Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 18, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU C
IlKrtT ADVKKTIhlNO
MEDIUM
tyjfunlk tm Hilě
fl Tr
_ r„
Onifiliii JYfh ve Mt#Mln 1H lvHmi ÍOIO
Zoráuy zahroničnó
HAKOlSKO TIIKKSKO
Arcivévoda Knn l František Jo
ef příští iu"itltlttf lc trňini po ar
civévodnvi Františku Ferdinandu-
VÍ ItMIUUhi HC V ČcrVIlU a velko-
neteří krále rumunakcho prin
ceznou Alžbětou Mladý areivévo
da ji KyiH-m zemřelého arcivévody
Otty a nu rotlil hi' 17 xrpmi 1 HH7
Princezně bude 2!b září 1)1 let
Několik wt katolických žen a
mužů projevovalo v minulých
dmi h mou nevoli před budovou
říšské rady na Františkové nátně
tí ve Vídni Protentovali proti to
mu i' zákaz nových ňatku rozve
dených katolíku podržen ji v ob-čaro-kém
zikonníkil
riicrtiki vlála měla prý dlou
hou dolní věnovat! jtozornost při
lij přátelské Kuhóiii propagandě
která jevila "povážlivou ngi
1 a í " v nihítiskýi h HMilc(li v
('hrách Několik rusíímkýeh xpol
kft bylo pro "riiHofilské rejdy''
rozpuštěno
Stařičký eíaař František Jimef
přijel v wihotu lo l'iiiliiMŇti kde
tm zdrí krátkou dolní před hvou
návštěvou Himny a Hercegoviny
Sídlí v královském zámku budín
akéui NříMKCKO
F{Kcv'lt opustil v tiťilť-li lítT
lín N'n tiádrnI mu uspořádány
ovaci' Stojin" dři o H mu i vo
vSc h viMŇďli Htatiiidrli na ci'itf
Nollandskpin IMtikovník jedo pří
mo do IOndvtia 1'řípravy ku
při-dnáhce ji-lio v Khfldotiovř di
vadle v Oxfordu dne 7 červím již
jsou vykonány Při te příležitonti
bude mu udřlt-n titul t C L na
ttiotným lordem (Jurzonem
Sď-ký prine Jan Jiří KÚřantnl ne
pohřbu krále anlickřhn
V Muenxteru zemřel proHlulý
profesor Mtttnflio práva Leo Sit
viriy Tlieolor Koosevelt přehlížel
dne 1 května h lísaťeni Vilémem
v ko)t Doelieritz polní eviéenl
vojska na nřmž jMtdílelo ne na 12
(KM) mužů rňznýeh zbraní Hned po
hnídaní je) KHmevelt v průvodu
p i'p!idovníka KoeriM-ra v auto
mobilu do DoeberitZII kde He V
í( hodin nejel H eÍHllřem Hooevelt
mři jezdeeký oblek H z eínaíských
utájí byl mu dán kránný plnokrev
ný kíni O ii i eUař vnedli na koně
a jeli přen inaiievřiHlé které olma
hu je ai ilt) řtvereéníi h mil jmizo
rovali přípravy k zdánlivé bitvř
Cviřetil ne bývalému presidentu
znaétié líbilo a vyjádřil e o nřm
eo njpohvnlnřji
NOKMKO
Velikou Heimaei ZpflHobil v Kri
fctianii Koosevelt při Hvéiu pobytu
tito e ofřt pokárat bývalého
přejedu uiinintemt v íítumara
KnodteiM nynéjiíbo iiďktopředne
du piirlaiiK iitu rn lo ie jméiui
Rowti Itovu {tietiřil ku Kt rauii ko
oitii kélilll Úéelll Kntldi tt je to
[k horlivým ialeem davku
fehv4nl přírodnť-li kld
Nnék jmenovité níly Vodní
kď-Atti oiid traii toídivek
letito poiíré pn(idí j t prý m
inlftn řotí ntiiiiii práiňot olw i
iťt )'ri i h)tti % král"-
kkriit U'- měl Kttld N O é i
té řudUMI HeVrltiM(í( ktel)
tt t řie phdklí
dp i Jtd4 U U ni"th
tii tí4y biil ptiiíf Kum4
tt vy liř tU řv! l ♦
třH )iá tl i fbi
Ii#irll l#f ml
U ! #-w UtUt n
t kt iH l4l Jkí ík Ml
(tk tt kdjl I dd ! d'" i
(í' l(ěŇnl i M'+lt
)l %t i dtHJ M Ji I !
