Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 24, 1911, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'OKÍlOK iíNVs 24 KVĚTNA 1011
Strana 5
lKANTA UMHí
vzbuď Ne í wiime
11"J KIH KflOOHÍ inu
vM4 kji')'
llo Hui Již tísní
íií vinuly tvé
lhn nimi božská vila
uk4ž svá Ike
fojW w Ut
¥ nwi iiidjuvA
iioj44 tm V liřMiJÍ
plna! IvjílýeU (mU()
iMiy nkoii skropí
první n4j Afiif
jolíb)um nit vzloelí
v nr-k Ihlnélw sj6ňkiif
#otr ZMOjl Stopy
Jím n4 lířii
Hritq y Zj
vJík svfij iltlí{
koiojl tím voV-kma
a v' í( smutkom zd#
Umm " handl "
(I k vitím 10)1)
JAM HAHIíM ZACIÍAKi
UKOLÉBAVKA
lfmJ hodni íííffiJ 7ímJ
J4 ti '! (t)
vti n6 srňíl dolů k miAt
eo int nwM VKttfířií ¥ J4
ÍJ(i ')(! tba vyzpívntl
u t( m vyplakali
pwilnít v sl"l
Zjifv4rn lot' JÍM zplvAin
bouře poj vek
lif ffl i4 )"' statetí
OlřOctVÍfH liii ťmky vlek'
domel lio řuka íliav4
fcclioatl '' a r4v
múrů yJanlit h ř#k
VzJ4l"fii boj
mm VÍíí tPÍI Oďífl —
din MIJ rl' Stál
wiíh svftj rodný )4n
J4 n uvitu uhni pájí
Mfod)HIOM W f'H i"l 1'liVéji
liy ťl loM 'I4n
O aArodern ulMtwftU
vAím loM dnes
nn1 níni vran iieobloiotý
Miitá wf) thml vn'
r M a zAkoa íImi
as 141 A ' rlrsiA Ii4j#
v fcrvl Jclťi l"
V Yvtiiil' Aíí yHm
iitldinili j
tyr(S mli'i nvitk ith
lk4(ii tvofí roji
Mí-rAltolt ril wmA
kW'ki11 i14í! jiCmí
i(řl l4( lilďitM fioj
Z-(v4m tnW clv6ii jiívAm
jiIncA 'otrok fi
"titřiijM lifdjl ln kroku
kmit 'H Jr4il
M'li tv&ř ruiltijl
v níi'm pokroku
Mfr liHilifl (1oliiřit(
tm(Un krv !
4r nnfi wv'k t''l4
řlov k IiimIn Vdlil!n i
Zutím IioiIhi uvojw ru#
oivít(iijni v rviliii'
v tom linf itl '
iMiii'J (IMiHcj iIMmii-J JIH
Ni'ilirí dflítl Vlit
jiik ti yliito '1i'f ntlisf
jHk tl híA vm Juxiil lie
Jit k yiUr portnik korunuj
tt tVŮ) Vliv ni n'ifllM A uj
liili tm twlfl
Al otí-vf voj unii-
lvf liliem VM(
kilo J lr4vl ln
niibiir ml(m ilHM'iii m
liojuj mniMujiuJ tř(ii'liu
n riotA kilyl kltiHl V fi'liu
H nvMU rum
(Ivám íé(v tl nvřliii miIi-h
Hifvám it ll ft
lu můj olkiit to má (láni
Břrlif Niá lifuJ" 1'fi'k'MI VIU
JířliiLj iiniřl inuif j hl
H iiii máj
AIIr T JAM IIAVHAnKKi
Z DENNÍMU MS IAM0TY
V kHMki ímí ví hfi iHmy
tu-ll (tulv ( HlwriUl M
v (tťykl ! % 1r V tlfkrk lIUt
krjUml Uuui til Irakukftmv
H kukáUy v rwklt v éik ktitl
iM J (' kl fuAhiřt
a tfottlt tivtl
MUiťl lU Jmí tl MWV
A kull- MllW (liM 4l
f4lllM l44l (-Unm V h)Vl
Ul m Mu ktiý I'm tluwl
kMH V ('iltti Utk4
uv
f U kllnikr ály ♦á4Ufc
fiUá lá ] k — Mti
ti'iH
44+44+4++++++++++4+4+jl
— V poidřlí ifAun byh v i)'!WnUl ''"P"I'ie v pvHukah
r Kvwpílova dr)tu "()llkft"l'"'W'il' ° vinA'tí v J0CÍ !
