Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 19, 1910, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK
PUBLISHING CO
ylava
POKROK zAfadu
ulítal t-jnláal
? Crrlt pro Halina okrra Neb 8ibujr
Ur a (larkaoa jiro ťolřai ukrv Neb
Wiin Kant i ro t4t Kanut v
r#r Hapiili la ro lit foa v Ht
Paul a Winnnoli Mina (ro ttát
Miaocautu a v TyoJall 8 I) ro atáty
Houth a North Dakutu
řfadplatna:
Pro Hoji-n maty llUO Pro Kanadu
II 50 Iht Vvtopy 1200 roéaé
Zailky petictul dcjtet pomoci pa
atairb poukáiwk (Monijř OHvri)
lirruolch poukáwk (Kipraaa Monejr
Orl-M) tankdvnlrb poukátok (Dank
Draft) anebo ? regíatrovasém dopit
Ozoawujota ii iv4 prVaUbovinl udij
U atarou 1 novou adrau
Dopity i kruko étcnáratva ochotní u
vtrojoliiiA Mual bjtl aluloa paant bt
Ara valu ekoho ojtné poikoditl a o
dlaoy plným jménem af jli mi b ti
V rlak-i utajenu anbo i dopíneia uva
fajněDO
Kdo žiji' prosté a ncjhlU pííro
dé teti víru ncjšfitHttiéjMm íhm-
kriii
KuiIh aUi vědění pňstobl bo
lest a ppTť iK-zťytno bychom -'
hnali za ním riejvěti touhou
Matiční fiadeiif Tu" jak v nát li
tU' liá Smí viak láskou k nmt
or vůbec v ná titu liiinjt t
Někdy člověk poznává jiodle
iiiiioKtví přátel fustéji však pro
člověka lépe má li těchto nejmé
ti-
spatná avoboiloinyhluoíit která
pro zvůlj několika jednotlivců do
vede: jiti ve 8vť nízkosti tak da
lťko z- z nitra člověka i srdce —
vymlátí Vrt' pane Pecho?
To " hrom a peklo" tak
řaMo z plných plic zpíváme a ne
pomyslíme e nikly při tom jak
dobře by bylo kdyby do ná jed
nou konečné ten hrom uhodil a
doMal nás do toho pekla bychom
tady přestali alespoň dále délati
— ostudu
Tenhle pan Stehlík z Racinc
Wi má přece jen pravdu a dělá
Velmi dohře UVcřejÚuje-li MlV jež
se mu tak ěasto zdávají o dluní
eích "Slavie" Má je list kadý
A věru sluiriého élovéka nanej
výš iiedňstojno dává-li si noviny
posílat čte je Z tlicll se poučuje
a za iié — neplatí
Dne 13 října byl tomu rok
kily pro pravdu a přesvědčení
svoje byl utracen Španělskou vlá
dou život Franeesea 1-Vrrera rVr
rcr tnl se jako předák moderního
hnutí obětí jtlHtiee opírajM m o
trámy zastadé tradice a kmiscr
Vtttismii Trámy ty joii vsak tiž
dnei apiiehřelé n proto se tak cíl
to na innoha místech borti by i
frnvk jejich lavinou šířilo e my
šíeiii té h kdož samí pod noui ža
li vinili
J%Ia řlovřkn jemu iim oo m
la Ih stejné jiti kolem stromu na
tiéiliž o?cřei c pře fi'M i a U
k " f si kolem řeky v ní jko
eudiiá ptíí li r I zardívá jitro
Ve vý-h ' rv íte í- h H kolem stá
je r mí kterýkoli Sto ínot dd
' ' ku nfád t ?l Uktílého
(í'ki rychle ] kil í é'-'
kiOc i -"t V"ho Vlrí líí 4 podo
bá kortťi řky jejíl Vibi dáv-
lei p V s h 4 m il U
né vlasti naši Kniha která vy
U nákladem olcéiiost j I ť
l aife and i ompany V Itostonu
ině by se pro avou eenti n vý
znám stati majetkem každé jen
trochu tivédomélé česko amerii ké
rodiny a pokladniei véru váenu
vlášté zde roetié mládeže která
ne z knihy čeké ale i díla a prá
e Amerikána iiaučda by se stej
ftetnu obdiui stejnému nadšení a
tejné áee pro éi skoll zemí a ée
5ý I'd jihu déjiny H j„ rj
tomný kulturní rozmach a politi
eky tiam jaké as eítd autor
sám když kladl kapitolu vedle
kapitoly poal řňd-k za řádkem a
sfavťl písmenku 7rt pisiielikoll
l iší to z knihy na každém místč
t po přečtení iNlIožíte ku ho by
ste po ni novu náhli a či "-pitli z
ni pro ebc nové h nové osčži-nl
v podivu eo inatcrialu 1 iklad
ným studiem a hlubokou uprav
