Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 17, 1910, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' ' ' - - -
#
— -" — winnMiwlWllntniw roji—in— uvmiummmwwmmmmmmmmm m acii4C4S~
1 -
4
s
-i
1
'JI
'4
I Z íoakých vlastí
♦ h i m m 1 1 m i i -i-i-nht-H-H'
Sebevraid — V sobotu dne
21 éervenee nalezni byl 4Iitý za
rneřnik Jo Jiránek na pudé domu
řp 5li v Tra- — Holešovicích
kd bydlel ohěiený V nestřeže
né chvíli přivázal i iúíiru na íe
břík a nu ní e oběsil Mrtvola je
ho byla dopravena do ném pa
tologického ústavu
ftilená iluika na místodrtitel
itvi — Z Klence u Domažlic při
jela do 1'rahy iMMá tdužka Do
rotka Sládková a z nádraží ode-
brala ' přímo na místodržitclstv í
aly podala Miznout na jistého ru-
íkého knížete V budov " místo
drží! eUt ví záhy Neznali tďohá
žena je šílenou proto ji hbdku od
vedla na st rsiui i n odtud í la
dopravena do blázince
Špatný voják — Zdatnost éle
ti'i rakouské armády jmenovitě
těch vyšších ťlfiiri ípatní karak
ťrisuj připil f který se stal v
Mníiku u 1'rahv Na jednom ta-!
mm
ějMni rvlmíku uNpil se knih t
z jiraž-iké kad-trd ikoly rod-m
Dosny ?e neuměl plovnti A ka -
det ten je tirv :o do vo js
íio !
výcviku mezi Si-nf kaďtv ra
koukýiiii na třetím i:í-!ě!
Surovosti vojáků — -L " u
znamnjí z Frýdku: V té-hfi dnech
utáhiiřila s v Xuvýeh I)vorec)i n
Frýdku I! divise polních dělo
Střelen V hontiliei čís 21' hvh)
uhytováno asi ]o vojáku kť ři se
dopouštěli liroiiých výstředností
Poddůstojníci v hostinci se najedli
a napili ale nezaplatili nýbrž vy
brožovali hostinskému bitím Vo
jáci ulomili zámek od stodoly a
nakradli si sena kolik potřebovali
Také u samé stodoly rozdělali si
oheň a bavili e Nejsurověji za
chovali s k GOletérnu starci Pa
velkovi jenž v hostinci nádenicí
Ve stáji kdež spal v rocj jej pře
padli polili studenou vodou svlé
kli do naha a tropili n ním věci
o nichž nemožno psáti Bylo uéi
něno na surové vojáky trestní o
známení a vyšetřování jest již za
hájeno Leon Bondy — Dne 20 červen
ce bylo L Pondymu óo let On
sám htále mladý a neúnavně čin
ný nepochybně se tomu velmi po
diví že den ten znamená jakýsi
mezník v životě a že dnem 27 čer
venec začnou jej počítat mezi star
Sí pány Je dnes nejvíce znám ve
řcjnosti jako vice-president Ob
chodní komory pražské Pan L
Hondy je jedním z českých židíi
kteří uŽ po otei nepotřebují svébo
čeíství dokazovat je v rodině je
jich dědičné Kdi bylo potřebí
důmyslného odborníka v průmy
slových a obchodních kruzích tato
lýval vždy hledán A kde bylo
potřebí pracovníka tam Leon
Hondy nebýval hledán nehoř do
stavoval se sám Muž evropských
mravu člověk usbehtdý a skrom
ný Na pražské t hntce absolvo
val strojnietví jako inženýr v to
lárnó otce svého vyškolil prak
tieky V Železářství náleží dtten do
jista mezí fif znalce líylo
by zbyt ceno vypočítávat funkee a
íicnst j#ho v prftoy šlových pohii
CÍ' h bud toho ň si ěc! jest
mnoho Napsal reboi řadu odbor
ných pifl a do ckýíh časopisu
bsud připívá cennými cltttky
Mnutý konec mtlottocho do
brodruiitví — V IČ hto du- h
píijel d Piné Kmil Hc!m itier
tujo t Ví loá a hfed ii4 rádrjíí
padla tou do oka nU Li rlic
ř)iá l#Sbli ViM tm ui 14
}mUif jxthbfd a Mjá t4íi In
ťukf "!i)ti" r - h ' i a rl '-
lit tlili H'-lk rj'4 oVho
V I lili !oi tu { 1 (io VU
j k r- t -d ti
v - l { )íh pr t x
