky z
řady předmětu pro étyry roky
vyhružeiiýeh 'o absolvování stát
ní university co bakalář umění
(H A) vstoupil opět do právni
cké kolleje a věnoval další tři lé
ta studiím práv kteréžto povolání
nyní zastává
Pěbeni dlouholetých studií v
Lincoln vynikal zvláště v oboru
řečnickém u v debutáeh Pyl mno
hokrát ělclieiil řeěniekých čet
které dobyly pro fitátní universi
tu mnoho vavřínů Následkem to
ho získal i řletistvl v mnoha čest
ných spolcích
V učitelském oboru jest též ve
lice znám Vyučoval dříve na ven
kovských školách později na vyS
ší škole v Ueutrice a v Lincoln
minulou zimu byt íiditelem večer
ních skol pro cizoiiárodovce v So
Ouwte kde iioiohu krajanům ju
i jinýtii byli poskytnutu pří
lcitot iiuuciti se nntílieké řeči
Xišim čtetiářňm bude usi dále
iiáni pto jeho iM Únaviiou práci ve
r ►péeh ertikí stolici nu Mátni
iii'ernilí v Lincoln a as l'ln va
iď b klubech Koinenílý U za
kládajícím člciiiin prvníbti "Ki
tiu tltký" klubu V lilicolll U llilloho
1 1 sboiil jako ji-lm přcdicda a
podíji byl h dud oi Sdruženi
Vťdť Ihh íi It KbtbA Komenský 1
Vy n j t jedním a iuiii lt l 'brých
iu boly" h " hký h práuiikil ja čl-
ti't prtvm ki rtritiv IJinrfer
in'ř A U'JoVltiU v tiUJÍW
lil- k Vr Nu 1 ulice Hotitli l
Miiibii l'i IiAiI m' " lioniiiiai hH
'clill i solll- r f t ll tirt J t
i ' jiuvi h íi Vhic Ti t ní bl iui i
t juu Sirm-e mimi v politických
k'Uíb b Jct tedv not i tv i
Kni křtjrtití d tHlÍ k M
l4u ktrí m u l u otpfvti
dle moVd!i Aj KU
'M H'l eimko ikiď'f tiaieHlU
krajsioi J K IWInářviil !
1
— V So Omuztf oéulu miniilý
týden kolovat i mezi občany petice
dožadující se odvolání miiyora a
šesti radních kterým se klade za
vínu neochotu u vykonávání měst
ských záležitostí v zájmu poplat
níků nedbalost a puk í výstřed
nost Pouze jediný rudní a to Au
tfUsl Miller V petici se neuvádí --
Žaloba tu týká ho mayoru Patric ku
J Trainoru! Jidinu L Wultet
rudního zu 1 wurdu Junu Frué
ku radního zu 2 wardu (I Moff
niatia nulního zu wurdu Junu
C fťíhy rudního zu 4 wurdu ) M
Pelersonu rudního zu (í wurilit a
Tli Petcrsona rodního zu 7 war-
ud Peticí naléhá se nu vyprání
zvláštních voleb kterými tná býlí
rozhodnuto o náKtueích výše zmí-
iiěných Úředníků Petice jest sice
nepodepsána ale je prý veřejným
tajemstvím kdo zu ní stojí Krok
len je snad ojedinělým v dějinách
elé Ncbrasky
Tímto vzdáváme díky všem
svým přátelům a zákazníkem za
váechnu přízefí z minula a doufá
me že pomér nás vzájemný zasta
ne nezmčnéným i nadále Jeme
připraveni každému posloužit! s
toužo srdečností ochotou a přesno
stí Jak jsm to óínílí po všechna
léta minulá
I !C J VACEK
M F Tětivu odejel v pon-
dělí do Cjtford Jiiuetíun za svou
1 1 1 li ii v i I lí i i I Ulioíi In mi illl ie ilnL
f (1())(( H(trviljí „„ „„ji „z
lik dní návštěvou u vých přilnut-
ných
— V rodině Josefu u Poženy
Nuvrátilových z č 17(i již 21 ul
narodil se klučinu stejné stalo se
v rodině Hynku a Uršuly Itohá
kových č KI2 sev M ul a děv
čátko koneéně narodilo w rnan
žclftm Pedřichtt h Anně Hrixovýrn
z li 2H0J Madison ul Matky i dít
ky jsou v oňctřování porodních
hubiček Škodové a Kolíkové
VACKOVY
POLOLETNÍ ZVLÁŠTNOSTI
Od soboty dne iíí červenee do
soboly dne f srpnu budeme
kazníkí'1111 svým nuliíeti úplnou
řadu dámských pánakých dět
ských Oxfordck fxtlobotek sliper
sTt u střevíčků do tunce ři 20 pro
centní srážce f'iiíine tuk dobro
volně u všechny zmíněné zásoby
chceme vyprodali Dosud doti
času pro vás nositi polobotky v
tomto čase u proto přijifte záhy
u vyberte si své číslo Jako zvlášt
nost nubízíme dámám výprodejem
vše eo spadá do oddělení dám
ských klobouků za polovinu po
vodní ei ny Krásné klobouky za
možně nejnižší ceny 1-10
-- Muyor P J Trainor hájil
st? v jsinilělních čuHopiseeh proti
útokům které nu něho a na test
členů městské rudy podniknuty
byly původci právě nyní mezi ob
čunstvem kolující petice která íá
Já jich odvolání u volbu jich ná-
StU[Mft
y Kaidý kdo chce míU růi
nou lednickou prácí na obydlí
tvém co nejlépe provedenou
&( it i plnou d&virou obrátí na
VAO SVATOŠE
486 jii 21 ul So Ouaha
Tel South 2520
Iloteví téi chodníky cihelné l ce
mentové a ta spokojenost v kai
iinx ohledu mři Utř
- V ábžilotl radního Jmu
Pinii ku který juk n i um v -
holit ítině ráno atřlil jolueho
lupiči khfl k vloupali k ttí
mu di kaIooiiu j liMu tiejiwtitft
)itiiilliit lastřelrnf ho I tIJMf ť t
tiyla dUil liajikto HtaVlta —
(Mi řaU lidi ktefi lortvtlu V
lrkíiiiive mimici khlídtl tvrdl
Jv v edí lupinu í satit byl J'k
IVinlb' AtUiitíe la klvtta
lttti UJÍ tihtiti a kif ntr# l
tunika nu t l fiuiovali Í in
iejb h j d-ona WIU ťhu jUti
tudil le V ttřlriítn s
itttii jilfhi mula la tit4 lili
♦i i ale Hdji ilvttnala le e
tt A Uk iloaud t vil Him4 k-a
Nejstaráí českti
společnost!
