Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 31, 1910, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    G
il
A
3
- 4
1
POKROK
lUBUSIUNfi CO
vvťiv i
POKROK ZÁPADU
matni rjnUnl
(ř-t# pru Sulintt uVrrm N'ť tr N tmy
Ur ( liirkinii fi tiVro Nili
? WíIíoii Kn Mit K '
CVUr Ií i'l la 'f tít v Ht-
Pnul 4 Mlunm'Ii Minu pro
Miimtlu V Ttil:i 1 I"° ti)r
boulil Netík Jih"Iií
Pro HMijnA Mty l'ro KhuhJu
1150 Ha rvri'Iy -w rocut
ZAilky (rníul JJta # pomoci i
tinirb tmikAck (Monoy Or-kn)
preMolfb jioukáw-k (Kir#M Mimejf
VtiU-n) taukovBlrk ftoukáxck (Punk
Drttft) iii1m v ri-gintruvaném tluU
OxMmiiJtrll ivé )Ntíbonl u-lfj
U Urou i novou lrMU
liupliy l krulift Ítn4iitv4 tw-hotní u
?fjním Mml bjtl !uAn iaii t
úitiynlij nrkubo omlt jioikoiliti o
dij)áii plným Jménem f jí i m
T řfilakcl ulnjiMio ttrbij tl'Oiii!i uvit
fřjníno 15
i'
Výkonní už kudý vin povin
Itust KVtjt vůči Cntít-ditl Matici
SkoUké?
Nejlioišíiu člověkem j který
ic lá proti kterétuiikoli t jeho
bližních vtftt — mstou
f
Tcliovi-j i jeden ktiždý alespoň
tolik hrdosti uliv touni kilo ti
jednou ublíží n tebe urnl ii'iol
Hal a iiťlíliíil mu rtu-
hou různí liili'" ve světe I Vbří
i ll Není víiik žádných mezi
kterými ly v fadé dobrých ne
dalo ukúati mi darebáky a nu-zi
zlými nit dobré
Iilé w 1 vj£ tváří kteří u knZ
deho elit "jí ln ti lieei jhou nejím
bezpečnější Majíf kolem úst
pilu) Ilieilll a srdce jejiell liapltlě
no je jeilcill
'ávh dobn ho pnte
dřív " šik přijde ěio- ě
I
bolí ťí n
o pí 'iti-!y
— simulanty tím iiitii- být i rá
ji pollévit-1 podéjší Ztr-lta j''ji
niobia by bvti
Vclm velikou
zirii'"'i j-npai'r1
Ten kdo cti ii"iiif Jinému ji
llcllbere Kní-lý takový éinvek
viak wlmi rád pnui-azuje nu dru
hého jako na brzeettiého Snad
proto by neobrátil pozornost na
cbt! saiiiotiiého
Neavdééíš se lídll bll-b-š-li IIIU
ulál" co vytýkat i Ještě méně
však M tnu zavdééU buď-š-li mu
stáb lichotili n buď-š-li uděeti k
jeho i bybáiu 1'ottkáži Š-li mu na
tyto poetivé jisté ho neurazíš
J)n života ješlé mnohé m-m
Seliází 1'iede VŠÍítt rdeé(mst a
upřimin-st po!u -i úď-u jcdn-iho
pro dndélo Při ne-b -tutku ta
kovém bitdem- pak stá!-' je( ivo
řiti a i to živořeni budí" nám —
peklem
Někteří t :!Í}!l
%-b!
druhé j-r-i v u u j -n!li !i-t n
aii!Í topenu býti si o- j í i lívle
by jiolo d-iiií e i ! 1- - si ji - i e
lý život
I' bild-il!