f
M f í !- -f- -tdMh !$'
i iií-i ikti !! t-i f
4 I !'! H''HM I
A Í4 ! 'J!"t !!' ktrít kofi
Kt-rvativci mají jkiuzi íH mandátu
republikáni Hi Karlitti 8 Kata
lonei H a 11 pimlmieft jeat Ileodvi-
hlýeh
1TAMK
Kommaiideru U V iVarytiiu ae
dontalo po zlatýeh medailíidi v
Lotidýiié u v Taříi ntejného vy
znamenáni i v ftímé h níi-c od ze-
inépÍHiié mMileřtiosti tamní II pří-
toiiinoKtí krále vévody z Abruzz
a j vyniká jieíeb oKobnontí
1'apez I'íuh X má velký zájem
na Halleyové kmneté a éb-nové va
tikátinké olmervatoře pozoruji ji
kadoii noe
V proeemi a hraběnkou arnovv-
Hkoii mimelo být pokraéov áno v
nepíítoiiiiioNti obžalované poně
vadž tato po zá věreéiiém plaido-
yeru Ktátnílio návladního byla té-
lesné úplné zdfeeiia Hraběnka
trávila bezesnou noe v největAím
rozéibní a ráno zdráhala ne h nej
vétJÍ rozhodností NÚéasttiít Ke pře
liéení Soiidee rozhodl po té by
V prelíéelií se pokraéovalo v její
nepřítomnosti
Dle ib'peSe jež došla do Neapo
le Z Catanie bylo pobřeží Sieilie
pimtižetio vodní xmrží V Catanii
ziiiéetio liylo množství rybářakých
lodí a l ryl nu' ii utonulo Další
podrobnosti katastrofy dosud ne-
loJI v
KltANflK
V Moiitier byl v sobotu ráno
poeítěu ailný otřen zenu" Skoda
nezpňsobena žádná
V Lyonu přijel o život ('hati vet-
te Mieheline mladý vzduehopla-
vee který ne pustil do vzduchu H
monoplanem systému Antoineova
Kúřastnil ne závodil a po jieh
skoiiéení když He na zem spou
štěl vrazil jeho utroj do jakéhosi
lešení a urazil jej k zemi Tři tom
jeden trám padl na Miehelina n
rozbil mu lebku Poraněný byl
ryehle naložen na vň a vezen do
nemocnice kdež mu byla lebka
preparnvanA ale nepomohlo to
Zemřel v malé chvíli Myl teprve
dvacet tři roky stár Krátce před
závody vyslovil se ku Mvému po
inoeníkovi: "Tohle bude muj po
slední let pak toho nechám mám
toho již dost"
HOLANDSKO
V I lan ku nesmilné vzrušeni
způsobila milostná tragedie ze
dvorních kruhu Student Junker
Uevacrti van Simonshaven jehož
otce bvval dvorním maršálem a
nyní je královniným komorní
kem zastřelil ve svém bytě paní
Wnllerovou n ám pak se poku
sil o sebevraždu
A Ml LI L
Mrtvola králova byla včera vy-
xdviženti z paláce bni kiliRliiiiiiHké
ho a převezena lo Westiiiinsteru
7a rnkvl jel na koni král v prů
vodu v Jech účastníku zastoupe
nýi h vlád dvořanstva zesnulého a
královny vdovy a konečné devět
kořání královiioti vdovoti a o
státními diunnmí a královsk)'(h
kruhu Arcibiskup cRtiteburský
vykonal obřwd liaéejt rakev jhi
ěiilky vystavena bvla veřejno
sti do pátku kdy ' bude koná i
vlitiii idiM do mausolea ve
VYindsoru Vojnské poety byly
tiadndni ikáifalé a j oVámUJ
Itildoil V pátek
Jpiiko bntski vjřstsv
S litr- ( iy ht j rds W
Irfiltdíl b)U I wbotll rl0 14
bépia l'r soutik i kriU u
!nlle vlak (! vth šinulo
Vibi In ifvi ♦! p'
k IfiUli bl ltt- dr putáel
) ! t4l4ktť ti !i t při
U 'd O Kfp''lji
i}! éctMN tadhek kl t
htěl !rd bíbw %th
é jm #tlt 'kiái'i
ii i ď' fts r d t fc-MHi
