Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 19, 1910, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (
1(1
f
1
Z giJIXCY 111 9 října 1910
— ťtúiá rcdakco I 'o kroku Zápu
ilu: VriiUuv! Venkov I Juk jcat
krániiý a avláátó pro člověku kto-
rý otrávil új etlý život ve niú
atecli Juk no mi ulehčí mohu li
někdy ai vyjiti du přírody a za
inútjati új rak túai krásami
n v{- iIift' naplnit zdravým vzdu
chem 1'IÍ' které jiou otravová
ny mťitUkýiii praidicm kouřem a
jiným — Váá "Čoako-Ainerieký
Venkov" jefct velmi kráaný a po
učný pro ty kteří n zabývají po
liiřeiiím n rád hyeh jej odporučil
lilo in iiiám komu ďcin de zuně
s'im od fiVh dob eo pnu John
Meek píeHÍdlil do St Lotim
ilo Zawlali jnle min tři iUn (e-ako-Aiiicncktho
Venkovu a pro
sím l st iiiné zaalali úect S ra
dontí jej upravím To víte člo
věk i 1 'r ii ti y domu a nyní má ác
desátku na zádech J 17 roku
iicami st nával He ničím jiným než
kanóny puskami pf a h ni a ku
lenii Toimii by ai rolničení už ne
klu Vir eo pěstuji jest celer
petrel a pór Moje manželku so
o to Mnrú a na pnlíui tuto zele
ninu Miií takc tedy mánie vždy
dohrou jMiu'vkii M'l jmou vždy
dohry v fclfdi-k poněvadž s kaž-doroiii-
diji' lnám aemena a míně
né hříbky od ehviiliié známé fir
my L A I rá rii"k v z é óll —
1'-' Sir Mihvitnlce Wis Kdo hy
ii přál iniie m požádat u nenám
a eeiiiiík Přiloženy "Money Or
der" na ohnos jednoho sta ecntii
ntéte r íni připsat I' M A
Jmou olti"ratfiiii puk roku Zápa
du od ftiku 1 x I a měl jsnii v ú
iny h! ii f Vámi také 10V0 udělit
Ale ta americká národní choroha
"revma" to vždy překazila a já
řídé ho heslem: "Jen v zdravém
těle zdravý duch" jsem uznal za
dolně — mléet S přátelským po
zdraveni Váí P Fortier
' WAlloo Nehr 11 října '10
— V Ici téná redakcí-: Prosím
rníte následující řádky ve svém
ctěném éaKopisii puk roku Západu
uveřejnili V neděli dne L'ó září
prováděl jislý známý tajný prohí
biélli iiritátir před zdejším obe
censtvem hvč utrhaéné útoky pro
ti iluminovanému kandidátu pro
úřad tfMVeriiérii Ncbrusky Mr
1'dilinanov i Jest prý to ožrala a
i"il)cc neschopný muž pro týž ú
řnd Takuvým způsobeni tentýž
muž který při kiúdé příiežitoKti
v é!sniisei h i nu jiných místech
za ďJirélio přítele a rádce víc-
dl iiélni lidu se vyhlašuje dává
veškerému voličstvu celé NYhra
isky H vťilee městu Omaze na nro-
ZUlliéliiiU js Hit" sieitii zaslepe
Ilí li liein ěiliOlléii jelikož lych"iti
jinak nd'v!i iioiuitiov ali orn!u za
jřiivcrnéra -lest to hmíá urážka
II ] li" állí eškerého oiéstll
iiHseho slátu a dré a Irestuhodné
pnéiiiiáiií 'd takového čl('kn tvr
dit i iiéen podo)iiého o éemŽ nemá
liejfiii lišíiio dúkliM 'diéstvo mě
ti Onwitty musí lěpe niti pana
hiihtmatia jilHtk hy lo t ví po lvn
trndi '-n ni iiuiyura téhož
místa A ta okolnost nám pusta
cl liiiiik j st mr ih!iiui
ihcio iin i i ii lil r íltii inuž
Avš-ik oo oltti'ké kreiltuic e
licjeJiii to jiik h karkteru
iiii Mh toďn i in rn Mu
i it fle (ho 1 tiHt í ! ni f
Mi! ! -! i I t Pt
Hi t llt-l i?:iíi! tis lilt
i
biti ! II tle jebuiíiHtl ! Ií'l I li
lt lul #i}iM I II lo-ovi Vjfc-tř il-l U liif )it tu #- 1 - f = „ „
V' sIVKi MdrtO I řb i l-ííjsíf ! i í!( i l j lil 0-'MÍ 'ťí-elt V '
r- or tis i 1 n bJ -Li li'k4 k-r- prv letn ! u hímIi Y
I't l it lo?t ' s Otílfél ' 14 '! I-V fMÍIi4l4yí ' I1' d ' - 'Í
'(í y 1 t -t ( ro íi i) "lib(k J- t--t %' lit h -'kl-ís# 1- U t I ' ' ' ' --sl d"- ' ! ' ' j 0
