Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 24, 1911, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Btrana H
1'OKUOK DNU 24 KVĚTNA 1911
4
''4
'4
7
I
I
DŮLEŽITÝ PROBLÉM ŽENSKÝ
Vóžiiý probldm Ži-ny fcM výinl
pUy dlnskll spisovatelka (mní
Karin MicbjKílin Jkjí roman "Ne
tM[wfj včk" liťbyl poclnpun
vzbudil vdky rozruch a odpor
Hpísovatilka íiijl vé dílo ft Ideu
ho lU'řiíl'neí ŽídA hlubší a oblud-
nřjňí pochopeni nrřítjVh fysíolo
fliVkyli pochodu v hunUÍ-m orpt
uísmn které vř-tíína muži! nemůže
pochopitl vřlžiiia Žn nwhcti Od
udádl ujímal ji problém pro5
iriajiMstvl v uilídi SťfwtiiJi v urči
té dobfi ativiijl " iifíifítInýiil a
proí tcprv polřjA( vík přlniSl
uklidnění Nlilnluta rtu mnohých
dokbulccli j to pWhodnA do
La ženy které ani muž nul na
nerozumí ženit ohyítgnS mezi 40
— M rokem prožívá nebezpečnou
nai kterA má avňj zaklad vo fy
niologiekyVh zmřnAch ortcaniamu
V každém mfi2eltví jn kriticky"
ulav kd je vfte co tvoří poinSr
pohlaví íKipf lí #wia trpí v tom
období bez vlastní vluy víu a tra
Ktttžji mú umí Manžele roz
jí dclí Je neporozumění až
nenáviat nikoliv o jdiA o pře
rhodium jf-u dobu '
Ta krW prodi-lAvA délniee jnko
jí4 tem kiiřdA projeví řto uvalil
pnobem Muž zpravidla twrot
umí Klam ženy imvf j to
Htrarli z iiciiiOŽiomIÍ bll mílová
nu 1 lo HMriof liyltrí i to jo
4tM fioziiAvat ft mí iivfdofnit Ii-
íit mb dá tato ni-inoc jci hIiovívu
votí jxiroziimřiín frpflivoNtl Ž
rí ukonči Hítmn Toto poroz
iaiad vzbudili bylo úuiyulctii pí
wvawKy "iiiicin jsem kvoií
líjížkou ujistit ž" žVjía v uobf-z
p'i'fii''ři víku trpí bez vinut ní ví-
ny rbtfbi íncoi niužňíii oíi otevři
tí aby' iijlí NhovívnvoHti a mílo
rd'ntví Moži! ni o to unažít í
mul i řcfitt aby oilíín'na byla
tbttlwt která v tí-cb l-tpcb na ro
dioicli tqročívd"
Karin Mídiadi nalnzla uvhuz-
t-M v neporozumění uríúlttim ta
fn řikny Její cchíií přwdnáíková
ve které ovt-tlujo problémy avch
prufí jo odvážný a kránný krok k
IKKíbopcnl h'tiy Aht Vicrd jnou
pHíiny jež ribi'Zp'fí vyvolávají?
