Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 31, 1910, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    il
WWllllllWWmtllHWIWWMWIWWWWHIIBWHMtMm
Sk Otaclrcrs Clatíonal Í3an!i
Můžete se na Packen National banku spolehnout!
io i Vamt bude v každém ohledu pracovatl pro dobro
vašeho obchodu neb vaáich tákazníko Pro tu práci ban
frova Uniová K9p
Gf 'l'illl Vilm
VUl KAŽDĚ lftllJ:ŽITOSTI
l l) " 1 M l i-U atbč různých lVritMtecll 4 pod N idnil pnliillíl
I lutl-eii Ml jnnni id I o 1 i'V ill Ncjlep jř 1 j r ("eikjcll I Hllicrl-
k Jí i h kuí 't kaide jmth'l" hudby ohmlte im 'kM
JOHNA FHAŇKA kapelníka ?VtóW mTARSW
Fr J Heřmaiisky
česky lékárník
ka ta taky ide je i i
2102 Q ulice
80 OMAHA MEDR
V
m
lnllN' I i uvil preiLleiit
A W TlffMIlU: miniu pniiilem
J V ( ol Jit mimo prPit
OOUTH OMAHA
Sklad lučí tmin bylin patentních lékfl a vmtIi loilctndh
lékft Léky dl b kařukjfU předplatí l'ipruvuj( ae pečlivě ---Zaručujeme
pravost a nejlcpšf jakost v-elio lof J T t f
W c JíiIINmov kirnír
nU(iiv v thpmhij: vyP kír
T J KIIANAIIAV vp klr
NEDRAOKCA
24 a N ul South Omaha
MAJETEK SIOOOOOOOO
tiBEDNiCI A RIDITELÉ:
C M 8CIIINDEL prealdant
T E OLEDHILL nilatopraaldent
V M LORD pokladník
E L IIQWE
A II BERCigUIST
4 proc úroků na časové vklady
U ná se
South Omaha í
-~ l II 1'cdiiář se svou chutí c
navrátil minulý tvMcii z výletu u
nsvi Ii rodičů a známých v okresu
ťíiivc Sděluje n námi že Kt a v
rolníků jest velice zlepšen uáslcd
Iímh deštil M'ť' svlažily taniiii
okolí
%" faro jest zde a tu udělíte
nejlépe ohrátíte-li M- mi
J03 PÍPALA 1C8 již 21 ulice
South Omaha
který víÍiii obydli lnuli do nejlep
áího pořádku Má nu skladě vt lknu
zásobu nástěnného papíru barev
n nbcc vádia co do olxinj toho
spadá Pnrvení ilmn a vylepnva
ti liást íiiit v in papírem věnujeme
tu nej větší pozornost a za vy ko
ními dobré práce ae ručí Ill-tí
— ) rttliny Stanislava n Mu
lit Szvireiidovýcli a Josefu a Mu
iie Siiiiilíknvýili z los již 17
ni přimkly porodní hubičky Ku
líkovťi ii škodová p(i zdravém ho
šiku Matky i drtí jsou zdrávy
a jou v ošetřováni zmíněných Im
biči-k šťastným rodičům Krutu
liijciiii' !
fřV Pamatujte že pro každou
příležitoat j EdÍNonftv hrací ittroj
nejlepiím darem k dout Ani u Ja
na Hofmana na 21 a Q ul Ma té!
