Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 18, 1910, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
JAN Kl A M VI
Maloměstský Apoštol
KlS HISTOKIK Z MLř:i!() ilĚSTKČKA
Starý Jarolímck
po
inu r-
tl'ii" ruku
"Tuk tuk! Trií mne velice —
Triti i tm ho ayiia jc i mým příte
lem A t ti páa také hniji-?"
"Hrávat m hrával — za
mladších let ii m !! 1'anské lo
kaj'' r I iřské zbrojním- oustev
íiíky ii MIoliti'iii Hibranku ale
pak teprve poznal jsem í jri
vé povolání a stal jscni se sva
tým iii' ln iii p"l i'not i"
vatym nirři'iii 7 ilivii m
purkmistr
"Tak tak — prmdm! Obcen
tstvo mne nikdy nevidí a přece
jsem hlavní osobou a beze tu ri
ty to ra -to uvázlo — — "
"A tak ! To ji- ti-ii án v té
budce sedá!" {( Inipil starý Ja
rolímck "rni au" nápověda — vašno
stťiii k službám ! A při t"in i jinak
uitfinv tvor bozi 1 ilti jsem
tulili i! iTi ktoro Úni často choval"
"A jik nul to km iluíi-lo"
vmísila s lo hovoru paní Klára
"Věčná hkmla že part Hurdálck
je tak apřisáhlým nepřítelem
manžclstv í"
Zatím ostatní herecká spolc'
lioht seskákala jeviště a příhží
tirnti t' použil llurdál k jenž ne
rad mluvil o avéiu mládenci tu
'"Našeho prvního milovníka už
rátrto znát ! — Ten teT někde ho
Iií Kf h dětmi Tuhl- mátu čest
představit! našeho intrikána ji
nak velice hodný člověk Tuhle
náS šlechetný otce a zl — šla
sem poupátko — naši' komická
stará ntará jen hoduoutí ale ji
nak — no zblázuím-li se kly bu
tlí1 ji-n ona paní Hurdálkovou — "
Za víeobeeného Htniehu předuta
voval Hurdálck jednoho j dru
hém a otec Jarolímck všem snlcé
ně ruce potřáaal-
"A teď tatínku" vybízel ře
ditel "Odstupte hťin trochu na
zad abyste si tu naši nádheru ro
Médi z patřiční- dálky"
Starý Jarolímck rychle ustou
pil Zdálo se mu pojednou že mu
dal trochu příliš unésti citem a zc
nebylo třeba aby on hlava menta
každému z těch lidiček již byli
přece jen jtodřízcnl jeho hyna tuk
přátelnky potřásal ruce Skoro se
aŽ trochu zaškaredil při té myšlen
cí ale jíž tu byla Klárka po ru
ce a milým' svým úsměvem vyhla
dila vrásky na jeho cele V tom
na povel ředitele iiletcla opona
a starý Jarolímck h údivem zahlc
dél Ke tui obraz 1'rahy v záři za
padajícího slunce na Libuši věšt
kyni i druhé osoby kolem lií ae
skupené tát' % # a 1 ' 1 t
nraxne Kraanei linoval i
starý jehož umělecké požadavky
ováctn nebylo nesnadno uspokojili
Zvédavř chtřl přistoupíti až k je
višti aby mí tu kránu prohlédl
blíka alf? Klárka ho zadržela
"To n dédeéku! Tak blízko k
oponA za denního avétla nesmíte
8Íi lyt í pokazil všechen do
jmu Jti to jako vš ka ta nád
hera na jevišti vypištěno na ve
éertl uvétlo a ulušnou vidálennit
Tak jako ty tiai ilrahokamy jv-u
broušeni klo ilato kočičí a m
íe i dýky jimil ř-bljím tak
tupí i by jimí i ktu noUU ti--ukrojd"
'Tk tak" opakovat #myilř
tiž itarý "Tedy Sh k(J j-n i lán
ltvý nk í lei id vyjWtensí ](
Uk m tikUnáid irakA dtUka!"