t' i „- lok Pí -l-it í j !!# iiti V i i tit fi-i oi #rfki-lt- !'' - V
lim 'f t il-Uio'1 } l t -I U ! í bi jj -ttj l l''d d ! t ! ' 1 í ! i
!t !t b Kjni !{! i Mi-! m !' " b i í ř- t p i ! j f
lf4- t o- o -i 1 - fe" i -! i m I n ! i--! b-íi il t-fí i! ř 1 -" ' j íi m i y V
(!- i' h! i 4 (i' - I '- 4 -lup"'! ' ♦iiÍJ = -i a''w3
i ióot I - i v t t i i s i i 1 1 i i ti 'o ' ' A
i l - i í í ' % f 1 a H ' i : i i s J í % i jí !s % ' f ' 'í' -1 t ' š i í ' " : J
! I K ' U - 4 - t i -- }(' k — t: if '- ♦('( - ' } fS
tt ~- íl S i ' - i ! i f 4 i 5 M ? í - i
f f : ' 1 1 } t il f (v ' j h 5 -' i ' í i ' i i ' ' i "= ' i' " ' ' } "1
i i I ' i í - -t Í- Í- - ! i : -k- - í v! ] : i -'' t p ' ' -1 - ' '
i i- + -] : i r- srM V i i -i i-'-: : JaC
ji ' ♦ - -: 1 -: - ' - i ' I ' s' " 1 - ' :!'"ř 5 i
lí : ' I ' i i I i- i t - -- = - ' ' ' ' ' ' :
' ! ' - i S i j i : i U ) ! i í V- 'j ' í ' ' ' ' " ' ' 1 ' ] V
S U: j i 4 i - i S r + I-- ' ' í í' i I i- ' í i '0
l " ) i - - -1 - 1 ' - i i " ' ? ' ' ! ' ' ' 1 : t
: 4 i t i r- í -i v -: i " " :' ' ' ' 1 - 1 " : %
l - i V : „ i t ' ( í - l t i" í i i !! f
pár ("echu Jdou to pan Hynek
Jedlička čcNký oloiMiik a pnu Jo
seph Nedhálek éehký nedlář Čc
ii lu pořád přihývují a já zde
kupuji umetánu a daří Ne mi do
sti dohře Farmáři zde mají hod-
mé dohytka tak prodávají dosti
Hinetinv a dohrou Taky jsem m
asi mil v I-oup City když jsem
jel do Sartfeiit a sice u p lfcir
tiíňka nu jehož první jméno jsem
zapomněl V Junt ní tam Kcdlániký
ú viol a lihiije si jak se mu daří
Má stále dohry olo hod a peněz
též dost Taky jsem hyl v Hur
ttell n nice V neděli dne 2 září II
pana Antonu Šindeláře Halo ne
vsak odpoledne do deště a tak
jsem lam musel zůstat do rána
iSawIi jsme se dohře a ráno jmno
jeli dnmú Když jsme přijeli tak
jem hyl ospalý a zdálo se mí že
mám Kamé kohouty místo slepie
poněvadž jsem moe dohře na oci
iievídcl Iriihého dne jsem zai
viděl že mám sauié slepice a žád
né kohouty S kra janským po
zdravem na víechny čtenáře toho
to listu Prank Vokoun
7 Ni: V YoHKť N Y — Pro
střediiietvím p Jana Patáka z '
t ííerinaiiia ave v Jersey 'ity
N Iyl nám zaslán tento dopis
který předkládáno" všem svým
ct-nářfiiu h připomenutím hy 8
ním naložili jak uznají za nejjep
ií liopis zni: Krajané pomoz
te! V poslední doliě hyl v Jersey
City N' 1 odsouzen krajan Josef
Kyselku soiideem lilairem do těž
kéliu žaláře na dohu 'M let na zá
kladě výroku poroty která jej lí
znula vinným ze zločinu vraždy
dlllllého stllpllé Podle přesvěd
čení celných krajanu i cizonárod
nich svědku soudního přelíčení
hyl krajan Kyselka odsouen ne
vinné k strašlivému trestu který
vlastně je doživotním žalářem a
znamená hrůznou smrt v ponu
rých zdech žalářních Svědectví
bylo tak neúplné a nepřímé že u
znání viny nehylo Hprnvedlivé
Stalo e V procesu podle právnič
kýcli znali u několik technických
chylí a krajan nás má právo na
nový procPH který mu nemůže být
odepřen když se věei ujme dobrá
právnická firma Obratní právní
ci byli již získáni a je třeba jen
vykonali sbírku dostatečného ob
nosu na hražeiií nutných výloh
Každý obnos se přijme a nebude
jistě nikoho kdo by nepřispěl se
he tneniím obnosem zvláště když
v„yslí c v ! rozn oi situaci e'fa t
něh krajana Má ve staré vlasti
ženu a nezaopatřeného syna Jak
hrozně musí být jemu a jeho rodí
dé! Ne jlcpiím důkazem nevinny
krajana Kyselky je ten případ
mohl doeebi dobře uprchnout!
