Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 17, 1910, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r yL_J
y
jffe' iw-" i
ZENSKA HLÍDKA
ftÍDf m DUREiOVA
Morlturua:
Zklamáni
!á pÍMt-ň letí v modrou vjíi
tam vzliftru vzliAru atíile výí —
já ilole řekám Kotva ilýii
H iltletj v tu diuliú Há
A nlee pívHtrtvA mi tlouci
a rak mftj horečné tak zří
Z Út ae lni VUIO JtoVilceli troucí —
ret inftj m— "Iiihih Minul jen— -chví
A cekám éckám — ilcch tají
a lila v a klená n 1 1 1 1 1 1 1 á
víak v Iiim vecky Mruny hrají
a kalá zní tak nz-hv"ná
A čekám cekám — Kly ne vrátí
ta moje piMcň — vrátí se?
liž záplni červánky st- zlatí —
já Mále zvolám zraky ave — —
lá káni í'ri - — - III" tam
lak? Ona tmíc ve alách?
etí!
Mm začíná ret m chvéti
n liliilíin ilolú v země prach
ŽENÁM
l)oba !! stob-tí má veliký vý
znam pro ženil 1'orovnánicli
11 rii tm tt rm liťťl' ml il iliiitfií
li Instorie vývoje lidstva tož
skitcé„é žasnene udivením jak
žena žda Ieé horou í laská pro
roluil pn ktlah xše ko a žiiíi
hHIMTIM' A l ťllil 11(111 n III ViV
nem — mužem
Dnes však je doba příznivější
žena nabývá půdy krok za kro
kem na cestě životem tak že dnen
zaujímá čestné míst! v každém
oboru védy promyslu a obchodu
rříéina tohoto převratu není nic
jiného než že ženě poskytnut n
byla příležitost ku vzdělání
Stát Nebraska skýtá ženě tu
Iiejlepší příležitost Jleb je zde od
kindergarten (školky) až do 1
roěníku na vyšší Škole vše zdar
ma i knihy Proč tedy neposkyt
Doliti našim děvčatům příležito
Mi? Vzdělání řijií ženu užitečné j
Ší a i lepší matkou Vyššího vzdě
lání mohou ženy též nabyti za po
mérné malý peníz I ve velkých u
ni versitách Kdo však nemá do-
Matečných prost ředků hmotných
Matice Nyššho zdělaní poskytu-1
je tě h sa„vch výhod žcmm i
skvui jako iiiužum! 7w ceske!
J _ "
1 )okllme Že sobe Vtlžime svobod V !
'
n nenecme s ujití tet krásné
příležitost ku vzl laní sebe J
W I" ' " ''"'1 1 "" ""!
Mva
I I 1 lt "
I oi iťHliei ha
„ děti aby bavil se co nejlépe a též
Teta VUamváaová z layd (-„ n)jtl-„1htiI(ji lVlIlvjm M
- t he dnen pokračovat ve y y iy „ ia llíirnk f r „
pravční o našem putovaní po (v(lv !tf „lV 1hoval „j „
K ííiiHoHum JřtM hU Vlél by bvti vždv
zrov na na tejoe z lnky (kolace) pniVlf„nil!1V(lvn „(-()lf ' v
Jaké však bylo moje překvapení vv M „ aillj„„v
kiz mne pa„ wn vh aviia :
"A kdy jsi přijela?" — "Nu v
poledne vul ti starý o tom niče
ho neřekl?" — "Jo holenku on
jenasrajhn ™ vsaroe tam rsku A pak
h ké (1yb li je si Když jme () (( (t) i „ MilM(
e iinsylili 11 Irot bu pHtv ídali "!!I( J
jsioe fií kil "troll o!itt(Voi Nu
mlč jsme „e ziiauU 1 l!rá lUTÍ 1 ' AMy Wasb
dů n umil tuhu- t moK h "t na p-ť dt Iko V mnuiéo
i-t '„víd„!f jsne s o sf(trvl í''" '"J!"al ''"I"" l"" K-
ašlvcli č! A ooe rM I N"h-r'- Mi
l htl ieb'lt dpotm To v lt!' "'"" "-" V !'!