"ta d tiHf iák wl !►
klstdti 14 l- imti Ukmf d
jn m n-t il jl'by to vi''lti
tl pr4 (MittiiJt ne iu !(-
Í nai i tlt lí-dél-y
'T# MÍI U UfUÍi h tf
iii#l'e4 iU'M" diřM
ftt IJ-d "b lř(jř" jiff
9flttlt pmiH rjy
ím turftuk 44ky mi I
"Ti 4k f teU fc4
tjfilí ' !♦ ji "
fř-tl jimi Ví!# fiíJtt
jak I v nj bdiv loy ztluiiucil
"( ln ete iiei jsi s- přeci' lléči'
mu ve Mte naučil f — i la naučil!
A kdbeli byl nudil věnovat
i t
ceie loiro limem a llemile se Ho
li t a kiinein chleba nnad hvch už
byl jméno tlaroliiiiťk prosIail"
rosb-diu slova ač bvla jen be
déčlioll ÍČltkoU starého bolestili'
s- dotekla' Sláva rodinného jmé
na ! Tof bylo něco pro co i on
nwií když byl nám první osobou
V městě Hul více Mttiys]i n- Ž před
léty kdy o sláé ani neslyšel a
slyšeti lieehtél
"Tak tedy můžeš naříkat jeu
na sého otce V' obrátil se k syno
i pohlížej' na něho skoro pro-
sehf lé
"Nefiařikám na nikoho' Vyf je-
dlial j-le lili" llejlepšího svého pře
si'děelií a v úmyslu zabezpeéiti
moje blaho"
" J'rada pravda ! A řídil jsem
se radou liilí již j-em považoval
za kušei)"jí "
"A dobře se tak sttlo" snažil
se ViudaV potěšit otee "Kdož VÍ
jak by se byl milj osud Utvářil
kdybyste mi byl cestu vyložil sa
mými dvacetníky Aspoň tuhb
Kláiku bych byl sotva našel"
"To je pravda nvatá pravda"
liboval si starý "A když tak
paní dceru vidím a slyším že jste
šťastni skoro si přiManu vyčítat
— Ale těším se děti aŽ mí bude
te vypravovat kde jste se tak na-
sil
Paní Klára se při těch slovech
trochu zardéla ale hned ven-dř
zvolala: "Ach to je dlouhá histo
rie tatínku! Tu si necháme až ně
kdy ke kávě nebo k čaji"
"Na černou hodinku" zasmál
se ředitel "Je to tak trochu stra
šidelné a t se poslouchá nejlépe
večer"
V tom h velikým hlukem vrazily
děti do sálu a za nimi Svatoslav
s Amálkoii Děti Svatoslavem na
vedeny hnaly se hned k dědečku
v i po ruce Se slzami v očích tisk
je starý jednoho po druhém v ná
ručí a eeloval 'ak obrátil se l
Aruálee
"A to zde?"
"Také huliiéku! To je naše Mál
ka Ženina sestra "
Starý nedal se dvakráte pobíe
ti —
"Vida vida! Omládnu mezi vá
mi" liboval si labužnicky "Tak
hle jsem už se dlouho nepomněl A
slečinka jako růžička A také hra
je? Také už?"
