Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 14, 1910, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Strana 2
POKROK DNE 14 PROSINCE 1910
VŠEM KRAJANŮM DOBRÉ
VtiLZt
Ve nae iřiditi fenkou nemoc
ai í v Omaze bylo Ktiujťno o
pět o výtměný krok ku předu a
Hdnuinf jež ai obralo úkol tento
pokládt f avoji povinnoat pod
tí o avé ěinnoati duUÍ ípravu
Núěrtek atanov jak avé doby
byl nífcliu cchk)'iu upolkftra v
Nebraee KanHau a South Dako
tě byl ll dimlýih rud a pokynň
přvpraeován a výbor doufá ks jím
budo VM't ranné vybovéno Tak
to přepraenvaně! alanovy apolu
dalníini vysvětlivkami budou o
ehotn jr14ny jak apolkům tuk i
jednotlivcům kteří ni o ně dopiji
ca adreu V Fuk 1722 So 15th
St Omaha Neb
V náalwlujlelm podáváme vý
ka d'ud e prihláaivSíeh členil:
Zakládají- 1 piUpťVkem m
tW: fiád Žikftv 1'ab-át 7IU
v lUveiina Neb i Těl Jed Sokol
v mae tábor Sebranku č 4771
MWA v Omae abor Vliutialava
č 'J J''l v Omae řád Palacký
č 1 71U v Omaze řád Hvězda
Svobody č 1 1 7ÍHI v So Oni
ře Tábor Nebraanká Lípa č 183
WOW v Omac řád dan Aiiiok
Komntkv č 5í Zfltf v Dodtfe
Neb řál Slovan č 7 Z('Itf v
Omaze doaud tedy 11 zakládají
cí h členu a celkovými pHpěvky
f 1100
ltezúměné půjčky po $100 při-
alíbily: ftúl Kliáka Přemyslovna
č 77 7XUJ a nbor Boleslava í
CO J("l) v Omaze celkem $200
Na různých obnosech dále u
rKali: Svobodná Obee v Omaze
$r0 po 25: řád Žižkův Dub {
10!) v Tuba Kana A Čecha v 0-
maze Celkem $r0
Za přispívající členy a obnoHem
$15 roěné tw přihlásili: ftá4 Eli
hka rřemyslovna c 77 ZCIU v
Omaze řád Vladislav č 29 Z C
li J v Trague Nebr sbor Ilo
leslava ž 00 JCD v Omaze
Nebr Jonefin Moučková v Oma
ze Junci Wolf v Omaze Václav
Puka v Omaze nbor Vlastislava
č 29 JČD v Onuze řád Dobro
mila č 116 ZČBJ v Oraaze řád
Jiří Poděbradský 6 72 ZČBJ v
So Omaze celkem 9 přispívají
cích řlcnů a ročními příspčvky po
$15 — $135
Dar $5 oznámil řád Tábor Z
C H J v Pleasant Ilill Nebr
DoKUkl tedy celkem upsáno
♦ 154000
Sdruženi fenkě Nemocnice v
Omaze zahájilo avoji prácí a ho
lýma rukama a počáteční výlohy
byly částečné kryty Svobodnou
Obcí v Omaze a první tisk daro
ván Národní TUkárnou v Omaze
Proto vzdává Sd růžení ubéma
tímto avůj upřímný dík Na kry
tí dalAíeh výloh apojenveh se ne
znarnovánfm řeakýrh aKlků vy
konanou prací vyžádalo ai Sdru
ženi od přihláíenýeh členů 5 pro
cent upsaných přUpěvkň Tím
Způsobem aeálo e dosud na boto
vunti $7975 Vydání tiakopúmě
piíovnř knihy i [xd obnášelo
$2015 a v pokladné zbývá $51 'A
Ve arbŮzl Sdružení fe%kě Ne
morníefí odhývané v Omaze dne
30 listopadu byla nadhozena o
tatka co m t4(i0 pnčzi na n-
inoeldel se i iiiti V případě
kdyby # úmynl iřlif iHinuenbí
tietdařil 1 bylo přijato uatiwnl
by bylo vifejfi fnanirri le
toru pHpaU MmlriA dotiřl
} m dtH S oukolí Nfii'eá i V O
ni kutenii i — bud u xdio
t4 p#rd# riAU'ťif fp(rét
ltt% přejtiili telil d!# vý
i j ř1{k iyi- h llríl bii
#4iWm dtfilii př%týi
Mdf tmii Noiur' It
Iit i iiíif'í 1 $ y p#it !