i t 1 ti S i j 4 íí ) %' r
čliikě é 04# -íst i Mís4 í
I i - - V 1 - í i ( - 'i
V UÍ 4 1 S ! h i:- J i i Í4
I I í 4 %i 1 1 1 f
i i
' ' - '4 H'i
Hll ti!' 1 (I h K ! i t
í "
'
l ř -ř I j
- ují-
' j4 M( I ' '
4 f
' wt 4ui 44- t-
i
detektivní oddděletil K) celou noe
aliy rdeěinku dontalo ale marně
Boykot masa na Moravé — Koj
kofímiiuentu proti drahot šiří ( z
Dolních líakous do éoikých zelní o
zachvacuje již Moravu Občan
stvo obce Wselí nid Moravou boy
kótuji ji pře týden mí utni řezní
ky kteří zdražili hovězí maso na
jednou lt hal pa kitotrruniu n
dováži tnao ze KottHfdní' h obcí
I h-r-ké Skalice ll!atm-' Milo
koití atd Ve Veselí utvořil kc i
ohěanMva stávkový výbor ňezní-
i byli nuceni n tímto výborem vy
jidiiávati a uvolili ku tdevó 8
líni í a ftí-zníci chtěli vyzrát na
koriMitnenty a dovezli m) horší
kvality z l'her éímž obé-mstvo tak
p"boi:iili ze nyní žádá bezvýji
UM'
zavedení díív íio stavu
V těehtťl dlleeh V tleď !
na náměstí ve Vťe!í nť
hor liilll jehož HlV-as' li
omiIi a na němž
luluv Íli oliě-an N'ádnn'
ohěatt Iloldiiiěík i II" !
den konala s veřeoiá
níž e niélo ohéurivt
kiii'ěriém kroku M- : '
kotlán byl
ovský tá-
o se přes
iruo jiné
lir na a
ii' a TýŽ
fůze na
iraditi o
inst vein
ní někte-
í"'"j" nálada pn
Zír'l" řeníka j iu
ohčan-
JlHli pO
zaruée
sdru-
!sv
u
v stí í'
lid
zá jemné smlou v"
ný odliyt Koušu- ' '
žiijí a počínají i1
oilou' V
s obchodníky
Rozvrácené manželství — Vzru
siijief případ s'a mmulýeli
dnech na l' i' ! v iC ' -"'í na
Král Vind '} i Kčj l iii Hra
bce atnčs iiiný to- ? r r i "- io't uc
nářské lií t']rn:y l'in Mrť-ečky
na Král Vinohrade di jenž nežije
jž delší dolm svou manželkou
Františkou Hrabcovou roz Ne
chybovou e shodě v kázal v pá
tek po příbuzných své eně aby
se připravila na příští neděli re-
boř prý v tento den ji v bytu vše
chno rozbije a ji zastřeli Hrabco
vá byla rozrušena touto hrozbou
tou nčrou že si zaopatřila ostře
nabitý revolver a počíhala si ráno
v sobotu před Hlavovou kavárnou
na Půrky úové náměstí na svého
muže o němž se dozvěděla že po
veze touto ulicí zboží z továrny
Marečkovy K t5 hod ranní sku
tečné přijel povoz s kočím Hrab
cem V rozčilení usmyslila st Hrab
cová že zastřelí nejprve svého
muže a potom sebe Když vůz při
jel k Hlavové kavárně vytáhla
Hrabcová revolver a namířila jím
na svého muže jenž seděl na ko
zlíku povozit Náhodou postřehl
výjev kolemjdoucí nadstrážník po
íicejní Vincenc Veselý' jenž zou
falé ženě vyrval vražednou zbraň
z ruky Na policejní strážnici ví
iiohradské přiznala se Hrabcová k
vražednému úmyslu Dopravena
byla do vazby k trestnímu soudu
pro pokus vraždy
Vražda z vUnosti v Kroměříži
— V pátek dne ]") července od
poledne nalezena byla v polích u
Kroměříž ófibtá Vincencie Ko
nečná z Hači-' zavražděna Hned
při povrchní prohlídce mrtvoly
bylo zjev no že byla tu spáchána
vražda z vilnosti Pátráním se zji
stslo že vraždi byla spáchána
pravděpodobné ve čtvrtek po 10
h"!r( v n'H'i Podezřelým j} ji
stý ttenámý muž ní H!-tý dle
v4do řiádcMlík pfoutřcdíí Spíše
vyí'í postavy podlouhlého č rve
lodri A opá' tfého obličeje — f ak
podéjd právy oiiafHMjí byl pa-
hafej hr-iMííěfiO íiH'iin pc ttékoli
iadífnďo ú !oviiéiii p ! t át t do
pal ti P íi li fcroméfížské črt
t í tvíj pod ii' lo vy pátrat
tkfcfit i i! i ! -IKltťho tá b l
is i 1 1 Mueck j í tottanA