hojný výběr anglických I Seakých
válečku lC-tf
— Právník 1 K Itednář lyl mi
nulý úterek povídán do Papillinn
NVhrasky na výpomoc fctátníuin
ná vládnímu pro Sarpy okrct m za-
lul (Ml proti íihčlIllU Iettlfcltovi n
jeho iiianelee v Piellevue Nflir
ZASLÁNO
Kn)l" wielnť- řlmck mui
J(lMtVlll llflll
"VÝSTRAHOU"
V j !( ti i ( fM 1'ikrukil Zinln
? ilnc miiiii PHd ii %# j íí mm I
(mhIhí IiiImi kun j 4
KATEŘINOU TECIHOVOU i
iti iloliiiá puni ktřá IA - ♦
A jiHcnit ni porixlitl lttikii ♦
' itM ' " )HIllS IV h ' ' j(!'í'lll"
I ťk-HI fit jlltl ImíIi- I ukllli 'hr ♦
's jiímit i itilá t nim ( ort lni liiť
I V umu i plní ( iot i i ! i
fi' v illni pnDHlnii k in '_íří
př"ti pi V IHV II % ( jM-
ti} ik iirinitq st v ' i( i i
!! #ltí III1!!)' !(1tit k 1 lni t
í%"tl mlÁňj A n i'f"--li#
l-4 l '' Ii t !' (li tk't
KS Kt 1 1 1 V
I r íkiM J f tiittfkv v
rt i ( í li íi v itřif
llnt(ia Í! ? I l I
(S I
♦♦§#♦#
I
Do tnvr Ctorlol
VY8L0VKNÍ 80U8TUA8TII
-
Mí Mi i 4 í H I
kn
p
í 11
l I
ifí ' - tli fci í '
"ií!fí SS"H''- (ti 'I
: í h i v í 1 - ! 1 ''i
A II rRICKE
W O LAMBERT
W P ADKINS
II O EDWARDU
E A BEED
Prodej lodních líitkA
mluví česky
3Uf
pro otrávení řeď-náti ulepie Ná-
idedkelll liepíítomliimti několika
lAlezitýell svédkú Htát odložil vý-
xb eh na den '„'II září
14? Kdo eben dobr' a z uničené
zboží iih'1 bv vždy nejdříve zajiti
do
JOHN LARSEN
železářského obchodu číslo 415
leverní 24 ulice
Vaiíeí kamna plynová kamna ve
-lleré zboí V obor Železářský KpII
bijící jako i Ktavební materiál
ooiio té in jN-psí jiikiixti Obsluha
vorná n zvláAté řeehfnn jen ruče
na 4H-tf
- - I'o1ihv x Ičéením cholerou
((('kovimých prasat vykazují nej-
b psí n překMipujíi í výMledky
éekAvá se jím leliký a Úhh"ňiiv
převrat v oboru dolivtkaření
IíV riieete-li zakoupili ai kb)
Iioiik iiejiKivéjSÍ mody za poloviční
eiiu pak obraťte se na A M Vo
bofilovou která niftze pofdouiti
vám velkým výběrem Hovnřž zho
toví (lmiáni vkusné obleky db nej-
posb-diiejSích íioi za velmi mír
noii eenu lřijrt a přeHVČdČto ae
o její sídidnosti 'n dokonalé
uspokojení vuéf tf
i t # i i i i
— I oroiitu imiiieKa reeinova
donesla do rodiny Josefu n Tére
zie ("'ernýeh z é :{"!) mi-v 21 ul
statného chlapečka Unit ubijeme
Omahn
Upozornčni! — Kodičňm
kteří hvč dítky posílají do české
vol Školy tímto sděluji ze ná
sledkem zahájení vyučování no
školách veřejných bude V české
skob opět jako dříve pouze kaz
ihni Kobotu vyučováno
Joncf štěrba učitel
— Při baaru Těl Jed Sokol
Kucvroer-Turs který se jak zná
mo konal minulý týden bylo v
ÍUÍ po celý týdel neobyčejné TUH
no Večer CO Večer Hcháelu (e
do síně v její prospěch bazar
b pořádá ii veliké množství kra
( nu aby dali tak nu jcvo svou
přícil ochotu a obctaviwt pod
niku který Kotith omaskýiu kra
janům Vždy fdouil jelenu ku ctí
' závodu které se konaly kaz
(éin Večera vítéllé VJsla ze So
Volek O Dlaskott z dam IV
Zpéváková ze Snkolrt Kr Jítnlrn
t Mialýeh h'elii Jim {enes II 1
malých dčéal Jiiina SvoImkIuvA
l!anr iikoičcii lul v inubli a y
nesl ní f'Mt'l Ví" bližií píine-"iu-
prísté
t Chvaíné inámý a oblíbený
pekařský mUtr M MASILiCO —
