Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 17, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    3 POKROK ZÁPADU
♦"♦"♦"í1 ♦ ♦ ♦
HKST ADVKKTMNO J
!ytiiuil mul
MKDILM
J
S£ltloŽll
'i
I— Ilotn I
Ottinlifi TVIV ví m! foln 17 Hrpnii lfIO
čími a
Zprávy zahraničnó
ČKťllY
Místodržitel krilovst vl českého
hrabč Coiidenhove vydal jiroti ně
meckým universitním studentům
zákaz který německý stvavý ča
oj(ÍH " f ! tu i? nazývá pruskou
jaukovitostí Němečtí studenti u
niversitní kteří nemají nic jiného
11 h Htarostí in' uhy provozoval
noéní scény a vyvolávali kravaly
chtěli si znova založit zvláštní
sbor jehož členové by nosili Imrvy
černo-žluté a černé Sbor takový
! 1 založen již jiiVil lety h tcmli-n
tí polit íckou a členstvo počínalo
hi štvavé a bezuzdné Z toho dů-
vilu liyl spolek rozpuštěn a zaká
zii no mu aby se scházel doliroina
ily rhnstvo nosilo tehdy barvy
černožluté a lat a nyní měly se
nosrt Imrvy ěcrtio-žluté a červené
Místodržitel yilal svoje veto a
přímo se vyslovil že nošení tako
výtli barev je zřejmě politicky
ti'i)i'in"tií a ' ti'l něco podob
ného pfiputit Přirozeně žn !o-
1 r i začala krok tento kritisovat
a hlavně v kruzích německých by
lo j 'línání míslodržitcle oiNiizovA
jio 1 tvořily se iliitfil strany z
nichž jedna inistodržitcie za tento
k r U chválí jiná jej odsuzuje
Z Prahy došla zpráva datovaná
dne II srpnu že čtyři Američané
byli znť eiti ti Vlašimí pro neopa
trnou jídll ěi tliíky kteří je stěží
Ochránili pí ed popil !l Vlil lidelil
Zaviiiii foliž zraněni děeku Ilar
ry Snier a K M Miller z Chicnira
jeli M' svými ženami V aiJOMobÍlll
z Vidné do hrážďan Ve Vlašimi
vrazili do povozu naloženého hc
min na němž nedělo dítě Toto
hpaillo a zranilo se Američani
zastavili ale ježto hi? jim zdálo Že
hošíkovi ni' mnoho nestalo chtěli
zase jeti dále Však rozčílené o
byvateNtVo tieehtělo jieli tak zlio
la propust it i Mylo popuzeno tim
více ježto na automobilu byl kro
mé ameiiekého také německý pra
por Z toho se Koiidilo že neopa
trní automobilisté jsou Němci a
rozčilení ještě vzrostlo V brzku
poěnlo Ke sypat i na automobil ka
mení a paní Sulerová byvši u
ib fena do hlavy pozbyla vědomí
Sídi r a Miller vjtáhli revolvery
a poěali stříleli do vzduchu aby
otočníky zastrašili ale mnoho to
nepomáhalo Konečné v nejkri
liétéjší chvíli přiehvátali éetllícj
kteří Američany před dalšími úto
ky ochránili Zatkli je však pro
tieopatmoti jízdu a bylo jim puk
dovoleno jeti dále teprve po sloze
ní záruky ífúfto na hotovosti Věc
vyřídí soudně
HAKoFSKO FIIHUSKO
Z dobře zpravené strany pro
slýchá že císaři mr nelíbí činnost
e Krohsdorfit u Vidně sídlí-ího
pretciideíita španělského trůnu
loni Jaima jenž p1i v) užitková
ti přítomného stavu téci tt- Apa
im Ukn ("isníí bylo oznámeno po
čínání boiirhotisk ho prinei
ívlášté by! upozornili na jeho ma
nifesty vydáváte li přhríeneum
i ApniiiUku Nátlcilck toho prý
lyl íar isUI priu ýntra
lid Má prý i toélnn( trfwlni ji
nuk tlí c li iitt v lUkoiioku
