Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 07, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
'f F TmTTTTTTTTlTTTTTTT
Njl''-' )i licjlepil (rVf
ItřNT AUVrUTI-IMi
MKhlt M
Xnlo
intilifi 7VI v mIímmIii 7 yiírí lílO
ČESKÁ 0 A MATICI
Kiámó a velké národní ilavnosti
- - Obrovská účast a nadšeni
ucho českého lidu —
Vclikolcpý výiicdek
Kadý kdo ji v pátek veécr
lltlitill V Kllhotll 1 1 1 H t '" 1 II ' kráét'1
ulic mi linií Prahy mohl poo
viiti n (ilivócjtiý íiiim h ruch nu
stranách (""čití hIhIkpiIhÍi-í
n chvatem a při tom patrnou peřli
Vostí zahalovali ptlHM-lí svých zá
vodu a výkladní skříně 11 nkiiii
těchto V háv teplých ěeskýcll lni
r-v v střech ji t ok iti přihytkú
skoro íi-c ilomii ve ktcýcli žijí
f c linvč počaly Vesele vláli pra
pory a piiipurcc v českých 1 r 1 -iď
h larvách a f i mnohých mí
sť i i hýlu lc upa 1 1 i I i výdolni
kť-rá svým v kusem pí i 1 'ipinlm'-
jcltMlUcOs1Í skllteěllě 11 plvkvll-
in!a (' ský liil nniiixký - h'
r 1 t j 1 1 1 — t í-ii 11 ii pi'i--iv i'l''i'iií pn
pravivd zpiisili-m tím k vel
k10 iiii' liliím I 1 1 ! i ' h 1 1 1 1 který
mi dokáali clil či ll'oilíii svoji
sdll ale i svou lásku a oddanost
I
I
asti tam a niuivtn
ltc
r !i)i ehtél kde kutnu dáli na jevn
' j 'm i mé srdci tivha iiíi mno
ho i íc mil vdál-no i loilnc k"
l'l-k přece ji-n žije a híje pru
I české ji jimi til' pllUZf
slovy al- i skutky v krásném a
li Ii 1 i k''iii ti:lši'li osvědčili chtěl
poch'pi'iii pro v ýnain a důležitost
naší i)-jiTŠti' jší hranili' instituci'
Pstí-dní Matice školské v '
rhá' )i v její pmvpéch slavnosti
ony poinlal ahy jí podal svou n-přiuim-u
a poctivnii při tmu však
i otevřenou pomocnou pravici
A pravici lu Matici podal V
miř'" jakou jsme lilii neočekávali
ji tieínšili
Jakkoli počasí nehylo v snlmtu
II v m il"li právě nejvy hranějším 11
oliloha stál" chystala sc deštěm
pokaiti ťi na 10 tolik českého
lidu po )k illoiihoil ilohil ji těši
lo pic e jen slavnost hučí první
In i!ii" vydařila se V mihotu večer
ZIirno nitě Ityl to Hit ni věneček
'jen v Sokolovně zahájil řadu
slaví o-íim h dnů !' prostraiiiié
ihoiiJiy přilákal tolik návštěvní
krt " koleni 1" hodiny liehylo
tam !Í k hnulí N'i víci-h utru
liávh a všedi tvářích hv In lv
poiiovati jiskřivou radost a 111-
( Í!ělé j pruSvailé liildšení
Ink- nálada hýlu iiejauiiiiouinéj
-i O lo ahy si- tidrela uvěďnni
ě starala ' výhortiá páně hleho
ráďi a Viiieéi k hyl opravdu jed
notí i ' lpi knéjí' h záhiiv jakých
jsi de hvli dostld svědky II po
ládajS íliU výlioru dluim dáti
díky hlavně a roriié udrení po
f id ku
ď'e ťln din oi hlavním a n-
I ! tV hi e se V)ki' ll as'cll
kliíil iloiid d lichý vah' 111 IM--!
