Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 17, 1910, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z přátelských kruhu
WlIJlKK MIM — Feuillt11 P
Cit V 'iVlMiH-jtiin íile r
in A ajiMé účel probudilí pétová
ni pévu v ěoiko amerických ia
dáeh Jlyla kdyM dobu — ni jcht
ta již dávno ni Ií ano t-luti dív no
co pokoušeli h rodílni iihhÍ pře
dáci a milovníci zpúvu založili p
vt-i kt' hbory v rozdílných cekýi li
omnlách — alf bohužel kolik ji- h
dnci existuje? A co j jří"'inou
žo jich nemátne vfeef lilu vu mi i
tarý viimI — ncNVoninst Jitktiii
li m pnliitjý (tluir zakládá již so
jednotlivci krilÍHují — vynkytiu
kuždý druhý a i In-o býti ridito
lem mó o základních pravidlech
zpěvu m nut ani pmiétí ale jinému
který je uchopen hlior véli závidí
potajmu proti němu druhé Atvo
až podaří ttf mu zase vzácný pod
nik robít I' nái jsino také již
po liovali ílu tť h národních pod
niků a ty kť'n duMtid ináini j'ři
tak živoří Ti staří zákopníci ji
odíj a ti mhlili co pak těm zábí
na zbuďivání pěkných národních
podnikli! Ti chtějí "f!inu limo"
it yii "ihhI lim''" Nik mámo
automobily base balí vvrctliii'4 a
prie-fisht matidn-n! Ilo!ky tak'
nemají vits -- móda vyžaduji' pří
I icivýi-h příprav! Vezměte jdi
tu moderní úpravu vIhmi co to
vyžaduje řasu si tahovou střechu
upravit na hlavu a pak nějaký
ťu "fun" a na nějaké šli-i-lnt rn
zádavy éa-u nezbývá Inu také
Ímiii" ď- í'-i I léty — bv lo tu m
roku 1 s"( aložili zpéváeký spo-i-k
Za ředitele jsiio- zvolili o
svédéeného zpěváka nyní již ze
snulého p š ISyhi nás as lo v za
čátku II srdiái-li jslin Se V lUljllill
1 1' lil i k i i k 11 kď jsme h pilné
cvičili a svniiič pracovali takže v
lifkll VyMmipili j-nie na veřej
nost a mlliyli ncknIJ pěkných
koncertu k uspokojeni a poitku i in-ítěstí V posledním i pět li-
oheceřist va českého ak e im-zildí hylo zahito vlakem Já pravi
nán dostal hostinský který r t í 1 1 1 dělné ohjeduáiu si líó-sralonový
aliyehom se scházeli v zadní vét-j soudek vína Stojí H dollarů a
ni'-i jeho saloonu kterou nám dá Stačí mní na ech' měsíc Anieri-
k užívání hczplatiié Ahy se jako
i'hyčejiié něco ušet í do na nájmu a
světlu — nahídka přijata Zde se
pak zpívalo a musela se ta radosti
"zapít" pak nastala všeohecnl
kuráž a opravování řiditele Je
den věděl lépe ncIi druhý jak
začít in zpívat atd Opět jedno
veřejné vystoupení shoru vyneslo
slušný příjem a Hcialu všeoheo
nou fcediteli se koupil vzáený
dar za uznání jeho zásluh pro spo
lek Jcštč pak se krátký čas cvi
čilo a mezitím začaly nespokojené
proudy svou drtici práci 1'rvuí
lol inuše' hyl ředitel ten se již o
všedné! a musíme mít jiného Sta
rý se vyšoupl n nový vzal jelio mí
sto I í v 1 hyrh vátu pak přál sly
