Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 07, 1910, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MTMI
"'
1
5
I
-"Ji
I
4
-
'í
i
i
í
i
i
-
1
V 4
r i
yj
-'i
1
?1
v
í
Pokrok Západu
PUBLIHHED WEEKZT
Fnťrř) ut tli o futt OftVa at Omaha
Vih a rcifiJ (Um umil maitcr
Piilitíviinl by Pokrok l'ullhm (
HIT 1 4 li lHh M Omaká Nb
ii řiii by mail — lt MO pr yfr
I4v4:
VYMVATKi-HKA' í!'I poKhOKtT
OMAHA NKH
VÁCLAV B¥REA fadiul
irtpaltli II t'0 b fk
D fVrb I200 na r-k
AUmujtu jtlniii
POKROK ZÁPADU
OMAHA NEBRASKA
Omaha Nebr dne 7 zíti 1910
OSOBNI
v-
l Voď"
tvrttk byli jsme v- su ai
I n-1 -n í tiiiiit 'viní zná
mých kra nu ' Ilnhcrtu lui
dy ohehodníkii jMiliniluiikii jako
i niišeho i"i!'ho j- ! iiíi t ! a hostin
kého Fr P'ja i Wistuii Nchr
( " } i % í I rozhovoru mini hýla nám
Velice milá Zvláště šlk jslllc I v I i
potěšeni liít stěn!l pállé lllldo-
viui Týž j'' hnttrom známého a
hledaného zdejšího ii'liri'liníka p
Fr Jandy
Minulý týď n inil' nás pře
kvapil ((" ta v a ochotný přízni
Vfc a j''ilnatr naii"h 1 -t ň i-m-kový
iilirlinhiík pan Frank Skn"
il"[n ! Kavčíma S T ♦ ut
přiil voji paní kďrá tf v
'!arkui'iv ii''in'H-nici pu'lruli!a
prai j na ní ykonal lr
ínfil Sáni s za tnknlik ilní vrá
tí a paní jak ilnufáinc Z'-'la
již ]mzlra fimii (nlvi'' si tÍHiin'i
což mu přfj'iiii' 7- sii
V pátek přijel Kelll z Coni-
stnek Nelir pan Iirnáe Klínirt
lialn" známí' a ážeiiý oja"lnfk
t h m ii í ut- Nvvini dvéiiia syny I r
staršího i téchto lileilal lékařskou
porno' u lra F A S illáéka kt--rý
na ném v solmtti taky v ihmihm'-
iei XV losefíi proVeill nienií opi-
r'Í i'ří !' příležifoiti ti nás ji
Itrnai' Klíma jenž m- zilrtl přes
Matiční Mlavnosti zataíl a na
rlivíli h námi si pohovořil Chvíle
ta hýla nám opravdu milou a té
íila nán
'f čtvrtek ni t zavítala ná
vítčvou ilo Oniahy pani Kálalová
í-hvaln' známá krajanka z Ve--dijír'
Nehr 1'íijela nejen n!y
navštívila ftvélio syna olilí!ei!'lo
Ztlejiího Ičknře lra F 1 Kilťa
1' též jOle luulšedoil vlasfenlíoll
ahy súčastiiiln s' matiéru' li 'nv
roští kteréž s jí vlie- zícntiti
valy Konečné též 1 1 1 A 1 1 a
Vť uiajtky aly kin- en if!ia
la!a opravití Zítra v čtvrtek
hoIII S' Opčt !) svého ilninoa
imvrátiti
V nedéli nalézajť na zpá
teční eisté ďi svéli! domma za
stavil se v Oimic na krátkMi ná
všíévu dáuiý přítel časopisu na
šeho paří Josef Iloicč-k zámony
rolník 1 Fiirlay Khik Vnn Jo
Jeéek ttsi přeil 1't 1'oky vlllstlill
farmu u Farw !l N !i kterouž
prodal a přesídlí! se do lowy
I A ) n Hnmshjro nyid vlast ní
ftriuii oL'' akreih Warutii tuto
vzdělávají j-!it synové n ty I v!
