Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 19, 1910, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'i
- 1
ZENSKA HLÍDKA
Aloi M DUREáOVA
]
6K0LA A DOMOV
Kíiily ii'íftlj'ijiity pozuMMi
t l yrhov iilrKkéhn miiii iH píi-
illi'ii kil pM7iiiiif c tito dui élii
tili' AIíiíIíi a ilumnv prijf se
mi viijt iii tmi mému smilni I -liohn
iifilii Ni mysleli t oMiry
druhého h" vc vť" výchovné plá
li si podporují a vzájemně dopl
ňují Ví' l Ht n í i v suk ve vh-
jclllllOkl i létli jeV i Sť í'llitll tl'IÍU
neshod mimi i prtiv H til lili Sko
lili iiilii livi' imtiiii nu in' stÍL
huiinV správné ííem' Jsntl lllltlli'
ii iichytiic pru lunlmn-nnut mi r Iji -
Navítívili ředitelku Ženské
Hlídky
I'iliiiuii slnv Ak Siir Hi je
ji ukončenu ii to velice šťaxtiii'
ricisí hyln krámu' jako na zakáz
ku tak kailý kilo ilo Otniihy
uvítal dohře podávil
Tak též i my jsim pnhfivíli
m il jxini' zď mélt iniiolio vzái-nýi li
hostii 1'řnlné iniiř tiiivstívihi se
stru sinMnvá m synem Ottou i
Wnliiřri' Ni-li Na to nás podii
iiiiiiiirňiiviil i liuiiMiv roilina !
uáliá se víh prúv-n tuho nly "vstév m's L-hrý přítel a n
:kl dítkv neiei vvehvmh a- ! lhéky pnu Ant
li 'i potichnvuii v éifomostnii nlo-1
hili-ov lilu H In tím !'! Iiriltne íe
l-pHVovvnaúVI'íinm vii' Slíllil IMMr"h'' I'
vdéliváím no sohé jistou v " y- V"J' I""1'
I 1 f It 'lllbll lil L M lltll I ťt -! M til
sit li' oMitíiti Má li viak toto ""
Hájek z Tyiiilall S ! kterým
i _ -'li i
Inii-ni nlii I tí ví- iiote i'J'"' kiii'I'im- pra-i-Ky i
- i -
nutil' dílu npravtlovrlio vzdélurif
kořenováno hv'ti žádoucím úspé
Iioii hodné tři In líky iiijlaišf
liidkosti a to ji'ili'ii knzili-iiiii z
I ' ' I I A ! I ' I li'
Vm j- nutno aly škola a domov ' " J '"" " ""'
i i ' i i U'k rliovií in noho lilu 4cK A tv
MU I lIMtlI II' K-IM "MmMU J' l'l'-n-
I Iv
VlioWI poi'íliá V olilli' llťři-j
m li-tos ohzvláštr i" Ulily Sríďrll'
llíky! I lal'MM' fcl" ji-iti" llolllio 4
_' i i : : i
s i': l„ i o in Niiirtui iimiiaomii po 11'tio
tc tvárnosti muM naliui vi' Hkoli
- - f : iii-o nu ti'Z nu! Iioilin" h n ke
a ilokoiH t iii lostíiva jl vi' vi n-j-!
i i i nati k nvitala ni iiu-ila íihhi Iim
m ni ivntr íi iioni tam Mi' v ro- _
-'ii-: ii-oofcni" ziifiiiui ioiisovati'l ka
iluw i poiinlk i viita rit' 1
i i a -ri iiokriku a iiiskr 1 1 1 i I k v paní
pro prav-ilii a právu v loi nrl-1
'„ii i: „„V!: '''"' "" OloupalikovH z )ivnl
i'ho ivotll ktrrř Vr školr lliojlin
i 'wtiv ni i Vf strum ili' lii-t ni' lo
i i i i Vrliri nás puti š li ni'išt')i riiišf
aliv v jilm stínu vr nmolivrii
' i! i i j'„ i íu ' ''a v'"' píltrlk vin- a ni unaviir pra
s 1i'Iíi'h zi vot a ilost a a sr i lov i l tl '
: I rovilirr S lij trž liříjrlv jrií iř
opraviloM' in hrany potnori a ml- !