šeli tell zpěv Když to lícilo je
ď ti po druhém oih házcl až "doko
nánu lih" V poslední H(húi
inžli první osvědčený fcditil o
stoupil pííticscii teprve Účet v
j ho pí itomiiosti za dar mu věno
vaný plej půl rokem a po vypin
lení tohoto hvvali i t'_'i v po
Ji la toč Dd y ni návrh ahy se
ii!'poó pul o!iioii věnovalo t-i
telí i j h esičcnl l"'ru " ťili
dlouhou ďil-il hezplrttlié ale ar i to
tl!l!lflí p!l' li"j l' ll j"hk'i hj
pi i ne plížil pi iuv ni v j In ii li
lokli) tajně plklr jako loklulí i
riehů k t 1 1 It UOt jsou jko Ilá
ilí til"hilřl Jlsvif s" piik
Idvž ílovik iipHmiié it!ll'i vili
ď t i h' ! h"!!iv h národiď h
ptixki Jdcll jo drnh ni i" ká
i i l J"if íiioluV klliiMift ÍO'h M tl!a
Iij IMIeh i i h ti' h ktfli lr lim
ht pl nj i 'I kJvhy tp t h
In II i iť % orlioit 4 t i-
iuvtliiwt k r i '# v k ) l k lút
nt(4-hi Míl ! I ' lpM4kV
{ Minii kt"řs" p
! p lilne tkf4': l W i U l k'
1 j ! ij v-i k fi I H t
f -! !♦ V ♦ ti 4 'o-l
ni c {! li v 4 ' inliilpt
I I ' -1 u
♦ lithii
1 i ) ik
' C Si i
I- U t I { k 1
I- t p I 1 1 1 1 í
ti li j- Wiíi
j i i i lli i
i : j 4 $ fviii ) {
ti lii
o lí-t
-s i- i i
5
i s
I I?
t
i i i I
I í
'
I
1 I !
to velkém učiteli liiUtva stálo mlu
ví — Vy opaku jet i jeho uéoní no
Mstilo Vflíj kiičží a kazatelé e
slzami v očích Vám o tomto skrov
učni trpitcli ]) ustálit vypravuji
— alo prosím kolik jo VAh co
ikutečni llásledlljetO toho V lléinž
hledáte upit mi-ní 7 Kolik T" Nasta
lo hroliové ticho — řečník ukon
čil Tak n jo to námi TiMkno
me velikýniif písmeny všude : ' Hov
nost Svornost u Mratrství! alo
kdo jsiiii naše činy ?
John F Apírk
IITIIONIA iA — Ctěná ro
dakeo 1'ívd nějakým časem psal
v časopise tomto pitu Anton Ji ran
ze Savanah (!a o prohiliiei Chci
se těž několika slovy o ní zmíniti
Považují prohiliiei za zlo a za žád
ně dohro Vím velmi dohře
nám nikterak neprospěje Ostat
ně prohihiee nezahráli! nikterak
pití Ilchnf ten kdo piti ehee vždy
lihových iiáH)jii si opatří Na pří
klad zd" Je zď' ji hí 2"i0 kamen
níku a rovněž tolik kostkáíil a z
těch všech neznáni ani jednoho
který hy nepil Farmář dělník i
idu hodiiík za drahé peníze lihovi
ny kupují odjinud lícdiiy liho-
in ďipravují se sem každým la
kem a to vše infie hýt Fauatiko
vé jsuii spokojeni jenž když mají
prohihici a nikdo nepřemýšlí o
tulil peiiíe hrilnll se do klipe
uliyatel jiných států Každý do
jede si na nádraží heiii'ku dá si
In kočárku a ujíždí s ní k domu
mi jako hy ji ukradl Doma o
I í i - - se muž žena i děti Dlouhý
"as kapku ldio in nema jí a když
jeiliinu a čas k tomu se dostanou
pijí jako hcediií ahy tuho užili
Ti kteří iic htějí ahy doma s ni
mi pili íi ii' ho li kteří s tím domu
in smějí vezmou si lihoviny za mě