jeni mi ivqJ távod na 21 a Q ul
v hývalem mUU Tlfckové nabílí
ie! veřejnosti ivliité vUk kra
j4iiům ťichotné sluihy svoje ma
rnenitym p#ilviii a Jinými vybff
njřmt pekařskými výrobky S544Í
is rota i podporu a pfiieó
V 'ř-dn l-é f ktúei
píý fi I i líii ibi
Sfk Nii' o I v l i i - Ali "'o 4
I nSi-i i lil' jtiM H řv
lul VJ'4lJ Jlli lÁliU $ tii
rctdt'i( bi ♦ i li fn Hmi pří
tťUí-t " lc l-lř Hf 4k b I
lo-h jej f-ilhh ! rt ' I
1' tfc'-tiMí Mf ii
nk-n} ! ei nio-t rtuliU'i
i ts 1 1 k "i i I
MmMI M isMíi IS i il
'i-'U%Ín 4k'l voj
i r Tf t # MU í %%t
rlicelli privti poctivé uhattnitit-
ul puk avllivt vc!ko t nmluobrbol
8 dfivím cementem a
veikerým stavebním
materiálem
tn ktrtU (Nplatlt mř-nA mi klrklif
jlniln Dii mulivu Vim pixlnutitl
uhlím váeho druhu
orjlrpil Jnkotl Olmlulm r v clili a
emy velmi niirn Chcd U tavft
neb m&tflli jukoukiillv Jinou (mtřrlm
iibrnťl imjvctil ilflvíruu nit uv
Ir mm firmu v ni i innimipini jm vét
inoii knijunA a hmln Vim o-ioiná
poeti v i(iliniff no
Crosby -Kopictz
Casey Co
Úřadovna i 33S N 24 Street
SOUTH OMAHA
Wm J BrcniiMii pfi-iU'ii4
frank J FiUo niímiipifiiiiiU
rriiik Kaulnky tujinmk
W C Croby pikliďiiik
B HorArnk cntř
líbil oblekl jej lil sebe Když
lučí pluli) prohlásil Že peníe lie
ehal V dolně kde je na bytě Ko-
idovický poslal n ním svého syn
ka nařídiv tomuto by peníze při
nesl l(ek synáčka zavedl před
jislý limu a Klěliv inu že tam
bydlí žádal jej aby posečkal před
domem ponamciiivujc že on
sám za činili se vrátí a pcnle mu
přinese Nevrátil e vsak a pe
níze nepřinesl lichoť zadními
dveřmi ufrnkniil 1'olieic po da
rebnéiu Hekovi pátrá do dneška
ZUBNÍ LÉKAft NOVÁK
Úřadovna v Continentnl bločku
11 h DwukIíih ul pokoj číslo I
nad Mery ClothitiK Co Na dru
hém poschodí rohové inístnosti —
Telefon HoiiiíIhh r077 i 'řaduje
též v obydlí nn lf) a Williatn ul
v neděli pouze dopoledne Tele
fon v obydlí 1) bOlí) tf
— V rodině krajana los Nap
ita t a Harrison ul narodilo se
v sobotu k nemalé radosti rodičů
dítko které vsak v pondělí ráno
zemřelo a způsobilo lak rodičům
bolest a zármutek Pohřeb jeho
konal Ne v úterý dopoledne Za
rmouceným rodičům vyslovil jenu
kvoii upřímní' cítěnou soustrast
Pohřeb zesnulého dítku vypravil
známý n osvědčený pohrobník Pr
Janda z Omiihy
ti?" Módním zbožím alřižním
úhlednou n trvanlivou obuví hoj
ně zásobený obchod vlnu! ní
STÉPÁN maíha
v čísle 2007 na S ul South Omaha
V obchodě tomto najdete vždy
úplný výběr módních látek na
salv a zástěry pěkné apodni
vrchní prádlo úhledné střevíce
pro avátik a trvanlivou obuv do
práce zt cenv zvláítř minu' -~
Kupte jednou a koupíte jisté po
druhé zase I'J tf
- liž telilo pátek zahájeny Im
duu onadé lín! První koptil 'Ah'
tudy h? "Vibhrad" kt -ré po
trvují a) do df c záíl Xitodó
súéiltlii e Kiltol Jed Siko! ť'
So (tutiibv Neb Kfitd Jel S
kl I 1'lntUliioMth Ni ll KitťJ
Ji l Hokd t ' I v' i Neb K
l Jed HiUl t l'' !ht Ni
Kdtol Jed Sd f SI
f í VI i
vi v 'ka 1 (!
vttÁtil a iďvtuv itnl
I (() IihF I llt ' V
pf úvodu íbt í't Si k (i i ) ííi! kd
O V i' I- i i C ii'h i 1 1 j i i
±1
f
tli
i 1 in li s i 10 11 !
