Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 14, 1910, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Strunu 11
1
gli: Gactrs Clatíonal Í3an!i
ova Uniová t9
' iMwliHili viim wJÍ
24 a N ul Soutb Omaha
MAJETEK SlOOOOOOOO
ÚftEDNÍCI A ftlDITELÉ:
a m KriliNDEL nrMldnt A H raiCXB
M ůiete na Packeri National banku ipolehnouti
le Vámi bude v kaidém ohledu pracovat! pro dobro
vaieho obchodu neb vaiich tákatnílču Pro tu práci ban
ka ta taky ide Je : i : : : j (
l„mUml vtiirt
im každé příležitosti
T E 0LED1II1X mUtopmldaiit
U M LOED pokladník
W 0 LAM BERT
W P ADKIN8
H 0 EDWARDS
itl 1IHU ile rfUnyeti Uviimp h a hkI Na jHtii
L-if i ' -i- tivi N ll'ií víltér rrnktrh I aiiictl
UlIIV K r:OAI rilnt
A W THťMňLK niUto n nilf t
J F VOMt JK„ mimo rllru
OOUTH OMAHA
W A C JOHNHOV kMlr
HA Hlty F TKUMBLK P kaatr
T 1 KIIANAHAH typ ktlr
- NEDRAOKA
E L HOWE
POKROK )XK 14 ÍMIOKISCK UMO
f
ukyli kufl Prl kaMě Mtvix niiony hwhhw
JOHNA FRANKA kapelníka tt:ti?lu'šo m°?V
HIIIJIHil KIHHT"M -
' A II BEBOQU18T E A BEED
I 4 proc úrokft na řasové vklady Prodej lodních líitkft !
j U nái ie mluví ieiky líltfj
Cbt II práaé fortl oblinuto- lmlil i Ilri tato ři'il viidi nám
! puk nafltifU e!k- I mlobfiiui j tdflMný kní laromír pře-4-WJI
jmno4 firmy fal-ii lvl Vríovi-L ktoíi rlitřli ifi
1
iSouth OtnahaJ
— Včera dopni hýla nu fttko
Ná ri I ti tm llřhitové M)ln'licin ilé
ko krajana pana Jiwcfa Hutnln ze
a Z ni kteréž I 1 již pravnu
krni 7iiá tm' ho v zdejších kruzích
p Mt-ilze Pohíeh vypravili hyl
tiáiiiiMi pohrohnicKou firmou í n ri -iln
n Kotixko Truchlícím rodiéúm
ii vít-rn omIiiI tiíiii přfhuzným vytdo
viijfiii' Mvoji hlulioc" rfti'niii Hitu-
k( rimt !
— Já níý'HJtn v dovoluji xi o
xit A-rni t i Nvýui krHjiiiMun a rnA-
mým h' jciri otpvnd dílnu klin
pinkou ň vM VnhUinW dohřffJmi ypáti-ruí i-it- n- sIhvíí ii Ho
levni" h ryclil pimlouiti Drláni 'kihi) ktrý poh'dd hlor po Kran
rňřnp práf kh-mpíhikí jako jsou toví Dvořákovi na 21 a S ul pro
láhky tm MrWIiu roury a phfho-
v komíny pokrývání Mropu pl- a lu-zapoiurú při toni zajít k Kini
chfiu třffliy plnclifiu a napírem' loví i h nyrli a koupíš za di-nák
uxayování ]urn] jakož i Hprávy
jit-h Sprňkv knmrn: moj r#-
ialifa Konám tíž Hprňvky !-
ihovřho nádohí Zařizuji Hpodni
toju-iií 'a vcAki-roii práfi rnřím