Pouhý ynií-ký tav nebo obava
'býti nemilovánu nejaou dotateí
mé aby vyv'tlovaly vstřednoHtí
neh ncnávíwt
Vrohlhn pnnl Mb'hadí nní
'jwimxlilcbý a je hluboký
duScvní podráždřrioxtř zvýío
m4 wrvonnont v jiatém období ži
vota fany je pHrozcuiá má pňvod
v fyMoloj?ick(í jířcmřriiS orifiini
umu Zny je vědecky zjiítřný
fakt který j znáru a jako tako
vý při jímán V intdliířentnícb ro
dijuich bývá již nikdy Sutřcno uta
vu ?fiypo případ'- dochází b-kař-křbo
DHi-thtii
DuScvní atav přifítá ae na vrub
'ywr-kibo utrpení Jedná ! tu
vwik o tr&nku duňevní a citovou
která přichází z rovnováhy aniž
by Ácna trpěla fyideky a zjevni
"TakovA pMfiady ukazují žn je tu
problém Duševní nerovnováha
mk Hvňj původ v duSevním žití
Není teleMJiiho projevu aniž by
!přvdeliáel duševní I v torn je
jiříroda jdnntná hi vSe vychází z
duHcvnl stránky 1'řcmina nernu-
kÍ znamenat nemoc pukli due a
ti-h jf v rovnováze ale nemoc po
vatám- je-li tu rovnováha
1 hlVld Iicbeptíl ncbezpeéné-
%u víku povtává dab-ko tlííve
itrřlí miidiiý v'k iatlni)' a jf vý
MlíHlkcm dlouhotrvajl i tieiuédo
inMA laiitd choroby A nevy
kytujc m jen v tuanžcNttl-h lho
KUjnyrh lo b ttťifawtuých ale 1 u
lidí ilíUe ifantnyeh kttlí e ali
Uky Ji tdy píiéina jiná a
Huinl prttblétlt luiitéjŇl
IWáti k rltorotiy duw-siií po"l
vi v iHř mánii Ukém v tom Ir
tirid ilhitio pohUvid pyt diotoufic
IdU ťytoli ftbre Jny ivhUť
Mní hu v pnWťrn ubtklo
4lNM( liialoktl pohUvfdlot iivo
la naiUUtv( in 4 mu tru 4mt u
pravit diHllm učinit v nej
Uiilm pHpdí rrtfuUivat iob
rhraitit h řr prolitu Nnjta
irtřji lduj aby dttka I jU H
(A i'j''iuWri4 iirikuitU a
1 !HjÍř4H přU ié t aty ko
wmiiA m tiraáavaU AI tt-VrUte
6d'm J jl tittt M Ktrt)bl
Ptmí n Mtika itapruii tMuit t-
AftAti t H(ijrUh h)4k
vUtit ltti 4aiit iaiiMy k
liiK ork nit V pialt tiriua
m knd)l attil ty aal kraakl
a hodnotu pohlavního života fytrí
ckých a ptycholo((íekých pochodů
n projf-vft Muž hledí ukájet vój
pud vá (dioutky žena nd mu pod
VoJujc ldl uáeehtílejí duSovni
íizpftaobciiA íaato aaba přemáhá A
v tomto sebepřcmáhánl xebepoko
řování jo kořen duíovního zla Jo
tu nánílí které muž zkonejíený
zvykem žádá a žena utlaieiia zvy
kem aama na obi páío 1 tehdy
když i lánky oddané n ráda vyho
ví Je tli potlaien ií lépo řeien')
znáílnéi přirozený život ženy a
příroda krulíl mlí váude kda
ilovik jí dřlá tiíitill V tomto pří
padi mátl nit na konci pohlavního
života za to co od počátku jeho
bylo pácháno a J v tom vyrov
náno
V dnežníiu umuželnkém život i
ďi dosavadních názorech na ženu
žij je tu pro mužo je zvykem že
žena vychází muži Mama vtíf!
ne )i podeřívá nebo ze aobectví —
přizpftMobujtó n jemu Napřeil o-
chraóuje oba touha po díléfí ab
% dítilem níímtává ženi povínnoat
ochránit muže Tehdy nábne e k
jo"evcntívním proatřfdkftm by za
mezeny byly přirozená nánb-dky