"Také a nejvíce staré babky a
komorné!" zasmála se Málka u-
přímfié "Nejsem velkmi umélky
ní a švfkr se mnou zkiisi právě
tak jako já h ním — "
"Nu neškodí Proto my se pře
ce budeme mít rádi! "t vidím h
ano rpHmwmt vám kouká t oť
zrovna jako tuhle t-eslřičee
V I - v
len e!l II allVlíl se Mstll!U
ván droviit od tašich starostí —
Však Se je sté před Večerem uhlí
dámeí"
" Improvodítn ván trohu I'obo
voříme si" nabídl e 1 jrolíiio k
yn
"-Jen a ly iiedržil" bránil
purkmitr rád j íe i nynem
j t A O rdrl proodlivi Po-
hbidd Klirku i Milku t Ivátďh
políbil d ti a poUv ruku irdil
kov i i-i rk řo#rad iv An krimi se
"A lf mí pí pivé# ho bu
oj íuiiié jukl nt i" #přáUI řn
htlMíř k Ijll VJ ilé (i 4 foiiňé-ifj " J
1H ttoo i lk ifatrit"
"V Um {!í4 tí nt!ř'
iÍoti' itílkoi
"Ilíntlf Hm Hi r tb! o
Uét í ti li I4ljfř o tK lo
Mr-# }vm ji UI t-b "
"tktjlii láišj tudy km k
t4i At # ií#íií A
V 4řl( i4tj j I m tki (i II
11 !: #Í í bli #pbiftř
-fejIÍ tU kb4ttl#lí 'élif "
tf:í 1 f ! t#f
vedlo" řekl farolímek a starému
bylo při tom jakoby ho nčeo pídi
lo ~
" o u č rta?" mysld sí "Proč
jenom snesitelné? Proč pak ne a
spon dobře? Toť zrovna jako by ti
dva se báli žádat od osudu trochu
víc'
"Tak tak" pokračoval ředitel
kdy A otec neiml se k řeči "Ale
povězte kdo pak na světe je dokonal-}
šťasten rasein myslím to o
sobě Mátu dobrou ženu ZVeď'
uč a k světu podobné děti nouzi
také zrovna netrpíme — a to sta
ě Mohlo by bvt víc n neškodi
lo by ale když není — lu ní Mu
sí bvt dost na tom co je"
"Nouze nouze" opakoval sta
ry nemoha se již přemoci "Sly
ším to slovo od vás už po koliká
té Co to staéí když ělovčk lle
má zlov na hlad '"
"Musí stačili !" důrazně odvě
til řídíte "Vidíte otče mv 11
lllilei jsme divní lidé Zasmějte
tomu ale je to pravda To če
mu c říká světsbé iiožitkv foli
jídlo pití a tak dále dovedeme
také Ovmti n} Ijlivní Věcí jest
nám umění Najíme se raději !
svta tuž na tMoVÍe tečeoé i-l
nám 'i!eií n siiehv chléb
klejiic- vína chutná nám víc ne'
voii zrovna jal- kterémukoli jí
tiemu smrtelníku ale m ní li iinak
VeZillCIIie Í chlebem a Vodou Zi
vděk A nečitími' s- tím nijak sní
ni na ani sklieem ime tn!
Us! býlí obzvláště u uás Isme!
maK ehudv a dosud nedosti um!
uiddý národ Tmění literatura1
se U liaS I oslli iMlezlte II -o Mil i
a kdo těm věcem vňj život po-1
světil musí bvti jako kněz musil
umět se odříkat 'štl za to ve!
