Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 11, 1910, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f s
' I I ' ' -
% #
' s
i
-'i
m
' ví
+1
4-
OMAHA '
— Krutou ruiiuu omiiIii mmc hý
la tiHuíi-im rixlnm kriijiina Ven
eovskéhu z í-íxla jiní 1 1 ul
V lil i ri Vil lil éísle přinesli jsllic
zprávu o úmrtí jejich tlít ka a
tlne opět j" nám onámiti úmrtí
V jeho roilmé emrelo mu dílko
druhé tak b jsou iiimiclé lijlii
zecla heilétni Olé děti Nti4'iiy
hyly před iu-jítkiii iIdIiiiii Hpálou
které tiiké vhr námaze a vw
možnému úsilí tří lékařů kteří k
nim hýli zavoláni podlehly Té-
ce kollšcIlVlil 11 lllllhoce dlTcIIWll
rodičům projev ujíme uvoii v pra
Vilť- upřímní' cítěnou soust rast
— 7 nimý a ohlíhený právník
dcjši 1 I 1 i -1 iih s mrskal mi
kh' pivd
nuly pátek v Lincoln kil-
ipstriktiuiu Miui'm okresu iim-
easter podal zálohu inti ] lilo
mu r tamních chinireíi na odškod
né vi' vv'ši t2"MNl a i- za m
i i
oprávněnou operaci Kiere se io
pustil Právník IVlrnos je po cdé
Vrhni sec široce znám a proto n
praksí svou doliv v á zvučného jiné
iii — IVoMřeilnirt vím téhn práv
ItlKI poilalo ) ( Solisoilil mei III-
KU VŠEM ČESKÝM SPOLKŮM
V OMAZE A SO OMAZE
NiíeDsaní V ks tímto uctivé iá-
dají byste na základé spolkového
usnesení ve Své řádné schůzi po-
vénli své delegáty účastenstvím hl'- )K ' M'"" eiieri
na velké poradní schůzi všech če- n'v'- j''1""' } h"
ských spolků z Omahy a So Oma-
hy která se bude konati v ÚTE -
RÝ DNE 31 KVÉTNA VEČER lřl-vl l" -Nw'l" vjrkl -°-V
SÍNI BRATŘÍ DIVIŠŮ fMetz '" H Uí- ki" M' vzal°- Ul
ova síň na iiiní 13 ulici) Ve
schůzi bude jednáno o pořádání
veliké národní slavnosti celé 6e-
ské veřejnosti zdeiší VE PRO-1
SPÉCH DRUHÉHO MILLIONU
KORUN ÚSTŘEDNÍ MATICI
ŠKOLSKÉ V CECHÁCH Má-li
to býti slavnost důstojná a chce-
me-li by i výtěžek byl slušný je j
účast všech českých spolků zdej UIKn-n" zp"-' ino u
ších a Bouthomaískvch naléhavě řai-v P''téliovul'ki ani mpo-
nutnou a žádoucí Doufajíce pro-
to že do první společné schůze
poradní vyšlete pověřené své zá-
stupce děkujeme Vám předem a
za svolavately v úctě se znamená-
Václav Kohoutek C H Henná-r'1'"tl
nek
A J HavTánek Dr F J
Petr Dr F A SodlářW V J
TCnfáV T T VaAmn V
J Yirák V Tesař K Analok f
Bout n O Charvát M Vnlni V I
' '
Tuks a Jos NeDodal I
V Omaze dne 1 května '10 2:
❖ + + + + + + + + + + + + +
+ +
+ DÍKŮVZDÁNÍ +
4 f'm jeitic za vmi milou po- !
+ viiitinit tonfo ci"ni vzílwlí tU'+- r
T m iiikv ?u vi-ikmi při-ii a ickiI "lby zbvt
+ kn o nfim vvíl vMH- ří + 1
j-ifini in uvr Zvládni ií +1
} kv ivú'mí jsiiiM pAnťim Meil - +(erenl mladého muž' který
T ' " vl'""iU "m l'H '"'''í-
Uik IL„ iL v Jk I
ffítn J ?1lmiis uil Í'l-
+ km5 Knmn Irk '- t a Prařit V
+ rhola — N'(ii' iw' ' k ts jetiii" i ks
A i ' t # k lir _r
T " ' '' ""n' "-''
+ n'né kLt ná - l!i I
Jí tk hit vfHmi Váli- 4 1
+ wt 1 tli u i'j'i}j-mt i iu- I-i 4 I
íl t ( u r ti
4 s jTI
+ lr řin +1
ť Z lHÍl Hj iiScij v Vhl +llV(tst ctem v pumě ftle dluž
♦ TOkÁDAttCt VtlIOR +
4 ' 1
líll ltill
+ + + + + + + + ♦ + + + + +
ITTiTTT I
DÍKŮVZDÁNÍ
4 i! H j-M tttHt 14
4 ! U J U i s
♦ Picit fi 1 !