V tom Je iicjvétíí mravní nebezpe-
éi pro manželství Svádí k lehko-
mynlmmti povrchnosti #cna sna
ží sc udržet muže chce jej ochrá
nit obětuje sebe sálům k pro-
středkům prostitutek aby upoutá
la ho k aobé zachovala jeho vir
nost Nutí se býtl milenkou tam
kdo má být ženou druhem a kde
je matkou lfilcdi k projeví se na
konci jejího pohlavního života
který byl snad midužíván ale sám
se neuplatnil neboť by se y pro
jevoval jindy a jinak
Nyní i zvyk t n nejhorsí nepří
tel otupující cit a duševní život
je přerušen éímsi živelním a muž
fd žena nechápou svfij odpor ne
návist zevné" neodflvoiliéné Za
pomínají ž strach z nemožnosti
býlí milovánu pochází jen z toho
a dostavuje se jen tehdy že man
želství a manželská láska zaklá
dala si jen na pohlavním žívofi a
pohlavní lásce smyslné Karin
Michaeli také říká "Láska ani
krása ani rozumnost nepřivodí
možnost soužití pouze harmoniu
Harmonické vzájemné působení jfl
pravý střed a pravé manželství" a
proto žádá shovívavost k ženi jíž
v mladém véku Jisto jest ž ne
třeba shovívavosti tam kdo jo po
rozuminí a vzájemnost
Uvedené jsou pravidla od nichž
jen výjimeční ušlechtilým dušev
ním životem žijící Jidé íínl uchyl
ku Jakési úsilí projeví obéan jeru
iicjší povahy nte nepochopeny a
sk lámány ustupují uzavírají se
nc tonou ve všedním živote a trp
kým sklamáním v srdci Volá se
dosti po harmonii dnes Al v iem
spočívá jak k ni dospřtf Příčiny
m harmoniénosti hledají se všude
jímle než tam kde skuteční jsou
Nalezli příčiny to je problém těž
ký protže značí myslit po pří
padě bořit dosavadní názor zbavo
vat se nejpříjcmiičjíích zvyků a
pohodlností a počáteční poža-
lavck bylo by lze vyznačiti aby
muž si iivčdomil že žena má také
vuj Hhlaviií život svou psycho-
"k'ií vé potřeby a ty ž nejsou
závislý na jeho polygamií vypč-
toaném a zvýšeném pudu l'o-
třeliuje si uvědomit v prvé řadč
že polygamií zvýsujf svůj pud e
fiailui váním mniii-Ut ví zvyšuje
potřebu
Naproti tomu normální žena po
tí lni jo normální průběh by man-
žcMví l"šlo svého ÚČt llI liátib-d
ku Vsci-ht-ii jiný styk j" pro ni
íiiihiý io b tino'l jdi smyslnost
dnohljií a vide k ut-pf iroiťitott
Ži na e iníi-ni v diiťinliu manžel
ovi přij-úx'}! rvvkiie si zbi se
pak je miiii rovna sti-jná ale
to je kliím přivodriiý ivyknu Z!e
m U i jřái a'y bvU íma rovna
a na rovi it ptstav iiM muži ) im
" ik toni t v s- ktal nvin'io
ně Tedy iiijnžt lé kh'f I i htéji ď
)$ k iMneolui ktefl rbtíjl íjpolit
o tlí se itúit pilďivýltl "Hmu-mi
mód ptiúvat ph'dv ' Im fy-
i kěťu i jwv Ini!i-ti-k'-h'i iivoln
vtiiMVat jun v řaM niior-
iont rotuNiit i mil ttajťttitiý -
tdd Za pravidlu bv bi t vyma
'K aby ) mul přdtf i n
íia j-ittiL n ímí mul vjlv
l 'k ou bu lí mdt ukoti l
Mu i tuatlioi tlf ta rNni t
l -td t inboi oitfthA Hiidiv k
i i in y t nv(u př-d"-
kU I lc ba i ktíjl tpriilti