I imU
ř'tp!l(l-í"V ís'i j' -i ť
t t ♦!' 1 j ! saod ' '
řkvap-d v
kruti b
--I! l i i -r-!t
fa Tafí kicý jej im! l u
kťoi #i!up-i M- Kiob v -o i i '
líým práef mefrjii-fi !ý J %
i!íípíiRIi l'ltUiÍP kotUřCeiliic k'
r!-l-likínli řif í'reť!eittj
Tf se V ibipjH f-o i horlivě
přib'UV Ht diílbídiOí revisi tH-
tit t ' IO JMkh'fě h h& ll
kťtf h tnf Hrm--! H ♦4v ji- í-h
jMiíjí o Mrřéjf-t- lfř'řřiui#
4trA %'tf " tH k !♦' X
ptMítbítlté i řV!l lij bio
V# ! by bjly při'!'ěituí
§ v piiln pMf -hjř t--í"tonnl
íf:tiy ji tHtrl j:diil'i
é 4l#? N' pHpn4ffřk iml'
i-ijt-1 bdt-'lÍt Ái'- irf M
lt#JM "lš-M'r ! i ďisí i4-:'í!
V ibílí!- It? Vf#- U-i ktiíttř nel
ití lilu-- -bb#í f pili -Ulu
JřÍ 4 k U i 1 - (-'r-iMíitM!
ř'ii dI fů-? --#Mii (r"lvl
ff K -14 tl(MlÍHf I ♦US jrf f
ymit sJ--í j #
iéíi rtI pk t t l#
v m -Alt ís lo jim
ídpfl)i4 di rm'iiit ti i
by v jaký xitintťk uvedl rvlý ob
tbodul ivuti-iii
Vihiit rajímnvý pHpnl V ohle
du kriiiiíuáliilliu xi kuna odehrál
se V lieilÚMlé dolu" v N"eV (Itleali
Mladická žena j'ž byla mnii in
il(i H Vlii lil llllli' jedlioliu l'V-
lit nu zikliolé y rtUu pointy pro-
lllilM lul X le ÍIiImOI dle "l'l jS
CélťJ řiikullíl" jelio jrililu lio do-
vulíUiila ne ilialovMnÁ v své u!i
ltaj'i!r tudie h- (liityény muJi le
h lií iiiikládal hruhrlio ihie "'
V y 1 1 -1 1 f tidioto roMiidkil joiá e
ii i hiky zHvraddii jUtlm naie
a pn imoii zatčeni uvedla a tvou
idliajiini toté co na prviu'
uiiinná Ninu! piHrné ji"ta h'
tu ili padne lil dtejné jak to do
padlo eiioii první klidné a jak
i ihiitejně vyékAvá duln kdy
lillde jejl pfípllll před mOldelll ty
vidin rvuJujnip Zena ktf
rotí bylo imižeiij Spatné nakládá
no inue elitíe voii 'iit pomstit
zabiji' h ji' pak porotmi nnáiii
n nevinnou u propuštěnu NA
sledkelil toho nevyhnuti 1' é i jiné
Ženy jež hi' ocitnou n nuli v po
dobném ittiebo stejném pustnvenl
hledají ve xtcjnéiii kimei pro !
adohtuéinéní poněvad ti mytdí
}i to h nimi neiiiue dopadiiouti
jinak než jak to na základé ol
i
liaiolv iieiisiin vm iiKoni tu ir-
padlo iťastnou jeji h před
Hlíňdkynl Následkem toho do
jdi" pak k několiku radám nad
kterými Si" Veřejnost poltěvildž
e'tí ji jiniik ustraš-nii poiistnvf
N'iietVlieme a III 'lol II 1 1 i O
totll e i!l(i 1 1 k Vrtillli'
solidních a i'-e la'iiiiiiii'iliií' !i i ří
pinlit " ii"siutý zákon" ji lidu
dobrodiním Neváháme však ani
íí í niťbiiv i li 'koiiii toho
ii' si- vliá lidu a ci lé i rijmist i
zlení nud
ýst riiié :
'1-A
ť-rým nutno íí--i to'
"Suitt eerfi deniliedětí! Vil'-!! i lánku tl 2A jeden
zákona toho nemělo ' jedutý bň z mi"lui se' io-b ti
bv
tlívilti V 'řípíldee V- kte -
l s-'ii ji-ilmi o (icciii n tlt rme j
t í h -i-!- lm 'uota li št ě Tii("im
i
ii dá bv ti "n istiv zň-
1 1
lii Ciu lem a tu t b t v čt
"e bychom jím mehli ki-neé-
e! I iť V i i te V él -i II :ij
b odln' i"! !ie'ÍíV
s lil
I -' O
r-b di í
-ji 11 i In i
! "' V libel
ij" !