100 doved je dobré křesl j''" {"M " "'líi' ' -"
MbiU jen ie INÍIM Jřgnul M ' K„lb bV se Ol líce I bio'
tké ia p tWii kidb b(ruVHÍ- ""' " I-""
1 j-řVHÍ 11 i-íiy yiúh -ií-'4' U 't'1' u"'' V'''ř Uí'
Mi'-Ui4 "IMo1 liit luiti! ! " t 1 ť'ír" i' " ' Ví}
vMiM "S' rrbe 'li'-'"i' l U l"
ro n-bť o ríU í a vi-il '""' lwi'oe i ho híoa
di " A tém U wMi r iut í- viď
-1 i f 1 1 1
kiilin (i! J í j t j W'it ď i
ItlflU j## k j'!tí M NtH4ti I
TtJ lil 14 ! S !(! Hl-:i) j
! # 'i iu fii n io '
fU'lÍ4 I"}! ♦ -lti
t)tt--ťt 4-4 I t 4 ' -t I
I lU it)4)k '-S I - ' M J
ilo I k iíii íi ki ií tti !
1 l'tt I !:♦ I i ♦ liti lt j 1
ol -t " t -4l ' ! }' _
i O U (' 5 i m t I
!ih4ř 4 4 I !- '
d i 4 ioti t I
e ?
k - 4
1 M t
ll I
h fe I
)4 ♦
ti Sj l
4
!í !l ! t
i tj tf
t i I
l l I I
M 11 I l
kileto otce Itartoň hez nuceni
pčknč Sel inlťlal nčco dohrcho a
vc jiuiií povMal: "Zdti má tu
rá a napij ne!" 1'anf domácí na
tu olpovčirln nčco po německu
ale ncniziiinčla jm-in eo to bylo
Káno ni tatík naříkal na píchání
a chtěl ahy jej aturň inimnziila
Mna víiik nechtěla a tak jsem íla
h ní h jako miloMrdní Samaritáni
mazali june hezky tak že se hu-
lák iK-iiMlil ani hnout Slíbila
j-cin mu že mu pošlu elektrickou
inassá m paní Otniipnlíkové pro
toe jxcin její iismikI i-n t IMěláin
t(i laeinn V lieilčli ÍMlpoletllie hli
jine na výlet Kvol Olice Tam
jsem Ke seznámila h mimlm dama
mi jichž jména nemohu M pama
tovat Jak jcm M měla tam to
vám povím příště Zatím pozdra
vujte mého Marého
Paní Bodřiška Novotná z To
biáš Neb — Mlé družky: Opčtiié
e mezi ván dostavuji abych si s
vámi pohovořila rřcdem opravi
ti musím omyl který tal s: v mi
nulém čisle Tam totiž stálo že
jct to jediná moje svakrová H že
iieuiáiii bratru ani sester Mělo
itáti ž nemám bratru ani moje
svakrová sester lá sama mám
sestry a proto nemile se mne d-
i i
tíhlo KOV tloetllii jsehl se 110-
„„ nV s(s „ Ti kt-H nňn
js(- „ „„„ VHni hii h K„
)( iimyJ (() mú mi(
1 1- 1 aliv houi si udělovaly ja-
1 !' ll Ml 'Ml II J I i I I W M II I
illM I - i i ' ' „„ iti I
nejlépc pobavím se po práci kdy
ustrojím se do čistých šatii pěkné
pohodlných ille počasí n bu-flo u
sednu k šití anebo ku čtení Když
ď'-ti byly malé bylo moji nejmi
lejší zábavou botoviti jim oble
čky 'ak jsem si n nim do únavy
pohrála a na čtení novin ani ne
vzpomněla Ale nyní dítky jsou
velké a už pomáhají mi v práci
Nejmladšímii je !l roků Starší
žehlí pracovní prádlo nosí uhlí
loupá brambory n pod a za to mu
platím dollar týdně I'o práci lí
čím ho převlíkat čistit se ib niič a
těž nějaký dopis psát neboť tím
nabývá poučení a odvahy Jak
již výše jsem napsala moje nejmi
lejší potěšení od mládi bylo čtení
Nu t Hstvil Isem sl tinsíviilii iiovinv
v„)k' -ní I ěla jse„ ab'v
„„ iJfav řiimi
-„„j „ „„„ „spokojena e
'"'I OIIV shllteclie zaliavu Ve clení
i i i -
lileilaji Kalv clovck rud se ba-
j( () -( z-iavv js(M) r(Z(ín „
Někdo má zábavu v pití
jiný v hraní karet a jiný opětné v
Jlie'lll Jllt nt t tin iit--
i i 1 -1 ti
„ „ a
wit se kn každému a svým nepfá
telóiil liol by odpouštět Vypusť
nic mvsli nevraživost a nenávist
v £ ti t t _ 1
SHÍ
i- (li e tul
4 S '-i s' J '
it
i ( !