ďplňwvl pthort nlji iuttotlt d&
virou a h jdou za utejným cílem
a (ditijí si být nápomocní v postu
pu no jeden druhého strhovat i
dosažené duíuvnl výáe jako tur íi
je pravidlem v dncíní řormi man
želství První důsledek používa
ného pravidla by byl ím by oba
poznali že touto cestou mohou do
jití k harmonií Tasto klopýtnou
často chybí ale poslupem nuučísii
poznávat kdy styk jejích byl či
stý a přivodil nejkrásnijší harmo
nii neb kdy byl pochybený a způ
sobil neklidné zvlnění dufievní a
citové Ponají tak jak vražedný
j zvyk To citové vyrovnání
duíevním vzít sí za cíl a ve fysi
ckém vyrovnání npatřovat jun
prostředek tak docílí se harmonie
Jen opravdová touha která vyply-
ne z vnitřní bytosti n vyrovnano
sti přivodí radostný veselý a při
rozený styk neboř koneční naučí
se oba rozeznávat smyslnost a vá
sVi od citu V tom bude zdravý
eifoísm Tedy kdy nastane tako
vá harmonie oba manželé snadno
se vyhnou nebezpečí nebezpečné
ho véku Tehdy také dojdu aplni
ní požadavek že Žena sama určí
své mateřství které pak budu ra-
lostné a pravé
Nová doba přináší nové podně
ty Mnoho nu přemýílí jíž o tom
to předměte Hnad mnohých my-
Alenek jsou si jíž ženy vědomy alu
veliká chyba že není jím dosud
porozuměno spočívá v tom ž se
neprojevují Ve svém krutém osu-
lu nechtějí si mnohé ani uvědomit
svou podstatu svůj život své tou
iy Trpí a strádají tíAe a pova
žují své touhy za nesplnitelné any
Jen tu a tam některá impolsiviiěj
sí bytost projeví se skutkem kte
rý pak není pochopen O sobě pro
mluvit od života žádat splnění
svých tužeb musí ženy a pak te-
prve přestane potupný a podcefui
jící úsměšek jaký vyvolává někdy
nezdařené protože nepochopené
snažení žen (NaSe Doba)
PROSBA KOŇOVA
Předkládám ti ane můj svou
prosbu Nakruiž mne a napoj
Po práci a namaže poskytni mi ú
tulek v čisté stáji Hovoř se mnou
neooi mas jest mnohem iiéinnejsi
nežli uzdu a bič láskej mne a na
uč mne pracovat dobrovolné
Nepoháněj mne pří stoupání a
netahej za uzdu při jízdě s vrchu
Nerozumím li (j hned nespěchej
bičem ale raději prohlédni o
pratí nejsou-li zapleteny a podí
vej se zda li nezranil hřebík mou
nohu
dá li se fi žf pohrdám polra
vou vy Setři můj chrup
Nestříhej můj ocas ru-bof jest
jedinou octiranoii iiroti moiir-harn
které mne mučí a trýzní
Milý (tane můj! Až věkem se
slábnu a 'oieuioením neodsuzuj
mne k smrtí hladem ale zabij mne
sám abych netrpěl zbytečně Ko
neěné odpusť že tě obtéuji tou
to pokornou prosbou jménem to
ho který sám narodil se ve chlé
SjKiJeřnost pro ochranu zvířat
ve Hpojených Státech má větíl
význam nežli nás český spolek
Policie mu pomáhá odstraňovat
tyrani zvířat a zejména přímo
trestá koéí a drokáře kteří jed
nají kruté s koňmi Na vAi-ch stá
jí h řievv yorkských je nalepena
"Prosba koňova" zní jako koň
ský otěcnáJ (It-s CifiH)