''ity Seli i v pruvoilu pí Ant
'ítáináini" ti' i náx navštívila
ilnliii Naproti tomu roilina nr
nilaiKí dítky synárrk a ilrr-nška
I-ÍIÚ i(í ill ' "' IIHM'V J'jl
III V IIKI ' ' i"l ' (
IVrl tílll lir li lil
stlťsí f!('l'llštfll w 1 1 : I PI I - A 1
pro povinnosti pro pra o a spra- (
li r t-l ' ""UpMlJKoMl po řis sťlio poliv-
Vrillnost prstlljr V Utlrlll hHlrl 1 1
i ' til V llmilr livll limďin ii Ani
XV Vrtl sVrfrnrU M-sKrlr lillrailSKI' l ' i
Iin tliostí jirllŽ Vrrllolrill jrst HO
lirrtií pokrytritví a prospřrliář
kI ví kti rr tak iniioliou slrrlirtnoii
iiiyslniku uliíjí
Tak roilina nv-ym jr lnntiím nuV
Žr položití llliril V Útlřlll lllláilí Zá-
klu l ku liuilouríinu lilaliii svýrli
ilřtí a)r niužr hvtj takř piířinoii
jirh luiilonií zkázy Čtiv illlrll
ilrtský přístnprn práv' tak tomu
lolirii jako zlu Musí proto otrr
í matka vystříhat i sr všrlio rn hy
jrll Z ll ili lliolllo llítř KVlIiIrt k trlll-
to nrrtuostrm Kily pak roilma
takto připrav rn' ilítky olrvz li
skolr kily výrliovnou MlallU sko
ly a iiřttrlr přátrlskvm st v krm a
orliotnou piHlpormt uřítrlstva loi
ilr stál' Uliti na zřrtrli tu (lá sr
siiailiio oihoiliti r takto vnlnír
tlítky stanou sr iu jni radostí rodi
rú rlilollhiil llřltrlr ule j oklil
Snll rrlřlio národa Nutno proto
Itliy l-oiliřr II oll'allř Vr vř skolr
spatřovali nikoli liřmu-uo ktriřho
Si llrlr sprostití al řlljltil" ktr
rv sr ssým sliaiv vlll n nhřtav v'111
llritrlstVrltl jrl { sr rjr Iji jlltlt -lii'j'í
potřilioll alr Í ll" j vyisílil ilo
hrnillllirhl lidstva Vllhrr Musí-
nu- přijití ku ponáiil žr náklad
viiioviinv na školství jist j stma
kťll lílorlul Jist lit tilk VVSokr
úroky k rvi-h idiiy p in' aut ú
stín ani jakv' kolit pilmk ptskyt-
noiltj lir!MUr Vdf Vďlllií ol
i-1 1 ii-siiiirnv 4!al kt-ry n I-
- I t _ kli r v' ani od n iiiu jin
IV I I) Inll- kíitt I !" k''l' I ál
li I :i m i" V i d- kli h!it(ilty t II
!
