Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 24, 1911, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
v
POKROK DNE 24 KVĚTNA 1911
Strana 9
ZENSKA HLÍDKA
ftÍDi M BUREŠOVÁ
V H VHíX llAKAi
P í 8 E Ň
(Kve žcnčj
Naálí jsme hc náhodou
jak dvé vážky nad vodou 1
nemyslil jsem nepočítal
polibky jsem jenom chytal
a je most
Z Jjich UŽ IlU VČČIlOSt
Zd byl kámen a zde kříž
pře né jdcm si blíž a blíž
ruku ruku pevné svírá
' co chořelo poumírá
a nám jí bčd
roste nový k vít-
Příjdc-li noc bez luny
' víebor v niií koniny
přejdou loírii neporuší
který" dala duše duří
A v tu tíá
alunko uvili vyj a výS
Naílí jsme se náhodou
jiik dvé vážky nud vodou
nemyslím fl nepočítám
polibky Tvé líSe chytám
1 flť j! IflOt
? llícb až na véčnost!
2E0VN0PRÁVNÉNÍ žen v ea
'KOUSKU NA POSTUPU
Tak tedy kom íW i v Jíakounku
1yi uéíijéif první vyznamníjM
krok ve proapéeh ženského iitfie
lié hi rozvíjejícího hnutí poHlanc
eUk Kiiémoviia rakomtkl uchvélíla
10 bícz 1011 novelu k xpolkové
mu zékonu a budedí mineHefií nnf
inovny uchvélerio také ve nnřmov
ní iannké budou ženy v Ra
kousku oprávněny býtl členy po
litických ipolků itejně jako muii
Je to kun důležité reformy jíž
muHÍ každý pokrokové cítící obřan
ra'Iotí přivítat! neboť přínaíí
úupécii na fiolí préce pro osvoboze
ní naíích žen — - družek nu&cho n
vota jídiž rovnoccnnoHt muži
muže bytí v pochybu braná jen
tam kde není wnyalu pro právo a
xpravedlnoHt a hit vývoj vřel bé
ře m nepřirozeným siiiřrein
Koncřnž tedy i v Kakouaku byl
dkn první níifnil Že i tam cbtí jití
duchem řaitu n duchem moderní
doby a jeji požadavku
Dle re formy této dojdedí an
kcfí budou ženy jňko muži moci
orKftnixovati ae v politických iipol
íích už od víku 21 let nikoli te
prv od plné zletítontí (24 rokft)
jak doHiid pro muže iixtanovuje
utary zAkon apolkovy
Ctřné spřdudružky a přispívá
telky "Ženské Hlídky 1" Nastala
nám zase doba kdy budeme zavá
řet! a nakládali ovoce a zeleniny a
bylo by tudíž záhodno která má v
tomto oboru hojné zkušenosti aby
byla tak laskavá a podala nřjaké
návody v "Ženské Hlídce" ledna
paní mé žádala abych vyzvala v
"ž II" ctřné paniéky aby poda
ly návod jak nejlépe se dá udr
žeti sladká kukuřice Ona že ji
již zavářela na kolikerý způsob
ale že se jí vždy mnoho zkazí Tak
prosím podejte svoje zpňsoby za
vářeni této Každá hospodynř má
vé vlastní zkušenosti a protož je
dobře když jedna druhé vypomů
že a poradí
TéŽ musím vámi sdřlit že jneiu
mřla tu řest setkat! se v naSem zá
vodé a pí Annou Káliilovou i Vr
ditfre Nebr nuSI milou s[M)npra
rovnicí a přispivatclkoti do "ž
JI" Tříilo náa nemálo Dou
fám is se přísté déle urH
1'ořadatelka
Fr&nMi ftchUii ÍUd Wis —
í'třiA redukce a řlciiAřkv a ftená-
H ťikA lllldkv"! Iel&fm
iřlimřte nnlrtiif iHťtlrav Nera1'1'"1 i1 'ee„e protop
d vás obtřluii ale ráda lyrh ll'r "m1 ui J"'" l"k
tal adresu sbřny Milady a jejl ''' A- él j-dny pr e
fcstrv a IV le Nbř abveh JimMí MAJ ul Mrk n
„uM iMMlřkvatÍ I-IIm iiil
iKddednl1 Ji bvly vrlice lík
ale rey kftke Mtal ona-
valy nvedue Voho maji přr i-"'" '""I' -IMrl Ml'
rUu T al Whi Milado ikř"' l'tili "Kdyl k ti KM
myslrte Cu jrm mU j pru h ' "M 1'řwlplf!" A nié
i i ii i _
1 _ ?