ř v ni iiíivítívífí lak ihhíiÍ sdé
11 ilařl jim tam li!ří a jemu
samému také v KiuisasU k !'
vsti !' ukrťi imtH-it a
d a j t úplné p koi-ii
V poinlélj rárm to ' na---
iummIu p Jms WoSa tu
í!í ftdiidí íntí-iliiř- M'1i traja
íj- 1 W í i luU i h
Wtti K-fť! šikf Ar šio ' ' i
l'llMisiivf ťi" slihlije mláti s V
liejklatší dolié iiejiošiiiiičjšíni
IK-jhtedilIléjif lil 11 llejételiejiím Čt1
skvrn liopndi řsky ni časopisem
eelNi h Spojeineh Slátei ll Itllklt
m tuho jsou nám četné skoro
k l"'ďlié l:ílS (lot háejje Ida
lioprejne a olijeilimvaei pilpiy
hnilié číslo v skvostné úprav r i
s holdtim a pestrým olisali'iii rá
n ie jen ttiIlMiiného a vzdélavaeí
ho ale i záhavného n eelou řadou
pkn'e illusf raí lylo v minu
l i rli di eeh zasláim šem oilličra
I 1 1 1 m roiicwnU pti K v'sk'''
čtállky V ťVuko-AllleriekČMl 'f
kou oťsaeiič jsnii z per na slovo
Vat'e II po 'eé Aluerief zná-
mýrh "dlmrilíkll jako plof Itoll
Simka lana lanáka prof Volf
šeliskéiio ( j ( není dlMI po !!
ém časopisu tiašťiti je tiiková či
la poptávka Z bohatého ohsithu
J čísla inádíme pořadein články
Kde je nejlčpi- fa rinařit i ? " ol
lana lanáka — "Miláei v po
volání farmářském" od V 1
Spillmana — "NeiHidnikejti' lni-
přírodou" nd A Iináka —
Mak se má uzaříti i dokončili
kollpé H prodej piiemkll a imuio
itčho majetku" od F Knčerv
" 1'i'rmaření na si ipáreeh yý
Iiodllíllo Colorada a j nde" —
I temonst ruční farmy v "rth
Itakoté" — "Sen eno Mij'éiky a
eVei'" -— "ledllov uillé fa r-
maíeil a hmyz" "I'-stén( a o
hrana stromu" od pioť 11 Šim
ka — "Astry a t-la holý" od A
Ilrulíina "Zákiaié krmn!
koní" — " iruheiiiet}" " A -
mi-rieké "' i--ii i ' "1'rakti
eké rady pro praktické lidi" -
"Jak s- píiiaiejí ei opásniei "
-- "lomo a ilomá nost" z péra
pí M l!uieioé — "Tvaroh a
polmás'í shíraného mléka" —
"Modul sčt ' — "Zdra(tnieká
ldídka" ml dr F 1 1'etra
"!'tský koutk" -~- riilrika
"Sport Imiila h ryholov" a ko
nečti'' I 'iha toll a eelilloii část zá
liiivní s krásným románem n lni-
i
muem z tonoto naertii miif si
každý učinili již při-lstavu u een"
našho nového lislu kt'iý je v
poničtu k výši př'lplatiiéio —
pouze jjiJíiO ročné — a svému oh
sařm iiejhieiné jším či-ským a ro
dinným hospodářským listem
Předplaťte se a př'HV čdéíte se o
pravdivosti tvrzení našeho sami
ik té ('lijelnávky správné a ry
i hle vyřídí Pokrok Piililishiniř
II 17-UM So l:íth Str t
naha Nluaska
ul Výrok ni koroiii rovy poroty
loli' dllllto žc ho I si ahil lle
1'iillčVlldŽ Illčst! se lli lnlle