í i ♦ 5 -l — ► 4
imt # i
-'tHl 'ti f !' ibt I íl4 ?
4 ti '' í ' ! 4 í v
i i i ttS! K f„é ltí lfl 4
I M M 1 ' (-í ♦ ll -titti4
it tf ''í ' i 1 -4 ' Jí t }
I I UI 4 Hi44- I 4 i i'íf!!
1 4 4 t t v
Hi}í-H di
!( s 4l ě '"
' ' lk - ' -: J
♦ 4M O 1
- I ffH4t44k Arfl-Ulljř 4
i ro 1 t 4 í ' i- i ♦ - 4t-l
Velice y se mi některá krajan
ka zavděčila kdyby mi dala ná
vod na zmrzlinu a poradila mi
kde koupíti patent na umletí má
ku Zde v našem mčstč nic podob
ného nemají neboť mák považují
pouze za květinu fvdiíi tu ihhí
mnoho a tl kteří tu jsou už na
nčco podobného zapomněli zu ten
čím zdejšího pobytu tak že ní ani
netroufají mluvili česky Přilože
né zasíláni předplatné na Tcsko
Americký Venkov který e nám
velice líbí neboť jest to list velice
poučný a zároveň zábavný Sr
dečný pozdrav nechť přijme ve
škeré čtenářstvo tohoto listu
F Otoupalíková z lavid City
Xchr — Drahé sestry: Přijměte
srdečný pozdrav Moci se nám
tmelili ochladilo a nebudu se mu
set při tom tolik potit Kolikrát
sedím II psaní celé odpoledne a
když nemám ve dm- čas píšu te
hdy kdy vy milé družky nej
krásněji odpočíváte Každá z mi
lých družek na něco se ptá a žádá
za odpověď a já abych všem vy
hověla píšll o překot až pot Se 8
éela řine potůčkem Mnohdy se
dim až do jelné hodiny nic mám
z toho rado-t že mohu vám vyho
vět 1'eztoho bych nemohla nni
spit kdybych neodpověděla tiě
kom 1 kdo o odpověď mne žádal
Vám paní Motyehová Sehiiylcr
děkuji a milou pří ň Ráda vám
věřím že se vám "žVn-ká hlídka"
a dopisy v I 'ok rol 11 lilií I 'ok rok
je bez odporu pěkný časopis a
žádný druhý se mu nevyrovná
Mám ráda zejména ty feiiilletony
které psány jsou spravedlivě a jej
palllio ' jdo Ze srdce Ie mezi
námi skutečné málo té upřímné
krajanské lásky Jsme ye v ci
zině a tu tím více měli bychom
při sobě držet neměli bychom je
den druhého špiní? a si ubližovat
My však bohužel jeden druhému
závidíme a hledíme si škoditi
Mnohý do očí stjiví ce nám jako
přítel ale po straně nám škodí