umí ift iaKvy MiiMi nám
Íku lil lNdddni i U l loui
dřeu oImiu Já lyrh l r4d''M nil lku" padnou oi n nrj
Uke jwl(i f ín ibU di ji
K krajin a rád tyt h íriU je-
jích dopisy juk se kde krajané
mají Pozdéjí jim tíž pošlu po
hlcdníci na správnou adresu a udí
lim m nimi jak jest to zde na té
f Al ř_ 1 lt !{ 1
i ziracen? vnne au ujmuui iiiji a
! synovým narozeninám srdečné jím
Očkují — A tcd néco o xihiHÍ Du
b'ii byl suchý a jAoéasí krásné jn
ko v lété Ji ti na bílou sobotu na
padlo asi na pul palce snčhu takže
jsme mčlí pravou bílou sobotu ale
snili len potrval pouze do poledne
Dne M máje opři m sníh ukázni
ale jen na krátký čas Tak bylo
zase ncky rasem mim uike na-
vlaží a vSe naavédéuje že bude
lobrá úroda Každá sousedka sc
činila co nejpilněji aby ní v čas
vin nasázela a zuli řádky se již za-
čímijí zelenat zahradní zeleninou
Hanní ovocné stromy jsou již v
kvčtu ale jabloní jcíté nck včtou
l'ro ty j!t vždy lépe když ♦
kvřtin ojozdí až minou mrazy
itťb m hiM'iit nidvd "m [ozdní mriz
ovornym xtrouifim a a li radním
plodinám ví'H" uňkodí Než Un w
loHtaví jři nřktcríí Kla a také o
néj a jclm SkodolíboHt nikdo iichIo
jí — Dopíny v éuHopím a zvláífé
v
'ciiHké Hlídce" vlí''c tw mí lí-
bí Tak jen drnlié družky pííte
která máte jci doxt málo Hm lít
bych pwala ráda ale nedostává no
mi řasu a také i mnterífilu není o
řem byeh pxala A též ¥( obávám
aby "tfciwká Hlídka" nebyla pf-
plnřna Kádíi dopřejí míta toho
jiným abych w npífi nřeo řlovřdé
la a v přátelském kruhu mc ponau
říla — l'okud ne $fa toho biimba
ly má m to rozliřné Když i na
krásné se muž trochu přepálili a
řasem o iiřjíikou tu sklenku více
vypije není to tak zlé vždyť on
za to musí také notné dřít Je
nom když potom užívá trochu
zdravého rozumu Není také roz
hodnř třeba aby se pro to žena a
ním vadila I oruvv případu tako
vém má použít trořkii zdravého
rozumu fteknedí mu "Tatínku
vřera jsi se ml líbil Kedřlej to
vždyť víá že si tím sám ubližuješ-
a dáváí nechvalný příklad své ro-
diné Viď že to už více neudř-
láfií" — takovou řeří muže svého
snadno napraví ale nikdy vá
don Ta ho jen více jcítř podráž
dí a dohání jej do vzdoru Že tu
a tam vyskytne se nenapravitelný
ochmela jest také pravda A má
li ženu mřkkého srdce trpí velice
ona i celá rodina a i majetek jest
vysazen na pospas alkoholu ktc
rého muž zneužívá A rnftj úsudek
jest aby v případé takovém bylo
mu do duse promluveno aby ehrá
nil sám sebe i celou svou domác
nost před ostudou a veřejnými
řeřmi a jedí v nřm jesté jiskra ci
tu tu jest mwlřje na jeho nápra
vu Doufám že jsem žádného £!e
chetného muže dopisem tímto ne
urazila A už dost o tom biimba
lovi — Máme též řetnou rodinu
étyři syny a řtyří dcery — - nej
Htaríí se blíží 21 roku a nejrnlad
íí jest 4 roky A tak víte že mám
práce dost a dost řaMcm jsem i
hostinci (kde mne zastihl pan Při
byl když zde byl minulou zimu)
řasem ve stavení a řasem když
mne v Se omrzí jdu do zahrady neb
na pole nřeo kutit Když ale při
jdu domft a naleznu tam "!'