kdyby si byl vědom své viny ab
neučinil tak nýbrž dobrovolné ne
vrátil do hotelu kde sklepník
(ílaser sklesl ranou z revolveru
ktelnll si Joul Způsobil šálil ticbo
se stalo všecko lláhodoU PoillOZ-
fuc tedy všíi kni a vykonáme lidu
milný šleihifiiě krajanský čin! V
l' tě J Nepivoda předseda A
Iífé tajemník I' Zeiiiiin místo
předseda J Novotný pokladník
a J Píiták jednatel
Z filiCiiOKV S I - Ctěná
reikce - Opéttlé ta lieoďosrd
III ruku osildil Zlsi ! ďi rd e
bol tleol ránu Ti lltok rátc lo
e i e a sMiii vé perutě na I r--l II
Iiv oi kioleu pana Vá- lna Haf
lu I krt ii'l !l % otiít její íj
Jstlnii d 10 lsfktl S!-li
ijlis tkl 'o i i ' sí 'j Iv lny
jj tk 4 t i! : fitíHil kl N A
rt„lu'f ( Lvi k ni Hm' i II "
i 1
dřívějších dopisů sděluji žo jak
naši město pokračuji na rozlohu
tak pokračuje i na výiku budov
Co Zi[e byl postaven nový St Puul
hotel tuk novinářská společnost
od St Paul líspatcli a Pioneers
Pretn (jedna sMiIcčnost) zvýšila
svoji budovu Pioneer Press lluild
ínií o šest poschodí Dříve čítala
jeli 0 pOSehodí a tfr jest 15 pO-
schodí vysoká Tak naše město
předčilo město Mililleii polin lili V
šku budov Jak jsem ne dříve
zmínil naše město má 12 parků
Největšl park jest Phaleii park
jenž měří liió akrů pozemku Po
něm přijde Como park jenž měří
P2Ó akrů '!2'l jMizcinku a 102 akry
vody Jest to iiejkrásnější park
na celém severozápadu Kočně
prý do toho parku přijdou 2000
0N) idí na poilívanoii Iále při
jde jm něm Indián Mound park
jenž měří 1'ió akrů pozemku Ten
to park leí u samé řeky tak že
jest krásný pohled na řeku Missi
ssippi Kára tam jede Korido a
Maria líále jest zde v městě na
ostrovu v řeci zařízena veřejná
koupelna Ostrov se nazývá llar
riet Island Jest to koupelnu pro
obojí pohlaví mladé i staré a loň
ského roku se koupalo dohromady
'„''"'O osolí Koupelny zařídil
dr Jiistus )'hare před desíti ro
ky Ostrov jest 2717 stop dlouhý
Abych nepsal pouze o našem mě
stě tak se musSm zmínit též o Min
neapolis Město Miiuieapolii má
dle tošnilio sčítání přes :iM)(NI0
obyvatel Jest dosti krásně Ci
zince když přijede ďi tohoto mě
sta upoutají ohromné mlýny jež
mají hýli riejvětšími na světě
Mlynářská společnost zaměstnává
"' lidi ve mlýnech Loňského
roku mlynářská společnost dosta
la do svých mlýnů do trhu 131
iiooooo bušlú obilí Dále jest tam
krásná budova soudního dvoru
jež stála JOIHtfMM) (Coiirt House
and City Halli tak že se počítá
za nejkrásnéjší okresní budovu ve
Spoj Státech Věž jest PX) stoj)
vysoká nad ulicí Dále zasluhuje
pozornost státní universita v Min
neapolis Celkem jest tam na 11
škol a ročně tam přijde do učení
na óihki studentů ( Pokrač)
V PuVlík
Z kruhu C S I) V J
Z MINNEAPOLIS MINN -
Ctěné vydavatelstvo ortfáiiti: —
Pyl jsem velice jm těšen kdy jsem
četl protokol z minulé schůze na
ší Hlav Jednoty v našem milém
Drbánu in b jsem byl toho náhle
dli Že usnesení aby náš příští
sjezd byl odbýván roku PM1 na
inisté až roku UM 2 jak v posici