I hií kvi ! jJ k r t if
I 4 1 ( k i 4 ' 1 1 í
AS- drm ' l'itř #fel--ř
w ! 'b} á v
{- d4 % t % ' i " M dlot
! M-14 fí# lii
i ' b4Í"M ! -dj:il M- lil
3U L " tt 4k M lf
ř ksf-vs j i - f + i i mí
ho Vmhí Kp-il 4 l#'t
královy docházela do paláce al
třikráte denně Král oknd byl
zdráv stýkal se s ní skoro denně
kdykoli do Londýna do paláce
biiekinihamského zavítal Kep pe
lová jest vdova a má velmi slušné
jméní
ItTSKO
V protižidovském hnutí v Ru
sku pokraěuje se m nejvétší rázno
stí V K i jev ii bylo dovoleno pou
ze 17(ti rodinám nadálo setrvali
1'řc tisíc rodili bude se muset até-
liovnti z města pro nezákonné usa
zení se
Kil VIT
Kahyry oznamuje se dne 11
května Student Vardani který
dne L'0 února t r zastřelil mini
sterského předsedu a min zahra
ničních záležitostí llutrosa pašu
byl dnes odsouzen k smrti Var
dani jest horlivým politikem a
cleném strany národní a před
Soudem Ke vyslovil Že jej kil
vraždé dohnaly jen křivdy jichž
se liiitros paša na straně národní
dopouštěl Jest známo že Roose
velt krátce po svém příjezdu do
Kahyry mluvil o této vraždé a
vyslovil se že smrt Hiitrosova by
la pro Ktrypt velikým neštěstím
Tím národovce velice rozjitřil a
hněv jejich ještě více podnítil pak
druhou řcěí kterou měl na univer
nitě a v níž se přímo vyslovil ž
nejsou ještě Kgypfané pro ústav
nost zralí
Zprávy amoriclió
Pomníky Pulatrftého a Kosciutka
odhaleny
Pomníky finů Piilaského a Koh-
eiuska polských hrdinů kteří bo
jovali — u jeden z nich zemřel
aby americká svoboda zvítězila
byly dne 11 května ve Washing
tonu odhaleny a dedikovány Taft
přednesl svoji hlavní rec pn odha
ní pomníku Pulaskeho který sto
jí na trojúhelníku na Třinácté ul
a Pctinsylvania ave tajemník vál
ky Diekínson byl hlavním řeční
kem u KoKciuskova pomníku v La-
fayette parku naproti bílému do
mu a John V Smulski z Chicaga
vůdce polské altiauee ve Spoje
ných Státech mluvil polsky Mo
nument Piilaského byl postaven
na základe konirrcsní akce avšak
pomník Koseiuska jest darem od
polské národní alliance Odhaleni
pomníku Koseiuskova mělo dvoj
násobný vyznaní neboť znamenalo
také otevření prvního polského
národního kongresu na kterém
se podílely tisíce Poláku ze všech
koněin Spoj Státu I 'celeni kon
gresu jest projednat i všechny fáse
nilského náriKliíího života zjistit i
jeho Mtřeby a též postarali se o
rostředky kterými by tyto po
třeby byly splněny
Otm itudentl utonulo
Ve Wdkcsbarre IV utonulo H
řiki vyšší školy ti dívek a '' mla
llei pO projídee na lunu u Hun
tintfton Mdls asi 'Jt mil od uve
I it hit města Všidmi inbynull
joi Ve stáli o Jti do H rokň —
Spobéiiost sestáv ajl I ie dvn ti
mladých lidí v vplula Ve dvuu clu
Ileeh kdy 1 do jednoho poéllU
trbltlioil pi#lítiill Vods MUdl lid
něm prrstiiipdt d l druhého rlu
nu kť rý visk přu tii nAld e
itipd luvky t Ulehl iádu le
ola plovwlL ukuí I sii b nl
kl-H01 UťUtilii IKtutld dobil
:iav í d th 4ř4li k b"
U od Mf Mtii h icKatv!