krok" tu mnř to nedá abych si ho
pozorné nepřehlédla Kdyby kaž
dá žena řetln tak jako já pak by
se (fiiániiU blíže sa Sirílin okolím
a svřdřla by co se dřje v tom Si
rcni kvété a zapomněla by na své
trampoty vedouc íe se maji mim
x( lidé jcité hAře nežli ona snma
se má Ale mnohá řekne }r tm řle
ni nemá řas jnktnile vssk sejde
""'y" !'' " h
" oVÍ l""""'il t ' Hvf ro
vAa Ivk s itiivln ilo% Nrl mI
'lflié dvoje řskf ale mné m
mM¥Í nemají vy
IllTV II VVIllllll m
Vírh
"rl
' - - "
'"' lbiMrhářrk N
Iřlve — Dimfiím h e tady l i
km ukultiikain falUd Sueliii
nám tu neublíží tak zle jko pří
lišné mokro neb máme pod ornící
hJíníty spodek Aékolív jsme zde
mřlí loňsky rok velké sucho bylo
zrní velmi dobré jakoxtí V'iia by
lo málo a to ponejprv v třeli '42 lé
tech co jsou zde furmeří uaazeni
— Také jsme zde mřlí uiínilý řt vr
tek (llt m) požár za prudké vé
trové bouře Ten den o druhé ho
díné ranní jioéiil telefon dávat po
plašné znamení Když jsme při
stoupili k telefonu uslyšeli jsme
volání o pomoc že pry stáj Alber
ta Halin hoří i se vsím dobytkem
Když mfij muž doběhl dvé a pftl
míle spatřil jíž pouze kouřící ssu-
tiny Uhořeli tři Itone tři kríivy
jedna jalovice dva volíci a tří pra
sata z nichž každé vážilo pře W)
liber a o jichž prodeji právé se byl
llalhlohodls řezníky Dále padly
plamenům za obřť slepice a řást
furmerského náříní Oheň byl ne
[(ochybné způsoben jiskrou která
do stáje zalétla z domácího komí
nu pří dřlání veřeře — Minulé
pondélí (M t m) konal se pohřeb
(í J5arbory Korab-Kunzové man
želky ji Franka Kunze z íad l5y
la rozena ve H vři nu kraj éásliiv
sky v dechách rovdla se před
:{'J roky a do Ameriky přijeli v ro
ku 1 HH"f Zemřela ve stáří m lét
Hodina její požehnána byla osmí
dítkamí z nichž dvé jí předčily na
vřřnost Nad smrtí její mimo
manžela truchlí ženatý syn John
v JiitfhbrMKe i-rafiK amencay
vojín nyní na hranících Mexika
Josef Kduard Anna Marie a Lot
tie Housedé projevují jim upřím
nou soustrast
Pilná čtenářka VVílson Kans
Cténá redakce I Již jest tomu
ávno co jsem psala poslední do-
us
a nevím vřru jestli to jeStř
lovedu V minulem čísle t I jsem
mezí jínym éetla jak pan redak
tor přehlížel v omažském "World
leraldu" seznam žen a dívek kte
ré se podílely na zápasu o rozumo
žení zmíněného lwtu a shledal i
nřm mnoho řeskych jmen Zabo-
lo pry ho to jako když ho bodne
Vřřím vám to pane redaktore
neb uznávám Že ta novinářská
práce je dost napínavá pro Jíd
skou mysl Pro každého zamést
nání to není Kdo má k tomu na
láni ten se snaží aby listy jeho
byly den ode dne pouénéjsí a zá
bavnřjhí a také jsou Již ty četné
dopisy o tom svřdéí í to že se éte
náři nemohou dalších řísel dočkat
A když novinář mnoho vynalož!