tesdjř byb p-iilí jinak- Král
ythěé a Msveabti i
je fH elřye bil 4IA4 %fi
oUlé pé%
fU Í4d4 Wiul
wtffek# t it! t#jf aií#ji'i fci-í -i t -nf !#
i imhi slf iU4i Hjf H' H i4# %m t_ f?jts
aftk l4ífe tl!i hÍ' iul éř lUm-hl+
li jtM Hí#4f i' #' Ht !' t Ul ! vhIsN W
fmi# liHtaie p pá kát ttlk
lil -! NI J4ii řti' S
#fSii p# #4íi kMj# lf
It l 4#lti I U' (- ř-
IMilaxM! rtél ÍV ¥-
t ts4 sA44 M a-tj
Ornahy jo ošetřování v cizonárod-
nii b nemocnicích omaiakých dale
ko anesitelaéjsi m l pro choré kra
jany i venkova — mají zde členy
své rodiny přátely známé a ti ae
jii otarjl aby chvíle utrpení v
neuioei svým drahým tvými čaatý
mi návtévami poněkud ulehčili
Jinxk je viaJc kr&jany s vínko
va Ti byvit dopraveni do omai-
ikých nemocnic ctxonirodnícta n-
mohou m téiitl i jim chvil utr
peni jejich budou tak mírniny
Obyčejně utojl tomu v cestž velké
překážky — vzdálenont ndiny
příbuzuých přátel a veliké vý
tuhy a tím apojené — Zcela jinak
by jim viak bylo v České Nemoc
nici feidcá správa čenti lékaři
české ošetřovatelky Č'ští soutrpí-
í to vSe by působilo nesmírné k
uklidnění nemocného i k jeho nn-
bytí spokojenosti a tím i k dří
vějšímu uzdravení K tomu pak
přUpívá zjištěné faktum o kte
réni uejlephí iVědeetVÍ podává vý
rok p J J Míkn aprávee burlinu
tonské dráhy v Omaze h nemine
dti bv ne ji'dti nbrž až K i 10
netmiených krajanů a krajam-k z
venkova nepřijížděli do Omahy k
léčt-ní hlavně do nemoenie
Polááiiie tím důkaz jak veliee
je (Hitřebí čeiíkétllU v nkovii čeNké
nemoeniee jejíž umbifěni právem
přísluší do Omahy
Snaha zřídit i fVskou Nemocni
ci v Omaze není tedy sobeckou
tnnliGU f echů v Omaze a So O
maze jak by snad někdo neroz
vážný mohl tvrdit Í nýbrž je vý
sledkem zralé úvahy jejiž cíl je:
Pomáhati trpícím nemocným če
ského rodu a původu a hlavni ne
mocným krajanům z českého ven
kova majícího tvé ústředí přiro
zeni v Omaze
Krajané! 1'važujte a zkoumej
te podnik nás a přispějte po
mocnou rukou Není to pro náa
jednotlivce nýbrž pro celek vňbee
v zdaří li se zřízení ťVskě Nemoe
nice v Omaze — bude to nehynou
cím památníkem toho že dechové
chtějí a dovedou kráčeti ve stejné
řadě s ostatními národnostmi na
poli lnlsKostl a VZílelnnl
Příští schůze bude v pátek dne
!0 prosince 1910
V Omaze dne 1 prosince 1910
Sdružení fké Nemocnice
v Omaze Nebr
Česká
STAŘENKA
2DÉNA
ZAVRA-
Chladnokrevný lupič zastřelil v
Hutchinson Minu z touhy po
penézích 65letou Franti
áku Fajmonovou
V malém staveni uprostřed lesů
asi sedm mil severovýchodně od
Ihitcbinson ve kten'rn po léta ui
bydleli stařiřtí manželé J Pajmo
novi udála se v ri'-děli týden ve
čer f bladiiokrevná vražda jaké
tnd není rovné v nntialeeb zloči
nů v celé Minnesotě První zprávy
o ní dostaly se do Hiltehitisofi ještě
téhož lm o 9 hodině vecer Sou
sed Pajmoiiovýrh Jan lrbn tele
řonoval i řsnny Freda Závora la
lr It f„ Aksiblorovi le tam byla
spáchána vražda a žádal jej aby
ihned přišl Mr 1'řban ihned
jwtiu t Irfuriiiva) šerifovi Klauso
vi do (ib-neoe Dr Aktilrod ve
sjxdeěnosti Hích ptitfha v auotito
bííu lejri ktmítu vraždy kolnu
nébol ušili ai 20 f- rm&řA kteH
byli ohrnjriii a %s ililtiy drilj v
rukicb Ihned teznal U pard Kaj
titoliová b)U ftřtbfi luiut
Vitrf přlíl U ni záhy jm -totrid
i kdoi $tu]tná hoittiiy Ml Kaj
mut My! itv&tttil J něk'
hk iMd:l lavfel tňm i H ku
ivl d řl J Krlsuřté trá
i i" i4 funif tfdiUnl i $ lotU
f ! tťr ďii ď utid ishitřitt
a ii t k# dn H iía!#{ ii iod pl