4 ! (wt -
4 Křfii-í
4
4
H 1 4
4 k ftitt ( m
4 í I 't 9 it b
♦ itMlItl -M miimi
4 lsín ř li í 1 a f m'ť't
4 l j 1 i 4 ! t ř iit h 1
4 # ř }f - ! 4fš
4 tiMí ř- - 1 itk ~
4 t il i í jj ti (
4 t t 4 -4 4 í ti
4 ♦ ♦ f — k
4 la ( ( f ' t k 1
♦ #4 t % k nll
4 í ' 1 1 -1 v 4
4 -I 'í 'ít
♦ n ! i 4 I t 1
4 ' '1 '! 4 l-- - i í 4
♦ I K 4 4ti í4 !-! j- 1 4
4 # ♦ ! I
4 I ! i u
4 --iittí} t liti-
4 tMtktC -í # !!'?
4
♦ í 4 4 ť
-
mí jest i mnoho ("'echu koumá
ním okresu lhuiííhiH žádost hy
hvla otevřena veřejná eenta Mdél
sekee '21 za Klorcliee festy té ji
nutné třeha poněvadž mnoho far
IlierÚ musí si ylljidět do mť-sta
přes majetek soukromý Není po-
ehyhy proto že Žádostí jejieh hu
de vy hověno
— Krajan Josef Krpálek ze So
Omahy podal v pátek U zdejšího
ilislnktniho soudu prostřednic
tvím známého zdejšího právníka
A A Teiiopíra zálohu proti spo
héiiosti Cudahy 1'uekiiiK Co i
siee na odškodné ve výši jflíillNNj
za ranění které Krpálek v závo
I ' jmenované Mpoleéuostt utrpúl
dne ledna t r Dostala se mu to
tiž v iizenkámé do stroje ruka
1 která mu byla v pravém slova
_
smlsni mrzena rvrpaicK on le uo
hy in ní h to praeovati a jeho ro
dina nestávající 2 manželky a tří
dětí velmi tím strádá
— Krajan Junlřieh Holan kte
rý sem teprve před nedávnem
přijel i Cech opustil minulý tý
den (hnahil a odejel do Ahie Ne
hraska kď- Jřijal ifiísto na far
mě krajana Makoviéky Doufá
me že se mu tam bude lihiti a
přejeme mu v každém podniku
zdar tiejhojnéjší
— Neplatno vrata zavírat když
n- J'M Kn" "Knii-n a wxo ne
kHinl h'"at ("' 'h 'orta e když
"V "' ho"K na zl'' t "1 ™-
""' "' -nin asieiiar ui
1 ' " vypnon jiuueny mia-iia
vzalu bezdůvodné pohzřeuí že
Jst M'"1 "''Jednán pod smlouvou
™ri"' iaior-rj Mrye ouurwi
''" ytiovee jeho ma py-
1'Iríván Týž se proto obrá-
m fin""- kra Ir" W"vee
P"1" vyjMlnavala a ta jej
("'"kázala na j-dnoho právníka v
"'-ry wai vyjcinavani
vAl"'-v a h" h h-vl 1-
l"rVi'"1 ' l-íút lum j ho zde
v ""' to hU """" Když
Hr-sV 'ak vi J" z Wy
u'l": ak " 0'i1 ° I0n"e ja
iiMiMinna iiMIHtnr ni' I J IJIU Jí Ul
hllt"'' h'- J! li htH'h 0HU'1
v Nov''"' orkb ltan jej do
Omahy Sám to- hned obrátil fe
IlefřrailcKy na vysteliovaleekelio
KOlHi"'" ía 'llm "irv se za-
11 if 1 I II I i # 'i
' "-v ' ikiuuii oznámil
J' 11 " a je-n iy
J'J 'i:1 vyeKau po-
ireiinveii iiokumentu k jho pro
puštění líohiižrl v několika ho
dinách došlá depeše oznamovala
že Vilém byl jíž před několika
dny dejHirtován a že tudíž veske
ré námahy dostati iei znět bvlv
énymi Jest to velice ne
Vilolillti Jednaní llIH-bl [l lstf
hovalcekých vrátí li na pouhé )
ěasto iiiikÍ peníze na cestu vvpúj
' 'lu ui takové Jest trestu
IhMln a doufejme že se známé
osvedi-eii i-iierifii nravnika l'a
uriiofcc kterv se se st nosti v te
I t a
~ f -
lto Záležitosti obrátil přímo do
VV MSft nu plaří by bylo po
lí'-kut lidštěji pí istéhoviilei na
kládáliO
— Stíne jbko kmrt je mi ova
tvrdá jako juklo lidská ar
no ibslati že když tyto dvě vě
tho
1 kli patálie láec a žárlivosti
" f' dlužno přtéísti roédují
lí'"l'( udál na 1" a ar
"y l v iicbli fmiHib ho lýdne
V tMí) ř-sk ilivk líťilefill
Vladíkova byd!k( r„ 5 A M r 7
Ol Íři4 VVI)kNli I lil 111 i 1
111- lid lAliifhi i I4 lít v ltiéii
' n I a lliii v tl kjiJ
tk- jr- p t 'n! jts -tÍ4li-(
ilil0 4 1 It 0 Sf
it tři tk Iři ! j n 4
! 1 t t 114 k t lit
J Ifmi t! tl
htit ! u!i e Uri
I 'řlll Ui ' I 1 1 j„ t 1L ' í I
'= liť- KU t li
4 ! t!