v phklnAu tnm Uuohtn hMi vír)lí k"'"
lyt j-iii iirffMfřmlnf ro llou tí( "íli tří í"í"í' JS'é m'U
Miiti Ml li fifá 1 řtl' nwu ifiM nitif
Mlíky
'A MiHimtMU im mW't ii'-vřl5lii kd dív iÉít
Niiwivatcl Ad Tmiifi v í:ivJ
lilJdu Wt0liid r(dik' di-nidku
V pondlí fdcn komiit mc v
klulm "Hlaví"
MIií4kii Jr V Kíurínn m th
m "(i Jri(Hlick'ín im('ii mu
zvIMldm řHd-m ku IMuuA
drttiiilu" í Voriuri nid'ld vy
phdly ptk Dvoříkovy "IViíckí
il My"
— ('l'vclidlí řifxki dívki J
KA-kn JírtHftikovfl 4-113 Mař
1 1 1 v n ttnwM'tAu vIímIoíIio ží
voít !diriíl kklounuv(íílio dři
oíki Kiildořvt IUihhUu pMI úmrtí
pod koly ptroxf rojV
— I'ří oinnhkfan fi-Nf jvilii Mn
dlHxotniovtt }f'VvoU('ho nUimi Tlio-
oimCtv orcltchfr x íídc(ř m-hrdl
pod řícním díríí-říltt Kloaku ve
dl DvorYikova í-llovílio koficnrlu
(i Hiicovy fÍNi( "Vltavu" í
Dvořílíovu "líuiiion-ukii" v !
tdrciítft'í dirigentovi!
— Do í'iď'třtt v ndn dnech za
víll jirotdidý řexky (irciícoioíf dr
iVnicr kurHtor fvtibiitwUtho
odiKlcoí fawUí-Un nirodídlio uhmvii
v 1'riw jenž x vydal na nřkolí
k mWní vkniiřion a uhidijní
''ítf u Aocríkon Odlamtud jd
'i51 do Arizony a Novelio Mexi
ka VSude w na í'tl'li mtavii-
j' v hiuwWj vdlif toho navili!'
voje i xlara bydlíSli1 vykopivky a
Md
Nehody ncítéwtí a černé kronika
čcako-americká
— V Oma minulý týden o
eíe vraždu MKtMením ookunil
ielník Karel Jíeeh Jakkoli zra
nění nelo)iéh krajana je velíe
vážné přeee nu Aon fit fa m po
zdraví Zoufalého čími dopnutí!
pro ehorohu
~ Známý čeaký neítej hudhy a
hoimlový vírtuo Jo II Tapek z
Chíeatfa přííel minulý lýden pří
oprav5 xlřeehy avdio obydlí pl-
dem k vlžnemii zranění (ro kteró
niiíxíl hýtí dopraven do nemocni
ce
— Jan C Fík 2(ielý krajan
i i!í lílll jíž May id v Chicagu
byl v iunulýeh dneeh pro jakéxi
nodorozumení zatčen a to ní vzal
tak k urdei žo a v cello policejní
ho včzení občail
— Krajan Fr Dlouhý z Círele
víle Tex lyl minulý týden na vč
farmč navSlíven požirem který rt-
plnč zničil kiikuříčník a utodolu
Htavení zflwtalo uSetřeno
— Krajanka pí M filalichorová
z Clevelaudu přijela do Ameriky
ani před mČHÍeem ujirehnuvíí před
nvým (dirovýni tniiženi MladičkA
paní obdržela v minulých dneeh
wiiidní olmílku a ndmo lir no dovč-
léla žo její miiž je na cente za ní
Ze fctrachu před lim vSítu dopnuli-
la nu nebohA jejíž rodní jméno
bylo Maxova tw-be vraždy
— Matěj Dvořiík 7ihtý čeký
Ktařeřek z Č 1Í012 zňp 21 H v
í liii-n tf li zoufalý nud chorobou
tvoji vliiNtní rukou učinil konec
NVélIIII životu ObČNÍI 10
— Krajan 1 Sláma dl známý
obrhiHlidk z Flatonia Tex v tm
délj lýden vpálil ni v uvéin áfo-
li' v nebe vražedném úiiiynlii ránu
do hlavy Iékafi Ne na michránč
lil jeho vzdali VeSkerí lindčje
— Krajanka Marie JefAbkavá
I7e(á tvadbiiH a ( 2111 xáp
ul v Chlctttfu i iit ířiuliié buky po
kiiniU nh ulravtiii Mebevraždu