1 iht tirttlt t i 4! 1 ti s t
mí I- K'-l - kj í
1 tt 1 I bi t 'l i d I
) t i ij f ( t j j ) í
i- f o v #:% I 4 vii r 1 1 i
H řitiiij í1i t I
( 1- I m I v! - 1 1 tti-
Mi % V I I ' I l-iJ
V
1 I
il -t I-' s' 1 V ' i t -
í I ' 1 i'
t ' j I i tif l i ul i t #
I ' 4 m S t l 1 -W
!' '- - " ' 1 S - íi f : -v j- i v s
' 1 1 1 1 1 1 I 1 i i r
- - t i- ti4 iil'tit V { t st
1 il I ' ' j I - í ( s 1
- I 1 ' i í k V ni !s i- i„
h t-i-' i tVÍit'4 }
hblVIlostiiílii télilto dllňill oéekávň
„„ ii „„ „i(lllíi1(1 lil
t'" Af už potfchujete jakou
koli práci v oboru zednickém pla
htýřskéni aneb vyceiiientovarií
aklcpft chodníkft atil učiníte nej
lépe když obrátíte ae na
JOSEFA SVOBODU
číslo 1010 Y ul South Omaha
mistra zednického kterýž v kaž
dé práej dohře vyzná a ručí za
uplili' uspokojení 'JVt
-- Věetu pouty manželského
svazku spojení byli p (Justav Pa-
IVCC se sl Allekoll lilllikilšiiVoll
M holý in noMiliiHitelriUI WsblV li
jeme tímto svoje srdečné bbibo-
přání
— Policejní soudce Callaiian
vyslecliniiv pnpad holiče I-raiika
lluira jenž byl před něho před
veden na obžalobu útoku a sbití
klcroii proti iiěuiii vznesl N
Nasoit uložil mu nejvyšší mužný
trest jaký spadá do jeho právo-
Uloe llllir se lilieil oihobl] 11
doufá Že distrikt llílil soudem bll-
I" propuštěn na svobodu Tvrdí
Že Nlisoli to byl který se jiil na
něho útočili Přisel k němu niv
do závodu když už tento byl za
vřen a chtěl se dát i mermomocí
holili On jej napomenul aby se
po svém n pak jej když se zdrá
hal vvhodil
Uí nechce býti presidentem
William Jenninurs Mrvím při
své návštěvě v Kalamazoo Mích
se m rozhodností prohlásil že
již se nebude mdlácti o prewidell
skon ibiiiokratiekou nominaci
Úleva vojínům
V roek-islaiidskéni arscnálu e
již začalo s děláním nových zava
zadel kteréž budou vážit třicet
osm liber pro každého vojáka
budou tedy o sedm liber lehčí j
také příhodnější Pouze im šat
stvu ručnicích a střelivu se niče
ho nezmění
NEJLEPÉI DÝMKU vrril1 (
'lp Mřiř :o 115 Houth Cth fttrnt
Omsti Neb Tato dýmka Jet jcillná
Hriitii fmka vyribíni pHtontnlm
pf el-cm nemfiza Itfnal na jncvkn t
mtitVn nrtnAti ptijtt di iat ZniMf
Adresář Českých spolků
OMAHA
Tibor Nabraaka t 4771 M W A
~IL41 i
iniuTTit v právničino iciiqm KiiMtei
prvm a třeli itřoilu v mřďl v H hm
vcírr v riknloviiA na jilnl 11 ul Vy
tlmiM knntul Jun llrftťla v( k mi
nii Karel Hmrknvtkff nivoUI r pé
