Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 11, 1910, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' '
ř
JWÍ JWfij'
"' "f '
-
4 -
i
I I
1 ř
r''
!-!-S-X-!~5-W-H-J-H-W-M-l-M-í-K4-fr
Z českých vlastí
(Púvodni zprávy)
Nový ceiký bojovník tu obzo
ru -- lllk VÍM tOMIIl IH!V'-dťUji
JMMtti litu IHI oitÍtlI VV-hrtftÍ
v 1'razi hláťtt'i"vití i HMHMitlomy
lný (liiuiik Zh in' Iui tím za
luili' nlíi-iová ijMii'i"nust
kaitit!iu r(Mi(MHi konin Nn
MMÍtuku otmni iú"istiirni jsou mV
řilftíiijíct ťfití ť-itivní'i : Trnknp
í rť-k r rmltkúlm f íi n i Ant
Ilajn Kalina Hubka lr Sulmt
kn Sokol a jiní rřcirinc ltii
onmmi iiiiiolio zilaru a záruv ii ly
vly iauittliv byl luij'"í ziimi
Hilu k' b i ! I miíinii nlijav
nimi tiii!Útili
Blaničtí rytíři — Tak jako Má-
riirtí rytíři pí vviti vil'Iiiiti
hv Vib-lavcin po staletí v li"ře
J 'láníku která uaHiúí se lilíž
Milrína v jižních " liieh tak ta
kt spí Kjio!i'éi-n-t i rťzníku u u-
'ťUÍiiU V liVllcíoVČ- se sívýnl JuVil-
kihIou Karlem Srbou ilvoniim lo
biateliii Skuteťllé Hltl-ílIH' M
Hívif proť taková iH-éninost u tak
siltíť' uryamsaei- zavládla v ibb'
njvétšilio rf v kčt u sinlko tio
Života St(eécfisf o tulii Hek"-
tialo p i léta valnou linnuaibi
Stáb by to iIkVi iI t se co to
inu i tká člciist vo a příslušný '
politický úřail jako úrail ivim-j
%titiský i
Sčítání lidu v Čechách Kok
-m letošního ruku má lýt pinv--
ib-iio noví' séítání lnlu v celé říší
Sčítání toto má liýt asi pioeir
no iicstraveliv vím pnsoltein na
zákla'!'"- "oliei aetlío jazyka" Iiy
lyl inm-le roninocii pučet při
sbišníkň něiiiei k'!io jayka S
rotlnost le zjišťosati správné je
iliiu"1 potili iiiat'i-skélio jiizyka a
nikoliv podii' toho jakou řeči je
tlllďU inliivit Ve svém okolí Vláil
níiu hyenám jeilná m hlané o
"'eehy a Slovuny vůbec kteří žijí
v krajích ticinci kýeh by píituili
obcuvaeí jazyk ticniecký n mohli
být i zařáděni tm-zi Nériicc
Velkolepý dar — Na zámek
"líýchory" který jak známo
patři Hloviitncmu mistru Kubdí
kovi ilojiravcno bylo třicet beden
V bpilnáih téchto tiH"há%Ho r
10MH) svazků Mezi nimi některé
vzácné rukopisy a líla zi étrná
ctéíio utoletí h autojřrafy vchlas
Dvcb mnzň Mezi jiným byla tam
též množství RtariMlávných rytin
& obrazu Vzácný tento dar vě
lioval KVcIilll Zeti Ktlbelíkovi jeho
zeinřelý tchán íl Szcll I'řeil ča
kciu již zaslal na "ISýcliory" ve
liec vzái-ru fíjiisy J A KoiiH-liské
ho Jak (nlhorníky všeobecné jest
posuzov áni) ji st to iar veliké ce
ny Každé nkoro léto meškal na
letním hyté 41 Széll v (''echách
kb? i' mu jak fn'im pravil velice
líbilo
Kavalínki liská k bližnímu—
V kwížeti Ferilinambi 7A h
koviee přcdákA katolické strany
v l'-hách zumé-stiiáu byl n stat
ku Strmliové krmíé Opoušek
Tento krmit1 př ! ticibiviietii při
práci přišel život N šCm ná
vtbnii zbavuiá V'do živitele ml
válU ne jít prosit O ličjitkou pod
poru patrn kllíŽi e ú milý
ctetsári kulík dirž!a nim t-t
éi-kiln kiuiilirn ktirý tn rt
ně (rty a tad tvinky vbii t -í-
? IlustaU k rúi'M ký bir -
10 korun jitbnti pro iy T i
tu (it-tdi fJ'VtS milí nlit"
tfp:íí"sii isk prío( r m il
tl US 7 tibo Jclt' íl? lili
lo!shV d '#" f i J Jtít a
pik4 1-Vk4 slj k 11 k ' }l
V S Mtl I í h pi i i tiiMK4
Kit til-i aí i J t tt
v ř ř I í í t Ii-í t r -í j ik
ÍUi m lir 'r )í ! ir
Í4 í 4U'i ( o !- !( t s jí
f I #! ttit iiíi t ( 'i"i!f - J