l'#ísi!M #f trlííi tifMMa
iu Mmm db#nh h
4 Ve éiairf h%h l#-kjř vé:i!bkjfmi ittml tt'i?i iUr'
ntiil4r t t i 4i klkf Uv#ťk I I I
{(' i4'i Mr f ) 4 $
tf N'e lf lk M-#i4#i iIm 4ř
i í 1 tm sivt kt to
ti-mi UtiH t-Í--Í l-i j
f f fíi ! %'t ii41 dáe
't ftík i# i-nl í 44w4l(4
4 ifikk ilee ftm
" ♦ tssi h kttié 4 kle
ním svědkem byl f51etý Kajinou
Dr T J Krutna ze Silvcr La ke
byl tlumočníkem jehož prostřed
nictvím Fajmou vypověděl asi to
to: "Když jsme seděli já a iena
ve světnici bylo to mezi pátou a
sedmou hodinou Jm Večeří vstou
pil do domu nějaký člověk asi mé
velikosti a hladce oholenou tváří
v dlouhém šedém kubátu a Čepici
v Štítkem Když přišel měl niku
v kapse ze které toji"duou vytáhl
veliký revolver se slovy j 'Ruce
do výšky a dejte mi avé peníze
nebo vás zabiju Když jsem mu
řekl že peněž nemáme vyhrožo
val smrtí Dal jsem mu proto ně
co peněz asi 3 dollury On víak
tvrdilže mánie peněz více Moje
žena ustrašena šla tedy do sklepa
aby přinesla více peněz — které
— asi 5 -fi dollarů — položila mu
na itt AI On však chtěl víc a když
mu zemi řekla že nemá ptal se
po mně neboť já jsem e zatím
uschoval ftekla mu že neví kile
jsem Na to on zvolal: 'Jen pojd
dolů Kajmone rád bych tě viděl'
Odvětil jsem inu že nepůjdu -nčvudž
se ho bojím IV té jsem
oknem utekl ven při čemž jsem
spadl a se i zranil Sel jsem k sou
sedovi J Mičkovi a vyprávěl jsem
mu co se stalo Týž šel ihned se
mnou když nedaleko (si domu za
slechli isme střelnou ránu Po té
jsme e zadem přiblížili ku stavení
a oknem jsme sputřili ženu leželi
na podlaze Vrazili jsme do svět
nice kde jsem klesl k tělu své že
ny které z hlavy t kla krev Hý
la již mrtva Podle ní ležela roz
biti svítilna a v ruce držela klí
ček na tkaničce Já tam zůstal
kdežto Mr Micka Sel k Sousedovi
Kadlecovi aby ho přivedl Když
všsk dlouho nešli šel jsem za nimi
Ze stavení však se nikdo neozýval
a proto jsem se vrátil dům jsem
zavřel a šel jsem k Janu Friaufovi
Každé slovo které vrah promluvil
bylo prosloveno dokonalou a či
stou češtinou Ityl asi 20 až 25
roků starý Se svojí zenou žil
jsem 30 let a to velice áfastně
Dala mi tři děti a sice Annu a
Františku a syna Franka Maje
tuk míli jsme na polovic" Koro
nerova porota pozůstávala z Orri
na Waughua Josefa Chalupského
Fr 'm Urbana Pr Navrátila
Jos II Kohka a Fr Nuwashe Mi
mo Pajmona vyslechnut byl i Mr
Micka a dr Trutua Porota po
ohledáni mrtvoly a získaném svě
dectví vynesla rozsudek že Fran
tiška Fajmonová byla zavražděna
následkem střelné rány která jí
byla způsobena na hlavě dosud ne
zjištěnou osobou Ještě téhož dne
odpoledne tajný z Pinkertonovy
úřadovny ve spojení se šerifem a
okresním uá vládním pustili se do
pátrání jhj loupežném vrahu Paní
Fajmonová provdala se dvakráte
Její první muž byl Václav Krejčí
kt rý zemřel před 31 lety Za tři
roky po tom provdala se za Faj
mona S prvním mužem měla 4
děti a sice pí J Friaufovou Jose
fa Krejčího a Michala KrejěJho
Jan KrejéJ zemřel před J roky
H druhým mužem měla zmíněné
již dvě dcery a syna Franka kte
rý zemřel minulý rok v nemocnicí
v lVtra Vražda ta způsobila v
celém McJod ukresu jsvhopitel
ný ronich Pozůstalým projevu
jeme tbtto tvoji hluboce íténoti
úéa! a soustrast
SVOBODA A NESVOBODA V0
LE V DĚJINÁCH ČLO
VĚČENSTVA 7
ii')fSnk tlambo dopise
J řopídd lUiikl )
Ji liti! %iťhm jťdsi#íí
- j ] toti Uk !A ItVot stá-
- př'jbt4 i m iisWkná { fí
' -
?ř'ikvU]t rit Mjadíjf
i I
! ! li U& d l' I 1íd bl