NOVÍ JEDNATELÉ
pro
"Pokrok" a "Ceiko Americký
Venkov"
Ctěné ftenár a pííidve na
íi h časopisů ujMUorůujcHiu ná
iledujl I krajané ukavé o hty
přijmuli jednateNtvl pro "Po-
krk" a "Vslo Am il kv- Wn
knv"i Pan E J Svobod pro
Alie Nbr okolí pan Ant U
povuký pro Lldgerwood N D
okolí pan Jot J Rcxypal pro
Nacedali WU bkolí — joi tu
dli oprávněni před I dopUtné na
oba čaw-pUy přijímali a v ftt v
tkřřé libiitotJ Hti itaii h (f t)'
ksjl I vfivti llod-u tl při
nJ! iprivy a Um iajitá ttrjlá
p vírm nvdM fidima ti
rhny pf(iiiir by v kaLWi při
psdí na itiduriil jNMtř!y
ii u dorotí t# obrátili V Aetl
Vjr4 lpL H4r©ku
— I iiijiiato li "(rka Aittvrr
ký WaitM" a roapMn f
t dupMMot loi svétull aouvnlu
% !dh# jej iikati i iiMrat-l
+ PRE8VÉDÚTE 8E
+ o Olinku Jsky bintu isIM amlá 4
+ oruAinks v tioittu listu uvefnJuA- +
4 ni au vil on-M Mtlé vydáni -ť
f na ofiňokti Mio) vin dobrý ob- -V
r enad
+ O TOM
f nimtíi% býtl poiitixbnostl t k'to +
V oMiuj iioi vulikl pokroky a +
f oiii-leej Julia iál# tv viili M&
4- i ta iffiku1 ío 07nsmuviitiilArH- +
r ilsIl ittultnn obnos na 07niinku +
rhtfct inlti po tflkrlW uvnfoj
-ť iinii) viuk bloiin ítrnťU íi6 +
f jiřoilsti a oiit on4mku niiffciil by- +
1 oilvolst Nsiilil svou (inAin
f ku jlt linnn a ftoM ttkm jt k +
r uvhjo£ul pMlottoným obtiowm +
r a buJtt# i výldkra Jisté umiio
f kojiiol M"ii(U h oiiénink udí ks 4
tň cnnto ns)FIJIm4iriM Alriiijt: +
+ VOKEOK PUBLIBHÍNO CO
f 1417 19 So 13ta fit Oinstia Vu +
+ + + + 4- + + + + 4- + + + +4
♦ NA PKODIM
♦ DávelU Dozor I ♦
w m
♦ Na tomto místi budu ohla-
Sovat farmy a jiné majetky ♦
jež dostávám v různých ntá- ♦
teeíi do nrodftie Několik do ♦
brých míst mám již na líatu ♦
201 Híchmond & W 7 St ♦
St Paul Minn
♦ ♦♦♦♦♦♦'♦♦♦♦♦♦♦i
NA PRODEJ
Na prodaj 30 fari-in v Aoskcfa om
'"bj rftné vulkosll a ei?fiyj JO itomli v
wm řl vrtl v Ht Psul Mlnnf 2 obctio
Jy mi smíšeným rhittUn v A-kýiili roň
ť-ib Pomoha vAai vybb-duf rofcolív
í ifpjetn koupit lim Cbsliijiiiký 2
flli hiiioiid A W 7 Ht Ht 1'sul Mina
Ks prodaj dobtn jdoacl obilmd m
Minf fir-nýrrt rboMm v íeM oinK vš slA
Iii lowii ludový y)H v (Tiifl !i0')f)
io!ovf hotovit polovif si poká snebo
vymítil m jiný rnnjntek Jos í:imlii)e
ký 'm Jtíctimond A W 7 Ht Ml
Paul Minn 17 If
HROLNS Cscbolurutiio) v obchodní
Akola v Omane Mneola neb Drund U
lund prodA jís sníženou renu "Komm
bf" Ilni-oln Nebr Plít o podrob-
not ns K Pípat Htstlon A Lincoln
Nbrka 39 tf r
Krinoé poctrnkf v oVrnm Kirnbtl
blil mítek Dli s Klinlmll Nb Ty
tu pozemky Jsou vettni Jsclná MAM
koupit! ftvrt neb cilou sekci J flinta
ii Pokroku Z&psdn 34 tf
3 krásná nisjetkjr hUin drbliy U P
„ 0 ukrok„ u Ui M tř
Níkolik krisuýcb írm mimi toho
si 2 sekes při ůriti Jtock Inliind v
lluninh í'olo Tento pomník m nuWti
v ilfíťovAm písmu Vín v okolí m pro
lki od $2 st do $10 ! tu skr nu?