I ♦ t f ! Ui k I ' t Jf r t } I ) + t
!! in i i t- n í i j j j - j (t
v il u- tlít
i '-í t
#t (f s h j Suk í V
fit 1 4 S li
lfí t l'illHl l4 ! i t I i
feři b ut I-- r-t t i ť t:
p# ) I k r k ls í e-i tt 1 1
ř I ř il4 s-l ř-t } f1- I' 4
7 t i4- I f p lf 3f í
i #k ti iiif é hí %p
říb!l d tíif i tuUfi
1 1 '-ř li b-i ixittftii liiti )„
jrAí N o kti-Uii t
tb4ltt
to 1 i) IimiI i
is O b
základě této reformy přikročil by
k dočasnému urovnání spiitiiyeSi
iiároťtiíeb otáek Kdyby všik
ani na snému nedošlo k rozhodnu
ti má být celý spor přcdb-žeii říš
ské radě To í lim- v ťvchách
kadé malé lilie ze iiidill'1 llelill-
ď provedena spravedlivá volelmi
ojrai které se jisté kruhy na
šclilll lidu nepřátelské Itolievtl l
té liiání nedojde ku sniíri) ni
kdv Na iiémeeké straně nsiisí
trž za nečítáno být oné neústup
iiosti tt nesnášenlivost i poněvadž
o tyto dvě jejich nectnosti vždy
i ely se SirosKota Kae je(l
ání zi- strany ceské podiniítnilé
Vrchol drzostí Němci naši
úhlavní nepřátelé každé nejm
1'afriiéjíí příležitosti bledí využít
a tělu iiciiáv idétiýiii rcebiim pří
koří učinit Avšak jeilnádi se o
české i'tiízi nestydí se tím nej
sprostšíiu způsobem z du i i ivého
lidu který nedbá hesla: "Svůj k
svetiiti všemožným j -u s i n-iti
vylákatí těžce vydřený peníz Ta
kovýiti iii-stoudným způsobem po
éíná si vídeňská firma "Ludvík
Zvvíehjick a bratří" V dopise
který zaslala do ('' h na rnzm'
adresáty snoubí se drzost s ne
uvědomnělosti Jakým zpirsotcm
takové duMsy jsou psánv dovo
lím si laskavému čtenářstvu tia
posouzení Ollelí dopis dvdloit i :
"Kirma Ludvík Zwn baek a bratr
lii honí Vašiinstíiičmi pohodli zá
pust učinili zavedli jsme potřeb
né opatřeni by dopisy v každém
! iii-uiském obvykléiii jazyku
spruviic se yrizoViily SKutei-
In' IleiiiUZcllte se divit když v ta
kovéinto iiiíiiiidé řikaií nám iino-
nariHiovci e tmse mat eiKa ree
jest reci barbarskuu Takovým
nářečím jakým tato hatlanina
jest psálll tieiiililVÍ se jmi Jj
Kil 'llé-af A přece lid liáš lid
sto aby podporoval svítj ryze ée
ský doináej průmysl ve své ne
livčdoliiélost i dá se svévf rútioii
tou velkohubou reklamou a slepě
vrhá penío do bezedných něme
ckých jícnu pevné doufám že
lid náš nedá se zlákat jih takové
lapalie kterými samotní Němci
před celým iVé)ei he blailllljí
Zapomětlivý poeta — O našem
slovutném básníku Jaroslavu Vr
chlickém koluje po Praze anek
dota kteroužto pro její zajíma
vost dovolil jsem si tlíť uv ést í
Jako skoro každému smrtelníku
na oelém vzdělaném světě m do
statek jest známo t-vojí roztrži
tostí a zapométlivostí nejvíce ne
vyznali jí profesoři a učenci vů
bec Tito llécfií pátiové v jejichž
hlavách to stále bouří n klokotá
jako pára z vařící vody se vyvi
nující v roztržitosti vyvádějí vé
cí nad kterými se normální člo
věk pozastavuje Tomuto maně
připadlí na mysl zda li to v té
své schránce učenosti mají všech
no "ail righí" Tak i našemu
sin vitému poetovi který mimo
vlastní Kvé povolání juVilnáší na
české universitě Karlo F-rdiřian-dové
sttila se v roztržitosti m-mi-lá
věc za j'jíž pravdivost ovšem
nemohu řuěiti Jak jsem koupil
— tak také prodávám Slovutný
básník Jaroslav Vrchlický byl po
A ku kdy-KÍ k (ifieielllií fclrtVIlOsti
!o které se dostávši V bvad
iéii! čcrtiéio nbb ku v šuk hru-
bi iizouci ňpitié b kravaty
Tu ve své ri'lrtosti zip-ueně!