) ! ' O I ho li é !po!i-!ii
j i n 1 11 í ' ! k Ioíoi urěe
riídi ' hái jedimllivé sp Jív
J-t '((' il'tl fV íll lliixl pr0
Voli pfV li odfíl l'dtto i"
% m 1 4 v rit: " l''t'' i
l-t -' 1 Mntt h i"
k V ' l í d ' V "
" í i ti pí k %
PRAVÉ VLASTENECTVÍ
Prošlo kc tlavnotll Ú M 5 Napial Ji 11 Vránck
0
K'lí itcpliiel vltisl pnulA v ebovy
tm riie její Hnitu h-třy
át Jiuvk Aeřky rvn ji mírové
Iru kríný jk vin ' 1 1 IiiIiimIiiv'
iii niiiwi juk lliikut tliiviři
jllls V plili jl'l!IV 'l'V nťliviinl —
khž riíil( rvi ji ilitKv iiiirin'i
H n ny ji' )l mlí lii je ji
ji i v 11'lriilil o mUiié fli'v6 —
Mt t r I vlnil k liňin veilá ir'n litu''
"Im iiiÍ n£ rme l"iiillilii'
k 11 '1 ni k' uvitu nv 111111 vulá o piiimii '
V ll'i 'llrll ll! _( i pru-liV "llflllé
lk lllllilielil v o k Irnrlilné
Ir i!iÉ-iii r-"liié iteitky fkun
Mi lii li lei i iiviiti w ('fi-luiiii li in
n'i i i l II -lil I l-lli
ik IiiImiic Ii:i lnn-i-li Mtiil li ( li Iřir
II I HllH I 1'iliMl llllllllll' lllllllllt
:i il ruy Miniuri
i I- lv 11 1 1 ilitkv lie'l:itln"'
1 I ní I ' 1 -tfll' 11 v j-) 1 li í f
i ' - 1 tfii- 1 !n s ji i pru' lni '
' 1 v i I i-iiT i-liil iln 1 )-i h iíi-1
i' 1 1 f 1 ' i- nulit luku pieiii" 11 "i
11 1 1 Iii'- l-i - t i pl I 1" -1 lilu 1 1 '
T i i rt unii 111 vliil tivt iltli iii'11
l ilii l lliní-i IM 11 pllillirlt !' 1 I IlJlI ' ' !i
-i ni 1 inli ii í im eiii iiiiiiri-h lim
líni :i ii'i'in mís kolétitilii mil ť
t spúlii-k nlinlký íenkflil jiykilll
tmu hKi-IiuIi iim Iiiné pdliiiiky
lunt Kif iniilrlii j 11 n knlilikii
inUi knléliKn luni niiiii li rnilii u!
Tu 111 liiilý kíniii'11 Jm mi mi pífilruliý
1 1 ii kulc iniíiii IiihII v piiiioiiky
Mii liitili U-n rvliřilli liru i t ve)
lili liilclí linie lirlMi rnl'ii
Ai linví 1I11I1111V 'li" jmi" llllil si
k'te 1 1 1 1 1 1 1 C 1 1 1 kHII velii lliiinliM
pli-- ir-ki vlnil lni lu nnilkiiii iiti 1
I 11 p-mlii iln'lemt ri i- li-iVik4
a v nt pro lilii V lfii( iiinia
! v litu imvé vlnití "'- I i-iiii
1 li 1 ei IiIhkI I y livla le-) i
i- t Siil 11 liňruil n reikmi lil
-i- -1 ! 1 a Iru v ní in'1'iiili
ii- iiaili imif a h'11 lininn ni
-ti 11 fi ftit št ki:i'n 1
1 K l-I 1
:iihíi lii r-it 1 1
ii-t vulá 'i i'iiinif' 11 i-í n
in nii-ii llin titiitkv !' li
:i !! i i lil I lii'i'ltt lni' ilu-h1
1 lit if:i 11 1 II 1 f te li 11") n
Ji' p(t Hun n pl íliřit nli-t j
11 it m( nrřiliii' uval V 1'1-intu
Vli-I 1 ít 11 p-niiiic! N'e t-im 1 ir f
11 ilnv v n:ei ii' 1111 pil pil
I' v i Mii i lieei juni wjíni líni šlem -niv
líni tm' píiipit přímou nlit i!
Iiai!
l-ist viiíi n pottioi'! Pryř výmluv-' 1
i f 1111 liiíiíMii % 1 ti -1 ta I pitlři-hy
h o ni-ln- ne nliirit iti ttH í rttt
lni síiiie vii nkuly aklínlat
11 vlntiii iloioit iiiii liiivávnt xi!