záleitostei h jedllotlivýidl připadli
po dohlčlll ilihodllOllti H Vodáli'11
skoi Kpcdečiiost í stall' ! spor teh
id til ii jst odhadnuta na IJihi
ihhn Z toho je ir í!iitfá mnj t
I eln ftsolnílil t liéhož llsi ifllIIMM
j - hotové uloetiii na Imuká' h
lei!aiid ve c zavčti odkazuj
kadému čtvř détí a du
V liejhlisím ohdold prellllčt 1 1 z pelu' té li má hýti vyplá
jtiiani feleriilnilio muidu
— Paní Marie llermodyová po
dall V iiiinolýell tlili li II zdejšího
listriklhího 'ni id'li na
ošk(tdiiého proti !'lti sa
looníkúiii ti Illinois Siin-ty ď
ailohkyiič tvrdí zmín : salm
níei prodávali ji-jímu muži pivo a
kořalku tak dlouho až týž pro pi
ti k další práei stal se ti'selop-
tiyin Dokud nepil vylčlávnl prý
prav 11 In" ipK inčsičné „iloha
týká m tčehto hostinských: Hd
Caekley- P 1 liovsena j
ManlinjfH 1 " Kopalda F (I
) lfsc S Part ntsena 1 )ahm-
k ho A I" t rs' a 1 Cnoka Ir
Solvae sl Ata Fim hov á jež
hývala ronašeěkoii jídel v Calu
met restaurant u a Kdwin líolin
soli ki!iukter [n"i SpieélustÍ po
ulietij ilráhy hýli v pátek odpo
lne oddáni vseihi do káry po
uliční dráhv a vvdali na sva
hni cestu ď Auditoria ke s ne
iiialým zájiiu-in vjsleihli předná
ku hal'ho presidenta Spoj-
Iiveli Státu lelirv' lul híei IflJlšee
ydali Ke na svad-hní hostimi jv
: : i i
jmi nyia vvstrojena v !m- pani
Z AlílK NKISIÍ — Čtčná r-
'al ee Žádám ás fihyti ia O-
laiii mou napsali téchto pár řá
1 i-k Pyl jsem doíiueeii navítíviti
v Iiiieulti státndio sekretář- a po-
'at ho ty mi vyhotovil výtah z
:ko-du o tom jak jhctu volil při
ieliiáií o zákonu o h hodinném
zavírání saloonu Clitč zuáli pří
činu pi"č o to žádám Když pak
Si sílil přesvědčil O tU:l Ž V
"House loiiriialu"' j" hýl a vý
tah mi l"Z vš ho zdráhání vv ho
t"Vll Ti k'oŽ O llltlé poehyhltVř-
li nohou si to nyní prohlédnout!
?! je p veí- jn' a každý má k
fooiu práv Přál hyli si r't
1'Vsle ý:i přeíoiií 11 utiskli
Srdičnč vám pi"'l"t! (h kuje H vás
zdraví Jo-' f ll stál
Picklud přeloženého V V tali i : —
Já tíi" C J-iik n s kitář tátu
i-hral( 'vrnji tí'i - r"
i' 1 - t ! ! p- li f ': lul r 1'i'
j-tíi j" l) l ii ImiVii U % i ' !-
( ?' i i vlrt"ii- ) pí Ida
oÁ II (((!: liáillt t JI-
kt!t 1:UA t I í v í I r t"-o(ity
! liort! zá j rié St iluk# toho
d j f 1 } id i i i j
Iv 1 JI j
' a (
t Ut i ' i'
'
i
H I UMU i! I
i o v 1 r W a i
i
J
I !
l4 1
-t
1 !
i u
% ! V I i !j í
e st 1 ! ! i i t
I i ': '
' ♦ ' ' i -I ot
1 I - ' 1 J i i
' f j ' ( A j s i
d i ♦ M U
' f
a
1
t r
Ol i
k
I
I r -I
ii '
i
r u I
i
'
i i
v íikiHi
I V
"'li!