cIkIuj klork J K Fiala 17IH Ht ath
H'r i bankéř Knrel Pmplillj prftvmlřl
Jan lliili alricové Jan Adam a
I Nkal&k pmporník F Vnfick U
k iH ilr ! řumimk a dr Iiuia
koIii
ftid I-aUfltý ř i zCbj
kcai pravidelná vij# Iiíi# kaMoti
I v rlíMi iinlíli ve pil kov A itiImniMiii v
Mktovři I! I ( Vic Tciiř I M1
Ji II ni t ŮíriBik Vilav Ill4h
i lí ul i limnik V J ftHk Kli
'hl II itt
Til Jd Bokd Omaba
IMi tvá raěl(í k& kaMilrMUrá-l ť3 Wllliaw Hu„ rkl
O!! třft v M o i teíf t4 ') # Anna l?lil -rkiA Mi# IP
i-t -(i A s h mi K W ' ' 1
g'Í4Mi ltifHi V laeídet ihtM
tfwl( PViiIrt #ijik tH!kj l' J
' kl4k 44taik 1 I' Vitk
t: '
Mata lltátSt Ki lH á Irf lf
I i-
i " I ' '
l'tl httv f f
' I í I
t-1' i i ' ii : n
- I ! kil j i
i I 'íi l'l í
V? im i t ' ) j
V i t !S
s-tí Vi h 1 1 tl V VV w
jv -Hfca ti 1
Ui 4 ! n'a ta
! I -(íi i J I--JÍ s 1 ? !
' I ti ll k 1 „ K lll i 4 '
0 t M t is I i 1 iii U é „
I
I ét ((#- - I 1 V
( 4 a i-i y i 1
' - f( t t
al 44itt ěm w J $ it
i i iu it -t 1 u i- t
1 ' ll ' # ln
' -'i4 (t-4l li- 4
j s i 11 i st it t
i i tt -(
v ' - i i t - t st t
- t tt-k 4 tti4- t
( -i-# ťi44--44t (♦ I t Uf
druhou ncdclt r inélrl va 8 tind odp
v ilnl HratM MvídlJ na jit 21 ulici
1'lailKcila Julin Yirik 1241 Ho lfltb
Mirj tajemnic al Antonio Třlaka 1705
ul t pokladnicM Miirkfts Itndécn
1241 Ha lfllh Ptr
Lola Cechia í 161 Dktm of Honor
A O U W
oilhvi avA acIiOza kiiMí ilruhy rtvrtik
v mřaicl HokolovnA VynlotizllA ni-
Aclnlca cti Anna HavlicVk niAelnlca
cli Anna 1'ctrj (limu cti Anna Hvoj
Pki (diladnlca Vlnel KnjiAekt tajem-
olep LIU TŮtíin 24':o Ho 2lth Htrj
nctnicr Maria Hlrukl HI2 Ho 12th
Hir pokladnica Fr Hílik doorkynA
Tcrnrla Hlávka} vnitřní tri Anna U
lovce j venkovní trlU Marie Hkulikj
výlior majelkii Anna ValAíck Antonie
Huffman a Anna 7)MnnU lékiit lir
' Rniiewitt'r
Todp Sokol Tyrl C I
odtiývi avA prnvIilelnA ic-lifte v siní p
llrnlfl MvlAfl první neděli a třetí potí
AM v nifsiel PfeiUciU Fr Hvojiek
tnlatopřciiseilii Jiří 1'iflin tnletiinlk A
řWpAn 1725 Houth Hth H!r„ (íictnik
A F Novák 12II Ho llih Sir po
klmlnlk Wm VaSftk výbor mtt k u na
'I roky Joa Nejeplnský praporeAnk Fr
Kiietiigiiiiurk výp pniporeAnik 1 Jiu
'I rit tArelnfk A IluAek jednatel
Ant Itrida ňAetnl výbor Jo Sekera
Joa Lhoták Joa VnnVk V F Kunci
kolni výbor J 1'iflm Fr Hrodil Joa
Vanék
Tibor Nebraaski Lípa C 183 WOW„
odbývá vA aehoza: iividčcl kd prv
ni Atvrtek obchodní knMA třetí Atvr