že luido vykonána ryidiln a lvnř
Dílnu moji jiti v ('íh 41 North
24 Str Telťfon So 2VI tíhy
dlí twijo j v t: 47H So 22 Str
ti przin Krajanu zami
JOS V KOftNAft
iHtf klempíř a Utuláter
— Do rodiny Franka a Mari-
I l i 1 r i _i
a í( jř t_ ' i '
aiiKovycn z nouifvarou ririnyi
lioíík a v rodim' Václava n Anny
Horkých z i: 2:i již ul dť-v-
' íři i :i
cmiko iiikv a niiKy naciiazcji
hm v ošetřováni porodních Imhi-
cek Škodově n Kulíkové
(Irati-
J'm"!w„
ffr KRAJANÉ I První deiky
pohrobnicky a bakamovaíeký ti-
vod v South Omaie otevřeli pra-
vé ▼ tíi 108 lev 24 ul Míle Q
vaii mami krajané
JANDA a KORISKO
Telefon So 680
VeJkeré práce V nái obor tpa-
dajicí vykonáme vjorně Dle přá
ni dámy obslouží skoulená balsa-
movacka Obratte u s dňvérou
na ná budete vrorně obilouíeni
V ŮC rr u JVf
tfkliua ivuiuav i iiie nihn i 111 o cil ne
— Do vpcitiiI školy přihlásilo m lat Koupil jem kí zkrátka u loz
cclkrm 13 žákň zo kterých ÍH ky ftérhy na ten vandr pár po
procent tvoři Cvši Ostatní thé řádných iMkančat (on jiné než po
proeintn zaitotijtciiH jnou své-ly řádné m proilává i a vydal jxcni mi
?idy A-mochy Poláky n fťeky na flielďizku ISněviul hyl kapi
žáci lito m denní škole hyli hy ve tální mni iiezhvhi mi než zajiti
třídách od první až do miné pod 'do ol hlu 1 I klového a koupit
loorem ne tučné než oftuii iicitclft 'i klapky nu uši a maje před %
Mnoho ikA odpiiillo poněvadž Loti chIu kohui celého Ilrown
pru vťéernl školu povolen lyl pMi !l"at ku ntíl jiem m u Ui( I"lft
p jedn tléitt I jetlnoil t řidMI ' Police opat řl v np na l t II áoliot
takž- ofoif některým vyuéovátil ccrhulttA jaké jen n uml N' ee
zdálo hýli hud přllíž lehkým ié joruji že huérwip i ti rohu
mini těžkým Nyiiítlrtk zjednána 21 S ul zunii l majiti le a iip
hilu jíil niprmu iťhof Mvoen vykoupil jej ml pailikii To
jištíi ucít I výpoiniK nv n díli jed dk Soilšk který unhi rovna
lioti Itidoii Vjtrvulvi li Žákft jp kroutil k rky nl pii im 1'afdie hyl
i ') n li ikolu mu ši' ují praví hydí tpito nul n:i p kaře Vinni
tlrllié Vyurilj P ťi lk' t lýd Kda ho ktpřf "je lulhoridkeifl P
lle 8 tl ¥ p leh lí lÍrý %P Htfrdu ) l 1 jkÚ rot Mil Jt ď l lili I
a t pátrk Mít-r im T ! hodiny -ki ' pko "p rmnddu " l-rl
V ptilfk i ' r j 21 pro IMji k Htiio i iridíoi a #jdp