ibivostí práe jo do ní !no
I'oi hyfill jeme e V Hllierieké lite
ratuře je úplnčjšího a cci m jšiho
díla jež by i při své kusnsti ji
nak tomu ani při eclkou-m pře
hledu býtl iieniAže — podávalo
lepši a pravdivéjšf nástin ď'jiii
našich niiší kultury umíní naše
ho a naší politiky Ku la již
prof Monroe věnoval svému "nej
staršímu a nejváenéjšimu české
um příteli" universitnímu prf
aorovi iir ] rantisku radovi a
kterou napsal za laskavého při
spění Tomáše ("apka a paní '!ary
ostrovské Winlowové rozvržena
je na 21 kajiifol ze kterých prv-
lil oliira Se Zc?iléÍsioll Inhiliotl H
vůbec místopisem ("ech Dalšbh
pět kapitol podává stručný pře
hled ceskwh dějin od počátku až
po vládu císaře Františka Josefa
a si-e z přísně objektivního Mano
viska kterého si u této knihy vá
žíme nejvíce Ostatek knihy vé
nován skoro úplné jxuuěrum ny
tiéjšíni a z toho máme radost nej
vi tsi yeiťujenie z toho nejlépe
snahu váženého autora důklad
né osvětlili všii-hlio to čím by se
teprve poznalo kdo vlastně "
ši jsou a vyhladiti utkvělý zdejší
názor o ("eších jako o národu in
feriorníiu Přec házeje od doby
moderní české rcmmariee k casími
pozdějším obšírně zmtúuje ne o
českém lidu a na základě hluboké
ho studia a správného pochopení
roi [isnjc se o jeho národopisném
roči nční o poměru jeho k církvi
neobyčejné vyspělé lásce k umění
zvláště hudebnímu — o jeho
intHíiiícnei obchodní a průmyslo
vé pidnikavosti a občatisko polit i-
kveh zřienieh Zvláště dlouhou
kapitolou astav ují- se u českého
ŽivoUl spolkového jehož tipilll cí
tí a vidí — - správné — v Sokol
st v ii našem při pojednání o v zdé-
lan-istní stránce lidu našeho delší
stať věnuje biím Amosů Komen
skému školství mab" poornost i
která ti nás věnuje dosud vzdé
láni iuišu-Ii žen a dívek ve kte
rýchžto oddílech jeví Se j jeho Ie
st ranný a pooruhoIný k r j i-í -sioiH
a přiháf ku skvělé kapi
tole o českém jayku a české i de
fatiiře předváléj t této nejvý
znié}ějš zjevy všech směrů až na
f:Vl!cvi i o lltilt o
má protivníka v poli proti sobě
dosti Milného v osobě nynějšího
konuresníka li M Ilitcheocka
redaktoru a majitele Worbl lle
raldu Oba kandidáti jsou silni
Pan llitcheock má za m-boii nic
trop lit ní denník lehu rekord
o kotiiřrcsníka není věhlasný po
něvtdž náleží ku straně kteráž je
tčiiiěí neustále v minoritě jejíž
ásiťy se mění pří každé volbě
1'an llitcheock je našim osobním
přítelem n odporuěovati jej za
senátora neniůžeme z příčin shora
udaných — Na druhé straně je
muž ryzího i haraktern muž jenž
se dopracoval z učitele až na kom
iřTesníka a svoji cm-rud poctivostí
a sehopiiíistí ěinl nároky na sená
tora spolkového ze státu cbra
ska Phii Itiirkett je těž naším pří-
telen a en je více náleží kil sfril-
ně která řídila osudy amerického
národa přen pi roku zdárně a k
prospěchu všeho lidu líekord se
nátura lturketta je našim ětená
říím dosti znám ze zjiráv které
jsme po doliti jeho úřadování při
naseli Oii nám je proifressivním
republikánem a veškerá jeho sna
ha je prospět i státu našemu Mý-
vajy president Spoj Států T
IIíMisevelt při své poslední llávště
ve v Omaze Ke o něm vyjádřil ve
lle pochvalné Pravil že m-ní
tor Purkctt byl jedním z tiejodda
néjšíh kteří jemu omáhaIi vše
možné prfurressivní opravy v otáz
káeh omezení trustů a konservace
vládní- h jMizemků v kongresu pro-
saditi a že je miiein na něhož se
mohl vždycky spolchnouti Proč
tedy nedosaditi do úřadu tak dů
ležitého zpět dobrého služebníka?
