Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 24, 1911, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WWTiWwB
1'OKIIOK DNB 24 KVĚTNA 1011
Strana 13'
(0uc lorkíViif iuiiiií {Jbmft
24 a N ul South Omaha
MAJETEK $100000000
ÚŮEDNÍCI A ftlDITELÉ:
Cbc ipaclicrs Ulatíonal íSanh
Můžete io na Packcn National banku ipolcbnoutí
že i Vámi bude v každém ohledu pracovati pro dobro
vašeho obchodu neb vašich zákazníků Pro tu práci ban
ka ta taky zde je : i i t : i i i i
ova Uniová
Pftl KAŽDĚ PftllHŽITOSTl
iH iioliřhii plenu V'llě rfifnjíi-h Iiviiohcc1i u pod Nit Kwl jumloiiíl
Iiiiillioii iinvcovoii m im plechovou NcJIcom vyber čkjM I smeil
eUfali kimlí l'H kitždě potřebě Imdby obrnilo mt J:tM
JOHNA FRANKA kapelníka JiVW V&M
O F McOttEW proMidont
T E úLhDUILL nit(4toproHldoiit
L M LOUD pokladník
E L HOWE
A II IiEEGQUIHT
A II rRICKE
W O LAMBEBT
W P ADKINS
II O EDWAED8
E A EEED
JOHN 1" COAI) pfcniJeiit
A W rilUMULK iiilsto resltfit
J V CO AD J Jí tnÍHÍo j)fNl(l('iit
80UTH OMAHA
W A JOIINHON hnnít
HAtlUY ř TlttJMIJLK výj kanír
T J 8IIANA1IAN výn kiisír
NEBRA8KA
4 proč úroků na čauové vklady
Prodej lodních lístků
U nai io mluví ócuky
!Jltf
rtWosxxsXilí( Uiíh svého miláčka na ba
í 1 iA li M 8 íH li vyslídil li klepet importérů
'nU UlTiailU vysvobodil Kočka byf inilAřfcíMii
ÍCOSCOtiOCó( v) „I džodžc liž k posledními!
— Dnes v úterý tm toto píše pal ''olmanovi — spávala v noci iih
if m ViS Český bučr Tonda MiTžnntovft stole -'dun polícej
1'ískač se slečnou K Dajčovou -~ "íf" """'''''' "" 'l'lil
Toník 'činil k tomu přípravy ce-V"ty najednou ztratila po
lý t nby byl vším dobře xAmo- Iruli'' u nedávala o nobft zpráví
bcn tu n mají it h dobře drntu- ř'y Aby se předešlo neštěstí ze
i !„„ i I zármutku nad velikou ztrátou
j ii j ni- i
lij" Nezapomeňte U u
JOS PAVLÍKA
412 Sev 24 ul So Omaha
ti(i1ílu nfltvfctíí vbčr barev ná-
uannfiho naníru oluie laků ikla
a pod Při každé koupi jednoho rolíeÍHtii dob (JmmIiu pni rolující
gallonu barvy nebo více dogtancte'v líiownpiirku poč„l H borlivč
úplné zdarma itítku Tel South V' " " b'l" iiAhIiiih U
35 a v renldencí South 2649 — pernonúl biiHÍČHkč Mmiíce Jummto
Ind 1725 %'M-() třetí ne cítí v jetu) fiHtomiioHtl jak
-1 Ilňj 1'nlmovč Dřevo č 7' '"'Volným Tul v lom zrudli a
Kruhu Dřevaíek čí„í roVbb' lfl I""1 ' "" U' "' m ("
lrvy k zíbavč kterou pořádali poorovi č„!č noNení bílčho
bude v "obolu 21 června t r v lbúnku '' '" I'iv
MÍní Kniikovč Ale kde! Vzcňlo mu imjed-