lli'V t r pérMií ékoÍ4 lijfldá M" M4 J'dlH kf K ) T' olMht I
v Ht Onmlki Klítie fiďkj' k" a Ni!t i U i Krojř
priTiaiw Itf l IďltM ÍHt přsV M- kl h ! Il l w lat li
látali pídaáUy klfn pr
tflká V ldfv# lltl%(- Ho
Ířté f v h i' l iiíhÍJ idt 4-
t i-r iá iMjřií #ďit
pf I kii kiiM -'Htřji r
}'rdtt4ik4 ! ( ísl -Íti
jí tdiliif t I
"4 411 4 í I
4ti-ri# t'4i
li i t íi
#v UDUilNUVV MlUVfti
TfiMI aUl4 aa ikka
liána k4 If M I li a4jtai
&T EDI50NOVT MLUVlCl
STROJE dodává na ikoottra
vifm kdoi br o ně aajímaJt
bf ohledu na to koupi li nbo m
JAN HOFFMAN 165 jli 21 ul
South Omaha Tel Bouth 921
lif Pro vánoíní dárky Jdéte k
Vackovi Velký výbér a levné
ceny
No uhyeh vhim řekl prošpa
f rovni jsem w tulili1 nedávno
fiijn j- j'' pravda Tak nly
Stel (jak říká iiéim Jožka Pípal)
Iťlinii ěaniiě rána vyenA iiiih'
ulaní z Mittlt a pnruiu'1 i : "it-
niva ud'l'j oliťú a donkoi"' lini'd
pro kafe k Drimlovym lirMlřím a
pro hlnnť- rohlíky k prkari Mnti-
jovi MMilkovi diMá dohri- — a
!riikr )ávú prý ho za pfilák houf
viřtlíkň — a!' af ti ilá dolm' jako
jindy — Ahy iclirur-cl tu mái
ťák a utnv n Honzy Fiiiúkn
na "krátkou" musíš ni u in''j ti
llil pťknv voko ahy ziih dostal
tri hanky kryhiuiiMii jako loni
Stav m taky u dozky Pípala ivk-j
ni mu iv ty kamna co j-o-m u in' j 1
koupila ji-štt"- pořád roudí a jestli
1 - r - f i t ' l
orzy nrVr™mm v s ko„„ k
nim nové trouhy od Rudolfa V-
douta an ho Um-h Dláhy
Mža z- má na ťm vinu tivla
1 ř I I I' II-
hmiiiii íi mimu oihuí iiikc nonrc
když zajilcn fakč k Vaškovi Sva-
tonovi ahy ňák tu díru v konilnií
é I '! i i M i i
im'iiii iwiniu a zcoihk nvininiui
hy mu mohl při tom pomoci Tof
rozumí hy naiidoinái mohli
' "' "1k1naiHI'1 "U
jim tnda „chat komm Ho hi do
y-jsky natáhnout la avýmu íi'
im-nlu romuu jak a patři kdyži
nemají én ve všední d-ii ať loj
udčlají v riedť
Ale to ti poví-
dám h tím pěťákei „ domri „p -
hr! NutratH l Io u l-nifikn
proměn ho u Honzíka f erveuýho
m ho u Kranty Staňka a pakli vše -
eko dohiV vyřídíš dostane Jft
jede a mužcí m zajít k Frankovi
Kadleěkovi na to 'Amlěliki ímu'
ř1" ík ÍmHhí"' UAU
hy ' Wp# ii4kl llt # l
l'hi H Hiki ho IWInl %fli
d i #4 jm i d !! k 'rlVkMi
pl-kM II -Hih mři nUtint tm
l pMUll l fftU' rr4ki#
t )4) il 4I 1 Jf !( Íi Si l l
♦ k- !4kicUl4 iédh #M
"
luk ui Z4l
V4-U lWkv t (iHWř í-Ml
rta- I kM 1 4 !