nv i Míči
1 V i 1
lk ! je
l -!! i ě
li 1 !-e !Í
pii márky jež
a in-iiapíiii
kdy Nebil-1
rály dosud l"j
Sbilllellbet-eje
lidi'm'ilo-m V
byly
j-ími
'imu-
lliei
II
bojí
po Vo!bá"!i
'' V'- '"'a siU -
II
Ml Že
JeUi II )as
' li !l ) ítě-'l
Sb-db-nber-
i by o pnmarkteii podal a- moen-ui svou niku VMid- tam kd
I telOH se dVoll'lVld f-rejočí- by je povinnost Villtlil DlieH plili
i v 'ech h- daných í ! i - ve!ls ti: Vvsb-ehiiě-te ii ti le-
oi- daných ! b
h Sot vil e se
iv-ir
vá
i!d 'i-íili o lom ďivědél 1
''Vil! -1i-' t f i že oi
iii -
besv dl plVpoěPíi! j e 1 o
!-r dl -b' V eelě-m '( 'tt b-d
i i i ' ol i e-y ústy svCeh pt-Um-!i
'-oj-v ji V piiehyblins! lit-! mnž
llýťi provedením líéi'e!o p !!
I - t líe- e po ob "í í '"'! I
-! 1 bv ! 'li b-dliié soud S''tí í
"láviu-ud 'rbotipiri "sil: proklá
ni v kr- eí' h obou sotiji iú ne-
id? f!) ( !) killl)ě b f prjitil m-
i v t-t počítá íuv ernér
SI a'b nberiT -t}t:l n iM-bo s!
d ! íd I '! - H I ťi'l:-i ! '
('i'll'V tvrdé V obou h'')L
( V
c!'f'--1 !i bybí Iibtm-::vi n pr M
'-! odevdílto Vilike !-tt!sf
Ydími Vilike t-tt
mob k teré bi lt e
li V fít!
r-pubiik ísll'U
(
t-lo l-oo-krřil
! i I
!!
D
!_l
!' i i p'o '' 'I f - J idei
V n v Mrtt o I !dj( i je
pfi V"I- ej ir Mrb-li'-" f ( v
f-ř 'p'-' !ifl I v 5-
-ImI
o:
píďi
k v - li
ítált m d
i h K í eet
I- t ! v h
fí Si oi-!- i)tjf v ' '
v
ífnt!lřH'třrr #14 l-kK m-- '~¥-
In tilt (' dfciod1-' An d -i
f4ki d"í-d ! 'lt u!i
ělilf pr %m K přpuÍ
' iol b-iá d-s'-l pí okr-'! I' i
4U k tí- í % i 4 pít!'4 14 1
"wtíi řai b I ?řříMí rtjř -n
♦íj ím furtmif řli4líiřfi-f -
4 Jsi i dÍo# tvéliMi Iřfíj„
kt% éiJMjít-tff si ff-H$ ti
-♦ř-rsíiřři 'if4díi ihtň ja
Í lUklw! %tff J# 4t
Í44 f4i H 'fP-iii {íi f{a
nfm P oi p#t í ii „
'# á m&tbí
V řrií#i H44jí Hfal
Ilíi i lJ p tfllyi
É tM Íi jsi t liibl 4
" y'4-iř ti f iifiiii
a někde ~ v ttevtinějšlclt krajích
teprvi apoéiioii Hlavni ně šnk
i"c liiji kornou dnunl kadého ie
Jiiáv ťlledllbh a lile sdělení jed
i"Ui mi kterých se nám dostal i
i li l ad t sloio i' ii'c!i lioiiěiu a
Mil'-! r lěliu stálil llebuib' li fiištii
úroda tak hulil -111111 jak jistě
I IleiláviH-lii stále psulo n lit! li-
lilo I iisllnl (1-hte hitlltfl e l
e lipšily 1'ši-ime i ovsy jak
kuli byly hlaiímii dosti krátké
ypaly skul o V šu lc Velice dobři'