h julii lÍuthL i 4fhl vridj
:n i' hřJ- Vil-ri!Í kttiřhii
n li črni i poi't!t píh
o Kiiiou'riiv i!ijí K (ničili
íÍ ' i ii-hr4'4 í ič tt J4 $t
fi'l m ' ' 1 1 1 1 V Ji řř
Vf tr % ř ltt i 1 V 4k b' M
ji- 04 % } t- a I i -
íc !U k -t i 1
1
t i I 4
0 ltOi
' -"
1 Í i Í
i í i I i
'91 i 1 it l 4 ' í
- i
t i
i: ! ''LI 'I f!fl ť
t
t 4 t 4 i
l t l'ít
i 1 j
t }U l a a to
- it 40
4 h
4 ♦
-
14 s
E i -a - # í - #i jí t #
t 4
j - - -~
— Letošní fond pro Ústřední
Matici Školskou — druhý milion
— dosahuje teprve výie 1000M)
Korun — jedné desetiny Hylo k
tomu zapotřebí právé čtyř a jud
měsíce bezmála tolik času za kte
rý dříve sebrán byl celý milion
prvý
— Na Národním divadle v Pra
ze počato bylo se htavbou povčt
nýeh Schnirchových jezdeckých
trii
— V Hrnč vystavuje soubor
svýt h jiracj M Jiránek v Jaromé
ři Panuška
— V Mladé Holcslavi uspořádá
na výstavka umělcckoprůmyalo
vá — V Petrihralé zemřel jfn
Volodimirov veliký' přítel česko
ruské vzájemnosti kterýž dlel o
pětnč v Prne také na sletu so
kolském i v jiných zemích slovan-
skveh
— Nová sczi na 111 Národní"
divadle ahavím 1-yla U srpu- [ m Vám všechny informace tý
"Prodanou n vě-tou" v srpnu kající se výhod kteréž posky
jštČ proveden bud- historický !t„jj oznamovatel 'im a obchodní
hráz dra Dvořáka "Král Vó-la v K čiiti kt-ří si přejí oznamovat Ob
IV" v září teprve přes rok už jk „nivám překlady do všech řečí
připravovaná Mabenova hra "Ja-jpřp vám neznám všech mezi
"osik 'slovanských časopisúv na jiožádá-
Ve vinohradském divaďe p"'tJí Alois J Sankař
dvakráte vystoupila krajanka na
e slečna (laeitiierová z Panncnii
1 sice v Hizetovč "ťnriiien" a v
Viliertiho 'Nížinč"
-- Po úspěších českého aviatika
Kašpara v Panlubi í-li Hradci
Krábivé íi loscfo é j' st zván teiit"
do 'ídnč ku veřejným produk
cím a k soutěži s avi:itiky vídeň
ský mi
— Dne ti červ etice shromáždil
se u pomníku Lut bérova ve Vonn
sii v Německu na němž jsoij však
i postavy ostatních reformátoru
znázorněny krajané naši ze Straš
sluirpu z Wiclsbadenu z Mohuěe
z Manlietmu atd aby oslavili pa
mátku Husovu při čemž promlu
vil krajan Louda
— Možno nám přecr zaznamena
li as!in něco potěšitelného V dů
bžité pro nás obci Lomech u Do
brušky lcící přímo na hranici ná
rodnost ní zvítězili j ři volbách 0
beenieh Techové V obecním za
stupitelstvu sedí nyní 7 Cech A a
pouze 3 Němci takže jest také zvo
lení českého starosty zabezpečeno
Cpětré získání Lomu má veliký
význam i pro ce]é širé české í smí
šené okolí
— íírunvv aldské slavnosti v
Krakově korané těšily s" i pozor
nosti rakouské lády jejího místo
driťle haličského hr Hobrzyú
ského a zvláště okázale jich sú
ěiistnil zemský' maršálek hr Ha
deni Hustí i éeští delejjáti byli
polskými officíelnlmi kruhy igno
rovány — za to všemožné pozor
nosti prokazovány Madarúni Ta
ké řeští Sokolové netěšili se valné
pozornosti
— Kolonie českých lázeňských
hostí v Mariánských lázních požá
dala praské arcibiskupství aby
e [k vtíralo taní o zavelení če
ských bohoslužeb A spoří jednou za
týď ti Avšak tato žádost českýeh
kittobi i'i byla zamítnuta' prooe
liy to ósobilo v Mar Láiď-h
mezi Niiiii rozechvění
— Na
ku "Kolik j- Sl íva
nhl" odpvídi dr Nidcrlc l-
jest ' !SMy polákA 17 a p't
( 1 holí stí 11 y a pAl S'oviti-á J
a pot Sil-i t ChanatA a pM
Hti!!f "i a Maeiotikýeh Síova
nú l j ' e-lkem 1V mJc !