ďi-ia 7a to vik n ipuin m
l J ílOtlř ta krtl-át VifsV ! kte
r ledáviK obifttl Jfilltt ptí
t"iiiliít V(Iétit4r ktriltl Ve !fč
V!lll hildlVá " L V" tl- lť ' " 11
p"it íii „i'- i4tii ( ři r -t na lí
tu ) Snii jřjsí-" # In "
sff !l' Ioá' tflv " líllttt
i i t- I uf ' v v ! o U ti x i a
! pt i í!í
l ÍM i I d i i I 4 l'
i ' IÍ4 I to ' :
% i 11- u } k-i I ( i A i Itko
ibtiti % i a i54 t i- f i f r - i
i Mí '
o ' ! sniíir ' ti4 j
i i iic„! e řj f t-l i
!- I f l'! f l H'l )
b-t ítlííi fcif-eiíM íUH
'f V ' '' li(Ui t t #4
i 'i ' ♦'- iá- t -
' I ' ' f ( ii ]
vi'ti % 1 t )
i tli
1 i
f 1 i i i
' y i
t 4
i t
l
K' ít
- i k s íá
I 1 1 t -i i
t i ! ) # - r
' liji- 1 t
1 Ol!'l ( ? ř t i i i 1 Ulilfil
J- 4) i k' -
íti - d í'-it
rit -f ' j tié lf I i c
f-l i ( cl (íiij i-V4l ('
tom když to nešlo přikročeno k
staď-mii reecjiiu a elá aféra vy
ličcuii jako zcela iiepalrné nedo
ro'iméni které se časem objeví
skoro v každé politické xtrané
Povážlivý zjeV V Misledlli době
ÍC poZořoVHti Ve VŠe třcell
'icjvitšíell a zároveň ttejsilnějších
politických frakcích V straně
siiciáStié-detnoli lat ické vede se ur
putný boj mezi cciitrabsly a nuto
tiomisty V straně křesťansko
sociální většina přívrženců n
smililasí s vedením strany a hlav
ně na dva předáky pány Mysliv
ee má svrchu Jak ve tomu na
svědčuje zaloi bude úplně no
vá Mrana křesťansko-katolieká
která jxilitiku pověsí na hřebík a
hledět i si bude výhradně křesťan
sko katolické ntázky lir Schocn
buii a kanovník Vaniček snaží c
všemožným rn"isobeiu získat pří -vržence
k založení této strany A
kom čué k povážlivému výstupu
došlu i v táboře um odné-soeiál-ním
Kdo vlastně je tím vinen
Samotní předáci i niziii lidé kte
íí bledí sj více vlastního prospě
chu nežli prospěchu celku Ná
sledkem toho začíná to na všech
stranách vřít a kypět Mohu kdy
dojde k Velkému výbllehll snad
jest již nedaleká Potom všech
lio to bahno za léta nashromáždi'
tlé a UZJtVťelié záklopkou mlčctilí
vosM plovali se iii viicjnost a
svět s óžasi-m blle lllellět na
shnilo-! té neb uiié ttiané mlha
buiou
Srílečný podiav
Anton Procházka
bývalý Makotan
Zahynul v bouři V K i kono
šieh mílii sobotu dubna ta
ková biuire zmařila jeden lid
sivý ŽlVot Meildk fíottsfeill Z
Ib-ríiko m- ii Vrchlabí dopravili
ehtil potraviny hlídači boudě
Jiřince Jindřicha a vydal se v 7
hodin večer na cistu do Imr K
cíli svému však se nedostal Mru
liéliO dne nalezen nedaleko boudy
mrtev ve sněhu Klesl putnu v
bouři vysílen a srdeční mrtvice
učinila konce jeho životu
Školák smrtelné zranil svého
kamaráda — Richard Wentírzyn
Píletý školák na Mar Horách
házel na svého kamaráda pihaté
ho školáka Janieké-ho kamením