tento powniek Jlluit n u pokroku
ZApsdu 34 it
CtóU toto nsbudeta lltovatl Prodtm
i volné ruky 239 sk rovnu řsrmu v slfed
nim Wísconsinii vzdilenoii 6 mil od
dvou drsh Poštovní dodávka akott tu
f'irmS v -ké osude 0 akru J vd
láno s xbytek Jo les Htsvby obHojne
iiiiA rovina 2 pumpy na fa miř Jm
vdova farmu nepotřebuji s proto jl
prodám poun r 10 dollaro skr Kdo
houpl bndo lřKtný Kdo imclices kou
pit nipii kdo sto cbci-l koupit pHJi'ď
budil jíst sklsm6n nebudil —
Mri K NovAíek Nocedah Wis 3)tř c
NA PRODEJ ()t)le iifl ný „lr!od
ii-Iiným jrbožlm n pfduiioi stroji v jud
nom t nejlepAírlj íwkýt-b mAsteíck ve
vři hodni číÍHt í Ni-brsNky v cenfi in-
♦ I2i" J''0O'i i( pokrok Zítpsdu
42 4c
POZEMKY
v okoaii Lyman linile a ( hnrlesmix v
Ho Jiiikoté a síco nejlepM které jsem
vybral m&in na prodej Kdo by si ptal
bliž! informace nechf s a dňverou o-
bréli na John A lJubs poremkovéh i
jmlnsttlu V llíjoil llills Ko Ink ob
onřiin kad('lio co ťveb nejpm-tívřji
-tli f)d
NA PEODEJ priHl&m U-„ 3 tsv
ni plnými bly Mlavenl jvm iiiidrné
Mřliiui onlnjl S uvétnío a v kaž
dém 4 klMu ty Jm v ď-brui pořádku
Prodám je buď jcdiiullvé rob vieclois
iisjí dnou Mojo idravl jn f hal mé cltcí
l-li do lAtif nit di-UI dobu a proto pri
lim bii-inu a t a mírné idnosky N
iterll lul í!li řiOnt ujiti (J pu
ilnbhM lilal e ti p M pvifili v
f SIM Ho SO Ht (imaha Neb 42 3
NA I KObEJ l'ri4m d-dře rsrtiova
lé pLscton birfv Ht4ly U i a prodám
aul Woo pnUvim k vúii
ilntvl a cJs d i I4'id K li bv po
ihbvi biř-y (siU liítA
j"U litnné o- a J Vlám ti
k pnnjiiwti I 'Us l 4iU Hlr b
mwli klat M M 'ltAkev4 V #
:íií a m nt iniu Nrb : i
NA 1-BUtlU 4m UHÍis4 7
' b I ♦ l 1 14 Blil
)oe!kt k d- lil d lei ti é 14
t "il hlISlH l 31 érUk M
l t kuli ln4k s4 l
lt'H a Utt iťlnlViw ) ItjOol
řl'-é l'l'ia pMU) V tv
)4I k!iniM klevolskkt brk4
kiíl) M ti lUH r Mil
ti -viU taiaKMarl 1
tAi4 4lt' i i
Wkila ) ilk Vt IWiii v Miese
" Di t í U !! tVt4 I k
i w l tl iHwií Mim Ptm
Jl k'4 k-tuté éé iitlv U
'iK é: akt a ! a alvt
rýeli kiisseb jsou Jclrka Hpodlna JH
dobf4 voda Uciná dřív! bllzk trby
mírní podmínky THÍ Invno tutmy
vrdfilnA mnobo ťsriih už zakoupilo Pl
ila CifAH ItCžlCKA Ilelrolt evkř
("ounty Minn
NA rEODEJ IflOnkrova fnrmn v sv
výrli čtvrti we 7 town 12 rsojjs 0 v
Lnnesstí-r County 100 skrA zsvodná
nýidi 60 skrlj imjlepílho sona 20 mil
do Mamin fl mil do Vsljmralso 4 do
Animw 1'ronsjstft r 2 pítlny dovo
m do trhu C O Kdlinjr 019 N II)
Htr Ornslis Nebr ' 4Ut
NA ntODEJ pkný majntuk v města
lacino J J Kolilis Podtfs Neb
POZEMKY V MICHIGANU srmy a
ovocná pozemky ns prodej v okresu
MniíÍHlrc m nejleviifjíl cniiii a leliké
splAtky Proí tudy nejiti do Mlcliljfaii
koupit poxemek a být svým vlnsfnlm
panem f Cbcet II víddl vlen o Mlcbi
Kunu plitu ns adrixisu Joe Tliomns
2'H— 3rd Ave ManlNtee Mích 4ltřc!