na to aby pouéný a laciný avfij
list rozííříl mezi krajany tu dalek
jest zdaru který očekával A ne
divte se tomu etřný redaktore —
Zde i kolem jest veliká česká osa
da a vejdéte do jedné druhé i tře
tí rodiny a shledáte že skoro
každé odebírají jedny neb dvoje
české noviny To je dost aby zvé
dél domácí zprávy a i ty přečti
jen z polovice A kdo se muže ta
kovým divit! Ježto to iieumřjí a
ní správné přečíst tu je to nezají
má Mnoho jest třeh kteří dove
dou správné česky mluvit k Ce
hům se hlásí za nž se nestydí a
e česky číst a iwát přece jen nedo
vedou jsou to většinou ourosue
W V 1 __ 4 I
dřtl kterých už je hodné ženato a
provdáno Jím se ale vina dávat
ncmftže neboť dřívřjkí léta nikdo
tolik Skol nedostal Každý kdo si
sem přístřhoval byl rád když se
někde usadil IVnéz liemřl skoro
nikdo a tak každý hleděl aby dít
ky jakmile trochu povyrostly po
mňhaly mu v práci Do Školy Sly
nějaký řas v zimř ale nikolik až
do 1ti let Když bylo dítku 11 m
12 let iimřlo už dost řlst a ptát
ovtem jen anglicky Vždyť to
Americe potřebuje fsky se učit
ncmftže ježto tu řeské Školy n
ni že by rodíée mřlí Vřít ten ň
řad na sebe a tiřit je česky také
neslo dulo by jim to mou pract
neb jich bylo hodné kteří se O čet
bu iifxajlmnll a ti kleti se o n
řajlmali neinfll as peř aby si
mohli iioUuy předplatil Teprve
po itťkolík mb'diiii'h -! kdy
ki lidé jíl Irm lni M)tnoiili li id lil
Uková iioiue o d ít dollar My
tlím le er iU hni li staii lompo
dářové rádi ftoii a i lni ktrrj? s
v mládl na imtiuy ani ii wmiiiiih'I
a jestli ano tu je mři ta tuVo tm
hlotípčltti jité dma jinak o ubit
ioiid a heiiiftle se doHal al ho
dojde IMt daUl A Uké len kd
má jrité miiil dítky dbá t
ly ač učily feky ZnAm lady
lilknlik črkýeh rtltt ltttliV
jU ndadl sami črky lit inu
ihřjl al dbaji o lo by dílky ji b
česky umřly A proto pane re
aktore nesmíte zoufat musíte
oiifat Že z naňí mládeže vyroste
více dokonalých Tcclifi Každý no
vinář mi připadá jako stálý stu-
ent jenže student když sí oď
)UU své zkoufiky sí oddechne
kdežto novinář není nikdy hotov
ten aby přemýSIel a studoval kaž-
ý rok A proto vSíchni éestí ro-
íéové zvláňté my matky mřlí
lycliom jím být nápomocní KaŽ-
á matka mřla by svým dítkám
tu volnou chvilku vřnovat býlí
jím učitelkou ale stálou a vytrvá-
on aby se dodřlala takového
zdaru jako onen uřílel líjm u ho-
hft Jarýnových (v románu "Jín-
ra" l'ak by více lnul svfij k
svému (a milá k milému) a naíí
novináři bylí by pří své práci ve-
seJejíí Nechci tím nikoho pohne
vat ale vždy mí připadá kdo ne
umí česky říst jen jako poloviční
ech (IVtr Konrád říká že je
fil (Wh přil Nřmec pftl J'Van-
í A V J h I I I I
ouz iiii černocn a jmu vcikcho
nic) — ' A jeSté nřeo o tom jak g
- i r
nás wilsonský zaliradnik mřj
strach o tu černou paní když jí
htřl hejtman provést VMyi-Uy
sí naříká jaká je zlá ale já mý