Někde lokoree i výborné- Korní
plevanou většímu bvla zachrá
něni vypráhli' pastviny zase si
zacb-niily bramboru je dosti a
tak to tedv našimi farmáři no
vypadá tak ubne Ume tomu
rádi ii přejeme jim to za jejii-h
úmornou eorociií práci ze nril-
ee Námi ivc imu si vsak toho
taky néeo přáli Ne sice pru se
be lile pro dobrou ('eskou ViV
která podporu it to víent rannou
podporu od aim rick vi li Teelifi
zvláště- potřebuje Máloe nu my
sli ťstřední Maticí Školskou v
("eeliái b pro kterou obracíme s
na všecky české farmi-ry zdejší
[irosbou by na ni v době Kvých
zni zvláště- vzpoinínali a neod
přeli jí potinM' uvolí ve clivlli kdy
j" jí Matiéee třeba nejvíce Výši
jsme podnikli ze nyní vsinie na
éesként Venkové zdejším jsou žně
a ještě- budou v plném proudu
Nue přicháíiiic h iiávrhciii
Ncckt kaidý icBký farmář vzpo
mene &i o iních af už pšenice n
bo ovsu nebo korný anebo které
hokoli jiného obilí a kterýchkoli
jinýth plodin na Uítředni Matic
Skobkou v Cechách alespoň jedi
nyní buíilcm a ten zpeněžený
nechť uloží pro ni stranou na nej
vétsí úroky jakó nnt lze vůbec
olxhžcti na úroky vděčnosti
ajv
Muky pronárdcdovanýth éefkých
jsíeit jiný-b sli si- jí Yukoi
-i íl jí'11 1'l-lle i ji ísláte
'v 1 onánbii nro-t-'- i-ov iino
'stí kiei n volá k vii u titislovanv
a juniá-bdoviiriC ijiiod jebo vy
:imi j-te syny a ile- IJinii ("eskě
národ v ly n-'-! a 'ir't n- j' t-í o
piini v j ol n nt v ii ib" í i i i - -1 ii a st il-
ilmNtitt D"-kale ledy j (:
dlu-s muže se illOU důvěrou spn j
'éliiit i na rolnici o ie j-!i ilnmácí
ale i na ť a limnicemi i nimiž
v dáli i mořem v žírnvVh kra j
jíe?i Ia''dfia'é 1'ijí- ale nlá-i
š!ě v oži-bnaiiV el blíeb Nebili-'
skv bijí ti-íee a tisjee
lat v cli
rdi) eeskyeli rlMliHÍ! P t i-l í ll
vlast iosli m:iomti II II
lifeti vždy j mi o' )i 1 n i fiodali po
„„ jediný buál svých plo
jdin vřmijte ve prorpéch íiejčťštéj-
iíi obranné instiluce ni::l ve nro
fpffli Ústřední Matice Sko!?ké
TO V II A IÍKDCÍ
Mtli! i' fílle
i ' I I 1 ji
- - t i-í ři l
ri i i miíihu" -i
IH i" ll'llek'1
I : 1-(:MIÍ 4
í —v O'ksil'1 ť
li V
' 1 1
!!
1 li
I
t
( i i i ('
A s tiliř-íe-s
-c liiii i 1 1 f '
' M pi1 ei i
i '- ! ti j - i
řh e -1 it
! M k
t '?--( :
M AfettS-
-' ui unit I
y-M Mi-
4! i 5
I 1 Ik
i -
')
t ř !