Mýváme velmi často takovými lid
mi zklamáni My takovému člo
věku důvěřujeme ale (UÍ jde od
nás 11 už o nás mluví a nás po
mlouvá Místo aby krajan kra
janu hleděl pomoci on mu raději
škodí a nepřeje mu žádných úspé-
hň Záv ist je oivavdii mezi ná
mi velice zakořeněna Nemyslím
že všichni jí podléháme ale znač
ná část nás Posledrd feuilbton
který pojednával o zpěvu se mi
také velice líbil Měli bychom
pěstovali v naših spolcích zpěv
neboť zpěv skutečně povznáší Nic
není krásnějšího než zpěv Může
být i někdy v srdci hněv ale za
zpíváme si a hněv prchá ze srbe
a čistá radost tam stěhuje Já
ráda zpívám a někdy mne zpěv
tak rozpláče uchýlím se do
koutka n tam si odlevím Někdy
zpěv přivolává milé vzpomínky na
zašlé doby A je člověku při tom
opravdu blaze Kde ozývá se
zpěv tam je též radost Když
není chuti do rpťvu jsme mrzuti
Zpěv rozjasni zachmuřený obor
naší duše a vyjasní i tvář Mám
ráda člověka veselého usměva
vélio kť rý i popěv uje nemám
ráda mrzouty I' nás nesmi být i
nikdo mroutem a já ani iielovo
lim by se n" kdo zlobil Proto j
se „i n f uilb totl ttk líbil Iidéj
by !i'i jej é(l pilllé a lile b t!
vvhivtti vyslovenému v in'm přá
il Zio hutí 10:1 luv n loiit í nl !
i
n Vi((' se Vn i pš( n UŠ'' (t)
lejši kh tá I v I ' " íi'ií I I Mé í
tl li)fjtnti všude péslovatí t ' V i
oV - „i p šli V 1 tíde'ti!í! V p'V
kť-ř' bV li lm oV #liir V % nl I
1 o -tm vám !% piv ' i-t bit!
% pfstooilič dol é tnHl blf K 1
ř't n-t)ikv rnfiič t-tl-s
(l ť- l 'J 4 le (idb'
'i-1 I- I f ílt I ! H íťiiMi
í"ť'ťtí ! " t d'll ( liM
a dÍ4lřH otp I 4Í4 fl 't
k it'i4 frnA 4 iť#
}! pí! h kíii i dfttíAj
1 Í Hí i !' I ' í i 1 V 4 ! '
►l kn M !- 4rt tl- I J4k I
kul1 nk4 Jk '♦'♦
% K4 !ií i" #Í4U4 Jud') ttf
fc i !'f'-SI- M Mi-T Silit Ic j i
ts--t 1 - k 14 i í
H t i b - i
' -i -I {
1 (+ : !
4'ť Í í ''
4 - ' t :: :- I4U
f li'" i
-4 # S V
fis? 4 (#' -i k
I 4 :-lf M M " " ř i i !
Hfit {ttfet "k it
i U}'lí'í AIKtk-t I Í
}M- -4 I I ♦ '
i-ííí t? lÍi' '4 b-el# #%!