N dtíim MlU uM:9 p
íavii !fibit- b I i ví
'k #4111 4l lili 4 Um
b}fi -řinl m i k}4li
js $H l#jHíiN M rl 4i
4Íií b Míé jti 4 4
#"íi i"ttétíii I "tti fífél
vfk 44jia Js hll k- 1-4
l f i UjÍ !'_ kdi-4# Iť4l
4 4 44ÍI) si 4 '! e I i
jř4 y4lly i la Ut
ImjjUikm t tli i #f i4
slouky povýšeny na zákon veřej
ného života — ale když neobyčej
ný duch odešel stal ae úspěch jeho
Díla i pravidla zase pochybný
ukázaly ae vady nové zbudované
ho a životni síly starého řádu sve
dly se zase a osvěženým úsilím
Nebof a v čt evropský skládá se z
prvků původně různých a teprve
na jejich vnitřním rozporu a zá
poleni vyvíjejí se proměny histo
rických věků Proti ctižádosti no
votářské staví ae a nutností přiro
zená odvaha zachovat! dosavad
ní Jakkoli veliký důraz musíme na
to dávatí aby objektivní ideje
jež souvisí kulturou lidského po
kolení došly platnosti a uznání
přece život duchovni nezáleží na
věřícím a poslušném jich přijetí
nýbrž spíše na volném objektivně
zprostředkujícím tedy také ohme
zeném přisvojování jež nelze po
myslili si bez boje a ndoru
Co lepšího může zňstavíti jedno
likoctií druhému než sumu avých
zkušeností jichž význam přesahu
je prchavý dnešek a v té způso
be aby staly se užitečný pro vši!
ehny dobyt V tom záleží ideální
nesmrtelnost duchů
Při velkých politických stranni
ekveh skupeních rozhodují na mí
sto' přesvědčeni všeobecné tíhnutí
duchů vážnost jíž požívají jed
notlivá veliká jména usilování
činných vůdců
Politická hnutí mohou vznik
nout i z osobních hledisek a mohou
jimi být i nesena ale sotva kdy se
podaří dostati je zase nazpět do
určitého řečiště když bylo dosa
ženo zamyšleného úěele
Vynikající výminečná postave
ní ve světě nebývají celkem získá
vána ponenáhlu spíše vrhá se
ctižádost na ně instinktivním po
střehem než z vypočítavosti v ho
dině rozhodnut! jsou tu a bývají
uchvácena rázem
Tak pevně není vymezena pů
sobnost jednotlivých mocností by
přece jen nezbylo něco (zcela in-
divíduelního) v čemž může tkvě
li směr protivný směru panující
mu jemuž připravovat! může pů
du
Neobyčejných úspěchů bývá do
saženo jen za součinnosti atejno
rodých prvků světových každý
jeví se bez mála jako plod avé do
by jako projev všeobecné také
mimo něj existující tendence S
druhé strany však neohnout! patří
přece jen k mravnímu řádu svě
tovému maji samostatný život
původní síly Jsouce představite
li avé doby jak se říkává zasa
hují přece zase vrozeným pudem
v ni a působí na ni
To eo v dějinách skutečné žije
jest pohyb obecný pravý význam
má státník jen potud pokud je
mu nepřekáží a snad jéj i vede
Nelze opatřili si vňbee nijak
náhrady za muže vysokého význa
mu nebof musily by se opakovati
podmínky ze kterých vyrostlo je
jich iiidividw lni Htavení
Vebí muži netvoři ai avoji do
bu ale nejsou také jejím výtvo
rem Jsou to originální duchové
již aamostatiiě zasluhuji do boje
idei sil světových a Z ní' h nej
mocnější na nichž iéívá bu
ďu itost si Irsjl v jedno imá
háji jím a juni las! jsou nreui
Teprve později z dálky lze pře
hlédnoiiti všechny okolnosti ji
m pří teliké událostí sbíhají a ae
diníotljl Ve bvdl čifU lieiiiů
ji h nikdo znátl j uvíiíti a jí
ttj ří I tí Dej odehrává vťt
v pd(teiniu pravých a f
Uinfi h J řdV a i " h rme li
hti MprřdiÍl lHii# i ft-
Nikdy i fi # dk n- jak by
l V iol b h b)U tjon! iiU
j ťíku § J#toji 'tu
ll í lf It I I
Mlil imlt li t ' i 11 I li -
tlfXhilui i(vř li'tsk#bi dveh
-! H fí t V fi f !