tek v ntAatcI v HokolovnA nit jiínl M
ul — Vyalottiil konaní Joa Wolf ve
licí koniul Anton Novák iiiínlokonnul
J Prwplchiil at ImnkAř A F Novák
klerk J Poaplchnl ml Mfll ji 15 ul
prflvodAf Anton KuAera a Fr Pelek
vnitřní utráí Výbor majetku Fred HIA
nm a J Alp
Tibor Bohemia í 2045 E N A
oilbývi avé pravidelná achflma každA
první pondAII mMd HokolovnA
přeiUedkyné Anna Hemik mlatopřeď
mlkynA Anna Čapek knnclAřka Marie
Atrukl tajemnica Marie Vlna 101A Ho
27th Ht mnrSálka Karolína Lhoták :
výp martálka Maria Filipi vnitřní
strál Ilur linrilki venkovní atrái Ma
ria Illedlkj ýbor majetku Hoíena Vo
tavn M Filipi a Annu 2ikovký Hpol
kovy lAkař dr Cl Mimánek
HiJ Martha ís 10 W O
odbývá ivé pravidelná achfire kaldou
i' I vrtnu atfedit v mAiíci o 2 hndlná od
ini'ilnl v HokolovnA Předsedkn líiirbo-
ra HoháAek lOlfl jii H ul Mlatnpfed
seilka Alolaio Jindra 1702 ji 1 ul
Tajemnice Jotefina Mnrek 1007 Jii
11 ul Pokladnice Maria Hrimck 1014
jii í ul PruvodkynA Alolaío Vaňoua
VAatkyná JUrbora Křesl Vnitřní atrái
Marie Dorn Venk atrái Harb Ma
lhaiiaer Výbor majetku Terel Peli
kán Mnrie Miire ii Mnrie Má
silko fiádový lřkaf I)r Ixníla Hvobo
da Tibot Mjrrta í 022 R K A
(iilbývá avA pravidelná clifte kařdý
první Atvrtek v niAnlci v alnl bratři li
HA nrt jiřnl 11 ulici PrrokynA Anna
fbleborádovi mtitoprorokynA Mnrie
1'řibyl'iiái tajemnice Frant ftmik lipo
vá 111" jii 12 til pokladnice Joa
Ao(rnvái kanclAřka J ftlpová mař
'Vkii Jcneie Ityrblá vnitřní Mrir Pn
bra Zíkmnndovát venkova! atrái Anna
Pechovi} vjflmr majetku Joa Hlámnvá
U Novoini a Fr Přiková} výlxř IVol
ni !ifl lliuknliivá a Joa $togrivá
Todp Hokolky Tyrl 1
wiýj( tvA privLInln achán jede
n-me tle V ) i Alvrtoa leell
o i irM IniilJS Ptedelkv I! A
1'itid Iť WiHíím Ht rofipleWctl
Ae pifltit tnřl Anna Smj
i
( i tH2 Hi l!'tU Ul (SírlsUe Kmitl
iiiiiiMScrxc:xiK3iicacxxiiMiiiiiiiiMC3iiiIKxxz3
I Ll
JOSEF PLOUZEK
icskyrrřřlstrovjny1 líMrmk
11 A K ULICH U) OU4IU Klít
ii t'-i ")'-♦ k --i fcítt irai tiUnui #
k t ttIj li h jtJtfc i'(UŠ 4
lW4it pmmm }4 4 pí iai UktřikMt pf4ate4
M# liní'ta pt4t4 4itt4
Jwi tft-af ''')!' Wviířfc šu41 hiíí
l"''n JIš 41 tf
l s
m
! 1 d
__J
A M Hughss Paht Co
nástupci Bratři Koutatych
Ncjvčtsl a neldpInčjSI iklad ba-
atfi
epipla
iíí a i
rev hici o vMr„iBU pk Ih H kai
nvm iTHiioiieiii in f no barvy dá
valíte Mělce mamu 'HkiSO
Žádáme Vnil plízefl u jMKliMru