svem povolaní nacházíme útěchy j
11 ne:'i ts! la Cisto leItiill odlili
nou j-st nám viděli třeba za-
larnio přece jen rn praen jeme na
darmo a že svým působením při
spívámc k povznesení toho lidu
z nčhož jsme vyšli"
Starý se zahloubal Bylo patr
no že se mu zamlouvá mnohé z
tidio co slyšel ale přece jen ne
rozuměl Z vřelého a vážného to
nu jímž syn j ho mluvil vyciťo
val že Václav hájí věe dobrou le
slyšel til celou řadu slov jichž ne-
chápal
t:ifr t - „
v mis v enoiisKii počal po
chvilce skoro úzkostlivé "nezlob
se na mne starosvétského élov
ka ale už lé tím naposled dnen
trápím
"Ale jen mluvte tatínku! Však
my se dorozumíme Ne jsem už tak
horkokrevný jako jsem býval"
"Já také ne!" vzdychl starý
i : i i-i_
wj-onn-inn „i ne! kv na priure a
bouřlivé výstujiy je míval se sy
nem "Tak vidíš příkladné Ty
iikas uměni sloužit národu pu
- i i i
wunt-i ii same IHKOVe V cel O
kterých my zd jaktěživi mslý
i hámc 1'méní! No uměni t a k '
tomu trochu rozuii ím že je to pé
kna ce Ale jaké pak je to u
mění hrát divadlo? Komu t# po
může koho tím H-vzuáš!š? Je to
přece jen reizraee zábava a zabí
jení énstj „ -( „i (
zdá že j- tvé dobré hlavy nu ta
kové véei škda" — Starý Mi %
hluboká isldeehl přešfasteii to
tak ái se!„ vypravil A pom-va 1
sytl llílécl zdálo se mu i Ilisby
de odporoViiti h námitky jeho vy
Vrátili řítil Se tlili Vdiee Sl
a proto jž rozhodněji Mtehn-il se
k novému úulu "Vi U tk mne
to boli-stné pnjeb) tk mí to ai
b)ío Ido kdjfi tvá vUitnt i na ř„
kla h l n sái lnut j jen poil it
ko í- t j-i jeti potrdiid b-k t
pod ním éř--io ukryta nou "
"AI" lo tk" li % ) nyn
"No (t'k-j -'kej n b j mi
ďmliivi!" řl- urý tt-'i1-
té "J-oi - { rttU - fM I o-
i"li a báli Uhit l li
fokiínu tni nln ué o pUlí !
I ni I ''r i li ff 11 '
éínt a vl-i h bh ti iif
k p t iiíř'-i -
i'tl Mi'? (MU t t:kttíÍ
ťi i ! - pf H# Jí ďdM
MUka ikt Ulk iiiit %
!-i U tjt i li tir pj
díj m - - i' i tU %k
4 ř'b f ( ' i v i r i l-ř li
v#l i I1 teí M iit 1 4 l-íjí h
i W-f d H't I bíhtf
f ii l 'A Ma n!"
budovaného ve florciitinské nnai
sin 'i zdobeno bylo éctiivini fre
skami a v lysý jež palmě v posled
ní době lejly restaurovány
"I hleďme náš kostelík!" zvo
lal farolíuu-k syn radostné "Jak
jste si ho znaiueiíité vyšňořili!
Milíelll liVrll bvl Ulli leHi
znal"
"Kdež pak bychom my vzali
pi níe na něco lakového? To vrch
iiost jakožto patron plácla se přen
kapsu A stálo to ohromné p#
nize !"
"Však je to také umělecké dí
lo! Málo podobných památek to
ho slohu ii nás v f' -vliách "
tHrý Jarolímck byl tím uzná-
ním nemálo potěšen a honem při-
ctivaloval: I z i cizinci sem k
nám zavítali aby náš kostelík v i-
děli Je to kriMI en ?"