}kťji'llinlt il ku %! h I'IH h j
vifti N Íť poť i I ♦ n Si
IH1I) '!' ni cl ll In I li 1 V dli I) II (
i li ! í kli V It Lidi li I ď c
H tí i k tti sp lil J Ji)i 1 psd'
I v !t
tlili ' !! é d:U(il'i ' llM:
lpv i'i- ( i }ttjf
#ivt m iivm ií -kr4oř !(
! I- I l V (Mít Ml "
Síf!í íÍSf J I jh j j lil
t l ! ku i v l ! id j i r
lik '! V i l-ti t k t rtn: l
l 4 tul j % i -I
t ť ♦ --J- i ii'' yú IÍí4í ni
ItiMl! t i ! í llll pl( tí k i'íi'4 p %v
t: fhtt-ť (!'► f S jf II
1 I : íl I t -4 ! I' ll lil l
S I - í - j t I-! I í (l- J-I llj i
w4 niki pioj- iii')i i'ífi
#SIh4 14 ir4 i'M h- I
t V-}' ) l -tř'í M !' ni
! % % i---4 14
(l( !( í íi f Vll nim íií
Vítamv ásov r a IV II vnkovi' V
pondřlí jsilir 1 1 1 '-1 i tu putřšrlií sr
h ní nprt srjíti jakož i s pí Ant
Vítámv ásovoii a pí II Donátovoii
na liostinr u pí K Vanriirnvr kdr
jsmr sr vskutku přátrNky poha
vdy 1'auí lloiiátová jrst hyvalá
osadliirr z l'Iat t slítnut ll ste jnř ja
ko pí Vítiiuvásiivá podrji z I i
vid City lilu' paní jsou zdr mrzi
námi nyní usazniy a loiifánír
sr jim v (imazr lillď" VÍrr líhit a
sr tnillll srnálllí Irst nám jrn
litovali žr pí Moupalíkov á má
tolik známostí 11rj11 dr alr í v
South Omar tak hýla neustál
v proudu 1'aní ( ttoiipalíková ři-lí
llofi-l sama v )avii City již po i
rr roků od ilohy ro jí liilini I
rliiřrl a ďislld jr jritř rilá Plldr
Mír sr tršit Zíisr na hrzkoll jrjí liá
vši'mi ivláitř rr ilakto" ktrrý
hyl opravdu v líni indr př kvapní
přknym dárkrni jímž si naň v po
iiiiířla a pak i s!iln m ktrry mu
přlpov rdřla do llrjlližší hlidollr
llosti Splní jrjj 1011 rnl i
Bedříška Novotná Ihnton
N'h Ctřná irilaki r a draln' sr
stry Ihi s Id i roprávřt ar
o liasirli IMIIirll a !'' UVrdil rt V rv
rodíln' d-uliy 'y pak spanih"
střádá už vypnřítá žr hy ji-liu h--na
hýla v poliudlí Pulmu s rnl
a vr vsrm vláilni' přisiir fcuy si
váži a rtí ji ii li si ji hnil v úmy
slu o ni sr starat On jdr to prá-
rr yšr jr V pořádku il Zllopat í i lio
tak žr manží lka mni iiiriin I"
liřrlnř iinaováiia ttiia v hřmi
mužr vvpomori místo hy sainii ho
nila prasata Vrsrlr září ri ka
s ohřilrlil lili KvllO lliailžrla Tl il
sr doimi ollai a znovu v hlar
riVrll lliyšlrlikárli hni sr llálr
Tak Vr svrlil ilomovř řítí sr a-
hraným málo poznrnnsti vřnii
jr lidnii n kti-rými sr utíká Nr
dá jim nikdy slovo pomluvy na
svou paní iihv z toho vřtsína lidu
mřla radost Takový iiiii jrst
mrn" lidrin iníhiváii alr za to
nou přímo zhožňován Třtíin
drulirm jr tni ktrry žrní si- 1 1
zvyku když sr vširlmi znií )lr
toho taky jrho doinárnost vypadá
" Vdyť tamhlr ti to ilřlali takhlr
tak já to taky tak udřlám Co
říkáš stará!" "No jak i-Iho-h!"
Sl n rv sr opil No nír to in-lli !