( df (o lik p'tvr no ikuI
Vf Hftkih llstPih jedlli
h w o iiíhií iopot'iií iU
Itfťil iiiéninufiy fik r--l VmI
J liotlui tl)í tk !! lii'
- t p i! ií -íiil#tt)i tř k lul
iiih %nU'kí r - i-1 '}♦ "
x j4lé ltpH4 pf4''" N4UI
k i lid h %k4'' ťt př'l l l
lijki i oi-í-c tU Hlj
lfí V M-t ino!i'oii kru
$1 ! k 4 t-H-iit '
bus! opitÍ lM Í-MÍ
fí:(tfíj- ÍJ : ikl- }
jilií i ť ítS t-4 V h !M
i'- Í W-j V : í ## 'tl
tVoíl jel IlepHtniOU íást ClbyVtt-
telutva pati stálé rozčilení jež
vzrostlo ještě když část obecního
zastupitelstva náíileilkein němec
kých štvauii: a agitaci odstoupila
Očekávalo se proto in dojilo ko
konfliktu a tamní četnictvo bylo
té příčiny značné nesíleno 1'roto
boj netrval také dlouho
JAPONSKO
Obrovské povodně v různých
částích Japonska zavinily nesmiř
nou bídu mezi obyvatelstvem po
stižeiiých krajin V níže isdože
nycli částích města Tokia bylo
přes :!H(NHI domu zaplaveno V
některých krajinách jsou lidé na
pokraji zoufalství poněvadž hrozí
jim smrt hladem Hmotná škoda
odhaduje se proatímiié na 2HM)
mm) dollarů
Zprávy americké
ChceU rozvod?
Tak jako obehodníri na plaká
tech po domech roznášených o
znamiiji zvláštní výprodej lai jné
ho Iculika a kartounových zbytku
rozeslal v těchto línech jeden
právník m celém lirooklyné leták
s nápisem: '"Chcete rozvodí" v
němž oznamuje že každému po
slouží lacino správné a rychle
"l'roě se trápíte v manželství to
mu můžete udélati konce" do
mlouvá a vysvětluje zákon státu
Nevady kdež jsou rozvody na ce
lém světě iiejlacinější a nejsiiažší
Třeba tam jen dojeti přihlásili ne
a v několika dnech za pár dollaru
A sečko se to oilMide Trávníkem
tím jest Herman Hrnek dříve usa
zený v New Yorku nyní bydlící
Henu v Nevadě Plakát ten če
tli muži ženy i děti a také tchýně
a v nejedné domácnosti vyvolalo
to bouři Iostalí jej vsi hni lidé
v lirooklyné jejichžto jména jsou
zanesena v telefonním adresáři
Sen Oore se nedá umlčet
V oklahoiiiské demokratické
státní konvcnH schválena správa
tru v Ilaskella a odporučeno by
otázka lihovin bvla vvloučena z
politiky strany — Mezi řečníky
byl spolkový senátor Oore který
dotýkaje se obžalob proti němu
od započetí vyšetřování konres-
1 1 í m výborem kontraktů MeMur
rayových pravil: "Zbabělcem
jest kdo by se bázní před pomlu
vou dal od povinnosti odstrašit
Já nikdy neustoupím od konání
svých povinností uf jsou násled
ky jakékoli Co mne se týée věc
la nemá významu na mne se brzy
zapomene nic h se ée týká ne-
zactanvcli prav lulu je nanejvýš
lúležitá Kongresuj vyšetřováni
přinese neocenitelné iohro jak
pro bělocha tak pro ruďcha" V
koiiiřtesníiu vyšetřování vyšlo na
jevn } dětí Indiánů Htdpio aly
kontrakty MeMurrayovy stáno
tlel prodej za tOOlNIINM pozem
ků na ákliidé (t pro cnt oplC
ků právnických Jména dětí jun!'-
síiih od r ličň nebo (siručníků a
uvédkové j dosvědčili a tu vyIt
a jetu tyhiniti rudého plč-
inó ln ul nijak tak hromč
OMAHA
Vl" třdl tiditito týdu divi
ll e či tlil I 4! jllá!Uht M l-
il ii b - k ) kridkA
Kitibl í'rosÁk% t i -t !