I'im' v iiilnviiii! My iiiii£nn kiirnt v
o vlinliií pulii-liii iiAin uklňitií
a pii l ati ji ti'i ptiiii'-t vlasti hvi'
jen ví- v laiteiiťi t I pritvélio
In lili-ilii jeři ikll vinut tlilio
li lii'„t' liuiriiiv ml i usulinl
eii v i e tlultré v lile tieliil je
len v i-'i nliitivě íti ilrmt i
ii ' viii-let ti Vili piivitnioitf
I''" ' v í iiilnv on ji' yp li viní nái'
I 1 in iíi v iiiiim :il si- iliirtiý yii
ll' li lilki v liiil'- prml l piitlloc
1 KVft I si ! v um"! iluriit ne
1 iii ít i ti 1 1111 riiliiiu
' ' - I 1 "-1- - r 1 ít přel 111I1I kuli
' í " ''" I Vl y pri BéJ jen
' 1 I-"-' ""l'"iii ii iflepl ít
1 I " 1 I ' lil jH !-! !I 1 lié jiil ll-lil
"-' s i-v ! !sv ii iliniie piv iniiil
i "W l' i Pi' lie'itlle:
' '"' '' '" ' V t jH ti-' llillitlri
' -I - lne „) - intl'
li je-li- inmlv' iťj Imii- ním
!! In in fin' v líni : pi iijii li
'1 splilili ii velké illillll mi'!
předseda slavností přednesl aha- Kc děli pustily do nast udování
jovih Í pioslov po něm' inuský Kvěřcných jim úloh lludehtií ý
slmr Sdnietiýeh Pěveckých Sio]kony nn-hesl 111 ha vily nejen ndá
kil 1 lilii pékllé přednesl 1'telldluv jde ii' i dospělé kteří V polidé-
"('horál národa českého" l'o t
niayoi I lahlman hyv přeiKta ven
slavnostním předsedou a hyv uví
tán iieiitinhiijícíiu nadšeným já--oteiu
přítomného nliiomádéní
pronesl delší a zajímav 011 feě e
které hlavní dm a kladl na to
si klade a zvláštní a velikou éest
e hyl českým lidem se kterým
stýká se tak rád pován k tak vý
znamné a krásné slavnosti l'o
j-ho řeči kterou ppi nedoplatek
tl!s ticlc liáťl píillésti eeloil
vid mi péklié sólem na hoiisl- píed
ins! pnď I"' í lolhahii "Skoč"
mni" ze Simtatiovy opery "l'ro
tlaiiá devésta" v úpravě Oinlří
ékové Za iloptoviidu tleaillt i'
Iliill lehla Po té vldp dan Vrá
tu U přednesl svůj krásný prosluv
lí odpiiledite stráv i!i 1 1 1 i ilrohii
tinou naší chvíle na které kc
hned tak nezapomene
Zmínku si ještě zaslouží Velicí'
pěkná výzdoha páně TííU' Iiciiov íi
na již Jli ul lehu dvě malé
derriisky oděné v šatečky národ
ních hniev a h inijost vím květin
v nikách hýly předmětem nhdivii
V šedi kdož kráčeli V pllivodu
1'okinl pak slavností týkají se
dra viď htn-i v střety vzácnému
hostu jediiohn vou vystoupil
poslidia m tiiéním kuťiíkem ]iole
pěným v i trnut 11 mi drali a hutelú
tm i iiiiiiž hy lo le éíiti jména až
z ilalné Afriky a veliká zaéáteěni
ísím ni jiiíéna hývalého presiden
ta Solvaže lid to spatřil dal se
trhiiouti novým nadšeným jáso
tem i' provoláváním slávy Teďly
mu Mzi tím na platformu vozu
vyšvihl se již předseda vítaeíhon
přijímacího výhoru Victor llose
vvaler a příkladu j' lio násleiloviili
iciiáloři Itiukcit n llrnvvn Ne-
ďlku dlužilo říci jenom tolik žejhrasky a senátor llolliver z lovvy