# ilikjf #9' ljtly f iíMťl Vttd
et i ď ♦! k b i dlí t
va #asldtt k-b'Jli eiťd "
a tím ixMMiřdf i -! v! I ti i I
mí I M #jitMM ♦-k jr 0
Uy k 4wmi'is lb ! I k l i' ! d
U t ťnih 4 4 řufl l i !i
ílot !♦ ! HM'ty
Iid p"Mry
li- il Wlt'lt ' J"Í
b Ké'ii i h I f'(-ii in i d
li ! iii ! v j-1 t lit- l
Iv I f 1 4 -- 4 jtc-
i i t ) it' lat t k Hf- t '-d
U iífíitíb bií'J" !Hd
:ti) mil od (irand Marais ve směru
k Pointru ó" mil západně ml Du
luth docházejí zprávy o lesních
ohních a t Kly až k jezernímu
pobřeží vystupuje kouř z lesů Ce
at ujíeí z parníku "America" kte
ří přibyli sem z riratid Marais o
ziinmují že malá obce Tofte byla
téměř celá ohněm zuiéena Pouze
H budov z ní zůstalo V lesích jest
suchu a jiskry jsou větrem od je
žera vanoucím daleko zanášeny—
Podobné zprávy došly též z někte
rýdi éástí Wiseotisiuu a Michiga
nu K vývozu a dovozu zlata
7 Washingtonu D (! se ozna
muje že dovoz zlatu v posled
ideli M měsících značné pokles
nul Za to vývoz vykazuje dvoj
násobný vzestup Dovoz stříbra
byl za stejnou dobu o mnoho vět
ší než loni Vývoz byl sice také
větší ale jen o něco málo
V návalu šílenství
Paní Kiiinia Sbapmanová žena
jsilieejního náčelníka v Italdwina
ville N V v návalu Šílenství za
střelila svou lóletou dceru Házel
a pak Kebe
BaUamovac Lincolnův zemřel
V folunibiiM () zemžel v ne
děli HOletý pohrobník Noah T
Shaw který r 18l" kdy byl ve
službách Strýčka Sama vypomá
hal při balsamování presidenta
Lincolna
Pracují na míru
Státní sekretář Knox vyjedná
vá v jMisledních dnech horečné s
vládami mexickou a brazilskou o
konečném zavedení míru mezi ne
pokojnými republikami TčJÍ ne
nadějí že vyjednáváni to nemine
se ne zdarem
Německý žurnalista zemřel
V Hloomíngton 111 zemřel v o
botu Ó21etý německý novinář Ju
lius Dietrich vydavatel tamního
"Piloouiingtoii Journalu" Zesnu
lý byl zvláště znám mezi turnery
Nemůže se shodnout!
Porota v případu dr Hyda ob
žalovaného pro zavraždění Hvého
tchána nemůže se nějak shodnou
ti Jedenáct porotců je pro jeho
odsouzení n jeden pro jeho nevi
nu Další volné pozemky
Sekretář vnitra K Ilallinger
určil další veliké pozemky v Ore
gonn Washingtonu Montaně a
Wyomingu v rozloze 170020 akrů
pro zemědělské osídlení Všechny
dají se snadno zavodnili
Na válečné noze
Indiáni kmene Piieblos žijíc! v
Novém Mexiku jsou II a válečné
noze Vypálili již rcné J Myerse
a protože ohrožují i renče jiné
vysláno proti nim liO mužů vojska
pravidelného se dvěma setniimmi
státní milice Indiáni poušti se
do boje ze strachu před ztrátou
své svobody a itemlvislimti
Výitava v San Frsnciiku?
Senátor Perkins i ťaiifortiie m
dal rcsolueí vyzývající presiden
ta aby uud viechny národy k
súcnstiicni se mílové výstavy jei
se má otlbývati v Sun Kntm iku
roku Pl " na osbjvu doblAiii Va
ittttoskťho průplav u
Botlaluté }ovibuini
V loď li i úíasti ii ď I
lbJe b) v t hicsKU kio
gress národot sírany socisll' A-
která e lotbiv nv in v it tl v 1 1
sty ti V M-lwikrt cítí %rb? j
v t-ut linu k I tliiisU t v In tMO0
bliji
Mijfur ÍuUI má Navy (din
Lt4ti) Ií4}r H' ll od