lím že to není pravda pončvmlž
nemá tolik dobrodinci! jako on
On je dobrák na nikoho v novi
nách nepoví jen co neví i'k ne
divil že se necítí býlí nikde
jist a Že na nřj líčí jako na jde-
na Jen že on se vždycky nechyť
ne
ale přece nřkdy v léčí uvízne
tuí e potom mnoho radostí a
Švandy To mohou dos''déit í
kmott Jeník i kmotr VaSkfl A
ož kmotr 1'ejfial Ten na to ne-
zapomene ilo sve smrt a li uriizi
také ne Myslila jsem že se vSí-
hní usmřjou když mu tak krás
né vystlali lůžko skřívánčími va
jíčky Co tu bylo strachu jen
aby je neiividřl ježto bylo o své-
tlo jako v poledne Ale kde pak
Vléek na nřj hartusil jen aby už
lonem Sel a on se ve chvatu ani
i i h ti rs ¥ a 1
ncoiiiCíii a usedl 'čerstva no-
sedl ale jeSté čcrstvYjí uhánřl na
zpřt Vídřl asi svítit hvé'dy i mé-
síe a proto myslil nepoch bné že
je jestř brzy I'ak se mu ale ba
ráku do automobilu ani nechtřlo
A nyní jen milý Duh ví co se
vajíček třeh vylíhne Jisto je jen
tolik že ne skřivani Kkřivan zpí
val celou noe až do bílého rána
ale sedřt v bnízdé se mu pak m
htřlo Končím pozdravem vsem
čtenářkám a čtenářům tohoto li
stu
Antonie Rálek miliard Flori
da — ('Iřná redakce! Než jsem
odcestovala z Omahy do Floridy
předplatila jsem si na "Pokrok
nyní zasílám 10c v kolkách ja
ko doplatek na zahradní semena
Jsem usazena v městečku Ililliard
Mué se tu velmi líbí Jest zde
zdrávo takže co jsem tu nepo
třebuji žádných léku ani lékaře
kdežto v Omaze jsem se musela
léčit kolik let na katarrh a bron
chitis Jsem tady ale sama a tak
se mi zde stýská ftíká se Že Če
cha všude najdeme ale tady je
výmínka Jak jsem sem přijela
hned jsem se shánřla po feSíeh
ale bylo mi řečeno že zde nejsou
žádní usazeni což jest také prav-
la Já jsem zde samojediná Te-
Ska Pak zde není Žádný katolí-
ký kostel a to j to iiejhlavnřj-
Si eo tu post ráilá m V Jaekson-
ville se mi nelíbilo — byla jsem
tam dvakrát — je tnm více vlhko
a pak třeh černochu! Musí to ale
být velmi obchodní mřsto Ten
ruch jest lam vřtsf než na 10 uli
ci v Omue Jed en si musí dát
dobrý poor aby nebyl přejet My
la jsem ráda kdyl jsem se odtam
tud dostala Jela jsem pátky tlo
Ililliard a nakoupila jxem si tu
pékný mřitský majetek Hodlám
de ytrávit rok neb i dále a pak
přijeti il rpťt tlo Omahy — ale lie
nad proto h by de ve Floridé
in bylo krásné Naopak I Kdyby
ie byli iiMicni iičjn I krajané
k lomu katolický koti elitťla
hyeli ide bydlel tlo antrli Kráa
iiťjiilin podnebí nud snad na své
té A eo aeiti litué přijede lidi
by le řt t linovali! T je laly
Irprv livo Fbirld je jako 14
leňukA iitélo jrnln vu vtlkém
PtHlruhé lr o Flolidé JrSté
na itťcu jaeiu aHMitiiiMa Minulý
lýtku lalaU jt liti "fVuktv
Alttrřbký Vniktiv" ViImI ae mi
famlotivá al jil jetleii hiMiMuUř
ký !Ui iuru a tta pMlnd tolika
atipift itnbýU nd 'aU Ai
fjittnivBiaiia&siiKnmiiMMCsMiMiKHxxBXcrr::
Piana na mírné splátky !