tf EDISONOVY MLUVÍCÍ """ "v1" " vraziv do lomeni tře
STROJE dodAvá na zkouSku u" Políbí Iuiníčc Majka Lucky
v Oniazo South Omaze a v okolí'1" "eury Kelleru jk připravil
víem kdož by se o ně zajímali i večeři pn pidířeňoviučho milá
bez ohledu na to koupídl nebo ne'1"' - k"řl"- Hodkladné ucho
Největíí výbřr čekých rekordů!'" ""'"' i'" "vl ocnnumii Krnun
za ncJmJrnější ceny na z
JAN HOFFMAN 155 již 21 ul
South Omaha Tel South 021
Veřejné cvičení Kut H ko
lu pořádané min nedělí v síní ii
zahradí Fmňkovi" bylo odpoledne
deštěm poněkud pokaženo ale za
(o vynahradilo se to u večer kdy
návštěva byla liojnou
IW Jaro jest zde u tu uděláte
nejlépe obrálíte-li se na
JOS PlPALA 168 již 21 ulice
South Omaha
který vám obydli bodl do iiejlep
šího pořádku MA iih skladč vel
kou zásobu nástěnného papíru ba
rev a vůbec všeho co do oboru
toho spadá Darvení domu a vy
lepování nástěnným papírem ví
iiiijeinif tu nejvítší pozornost h za
vykonání dobr práci? mi ručí tf
— 1 'li II Jos 1'cřillll dlouholetý
osadník na jíž 1H ulici tuto opu
stil a přestěhoval se nu 20 ulici
mezi I a Q n HÍ'e do řínlii 11ÍJ bý
Való to rcHidencc dra J KoutHlď'
lio h později p M CharvAta kin
rou koii[iil
XW Fr Heřmanský mi na
íklulé hojnost pařížské zeleně pro
ti broukům na vaAich bramborách
a udčláte dobře přegvédčíte-li se o
ceně dříve než jinde koupite
II tř
— Am io dva týdny truchlil iihh
indiecjní icrNoriál nud xl rútou
mého Houdrulm koéky bydlící nu
policejní Mhiiící Kočku tato nta
lit hc zfiúmou iiríí vcřejniihti ifi
bazaru Orlň kdeí ukazovúna by
la co iinportovauA z afrických
duuilí Ztratila kc zúhaduč a líc
a in- ji nulčzti ní kniiečnč Hon-
Oznámoni úmrtí a díkůvzdáni
Hlubokým falem sklíčeni oimmujeme m iii svým přáte
lil mi xiiiímvm if iietípromioii Smrti ze n! ředil linieho byl odvo
I lán iiái iifapoiii initcliiý yu a
Karel Průia
který po krátkou dobu trvujbl nemoci xt ioh 1 dne květin
VIII vi utáí-t H rkft a fi iiiřoíeA a polií!-n ll v úterý dne
H kuMiin l'll Iia rckko-Nofodidm Hřbitově v Ibnae
l'ři lélo pHIeiitontl povhljlii o MiVÍlilift xdAti
vé iipfiiitní rltčné díky int činným i čelným iioníi-ňm m
kr ilťiwtvu lUppy ShUI klubu dvrti 1'rokup Vrbký řU
INI li Y fádu Jiří ISMlíhradký Č Vi ' lt J řidu H
loVU Kriiiolionká í 11 1 t ? M J čelný th iiamiu díbu
wým MiiidruhůiH u ťud-hy ťo uěiirlAm ludentAm a Om
h fiouiuerei! tll učitelkám i ikoly Jmuřnittiuiovy
im přáttlaiii a utiíMÍm ta kaliny a 'foj y viiiptkie %
%M'i Itriom t a pří ptdiítoi a koMfčiiA viem klrr pru %lk