ním sjezdu bylo ustanoveno bylo
to nejsprá vnější co naši ctění bra
tři vi lkoůřediiíci doposud pro pro
spěch naší milé Jednoty vykoná
li A lituji toho Velice že státní
komisař uznal že se tak stát n"
nůe Před krátkým časem éetli
jsiím právu státního komisaře co
vše vynašel v knihách Jednoty na
ší a j i loiiol členové naši milé
Jednoty uč káv ali že ln u i í Vel
koúřednlei Ve své poslední sehÚl
0 tmo po jednají ( pIl iený m čí
slům sjeli Jak áicttolf IV mu
sejí pliji? do pořádku t-c pr'
1 i d l posbdlil lole lo poVÍdá
ťon in j' iioiii podut j k a že
h khii I r i ' i i ói t ií i míli n-i
spéi I a 1' '( seliůl li-olH 1 l o
i( Nespíš e byli toho láhle ll
it- na juim-i ndstí- j jl U -i i'
liitsl bud- i žlé ls II' žil
!-! i i hPI d l' "it
)ej l #p Ml l4 i-i t s
ce vyplaceny byly Takto by ka
ždý úřudník měl avoji povinnost
a svoji zodMědnost al nc jako
teif kde samé nedorozuměni pa
nuje Nechalo by nt psát ještě
mnoho avšak bylo by to marně
tich jak vídíme naši) naději musí
být na příští ujezd Ahs všechna
podřízená čísla měla by vo schů
zích o lom jednat jaké poměry
u nás jsou a jak budu třeba jed
nat uby Hlav Jednota stála na
slupni takovém aby každý člen
mohl být hrdým nad tím co v pří
tomnosti často jeví se pravým o
pukem pro samé nedorozumění
když svorné jednání je nemožným
'čekáváni že bratři a sestry vez
mou v úvahu budoucnost a budou
pracovat i v tom směru aby se na
še nynější postavení neopakovalo
Znamenám se s bratrským pozdra
vem A Kubíček
Z MINNEAPOLIS MINN —
Spolek Josef Kajetán Tyl é 23
S)PJ v řádné schůzi ze dne 20
áíí t r usnesl se by budoucné
si liůe byly odbývány čtvrtou ne
děli v měsíci o 10 hodině dopoled
ní Dále šii hni členové jsou Ileti
é žádáni by schůze byly četněji
navštíveny lidi důležité jednání
projednáváno bude Za spolek J
K Tyl é 2J řSDPJ
los K šrámek
tajemník
Z BROWERVILLE MINN 10
října UMO — Spolek Severní
Hvězda číslo 10 í'SDPJ odbý
val pravidelnou schůzi které se
sóčastnilo jenom členů Jeli
kož předléhá spolku Velmi důle
žité jednání a pro nedostatek čle
nů Ve schůzi ze dne ') října jed
nání to nemohlo být vyřízeno žá
dají Se členové hy Se do příští
schůze která se bude konat i dne
'i listopadu všichni do jednoho
dostavili tak aby se vše vyřídit
mohlo — S bratrským pozdra
vem a h úefon za spolek Severní
Ihézda číslo Ut ("SDPJ
Frank Havel taj
Z OLIVIA MINN — Ctěné po
řadatcMvo orgánu ("SDPJednoty
v Omaze Neb Žádám vás snažné
za uveřejnění několika řádků
Můj manžel Krnnt ("uta se dne
2n května t r roznemohl a nežli
se dostavil lékař byl mrtev Jaká
to byla rána pro ně nedovede si
představit nikdo kdo něco podob
něho nezažil Pyla jsem tu za
nechána se šesti malými dětmi
licjstarší děvče je ]'! b-t a ticj
mladší jen několik měsíců staré
Pak všecka starost a práce padla
na mé neb bylo to v čase kdy
nejvíce práce jest třeba na farmě
Na zjednání dělníka pro nedosta
tek hmotný nebylo pomyšlení
Věřte že časem jscill lllVslelfl Že !