Jou to piana sinručená
ny Je rekord
A HOSPE CO
Doporučujeme
HOSPEOVA
PIANA
i
"Mi
Jmou zhotovena i Walnut oak aneb niabafonu Pékná de
!ía na každém
Mírné ménléni uplátky anebo ea hotové
Obehraní piana a varhany velmi lacino Doplito ni o ka
talog a cenník fl-tř
A HOSPB CO
1613 Douglas uloe OMAHA NEB
KRAJANE POZOR!
Nenecbte ae oSálit cizími aKenřy a clieote-li
obdržet za Vaío peníze nejlcpSÍ a iiejlncinéjSÍ
piano obraťte le na krajana který Vám po
Sle piano přímo továrny a ruéí že budete
obslouženi k VaSi nejlepSÍ iipokojcnosti ať
bydlíte ve kterémkoli okresu státu Nebraaka
véi siuMnt Frank W Hodek Wolbach Neb
zdéjí l'řijmřte řátelský po-
idjrav I
ApenAt nu řrancowký ípůttob j o „
Přeber a dobře vyper Špenát JK)(lt „fo uUntánoíM 81o
lej do slané vody vařit až je mřk VÉk jo mmiu podráždéný trní
ký oced jej a dobře usekej dej'
čtyři lžíce másla na kastrol se třc'í(10 n V(J nv{ím koníotiny jsou
mi lžícemi moiiay a necn zpen a
pt-iiej R tomu kwiik mm sicpici
neb iiovřzí polé vky dej do toho u-
wkany ftpenht maiou izicku cu
kru solí pepře a muSkátovó kuli
čky a kflru a citronu vSe dle ehu
té necb trocliu povařit pak dej
na misku a poklaď jej smaženými
vejci
Zeleni polévka s jarních bylinek
Nasbírá se jarních bylinek totiž
opence hřebíčku jahodových a ři
alových lístku ehudobičky eíko
rio celere zelené petruželky zelo
né cibulky kmínových listft vSe
se dobře očistí a v nčkolikfl stude-
nýcli vodách přemejo a dá do hrn
ku naleje se na to dle potřeby ho
vřzí polévky a nechá ae deset mi
nut vařit Potom to proceď a by-
ínky drobounce rozsekej dej do
čistého hrnku polévku v níž se
y linky vařily na to vlej a necb
opřt povařit Potom vezmi vždy
na každý pint polévky jednu rov
nou kávovou lžící mouky a kousek
másla lžíci sladké smetany a tři
žloutky vSe dobře rozmíchej oko
řeň kvřtem a s tou vařící polévkou
to zakloktej a necb jen přijít do
varu pak to nalej na smaženou
žemličku nebo na smažený hráSek
Piti a nezáiivnoit
Teplé počasí je zde a téŽ touha
po piti Není ani lak sKotiuve
když přijeme mnoho jako spííe
14 k 1 M t i VI til I
zaječí na tom eo pijeme Voda
jct nejzdravřjšl když jest čistá
prosta vSech bacilhV Piti vodu le-
lovou jest žaludku velice nezdra
vé přivádí neáživnost Nejlépe
lát vodu tlo lahvi k Icdil tato jest
mnohem íuravejHi než a letiem
Ibuká voila ukojí Hieft lépe iiel
studená obtvIAšté jsme-ll uhřátí
přetlejde se tlm mnohdy (áličtil
iíalitilečiiliiiU
mruliua často přivozuje iieíá
livnosl náiiiý laludečnl apeela
lišta radi Millváni umruliuy tlt
aisly él ubuří Jent tu mlieni
na která jest laludku Ikmlliva
Prolol mírné poJIvánl této ae til
poriléitje (illAitč v letni dob?