Obceta 11 uprávsé s poctivá ohuloutt
ní pak navfctlvte velko 1 muloolicliod
dolejl jaumoTsnA firmy
8 dřívím cementem a
veškerým stavebním
materiálem
km kt6 mpMíie mén6 neí kdkoIf
Mulu JM mobou VAra poíloužitl
uhlím véeho druhu
naJlopM jakosti tu oajmlrcljfil erajr
ílmfl ne nojvřtíl áMtoa n uv
diiřioii firmo t hSÍ Kfutoupcsl inon vbť
Jinou krujimí m budu V6 Of koti
pi)tťi() pouloufaDO
rroinluvut l i r 3 Tlttom
Crosby-Koplet2
Casey Co
tířadovna i 335 N 24 Street
SOUTH OMAHA
Wm J Breunao faimlii
Tt 3 Fltla iiihU)[)teilmíu
Trasik KouUký tsjmnntk
'Mi
Ringer & Bednář
právníci a obhájci
Úřadovnu v Olasgou Elock 424 sr
24 ulice CJitl
Kriijiiil iíiujI litilvíiUMÍ thlhk tkf
lcííteili u h!i v chkIoí hiíl (ifojoílrifttt
TflI 8outb 973 — 80 OMAHA NE
hulí v roušku neproniknutelného
lujemKtví l'dindmík Lurkin se
vyHlovil ncjřřihJásídí no nikdo o
mrtvolu do včerejšího večera to
zustřeleněho lupiče pohřbí na o
kremií ňtruty Ijupíé zůstane jíž
patrně neztotoínčn neb v pondělí
přijel Atlunlíc la pravý Jack
Temple živ u zdráv Při ínkvcatu
jenž ne konal v fmndčlí odpoledne
nebyl nikdo pohnán k zodpovčdno
itti %& Nejvhodnějíím místem k
nakoupení krásného a trvanlivého
nábytku jent
HOME FURNITURE CO
525-627 No 24 tli & h Ht
Prodáváme Vňkerý nábytek o 20
procent levnCji než v Otnaze a to
a botové aneb na výhodné splá
tky PřesvřdČte nel xtí
— K úmrtní oznároce a díků
vzdání rodiny Vackovy připomí
náme že táž měla býti uveřejněna
minulý týden již alo že nemilým
nedopatřením nůší vhixtní vinou ae
Uk ncstulo Žádáme proto ct ro
dinu zu prominutí a tímto uvádí
me váe nu pravou rníru
— Frank Vetnucký jenž o sobě
tvrdí že je zutněstnancem v závo
dech firmy Armourovy řupaloval
si v pondělí v poledne na trekách
veiJoucích do závodu cigarettu
když mi v 1om přihnul přenunova
cí pa rot roj a uruziv jej k remi
pTisobil mu zranění na levé ruce
u životň Přivolaný lékař po
skytnuv mu první pomoc dul jej
dopraviti do South-omažfiké ne
mocnice — Městský právník Henry C
Murpby podal v pondělí Žalobu
proti tnfatskému pokladníku John
J tJillinovi na odškodné ve výíl
♦2T(ít) ta uveřejnění jistých
ipráv kterými cítí nyní on látn
po&koaetiýnt na vé jtovfstl a na
těm obchodu
— ln řervrnre konal ae v
ikfm katolickém koatelt nňatek
al Kmiliit WovovA a nwiietn Jua
řt tt Wry lupkem lo ivatebnleh
obřadíH-h ktré vykonal Mp
ťhundilák bvbi klatna ivatcbnt
hostina v ibohí neětiiij'i'h rmli
th na HO ul v Sarpy ťo Mladým
novontaitJi lum iratuiijrm#
Pani Mařákov4 I SI a
K Ul řiiU Vit atfidit lidlfdu
na 'i i a N ul k lorttituu ira
i?nl Hratupujlti a %# Hratila
lijcduui roto4bii palU na
lUítu h ívini bolestní pora
nila aa KUt lrn (hihom byla
jl piaky tnuta přiudanvm lékárnu
a alíj H)litjul tiiMidk IMtrir
Jpfail yi ibouA Wiu autumo-
'i
t
r
h
ť
i
4 i