Scottovc
— Minulý týh n po il KÍ dohé
I i 'J ' -I lo HmaliV 1'it tl t v Illii
Whitman jeli je nad po celé A
m-rjee iain jako i Iov-Ií lialilio
těla Tímto muže ďlati pohvhy
takové Že hy kde kdo včřil Že
Wllitmail je VÚhee heZ kostí Jako
zajímavost hyl už dvakráte za
koupen lékařskými koll jemi kte
ré smrti hodlají jeho tčlestié
složení diikladiié prostudovat)
— Mayor James C hahlmau
súča-tnil se minulý týden ve West
Point ičnieeké osla vy 0 výročí
vitést ví Némeú nad Francií v
hitvč u Sedanu Pyl hlavním slav
nosttum řečníkem a h ly mu u
i hv stány veliké oa-c
— Fred llaiiseii ji už po c lá
dlouhá léta hyddlil v Umaže a o-
Icšel do IOH Alli?ees( Clil Zelllli l
' I ' t I I t
Ulili muliny IVlell ello lelesti-
pizústatky hlldoll převezeny do
Omahy a zde hudou uloženy k
v ččnémii odpočinku
— rcrnoch známý pode jiné
limu Steve dopídiv se nemálo
na to z jeho zhava laská kterm
vzplanul k černošce Mamii Moo-
reovc n ni ni tov ana zraisohem
jakým ni přál v minulých dlu-cli
jednoho večera svou zhožťíovanou
v olydlí jejím pipadl a poxadiv
ji na rozpálená kuchyňská kamna
na tčehto hezky dlouho ji přidržel
Velohá hyla při tom v In po pá
lena Její pokřik přiváh l k mí
stu zvláštním zpú'teni projevo
vané' lákV Ilék !'! 'Hlvlii l-te
v e St-V ulekl a rychle i-
Iveřiiii zlu:' I liány Moore
ylv na poheejií stanici oš
t li t St v a l'V I v rs i-duu'
el IIŽ do plnoletí jeiieh mate
Teto pak připadl zhyti-k ostat niho
jmčiií
PovtUlci v Kansaiu
'c schlii Icpuhlikáliského vý
Loni v Ivansasii ovládli povstale)
úplné a rásledek hyl ten žc při
jata rozhodné pokroková platfor
mu — tiuvernér Stulhs zvolen za
1'ř dsedii však vzdal s toho úřa
hl prospěch Kpolkovélnt Sllá
toll HlistoMil Posledllčjší Id
i : i - ř i i
UllilVII rec v lilZ V Va lovní eeoi
řadu zákonitých pokrokových vý
nosu od koiitfr'su Administrace
presidenta Tafta ji-n vlažné m hvá
léna
Salt Lake City ochuzeno
Solný palác zvláštnost to zdej
šíhu města shořel škoda ohmiší
iJÓIHKI Poškozené elektrické drá
ty oheň zavinily Tento solný pa
láe hyl p( celili! ladu let záha
ným reportem a postaven v roce
l"'! Ze soli doVci lič z Velkého
Solného jezera
Zemětřesení
Z Nevvport N II se oznamuje:
lUíc Země Zpúsohil této čáti
-'i'11 'evv Ilamisliire velké roěí
! ní Zemětřesení iezpusolnl)
idnnii škodu Ol řasy země aéi
i o pul ďsáté hodin' a trvaly tii
kodny Pvly prová nv podcm
ním duuéiiim podohným hřmění
Zemětřesení pocítěno hvlo v ce
!'m i kolí proslulého a h-tníuii vý
letníky ohlileiiého jezera Suna
I
CIGARETTES
Jsou vyrobeny z ncJČIslštho
tureckého tcbákti a mají
výtečnou vtlnf Jakou na
kmeta jen v claretdch nej
nejlepiího druhu
Kupte sl krabičku dnes
kii-itn ji-ilea hiliiW a tnl"ty
ll-lill lcln tl plit llé II I'i4fli
I'ri[i'iii SjMji-ny'1 li ltiii ii iie
mu)'' lomlil l-j''í li rii'ir'l mi
lí í- ii I l KhlV Kl I i KiA
KITTIS na 1'roufj jsou vSunr
S AiiiiK)rus korporace nili-li jlcl
Tá Amrritěa Tabťca t
10
l:'(i') tyrnlťli kot!y n vynkiu ikn w r„ jf„Hf„ Vvril i:
' ' Vli-(- 'Vt '' lft jet íIp jíl ii iiiery I Iv n vt ju itt 'f „-„ „i
„ i nia pí 0'iikn 12 ila t"' j 4eslvMi fiinm rii v iwě n v nn ii tA
ikr Vše ?'li' ilidfi' iliifíj ihrA trii lr li VvriliPne léky „-t#„ „#
i um IJ j i 114 " " '
" "' " " "- ii (o ni i iiiiii i-lna I -
'i ue ine no my ptijcr cia uo Mul Ii lem jv u Nelí
ii Mihu lo I-' luvéfk
1 1 il
rýeh
rJoi
O ' I
! I ' ti '
Zít !