h)ly krásné n v každém ohledu jZáhy polom ohjevil se {oos' ve!t
'Iflstojllé II že výsiedelv jejich jak ji liž iivíiáu hyl liromovýiii jáso
morální tak finanční hyl vdiko- tem 1'odav každému ? přitom
hpý )e sděh-ní p (' K llcřjnvrh výhoru na uvítanou ruku
mánka jen zastával míslo po- (smekl klolmuk 11 unnívaje se má
kladiiíka vynesly nuiaskými "'e-val jinř mi pndrav jásajíeimti li
eliy nspiiřádaiié nlavnosti ('sif-i-d-jdu ' tmu spatřil scmitoia llolli
ní Matici školské v 1'eehách vel- v 1 111 a dav na jevu velicí- niíicm-
ié pjekv apiid zvolal : "lak jsem
rád že ván vidím! Kh' hveh si
který ku slavnostem napsal 11 kle mi slušný nhnos čistého výtěžku
rý pro cenu ji ho pi inášími- v éjpl- T 11 hiide jisté vmetnedi v úva-
lu nt znění na místě jiném Iluii- hu n jisté počasí které trv a!o I v pnmv slil tu h vámi slil-
stovému sólu páně Mieovii kť sk"o po vši-ihny shivimstní ihiy 'dám ! lak se daří'" 'ři (oni m-
lé hv!o odminélio zasloužené Veli- a dih' i to Že V sousedili Sout ll j st II po' a I dolil a hned pro toho
kýtu potleskem následoval pi o ( Mmai- konala se ve stejné duhé I Kin d pro oiinko mě ni kolik hiska
lv p lana l'rá heiiikého jenž rovioŽ vchká éeská siavnost ve vvch ulov prov 1'1ciiýeh častým
poiikánl v f tě ti' 1 1 ji vysoký vv'i-"e slušný a všiihii kdož na j pukov áníui tuho "hully" a ši-o-nám
rititiosl a j-oslání Istřediií slaviiosiieh téi h pracovali my i kým iisměvim Na periunu kle
Mutice Školské V 'eehárh 1'o-jpHI Vdiváme Za lo Ze Slih díkv jlýlll j II t'k'i hvlu ln hf pro
tulil láieďiUhl líshi klavírní II llJ II pí lili Id" Js[ liioholl lýlj lll II 1 1 JI 1 1 I 1 1 i st i h 1 I i í o já sut 11 t 1
vvliollia "ileltřoVa Sllléil llirml splltl t HellJ IHIililV lili I ďliy i tlí f'itlil II' ! 1 !l Ivll V l-hkéřllll
id h písni ' ktroii dtrem hrdi
ředil s Slllš Iiý Shir Hdrtle- '
i 1 1 li IVvi kýeh Spolků a kter-oi
im:onoR ioo3SVí:lt v
OMAZK
nhnldlil I 1 1 1 1 hl iki-lié- ll !
Jf'M'11 ''ť I Ml je j
!- pi - i' !( illfliulÍR inu nil !t íivafíi
Vyvrt h 'íily v Auilitntturn
t d v t)f
(i k ! I i ti
f i i ' I
UM i 1 t
1 " 1 lí í I
JI V 1 ' l' '- '
f t % i
t
1- 1
1 1 !
je i
I ! i
!
1 4 ít
t l
Ml ii-
-
U
i j
-
i V
í i 1 t i i ( t ' ' t I '1
j !- Iit I t %Ú f! ''- k '
jli' 4 ! i V-f t J
I d ' V tu: f U j -i
I 1' tvi íak-i}fcii ( - -1 '-'
!+! I d ' s - T I 1 ll
' m 4f% i t 5 t n Jíl:
--i tt4Mtl H I i'li i 1
l: II i H t-ilM H
- i ! M - ř '(-a -'! j í- -f I
b-t 1 - t 4 -
liit I
ii V
1 1 1 1
t 1 1
1 I
lil
-4
!
p ! -
K 1'
II-- ' !
' i ' -
V d"
H 1
1
V i- '% lil
S'-
I
' S i II
M - e í
íí 'll"i
ll I lil ll II 11 X i
I I t ' 1 ' i 11
1 - ht-v
I 1 1 I i t
i r 1 t I
h i ' ' "
1 1 i I i 1 lil u
i I si I
i l' ! ' t
ii'-
i 1 t ii
-I (
'k I í !