— Krajan Va luv Inřk C
lý t (V lUrdiiitf ave v 'li
cntril V iHiiililýih dliei li linie
len v loinit i uvrtili by In imliúin
vllilVlielil ledlli II Me V pMpadé
loiiilti Im Itthbl lu bo hi ifMKl
Ituil IiAIhhIiI ilonud in-b)bi ljUle
lín
Ua SA ITO SUTÝCH
I ftámámy riaii rtuti lUu
(Hr' Jlui luřl tiilitdtit vihirt v
l-Sibl KaMhti fhrt rkn mohl
hmUi avlum ayuti Mtukáiku na
Mini inarrk
i Mladý ten fiuž utudoval trivtt
vyiihirilll ' Vh]i'l nu MHIQ AŽ íltt liti-
! ! UJ('K#
Byliií iiuýviúii jeho pokoj
Jtiwliým í'oll!Hi" Když íli ii
"Mnozí rodi" NkAvala fro
ví'k Vfllf WdlA jmíií
UH W M ''yí v''"
v'" v avuf"
" VSf pimí nilkfl iicmřln k to
mu čaxuT"
— To nevím V naíem domč
bývi vždy četnl olečnot
"(íož pnk a v ňatavé nedrží na
porYtdek?"
Mladý (ín vymil a jí do obli
čeje — Což mynlíle že jme nedélalí
lo co jHme ehtéiíí
"Véřím velmi ráda"
Dále takové zábavy neaahaly
Neboř mčxtukái chudina cljc hýtí
od téehto lidí živa Houdé dle tv(
vřlívcnek jež ležely na jeho ato
le nikdo nebyl by pochyboval o
bezúhonném jeho žívotč Neboř
ležela lu pozvánka od xlálního ra
dy 1'índera jenž mčl dvč dcery j
od vládního rady Hcbuetze n jeď
nou deerouj od čtyř profenorfi n
více nebo nién! bohatým nadé
ním deerufiek Zde býval zván k
večeří lam zane na výlet Dee
rám dával freenty a byl proto o
blíben v zlatnických a kvétínář-
nkýcli obchodech
V aalonč paní z tieriiti-lmanfi
byl předmčlem náxledujícího roz
hovoru t
Slečna Klára dcera tajného ra
dy i — l'ů vábný mladý muž
Slečna Hídoníe dcera profeaoras
— Hozlomílý vypravovatel !olé
hodiny mohu mu naaloiiehati
Slečna IJerfa dcera dvorního
radyj — A jeho vzncíený zjev —
a jeho překránnč oči a jakč zubyl
Slečna Klára 5— Víte jak je o-
lee jeho bohatí l'fil milionu
Slečna Hídoníe (rozplývají! o) i
— A jeat jediným uyneml
Teplá jak máxlo mřkká nálada
vnenla ne do celé? apolečnoall a ta
to oblíbí jí léŽ maldého mužfi n je
ho pul milionem
Tu ohlafiovalo dčvče jakého pá-
a i 1 1 fi
na Na na VHti věnce mnoi jin
dřieli Chlup alud med — J'aní z
íierutelmanft pokročila naňemu
"Mé dámy pan Chlup rarift
('hlup [rávč jHrn vyprávčly o
vaHcm příteli" Chlup němči da
ru řečí Muael být navrtán jako
bříza než pUMtii Šťávu Také v
chování jeho bylo coa dřevčného
Hiichého akoro nepřívčtívčho Uyl
malý skrčený Noníval vždy je
den a týž Šedivý Sat a pončvadž
jej dámy jíž ode dávna v nčm
znaly činily o tom potají avč po
známky Kdežto Jiřímu nebylo
třeba po pozvání ruky vztáhnoull
pončvadž tato aamy mu do domu
jen lítala namáhal ae pan Chlup
uhíIovíič aby uchvátil jeden alu
neční papraek z onech kruhu ku
kterým náležela paní % (Jemtcl
manu Avíak nčkteré' zarazilo jeho
jméno Chlup jak oiklivč
ane Chlup na vaxem iiiíalfl
pnmila bych vclkovévodil o dovo
liií abyeh amřla tuto jméno za
ménit 1'hii Chlup v A pan ote míval