Hiliolttvl a lOto-érllí ndlo lirlHůlrMnn Vy JH lioV t i 'i'linlil
díky pak td4taioc drltiiH"M fit mě JmU a Knko 14
tiortií vypril pitdba M 1
V4 m Vám j ilí jdmm diky irjř ! i
JOlir a ANNA PRÚlOVI hhIí
JumI Aalnim UwU Traututlř a VlUw ratlí a Amálie
ujUka HarK Antika a luUa rtry
V H Umair dw# ' klM I MI
přípfldl IoIÍ('ÍhIh JoHcf 1'afrČ IIH
myšlénku nby celému policejnímu
aparátu přečten byl "pefd" nby
O nejusilovněji patním SC pO Zlili
-"b' kočce (t "čífMolm iipoHlechl
i ii viiezoMiiive viozu mi wianici
truchlícímu čífovi jefn mílúčka v
niriič n pod mocnou ochranu
— NAA Ičkúmík FrnnlH Ilcř
mariHký jeKt celý Křiiiifrnčlý rido
Mtí nad midčleiiíiii jdiož nc mu ve
středu minulčbo týdne doptalo —
Knždčho kdo do lékárny vmIou
pil uvítal n boxnou znamenitých
doutníků v ruce ii Čixloval Ví
te včzí v tom kluk který kc k uč
mu co tátovi přihláNÍI (Iratulu
jem Každý kdo chce mí ti růz
nou zednickou práci na obydlí
Kvérn co nejlépe provedenou
ař io i plnou důvěrou obrátí na
VAO SVATOŠE
486 již 21 ul So Omaha
Tel South 2626
Hotovi těž chodníky cihelné i ce
mentové a za spokojenost v kaž
dém ohledu ručí 1 1 tf
— Úřadovny jateční xpolcčno
hIÍ Cudaliy přcMtčhovány budou v
čhmc co nejbližhfiu do Chicaga a
hícc následkem konkurence dru
hých Hpolcčfiimtí jatky zde vlast
nících Výňc uvedené polečnoHli
ilonavadní iiitstnoKti nedostačova
ly a vyjednávala tudíž o zakoupe
ní pozemku čelícího lni Q ul po
obou l ranách 'M ul kde pont a vi
ti hodlala pohodlné místnosti k na
kládání hovčzíbo miiNii na vozy
atd HpolečiioNtcm vlast nícím
zmíněné pozemky nešlo to pod
vousy a odepřely zkrátka tytéž
prodali IV delším marném vy
jednávání dopálil se Cudaliy a o
zmírnil žc hlavní úřadovny pře
Měliovány budou do CIiíchim a si
ce začátkem června Mimo toho
panují obavy v co nevidět pře-
drnx milovaný bratr pan
Htčhován bude celý závod ponč-
viulž irý společnost za koupila
zničgý kus pozemku přiléhajícího
k novým úřadovnám v lueiipru
g:r Ncjvčtsí a nejúilnčjňí vý-
bčr ladné upravených
DÁMSKÝCH KLOBOUKU
za pozorubodič nízké ceny rnA na
skludS
tleč JENNIE LICHNOVSKA
modisf kn
: No 2 i Ml Ho Omahn 41 ti
— Divadelní představení "Iu
cifer" pořádané sborem sokolek
Libuši! minulou nedělí těšilo se
slllňllé ílávílČVČ )lc vSeobeenéliO
úsudku drželi se účinkující dobře
a kus se líbil
'%W 1'očkcjle jih výroční vý
prodej ženských klobouků u Va
cka ve středu 7 června f'tčte o
známku příslí týden
T$ NejvbodnčJňím místem h
nakoufierií krásného a trvanlivé!