14 #Ářj ě k 4 l"l fk lo h-t ni I
í lil uliti dikot í M 'I OlUtlVťll
íSl'JSr T'H I d 'tťdl
l p ťvttuitl e f 1 14 1 o clo
iiirHi klt''íi: i M'řV } J uú
iMtitlrt ' í fl 4 lř'i fl44
I -Ij!Í# f -íl l lii i
I S Cs
il H i loirsl
ji M I 1 1 0
i'"
f i-
4
II
M
f 'r !♦
4 I- I í I
lM I ll
!
řeznického jiosliil unu i Chieaifa
kde dli na konvem i řezníků do
písnici na níž sděluje nám že ?
mu Chicago dosti líbí !íky!
— Tábor Itohemia č 2!)'i K
N of A chystá e k uspořádání
Velkolepé zábavy v sobotu dne
17 září v síni bratří Divišů Zna
jící- dobře obětavost dam sdruže-
li vr li v tomto solku předem mů
žellle tvrditi žť ples tento bud V
každém ohledu zdařilým a že po
skytne návštěvníkům pěkného po
bavení
W Výlet České Svob Školy
do Stymour Parku u Ralston od
bývá e již tuto neděli dne 21
rpna 1910 Odjezd dítek o 9
hod dop ze Sokolovny 4 1
- Skvělou zábavu uspořádají
kadeti sv Aloisia v sobotu dne 10
zan v siní bratři Divisii na nz
Pl ul 1'nrtriiv uniový orchestr
bude účinkovat O hojnost zábavy
je ilostateenc posta runo Heliem
Večera provedeno bllde též pěkné
e leciii
-- Smutek zavládl v rodině p
Kyralové bydlící blíže řeky nad
úmrtím ! měsícti a II dní starého
b-fálka Vyslovujeme rodině svo
ji upřímnou soustrast
- Velká Matiční Slavnost na
které Úéasteliství SVČ přislíbili VŠÍ-
ctllll Z(cs I ccliove heZ lOZMlIU
přesvéiléelií blíží se kvap'111 II plá
Velil též vzrůstá o tli Zájelil V liej
širších našich kruzích A dle toho
iiájmu soudíce bude slavnost ta-
to v každém ohledu zdařilou a bil
le něčím Iia co s pýchou budeme
poukazovali a rádi vzpomínali
Tentokráte je nám možno v ko
stře naznačit i i protírám kterv
připraven byl iišini výborem a
schválen výborem širším Slav
iost rozvržena byla na tři dny V
sobotu dne '{ září uspořádán bu
le večer v Sokolovně věneček při
němž úěinkoviiti bude kapela p
Chlcborádov a V neděli dne 4
září odpol uspořádán bude velký
průvod českých spolků do sokol
ské zahrady kam vstup bude o-
ii v Po průvodu odhvvati se bu-
le lidová slavnost s pestrým pro-j
L'riiuiem Aa projrnimu nalézají se
řeči pp Padrnose Práehcnského
velp Vránka a mayora Dahlmaua
Vedle toho blldoll čísla Z!ěvná ll
iiidelud Sborové zpěvy předně-
seny mulou Hilruciiymi eeskynu
pěveckými sbory oinažskými Naši
vil (nosové ii Mach a Kolbaba
přednesou houslová sola Večer
provedeno bude div představení
"Drama čtyř chudých stěn" kte
ré do rámce matiční slavnosti vý
borně se hodí Po divadle bude
volná zábava V pondělí uspořá
dán bude velký dětský dc při
kterém pěkný program obstará na
še drobotina Výbor objednal 1hh)
pamětních odznaků s vhoiluýui ná
pisem a rovněž objednány byly
pťaporcěky v čckých barvách
které mezi naše nbeci nstvo budou
rozprodány Vi jMikriičuje ku
předu — dik linživcinl pořádají
címu týboru n ně ml nalepují s
naši in jij!ejší pirtcovtib i a pr
coVliice — Velmi pékllč lrfe oče
kávnt dobřý výsledek 'řlJ'j
kaldý db- možiewiti k řdaru této
lmioti jel uspořádána je ia tak
llšli i hll!) lil Úct in
PhII Johll KorillAli ji hol ob-
i hid italcíá na ýi j Mariím ni
Itiáletl) hy b) H( ill miVi
blo lio jdiťet který V i kutí ltrt
i-h dtlt opřotl Clíihc' dl
vi ho t um ltii fti k ph I d i j
h nb kilu t ) brav ni
# 1 iád-il j-h t)d'od hft
t PH r-i!4M pibilíí 11
pSVklWi 14 r- hf4 U% i' "dl'
4 t I- f I li l I Kdt f KM i !