'příjme be
Pfljmo m h-nUi divks bo mlrntik
do úřadovny a k obstnravAnt 2eski ko
respondnnea HtAlli místo Udejto níro
ky ns výfil platu a doporufanl Adrssa
lck lni-lnr 308 W Hlutli Bt Ksn
sna ('lty Mo 3fi tf
HLEDÁ SE
HLEDÁ SE V Volek vi filnpAnova u
Votic Jenž před níkolika P-ty iířljnl do
Ameriky a Jest od l doby nvestným
M4 so pniilisítl o ivfij podíl nnboť mu
fnmfel otec Neclif so hllisl sftm eb
vědci II by někdo o tifon Jest snažné tk
Un by to Inukavé sdělil na adresní Ka
n i MarAlíek care oř Pokrok Xapndu O
mnhs Neb 42 t fr
HLEDÁ" HE dobři kiielisfka pro ho
ti-l Hliiríl děveo neb vdova ma ořednost
tlobré mda a dobrý domov Kfiriircuv
Illiotn sto A lt Mělčím™ ('aldwell
Kes„ miilítel "Tím ''iimmeřelnl Ho
el" pan Meleberi bydlil mnobo rokli
v íiiiiize a J zde dobři inkm nil krs-
Jy 40— třC
HLEDÁ HE dobrý a spoluhllvý krej
li který by so ebté) unaditl nu venkov
skéin mlulo Vrhfin nf & TA a dobrý řdnt
fllnsle s ii Jos Hvobody Hehuyb
Ncbr tř
HLEDÁ mfsto in hoapndftřikýho pťeg
50 rokli slarý mravné raehovalý v f
hfteb bývalý hojodftřký doxorra N
plat nelilfldl jako na řídnou domácnost
HpokoJÍI by so so ♦1Í50 roJní Kdo by
o takovém míst vědM neb kdo by silu
tuto potřebovali mohl nechť limksv
loplťu na Mínnesotský Pokrok 279 Kríi
tr Ht Pnul Minn 40tř
HLE2Á BE dobrý lenký řezník a o-
reriiiř anifliAlny alespoň tUsU-tnb moe
ný prf-e sl&IA plat dobrý Nerbř so
blAst jen rkiiíený pracovlt delntk
V J Petřík Waifnsr 8 I) 43 30
RŮZNÉ
MERKUllON jest lieJlepAl a nejupolo-
hl i ve jíl sllílel žaludku 1'oiizo t Ink
Irííhý jko jiní leky iniiěho druhu —
Zn!l4 vyplacený exprcsiu-m sta 50 centfl
lihev lékArnlk 3 M éKVOE Codar Ba-
ptda lowa Jedné lihve inK-lato je
len anllon výleéué hořké neb unllon
olkho vína 41 tř
KOŽEfiNlK I-si ř pohorký Hecurí
ty líuililínu ťedur Hspids Pma Hnid
by kteíl elitejl nov' kožeiinjr licb pře-
Iváiií sulfilí tuto précl nyní 1'Aetřl
Varn nyní peníze n n podzim jest vel
mi pilno v jelm nejvélil dílné na ziipa
lé 4Mř
Koupim vejca hnsl kroesnt a ksehnl
k iiasiiíovénl Který řiirmer by mi js
mohl přenechat nechf hrnka vé (dée ns:
Josef Hvobodn SOS Hiitternut Ht Ht
Psul Minn ' 34 tf
jedna týdiié Kdo by lobé př&l do
brou a fintou svétnb-i nechf iloplá se
v éls 2210 Ho 12 Kt Omaha Neb
42-4p
HLEDÁM précl iui furinA lwm 19
lei &r a Jm-iii obcnáineii a furniAř
tkuil přiil ze ilaré tlaatj I'ití pm
adri ui M J t'i'li Mitin Ht llacluc
Wis 42 1p
PftÍMOftSKÝ TEXAS
Mám v prodeji tlika &krů krii
nýth lařírenych a Vřdélanýth í
rem liů & turových prérijních
poirtnků vc ttfednlru pfimof
ikém Ttsaiu la mirné cny a ni
Irhké iplitkjr TUtt il o íeiký
pozemkový popit Ttiuu a o mk
idartna na poUdánt PUtt na
mara a ctný poitruku ktoré poliv
JOS DEDEK Kowubary Tu
llcrb Rojíme
M41ll latiteaý HmIM
lil IV Ml (Hii V kodoti h
ka "Klk "
TfcU kutis J wio v 14 M mi
ukrl X4uty liklil tfcka tirtika !