r m it ! nii- lit Uk i- miÍhií
iiřdiviv T t if +d ul j-lř
V4t 4ílí I4lit4 o '♦
I4ttty % H -iaki# i(f i W
l4t4 I n 4 1 štik 4 I 11 4fl fm
tkiihii 4ii-l 1 m ' pf
-ř iljrM-uj 1 p I ' i k
i i ! H )-ifiiř (í ti4 1?4
{ h 4 14 K-ídtA li' t-4iií'
i i p - Vv 4 ť?d i Š ! ti i ¥
i -li lť 14 JV dwl řl ''' j (
i ni #4 1 ei d J MMl (i ptt
! dk 4 #4 f ' (!(( 4l4
aby každá tuto nová továrna měla
dost avctla a všecka moderní
zdruvotui zařízení
Rodina zahynula v plamenech
Hrozné neštěstí událo ae při po
žáru v domě lierta Sperryho ve
Kari lot ul t Mínu Když byly tro
sky prohledány nalezen byl Sper-
ry v přízciuku domu o zeif opře
ný n držící v náručí dvě mvi' dítky
Z všech tří mrtvol zůstaly jen o-
hořelé kostry Vedle toho uhoře
lo dítř jiné které otce vynesl na
střechu pavlače a tam položil za
tím co běžel pro své dva hochy
a pak paní Kdlogová stará (~i
roků matka pan! SjM-rryové Pa
ní Sperryová jest sama popáleua
tak že asi nevydrží Oheň povstal
v kuchyni kdež bylo v kamnech
rozděláno za večera nežli ao ro
dina odebrala ku spánku do ho
řejšího poschodí Na živu zůstaly
jeli desetileté dčvče a lieuiluvué
týden Ktaré vedle matky které
sousedé zachránili
TRŽNÍ CENY
So Omaha 17 května '10
Dobří až iiejlejmí kornou krmě
ní voli 1710— 800 dobří až pro
střední 700— 740 prostřední až
Iiejlehéí 5H0— 4JÍH) nejlepší krá
vy a jalovice $b00— 7(K) dobré
až prostřední $475— fi81 pnv
střední až nejlehčí $275—473
telata $400—800
Prasata $!)25— Í)T2
Omaha 17 května 1910
Pšenice — f 2 tvrdá $1051 U—
107 é tvrdá $10:i— 10(5 5
2 jarka $105—107 é 1 jarka
#líi:l — ir
Kukuřice — 5 2 míchaná
58IC Č 3 míchaná 57%— SSc
f 2 bílá 6:Wi'iyc 5 3 blíá
ÍÍ2J_(Í3( f 2 žlrtá rí)t f 3
žlutá MK— c 4 mícha
ná r(-57c
Oves — č 3 míchaný 37' ' —
381' č 3 bílý mi — UV stand
ard 40— 40i4c
KatiHiiH City Mo 17 května
Senice — é 2 tvrdá $108—
110 č 3 tvrdá $105—10(5 é
4 tvrdá $103— 104'je č 2 čcr
vená $110—111 c 3 červená
ski od— 108 č 4 červená ÍHIe—
$103
Kukuřice — ř 2 míchaná C'2
-(íde Č 3 míchaná Cd — C2e f
2 žlutá (13'— KiKe č 3 žlutá
bllóc č 2 bílá tile č 3 bílá
ftHjjc
Oves — č 2 míchaný 37— 38e
c 3 míchaný 3ii— 37c č 2 bílý
13-15c č 3 bílý 40c
Z OMAHY
— Po dlouhé době celých tři ro
ků vrátil ne do Omahy mladý a
známý krajan František Mach vý
teční' houslista a absolvent praž
ské konservatoře kde studoval
piel profesorem Mrtřákciu a Su
chvíli 11 před odjezdem Věstili
odborníci a znalci panu Machovi
velkou budoucnost a proto všich
ni iu tr'liv jíl těšíme e na jeho
vysloUHld Ve Veřejnosti které
lne 5 června ukaJe v plné sile a
tplých bonách velké své umřití
pru ktr# ile tři roky Mkon
a lcti iiíin id KiUb ll inle V" li
iiilt h drahých ViUiue mt4
M4 tu srdečné v kruh vsei It j M
ťtiiltsých a ti Hm e # t li i-'
krot tu íesk4 i I" ki khtu
iď J j pi ) ttldi4 K4 4 IIUtiO
hU4 t!i Vtt k4jl' i V V U
ti ll h híí b h psk přip iM#
pwti dř le jlíojislpU 4 tr 4i
Moiutř éfvitik lvb lt llfM
i 'l p ) Vri í l ldUlli
ic Li t j n i H ul tt
i i Vrsbfc J4!ťf l4k# ! -
Tmh di: vdbi !! I t-Í Ir' lká
(! id 4 (if pÍ4(ij ď'rv p'p-h
Mř 4l t d V V V 04!