"rmélďké dílo" diiiazné ř kl
ředitel
"A ba ze umělecké ! IJadost w
na to podívat"
"1'řál bych ní kdybych tam na-
ore ten oloaz mohl m prohled-
noiiti z blízka To je ani teprve
hrása" volal mladý Jarolímck
pln nadšení „ Marý nic netuše
í! do pant i
ui to ne yr iv li Hotovi ae
sMiiovanini iseii vw!ii jsin
ní
tam nahoru z- zvědavosti také a
podivil jsem se a j„k to IIÍka
nepřkii' a iieiihl-diiě vypadá"
i možno st a se r ite
I - -
j-e v nyrii A přece to imenuj -
j-c umíním: v ani nepoctivost a
n iipéiiiiiiov) tom nespatřuji
TcT teprve starý Jarolími k po
chopil kam to zajel Zarazil se
irociiil preliiV si I ee poZIUlV I
lllied Že jsou si oba případy Ve
lice podobny srdeéné se zasmál
"'-j Jsi ty posud ten starý fi
luta! Na špiéku věže by člověka
vyvedl a pak řekne lloln si po
mo sám
"SleZellie tedy Zase společné
dolu a vrátíme m- k našemu před
mětu Vidím ze popíráte cenu a
význam dramatického umění"
(Pokračování)
Váíné odporučení
1 ani l)r ( arolim Morrom-u vou
lillllťail Velice Známa il Ohltlielia
'l !„ - -
IckarlWt JeZ prcH dv acet let pro-
vozuje praksi lankavě zaslala
Vejlepší pojištění
[í%[ruíj©
na pra vit i onu těh-snoti yemdlcimt pozvednout i pi-kbtJé
sily a přípúsohiti soustavu poměrům a změnám jarní
m zony WjlepSj nápravu zjei}ná
I
I
f
xuiévadi riatl poadnje a obolu uje kr v ttitt oavčnje
hoiUvu ohrnuje ji proti nVným tiemHcm ttNtni
Auje vráky My ui t) hojí rány krtxr a různé
jmi 11-iiMii ftháijM I iiiénté nezdraví! krve t n ♦!
'4
AaV
amrovy Láky Jwu r prodaj
$ Nemůžete spáti?
Y
J ta U 1 tr inai t l
" ' !' '" m (( U
ít# ♦ t-w ' -') w-l
♦ uik nta4
Severňv Nervoton
i tm iaj4
I ta
INU ř é
H'Hu
Zdarma všem trpícím mulům a ženám
ObdriíU nu zkouiku lék úplni idarm na týden
Wheelerovo Bylinné thé jest sílitel jater a
ledvin a krveiistitel
Muil ženy (Jitky a starouškové
Nyní jet víude nejvíce ticraoccís ani nevité co Vál více bc4í a
tu nái lék di úlevu a zdraví
fest řislý pllrmlnl líh jiikHii ii 'iř1 I h ]irv a elvin
iili-vy -li ráié kyselenu v řitlielloi
íluimtiiili iililiiniii tiáv ni jtirnl li
ntitiicli Ili(i-h Itlnvy Irtlcsti y rii
ili l in-rin neOi mu Uru kuš li na
liiři nl Imliivéin lrp ri-vmnli-inii ne
uralgii illlě tnilfUli v Niku biet v
kří"l riifrileniMti řemillc inmii íirktIS
iltlií k lítlll iMlintditi 6 1 t ! fn
„í- vyríie vruím vMl„fiťlni
"'Ii-i""! vU" nlí-li nAlnwh 'I '
"'-'í''l tsrtt!íi'li hdlintcli a vieeh
Miiine téi mrufmf' léenl m KATAR n -ri rutnt VuJn iimore IV
iilt l'iv'rii svou ni-Tieir a tne Vííiii eliritciii iinřlv lek na ?kuAnij 4
knlžeky (i nnirfirh Nrposllejta ponrz! Zkounka Via pfev#ilrt Adwana:
MARIE VOTÝPKA care oř
Theopholine Remedy Co So Bend Ind
' ' '
nám následující dopis "V kuz lKadtme upřímné každému kdo z
!'„ piípadé choiohy kde jsem jakékoli pifčiny íti hc Nevláblým
předepabi Trim-rovo léěivé Moř-1 mdlytn a hm-d miavnvm kdo n'-
i' s-ntl tj Vv!k takovvmjmá irádné chuti k iídíu kdo ist
j„k I- ! o' kávati: lehl to vvlordl dú
„v Ve v šed chorobách Žalud
ki i znanienitý „bťl j- muže
yf M (-m j j„(1 (l„ „
íVil „ 1 ]„„ „ '„-i iik-ni jel o
kl„L„ ' 1 M
j
-)V(( Vll„ iiik'au N ! ÓOÓT S
I ii 1 1 i li-n I ni-jiIi lit-
AsIiLml ave Cl
lica-zo III"
Taliové odpornéelií podepsané
klIscMol lekalkon jent Z-iJlsle
váMviu důkazem léčivého účinku
jaký má Trinerovo léěivé llm-ké
V in na sesláblé ústrojí zažívací
ZDARMA!