nábytku jewt
iioMK mtxiTvni) co
r25r27 No 2ílh & í Ht
1'rodáváme v-fikerý nábytek o 20
procent levnčji než v Omaze a to
za liotovA aneb na výhodné splA
tky PřcHvčdčla se! xtf
Minulou nedělí přijeli na
prázdniny synáloří našeho nidní
lio Franka Karel h Ilerbert cho
vanci vojenské akademie Itlissovy
v Mácou Mo Oba drží sc známe
nilé Karel dotáhl to na kaprála
a co neviděl ustanoven prý bude
seržantem Ilerbert pak obdržel
vyznamenání za vzorné chování {
bylf první
ZUBNÍ LÉKAŘ NOVÁK
Úřadovna v Continental bločku
a J)oujřbiH ul pokoj číslo i
nad Mcr ClothíiiK Co Na dru
hém poschodí rohové místností—
Telefon Doufáš f077 Úřaduje
tž v obydlí na 10 a William ul
v nedělí pouze dopoledne Tele
fon v obydlí I) íiOlí) tf
— 1'an dan Klíma otevře během
tohoto týdne řeznický závod na
severozápadním rohu 21 a H ul
r-if Tábor Žižkův Dub ííi
115 Dřevařů Světa jehož z&bavy
těšily se vždy velké přízni naáích
krajanů pořádá velkou zábavu i
průvodem na oalavu odhalení ko
rouhve dno 4 června 1011 v Nár
Síni na 21 a U ul odpoledne a ve
čer za nepatrné vstupné 25c za o-
sobu Nezapomeňte na neděli 4
Června 1911 Í2-Ic 41-2
— l'an Ant Kolovrátek mají
cí kožeSnický závod na leavcn
wortli a 17 ul v Omaze dopálil
se na to ii odstěhoval všecky ko
žešiny domů do Urown Parku
Nelíbila se mu místnost a hodlá si
as po dvouměsíčním opdočinku
nalézt i lepší místo yrn nvúj ob
chod někde blíže středu Omaby
' Nejlepší zboží za nejlev
nější ceny dosliiiiete u Vacka na
21 a O ul
lf Každý kdo potřebuje Ja
koukoli práci zednickou plastýf
skou ' jakož i veškeré práce ce
mentové jako: cisterny sklepy
chodníky a p yiecht le obrátí na
lednického kontraktora
JOSEFA 8V0B0DU
č 1010 Y ul So Omaha Neb
Telefon So 2506
Obdržíte práci první tHdy ry
cule a levné provedenou ia kte
rou te v každém ohledu ručí '„"Mfc
l"n Jiwf líbUm ujiolféno
li a J II SHiuiib iNem XHHičid o
pěl a výroltull eeiuelitiivýell IdokA
Triirt jeji h mo liail e lot
a 1 ul Jak nám pnu Itlilia adélu
je ndiort jim kMtnt praei a co
neviděl lainéktiitvati bude inačiiý
poč dělolkA kterým pláli 2"i t
na kotlinu Tof e rojitmi Jc mi
m indiiěiiýih ble-kA d'li firma
Mi thodniky mk ílivky a v Alice
i co l ftiiru luhu di
Nejlepliml tarvaiul a ale
pAltonovýml ku natíráni domů
aibytku potllah attt puouti
vám Wy
f J HllMANIKÝ
itv aáp rok 31 a Q Uc
a lice v reaára tkh nejralroe)
lirh NeofoméAte tom fH
ivWfttt aut
NeJstarAí česktí
společnost!
ťliceto 11 sprllvno a poctivé oIjhIouží
til puk tiuvMlvto volko- i maloobchod
dolojl Jmenovaná firmy
8 dřivfm cementem a
veškerým stavebním
materiálem
ii KlriY? Uihih tmf kdekoliv
Jlmle iiikIioii Vňm iiHlon?ítl
uhlim véeho druhu
a iiojlopfií Jakosti ca tiejinlrníjfil cony
OI)rťt m n ncjvřlil dAvArou na uvie
děnou fínim v ilž ziisleiienl Jsou vl:l
íiiimi krajiinc it IuiId Vám ochotní n
loeliv6 ponloužeuo
rromluvtí si T J Fltlom
Crosby - Kopietz
Cascy Co
Úřadovna l 335 N 24 Street
SOUTH OMAHA
Win J Bronnan iihiimidu
Yt J Fltlo nlHt(i(ilie(lii
Frank Koutnký tnjcniiillt
2tf
- Josef Dvořák na 1!) mezí J