Vdyf jiní sr taky opíjí S sta
rou si shádají I to ti i' drní! Co
pak druzi sr nrliádají' "Nu inás
pravdu 1'ojif a dámr si pusu
a lirříkrjmr to Vsirluii hy sr tni lil
smáli A rrliin-š li tak ti hulili
lotiljll v rtVItrlil pllpalr 11111
rád hy lirkoti alr ona jr marnivá
llospolářka yasr umí lirká Když
pak přrhrrr všn ky jrst taky n
konrr sr všrmi a lirvyhrill ádlioll
ďki Arh fa ir krásna a ho
spodářská! Tu si Vrmll Alr
hrda ! lina ani na 1 1 1 ó oknu nr
vzhlřdnr" 'dyrhá pak plářr
kvílí a naříká alr kniirřiir nktr
rý šťastnrjší sr narliomyt nr a to
jrho pnliš-ní ilostillir a jrst asr
kolir' vš inll Kolirřllř jrst Spo
kojní a uří sr znát staroinhidr-
llfrkV Život Jrst jrštř Inlioho
rozdílnřjší h mužů vr vsi-lijakýrli
lilfl!Írkos(i' !i Nřktríí sr spokojí
p ur když manží lka mu iluhřv
vaří a rrlmi domárnnst drží v ři-
slitr II jr sj jist Žr pilin luá ilust
I'llí Zllsr sr spokojí s iálrni jídrl
jni kily iirmiisí mít s:in starost
o ilolllárnost O til lirhrrr V Úhrr
žádný zájrin ať jrst Vsr tfrhtl
v huni noliauia jn když sr má
za ro napít O to puk musí man
žílka víre pracovat
Antonie Vítámvťisovii Omaha
Ni h V illollhr chvíli' si l llrí K V
mi zasr pohov fiřit Vskutku zdr
Hrmám mnoho látky ku psaní I'í
Kulíková píir ti zprvu kdrto já
hyrh zasr psala ii pláři anrh jak
sr řrklir o Slllíllr IloufálO Žr
VÍtr ro jr stulila líadrji trily O
ní ani nrai' ínat Vím žr mnohá
z vái frkne: "To osid ví rn ní
j" žr jr lirspoko jrná !" Avšak
kdyhyslr vcdhi mnohá z vás ro
jr to hýt v ni- kůži! Vitu " js ni
jž i htřla jít do Ihiv id City pe
sky Ale ' je tu lni" rodina Ku
cerova t iy tu ješté odlnžím Chci
vám tnly pMVČfh li Jirro O Uslllžťo
sti nékt rýi h pánů fih holníkú
Iioiilám že pí ( ipnipaiikov á in in
dá a pravdu kdv hy nikdo jíní
in h nu la tuti' smůlu díik hvsf
staly všrlijakr pndvoily avšak
luToziiiiiit ilraftii iiail tím jsrm
sr pozastav ila Moupalíkov V-jm-in
sr jn smála kdyA sr jí
ta smůla chytla povídám "llo
h-tiku vy se tu v třeli lařkoráili
iinisílť 1 1 í t chodit in h na nás
venkovany zdr poMicji t ruchu
lirsinřlr" Vím í" je vás holllř
ro to lirVÍtc tedy kdo jsi til lir-
ziiánií iirhrr h sclmii smciiky ní-
lil pcliíc TciT Zasr jsme potře
hovidi správku nhiiví Narovnám
ní tnly plný košík střrvíni a jdu
lllrihlt - n odpuštěním — - ševce
Přijdu tam a ona tma Ptám se
tedy je !i tam iihuvnirká dílna
"Ano" mlpovf iiinř paní "alr
tiiáiiie svátky 1 f i j f pozrjtří!"