sto kde někde v křoví se do nich
pustí a 'i ucho I v společnosti sra
Ion mho dva vypiji na posezení
Nejxíce posedávají kolem železnič
ní tratě a tu častokráte stane se
káni jsou toho domnění že j to
mnoho peněz ale oni dají héheiu
týdne třikrát až čtyřikrát až I
dollary za ffallon který ko vypije
na jiosezení a to není u niob nío
S Úctoll Jos líollákll
líl KWKLI NHlt — Ctěná re
dakee žádáni zdvořile za uveřej
nění následujících řádků -~ Pan
C K (iroifory otevřel' divadlo s
poliv hlívými ohrázky v Itroekuso
vé operním domě Divadlo to téií
se značně přízní oheeeiistva —
1'i'Ildělek JiíedtililUllého týdne hyl
lu z odporu iiejlcplejším dnem ja
ký jsme zd" už dosud měli Ne
mohlo se ani takřka pracovat ne
hot šlo skoro o život — Ch šder
otevřel dílnu na správku automo
bilů v severní části města Má na
skladě Johrý výhěr líeo nutotuohi
lů I'očaí máme nyní zase su
ché u jak s" zdá Učni nadéje tin
vydatný ih šf 'otř hovali hyehoni
jej nutně S pozdravem
IVank J silnil
KnKIHV NKItlf ( téná re
ilakces KdvA přijď1 1'okrok vždy
hhditii iicjiké právy ol našjh
iiánivi h nle Ink zdá jakoliy na
světě lichyll 1 chof Vllí ' Ulálo do
é?IS" ihij tohoto plviu Musím t li
di i psát i iuii Mámo tíidy nyni
pií tšlié Vedřo sii ho Ve V jMili
je UVftdlé H podohtlé jest i V H-hrá-ikái
l Zlit' lili drolihé thitl
js 01 kkollé' liV Náš iit"''l do-
loliiil právě pšnii která yp!n
ii n pi óm' 1 1 ' hošii'1 po ukrit
Si Ii-i jo krátká rjihlo -hn
lli J'i i i i u lé My
"Iho pd il'Ié % ' lil V M I lá
lil fll tfih O tmi 1l Mťstrt
H li - thull rkl' kf 'lj
i u př'i Mátu o I d4 t'ft
ll i"l: Í-Uiui lot Jit
thSi r- n l h-J
i ii v í li v h t'l ku
!} 4 ! H:4 I
J hit i r'
1' l
iii 1 ''cť j- I r-l- 'iití p
#ií- 1 1 ' t Koh-t
I MiS l'M I l-Uii i-
i I l
ll - f "
-! I
! Í Pm{-
4 i
„i
')!
í4
1 i ii
i í -- -1
f 1-
I
1 I
ti!
volehiiích kuret ii úsměvem vám
strká jednu něho dvě I 'klání se a
prosí hystu pomohl mu í u koumo
dů vám n lo ImkIo iiomiilnní
vděčným KoiiřileJí on kouří ta
ké pijete li on také a jsto-li far
mářem je on farmářem takó a vy
práví vám žo už jeho praděd hyl
nejlepším přítelem farm&řň Nu
hodní jnou všichni jen oo jo prav
da ii rozeheroii člověka tuk že tn&
Icin hy se jim vrhl na pu sa i rado
sti žo našel přítele Alo oha kily
ve slihy ne věřilo už pominula a
dnen každý už divit se nu vío stříz
livějšíma očima Nejsem tak za
rvtým republikánem jak mnozí se
doiniiívají a vidím výhody jež
plynou národu zo stran dvou Dle
inéliu tiHiidku jo dohře zkusit dru
hou strunu když jedna se ne
osvědčí Vím dohře že jedna dru
hé překáží v korrupei toho sta
novisku nahlííiii žo i demokraté
jsou činitelem dobrým v polit ieo
inhoť když jedna strana pochybí
druhá jí to ihned vytkne Nerad