kramáKký obchod není lil
pravda! A malinka provozuje ob-
hod dále! 1'bohá paní
1'niie Chlup máme mle lintono-
in lejiu'b(i jména i j"tc tuad a litin
nčjak pflinnT
1'ttiie Chlup (loMleli lrt'ltio
koupil Saty v ká ulic! ypro
1t v jf „
Nobobý Ihm-Ii při I domň červu
ii ý i roipáb noii liUvnii a pln bii'
vu a lulu vrhl e n divan jnl
vk dlivf bvv moučnou nktlnl
khrouj biln4 léta mUtu Ud
k v1 tu jldleiii jivoU imkimila '
lit lit
JlolllA I jrlttl pani Iridu lot
Vy jl ntftj itejprtfáditčiil nájem
ník ftlkiin vldyrky druhým pi
nrtnt pAinná nikdti i k iKid
Uko'iii jakti pan Chlup
Jiti alylil t# int ptikttj! Ifitťt
foíbivuf a přibřltittiv itá a al
ukii finála
"Jaem vinen avým juiénemr'
voíaí Chlup
— JAry fáry ndpwvčdél Jiří
tvé jméno jo tak dobré jako jiná
"Mé chování o jím jíalé tak6
nelíbil"
— I v tom au mýJÍS n já tí chci
dokázal! ž jeSli dim zpftuobíS
ncjvčlhí rozruch
Jiří byl chívalerckního cha
rakteiij} nedbalý až hrůza nedba
lý avSak dobrého ardce
Jiří vzal přítele avého jod paží
"Kam jdemu?"
— K paní z (ieratclmanů Dnen
jo tam apolečnoat
"Abj já nejaem pozván"
— JA jaem pozván a já neau od
povČdnoat "l'ak neeh inn ftlea(oČi obléci
mfij nový černý kabát"
— 1'održíá ten Šedivý oblek tt
toi alarý kaSket Dnea hudci mim
alepč poMouehat ChcJ ti zjednali
odvetu
HehodíSlč u paní z (Juratelmanfl
bylo jaunč oavélleno J'o pravé i
levé atranč achodu MtAlý oleandrv
a palmy J'řed vraty zastavovaly
klpiže
"Jiří" pravil Chlup "mnč J
jakohych mčj v lčh rebarboru Je
mi také tuk horko"
Jiří vlekl jej pfil mrtvého do
předaínč
"MíhmtivA paní" pravil Jiří
líbaje mní z íierateimanň ruku
myalím že jednal jaem ve VaSem
amyaJu veda a aebou avého příte-
lo"
— Téří mim velíce í'amj
Chlup biufte vítán
V aále jehož dvéře byly Široce
oievřeny bylo pčt pAnfl a oam
Mam J'Jukovník mimo alužbu a
paní oatalní akademikové a na-
nimi a dcerami
"l'ro boha tč proMÍm jen mí nic
nevyvedV' Seplj Chlup
— rak to přijdu na mňj účet
"Ale Mtrhneň do toho Mám Na
ho"
Do Člyř nedél je nejhoríí
ukandál ve NpnlečnoMtl zapomc
nut Slečno — obrálíl mo Jiří k
dceří tajného rady W1 — vidéhi
Jatu' jíž nčkdy ptáka-SlaMllivee
Mkuteéncho živého!
"l'láka Sfwllivceí" zvoJalv
NleČny Hídoníe a Merta "pro
ním ukažte nám jej"
— Mftj přítel (íhlup Cbluoe
hlavu vzhůru I Dej mí pohlédnout!
do Mvých Nlydlavých očí! Mé dá
my znáte vnitřní cenu tohoto Se-
divého peří 7 Mét dámy' Cena
IvakrátMlotÍMÍe rakounkých zla-
lých J pří tom nčco arážky na
dani
(-'hlup mčl vzezření človčka jejž
byla prAvč porota ndaoudila na
Sext let do káznice Nedíval no ani
v právo ani v levo
Choř vrchního zdravotního rady
T mající doma pčt dcer táhla
( hlupa za rukáv na divan Za
druhý rukáv táhla jej do křeala
paní dvorní radová 1' kterA mčl a
lve dcery Vinci a padal zároveň
a v úzkonti připnul ne na kytic!