- - :'''irtÍHt v zrot'1 s
véd i j 1 ' - !ré ZJfuy o jO-1- h
t 'i 1" -' ! b r liíík i li „pj
ú v I i i irot 4 -í' y f í-!i
h!ov'í r }'- ! "ís v r
J ' ví 1 v k # #v)it-i rcííiřV
h tiki !"i : 1
K r 4 r l S' Sy y t „~ y (
I !t ' 1 ll -' I t 1 s' I
' v ' ¥ f l S I I
i
írii
II ''! i( 4 t I
- I 1 I 4 I
'„a
1
1"
4 t
1 I' ! t '
i c
1
„ V
I
' 1
4 " " (
l
t I
K i i i t ' r -
t i '-!'
4 s 1
1 J
1 t
'
I '
í ?
!
i 4 '
% -
v
i
í I -
i
I
1 n i
V 144
4- -
l -í
-s i ř
i
-J 4 í- 4
I
1
sofa pak ale jal se tázati sám:
Tmíš také Čisti í" "Ano" 'Teti
jsi om-i jui iico'iy i
"Tuk si je nejdřivi! přečti a 'ftk
mfižeš kázat"
Prudké bolesti hlavy
nepřemohou studené náčinky V
tom jiřípadě vezměte jeden nebo
dva Severovy Prásky proti bole
stem hlavy a neuralgii a za klát
ko jo po bolesti 1'činkují příjem
ně a pňsobí že jo trapném oci
tu bolesti pozorujete jak se hlavě
ulehčilo a nastal blahý pocit úle
vy po níž jste toužili žádejte Se
verovy Prášky v lékárnách Ce
nil 21e W V Severa Co Ccdar
Iťapids la
OZNÁMKOVA kancelAr
Obstarávám a řijímám oznám
kv do všech českých slovanských
j polských a chorvatských ía-mpisu
v Americe Jsem výhradní oznám
kový zástupce těchto časopisA po
rtf lló Dearborn Str
Chicago Illinois
Chcete si zasloužili
farmu?
Příležitost pro 500 mužů ku
ptáci na vlastních domovech
Wisconsínáti obchodníci si
přejí by e farmáři usadí
li v blízkosti Ashland
WU a zvýšili plodiny ku
spotřebé ve městi
Celá řada prominentních ob
chodník ft v Ashland Wis rozhod
la ne na tom že by k m mohlo být i
přivedi-no více fartnerň kteří by
se usadili nedab-ko rnčta a fini
jitu podivuhodné nabídky
Divoké a nevzdělané krajiny kc
verního Winconsinu jsou zámy ja
ko podivuhodné! úrodné a mnoho
farmářů kteří se usadili v těchto
nových místech pěstuje nesmiř
nou úrodu brambor to-na drobné
ho obilí a ovoce Za své mlékař
ské výrobky a vejce dostávají ve
liké ceny b f není tam ani polovi
na farmářů kteří by byli s to vy
pěstiti v s ku spotřebě horníků
dělníků a továrníků v tomto veli
kén e věrní ru kraji Každý druh
farmářských výrobků posílá ro ti
velkém množství do Ashland Stát
WUeonain vybízí [roto osadníky
by přišli do severní jeho části 11
přistéhovalccká úřadovna sama a
v řejj f praví že je tam skvělá pří
1 Žitost pro chudé muže ku zhohat-
jnutí vzděláváním divočin jež dru
bdy byly porostlé lesy
Jata it W Íiom1 & Co proutí
ti titid to firma v Ashland prohlašuj-
že je jí s to umístniti na pět
st rodin db- výběru na farmách
v okruhu s sti mil kol-m města
Aby puk povzbudili chudé ale po
čtivé muže k Usazní e kolem mé
sta a ku zvý t i těžby farmář
okých produktů pro místní trh
mají již plán na j- hol základě ti
kdož by e tam usadili mohli by
fjrtiv vyčtiti poiUtiú ti doni
ky it plthh i ně ňl by i vydéflí
ď b Mj bdí Ve ť ' h b t pr i
ce ! J livé i Marikou k
mbytí dobr' ho noby ti vbíMtiíf o !