ZinnlinA l aiunaau
Vrml pťk ni iralé ananasy t
oiitfj a tťka tbbř lypliliej u
sthmhej je na struhadle ha kal
dmi libru amtiiat b j libru rukrii
neb le luh imrinulliii ae klad
kotil rttkril lrohu tďmrlilje it
kaJUlý lil oihm tlej pint amrlany
()rové)i aiitrlana I tvoe ittul
byt Itálelllé ktuďlté Itrl jit alHIM
ttwwM e
žcttatřlcet hi v obcbřdu i pť
Oniuha3Ncbr
- " ' mi
me aby se smetaiitt nesrazila J)5
'A n j'il" každá jiná zmrzlina
vrMl tt )()unim hlavv hlavní t
„tll(lín ňwh odporný! Nejía-
pHčir)0U Uho bývá aáepa a
t]m i vfřlí jatr( íemuž yyů
od[Mmobou Hoveroty pilulky pro
játra Požáidcjt o né v lékároS
beřte dle návodu a brzy budete
hledét veselo nu evét Cena 26o
W V Kcvera Co Cedar Rapid
íowa
+++++++++++++++++
ť Úhlední trvanlivé a pH tom lav
+ né 4
ť XOŇSKft POITROJB +
ť tutat botoví +
+ EIOIIAED BUBNBLL +
+ ti 1210 Ho 13 Ht Omaha +
+ M4 na kliul6 velký výbír udal +
i- cliomoutfl lnk í db rak a bitů No- +
+ vé tioitroju od É39 náboru +
V Portroja i druhé ruky: íadno- +
ť koAnké od 9260 do taoo: pérové +
od 11000 do 92000 88 in +
+ + + !" + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + +TV'
fe Čisti MiMzítoý a bojné c&aobený +
+ obchod +
QROOERNÍ A ŘEZNICKÝ
+ — vlitatnl— +
+ ntANK KUNOL +
+ t 1022 So lOtb Bt Omaha Nab +
+ Krajané v okol) tomto lydlfal +
+ obdrii tda vidy vluho drubu xna- +
+ meiilté Diano uaonéhiké výrobky
+ dobrou grortiril nakl&dnné ovoce +
+ a knidodenné ťemtrou ftelonluu +
+ + + + + + + + + + + + +
Zdarma !
Pro mule a ženy
1'oiorubodoou nabídku dal Tba
Hamarltaa Ranatarluw 4 Huuly
v IMrolt Miob Katdý mul
ttiebu It-na af mUdý nebo etarý
aiAl btil aa ikoueku M oíd
afin lákám jral ea mu tdarma
Aila ledvia vyplaeaaý Mftlela
rj ikuill irrla luukřumé duma a
ék vie abude lili eaalu 1'tiia
1 A Vtuit twlubrat )oklU
mt v ti faraia a trarvaat
IM Uralit) livetal altu aáelad
tri btirkt wIMt tflet íkumU
tur mi viravtttt krve a lJltuy
atl Jkleraimi a liýl a#
eti4ml mull jíl aarnukua JUU
ř evé UJaé mmi tiUkal Ufl
whM a Iray stAll by doll l
lek lea aa ikwtka 1'UliM arka
dua kte Nim attva lkda
a J'Ji tiktade alMi m eylé
tm 4m kf ta i44lat Hele
mít r eva tlalat eékmaa
)Uie ai a lek We UJmi keed
ayal tik edarma tliea-1
a a I kalUa idatma doiUleli
al a vel la ryklé vyt4éai Ml
m IttMie la aa kil atkta4 fiM
aa Tba iawajttaa Vualf V —
ITI Hukujtt aa mxii 119
DattaH MftdejB
:jř - % awnioaiiiai wtnikja: tm nkjiaaUfiťH )6
sum 'iv 'Mi I
-n „„„ ii „Ji I
t ' V
i
V
i '
f
H
i" i
i-' V
r
4
I
fy
±
m
s
I
f
I
I
(