i t- i í
' i fl"í % ♦ i
1 „j llř j-sš 1 i M '-
f
6 H fc
ÚNAVA ZKMtt #
Jl t4 I -i-s--il -
psM'-í 4 p-t-U 4-lť'ťl tí ! il
tM í M tNlM t4
íti pi il tf #'fi li
d - M "U
vyéei páv ajl a byla li pěstována
mi 2 in bo I! léta táž rostlina nut-
iii ji nečinní na nejiiHv ciis za ru-
iaii divokými rostlinami — vy ú
iilíi jak bývalo illíie V libvěejí
bo [ oliímjit i it konečně ne
í 1 A se ji' II-Ji'tí niolié Úrody
ě pit VVilatlié-n kiŽ-loroeím zi-
sobetií pudy hnojivem bu-f piiro
i něm nebo umělý m
Odkinl pochází tato měna
iiil I f ik elin ioilli tle
kď išílio doiiiiiénf tolik "unavc-
mi ti-ll si n i v til pioiii-iiim e ii i im
i i i - t - - i
JÍ popřáli iidpiiéillktl ? ("i iná ill-
teiisivní kultitia rostlin násle
dek juk llél Velcí Iťroliolitové
XIX stobtl wci-rpání výživných
látek pudy a třeba tyto látky v
loiobé- hnojiva opět dosadili? O-
tázky zajímavé nejeti s theoreti-i-kého
vědeckého stanovisku ný
brž i pro praktické řeše ní úkolů
inodcl llího hospodáf st ví
Nedávné práce hlavně iinn-ri-
ekveb iiiíronomu razí na tomto o-
boru nové dráhy a byť i nebyly
j!" Vseobeellé Uznávány — jest
to nsinl všedi nových názoru —
přeci' přinášejí mnoho zajímá
výeh poznatků o kterých starfí
hos'oiláíská véda neměla tušeni
Slaré tlieiirie o plodnosti dospé
ly k ilostí přesnému rozboru jak
účinkuje na půdu hnojeni m po
dávají všnk vysvětlení mnohých
zjevit které- s tím souvisejí Tak
jest množství "činných" prvku
jako fosfor draslík dusík které
přijdou s těmi několika sty kil---eramy
hnojiv it do země nadmíru
n-patrné u porovnán! s mnoz-
!sím slejllěi-ll látek V Zemi již
p'-:ii i i-l lljí-íeh a pt eee působí
ziýši-ní lirody Výklad hb-dán v
lom že uvi-dein'" látky hnojiva
jsu rozpust ně-jm' i v t rebiiť-hié j
než látky pudy důkaz pro ť
: odin
i
i
nb- n ilil- d e ambiiiv a!
j o„
sfor
'' v! nt muže býti fo
o draslík různé ruiiii-i n '
po-Ip - lolléeii-l V í V e kti-1'ém
nalévá l'íe několiku l'tv il
- i
tTo kimserv íltol e lim II'
i- II' -1 I "šelibiesili' Že ) '-sl -n
do1 i ď 0 Vl i b'i Ml t i s ' ol ! i ' I i - ' -nou
v v' 1 V il dokníiale i fto! '
m-sinlntě- roredě-tiv eb : ni!--iii
i t rý ohohiiie i dnu d- i n' I i
"litinu lirii-iib-i b'iv j ieHii
dostitteélié liii-tí této 1'tky
i Miltoji Whitni-y i)ib jii i'e
něm koumán se v-u im-u- i iek v !
pud ' se všiíď- mib'-á v mí
dusti io-p!isé)iy'e!t ivnvi-h láf-k
aby se v nieli tinlďi ro-i!iii" daři-
] ti Ni l-'e tedy vykládali Ú-U-ek
j b Iloji j jlWiem (jj
Jlelž bvl
1 íii v m v v
V '-'l li' ou't iiti k
svě'litelnv j-v
I
1
pia
nají bovpodíiip střída v' ut po
llřcníni se j odpiirllj" vi-('e!aee
l'o in kojikiiletém osaováni pole
sfeji tnsi linou se půda vyči-r-pávii
tu-vyčerpá' i v všik když
na poli pěstuje
jiná Zde m muž'
i'ífi lied tltkelll
rdi rol rieb
pidlll V v -
I
iv ir i di
bit
An--
:'} dí-roiioť v
l-
I C es
' i !b- 1 1 pimcďi jnktis pri n- i
peslííVail po b"l bt i (én p
b
bo
uiii
l-ii
mi! v
stále kb s
oiy si ol
!v'a Vsa!