I i-t i i isif f i ipftnb' m [
'I l f ♦ f 4tfe# p0( i !
i % tit ' f i ! j-ř
t- U li i 'nn di 1 1
l st N- V k ti mm_ Kruii
"HiitiM li t- i j'l V Á ilk
íi-it h llutí tt-t-ř'
l v !' k-t-t ti'í t '
Í tu 0-it l ?-t tří- s l4 t
ií-S tl i-ií-tis 4 ís1 M -ifiXr-f jíw :
rl % Vvhí ri-f'rM '
í t i% -iiň hf Ht-U 4
vá se již tuto neděli diní 21 srpna
Pliti Zvláštní káry k místu vý-
létli odjedou o 0 hod dop a o
II hod odp i hranil' So Omahy
na 41 a K ulicí Použijte West
2 káry Snížené jízdné Itohatý
program připraven PřijiTte se
potěšit i s nnší drobotínoii
— Známý krajan zdejší p Váe
Vančura bydlící v é H Jti sev 20
ul odejel e středu minulého tý
dne se slečnami dcerami Irmou a
Helenkou za účelem osvěžení a zo
tavení do Colorada kde hodlá ne
zdržeti asi 1 1 duí Přejeme mu ze
srdce příjemný pobyt a Sfaslný
iiáv rat
— V pondělí k vrčeni cekalo
pí Kiibcovou manželku známčho
zdejšího starého osadníka když
vrátila se z- štoru kam byla nu
cena pro nějakou maličkost od
běhnout i Veliké překvapení Než
oiii-sia vyjilala z trouliV nailíva-
ná krásně do zlatová upečená dvě
holoubátka a diila je í s pekáčem
na stul hrozila se vsak když
vkročila do kuchyně tt uviděla pe
káě prázdný otize kolem něho
hvcly okousané kosti a po pácha
li ani slopy Každý pomyslili
Sl IIIUc Zlost p IMitieoVe a cste
větší li Kllbce kdvž o VŠem llslv-
I Nepozvaný hodovník jímž
prv nyi p 1 K ih iiu I nni tolik
slušnosti aby pí Kuhcové za po-
houtkll poděkoval ab- zmizel be
ze stopy 'au Mihec zjiliajil po
něm pilné pátráni až konečné na-
I ho V Sokolovně kdež m dobré
veecii mieiu v hnile icím jedna
klelliee piva Zll druhou Shledá
ní p Kllbce s lis K Ilebylo ve-
ice pi'átcské jak si každý může
lomyslit i
— Podrážděn do značné míry
vypovězením ze saloonu řízeným
I M Antokaleni v č 'VII sev 11
il pořezal černoch Frank White
oiijitele břitvou na krku a uchu
White počínal si vyzývavé ku jed-
Inomu z hosti načež mezi ním a
majitelem došlo k slovní putce
Zranění Antokalovo není vážné
'ernoch b I později policií zatčen
— Pan Anton Houbiček dílové
loiní v závodě Schnioller a Muel-
er odejel V Úterý tllilllllého týllíie
Mo Sa ii r in IWISKJI za oiiciioiicm
Není vyloučenu možnost že se tmu
usadí trvale přejeme mu ze srd
ce mnoho zdaru
— Zdejší Těl led Sokol budo
velmi dobíe zastoupena na sokol
ských závode ii ki TČ odbývati (
budou v Kavcnna Neb v dnech
P už 21 srpna Závody tyto bu
dmi jistě v každém ohledu zdaH-
I' neboť přípravní' práce nalézaly
v rukou známého sokolského
raeovníka Krant Slavčtínskýlio
který v líavciiiia je trvab? usazen
Mayor Dahlman z Omahy promlu
ví při závodech anglicky a českou
řič předliesi Ji Ioh Mik Jftko
soudcové v zápase závodníků ťl
čťnkovati budou Dr Frank Jelen
Jimi Zikmund a Ollíidi Jelen V
rápiifte záv tidui" sou liti bude pan
los Mik Náčlmk V ftíha má
na starosti omaké závodníky n
ivolniii a doijfi že pitUii
líni nimi doíli'i ticjediiohii ti
Irsltl ' Omah) i'ítli fá
VodŮ následují' li I od líjeld Fř
Křeček a Fr fut 2 sl lcbtid
Fri-d lUrta 0' Ahpnííka Hnd
Vtíitind John ří li IMwant Du
li Vr IVikít a i n KřpSkí
slIélnS AMlif Ktčk V
k'iui i s 1 I l ?-!