Vyká' pri'itvků ve prospéch mi
Hon čertové sbírky pro Ú
itřecln! Mitiri Éko!kou
Pi-I s i
A K Ví
síd-
Jol II )
Nel
f 'i:ití
V m
A J Ui
' i -i a p
h I- -I
dního
Ná
-! + ! + + 5 + + + { + + + +
+ pHesvédčte se
ť i iiéinkii jký IjiiIi míli mnlA -"e
+ (mihmkii v tumlo líntu uvrlujnA- !
+ ni nu hi ib'hM M1í yl4n!
-h ř ozriáiiiku iřimit vám ilotrý oli :
ť UinI +
0 TOM
+ nrmíiJi l -1 1 pochvlnont i ta kn +
V otiamujn íitjj vulikí pokroky n '
ohrhoil iilio utilit Jívfilli Mi- !
+ Din lita lokii0 fo oztidiiioviiti-IA i i- !
ítll jfliIlMU lilMMI riH IjXKtltlklI !
+ rlitW ji iníti po tlikrSt uvftoj- !
Kfnu vínk tn'liim rtrn4i'tí ilnft +
+ 1'rnlitli a oni ii nit mk ii nm-rnl tiv- +
l oilvolitt NupiStu vhi onAm +
+ ku jct ilni a a!'if nám ji k !
+ ijviříjníiii přiletěným ibn#tn +
+ a liiiili tí vlcilki'm jit ii'-
+ kojeni MiniWb o ni Arnik dpK rn +
+ rrnltl tiepřijíin Amn Ailrfujtt +
+ POKROK PUBLIfiHíNO CO
111719 Po 13tli 8t Omaha Nnb -h
+ + }' + + + + + + + + + + + +
NA PRODEJ
TRODA ISK ) l„ r„!!ií fr-!
i' i priu ii í ihiin o 1 i -tri i !! vi'
lit wn víirt ui VPi e:irj iliincí
itiT'' 'III rc" ' f:"né Vl't'1'i i"'
' I''! Slufli f ptllii( 1 ( V 'r!
! ti K 'h'iťii1 u p! riir Jpt
j- ' i- rffi „i f] ip
21 ntiiiiio iuie i iMijii iir„r -n:
"liflřvř 9Étf! 1 11 i h 'M"ilÍU V lilii'-
i }„
'r rin i im a f'iiii'l v íivml
'ř'm tn i té prilá ji velmi vfr
lnul) í li nimlii k f- li vy nu' ni i
m i ti k lili f V Ormie n- Ho liiiir
:inh lín Vi-liiiivé liliiíi Ki'li 0 IIilp
! T I{'ilťill Nrli 4 tř
'H-!!é
ti' V é„'j( 101 „{1 rf
(" 'i niiii li lélJ pi (V „(
Mínili ky MfiliTUAiíK UrTKlf líi:
MiiV 'OMPANV Sil 14 I2in
KDO BY 81 TÁKh vvk#iiii 1!
vi plWj!- In lni'1 " kníik ii
roven mÍM'ií juto " i! r'n in'v tili i
iloiitníky mMi' a k r!iticv é i
strAvtí iláin vín v j'"'"""1 i" ' ť
piílllít Pil!l' tfl'!! j 1 lil í (!r'M
řIl H pfjt i'lV lll pil peéivu ti!" I
éirut pr'i ji' je ifi tmisiitl lul 'en! !
Hlušte m u F IKiNoťliA T i''
8i lik i-
NEJLEPří DÝMKU ryril í o -
Pipp Mřrf "V 115 Seiith IRU !-
Omali S it T ilu iK-rnkn
(Jravdln! 'ýtiiku vvríi'i'i
Z'1iliem iimň Itlpt 1 ii i'
moka neinfij ptjst ! f
nim iťlr r rnilrmi t —
PŘIJME SE
HLEDÁ SE
HLEDÁ řirOLECKICI! Pr„ t 0
V N III p! „i 11!
pr li' 1 ! lek nei!'!i „ „„„
'"teil „„i„„„ „!(( v („
hU f r tka tnV IUvé na
I Mky m i) „_ j) 1
u ""' l"i"V a-IWv lnini
n:i InliiniiulfiM 1 " Puk riiil ']
"oe'l1 :'! r MNcliv
l!l'IH"
ti iru-
li M
FARMYI
Iva
FARMY!