klerot mu alcčna Sídonie k obdi
vu nastavovala
"Mftj přítel Jiří" koktal "vSe
cko vám vypoví"
— CboŽák — pravila alečna
Ilcrta — - je celý zmaten J vi-
Uct za j liezvvk v Ňtentl
Jiří tedy vyprávčl ž přítel
Chlup hrál tajné v loterii a že na
rakouský atozlatový Ion vyhrál
hlavni výhru
Jiří spočinul zrakem na dámské
společnowti
"1'ane Chlup" pravila paní
vnhu! zdravotní radová "dosud
jste nám iicponkytl potčSení své
na v slevy"
"1'ane Jiří" pravila slečna Si-
doiile "hnévAm se na vás že jst
svého přililo dosud nikdy nám
nepředstavil
"1'ane Chlup" pravila pan!
horní radová "bude ml velkým
potrieiiliu vidci! vás Mix!tH u llAs
ll Večeře"
"IW Jiří" liIrtU pani i
(jrstemiiA "pílhl vA5 je ucU
iíťerewanlnl ijcv
— Ale lo ošklhé jménu milosli
pani Chlup jak vulgární
"AI lohu niklerak lo uahlDIui
Co koiii-čtiii iibil tm jiiiénuf 1'u-
iHMtr
— Mí lUiuy pani i lerlřlina
in"! lo iU jméii'1 Chlup liikti-mk
liipiijeiiinýiii
MN'p lie" ilMithUhi vlci ItUsi)
oiičuAt "Nikomu a it4"
MJA hyih jitími lldup ihn-d
iťila
— AU Hiloitl vpadla kAravl
The German Army
Shows to the world the kind of manhood that
comes from proper Uving eating and drínklng
The best brcv3 of Gcrmany scarecly equal
Iťi quito impoNNlblo to brcw a better bottlcd beer
tiwn Imrley-míilt mni Bn)'cr hons ynt vry áuy w wmk to
intik it l)Ntir Tho ovorwlmlnilri) xťe!liit and puríiy of
ťrlM lín won lis hlzt ''" lis iinforiíiMll flavor wlm
new íiUdiU tor It dl!r Ordor a ícta dslivcrail lo youť homa
today Your ůvuUt lw it Urswiid tuid buttled only by tb
John Gund Brewínjj Co La Croaie Wil
W C Heydcn Mgr Omak Neb "J JJstíy 844
Carl Furth Dittributor 716 South 16lh Strt
PhmMBIIDilM434 AuloA-H44
paní matínka táhlým hlascin
"Co míníň malinkoí"
i 'o mí pan Chlup poinyslll
Večer nAlcžel Chlupoví Jeho
výhra k loterie byla n velikou mu dávAmo komu a dřív doatA
jemností ob(diázena alo paní z 'valo jen brambory Al proto jo
Cerstelmanfi jako paní tajná ra-]to proau" l'ro tohle no moji rodí
dová a paní dvorní radová a paní 2o dlouho Jmčvalí a tátu to inuae
jirořesorovA vzaly mí za povínnoHt lo přece jen víc trápit protožo o!