pobudu roumn Zármutek nad
nenahraditelnou ztrátou
tunová !
iieho manžela který v
vťku nám byl vyrván nďip rosnou
smrtí pohled Mu šest osnVJveh dí
ti k a pak všechny ostatní staro-j
sli s líto spojené to jsou muka i
která žádnémii nepřeji Vebvti
in'k'ika dobiv h sousedu umím
jak by to bvlo dopadlo 4 v t i
šlé Itillšílil Vdltj Vfelé díky piUMI
1'ruut Kulíškovi a jeho tén' ro
i
lni" za v ech u ptioniosi a po-
llioe kteroil IMIi
Ilo' si- O !'' V til
t- lěch několik
ósttini O-li '
iUiOÍ í do sldlti Jtále js lii po
vinna diky I ndiím a sesftám 1 1
upolku }"s'ov n číslo Ji i" S
® 6 64 é éé 6 6
Zaberte si
w
Kile
'' i'i ! i
1 M : ) i I t )
St I t - i - v
i
4 ťM" -
-A- jo b
1 :-t'-iii
' : i ~ e % s í
- I--! U
SI í
! 5
F A (MILLER
UvJIlcritlllI tto(iiVitÍ IIWMl v
i p c ft c) ctnp q ct o
I) P J ku kterému muj zesnulý [++ + + + + + + + + + + + + +
manžel přináležel Děkují vScm i + JE MNOHO PŘÍČIN
srdečně za krásný věnec a n vSo- t m míli um mluvltl +
j+ tUU a pátt anglicky ? +
cko eo jro mm v tom tczkčn a+ Y M 0 A vef ernl tkole +
žalostněni čase učinili Ijnrtiií(+ i) Vyuřujo tam vdmi Mrf +
podpora nám byla správné a bez + uřiinl i) V tMJ&vh Jou pouze +
dlouhého otáleni vyplacenu rož !+ '"" n) I-i-H a ilobt o-+
svědčí o dobrém stavu a správno- t "H"n VuV )VÍ!"hy Jt"U í
+ tnuli: 3) Hvlilý tnkrok m vAra +
stí vy se uvedené Jednoty Odpo- + viUjl(i „ j rmy ll)HuM po +
ručuji C S D P Jednotu Všem knieilA 7) JJut viUni ksJllň- +
kteří blcdiijí dobré a laciné po-1+ ť vcecra 12iř Ar
listně nro setě n mvaP milé M NavitWU MRA MILLEBA +
Iletoll
Josefa Čutovfi
Na co lze apoléhatl
"Pokud se týče rychlá a trvalé
úlevy nic nepředčí Sevcrovy Prá
sky proti bolestem hlavy a ne
uralgii" píše p Joh Milník %
llolyokc Jíass "Vyléčí kažl
bolení hlavy a možno Kfl vždy na
ně Kioehnout i Chválím a odpo
ručuji jo z vlastní zkušenosti"
Co učinily pro jiné totéž učiní
pro vás — - pomohou vám Koupí
te jo v lékárně Cena 20 centů
W F Severa o íVdar Kapids
Iovvn
Čuro Grains ofLife
zdarma
Notiuds jli itivatl nářku na ucpaný
snsláblý taludfik chatrní ledviny
slatiA Jitra nervosu hutenont
% chudobu til(snrho nystemu
Zdraví jc volné
Pošli-to riAm ji šté ilne ví jméno a
svou ínlrcsti iláiiio vtrn zihirinii na
kousku luilíéck a plivulétu
so o velkí riv'
Zdrávi a Atiintí pro vftechny
Jsp li clmriiví in-lo slábnete jn to
proto ) eliiinivl i polklul viiňt exi
steneo u in nervové ústroji jci aíilm
je ilo knilélio viišelio Btoinil slábne
Mirk ii nervy potřebuji otvěžeiit a
vOivu Mejiiň jitko ostatní tělo HA-j-en_v
vynlilcx ('nro Orains oř Life uve
n í:iluli'k a střeva ilo riAleitriio ittavu