píšu o politice ale tentokráte eliei
vámi něco sdělili poměrech v
našem státě 1'i'cd sestát néníiii by
lo naše Území poi vládoll leplibli
kánskoii která dle tvrzení demo
kratů hospodařila špatné a měla
prý příliš velká a často nepotřeli
ná vydání která pak farmeři za
platili museli v daních Pravdou
jest že jestli Ilěkdo [nllsi liěsti bří
mě vydání pak je to jisté farmer
iichor nemůže Ink snadno skrýti
majetek do pytle jako může pe
něnik a jemu podobní 1'lati li
někdo svoji piiviiuioii dan puk
jsme to jisté my farmeři t:a prv
ním místě Demokraté tedy tvr
dili že platíme velké dané a že
tyto jsou republikány rozhazová
ny Až prý oni demokraté do
stanou se k vládě nechají prý pro
hlédiiotiti všechny knihy které po
tolika létech vlády republikánské
niiií asi by ti v hrozném nepořád
ku a svět prý bude trtiouti jak
plýtváno bylo státními penězi stra
nou ti hošlápkil jak totiž repu
blikány nazývali Když nám toho
blahobytu tolik slibovali tedy
jsme je zvolili A díle po tříleté
vládě demokratické voláme " Vy-
svoboď nás pinie!" i"'i-ká až
dosud jak dopadlo přehlíženi
knih na které ch mok niť' ze stát
ní pokladny věnovali hezkou část
ku peněz a čekárno do dnes na od
halení tědi švindlů a nepořádků v
knihách Za přehlídku knih za
platili jsme jflniiii Doiiévudž de
mokraté mlčí musely knihy patr
ně býti v úplném pořádku neboť
hy si nenechali svévolně ujiti pří
ležitost nhy na né pohlíženo bylo
jako na nepravdomluvné občany a
že zbytečně vyhodili peníze za pro
hlídku knih (''ckáun' do dnešního
dne nu tu spravedlivou vládu kť'
rá bude řídili podle zákonů kon
stitiice Alo demokraté píše kon
stilllci přizpflsodlli si HVČ potřebě
a dokonce zkroutili i to prohlášení
jímž prohlášena byla Mklahoma za
slát Zde stáj jeďn příklad z
mnohých Dupo-oid imi buď' v pa
měti každého že v proklamaci pra
Vell'1 bylo že ÚelliJ známé jako
Fndin Tcrritiiiy bude míli pnhi
hici loků po sentáf n ní II
khlhonté Mflťé policchál-M OVŠi'111
ni Voli naložili výčepem lihovin
luk jim libo Proč d"Vďn) bylo
l!ndin T rritnry hhisovati o prohí
hí i a její osudu maji li ain b ne
nuijf h ii'i'i vvi p hovio Oni
přece toho hvll vy jiitiiti a j it
l'V ! o jedno ní to ll ipldlic jtk
kollV ! J'rič jslllit p'iiovíi'1! státu
iio l-i právo lavá h ti ákoit liti po
lovu i druhou N'k lo bude do
iiiyšUfi h- proto lim #ptsolni p
o p'iičv adl juni proti prohib)
AI" lomil ltk lclí i'i i Uk put
tť o V 1 IIViil i %i ii) if e
tu tU omidiiá ( kyhft i'káno i'i
Jo do'ští)t dne JíV il -kliť
mvcjtsá úiprti v id)kh f ♦
UíVtcl i- ÍM r loá MV
'ipm bt jk nokl i pl ti '
fíOíti ithi Ii t%l - ui diii'
'- Ht k "#t js I 4 !' jv !e(j Í ' l!
H' nitt' #!- k Ítv tv mlí {-i-il
ikMt ' % i ' 3 k í % v t !