olV po
r t to j
I - ě
V l II'-
pn la
é ad
'"i' II
aut -v v
i
í I II' -i
i I- U
I ' tí
I !
n
i p
y vlaji
p-idv
datíi of
l-n-rt a
li i v :
í -I í
' S t
i i
! i
1 (
t o
1 4
M -
-f ' 1 I
U I
li - LI
j tu l-
i U (-
v
pnfi sd
bt líke j h
fÁď I i
s'-: ii pir-
i r ib!
i s } né ibl nk le
V ě-tti'i--t kk 1
!♦ kof í'di ' J lě
'nly }-fěi)b"iil
í ii-
I
: i eis
f
i
' I
'I'-
' -i I
i l)i
1
1 II'
ie 4
ll
I o k
HÍf-tlr 4 !)IuVli VÍ dijltět
íi ' rtlM-t U%% ibsliifj'1 pda
i'-
i
j bií Si J í tf V él lí -'ní
J- oni '4 ii ní
b--i u'tí } l M 4-I
j - I V 4 tl I i tjlfi-'
l-otut 4l 4 iitxti Miie
(ěřj -Sí-t )pHl}' ♦ H
t -I I Je ' 1 (-t I ' I- i i 4 'S tl
iíiU -! ## 'fl lii
tlí t-vljí Úult MIHn-Hlf 4 d
i %# {14 -i'-ls í--j i'4'!mí - 4Í
tpt# Míl iMt t-#íf'i i 4
C?Ír i ifb4'íl --f tutft-di
-It fiíh I M'df )4!if p -n
p t ( in fi-it ř dítfc !! 4 I
ll ♦ plW fMtlItil -tlfiilílií l-l
t-:#4 rhi'tH 4 Í !► JI- k
dot V I Zellil
Vidno tedy že -l" vystupuji'
nový faktor dub-žíiý pro luštěni
i táky plodnosti země: přitom
not 'roslliniiýeh 1oinu škodli-výi-li
potie rosí I iimm t-Imž dru
hit ii tím nsvétb-na i pií-ina
pinč jest Úroda d-ibrá stlídá-li se
druh plodní Konečné podařilo se
e iisliilllft II urolioiiitllll Sehreilie-
rov i ji Sehoreyoví teké určili cln'
miekč dožení těchto toxínů ioti
tu vesměs sob- kyseliny bihydro
xystearové které možno isolovat!
ve slávu čistění a provéstj t nimi
pokusy úplně souhlasné x výše u
Vcib nými zkušcimstiní o vyltlčo
vauč ti kntiné z jemných kořínku
í Dokončeni)
NAVRÁTILO MU ZDRAVÍ
Toto píše pan Jar Opočenský
Air"nila Kans j "Vitše Iiéčiví
Hořké Víno Medoví mi navrátilo
staré zdraví a velice mi prospělo
Jest to výborný lék pro zululck n
VÍelil jej ndporilčuji" Netlllljí li
jej obchodnici u Ván na hkladě
pište si pro bedničku 12 láhvi za
♦'MM) jež přímo zašle l S Médi
čine ít Import inif Co 21!) Lari
iner Sir Pciivcr Colorado
J J J# j #J J# f a #J# Jt
"I
+ YOUNO MEN S CHRISTIAN +
❖ ASSOniATION +
J ! i siilriiíeiii kfi-i-ťíiinkfi li inlmlík fi) "l
' : Večerní škola zaéínd 12 září
' l'éí se mluvit čí-t n psát +
" v nnirlieké 1ří-lč anglicky pro
'' niistávajíeí Amerikány "
: : : : : : : : : : : -
Chcete si zasloužili
farmu?