Vl} V ' ' V ' jjr Hf lit
4 Ufé't4l' bl4 bct4l
t1'š4 d-Hi-í Pi'í'lt taf-
ťsM-!j S4 IV 4 't l--4' ' í-r-
i pitlt4'4 ě t ér'fhif hfht Í4 a
e 1 1 jjt4H" Mitf pl V!-(4
r v tci'iilti 1 1-1 í jř 4 ltvAt
kami jen se prohýbaly Váiehni ai
výborně} poidtutnávali a blahopřáli
dovedné kuchařce která dokáza
la že umřní tomu výtečné rozu
mí Ityla to známá krajanka paní
Marie iJetanová která tentokrát
kuchyni řídila a o vše pečlivé ho
starala Šťastným novomanželům
blahopřejeme
— V nemocnici sv Pernarda v
Coiineil ISluffs In zemřel minulý
týden 2!)letý krajan Kutil Dokuta
z Millijřan Neb Ve čtvrtek mrtvo
lu jeho do Millipui zavezl pohrob
ník I' Janda jenž v pátek vy
pravil zesnulému i pohřeb který
se konal im tuisluí hřbitov Pan
Janda vrátil se v sobotu do Ouia-
— Policie zdejší učinila V ne
děli vydatný lov Podařilo se jí
vyhniti pelech devíti nebezpeč
ných lupičů kterým se připisují
loupeže jež byly pimlední dobou
spáchány 11 Morrise Devyho na 21
a Dodiíe ul v nábytkovém obcho
dě Pray-ovč na Ki a Iíovvard ul
a v oděvním závodě FriedmanovS
v čísle 322 hcv 10 ul II každého
ze zatčených nalezeno množství
odcizených předmětu Pelech na
lézal se v domech č 1115 ('npitol
ave a 311 Ví Proadway ul
— Včera večer byl v Prandeiso
vé divadle zahájen velký hudební
májový fcatival který slibuje býti
jedním z nejokázalejších a nej-
uniělcčtčjších jaké vftbee kdy ko
naly ae v Omaze Festival zahá
jen byl "Hymnou na hudbu"
prací to výborného amerického
komponiaty Dudleye Ilucka kte
rou zapěla společnont "Omaha O
ratorio Society" pod řízením J II
Sinimse Soliatou byla Madamn
Frieda LanKendorff členkynč ví-
"1 I # _Í A- 1'A
ucnsKe (ivonn opery a Meiroponi
ní opery v Novém Yorku Dnes
večer je večerem on-heatrálním a
vedle skladeb Tschaikovvskcho
Liszta a (JricKit sehrána bude i
nádherná symfonická báseň mistra
Bedřicha Smetany "Vltava" na
kterou krajany svoje vřele upo
zorňujeme Ve středu večer proto
již mělo by býti hojně navštíveno
Itrandeiaovo divadlo českým li
dem Festival t rvu ti bude tři veče
ry :i ve sředu a ve čvrtek budou
i odpolední koncerty
— Jak poslední zprávy ozna
mují motoriiinn A II Ilansen z
č 3104 Hlondo ul který přišel k
zranění při sobotní srážce poulič
ní káry a nákladním vlakem Mis
souri Pacific dráhy a 45 a Dodge
ul o čemž zprávu přinášíme na
jiném místě zemřel ve Wine Me
moriál nemocnici následkem nvých
zranění Ilansen u společnosti jo
nliěních drah byl zaměstnán od
posledních vánoc slouživ před
tím sedm roku u námořnictva
ku všem Českým spolkům
v omaze a 80 omaze
Nilepsani Vás tímto uctivé ia-
tlaji byite na tikladé spolkového
usneseni ve Své řádné schůzi po
vériU své delegáty účastenstvím
na velké poradní schůzi viech če
ských spolkft 1 Omahy a So Oma
hy která se bude konati v ÚTE
RÝ DNE 31 KVĚTNA VEČER
V SÍNI BRATŘÍ DIVISÚ (MeU
dva siá na jtini 13 ulici) V
sťb&sl bude jednáno o pofádiai
vtitké národní sUvnotti celé ta
iké veřejnou sdejli VE FR0
SfECl! DRUHÉHO M1UJ0NU
K0KUN OflTlKDNt MATICI
SK0UKE V CECHÁCH Mi U
U bjrtt sUvRMt doil]n4 a chce
me Ji by i vyléfek bt slula je
Mu Vick tukjík iimIsíi
luh a iutR imítkvth b1U4
HutMvi a íibui Doufajk )
tu I ái první ipultíne háe
tf aiai vytlete pviré své s4
!{ d#tijw Mtm fthm a
14 IV(llt]r V l# SM4ma4
V4Í4 kiuuuii 0 II Hrt44
ftk A 3 HtvrtMk Dr t #
rtr Dr r a BdiMi r )
KUk i I f4f tttíi V Hvfl
í YM4k V T4ř K lp!kť ř
H#h' O CbiM M Vla4 V
fukt a J# H#iid
V 04 dne května 'JO li J