i-j ' !' -II A V iv 1 ! I'
i ni i dx' tci h
í--i % -{ J-"il! iž lí-ííiiií S-l HP
í - A - ? k !# l-?f-f
V 4- -
J'l
1 S i
4 f-ch"'- i
i - i i i j i
li ? I i - - i Í
I ! I ií "
t t I ř ' - „ Jj
! n D
i
1
1 1
i o
I V
'
-s t i
zení opráv nénviii nechť rozhodno
čtenář sám Nikdy jsem tomu ne
přikládal víry neboť naío území
jen republikány bylo ostátneno
Tvrzení žo nejednají vždy v mo
zích konstituce vmetl jim vo tvář
pan Joh W McNeal kandidát pro
nominaci pro úřml truvernéra na
republikánském lístku 2e tvrze
ni loto jo správné o tom není po-
(hybnosti lieboť podepřeno jest
pádnými důkazy — - V další části
dopisu jež MVeřcjiH-lllt bude V čísle
příštím zmíním no o křiklavém
nepoměru mezi vedením státníeli
finaio í republikány a nyní demo
kraty S Úctou
I V Si lelnelit
nMAHA NFIi — Ctěná ro
dakee 'íjlliěle d' et čilHopislI
vašeho těchto několik íádků Im
ď te li mífi pro ně místa Jsem v
Oinaze umizcii '21 roků a jsem do-
olovníkem na zdejší poště poně
vadž dostal jneni také prázdniny
udělal jsem kí výlet za h v vin hra
Irem Antonem do Driiiiiard Neb
kde zdlžd jsem so asi týden Mu
sím se přižnuti že před 27 roky
byl jsem v Mrainard také neboť
jsi ni sloužil u Jakuba Kastla A
tu mtiMiii říci že za tu dobu Iírai-
nnril clice se změnilo Městečko
značné vzrostlo a jest velmi čisté
a pi Kiie (Mielioiiy nauka a mlýn
jsou V l ilkách českých Sešel jsem
se se známvmi lidmi kteří mne
však už nepoznali Drntr mne
pi-ed-tav il a vysvětlil jim že jsem
John Drázda který s nimi jezdil
do okolních městeček před mnoha
loky lífainard má velmi pěknou
polohu Okolo městečka rozpro
stírá se pěkná rovina Osadníci
postavili si pěkný kostel katoli
cký který je krásný tak že se mu
sol v a kterv na západě vyrovná
Py I jsem tam také pozván a dne
7 srpna sůčastnil jsem se Ihiho-
sluzclt které sloužil tamní farář
IcV Klein Dále musí podotk-
llulltl scsci jsem se h alli'lll
Seinínem kli-rý je vždyckv vesel
Vzal mne též do svého obydlí a
všinl'- mne provedl Pan Semín
který' býval jedním z dobrých a
pilných rolníku nalězá se nyní na
odpočinku Má pčkný domov a
tři loty okolo Mají i s manželkou
eo iielat s opravou i uplavou tráv
níků a pod Také jsem se sezná
mil h jinými tamními uvědomělý
mi krajany jako p Kavalcem V
Petržilkou Kostkou bratry Sou
kupovými p Smržem který má
poštu u jinými jichž jména jsem
zapomněl — Musím so zmíniti žo
město potřebuje jedtlll důležitou
věc a lo jest vodárnu a kanalisace
Myslím však že přijde čas a vše
bude v pořádku Najednou to hýt
neiiiúe Málem hydí byl opome
nul podotknout i Žo sešel jsem se
s bývalým kamarádem Johnem
Kudláčkem s kterým jsem prožil
mnoho radostí JlyJi jsmo věrný
mi a upřímným druhy Jaká to
byla radost když jsme no po dloii
Ilé době opět Sešli a Se poznali 11
navzájein si uvé radosti a NVÍelo
vypověděli Pan Kudláček jest
šťastným tnmi lem a oteeni de
víti děti a těší se úplnému zdra
ví Co se politiky lýée Driiiiiard
i" ponejví ce pru Dihliiiana pone
1 A obáv ají prohihiee Ná
vštěv i UVitbielio Oii"sti'čka byli
pro niti" vi 'n i ijííciavou a dlou
ho licitováni v utilé vpondiiee
Helou John Itrá l i
NAVRÁTILO MU ZDRAVÍ
TtdO pše ili
-{"lilrtf lnic
lliké Vino M 1
Uré ídruvi h
ll't 11 )'ho t
'l! J ) ldpol I
j'j IhImI i n
pi í pfl !