A lni ži h' - - a jdu ilomii hru
liý di n ránu jsnn šla hlrtlat zasr
a komřnř jsrni našla pana Kluišr
Nevím jr I pan KliáA hratr můj
lilich iin hn rmřrlřlio otre eno
lirll lllllhř l!r musí prý lIlICM po
moci má luč prát Má toho Inor
tak to spraví zítra Toť aspoň
muž! Kolik jich frkni musí
clu pomoci Kolík? Mého ohy
řcjiu iiřro Indi jak mne má nř
Čílll ioiiiorÍ PnVřdřla jsrlll váni
trdy svou nniažskmi smůlu Na
shlrilaiion pOZilřji
Houby ne íardelemí
(Iřisti nálržitř a rozkrájej na
ilrohnn tolik lllih ro potřrhujrš
Ifopal kus másla a můžeš přidat
dvř lží''r tiihlllovřlio oleje řKdo
1 1 1 1 1 ji ohj rád niiiže dát jni má
slo) I )r j llo toho dř očist čin'
slirdrlr roctřrč mi drohlio t ro
clili 1'osi-kaué Zrlrlié petrilŽrlr
štiprr soli a pepře To když s
Zpčllí flají sr do toho houhy po
slčr sr k tolllll přidá šťáva Z jrd
noho ritronu a dusí sr to až to
docela mčknr pak houhy urov
nej na talíř a posyp je strouhanou
slllllžrlioil žrmličkoll
Smíňený salát
1'sekrj okurky rajská jahlíčka
rrrrl a jaldka lihy hylo každého
H půl koťlikll II Zclrllč pcpfe ci
hule ii řetkve ahy hyla malá ká
vová lžíce každého Vše dohře
promíchej sr salátovou omáčkou
iSalad drissiuj 1 a vlož vdy Iziri
na lístek salátu na každý talíř
Omáčka sr déli takto: {oiuíru j
dvé Vejce jeden koflík octil ká
vovou lžíci soli ždihrr papriky
půl koflíku rukru a čtvrt koflíku
rozehřátého másla )ej to na ka
mnu a míchej stále až zhoustne
pak lin ii vystydnout Jedi omá
čka mne hustá může sr rozfnlit
hilif smrtaiioii luh ilohrýni olivo
vím olejnu Též se může při
pravit z vařeních žloutku jež
dlužno dohře utřít s kouskem má
sla a pak přidat hořčice a m-ta
rukru ille ehiitř Té i siin-tana
sr muže pfiflat
Dr" F J Kálal
íi!kj itVkar rmihojiř
řnlfivím v Kirliirti lilifkti tinlo n
k"ip 2o — T-i nMjř it
i'h! hoiliny: H-l II il I fiiilriif
i! 2 lil i Inxl niilf
HivllP ism rti-sKi Ht Oitfiifi SV
sfi M lit nmirnniniiji sni v t5ati
Mrh nl ťntiiA
iisj ií'ilv Midé ihiliiV
Idvl
čtiTiáiky pvtul- a pak mi jn 'Indův s pini V fue n li"
sh lir kteří muž jest stát éo l'l inohiV U„' koupit Myslím ťtl
a ť ilíintiiíiií a kt rv i-st n in o Kmukv Tik % t iMon íiu k
V I eie jslkl
_J I
r j
sr ' l i
T v III
III
_ I II
r-s '
(mii lift % #lili'tlnr U( A iMMflMMllllUf Vv V ft lří'C Vlítli Ii-
w
kdy iHlrrti k nošeni — nUeVlre ji l jsou llejcil ntylo
i ' i! lili které ImII I lril VČ iillfoali lili ll -
ienl ilnleKo li jsl wl střevíci' jiinh" koupené za stej
ol irnn
Maver Honorbilt střevíce pro muie
i -i 'i ' i yli uli iisLi v lit iluliroil Iií1mi I I ln 1
llfll 1l ' " I I ' " '
vslIsvAlIvar tt l( I immi'vmI Joll dulite illíiny
l'Lu M rL kil' iiul„Kii ijrllviá lir iff tl 1h
l'l"'l' "-M-I - -
IiH MfiViT IhiiiorťiM Strrvirii li Unii iliTUiV ll
í'ft1 M liMto I li lii h Jmi le ( lu rto tl sth-Vif ln ]vt-
i IhmIiioH plejti' l"i M im i lloiiirlillt střevu icli
Aytt V irl(lř ) !! Val W
yc uvi iHtilinit inimsi nrnia n tm vivwp"
n i til írimo MM
„l eipf li nim ''il liiifl ym
l „ I t iilfl I II U IMk' "
ui r I IUii l't ¥fl W !