povznést! toho nanejvýí příjemné 'tčeh dob už no matce ncvysmíval a
ho pana Chlupa k výňím avýchlnikdy už ncchtčl aby mu zaSiia
kruhft jvbmtj to říkával když rnčl u kal-
Na eestč k domovu padl ('hlup bot roztrhanou kapsu A'e tuhlo
příteli Nvému kolem krku "l)é 'aem vlastně nepalří protože jeatli
kuji tí Jiří tys mne vyléčil" snad tcnhlo dopia uveřejnil č (my-'
— NedčláS m! tedy z toho nic alím žo ne irotožo by nc pan li
žc'n musel zůstat vzdálen Npolcč-1 musel stydčt) nerad bych aby no
noslil (to nčktcrého z Čtenářů nemile do-
"Zříkám nc jí dobrovolní!" A tklo Chtčl jaetn jeStí! poukázat
(!hlup zvedl ruku k přísazo 'na ten poslední článek z minulého
"Já jí nyní pohrdám neboř o-'čísla ten jo zrovna jakoby tomu
na jo NproNtA a hanebná"
Z HARTINOTON NEBR
Dne 13
CtčnA redakce —
kvčtna 1911
V posledním čísle Pokroku Četl
jsem článek "Jak jsem byl krát-[přece je vylhanč vždyř bych to
kozrakým" a musím říci žo se mí byl musel číst v novinách když ne
to praehnie nelíbilo Asi to psal ( v Pokroku tedy V Ilbisiiteli který
zase ten péi n co psul nedávno tu odbírá moje stará k vůli románku
radu dobrému kamarádu Tenkrát a puk že prý je tam toho více o
e mi to na toho pana II tuzo li- Češích ze soudní siné Mne vždy
bilo že chce pomoc tčm dvčma na-'cky náramnč zajímalo co kdo dA
Sineflui z tá jejich bídy Ale když
jsem celý len bis nčkolikrát př'
četl a proStudýroval (dalo ni! to ml padne lo oka když dá nčkdo
hovadskou práci protože česky 15 cenlft na "Matici" protože to
číst moc dobře neumím a tohle vždycky zabere pár řádek kily i
psaní si taky musíte sami opravit) tam pří lom musí být jméno při
přišel jnem k tomu náhledu žo jmen! stáří rodistč a poslední by
pan II huiF doslal strach aby nnrdlištČ a při jaké příležitosti so
— jak jcilnou napsal — jeho ne- tčeh 1") cent a vybralo Iuly2 toiy
přátelé nevyrazili ilrtihé oko kdy-'tohle přijde do vin musel by tam
by pna I pouhou pravdu anebo želen lidumilný skutek o kterém pí
snad si nechal w liválnč to zdravé Se ten pan II taky přijít a za
oko zalepit nčjakou tou bankov- sloužily by sl ty dámy toho spol-
kou lu první bych mu jeSlč od
pustil vždyř člověk má zdrav! je
iiont jedno ale to druhé by ro proto to co pnu II napsal byla
hodné nebylo heyké ani poctivé zas asi jenom dobře zaplacená lil
Ale už je lo tk a fikám to před anebo bi ze ni rachu A to by it"
vieml členáii že len řláiuk byl nulo bv't protože noviny jsou t
uaveskra vylhnuý a bude li teu'dy proto aby pnuly pravdu jinak
pan II rhllt frknu mu to do i' byrimui j nepotřebovali protoo
ař mne pak jaluje Co pak ni my'í toho ountiič nuUcme nitmi nu 1
II je june kór lak hloupl že lo-- 'm hou dot a ďmt Tak prosbu ttH
Ume eo je bílé h eo Jn černé t Kdy ho pana 11 aby ne umoudřil a
by to tk bylo ietko pravda o iahaioval ssftj karakli-r pnantttt
Cv bát h jttk lo pan U itttnsl tak lakových lil H ťn lou
bych ne Um jUív nechlél ani! Matyáš Vka
hIínI aékoliv kdvl j oi bvt
chlapce tak mi to hoáka loutka
tíLI 1 I tU 1 II
'""" f vy ibvim jeua
ltikril ia den nttehý i hl b J-o aby
inohU Itálii JA lomil nikdy
UeroitumM al nulky unič lyo
vldyt ky tito Jednomu boiilk ii
ta e j vjnohal h jeho Inludek
má řadil anirrh ký hruiinko 4J
než český komisArck a tu ao ma
tka dopálila a povídá i "NaSo pra-
nc co jsmo koupili od aouaeda jo
ted taky vcNelejsí a tlustSÍ když
[irvnímu z oka vypadl SamA lež
IcŽ a lež Aspoň co no té nemocná
členky týč} o tom co no v ťV
chAch slalo nevím Pan II píse
že její HpoliiNCHtry Nebraly mezi
hon $100 a druhou slovku žo při-
daly z pokladny jednoty
Nu to
na dobré účely a proto to vždycky
nejdřív v noviiiách hledám Hned
ku aspoň pňl strunky čaopiu
Ale nic takového nikde nebylo a
Jos L Padrnos
pinii i vifijn nil
Nlnlia áUr' a WI
SéIiIN) Ul fH kl a (iik
Tii i m láli
li WUttaai tái OwaM Vak
1 -