) t J {'( j-ti4 l
Jak te má led připravit a zmrzli
na dělat
Ied se musí V liejvčtší SpčšlIO
st i na ilrobno roztlouci a hojno
st i soli dobře promíchat pak no
dá buď do hlubokého Akopíčka
neb k tomu schválné zřízené ná
doby zvané Krcezer Tekutina z
níž zmrzlinu udčlati ne má vleje
se do cínové k tomu zvlášté zří
zené piksly tato ko víkem pěkní
uzavři' postaví ne do připravené
ho ledu obloží se jím kolem až k
víku a klikou se stále točí až jest
zmrzlina hotova Zmrzliny utne
tunové vyžadují inéiié času tako
vé však ku kterým víno nebo unik
přijdi musí vždy déle mrznout a
dají ví-c práce Když jest zmrzli
na již dosti tuhá tedy se přikryje
tlustou látkou a nechá stát hodi
nu neb déle tak pěkně dojde
Když- se tekutina dává do piksly
tedy se nesmí naplnit jenom as na
čtyry -prsty od vrchu neb nabude
Zmrzlina
Na jeden kvart smetany vciu
čtyry vejce jeden malý koflík cu
kru a vanilky neb jiného extrak
tu Iej vařit smetanu a mezitím
utři cukr se žloutky bílky ušlehej
zvlášt a pak přidej k žloutkům n
vlej na to tu vařící smetanu a
ticeh povařit až zhoustne pak mí
chej a vychladne dej vanilky dle
chtlté dej ti) piksly j (1'Iej Ztlir-
liliu ('lícili míti čokoládovou
dělá se tentýž ZpÚ-oll jeriOIII ŽC
se d siietiinv vařit čokoláda
iist 1 -ondán'' tolik jal chceš míli
siltimi a do této se tniie též při
dat trit dli skořice Ie vajec se
dělá zmrzlina takto l"ŠI de j sme
tanu až se zpění a pěnu seber do
nádoby a dej k ledu do ostatní
smetany dej cukr koflík na kvart
sini tiiny a dobře promíchej a dej
extrakt jaký chceš a pak do to
ho vmíchej tu pěnu a dělej zmr
zlinu Takto jest Velice jemná
Cliceš-li dáli ovoce broskve ba
nany neb jiné ledy napřed neeli
sinetatiu na polovic zmrznout a
pak přidej teprve ovoce aby se
smetana nesrazila a ovoce též tak
do ledová iiczmrzlo
Pře je-li si pí Jirásková nějakou
zvláštní zmrzlinu u radostí jí po
sloužím uch jich jest velké množ
ství jako z kávy čaje rumu n
jiné Též tak ledu jest ninohn
zpúsohti' zvané (Sherbct Dále
se táže pí Jirásková kde lze kou
pit i nějaký patent na mletí máku
Já mám obyčejný dobrý mlýnek
11 1 hávu a ten užívám i na mletí
máku Jde to pomalu ale jisté
O jiném patentu nev íin
Pořadatelka
Erzlikový salát i Svveet-brcads i
Vhoď brzlíky do slané vařící
vody a nech stát pár minut pak
je dej do b-doVČ Stlldellé Vod)' M
když byly pěkné zbělely dej opět
do M"ané vařící vody a vař 1" mi
nut a pak vyndej a když jsou stu
d-iié rozdrob je na malé kousí
čky 11 též dej stejný díl co brzlí
ku pěkného bílého cerclů též na
malé kousky rozkrájeného pár o
icclm a oliv drobné usekaných
1'olej to omáčkou dělanou na ten
t zpiisob- Vetu dva žloutky lží i
cukru a čtvrt malé lžičky každého
hořčice ji pt pře a mulou lžičku má
slil Vše dohře roml hej a fiřidei
do čtvrt koflíku čta a trochu tu
oVliř Salát ť t to se tiejlépe VV-
jioiá v kofli 'k e b udělaný h t
rtjskýh jb!í - i 'iti siřínout
vršek jallíkt j soshef k Mi
d it U li:i 'nit :o líiiito i
I ttc Ol
SANDWtCHCS
£indutthe t kiviArtm (
k l ptd kl i! ' - in ároa tbi In
b' pl tď j ! i (!l-i i -!ít!' t '
bi fuy i it( !:! j - 1 t i
í i k y ilj i 4 iUiH 'H l"l '
1-1 Mie('(Í(j
84iidbh l byubtid
Naklaj) Li-? i 1 dřn!-uá k i i
k tio hi ťi H'kk -
d J j 1 dw t [!! 4
1 "' '"'i - i bjr f tyli
1 'i' j 4k j } t ' lut t
' ' a iv: f I -i íí uk i-n i
' S 4 J U ťb t 4 l i%
t U? :
!}' bij tff I ífjvt
I í'fíi i ř 4 J U:i llflt VÍ?'