Příležitost oro buu iruzu kt
práci na vlastních doa-ovstii
W 13 Oríiujtj okchuJí-íci
přeji by tc íarriáil usatii
ll v blulcosti Ai-blatut
Wu a xvyiih ploiiiiy ku
ppotřcbč vc minii
( 'i li l ioiii ]'! iinii!i-lltl' -!i ni
i-liuiliiil ii v A -1 land ' is rtu
li s- a ton "e by ni nmiibi i
přivedl le- v i-"- l'arm-1 ii 1 ' ! i
se II iiilri ll'-'i:i !el O !iíi'-!I a :
ion pod v tliodm' 1-ihídÍ-v
Divo! ' a ii"v'di liiíi - krajiiiy -
v i i niko V is (ii-s "!n j mi ': i- ji
len f)}i illo lé úl oi!:i-' il iiii ':
fji rioáři'1 1- ! - i i ' S-- ! -riklí V ! l '
fiOVý Ii mi -li !l pě 'lije -! - i
i nu ťmebi I -iiik- i na d
lo ol n i 1 o ' i'-e Zi s e ie ' 1 1
sl# výroid v t vej-e diitáa"í '
ioé !I_V ! i !) i i je
na fH la il I 11 i i I bv i V
pét?i v ku snotj ně ho i
'i !ii'l á i iva 1 tiiil v f ! o !
I é i se krii ji K-iž !ý di r
ťarm ''velí vv'rubfi po-ÍIi i
v !''":!i u'itM' í do A li!ind t
'isiij vybí í pro'o osaduU-v
by íisfi do s( Vesni j' b(l čá 'i i
p!''- "h"i 'Jeeká ťiřítbivna hsnii i
'i li jliě raVÍ že je tí!!!i skvěíl II
b ' ' p! o " bu ď MUŽ" ku boba!
v ié!vátítii 1 1 i M ? r jv ! ii
My 1-j ly porostl' l--y
e i 1 1 ' Jím! % t 'l pt O'!
I U i f tn1 v ' i- - ! pro!! '
'- jí t tinds' ml -t p" 5
t t a i --- :
V ' l 'i s i řir bolel měslt
Aby phí a bndii elu-li- ♦? p
tMe ttž- 1 T-ař í koktu mé
14 Ižby fi'{' -
h pcditkul pro mbní tib
i:í iž tláo t j bij -Ubidé ii
'
l-d by l#t-t ti-a SiÍi trubil '
frioy ytsfi i' tvdi % i
t v ! 'i tu i(é až ! i íďiJdbj
1 li I -tik bdi i 111%'e- it ! i ri:
♦' p' l-ifo j" kVi'l nj tubidl o' k ''
t t - i-dnb íiV't V l' vbuttdbit
doííls U 4 í b loit IHi'í
í'á!ti éiředid hrdi (tkířt!
li4Í Iř d? tb bdoi d lij p# :
lH otjr í- dvítli irfcy jii bit
i v iliidl j ImIí d1fjid íld
4 k-rti )iS
(tniktm i4Í-i tMMi iitt i
I-I--í d'i nířHitvi ďpni it (
tj lj=d-í II f fll-í - V
4 to AkUn-i H i 1 il
114 ji # W-d jníiirř4ii r-i ilu é
I I li If
Dr C J 1IĚMEC
fokf Uř t4l'}l4
fl4-iVK4 iÍ4 I II HiibH ttl
SB4fc f I t'Jí#l4# - JI
t r l l Iy fM t d
l ! p I i ♦! I ! S tlio}#n#
Nejdrahocennéjším pokladem
x DODRÝ ZRAK
ÍUAJi'' -laj-ien" -ni
n kuli s vi yr l l ib
M ňeiiilklfiilejM i iti-i-liln 1 rik
pruřkeiiMiHt I II řklelllitl tipl ku VeJ-
iijiil Sr-ileni ii ii'liií'-in imiiln i ni jlt
liii(lti ni Itrrjll Jmi fy jíii'ii i
u Uitjnťň kle1 nlmni n-m "t
moci hle tulí (írinliiovdl Jm flnu 1
opjli-íl-h ikul it in l in i to in 4 'ii tslnl
iivu!i-n!