Za vlády Rooseveltovy bvlo umo
ho vykonáno avšak m byl hv
Roosevelt docílil tuho kdyby ne
bylo pomni-i upřímných pracovní
ku jetintm z nu ti f ví h-nator
liurkett Strana republikánská
zahrnuje v sobě muže činu a ie
stranou pokrokovou která je mne
fia skutečných oprav Na druhé
straně vilíme sjec mnohé platfor
my avšak žádné činy Dostane-li
se proto k veslu vládnímu jxitrvá
ti něho fiotize jednu lhůtu Každý
dobře v co demokratická strana
vykonala a presidenta Clevelan
da a co li vytrpěl Divíme se
dnes že posud jsou farmáři již
hoblují straně demokratické a že
tak činí dělný lid Tím by dnes
bylo naše Soustátí bez ochrany n
bez skutečných oprav?
„iif"tf ly #- aU'c) tilt}
iié (Nj-íthif avVm Vc!ýií utřn-idiu
K l # bjř ii tu ftí-m ví '8 j(
MÍ -'f-i fihéf l I t
Huy alUd-!! knÍ4 I tmHm
h-ithřhtt m-iffulé pti4 i4rHfwi tr
f I l---řw ! lny twti
tí t-'# i n-l
fc-i i dl i i#tt' 6érf(-t 4
s oív li
liiclf" pečlivé piié VČmiVitíV jsol
e -'skému malícstvi sjfví r-
' blťdťlfe hudlo iároohos(
diitví rolnictví obchodu a pru
lovshi a závěr v l íště věnuje Pra
l e atafé Pfílře hntorické a
l' '" b tl í jkoJI i J-I!M Jř-
noitnýiii nm-h jimk % iokaj-H
ičtnn ivláš'é Kióvým V
íf lánilm Pt4řt „kv i a '[ J i
"i f '!) í i ( K „ při
břiott lhmml-íw II i Kitn
i !! p4fd?o (e $'dřrlů
tmihoř
ZA TBANCESCEM FESREREM
(Ku ilhi 11 Mina
Vitnntí v li v jsi v Iv j n veslv
velké iliie lrítolil hs Imifi
velitti-li )inšlH k ynliuM
jiik otHjk v-ly T iťi řálmly !y
Iltil wli m mtovii1 kde klesly
hned vdouvHjl jiikn (iiiliuri
nud liimí vídV ve xlutiii e vinoii
Tvíi i kvě! o-lku l''it nijii
he ' h ř
liat pokládal již 'lúletého iicŽciih
tého muže za starého mládence
V Německu byla hranice staro
inlá lciHMt vl posunuta o mnoho
výše nebo!" teprve te jemuž by
lo V l t : měsíce a :i dni stával
se právně starým mládencem Ta
ké oni považovali staroiiiládeiie
'tví za néeo nepřístojného opovr
žení hodného a něco co muselo
hýti trestáno neli na tomto tedy
na onoui avété Lidová obraznost
dovedla vymýšleli velmi zajímavé
tresty pro né Tak v jistém kraji
říkalo se že staří mládenci musí
"žáby honiti do lenisilcina"
lillde škádlili je že milsf "oškni
hovati věž kostelní" na př svn
tošlěpátiskou ve Vídni nebo ti
kdo' měli vousy že "bradami bu
dou zametali věže" Ve slezsku
ncvykali starým inládeiieňin pro
klIZIljíee tuto Čest je želiatýlll
t naši v i echách na vii h sta
rého mládence považuji jaksi za
"levého" na venku vůloe výsky
lovaly se takové tiřípalv zřídka
kdy Hospodářské poměry samy
ovsem kategoricky veu-lv nbv
každý hospodář měl svojí hospo
dýni avšak nehledě k příkazům
hospodářství svobodný- muž na
venku ve věku kdy jiní jsou již
ženatí jest bytostí poněkud po
chybné pověsti
Tato podezřívavá a snižují
nálada k starým mládencům jesl
účinkem pradávných t rádie i
zvyku V starších dobách v pri
mil iv nich začátcích států záleže
lo každému na tom aby zaloi
roilmu a im"! syna a v ně-m pod
poru a záštitu jmenovité v stáří
bn člověku jakousi Společensko!)