' - J t I "h '
t a- fk-i ř-l-j t
'' ' řO- tíŠ:ltJ tt4 k't } í
i-t í d ' f tx 4i4lj
Kuř S„i 4'j- 4 fcií }
Í4ttdb ffttm řiik%t
l 't- Si' i j Ví l j
L i ' !
' '4" 41fiH' í 4-ť U- fcf
ť f k- ) lf !mí-Í 4:- U'-
i J J b4 k!t ť4 I j U4 ř t
- {í i'' tj' H4ttif f J
!: V t
H-+l+t +++í - Hi - H+i - H+ - H
ÍMét lu iitirhnjiillio domu lupl piiiídcjle o tioieNtoinl 4 n
bulite kku "( o yu&tf" !a
X
Co umíte?
tart býti dobřil ryevlpco v ffřtiné Utinř dřjfjiiiiu alKrbt a
Kciiiirtrií ve vireb vleobi'cii_v'h oilvtvib vzdllAnl la—
M MÍTK KOSATI PIlAci KTKKOU DNFH VY2ADUJK HVftTt"
ťmlte 4&tl Jtbrou obibotlui rukuuť'
Iiovrleto vliti kuilnu knih ftol vojtiétio 6'rtnlctvlf
1'mite pni ti třnnniliinA na poiwlin strojit
Dovedete ríliiti tidu ílulic rjrrkle 1 ifřnět
Umíte tá(t (irkvnA ctecky ilmfty a jiné formy obchodních 11
tínf Nern&te II UehXo véd puk niunito iottoupiti inlito těm ktotf
vM tyto ilitvribm
iVikly fci tím nejevila vftií jot ř tia pm dubto viénní jo
wornt il v úřHnlovnách
ZuAine (xiímlKvky obchodního ivřta fontrtidt ulolujcme a uto-
plljeniO viecdnV jeho Mimlernl VVlIlliJeiKiHti
MV MAMK rJtoMTfiKDKy pj{í) íipATftHNÍ TOHO CO Olu HOD
NÍ SVĚT FDŽADUJK
KbAc stuilijni kuroy jsou moderní praktické a p"]oiUiriií n:iM uči
telé jsou ni i v 1 7kt1Snl a nadšeni a nnAe rttMinl ncm& selu'- (in
dnlipého '
Neiiiňteine oře kíi nt) ři ílskiinie pMcň vcřcjnmti dok ml nevyko
niiiii dokonale pře protože úspěch iiníi íkoly in ll k 1 1 - ó e h n
niišich (jradiuiritň Vttipte tlo jelnolio Z třehto kuruň přijdete jej
a budete aehopen úsp 4nfi odpovědět i nu otAku: "CO MfZlvTK
V V KONAT f"
rpororíiiijetni" nu nový niA odbor obchodní lomédélxtvl kte
ří je pro prakti' kélni furniAře nejmMtr&diitelným Vyurováno jest
učitelem nud jiné Hi linpnýin dokoruile odborné vztlčlaným v tlícími
i v irki Neinflžctr dodéluti se ve fíirimifeni dokonalého ňspřehil
riejiď li pti tom dobrým olichniliiíkoin My nujíeinp vfiin pomoci by
sto vvtťíek vé f it r 111 y vět til
(ilicílOI) " PSANÍ NA 8THOII TĚSNOPIH
PÍíÍPliWNÝ Kl'b TKlKíiKAFIi: CIVILNÍ HLfŽIJA
KHAHOPH OIK 1!0INÍ ZKMLDfcLSTVÍ
Omaha Commercial COllege
OMAHA NEBRASKA
Opatříme místo kiiMému gruduniitu
T Úplný bor achopnýcb instniktorft r2 rin
! I' A A HTM AN President
Zde jest
co
dostanete
2 viti Cnff -'"l
VMil-kv K)
I pliUir Ui-t nl"