a H ul zatčen byl v neděli mi žá
dost sousedft Týž přišel liéjnk do
ráže a počal třískali nábytek a nu
konec počal vyhrožovali manželce
zabílím sekerou l'řed příchodem
policejního ku dtáua ukryl se ve
sklepě kdež policistou byl zatčen
l'řed král kým časem propuštěn
byl Dvořák z okresního vězení kde
odsloužil si W dní pro podobný
přestupek a nyní naloženo mu pro
ochlazení rozpálených nervů poli
cejním soudcem íiO dní poznovu
'%}' Střevíce a polobolky do
stanete u Vacka levněji a lepší než
jinde ve výprodeji
JVy' Krajané v sousedství by
dlící jnkož í ti kteří jdou kolem
a chtějí se občerstvili čerstvou
sklenici dobrého piva aneb jinými
oavěžujcíiiií nápoji budou vždy
vzorné obsloužení v hostinci
L P KERBELA
čís 2210 Jefferson ul
AMmmilT HO OMAHA
Vyhlášené "Ilamrnovo" pivo na
čepu Znamenitá vína imp likéry
a výborné doutníky vždy na skla
dČ 42-fim
— Jak z oznámky na jiném mí
stě můžete viděli má náš lékár-
nik Franta Ileřmanský hojnost
užívání pro pány bramborové
brouky v podobě pařížské zelené
Francek tvrdí že ještě ani jeden
pan brouk který si jeho meduef
ny lízl nepřisel aby si stěžoval že
ho ještč bolí zuby nebo kuří vo
ltu' Každý prý odpočívá v poko
ji! IV? Známý a vážený občan
zdejší
FRANT KLABENEŠ
převzal v minulých dnech dobře
s námý hostinec po Fr Mackovi na
W ul a Railroad ave Bude tam
nyní v každé dobÓ hotov obslouží
ti kohokoli — nejraději krajany —
výborným soomaž8kým ležákem
znamenitými víny a likéry a nej
lepšími doutníky Zajdéte k nžmu
a přerěddte ie I HP'
— Itiiile li pěkné počasí a spi
nt li se očekávání bude slavmmt
odhalení mé kriiihve Táboru
?ikův Dub č lli Dívvařň Hvč
ta něco v Ikoh-pťho Všecky inNt
id spolky české jsou poívány a n
čekátá tte téi ictollpelll venkov
kýt h Táborů V průvodu naIé
ti e bude téi llforiťký vAí při
mčit né okrúšli-ný
fV Nejvétil obuvní láre v So
Oinait vůbeo kdy nabídnutá po 8
dni naieho obuvniho tUhovariho
výprodeje ktarý a nočně v tobo
tu dne 27 kvéln — Muiime ittn
ičiti ivoje látoby — NtiapotnaAte
crmu ivuu rtHiinu opainu uoorou
obuví i ceny ♦ kterými ie Jtl
ntohlediU lil
- Ururril4 p Váe 1'tttmka
i 'H M ul t tml na několik
li A do Sloh i il r a loIM l'i
l-dhitti řj t11 j KIíh S'i
t " ' ' lS'kpii m C roční ví
' "l j iitký h kbbtmkA ii Va
' k iiřt-dti ? črui tiěi
ihAimVu i řUi lýtlrM
— Minulý týden zastavila
lorodní babička I'ceínová na lib
id v č 4 '18 u manželů Josefa a
Yanlišky Kubátových a zanecha
la jim tam hezkou dcerušku Mu
tka i dílko jsou zdrávy
i ' Ceny naěí obuvi budou po
8 dní naíeho obuvního výprodeje
nníženy jak nikdy před tím 4 M c
CRESSEV
Proti pokoutním kollejím
'A Aurora 111 se sděluje i Vý
bor státního lékařského spolku
který de má svoji konvenci ne
stávající z doktorů lí W Hycrso-
na z CbíciiKa J V 1'ereyho z (in-
sburu ii K Mammena ' Dlooni-
íntonu ve své zprávě- prohlásil že
třináct lékařských škol v ('biciK'i
nemá mravního ani zákonného prá
va vyučovat! léku-řství — Zpráva
která nebyla ještč konvencí přija
la jest icjpriidším útokem na po