I SI
rftrjMK KK iiií -ki isu:i t-
lill: ''í pli i 'i - h II V i i
Pllrl s ) ( li o' il ilelrí ('lilie M
I" oo t !„' I' vky
- ii : I" !s II V US rt it-
I !' _ i I" mol ririi:ii M i
' íi N i " T
NA rilODFJ
iii Kříjíil
11 ř c
ttU-
1 1
na rponj - p' iv iiv i
j il ' ilt nii ieik 'i i'1vt'i li a '(
V ' 11 1 ! I II
( S t
4 -tříiei 1
vl:t!
Vl"ř
1
I i-ři h t r
1 Mi
: l-r V f-r
PlMr Wl
rronA n: ts ' I- 'I ! ř 1 ' %!
f— 'ii (' 'ii & Inilrm (í'i řo t
Jřít ' n} tH „r
s f P"iřlií I I fi t l: r rr X l
ft: m i t '!-( lř ! ftÍ4V4
kf '"' trH M é j! j
ftll k j HO ':!? -'i!í j i(l
(" ' ' tt v k#4iť's
k í ♦' ! rí 'k Ko
1 í }'t Kt
í:tmu M:t i„
- i -i i ií
I v
Ir
r-í 11 r"
' II S" V S ( I' f
in i j-i ii i r 'i
'-t V l'ik II- !
IftlJME 8E eluMiíiU' íi pfsM:
' I' ! k vUiiAt r l ti i p- f
l''-!o-i tieiLi jiii líi p(il!'4v 'i
ji ': f II 1 i 1 r t (
1 AtJVOU HZ I ilil p'„vé
LU i a j rAI -ir i iif iV
tf' í k krliA I4'li4 n!lin! pai
t it JolIV I fř:iiM pj j}
r ioi i-- 't f
lllieelie lroileie které
i ř
s il' l en- „ j)t
AI "di — Vi-i zisk )„
po lni- při potkání ť
- I" k rovií fiiriiui 7 mí! o
lliěsld (hrillni je Wlt " ti-íei-
dullaiii je ní ikoht stav-
hy Ml [ ! j„„ ptjj „ Z1
2:2ti K neuvéření nl je to
ITtvdíi!
1" u itkrowi fiirmii I míle od
mé] sijuhy Til Hkrn vdé f
huni Plod íiii" Véno ji zi
T t j přijdete li vě étr-
nietí dmi h t„i t
KOSYPAL & CO
NeccrJah Wisconsín
i
iíhk
! lín- I-
cílím!
Y0UN0 MEN S CHRISTIAN
HLEDÁM í iei k i vUřti mi il uiS
l"li f w Us( pM tkníl k ri
'' V iiij -i M i í 1 1
'ií-í-í íIísí tplf k'i-iaí a fiři
o u it ié Mim (jakr hU y j
i l"''li"í # at lí'ii lí U
i 1 ' !" t-setj f# „i n( (
! KA f RODCJ I o ! i i v I HU DiMfi troiMU Vf I1UI -
H'i-i i#jf--#r 1 Ilí í'i t !k-í tl i m f iii-u
ASSOCIATION
UffinU li nm
1lell pr ni-'!- v „
Ir' S -'l I f li V nh% " "' '
Vyučován sínt v
dn 13 4H
l -' ti -i -' li í i i
I I
1
t
' 'r- ěuV
fří'5k tíivUi k'mťi'i
' i kl
I i i i A i
íiJlk' p-oi
OMAHA
I ! ! I
W-t A 'ii
Ui Sl) S" t-l lt { t
! ' ! 1 ! i ('( t i
J-4n 1 ! r ? 'V :1 {-) t ii k
j' (♦'li -! p- t p fkBíB
j S 1 1 41 1 ! { r t
1 1 i' w s h m i 1 ( i
(' ( w % 1 i' i ' )"
I t 1 t I „! 1
"
! ' i lť j li ri- m" ttotHpii
í'k piii kiui kiit-i #-
i:'frý
tit
k
# (
4
v
S I
i t
i
t I -f
1 t
t
k í
4
I
ni %
I v B
lil
t V iHi % UMf
f 1
Oznámení přesídlení!
ni n ut
0 }i-tji ft
íl Mí
'
SAMUEL NQÍiTn
"4 %