ll -ÍI'-' 4
l íl
ÍV l#i 44
kt t (in Nr
t
1
4 I hM
i s--' #- 4 i
k t f
S dřlVÍm CemOnteiTl a
veékerým stavebním
matOrlálOm
klri (xniutll maé Di kdrkollf
jlnlo !! mohou Vftm pnaloniiti
uhlím všeho druhu
jlil jukoitl Oblub rrhlt h
II --A
my TBimi mim topfi-ii ittv
neb mkt li jiltuukoliv jinou (totrobu
olrri nrjvěUi Uovému oh u-
ilfirnu firmu nli rtuuriil jmu vH-
:nni h tm jo ní bul Vin o'lulu
jMirtlv xtliuao
Crosby -Kopict
Casey Co
Úřadovna č 335 M 24 Street
SOUTH OMAHA
Wm J Erennan řiNliOii
t rnuk J KUli m ii'
Frank Kmimký tjHmiiíV
W O CrobJř imklwtnlk
P Horiřck i
mf
lila) h j'At' ni-Hiiídal ziiňIÍ jhiim k
í'iiIiihovÍ nu výhorn' umářky
ltcrch ptávr ihtTI dřlnt vi píovť'
jitrnice Tuk i lite -o í-lovťk
klínil na le okružní n-Mti' alf t
nchylo jchtť' vhV
lim
I zazm i
nový rozkaz: (llijrdnáH uhlí od l'i-
Minku a ten a ten ch-? od Croshy-
Kopictz Ciiscy a řekni r'itloi že
( )sf yilM tHk1Vl j Mm
n _ M ))k) x v f H)V(i j(
„(„„ „ sl1nvi H Kn-l(kí
" { k s k „
'
t vl 'tu u
(( n"jiki' Sv's
't r i r iv i„ r0
stky Nřjaki' no
onoirrafii také po-
třihiijt ui proto rn-jaké Mof
umíní vvlicrcH a nea ihmiicii od
fn(i „„„„ I1H krvsllllH
ňftkř kl-ndy a oň-hy Od Krčmy
HmH0- knou kahnu H to víh
„ Vnlirkn M v}Y Ut „
tlll „„ „ „„„ „
íihMii nťknv kousek h ledvinkou
y „' :„„„ „„ rl „I „
- h „„ T(M1hl „„
HÍZ „- pilll0( „ jH)M k T(M1
Siitfli í-mii n ťlnuv Í41MII llictllll
í irnti ( „ KiHflIil Af
itni t „„ n mně hvlo vhc
Jokv UHht t(tt Ař-)
y lUvu[ „
Píijda proti polirohníkňm Jando-
vi a Kořiskovi vyhírni jsem si v
duchu sehránkii pro sehe Podi
vám do nového oliehodil n-
kova fl vyšed na ulici iiíím
'Hajii" M F Tětiva Tam ilosta-
Iiell llliel veselejší llrtíHIU a 1IIK
to hvlo i se niliotl rioiv II hw
Koietze ně jaké - denáry do sta
vehdho spolku imvrneel jsem se
Veseleji doinft Ale ro M tím pérá
kem vMyf ho ni
k Tuts hoi na
ífeéiý "ltz" N"eMUIitP tak
poiuiehit it iiilUcte s - 'unis
lyllholiti - uděláte lí lieliiis liý
tni ll řniíinský KtiMt Kadiiví
li % 'tm posliiltJi uděláte h si it
dřil i I tthoipky hhtl Kontkélto
hf ' llll k-l k to IZ iťlWll lit
IimIp k 'hh ni
t hikát l' ! iř
vr}p ti iiti
Ir Zimníky tro rhUi" kttré
byly prUvAny i f4 do T Unto
ldn ia $2 i9 a $3 4) u Vaka
t Kaídf kdo k miu rai
Bon aalakkifc ftrkl na abvdii
ivéiti S4 ]WtH frwUU
It ta tiii 44véroit
VA0 IVATOSI
m ju st ui ot4k
Tl aWtttli Hlt
Ml3 tál lavtJaiky etklé I
M4té 4 jk)84t f k4l
Mém akMti tut tlif
I I1"'' ttttiké a iit4k# tSfs
i
i44i Va-ka
ii rWl --4 '-r I
t--i'H4 !'p mi
W-Mlut k t í h 4 -a4 kM'"'1 '
L ' ' i i t V i i
-
kiuH4
S li
numrtit v v-m jim viuk viVným
'iiiiiníkMn kní- i in itvi'in IV
trnu Hovornu nhrúurno iiimiv
ti-Ilto V Olllliřinl M)VVHi-l hyl II
lřťlnílio Zeiuaill ěenkclio Na-
studováni kiiNii véiiováua hyla ta
největší péée a každý chyhí kdo
při pfviNtHVPiii tomto Hcliáeti hn
ile Přijde o krásný požitek n ne
doKtane ne mu hned tak hrzy při
ležitohti k nééeniii podohnéinii