I -
!
1 t 1 i
I VI 1 i ' i „ '
i ' I '
í O ! 1 I
l ' - I - '
I
s
1
i t
I
-I
I 1
V
1 1
11 1
- i I
1
1
" I pi- i
tH-ÍÍK V V hul '1
-iv tě
'li I ' ' I :
!v'h-t-„ 1
Illom
V H 1 t t ř
' i t 1 '
! 1
II
II
'- další é lun é v I
' e Ks (ie
v r ll pí '- 1
t-d Smilli I' M
't im' pišt řtř
1 i i''dl ' Iť t-i
-i 1
li p
1 !
I
ll v
I I
H I
'usně ráno Záhy potom učinil
mu návštěvu i mayor I lahluinii
Záhy po l'J hodině- polední za
vezeni hyli višiehni hosté k nimž
dlužnu při[iojiti ještě hývalého ta
jemníka 1 { líarťielda do míst
ností 'i'hlova kluhu kde hyl po
dáván hohiitý lunch jehož se sú
éastnilo přes Jih) jozvunýeh hostu
Mezi těmito hyli jen tři Vši a si
ce řiditcl našeho závndu ji 'á
dav Pureš radní Peika ít pan
polila ze South Omahy Při ho
stině hyla pronesenu celá řada při
pit! 11 a líoosevelt sám pronesl při
ní pooi uhodnou a zajímavou řeě
kťloll prudce a způsohem jemu
lasínítii útočil na všechna zla je
vieí se v Hašem politickém životě
0 kleréiu tolik nepěkného slyšel v
Pvrnpé a přimlouval se za nej
rychlejší odstranění všech jeho
nepěkných zji-víi mi základe přís-in-lri
provádění zákonu které s
poeiivostí každému ohčanu iiiihí
hýli liejsvétéjŠími Ou sálu JUli-
é tak odsuzuje prý ty kdo utí
kají se k Iv iěi jako toho komu
lynč pm tit který zločin hrozí
l-li-i řeé vyslechnuta hyla n nema
lým zájmem a ďšla všestranné
Im ohlásil O 1' hodině oslovil
itns i! na poi niku před klu
hovili liudoViill shriilliáždív ší se
V V il"llh e kť íí ji j Uvítali s
lihldlekýlll ápillelli Nljsťastllrj
'ul 4 tl h t í f lí i se puk U se kle
1 Uii IJmseVill p ukli SI piliVÍi-l
i'" k 1 i! ! 'o titpoéillku Ve Slélu
i -11 tildníé lín iiIii k'lt'M
' hv khilM I do Atiditol ii
d" ploMlSliVd ! : - í ' l "lll
lil ! 4 1 dii j ho i 1 t l j ít
' l-íl O 'd' 1 j i
' d '" I s"l ít ll K' I '
i t 1' 1 11 í j 1 1
íH fli ild'l iíi lil '-( f 4 i jr -
'(i - I- ' I -' ři-kiH i U i- I"
1 J 1 í i I ►
utišil Viktor líosevvater při-ilnta-vil
senátora purketta jen use
přciktavil lidu líonsevidtii jnko
nejM tšído ohčana nejen Spoj Stá
tu ale celého světa Po té přisel
na řadu Poosevlt kÚ ni 1'odéko
viiv se senátorovi za poklonu it
odpověděv mu několika vtipnými
poznámkami jal se mluvit i o Pa
namskéni kanálu Putikáziiv Ufi
jeho iiesniíriioii důležitost iii-jen v
dopravě iile i v oliehiidé u ve ví
leěiiictví široce rtiliovořil h o
vykonám' ji práci lin kanálu lt
rý j iIiich přetlinětciii ohdivu a ú
cty celé K v ropy právě tak jak
jím hyla výprava válečného loiT
st vil amerického na cestě kolem
světa A poukazuje z lášté mi tu
to výstižným zpusohem odhaloval
vysoce iluležitý vv'ziiam Panam
skélio kanálu v ohledu st mti-irie
kém [iřinihiivaje M tím přirozené
za jeho opevnění a spolu i za stálé
síření amerii kého Imístva váh-č
ii- ho f'ě ji lm často hylii přeru-šo-ána
hlučnými projevy suuhla
vi po-hvaly a když kolon-!