ll #1 I'' l"- V 'řllH ll' Míl Sf'ttl
si ri 'l" K"ly a Mo-
b l f#'% 11" I"'
P Mavrr Hfwil SHnr
Cl Mlluh WIH
i
lir I C COU-IN
l-IlklAi llltel
DOBROVOLNÁ VÝSTRAHA!
riIHASTK HH lék lihl Ln M sevyskllnjt Jak honhy i ktH wv na
mm liVíilmV ohláAu joii m mimvrh urnru 'm Jdou tuk ilalrko í ililáíojt
IŽIVK vpr a iliifjt si tituly klriA v naši rml Americe iits-xistujl Ahy
uIkIi V-li iinBirli krujumi Ceěliil nit nesprávnou rotu přlvnlll diívnjl jtm
♦ l-lrahu tiy se clirtiiiill iiemix iitr liistiiniů jako lv tito prhúU n
liipví-loiiiítíi li llilú J lool_ jné cjeii yludrj mysli sl kady knnln
NKZAlKŽl iih Jakou ncnioe trntte imvon uch zastaralou olrťiťte i
im v Iktch uřeiirů IřkHřů CillinH N V Mrdiral Instltulp kn H tvIiVi JI
vire lítt než ilruhl li UH sinic jl
Tito slavní IčkiiH kailou nrmix? novrui ni ti ziistnrHlon iMiné
M Unhf iřliil nrmocti je vitl imI oMiilnit opatfi iit a phlepsiinA
jsim iiMlyřeju jmhIí vuIohIii' léky liro V it kleré vyl''' lil tiniet! it tisíci
takovVrh pťipadú Jako jest Vás
ZDA KM A ! Ni líleH nu tom co Vám srhát pište ihwil v sví' malí ř
skř ři ( české" lnu li iwolní navštivte imS Iť-kaM kleni Vás prohléd
nou ťiplnd ' hiriim
ZuMíte ilrs t enitů v iiáinkAch a nlMlrJttn slavnou kulim "Vůilce kil
Zdraví" úplnĎ íilunnii Plita ilm s k Dr 8K llynilmau MiI)iriH'tor nř
The Collins N Y JVkili I Institute
140 W 3lh Slreel New York Čily
ťitnt hístlnr : DriinH tt 10 ráno ilo A ik jkiIi iIiiI V Nfdřll n svátky II
tsl 10 ilo I Tak- ftrrf a v 1'utck vtécr tsl "8 II
- - I
1 ~1 I iV I ll
OJ 1 T R 1 CTLY
1V ÍIOTTLED IN BOND
undorsupervision of tho US Governmcntby
SlASJOAflD DlSTlUING&DlSTRIBUTING QO -m
DiSTllURY Nol DlSTOrNtO
lir- 1 1 1 mr-
Dr F A Sedláček!
llálll IH'll klelí
i O
tl l-ifie
til d
V it
v mládí Ži ní hv i'o iťpe lospo Si-
lallhl a ťV ll HHlť ll V s kuli li t ik
stlo Vh hdil té i JVilšl
Ijliiijř'' U 1'ilK"!'!' plHl žlté
lih' se J in lA t e s" ni"- iil-i
a n i ii j -" v '% intti u ! !i
k-l
titv sí l!íli i' !' Jlki
tfutiU Itlli !''! i hV ihl
s m ií-ir lk soli Vhl j selil
tel ňí ot I I ! Iih i V ( j
i I ji 'i d 'i'HI[ íiil li' j
I
tHtt M H j
ťřtADiNA li " 1'tih Mřpi !
r 'l II l i Pf k'ti ♦
LI l i i- u I
T
lllKVf V li l "o i!'h Mir l
'f I ! k't''! t
U lkl b ati wMi t MMmna
V ť(íAťVSÍ I I t I t) e!l
V nrMSi 'i i ! -t it
t i 1 t s
iltÍ i I i
I i- n % h :' li'
k I ♦ ss í' fa i' "
: ! i ' í VH
i i íí
♦ Ml I
S i f I ( I i i
1
(JUl t#
í-i-- '-i !