Jcs J Pavlík český prodavší
4Í2 lev 24 ul„ So Omaha
Tel: South 35
i- ♦ t # ♦ l -f ♦ t ♦ ♦ a 4
UR J W K0UTSKÝ ♦
LÉKAŘ A BANnOJTČ
405 North 21th St South Oraah 4
' flrďlllllin dolioleilna v :l a
4-
'I'
p
v úíudoviie
(t 2 do C hodin odpnledrtu
d 7 do hodin veAer 4
Honěn- Offii-B—Hniitli 110 a
ť Iíe
- w
Kunt h 1(2
Ringer iTBednáf
právníci a obhájci
Úřadovna v Cllangou Block 424 mt
21 ulico fi2tf
KrnjimA mu ji přlleíitoat rQzni ti
leiitostl u náa v AeskA řeAi projednal
Tel SouthJ73 ~ 80 OMAIIA NEB
ryrkbl jediné
CKSKÝ DOUTNÍKAA
FRANK LAITNEtl
122 No 20 Str South Omalia
Manuřneturer oř 45-tf
" onlv í ountry Virjfnia Bmoke
i Dr L AI KING
jj ZUBNl LÉKAŘ
V oboru avAm jet vidjr přlpra
% vcn kaMAho vrornA obalouiiM ▼
ňřnilovn dra J W Koutakého
405 No 24 St 80 Omaha
4 Phona Houth 142 42-tf
ááAek výb majetku! Anna VnnAk lf
fla IřcAek tt Karolina Lhoták úAetnl
vynoř Marie VaAák al Anna HvaAlno
tá} výbor Ikolnl Anna Brodil a Anaa
Cirha
Lola Jan JIu í 6 Ejrtlřa Pythla
odbývá pravidelná achftre druhy a ítvr
tý Atvrtek r HokolovnA HcIiAm tahá]
la jest přetni v hodin veAr Vel
kaiiclAř Petr Slp mluto kanclAř An
ton Suchý prelát U F Prockářkaj
cereinntiiář J 7 Hvobodnj K R h 8
Fred V Hláma 1910 Hn Hth Htrj 1C
oř F O Jelen 1231 Ho 14th Htrj po
klvlnlk FrI Hel bj xbrnmiiitr F J ftl
hi vnitřní atrái F J KřeAyk -nok
atrái M Itartol
SOUTH OMAHA
Traha Lola ílalo S2S A O U W
cdbývi avé pravidelná aehflua kaidoa
2 a 4 aobfttu o hod in A veAeral kal
dý nrie r ko airnf tni na 21 a
V ul — Vyntinliiy pededa F S Fit
ťe předeh Jmepl pel kj m!ttpřa-
da Václav pittlik dmorce Temái
FrUhí lulemalk Jo F Hrnula tip
I ul i ůiVlnih Mit F ritU III rás
ťl j ' kUelk - li řlpAvii p
" lli Jepfc Mtřý} iil Jiepk Hl
k a Fřik IVřtad} prpreAaik ff
Htilí} llót!- Frsk Xetulik tf
H:í'Si 4 TenUÍ lw
Kf} Mtfi kíi4 t4té( txité
tt tf tt MVUijf ittt „i it4f44
lrt iti l íUlrst 1 #jfřkhvim fiiutj
Ideál Cement Stone Block Co
ii14 hSiLfci 114 fc Ui
-= isí M i 4 4 # 4jtiM I
aiřaii Uithi
iMtr ni Aha srtřAH maiua ouvui
MUU I ř lAtMl H4]UM
"íifcii ijtái Ňvia ftií
itfyt Hsitk }ií n }!
4 t ' ' lt -í-v- Si i :íH }
W i ht-i' - ji--l }
_ '' jťif-l I ?íMi í % Aiit li
m- v :- j li' '
m t t ls"ít 4t-W ♦ f #lt MÍ í 1t
j!''í: ti' -řl I lííww il t
Illllllllllll ! ! ' k i - -
e i t # Jif-f II (
1 - !-' it ( I U 1
♦- 'Lil 'í-t 4 lit 4
4 Vt !# I 14 I U A
kl4) Il4 (pMttíf t 4t4 llt-4