l"iai Ml IHIIU I lini '1
"I- !' W 1"' I l'M' IÍ-
Hroiip V prtiiřin i í í
t M Mt U"i
h -ne ! 4 Flisií
"♦"- i - 4 lily
1 ! ! m liíiiř K eiW 4 V j
Í"Mm sM'D l ItiiM P
IH f ry f i Ttř
i'ui4 íh4i f4t 1 4 1 4
i- ! ti 14 I - t 4
K MAtlCNl IlAVNťliTI
Si 1 1 t
s It i t
lí--í 4 t -'
'C I
í4
Výsledky primárních voleb
Dahlman dle všeho nominován za guvernéra
Cndy dosud ntíí velkou vótslnu nnd Aldrichcm
Zprávy docházejí pomalu Všechny dohady Jsou nejisté
Zprávy o výsledku voleb pri
marnlcíi z jednotlivých precinktu
dM-házi'jí velmi pmiuilu jednak
iroť i volební místa otevřena
byla do pozdní hodiny večerní a
jednak též pro velký počet kandi
dátů na obrovském hnilotě
Db? došlých zpráv možno sou
dili že A E Čady republikánský
kandidát pro úřad (jfiivcrnéra zví
tězil nad ' A Aldrichcm í„eč de
finitivní výsledek není možno říci
Mayor James Dahlman byl dle
všech známek nominován svojí
stranou pro úřad truvernéra Zví
tězil velkými většinami v Douulas
a liincaster okresech a dostává
překvapujíc! většiny i v ostatních
okresech V Donutím okresu zví
tězil nad Shalletibcrjíercui větši
nou "(ODO hlasů
Pro senát Spoj Států na straně
republikánské zvítězil dle všeho
senátor Burkett a na straně demo
kratické Hitchcock Do kotiirres
sii v prvním distriktu zvítězil pa
řrně Hayward na republikánském
lístku a J A Majjuiere na demo
kratickém V druhém konjír distriktu je
výsledek mezi soudcem Sut tonem
a Siiutideisein velmi tuhý a podob
lič je mezi Dobeekein a Qilililiym
na struně demokratické
V třetím distriktu zvítězil na
straně demokratické J S Latta
Ve čtvrtém na sírane republikán
ské C II Sloan V pátém demo
kratickou nominaci získal lí 1)
Sut herland a republikánskou
Norris Ze šestého výsledky do
sud nedošly
Až dosud došlé výsledky ukazu
jí následovní počet hlasů :
Ok rc
Purt
Putler
( 'iish
Clay
Cherry
Co! fax
Cuminu
Dode
Front ier
Fnrnas
Ihll
Hitchcock
Ptn IlaCn Mhlili
2 :tl HH
T) 272 ÍO-I
ó 27 72
3 Cl M2
2 0ti 8M
1 W lí)
11 m 2-"7i
11 111 12ií
1 ó 14
1 11 :10
:i r2 2:1
2 M '()
17 2H0 4 V
1 11 27
1 1 2:
2 40 r)
11 Hfit! Ml
r 7
1 A 7"
i :n in
o :rw r n
' 7 210
i :' 70
fi 177 2i7
I 5 51
I til 1
I fi 11
i u m
1 :h lo
Jeffersoil
Keiiriiet
Ki ya Pa ha
Kno
tancaster
M ml iion
leknU
Pln ls
Plttlte
Flk
d Willow
ii liHrdsoii
U- k
arpy
Han uder
MHrd
Thrtvi r
J"t 1
i dnV si pul ilnmt kýtlus lot -tn"H4 f n fti kniut t t
I" k4v ul h h jofuu j4kn VMnii d ?ry