l-'t'kí a te -hafnuti í
sUtil (fdid t tvrdl U koř o '
kuldý dndi p! 11 ďt tu pé j
!! plfMdi j4 t ! {rvé u í
hlt Vh 4t fřhjř j'l bií I
líko 4 ídíu'i Jd-Mi tbdiřjrh ikt1'
a k ? 14
' iiř 'nu Mim d li u Jí k j
i tou UUi tilf í j„íu li u j
tf i dxřc ifcita fř4 jěmt: v I
! t h!4i W lidi i
1 b
n tf :
C II Kubát
4'Hi § f iNjal Mté
j ♦'"- + í H H 44-- Í i j
II0GTIHC0
I 40is) tta-
Wí4) V44 i ta-kiř ř
144 ♦♦44 44 él44 1
nuutifrjžT
Dr R C tX)UlNS
Ikl4Vt4t4'l
NÉ PRDXÉ ftEČI ALE SKUTKY
dok 40 11 dotiroil lékař koti trlmtuiioit m řtxileli
tivwt N'eMi44aJa jtm ťti lckh in m milt oh
lášky t inMifiliMsi-h Nhš cbmli a ikhiioi nt
Cet rtrcliljl HeVuiUieJil a Iiejunijšl
ojmlh iil i-kr-kA iic4ll tiemoliou ydút
roje tíS TT'léUl)V K'lif4 UfB T!s-Iktl
Krajiintf Níivřřte I4Ikftn hvlm tclitoob
7lctt li kllfO ktcrA tieliAt" Jel4 S 4ibn4ZŮ kteří
olitšnji v rt4iiis h 1tNf-i (Villom N Y
Mixlli-wl Institut Jm rnimt knZlémů
Tlm (llín4 X V Miitntil liiKiitotw 7-juuc-t-ni
tv iH-jl'(šl védi kí lékaře 4k Im'iiii h
k proroovánlleku Iv Iv trpíte na licjnkoti tm
mir W4M0-' ni aneli K'4tarnlon rieZckeJtfl í i
V ím st44t lierf ItVIteliiotl ulit lilctejOt Jioiimc
okmiiuč Jitk iiev1t co VA mivttm micikiio
Jrijc ptSto mim h itwititié přijl t? k roisim lékn
tůni o Hir!4dn kteroii Vám 1 rtostt
tiiliiv lirtii i l'lte Iiii tik lrS l llyiidlliiin
Medicnl I lireetor of
THE COLLINS N V MCDIC4L INSTITUTE
140 W34th St-NewYork
Chslnl tioltnv: Teiifiv od o rno
10 do 1 1 t4ke i ti-rf r ratea
nC1 -i
' ji
Kě7-ii" r
y
II
A U G O
Gloss Starch
OLKÉ otvtený í krotí pttjlma do 4-chnn prch
itneti tptt grocnrmho pnita — a pik Jo pridlo t
dvé bílé nebo ílutd
AORO J dokonalým Ikroliem pio kldou laundr4řikou potřu
bu di m Jitu Ikrobttl I Uko teplým i J4ko ituleným Tt !!0
POÍtIĎTE SI ČISTÉHO ARCO BALIČEK ZA 6 CTÚ
Dobré pivo jest lék
Plzeňské pivo v lííhvích
z pivovaru
FREMONT BRWG CO
J4t třb4 § t4j' iib4 Í#--J a t íUí l f4Wi4i ° 4 4
liftf ob448-4jtti po a th rt((4 ba4 ru4 t4 d'4
niíljrl I u lj f ttH M kt i4d(4t bjt
tkl ít
JOHN F KREYCIK
itúj privnik a jcJtutcl
p-i k 4 { ís- ť f t4!#( ť4f Míjtř sa á- t k i {
kMjj l j'ířdf 4i-#fc jrsti#l ť i tk i4 4 j # híí
r 4 ptwi -i-f# Ii4 i-ttJ M i 4-4 444l % iM 1 ía
Mrt f
do 5 11 dx!(j( V Ne lili 11 cvátky íwl
ve-er il in
Střevíce které dají
n0ám odpočinek
Vy rábíme řdřevíee nejlepSího
ilriihii S r-ky a podcv e z nej-
bpšj Jťie Naé kti{ovat obuv
z výehodiiích továren když se £
vy rábí také zboží tni západě
Každý pár těchto střevíců i
jest zaručen Obchodníci nechť ?
nám dopíšou pro vzorky tf
Kirkendall & Co„ Omaha
Vyrabitelé nejb-pM obuvi na
západě pro západní lid