'( a íl!-l i- ' "' A l i " i ' I ' lil
! ť ho sln i í Mn!t I " T" ' V sl t l! Ol dllMlll Vtk liil
lne si n! io liofll ililiťi '(! I '" l' li lt-i I" ' J-''l-
1 1 1 „ _i A ~ 1 I - i
U#o' T{hh- Vk h-l -hps4 H IMI ll- I k -4Í-1I r" rTTTerTTTTTIT'
p l f I ii lo l tl ll li 1 '!( V I-l' t
i
11 % i
I 1 ttiiíiiirt I - ř-ť Í '
Hs ti
(li 1 í lll (
Í l'f -t '
V I t I A t li: li nt!' f HÍ l
v v ií ii iPo I i ♦ i- ! - li i! i
ttt t jíl ( ni t I i n l ii l l 4
! 4 í ! I t i If ř ' '
ik t líii k-ÍM t- ííi IX
Ah ! i1 h ## I't ! "'!
!'i I i riik V - i f
' ' Kil'' vit í 1 t I ( ÍÍ
t- ( ' f ii ) I dl j -tH i
v - j i ' !- ii i pr-tH' '
i -tf it # -tl jt
f Frank Machí
i
k 1 t íi ttní
♦ t ti# Í-
i
tí-4 at p t mi i umí Uh j
t--l ♦ h k ' i ) 1 1 liií I k '4 tt ! ' "
(4 J i
i iM i 4 4 ' i
j h ď i ' I- (- i- ii i
M M-U l- Jk)f [ lí lí í ili '' '
kU-k !♦ iMfcl f ili -v l
# I t Itjil'1! fit ai I t4ní -!! t
h itÍí nlkNr -4tt s tMr
'I '♦ 4 iiijt -lki kl !- !
'"} í t 'i'' i -! t i' 'i
i Í ♦ Jí li - I # ř I Jtíií-v-
4 ' Hffli si vi:
-i I i n l # l
j i tki } t# il ítití t'(s ('
: SÍ: C (í í iií6- tt M# t
f - í- t !'- ?!!'l řil#-j " l- i
viitiio n IiouiU
"I J 'iS-li#
í i- I I :ibMk
' t I -i ! tKit f
--! # íil II ii
TÍ K i J'
V s sIL t t I t i##
' pt'% - Zííi
# ťli Oi t- I t 4 t t-
oni©
tnu isiitiwti (y)iiiv
S i It"
!lilV?ICll
ti tlkia l
tMit !
J
1 1
4 U0 -tÍ i ia tM ''
hlv a M"t iJr
i i 9 -I ! i! í-íi-ii'i
t } ti mii k~l lak -
5 i I í:í-í4- - í i 4 i íi i - I
!♦ o i i t H "
i"h-! i í ii-' i i i1- í-řli1 ik
I f i k s i i- tt ♦ j --"i-- 1
l'#14 V i fci{f iJ 4
t I I ' " ' K i " i i í '-t
1 ( -i f S I ! : 1 -í !j
John J Ostronlč
ii
zavádénf páry i plynu
Hll I UH lw
tt I ti Mt
jSEVERO-NEMECKY LLOYB
! 33altimora clo HJvOmarx
ii (j4 ař 4 f'l (r -" #'► 4 Mli
4 I N #-
i kanu MaiK KmIim ImnU Bf
Iatt Mwtf rKaili f-ft4ha#f 0i#il4l
II UJhU IUltlmr lirilmrn ml imhurtK
11 i ♦♦
m' ♦ ♦ # lli#
: tt§ -- - 4ii-k# =♦- M t ► '♦►
j ) t 4t r f#lí sH ll#:é
f p a itl ##l
I oi HI M ti IM K 4 11 - 1 liir fUHí M l
! AÍ řiSff H Ml ttrH Wf I'-"" IUÍia
i