hi ) i # í - i
-lt A Itiipuilí j
Hf'f Wf l' l i I f
l ir ( Ipiičciitk y
VSe lééiv é '
' li i il rálibi
i i
- tm pl pi bl [
k pro 'vln b k m
t i " N' i ji Si
VU i IUÍ
U 1? láhvi #4
-hi V H UU
'-11 l ín
ť'4-r4to
1 1
ř
i staviteli
koretr sktori
fífVfi l"rf! lil tt
Kr:ilií vninnví
1'IVUM fl
i
íSEC!Mot2 Bro'a
Dr C
i tkf Uk4f filk}
] Tf II -bT tM l d t II
l 1 I '! ? % edj d !#
'-li -I 'i ř 4 tl
-d£f (j Hi'í
DRVĚT Z
oby fjnyrh chorob dui-iul doby
iiivj i wl
DRA
1HIOBOIKO
nemi iviM rotná k řlntlof ílrotnf tfkiitlny ftbudoTilDftmuUTf USU
Ja tiléra utlfánl [ki (ce uel ilo rokft — doU dlouho br Mr
f m itou bmlnotu dokázuJo Nnolnwhujo nlři ho n-l co propfií
říepu-Jm m Ickimlk no ním nebot ) dodá? íno JoDom od lílálť
Dleli JcdnutclO o ditlsí podrobniHitl plMe u
DR PETER FAHRNEY & SONS CO
1-2S So HoyM A™
Nejlépe zařízený hostinec v městě našem po dlouhou dobu má
HugoFBilz
1324 Douojas ul
Má na skladě nejh-pší výběr likérň koíalek a vína nejlep
ší inkkoKti
Sfiokojenost a obsluhu zaručuji
Omažský dodavatel povelného Jetterova fíohl Top" láli- a
vovťho piva — Tel Doiik' "i'2
Navštivte mne Jsem jit
-- i
1 Piana na mírné splátky !
Jsou to piana zaručená šestatřicet let v obchodu s pi
iny je rekord
A HOSPE CO Oiiiahn Ncbr
Doporučujeme
HOSPEOVA
M U
' ! i
PIANA
Jsou zhotovena z Walnut oak aneb mahagonu Pěkná dv
čka na každém
Mirné měsíční splátky anebo za hotové
Obehráni piana a varhany velmi lacino Dopište si o ka
talog a cenník 4-t-tř
A HOSPE CO
1513 Douglas ulee
i'í'iiiiii
DR JAMTJJ
Ak
f iittitil Ukut
rMÍMiUt Ii!tl — 11 smgUsl I' í-s ! ♦ t '-'o ti-l 1 1 lli-
bt ' UítV pb-MKti (lii' V t — iifu 13 Wllllvin B
rtn JU 8'ití Kluzné t si kiM " 4il ftl
liik4 í"ki nl illl# kljl j-lt 4ii4 un)k( ujlwi k !►
K-4kivi )! m ltř Ur í lí r-i Sllf
J
ťtftri tlviMitr % i niM#s
i syiii ti
DESETI
mJ( ítRI půtod t necUtť krvi lei
jiij ciiu tnr ticci cuorouu
PETRA
CHICAGO 1LL
Oinaliu
—
o budeto uspokojeni 1-12 Z
f
Hugo Eilz 1J21 DoustlaH ulieo
í--i
námi
ywť — —
39
p'-tWlW!lf
OMAHA NEB g
Ba
ri At É "m 1 1 '' ku uMmm
W NOVÁK
tik
Frank Svoboda
itlii' b i k i 14'
POMNÍKOVÝ
li WiUU ni taU Mtl
j ! é V tkU ! Hkl'
4 'Ui l 0l kl4 M
1 1 -t i-4él
♦ ♦ m I - (I H!
♦si (---i ťifi tř-
4--l l4-Í ♦# Mt -♦
'4v lf- Ittk
Browing Do