skončil bylo potlesku „ konec
Po něm na v šenliei-nou žádost pro
mluvil ještě senátor llolliver a
ííurkelt a tím hyla památná schů
ze ukončena Večer poohédval
Iíoom vclt v Omaha kluhu a oliédu
přítomny hýly skoro tvtéž osoliv
které v poledne h hostem lllllěoVH-
ly Tam se Teďly zdržel už do
f hodiny večerní kdy hyl zave
zen mezi Ak-Sar Ptcn-ské líytíři"
Stav se sáni členem jejich setrval
mezi nimi při všeohecné jiozorno
stí a výhonu- záhavé do iiiliioei a
pak se odehrál k odpočinku liáno
pllk V Mihotll odejel du SioitX
Pii lis S ) kde ještě tého dne
konal další přednášku na svém
toiirnée lak hylo na něm viděti
a jak se osfntné sám vyjádřil hyl
se svou návštěvou v Omaze úplně
spoki jen Hmažané pak hyli zase
šťastni Že Itlěli příležitost uviděli
Itejhlíže příštího ircsidctii Spoje
nýeh Státu Ku konci ještě podo
týkánu' že v Piehlově kluhu hyl
Poosi veltov i představen každý z
účastníku Když pak Victor Kose
vvntei představnval um p Vudava
Purcše jfiko redakinra "of Holic
minu iicvvspnpcr" hývalý presi
dii) s úsměv cm stiskl mu ruku n
poznamenal : "dli — 1 like tho
('zelh (leojile"
OMAHA
-- Výhor jnž pořádní Matiční
slavnosti svolal na ď n l"i září do
Sokolovny Mlikmi schui zástup
ců V šei h českých Spolků Z celého
stálu za účelem založení "eské
Státní Assoi-iace
I l adiv ny společnosti lUiieiis
'iitlal dráhy hvly dne 1 zář!
pí sti hov á ny ilo umě hu lovy
ťity ttiuMi hlinky ni lltrmy
a n! Nmi' iium-s'i v vnikají
le ! li V dmi )-' kml a skufi i ž m'
i!rI!'U HpS 'U a H '( ttíot llh"
i v š stfuiiiě in" Jtýui ph"IHm
sřrf-li l-'l-d--t
- IUnl l'lM a la k de
I
i : í
i
l-ivd sp
'dolní
dk
i
' ! í i
i'
I i
II
s i
"' 5 li4 itl V
H % i 'li -V
i I
1 1
i f
1 1
i I
I ít
4 ' -řo-
liřltl h ¥
' i 'HiJ
1 'í: t
5 i M
t-i I t 1 ' -
i OJ- 1 í K
L il- V!l ihi
t l '!
- i í
5
i
! i
'lil r ii
4
I t
I
la
I
i
i 4 )
i i i i í !
'-'i t II H 'Mí I
Í ii ? ? 'l t 1 J 5
fcfí' -- 'J !ř: tS- í--i t f i'V-H
I í i-- ' í t -i } ! i h i
! í -e ř f ? " % i i i
%'í -1-' f-f I''
lp h i t-
i lt
-í i I 1
!" "f
S i i t
t i k ií--"™--
ti ''
l U s (
I t I
i t A ' ' ' 1
' !
v
t
-i
I
I "
I'
f I
i I '
i
I
I I
1 1-
i'H 11-1
i l !' - mi' "
I t i ' l ' ' " ' "i
'% - f Í#4 til
t
I
Iv
i
1 ř
irO! KOVY VdiiTNÍK
+ + ♦ + + + + + + +
i-ii i-d Tmi ťt I
4 i ! ' v-' i Ě I Vili
' i i 1- !' t
i U'-„ lt l 1 i 4-1 -
+ -M 1 4 fS ti # i-l-siil
' -4 } f vš 1 f f 5 ? )-
'i -M I -- -ítik
i
i
i
4i
'i I
4 St
li
' tí i
í M
i t
i t
t
I I
ř t V dli ♦♦
s (išt i'plt I
lit
wr!''''