koutní lékařské kolleje nu před
li! lékaře v í!liíeau hj na stádií
zdra votní radu jaký kdy byl před
ložen lékařskému spolku íllínoíské
mu — ftada cbíenHkých lékařů
vedená především drem Wíllíaiii
Noblem jest odhodlána vším mož
ným zfiůsobem pracovati ku za
mítnutí zprávy až podána bude
II t A i t t t J t t á jít
oc ctři um — rsot lei ni ei éknrsUe
školy jsou výborem prohlašovány
za nedostatečné Ilerrífitf Medícnl
ťollejj-e (!oIb'Ke of Medicíně and
Siirery Jcnner Medíeal (JoIlci
Ifcliancc Medícnl (kdleje National
Medíeal University Tyto zároveň
s různými kollejcmí osteojmlhieký-
mi ehiropraktickými naiiropathí-
ekýmj neurolouriekýmí opbtalmo-
loKÍekýmí oteolo(řiekými optický
mi a podobnými jsou prohlášeny
ve zprávě za naprosto nedostateč
né O kollejíeh ('bíeajjfo ('oIIckc oř
Medicinc & Hurery Hcnnelt Me
dical (!olíec a líalinemanri Medí
eal Collexc se ve zfrávč praví že
Nejvétší touhou
každé ženy je míli domov o němž byla by s to říci že je její
vlastní AvSnk nejen žena ale i děti ušetří možně nejvíce
vědí li že uschni ní ii é peníze plynou do vlastního domova
My máme plán na jehož základě veškerá snaha nejen va
še ale j rodiny soustředí hc jen kolem toho
míti svůj vlastní domov
Navštivte nás v úřadovně a my vás přesvědčíme žo plán
náš s úspěchem minoiiti se nemůže
Omaha Loan & Building Association
C V LOOMIS předseda W R ADAIR taj a pokl
Sov-záp roh 15 a Dodge ul
JMÉNÍ $4125000 Reserva $105000
Neobyčejná přílcíitoM k Úspoře pciiěa
při
velkém jarním čisticím
výprodeji
l'ro Mkričiloti mmnoiiu klcrá byla pro inU vrlii t úč4
iioti (bavím t všeho jnrnilio ito jel mámt na ruct
Dáuuké laty ipoUni práillo a výpravná bu4i véeho druhu
Muiiké oděvy epodtti prádlo a výpravné iboii
Výšivky krajky hdváM a prai Úlky všeho druhu v tomU
prpdeji la překvapujíc! nttké rtny výprodjnl
Víiniťjlft ti hrtdont( v ď unii h lilt h
HavdonQv
N©l©)él
mltio pro
nAkup
UC
Ringer & Bednář
právníci a obhájci
Úřadovnu v Olinkou lilock
a uiic eiíti
Knijitní aiiijl tnttUmi tdtuh ya
IcžItoKll u flám v íeská řuíl jírojdtiit
Xol Mouth 073 — (10 OMAHA tfVJf
dělají 'pouze to co je nairosto nu
tno aby jejích graduanlJ pro&lí
j'í různých nlátních zkouškádi —
1'lnélio uznání dostává se vo z]irá-
vč pouze lékařským kollejím Jtusli
„ v i i ii e in
nw -
síeíans nml Hurgeois
Z Omaby do Abie Nebr
PROJEV SOUSTRASTI
-
I 'uvažujeme za svojí nesko
nale mílou povinnost projevi
li touto cestou hluboce cítě
nou naší soustrast p
Petru Tichému a rodině
nad bolestnou a nenahradi
telnou ztrátou jejích drahé
manželky matky a naší milé
a nezapomenutelné' spoluse
stry paní
DOROTY TICHÉ
kteráž po dlouhotrvající ne
moci v" sobotu 20 května
1011 ve 2 hod odp v Abie
Neb na věčnost su odebrala
Buďte ujištění drazí přáte
lé že cítíme n Vámi bolest v
nejlčžší chvíli zármutku Va
šeho v naději že čím zmírni
tuto ránu která Vás potkala
Za tábor "Myrlba" čís
"22 lt N A
Mary V Přibyl přcds
Anna Cbleborád taj
Omaha Neb 2:1 května '11
m
m
Nejlepál
iboli ta
nlmlrné
spolehlivý tAvod 41 ctny
: ' ' - Ví 'i
# - "