A CFCHA řfíký optik a zlatník
12H jižní 1U- ul Omaha NYb
Jos J Paiiuskn
1311 WlllUm ul prAví uaproti Hemf
iiovh řuxnlťkiínm krámu
PuwmktivA ilii-liiy v ťi-nkin ib-
triktii v (niinrr v Hmilli (imstn a v
Ilfímon ~ PufAriil fantové (MíJHIřnl
AB8TEAKTT NÁROKŮ — VEŘEJNÉ
NOTÁŘSTVÍ
Hitilíny: (M 7 iln 10 vvtvr n v uhnu
oi 3 lnuli ti o Ip ilii f tnul vi-éi-ř 10 lí
Tul Iijř 8717 rillifM kilvknli vnínr
Antonín Bárta
první třídy zakázkový krejčí
Ht siileiiď a dílna v č 1117 Lin
coln nvenu"
Vnrnii ii uvěilmiiítá firften mlliiirnl'
ekA vSei-h ilruhň Zil tirjiiiMl eetiv
f lrafl? n n uMio I () flv'-rnti
ÍDr F A Sedláček!
j OMAIIA Ml-II
CftAlMlVXA: 1270 Ki :ni Street
proti IIiMn PrMfue
T i pni
i
í UJMUKNCK: UM Ni JHhMreeiJ
I Tel ISumlim lsl
Onfilflnt i Dr Allliint entKnkKh {
V l' řtAMANf: ml I ilo I lnul i!l {
t V IM-il "-Í i 'lilu 1 Ititil (lupni !
Dr P d K lílnl
1
íeiký lékař a ranhojič
'fuilim i v Karl in li b!-Ku 'e„ „
k"je l'"7 -- Td linii ir:i
! tm v: i 1 1 1„ oljnlrliii
"I "J In I Inel limituj
'': u-"i i hi iii m iiidtii Ni-i
"š'- i " " M v i i n i-ii i (i ani v ítt"'i
I
' ♦ f f
DR GEOUCE F ČIMÁNEK ♦
! ♦ : i
ť Ičkař a npirilěr
♦ i -'?
V tlnl Uwi Jižní 13 ulííi Oiiinh i
I'ti 1 inliiiv o ' i i ii„
p Ifliifj id im :!i „i vm-r
í: 1'liiiin : IP iiiu!in P-il --
(Ufii-r - liii-i„ :7i:i f
i - i
I
r í? Eiosevalor
ČESUÝ LÉKAft A UAMtOJlC
Úřadovna: 222 "Bce limlding"
f7mlní liliiiy Ol 11 — 1 - ti „
3— !) lei (l) - ll l„li ~ V lieliii
u-l la-li iij oc
de-ll Itell i(f„n HrlV IC'1
Uffirp Ilimiilim eJ
IO'1' I" lelellt: li neiittl t 4l-
Ořři-f: A l'il
Obilll: '!I2 Jurtiim fi
M ft H ' i i ! ' o o ii
[ Kotera&SIoup [
I-II1
igrocenu a
Železářsky
f : ři i fu OiíIih '
i V lUi-i ti ) f li iililtri
l JI Míli t f-i-líí- - l 1 (
klictll - I Ul (iS I ? t"
„ ř ': " ' !
j t ítf )- i j--u
j J
j Ti nif I
t
i i i o i i m i i i i i iii
I T— r
Mfe! Mtot 4 Mjtltsí
vlaťid liejttrtfíS r tiikf
V KUNCI
4 IMI li 13ll fit 0iuh
JM i 4 VIU l ljr )U
#4dy irlvť'b- rioěbi
4 j-tkiJ I iiic„li h
!'♦ i í b u'4lií
řddlA 1'tltjř lttlji ítrílj
ld ko!t j-n 'fA"'H uoíoii
b dl ! P f í( M „I4
fHir 'Ml
V ti
11
ll
hastrtlctort i sliflítli
1 % J s- II
n ri vnnnťi
II1UI1 I ! MUMMV
'f t 1f-t4 '♦ lVti
i4 4f(l
WiU ItNMI pM U 4 (NMI
f { s Ml liti
m1 I 4'Ii4 iif
p 44s
' i