1 1
1 U t i 1 f
-(--
A' ií f 4
if I k 411
t b -H't !
' I tu 1
i w "I s l li
1 t I f 1
'" 'b'M - Ií4j4k# říj
' ' 4 11 rjb( %f:
nevěrností svého iiinaiita s kte
rým už dva roky "chodila " — a
propustil ji beztrestně
— a hí'eb zesnulého Jtohu
nula Ludvika připéli krajané t
Omahy: po f2: K ("'rmák po
ÍIIMI V Halidliatler lr Sedláěck
O Jelen K Itoiitín A ( echa V
Konci A Mílek Sloup-Krnml V
liurš Tokrok ápadn A Kupek
K St i kt 1 Ort F landa paní
Ibindhauerov á a I' Sliumaii po
7"ie : p{ K šunková po ÓOe J
Altman K M rriiý It Har
tuš V Kuks St Serpán V Tesař
K 1 Kuták (' V Heřmánek V
Svohola V Schneider Mrntří Di
višové V Ilvii k V 1 Filip Cli
Kllliel Němec M SvacillIT J NÍ-
máiiek pí Xclcitá I Johánek pí
Oavidová J Steijjer U Dopita 1
Vaško K 1 It K spab k Duda
J 1'cška 1 Tnopír 1 Mik 1
Marušák F Liniťpiul 1 t'adck
J Kuiiel J 1'adrnos S líeráiick
J F Novák a Chas Stilhr po
2óe: Fr Soukup ml 1 Mlaskné
J Náměstek N N Kafka 1 Mi
lota J 1 Svoboda J Líhal Ch
Kiiutský 1 lVsťál F Seiiiíu ?
Dvořák I Ibirto 1 Kašpar ťh
Stélliéka 1 Wolf 1 Jelcll V Ao-
lín N V Knstl 1 l-hánek A
Stejskal V J 1'ros A HiMian
J Maur a Vrzán " 1 ": F
1 - 1 - -1 -
ioiera e -"Mdiiii umanv přispěn
po +1 (ni V A Kadavý J Franěk
a J Itri jjtjíh : l N N F Krč
ma F Ieitner I' Stamk pí Dia
sková N N 1 ('iiviiy i'h I'i
Volíka 1 1'avlas -I štěrba Fd
1'ivoi'ika I! Vcihoiit J Zden
J Dvořák f Mtlha 1 Ilárta
K K Tiitneh J Fle- k Ch Těsno
hlídek St Sadd F Mach M F
Tětiva a 1 Dlažek po JV : V Ka
dleéek 1 )erie J Hel lltail
ský J 1'eklo I{ 1'oliee 1 Upal
J Vidiěka Dlália J 1'avlík Fr
1'ovoudra a J Juliš — 1'hniem
j-řijato jfíi'J " — Vydání by
{obrubník Janda ibitni vk
pani nroiii ýiisi viiee na rakev
1"0 koéár při pohřbu '!"