Orkcstr p Fraiikúv hude míli plné
ruee prácp k doprovázením zpě-vTi
a iifjedeii z milovník A divadla jest
iřeéiěcii k divadlu tomuto
mělo vstupné hýli zvýšeno jak to
lio zíisliihnie ramatujte! ne-
'děli Veéef liréitě V H hodili Vřít líp
li" osolili 2-"ie
♦V ' U Vacka koupíte zboží do
bré a raničené za levné ceny než
kdekoliv jinde 21-1
Zuna ne blil a i liectcli p
dohřp oliřáti a ušetřili peníz? na
palivu kupte s nová kamna od
JOSEFA PlPALA
168 jižní 21 ulice South Omaha
Kuchyňská kamna "HanKcs" od
10 do "() dollaru Rovněž jest jed
natelpni pro vytápěcí kamna "Mo
nitor Kndintor" Mpotřvhují po
lovinu ulili a vydávají vípp tep
la nežli každý jiný druh kampn
íVnn p velikosti 2fi až !i2 dol
Přijďte sp na né [odívati Hojný
výbřr u vzorná obtduha 9tf
Dramatický odbor Ul
Jed Sokol Fuegner-Tyrš So
Omaha sehraje v neděli dna
25 prosince 1910 v Nároční
Síni zajímavou novinku "Náš
Pepíček' frašku to se zpivy
vb čtyřech jednáních Kus
tento jenž jest pln zpěvních
čísel je velice poutavý a ne
obyčejní zdařilý takže není
ani nejmenšl pochyby že se
buda všeobecni zamlouvat) a
to tím spíše 2e jednotlivé ú-
lohy jsou v rukách najlepších
so-omažských ochotníkO Kdo
tedy chce se dobra pobavili
nechť na "Našeho Pepíčka"
J řr" Krajane Hoiith omaiati up-
tii peiiize když v kadť-m přípa
dé n tlúvérHi ohřátí p iia p Mi
éh éríkilio hodinÁřp a "hlinku
A CECHU
124 8o 13h Str Omaha Ntb
Vpkřé ilní rťké i zlat
nieká jpmt zarnérité Nt4v ky ho
itink ar amen k h r twi
nkýeh kmáé Mrukmi HtříBH1' 9Uho4
ZUBNÍ lfKAR NOVÁK
1 f řdMi4 ihíuuI lwki
15 I ♦"! M
' Min i Iru
Iru
IM"lii 'fo Hliiall
t#i wi l I na l a vhHiiKi i
! I#dil pMI# i l I 'f ! ]
Ihm % uhl U l Mlpl f
] jKd-í vkp d a i
:'h mAJ b tt r fidH Ulili
i
i
J0MN UMIN
í £ j L a k a iitt
I mM14 ita
} i-iff lawaa
ř fcí íliéřM t
!tM#4 iifitti fMlAai atuA '
-
Í4 %fřtíii ta
f ft kh a lalfel
k4 4f k á(ltt-
F ' # ' w f
i L 4 t
řy NVjvliodíifjíím místem k
nakoupení kráanéhn a trvanlivého
nábytku jeat
IIOMK FIIRNITPKK (V
r2rr27 n 241 h & r st
Prodávám? ťp&kprý náhytek o 2i
proppnt Ipvnřji než v Omue a to
za hotové anph na v (hodné splá
tky Přpavřdřtp sp! xtf
Rinccr & Bednář
právníci a obhájci
Úfftdovna v Otasgou Block 424
24 Ulic ík
Krin mají f íleíitoM r&zn
lcit(nli u ná r tuk i Mi projelnHi
Tri Soutb 973 — 80 OMAHA NE1
Dr L M KING
ť ÍUBIU UtKAK
A V oboru vím jrt Ttly tira
t Tm ksiilpho vzorn obloiitii ♦
f íifaijuvnA lra J W KoiilnKho
405 No 24 St So Omaha
£ Plioon Houtk 142 42 If
M4-t r-M 4M4-4H4-4H-4'tw#-H
' ♦ f' ♦♦♦♦♦ 4
♦
DR J W KOUTSKÝ ♦
LÉKAŘ A RANHOJIČ
405 North 24th St Bouth Omaba
Ordinuj doiopdn nnimrniri
V úřmlovo:
Hl 2 ilo 6 liulia (l(olrln ♦
Od 7 do hodio vttr
Pboopi:: Offir— 8uih 142 i
♦ Kri -Woiitb 142 4
♦ 4444444)4
HOTH
312
('isté uhlí prodáváme se zárukou vrácení peněz Jak
koht je aiuccna a jiz ta méla hy Ván nutkati k koupi
Pro4 hyste kí nekoupili skvělý druh naácho kusového
neho drohného uhlí z Frank liti ('nuiity jeStS dnen?