Jn
„a4
nu mu
'i č nkýcií
u n imziii iii-h Inci 1 1 i
ItllU I-II li t t I
!♦ Hltb č I t - H l'- M 1
ťrbJ tuttU Sl
ti fe iruootini Nii ni'
l-tt-'"iioi Hii-'in I ik ♦
4iřiij it-ílt j4Íiii )í iiiaií
id t4Mi"'4t 'lp-i k 4tř'Í-í
v ti j i i! ii ( %%tt ktiim
i ! lij hlť kjt ti„ huk l
! t t (U lnl j? '
li- ♦ }(U-ÍV 1 l- t t -k i h
'-' Hti (4l i
't : h Ín ! ' ! i I -4
109
150
(Vlkem 12!) 41 1H
1173
Douglas okres
dal liahlmanovi dem kandidátu
pro úřad jfiivernéra většinu Ó00Q
hlasů Velikou většinu dostal též
Hitchcock pro spolkový senát
Do konjrrcssii na republikán
ském lístku má značnou většinu
soudce Sut tou a na demokrati"
ckélll Dolíček
Republikánský kandidát pro ú
řad irnvcnéra Cndy dostal znač
nou většinu nad Aldrichcm líep
kandidát pro úřad státního po
kladníka Ocnrtfe má velkou větši
nu nad Sadílkem
Xoiniiiaci za státní senátory na
stinné demokratické získali patr
ně IJenpau Tanner a Iíortoii na
straně republikánské dle všeho
Sliotvvcll Kiilcy a Paucost
Poslední zprávy
udávají následující již jistější do
hady Nominaci získali :
Za guvernéra:
Čady rcp
Dahlman dem
Za spol senátora:
Durkctt rej
Hitchcock dem
Za místo-guvernéra:
IIopcwcll rep
Crčen dem
Za auditora:
Itarton rcp
llevvitt dem
Za sekretáře státu:
Hyder rcp
Pool dem
Za státního pokladníka:
Oeortfe rcp
Halí dem
Za st školdozorce:
Crabtrec rep
Jaekson dem
Za komisaře drah:
Clark rep
Ilayden dem t
Za komisaře veř pozemku:
CowleS Tep
1'lelnillU' dem
Za kongre&sníka 2 dist:
Sut tou reji
Dobeck dem
Za státního ná vládního:
Anl rburry ri j'
Whitimy dem
Za okresního uávUlniho
l{-ii rcp
Fiikflish dem
Do itátnibo lenitu:
Dilíoii n p
Miolvtt 11 rcj
Hl rp
j-diř KiJilkv' i li upí-J hmU
shťt
Ki tf i iialli n
14 tji i p'
t I i V I i i
hhtlóťrld 14 mtl lt'dld
i-4k i„hi sitf t biiii íi4ii ttt
I -blij I t (
♦ íiíiuí pr-'w%t{
Tluirstoii 1 f(
Washinjíton ) F1H
I '' V I -1 4 r -
i 4tMp i t- jnÍiř-bM'!u4
ts! ]!! ii4t+j ni ( ihIi í'
i )! i'vt 4 iK ělié ! 1 4
(Sil i i t I- 4-í I iS jr-íÁntííi A 4
lA't %?4 !♦ 411 M-4
( -r# í t íí!'" ! 4 "lnd uk- 'ňfti
- lÍ i"í- I'ttd'í4
"?♦ ' I ♦ #4 i" k 'i Nli
t"':tí t 'j +'' 4 t lÍ4t:ili 4
rtf ř il I 4l ř-ilítl M 4
lit ]-? l r' V ifi
!!♦ f li i 1 ň J I
K 4 '! } ř %
Mi C M
fc4t't-
-t t 1
14 M i
' V 4 -i ' I U v I Wíř j 1
i w-l I I h-f íi í í T
M? í l h Íé% S-s
)'Mt V' V ltH I !
1:
lf J 4 n I li t j J'HJJ
SiS-ttl ÍÁ tni Ui-h) tni M '
í- t
i i i f -