v lm ti it í li't
I a it 1 rt n'Ji'iile
vum
Skii"ii
tm lit V
Vkchno
za $500
neb Červená kterou Jiné obchody neprodávají levněji C O OkC
iieli 7a 4 dollary jinsbimp pou7e 7u Dd£ yKJ
iirá kornovka v cené ♦'('iO za $248
il-tiit- vAin I unik vln kelnl k VťlkiKilirtiintiii 'fity V-ktTe tilijitlttávk y ntCi
t pouti ř-kv Ty 1I0 ilvitt unionu Hutnit- itfuvtll hi'itt I ilovo'iii Nál olihoo )n1
it-}i'iíi (t"tii l')Miiiviii VflkiMU!ttl keltiikittiil vtunii t jfiijcli iti:lt Vwb
tly iloiiny lr'i)te:
HILLER LIQUOR CO T
I-I HNIY ROHLFF
Importér a velkoobchodník t pivtm a likéry
Proslulé pivo "Kdalwala" i P Schoanhofanova pivovaru
NhTHASKY VSTUrCK UťD OFLSNKIIA
Itnporto- amiho rlzcřinktho pl v ř Méěťonnk6ho pivovaru v Plzni
v Cechách a
MnlchovMkt-ho Hcbraii v půlnudcch nncho v sudech o 10 tuctech
malých lahvi
n ut u'„ v f 1'ell IiiiiL' ht 2R67-(ť Icavcwworth 111 Omaha
Zivltúte li flu ( liiinliy xndtavte xe 111 jclnu 11 utnrého znúmtJI
Jožky Marušáka ívníu
Zicitneiii é l riitftvi pivt hly ni éciii Výtečiic lihoviny %
luut ntky ty nejlejií ntiUe ni ukluiie 6tí
-O? NeiU piíiu inífteiii k iiakujMiváiil ultivt Liitlio tl ř I v í
česká dřevařská ohrada
Chicago Lmiiber Co
na 14 a Marey
(Vtl rM it " i Ván v My
"Vaolexv icosak
řoznlcký o uxonáftký iáved
114 tUAt-rial ttlu 04 Nb
' i 1 iuiéi jat t i-fcr
#í a li"e % Mjltll l Jř5"í#i jfíi-
14 MM " W 4 ítl slí 4
Loo-Gbcs-Andrcoccn tlcrdncro Go
íÍff ♦tť'4 !'# s-keÍ Vt!: -r hittlll t% (WJwt
1 I'ti t M %# ( t ai
t ! ('„ a ("
3i 61 aiÍ rUtutf tft 0ul4 M4
Přcdplnflo cvým přátolúm "Po!iro!i"
- HI - M - M - H - M+H - H ' :♦+♦+♦+♦+♦+♦
Z da r 111 d Varn!
l!)Hte nníe rboi hcziiiill HŠIcine
Vúin zdarma 11 prvnf olijeduftvkoii
dvou ('hIIihiQ Ilillerovy zdra volním
„-1 ry i! i_i
7UK(in'Ui znrut elit: soriuuj- riuiij
pHItor t křiíťiílového KkU 1'Hbor
tento nestěkvá 1 velké lúltve DHplnř
lié ticjlepšim viněni h iesti krěisných
vínových skleniček asi Ume na
šim odběratelům tento dar [touze 1
první objednávkou
Výtečná zdravotním rákonem
zaručená kořalka samoiltná bili
1309 Farnam St Omaha
J08 K 8INKULC '"kf iifUtVi' :fMf
ul„ Omaha Nab
m hutné a vínruí- itUlnatf
V
vlla 4 t#(é a kií i
řeznický a uzenářský obchod
? Haiti ji 14 alf timU
I"ltt tlf# #Mtík ]íi jKtl
' í)''iJj'it -# jfitiř a4Ual
t U -'( i p tlik ala
! u tStlssa fkMU !!