vtm )nilt Ktiilkriyvub i Virf'Mn J - mIíl- fUí
i''"i"i "iirt i x)! v m
luk teeinlifii aOi-ti-li kam ila nimi (wt)
t j t 1
'"' "'' -url il it u vu„r (akanll kii-O akamv iKl lit iii-kiililiratf malLívall
-lruMI nj'tik im plaL-iř rj- (i- lt -„ tl„ „hIÍU „ji r „vi
''' van w kaMi-iiil akabikii )-il ty „w1 „„-kMn „u n-lv Af
EUROPEAN TOBACCO CO J volit"0 ''"i i""" M V
proti nemocem jest míti po ruce
v UkAnttuh V kJdm případ poftUjt jn Uk7 vrvr %
hUitl bjrU oUri#H vidy prav
Bledí lidé
' ' i
SeverDv
(titi
i "
-
rmlu l) kutní A inliM mu
Je II lei ii(i!fcln nu jjikili K úl'i't
lei irsllckil V iříiit BeniViilnA tlo-
lie nejsou Ki-iriv6ny tpittné Tý ded
ky aut bolentný odporný p-lt Jitko pil
iinvíml viích jinýeb rmlliilk A tako
vých jnku pilulek Rtil Jest ti prmlře-ii-k
i'lúvttjii-t rlmti H Kily felí 'ill
"taví'' v jskmkiiliv nlítl a nnnicl
Kiili bylina r liftu koni arou cvli-
tnl povinuot n iliiliritnaily Imjl vire
m i ji-n neirim' r tťle
vin iicrvonlin a populliv vm
aby užíval tohoto znamenitého lé
Ku V lékárnách Iom Tnner
1 i !t I I i') So Aslaild llVe Chie
ť III
C H Kubát
právník a vtřtjný notáf
' olnru Hvém zkllšellý Jspob hliv
srátiipee u všech amidu
uBrker Block )S a Farnam
Fel Duflaa Omaha Šcb
Dámo varn nrtd herny tento Mřlhro
zvuky AtcorOccn zcela zdar
ma z o rozaiřovnnl
nii-eliu tatínku eiei Miíiiní iiiteli J i rnleei
ně niimruj rvnl třely yii který iilxliinlniri rftalí
by viní ♦l!i"u My uk intiiiileuie vám íltatí zrní
jelinv rent My v&iii znilcnm trnihn taiaíkti ul
ki'lii ilriiloi: riiskélm rukiiiiskélin turet kétio ne
iilierskéhii l(t ilymky m-U na it:iirett_v vín v rent
H Sine lnu j pnxlatp wi ř'itli ponívuU jion t
nejlepši tiibiiky na včté kteří jmrn v Kvrupí tak
olililii-ny Zpil! in t í tri poinůcto nám oznam e
vat nái tahák V tnun Imlíi ku a talúkem riíeine
ajt w i _tt_ t
„1 im til- un 11
! vm uiti iii 11
Severovy Léky
'"- -Aflt I
i- ' s)
#a
aaiXřtUKfMJ
iomu ítnur
'
l ti
Ulteiiilw
n
kat A ha kA
in
runu -o
w i1 a ca
la -li tS ig
!! t I k-b
ki( a
Životní balsám
utnrtitit
0%
' Tfi"š u 1~ T
UtiU trf }mi # tm li "
tuil í t -twilW ki
' tt-- f ! --} '- i o r (!
'4- ? -- lrit Wi
i la 1 t 1
Nt (4 i 'tH h tí :
fcdi# -mét jř ftUm
1 tá
--'irnii!