Jedním vélším kamenem zasáhl
Janickébo do hlavy liána byla
tak prudká že ncšťastiiému ho
chovi kamenem prorazil lebku
Poraněný svalil se ihned k Za ini a
zíistal téměř půl hodiny ležeti v
bezvědomí pu té byl dopraven
do mor ost ravské nemocnice (t
uzdravení jeho se jKichvbuje
Zabil se při taneční zábavé —
Mm { dubna konala s- v hostin
ci Vojtěcha Moleala v požárech
taneční zábava V !t hodin večer
ohlásila služka A Jirkova hostin
skémti ž na ihoře leží nádcdiiík
'r Hrachovec mrfev Hostinský
neřekl o toni nikomu ani slovn
Mdíábl mrtvolu do kůlny a v zá
bav ' se vesele pokračovalo už do
rán i Teprve druhého dne uéiml
četnictvu z Hor poárek ozná-
melu' fiiidoUVtije se že tiechtěl TU-
šiti taň i í zá kn v ii jelikož by tím
ntřn't škodu Soudní komise zji
stila Že 1 1 1 bi v ec spadl se S' bo
ďi v b e ! tM{ zái hidkn v prv -ním
po' ! ! d dvora fctcrČ ie
1)1 Os v rt it pá rn mttisf M
líbku l tťtstllnkl lei bibt ll 'i
tu U i - o u- iií pro oj olt ci-iťl
bťfe-n-
OUvíiUnj iiululnvch utuUih
oft) praltk - V ítrv P ďb
?it íb j li t- '-V i! l 1 ťvlV
( 11 i-iř - ' lt t i J ) í
! i l ? ii t( I l
b ! ' ' ( ) i rtJ )
a i Íjíí tF lt-l n4
í } ' I I 'íi I M t %
Uř i-i j ! j t 1 í i !
!! Í t l1 !! tu Jíl ' o h
ii í i miiiii i n i' 4 i
l jí 1 1 i lť ' ii i j
í ? t t ! ♦ [ ! t i
1 1 Jlií" j is i J
'ii :-} j ( t i) i
tis i - fe i-j tt i ni ti ) I i -1 K
í ' i I i i „ 1 1 i- i íit
~ V í - = ' -í (i - f
lil t i t ( t ) a
' i t ' V S i i ! '
u t k s ' i i i 4 -
b I t I 1 kl } 1 I- '( -tS-
h h fa } 5-1 Mif i I: í
1 i? t ! s '! _ i í -i - i ! i
'! p I- ♦ A- t
„i ! S (ť t f jJJ-íi 4 { í
l #4 k f tt v t tl t i i J
'''" il r -f-- tt ci it-ti jíi
Í tífi piti te í hM
riij nvni když již stojím u konce j
své ' i ii mst i podíváte mi nový
doklad svého uztiátií Přijímám
i j s hrdosti neboť v něm spatřu
ji akt piety k naší tradici skvě
lého umění dramat ického jeho
d (st ví ji lil prožil illlle lni letos
7( bti chápu v něm laké uznání
t é j
luč padesátileté éllitlosti při české
sečné vzácní pálIoVČ ll let
býti u divadla hercem hráti na'
m in náš repertoir a nebyli t hu- j
rav to je velmi těžké to musí
míti ělovťk zdravíčko! K naše-
liul divadlu dostal jsem se V r 1
JsiiJ ml iiditcle Švandy vystou
pil jieiu poprvé L'" března 1 1
za i iditcle Lieifi rta jako Pindar
v Juliu ťěsatil před tím jsem po
šest bt hrál u společností Proko
povy Stamb rov y u Waldliuifa
a j Začátky mé působnost i byly
velmi skromné přece však ťád si
iia to VZpomiuáui Pjišťiiji že
vzácné vyzuamcnáiií toto bude
mně pro bvtek mého žití útěchou
a radosti a vy slovuji slavnému
zastupitelstvu i vám vzácní pátio