ii -
Kiaimui mizenému nvio nemožno
asi této přirozené životní podmiň
ce vyhovět i ZiiHtal-li někdo v
pradávných dobách starým udá
deticcm jisté nebyl jím dobrovol
né nýbrž z přinuceni přinuceni
to mělo vždy jakýsi Miol-ěenskv
nečestný' nebo nepěkný důvod V
přirozených i( jeilnoduehých immI
míiikáeh životních bvl stav vo-
hodný" prosté něčím nepřirozeným
a odtud i nenáviděným u opo
v rliov anviri
Nyní ovsem jest jinak Sta-
nniiládeliect V jest V městech zje-
vcin velmi hojným a nikterak o-
po v chovaným Chvstá-lí m tu n
tnm státní správa uložili nu ní
daň jest to jen důkazem že po-
vnžuje stav ten za "výnosnější"
ii' ž ženě-ní
Na prodeji lacliiví a lirudnO poemky M prodeji
Ktd přičinlivý lovk který vládne ncknlika ty dullnry iňř# po
(H řwrtimht Zde piwtavlt tavby lacino v lite inAM fannatit a p
piilnt práci mfíMe Jit t nu vidí lek vydělat i na ditky n tak mM řl
fivnli ďmiiiv na lrs léta a vywaiutí ve dílky dri(l iimioipolii lUi
vťm vIhIiiíiti 6m-iii nu) uchmi a mu jitelern iinní farmy rn pár rnkfl
1'iicmky leíl ncďilrko ikrenllo mít Plollips v " Nnv# Pra" cetko
slovanské l iindr kde rty nt íijit mmdii krajunfi Illedl tkvíl liiidmiciiintl
♦tli- lény a pepia krnjinr mili-mi rdnnim fkn a pr-ijil-Fka po na
ši li inrotnidrh Isplstné V pádu kmip U i mi tm řetio tiém aem Iltf
I'i4ic bncl na: JOHN BCHAUER rAiltř )l -T
# tenko Anifrli k rormnkof a Pftjřovui flpoltřnotl
ruuAApn pRtrE ro wihtonhiw
4j NejlcpŠfia místem k nakupovánf atnvt ludlio dKvl jet J]h
i a rmuť
Prnvd i ji tlit ri "fjihi i inak
liÁ 'fi I O 1 Mk l't4lH ÍHt
adl v )) N -jiit i ríílíi
díla "i %
'lw IOI1KÍ j
lul !li' řt i U!
t r d m l 1 ii i i
J
H
Příležitost pro 500 mužů h
práci na vlastních domovech
STAftí MLÁDENCI
ht
Im
'
k ísst
! f#th-% J4I Í j t $: -a a
4ť !' ! t Ijcít
T''!i'iv u 1 tii
' I" i hi((- :í' tu „íf4i
k-"u vi-- atrtin'- j t- e j o
d-i( -f sd'i--die'' t Jrtf k )sív#
ÍMj Kht4 js j4l- 14 i„Í
vliiítki fíciujiř lult# f ii
iih íb' p-i u 14 1 ji tj j 1
♦ í"'b(t j #tf i-tfií-tř 4 j(
itr ťuíiaj u fojpilH
r r'i4nif ! } 4 u t
ti -- jí i I Jj
# - I fw 1 4 1 1
jr-f -íí' íík¥
j bii jé4 m
Stul
fUnl
! 11 I 1 !
trtr i 1 i -i li
bi!- -l ?0 řV
if! př- 1)
1'mýliil ktM i
to!td
priv
( ti j ctitV S
í
WUconiiDétí obchodníci ii
přejí by ie farmáři usadí
li v blízkosti Ashland
WU a řvýííli plodiny ku
ipotfebé ve mésté
(Vlií fadii proiníiientních ob-
rliodníkft v Anhland Win rozhod
1 1 e na tom že by ion mohlo hýti
přivedeno vice furiuerň kt'h' by
se tlMldilí lícdídckíl tliéitíl H éilií
jim podiv uhodné nabídky
Ibvoké a v di líiné krajiny e
vcriiího Vif-ot!tihii joii 'noy já
ku podu uhiliíé úri-dné a miíolio
firináf A klří te lli tdi v I Vti In
novot u ioic n pMltlJ iseiiouř-
1 ' '"""'I "!" 'tou úrodu btnihhor n drobné
' " " boohH wvoc 'U „i mlékař
1 U výrobky 11 fjc doiAvnjí r-
i lké ceny M n-ní líiu ani pluti
vh '-'b ř4rmiřft klri l7 byli f„ vy
Uk ' """' Ji-Ml vše ku plřbl hortdkíl
M! l í nttjU iUuh % tuvírríU tof ar)i
'lí jiw UM % ' " arvrrni Ki t drd
i„!T f 'iiřo4fkýf vilU iiU e 11
v'iMi ii l h vUém nr iti li AthUnl Klit
} mtlMu jWioiniu vyhSi pfii„ i4ttíky
j NíimMi Iíí o y I fi d HBVrnd ÍÍmIv a
S„J ty (--? - fiui tn jtlHtoVÍrck4 flfbt4
Mii ii tU jrrVji# inHUMnkfllé -ft
4' h I t k I ii m -lh t JL i „ 4 la
česká dřevařská ohrada
Chicago Lumber Co s
na 14 a Marey ut„ Omaha Nib
Ceštl prodnrači Vúa vidy ochotné n vzorně oUbmlí
4IUř K
r5
1 IX - „II LL-J_II II
impontr TwiRQORcnogniK pivím a IIRiry
řřoaiul plo "f dli"i p chonho(no poovaru
NKliHAHvKť (xTlfCK Ul il iKtSXKKA
Importo entho plzeňkCho piva MťoMaVčho pivovaru v Plzni
v Cochach
Malťhov-ftktho Hcbrau v púlNudevh anebo v audech o 10 ttivtcvlt
malých lahvi
TKIKFOW- 'MI'-h'" 2W7-69 leaveaworth mi Omaha
1 1 Automat A l7 JOa m iimiiLihki
!