4Í-M KU ať i
pIU kti i l#j
p4ilU I M$ f-flblUit f bMt#!
lť V(A f i'4ii 4-lj
!iir-lf S a t # !! ť j t m I
4WteMtt tulit I tU
jfcbkík isbr4
Ui# i 1144 fcttJa
k- iwib4ttá i fe#iliiíit 4
CIGARETY
KORKOVÝMI ŠPIČKAMI
Přemýšlejte ! Deset cijrarct b korkoTymi Ri i
čkami z nejjcmnčjňího tabáku za 5 centu N( o
nejleáího co kdy dáno bylo do cigarety Dmli
jaký jen naio dlouholetá zkunenost a prostředky
moltly yyrobit Nfl prodej vude
The American
Tobacco Co
1 1 1 rrftfc A Nw Yrk City
Naše nejlepší aktiva
Spokojnni Tkl4atilé a spokojeni dluinicl
The Omaha Loan and Building Association
jlh Y7chod rob 18 a Dodj nl
Jméni přes 1370000000 — Eřnorrni fond t70OO000
1 VklsJntel jou Mjkoj('nl jxinévíul vlí i pfnlř jich ft'jtuji M
jen ns jrvnt rnorkyř na budovy eui j n-jlic7j'cřnjíl vAch enrkjrerýk
půjírk a U oMxU pmeent úroků jeř vvplArjl uprivné a pmvěfclsř
2 Idiiinli-Í puk jou iokiiji'ni % iiiirnviri úrokem pQlletnlm yrvá
nim výhodou fcs jim ! kdykoliv Iwliti buif vo nebo jenom i&xt
íi W IK)MJH pted M NATTIXUKH tsj a pkt
W B ADA tlí výp tsj 1ÍI0
NejleiiJím místem k nakupování stavebního dřiví jeel
česká dřevařská ohrada
% Chicago Lumber Co
mt
ni 14 a Mircy
('eití prodavaěi Vás vJdy
Istfs
Hote
IVtnrAí plvovnr v mti%4
Tcucrnr DOVxa u
oeilBDžl pivo mtan
NtjatarK a atjlfpll rnlito pro K-bok Jt
ifn nniinpnn inTii!iitT i
f lle 1804 Karaaas allee
frava Importovaak piva lepá PLZEŇSKÉ 1 MMřskb píva
vara v l"ot čaebárb Mubrta Munlrh HavirU pivo Piva Askaaar
Bitaa a ivMoibIM Fauil ilikslo Mraáhltta rvpaiark
Katáraa ff éámf lalitA m aa drahé podUsa
444'44444444r4rér4H4 4 - 1
Naic tézke přesíva
tie uhlí je dokonale
přesívaiiym uhlím
Mluví naa čky v tvé ařadovAl ba li a řlnct ol fUJU
po Mr fraakovt Nekótoví TtUfoa Douf laa 441
EBRAS A
3l2ilnll0 uliot
(VIm4 k Jítftia klld Nriwvi4 kwUry )
430 4 A au
Lco-Gboo-Adrccccn tlcrdncro Oo
ft-
'Mi4 tv t44 aii - i í l
# il Wit I # 4atié% ér#
4 JÍ4f il44 0)i
M #44 #háaf
řoicícif o aicndfcí# lóvcd
l# i lu O l Man
M a ka4 lt4
iMtt f t 4i ! 4'f4 v
wfc a nt ♦ítt 4 ( %
14 - w 4í4
Tiviyi?ir ATA Ti
ul Omihi Nib 'tf
ochotně a vxorné olmloall
Břewiaff Co
i laiiTom na celen m
- 4 - 4 - 4 - 4 - M 444 ♦ M -♦- ♦-♦-♦♦"♦4HI-4
MOtlí tfiN 5
!!' I
ÍUEL 00
Talf lwf