vé tiejiipřímiiéjší diky! — Po té
oslovil starosta dr Groš přítom
né dámy jež poděkovaly za udě
lená vyznamenání éímž byla do
mácí slavnost na staroměstské
radnn i skončena
DRA PETRA
) krat tímsn ránliitir Vftnnfn tm llri 1 vtn li Jlnelk Ik6 MAM mtti
vé nAKK]nrntii]r utmií rlk láduě nábrlir-
CtotC krev Podporuje trirtní
pravídluj'otf(ia púoobí n Jitrv
púocbí m ledviny Utiřvujc živní oouutAVU
Živí pooílu) a oovčžujc
řkrik J to rixtlnn? Mk ktAtit sluv smjrslii mři m tím-Mu-tt
klíl dirni'iiníU NpI ho dimtiiM r K-kArniU h iij)trl lulkvá s Mm
jiřl ido knr tiáiiil JínIiiko It Nnviií II o fmliťm j-lunt II luiisni Jl
ufm vjruiilo-llm inijlielftui
DR PETER FAHRNEY & SONS CO
1M5 So HoyM Ar Cl IIC A CO ILL
i
DROBNÉ ZPRÁVY
CESKE A SLOVANSKÉ
Milir Ant Hudeček byl za
-viti olejový obraz "Akt" vzňa
li i nán malou latou meilalií za r
l'io na :i'i výroční výstav é e í
deiisbém l ieiilb rhaiisii
V Piie v minulých dnech
ciilcl ícdtl iiiéituké klllleeláre
-tať-tieké V V„ Joxcf Krbell kte
tý špulil - 1 Palackým založil vé
de ni literaturu zeměpisnou v ja
zv ku českém Sám vydal velmi
mnoho publikací a v oboru svém
uznáván byl za vynikající autori
tu lísidiž mu čestná památka!
— V lilinillýeb (lliech Zemřel V
Praze 2!ctý herce Krimi Ledec
ký (Hužičkn) bývalý ébn mést
ského divadla v Plzni a pak praž
ské 1'ranie
("eský lid hodlá trvale uctít i
památku učitele národu velikého
Jana Amose Komenského posta
vením pomníku jeho v prvním sí
dle ("eských Pratří v Kunvaldé
odkud pocházel i první biskup če
skobratrský Matěj Kunvaldu
(HLJ IVhii pro podnik ten j vl
se neobyčejný zájem a silné hnuti
— V pražském Národním diva
dle teprve nyní vzpomněli si na
jubileum velikého básníka polské
ho Julia Slovvaekého provedením
jeho traieiiie "líeatliec Cinei"
jejíž uiklad pořídil Kr Kvapil
Nouji-esova uperu "(Juo va-
dis" která byla provedena na
Městském divadle vinohradském
je dle úsudku hudebního kritika
dr Ilrambertrcra dílem ceny jen
prostřední K premiéře však ujeli
se Zástlljici VŠcdj předních cvrop
skýeli tlivadel
- - eslllllý tjoernou uetén bu
de v pražském Národním divadle
provedením jeho poslední drama
tícké pníce vsebdiry "Když ré
v tt nov u k v cle "
Vile hradské bv adbi vsknt
ku s tuzí 7'am' hystá v i ikon o
m i d nov ink u m su t pólu h o II cí
UI " { t " kterou ditlo l
Nnrislid ihvuďm I ptlim Kiivfl
Í llV fi 1 ti jit
I kStlď-i "píiil k éfi-kýlli přo
f 'r I VVn'oij 1 i -tie piiti btli-"l!
skin-i } ij -i rj! Ji )H-ivi
i j in ei j i- Vi ktiitoi iiii
V V tV i i írttrthot rflJ (( J 1 () i
R i lii ( ' il I tl 1 i ( ) 1
tlj l ? f t -J J j J
I Ií i U 1 f f IV ! j lírtirtli o
i!í'íí - ti „ i jf !