Il l jkyii 4 I4 s skladé )kl
t il il ia
KlIMK lllU11 i ll SMiljltti
f epik A SI VíitAU m itUtt
i 4 ImU a iM a-V4
14%I kitt
lt
Dr J F Schofčik
vínji w vliřinJiiť
OČNÍM UŠNÍM NOSNÍMA
HRDELNÍM NEDUHŮM
iuu I Kiliioodedolí bati
ťř'livii: )l I Miiil(i Tuili fnli luioiKiln
AliiiliSt Ho IIS
TU i i M W Mls 4A70
Tr'"' í Islaťiiy V7ss
MISMNCpOlIS
Miss
Dr F A Sodláíok
OMAHA MfH
ÚHADOVNAi 1270 Mo 1'Jlti Mtrsrt
proti IPten Pmkiio
Tel Hed 4'H3
KKrtlUKNCKi Hňl Ho II tli Htrat
Tel DmiKiím WS
DodoI4r br Alllnnit m v Mmiaskkfe
V ť ňAIKiNř cd I do 4 bod odpoj
V nodéli k) ( do 1 1 bod dopni
i: Výtečné Mouky!
Clarkaon MlUing ti Oraln
Co čtiti myM
z Clarkaon Nfbr
zř(lilt odbočku na prodej
vých vrobkft vfielnh mou
ky "Hwíi Dawn" pficnlíní
ií "ÍUicMey liyo" jFJtnA u
30 KUNOLA
± rrittjHcle vt-lkdio ohcliodu
Krocprií tiiiscfii a moukou
v lítU 1302-1304-1306
Oarřiold ulic
Nf-opomflila dojiti af ku
rdiora zmífieifjnu nud ttle
f on lijte DoujfUui 3051 2Htf
r
Vcikcré práce barvířské
dňkladnn a fa ceny přiměřeni"
spolehlivé vykon4
JOSEF KUGLER
1(124 Ho 42 Htr Omaha
John J Osfronrč
plumbafsfvř
zavádění páry a plynu
M 1 4 Ho If htr Omatia Meb
Srliji Jn imi vlni ( „(
ns n4 éilnl tiiríf ilytt vltni i
ř'IJ Icřhoil VKlllM ÍM'I VdlII-lll-l IS llMlI
vyliivliii
Ttkfnt Tylrrl209 ni
Veíkerou plumbařskou práci a- ♦
4 vndeni plynovýi:b trubek a vodo- 4
vodo spolehlivé provádí ♦
t KAEEL FEÝZEK Ir O CA8IDY ♦
1408 Dorcaa Ht Omaha
PJIONK Hed 7Hi9 ♦
I(oxpo£ty na nové ravádinl vo- ♦
ť dy plynu a jiné plumb prica poda- ♦
ť Jl so na poí&dlini 414
Irtv" CHCETE-LI mítl podobí
nu vaši neb nikoho z vaílch mi-
áčků zvétéenou a práci tu neHcp-
ii obratle ié na
JOS ŠŤÉRBA
2014-16 Q ul So Omaha Nebr
Provedení zaručeno Cenu
délí obratem požty 'jjtř
Kdykoliv uavltíte do Omany ♦
nuvttívtw staréko rnáníího #
JOS MAItUSÁKA ♦
ť nujltola elegantního hostím o 4
robu 1 1 a Wllllata ul Omaha
Ochotné pustnuti Vám snsmsoi- ♦
tým pivem vlny kořalkami a dout- 4
niky Chutný lunch vidy po ruea 4
stvé44é4é
JULIUS J 2ITNÍK
—eký právník—
401 Wara Wsk Iři a Taruam t-
' Omaha Natírala i
PIION li M 1111 „u-l t:r
ts l iui -
V ťiiaďivai Un ma 4 ♦
i ffř
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦44k
Adolf A Tonopír
právník i i-ilijnj notát
0 f olovná t (UU 101 - roh
16 a Dodt Omaha
(Naprolj IlavUn Itroa )
Tel I)aulai U03
Til rVlltrl íeskrtol thld
Ilil v
"HANKEHH IÁVINQI
AND LOAN AU N"
i-lll-Win tu udat! ua u
fcUdlnl rWjsř a vypftjírřl a
f MÍ li linjlky tsfdov
ny iW rk H a Uxlfa
l é
1
A ]
' 1
v i
r
-íAb1~(tw ň -Mefcř AfM- 'w-X -V i!ÍttW!m%m