Cena $700 tuna
Mluvíme éexky v úřadovně na 10 a Picrcc ul Ptejte
kp po [ Frankovi Pěchot o i
Nebraska Fuel Co
Yardy na 10 a pieree ul - - I řiulovna — v hudové o
hilní hursy — vchod na jini Mtnné hudovy
Telefouv: Ioih'!íh II HouitIíih 41i Ind A — lili
1 1 t-M -f -# '
t Novó otovřoný závod doutníliářshý I
V fl I41S Jli 13 ul
--1Ib1-
JAN HAYDUIC
dflva v ta jit 11 ul VyuM ncjUpil druhy doutníka a na kld4
rboft UUk '! draka a kufarké potif Nai rntov druhy
Jwa: CommtrcUJ Club" "Am ritan Hond" a "Our rrlda" lOcaaU
4 "Canafa" a "ProUrta' J"ntoyé "(Md Crawa" Ira
fd'n4 kra)aoy k aát4 a arrttlukt mtia lafodu útm Ha4
Rival M :
iHMXMMMIMIIHIliMI I # t I t # ♦ 4
ITOEFf
Kupujte ve velkém
omažském vánoč
ním závodí)
i'ííť#H k I " i í i f Uí ltir-f iiítti:k
4ilk4 ktff tni ď-liís nik ♦ i-l M4t k H 4
ií tf4f -rl# k tt V i ki l' utá ni
! Mtit4 i mi tirM a jnu
K4i 4 im fíiiM t4 k4 ti4 uk alfMi
44 jMrJSwilli p4H# % 4aa J44 ly44k4 #íV
řv4tnUj4 iB&j4i4ik4n tU4Ut 4(l4t Vial
#4 l 4J-4 íl
Obrovslíú
sníženi con
z dneška
Ušetříte sí peníze při
zakoupení téchto obleků
převleíníků a zimníků v
ceně $3000 nyní za
$15
Příčina -- málo místa
a přání zbavítí
se zásob
Vollmerovy
dobře padnoucí
oděvy
107 jižní 16 ulice
l'HONKS
SO I6'-TST
♦ H-H -H'fc-e-M'--Hi-l-4
1
4
t
I
IpoUhhvý Ua4
AYuc S
kal st t kwiii tt a ať k-ii
$ ' i' tmi 4n-4 #v= if
k+U -1 i'ř
1IAY0EU
ffll1Í4 m a ř4
IlAVOEďS
i
jam corrttiH tu ut si i iiik
!-# Vii4-li !-j
0
f i 4 i'1' '
Vtk tatMkké Ti aVwtfc til
liti
114 f=tf- 4 !1 fcoHl4ik I HUj tet 4 Mii ♦# v lMlt
sinwttf §aa4 $ss3lss