w!i4kt $ 'rsVši'H kt fíHfíii- h 1
CIGARETY
KORKOVÝMI ŠPIČKAMI
PivinýSlejto ! Doset ciparťt h korkovými ípi
rkami ncjjťinnť-jšího taluíku iifjccntťt Xófo
ncjlfpšího co kdy dáno hylo do cigarety Drtili
jaký jen nníe dlouholetá zkušenost a prostředky
mohly vyrobit Na prodei všude
The American
Tobacco Co
111 Fifth Av Nw York City
DOMOV VE WISCONSINU
100 Čím ho-SIvnú iřt nrnl uwwnn
iilíííi 'lniii ili'u l'rli Wiwmin
lr r tii itellill ini linul Hkiů Uotirrt
im-lv It fiuw-nm Nov frh ííatlUtnantu
lt um- ďl l'lillliK ikiIiUIiiui li lir m ii
o! llíui im liiťmi i rkfi Jumj li litib
let s l)iMIllln- tu n-lleil (líiiln
NriVkvilaa stiM ! ilu-tl tu4ttf l-
viirttč I ' 1 1 i nn i v siiiiir přllcfis ihnl
Kariti'r ii~I!iiA ji-it ťrn vi inniiu a-ii-m
Jl-il(fi jtila t fhu-ni n ti M ťnul
lhni n jitu eirkut uniiy ilira-řr-llf
ilMlrt ň Viíli ll kr OnlíH lt -'i'tl
Bohťmlan Amřrlcin Und md Lota Co
JHO SfcHAVřKtio
Uo T HKUlIPi Wla
É Hercules
Tlel tfiimuíM ťlIKUbKSS linoil-mt ie1 nejlepíi k-ntuk&
'it"I! MAHII ttldiiiit lilivivmiii juni vliolfiiiii iluziirein —
(llottlel In Piiileb) Jint Mi proilt-j ve Víieťll iúillivrli tn
ť! č-)i
Nae hroznové brandy
jsutt uiidtiíili ihimái íiil li krm Plcjtn se m Kí lí HKM V ft
( (iliXVi t Hyhnt ioéidlii kitmi
Vína z naSich vinic
H'ti 'in nul: I v l'I líši w 15 nrj!'p4i m 1i
Na se Semiramis Bitters
-á'ii ítialiiPřut jiSet íit)icb'ln(
Vňeho druliu lihoviny
I ' ' ví Ir pu KiiKtiř tiVft tÍM-lt i i h ji Vál I
!iií ii tt ttla-IA teilrlipjli' bt je iilijoticv! a Htttftl il k
ř#lf t tí i iii itelrnbtiiiti li J'l
F KORBEL H BROS Inc
I6iMř21 !2th St Clíitřiíío lit 3
r 1
I
%#vi r m t
t f J íi! ti i ř 1 kt íítiU
! 'i t M 'ii m i i i
li'inípiii ! - t it -t J
1 ! 1 } 4 #eí i J
1't-ři - 1 l I I i- íA4 j
f — f i I- í i V
d 1)1
4 ! { t #li( í t B"tp!i----
1-1 I
i í i f í f Í i í ) I
i " ř !- - ' A -? i t 4 t- J
k ! i V ' é t í ' 3 ': l
1 ' i í J ' t i í t 4
k ' ' k tt d i I 1 1 4 i ( ! i i i-
' ' ' 4 - v r ) i ( (it 4P4
í-f 1 i t t líbil í (
i j ř 1 f tl ijt i i t I f í- j # ll)l
'Kf I- 4 i-íJ-i I- fí-i
I
it u- i in t i t- v
df l4(i Í4 l
Dobré pivo jest lék
Plzeňské pivo v lííhvích
pivovaru
FREMONT BRWG CO
i'iti:ioi'i míii
jÍ# ttití l) Iři f rriU Id t t '#l # Jl IÍ#+4-řfc
l4itHĚi4 i iríiřftl 11111 ťM m tfcíi MiUitt tj#-
JOSEF KAVAN
i itll ) i i - 'i IU i Mu ? I I t 1 1 i li b i b
fc l f 1- t lil tUHí1 ff(í w lltl litli - f
i ! - j - i 1 1 i f „ j „ i
lll 1-ilí i (II- hl Heill'!!!!!!! } U-í # 1 „ í(
j i i-i 1 1 ! -íi t ''#' II j : ti ík' tř
illll 1 fc fcí It ít l't # -- ítí!ntf
I
JtiU í H KAVAN JÍV M-ijf I l ult htrrt( íiMAMA M hlf tKA
"
"1
A
f i
li
1
v