Fred Brodegaard & Co
Spolehlivý závod
j hodinářsky a Jntnfcky J
!
l' Kll!l NV)
115 Soutb 16th Street 'tt
TKIKI IlNV: lícil „w -mu
Omaha Nctr
Antolillt ie A'oilt
i tarl a ajlt) mmii jro rhitrku jrm
ED MAURERA
UITU!KtNT A
1IONTIM V
f řlle !IHI ťanam ulice
í Trarl Importovaná ptira Da „ fLZENHKÉ i M Aifanakého Ito-
l rarn f' ["rul fVrharh Hrhfun M i i Hn o0 Aibior-
tiuan r vtornftm# rut rinki '-holou riur
£' KaTirna pro dámy oalAai a nt ir h oodlmta 401
- -) Mi-l-i t--- --- I - -l I i
i
Motz Bro's BrewinT Co
TSX-JCJTCXT I50VX
j lal)Viaw i! rrlfííi wíu
V XI
ssasxsancsiiKuiiNBX]
I
j Piana na mírné splátky !
1
Jou to piana řaruíená Écgtatřlcet let v obchodu 1 pu
iny je rekord
A HOSPE CO OhiíiIih cbr
"5
Doporučujeme
IIOSPEOVA
8
PIANA
1
i
Uv 101111 t
i0'r'i"ii prui
rk ptf ! !!
V ir I !
ijtiřV 4 c r i
oři b i-f !
'-Mil
t!i--HÍ tti I 11 mí
r
tiipi-4 iiíii1
(níě v Mt-ui- h hth M f1(ttj vidřiitlíítM donští j dra
! rpat U-l ' él
Jwu ihotovir Walnut Oak antb nuhagonu Iékn4 d
ťk na kaidém
Mirn4 méilřnl splátky intbo 1 hotové
Ob#huM pln a vaihanjr vtlmi Uino Dpui ( o k
Ulf a řtntiik i f
A HOSPE CO
DouiiliiH Hicu OMAHA NKI1
II0STIÍ1EC
1
teta! t fiftita AWI4t1t 1 raU
" Jltp í J# ji t# d4i pil
i k m% ia ♦'"!
J 11 í 1 t 11 t I - fc -£ S
' ' - ' - ! ' ' f O l - '
j "f iíí:
1 r 1
tiiíti tt i4! ' %
i %Mi í V
4 - li '' H 4t
4 1 1 lfltt
iav k TM říju
isltí ís I f ifíít
'f "' i ú ' i i 1
at h
ťé knuta h d IvhI-wni i
ť
b4
l- i ř t - I UImi ' ií =
k:a přv--4 pr iitii dli
M ) I pii - k- i-iUÍ4 u
m fcy '' n4lth t#Mii
tftatfi p-ltli t Ít4
kř 1 lUtti 14 { y
íi t 4 l lt k h ii
# k í krd i tilk t I ""t
tabt{ dd#h lívhl tUitbihu
l oik ti a lkltll
řil4lit íiř'il % rit Jt akra:
kal il Aruh i lb d ! '
Mi to f p iU trky i— Um Uf MMt4
ika t-lv j dMtt ♦htjfali íkl ♦ I 1 } 4
kuattia fi
ftrt4řotW t-44 M AM l#
-bl d!j Mif iblj íli I l
i- 4 l AfUl VV: 4 i
iíit 14 itlr ! 1 fa íffíi
I A
Jos L Podrnos
K0VA' b kki4k4
VIK
(ll---4Vt
t II +tiai tHa &wia n#%