vrílli vmi řívotnl sílu a obnoví vaSi
bvvíiluu sílu a íivot poskytujíc viinciiiu
iiervovéiiiu syitéimi if ísluínou jnitravu
1'lieiininlistniiN neiinilie boleni hlavy
cliornby ledvin n jater iuliulerní a
nllcviii kntsr nespavost a kaíily stav
imlabelii IIMiJft i frll rveliln mi1 nej
lepším v ísleilkem při návratu bvalcli
il a lií-vulóbo iřlraví Krevní těliska
roíiiiiiníi a celkový tnv vÍJ buln
iiioiejvíi iispiikojivým Po bvvnlo vnSi
ievrlisli iiebiiib" ani píiniňtky
Abvstc ši puk sami o pravilivostl
1 '
„ t 1'ium r ui-f 'Mínili "i iue ii i nšii
) (HI1 iLit 91iriti!t 7nkílitn ti it i lit itiinfn iří-
„} „ i„ijí Vyli n kupon Via-
stutn f i m i n v!clkiin tulioto jc
ililléllO talirku III rnuiku
Kupon nj tatíček na zkoušku
V )srlhšct leu e 4ne
S i'řS#lt hA v ijiO ii jní m slf
' i- its I i ritt i
folifr lnl (! M llrítr r
-% -t ♦ it- trji ir im
( t } í ut
J v t v 1 1 _
I I o I
V í I
"Ilf
I - Wm i iiiiimí nA-tt-Kt ul :
ll p- %♦ liriídi píuij g #
k -in !! lft- j - t I I I 11 1
- 6 é 64-é 6 é é-é ěěěěěéě$
domovinu v iMontaite
sc íantnirciu vypliici
''14:
II!'
A -i
I V
Í4
! -a
#
i e
F
09 9 9 9
+ Room 3J7 Y M O A +
+ 17th Haniny 8U Oimua Neb +
+ + + + + + + + + + + + "+ +
ÍB3BX1MKZXSSX3
8
!
i
!
n
H Míníte li koupit Mluvicí stroj
atieb rekoriJy ušetřilo peníze kdyi
si ilnpíActfl o ceiiiiíky a seznamy
rekordu Mluvicí síruje a rckor-
ily iiNÍIim vypliiceni'! Cik6 ro-
kořily vly klví vvjlni nové
Bii lun rn skliiilé
Ilui'liil tiést pj- Iniiii'! W (i
J ďriut) lirnMiikv h jiii"' ' 'lnil Ii-vku
'uy r-s luilťiiiiiv ri ilnti 'I
tHrir'nl rm n# vi h-iii l)li)ft
J Za knJlv imtiro) u iiiiih ' 'ii'iií
' riéliri ni lu ''iii ko riu I) I koie
'""'JOSEF JIíUN 9
v vnilit 1 a otictioiluík a huilchni- 5
mi nústroji a liuilebninnini 1333
5 lip 1S ul CliicRKo III II 13 S
Modenu zařízený a nej vetší
řnnlcky a uztnářský závod
vlastní nejstarší řezník
V F KUNCL
č 1244 So 13th St Omaha
Má na skladě vždy velké
zásoby čerstvého různého
masa jakož i znamenitých
domácích uzenářských vý
robku Ceny levnější nežli
kdekoliv jinde Zboží možno
objednati telefonem: Vmg
lan 1199 28-tf
Dr F J PETR
český lékař a ranhojič
(Bývalý výpomorný operatér e k
Minské nemocnice v Vriu)
Nemocem tenakým vřnujo gvláltnf
oínrnoit Prov&ilí opcnire vioho druha
TEL DOUOLAH 3125
Obydli a nfadovna: 1263 Jlinl 18 ul
r(iistwrv ntsTRini ti ia
11't So L'tih Strrfl
uova 1111 RIB
IND Ui0
k orJi( ti p' y
' k j! p-t tu 'h V
I '1
) [ I Sf
fM o
lij
I: 1
i
5- -I
A NASH
XÍílMs'' — ""'14
ua'$ lil
DRINK
Liquid w
ounsntne já
MAVE A CASE SCNTÍ Kl
MOMC lj7
oisstwrnv fiisTimiim vaS
v-
4
s rř i
%WsJ
jctiťťtilitl #ltttilhi tiwitl X
9 9 9 9 99 9 9h
r