-ii - i
VVIOIIV MpOJelie he slilIKoU tl -
což úhrnem činí f"7(Mi takže bý
vá '' které se věnuj! na ná
hrohní ib-sku Hřbitovní spolel
daroval místo a pan Janda po
hrobník uéinil dle svého vyjádře
ní srážku v obnosu ij"l0 při úéto
vání své práce Všem těmto ď
brodineúin a sběratelům kteří by
li při vypravení pohřbu nápomoi
li- - i - ii
ni mávne vsíik i sámovi 1 c-
podalovi a F líabkovi za rodinu
poUstalého licjsrdeěnéjsi díkv
vzdává — František Doutín
— KvaM-m blíží se doba kdy
hlldeluc liiíti příležitost poslech
trnuti znamenitého houslistu ěc
skeiio iimaziina Kť ry posieiim
ťtyry léta studovní na pražské
konservatoři mm1 osvéděcným jro-
fesorem Suchým který jest zna
llienilým uéitelem Scvéíkow llie
tliiely houslové hrv I m leeiii tím
je pan Frank Mach syn chválu
známých manželu Frank Macho
výi h z jižní II ulice Mladý Mach
jevil ld útlého mládí neobyčejné
nadání pro houslovou hru a proto
rodiéc jeho dali jej hře této itéšti
de Omac nejprve u v ' horné
ho Cnsead na který j- nyní kun-
eertním mistrem v Néincekn
později jak výie jnídotécno na
pružské konservatoři I'aii Mach
přijede in tiinahy v těchto dne h
a dne i i rv lín za kslupúsb4-i
naší v ry upiřádá v Sokolovně
v I k v k"i ctt ji už slibuj býti
hlavní iildrf i !' přítomné
tnUX I ti kol črtu tomto num
Iyru hu le Juú inkoviiti též !
Hu kniíiVeřa i Fl íttsmMilh ziii-
iiMiotá pitfi tlí je i bud' dopr-
tl iMt pidflti p M I 4 IIHOIO
ťl tnif}- iMfitttíé lé k't''
ffřtld í lvr Hid hov v ii rvi
Iď m p l'ri h nk v'm také
IH-d t"4ldit ! pfolo J i j tH()'
' V V !!) pit t„ „i
isibiMtt( hí-4 4rbd- h pUii o
ťifťi-4 ďprtvt m J-4 im
ťtťr -i p It- !-
řilOř Hil líjklílMS itlj íí
kru ! Iti dpíni p'
'♦ t-4" (r-ot4ni "
fjtl 44 I 4H'i J-H tt :kl
M ti o 4-i „ i ku
- - -
k 4 ti t-pv „
li i 4f ii r h j„t
4 i ♦ tittitk4 !- l k ři-l í!
tlí %4 h ff itij Kt '-t
11 i) - Vtnj- 4't W
t J p MM 41 t HUf 4 M
' O t př ir
í-í j k - prít#
- l'ťfiřř Jukli j f 1! ji
atf tul kltl-mA
i
ď jM školy c to boli slné á
ÍIIIC li jlk oéctné kjllý je éeský
iv cl v iiadé naši a jak u náklad
né lc posk vtnoiiti dít kam tili"
vzděláni Tak zdají se nám én
-um marnými ty " p"lv na duši
našieh krajanu aby hleděli dít
l(ini svým poskytnotiti dokonale j
šílio školního v děláni Není li už
jinak musíme se těšili i nad tmi
naší hrstkou éeských tínuluaiitů a
lim spíše c vcsíms bvll lo ŽM
výborní jimž pm jejich dobrou
prí - dostalo se éetllýell éetnýcl
Jsiet a vyzuaiuciiáhí i'iskv'ini yra
duality jioii lumír Itureš syn i i
ditelc v'okrok 1'ub Co St rá
in k syn známého lékárníka p St
lieraiiKa lima Vančurova ileera
VŠeolii-ellé lli lili' ho a váctléh
krajana p Vácbivii Vaiiéiiry a
Mahele It rkova dcera našeho éi
skiiio riniiiiiio p i i r k v vsím
nadějným našim stiiib utum a stu
d iitkám jakož i jich rodičům i
srď e eft at iiIiijcihi'
— Sleéna Fdiia Procházková
C dar Kapids la m'li ř paní
M lilovské iiiinckv to nedáv
no zesnulého krajana M H lctov-
Léo Ilicšká II své tety llávšti
1 1 1
[ 4 j ] j j j j x
SPOLKOVÝ VÉSTNÍK 4
j { j t j j j { j
Ix)ze "Jan Hus" Čín 5 K P
Jihl' ptcilhliá elmi ibllel
' iliiáiii a volba některých ú
1'i'illilku jot áiil'lio iiV se i
i -tím cíchové určité ď létu schu
- je inlliv iíi ne lila Ve étvrtek
dne 2 kvilná večer dostavili
Z uařicui loe
ledíícii Sláma K I! S
Vši-hni evičeiici Katol 1'odp
Sokola é 1 Omac jsou uctivé
mH hy se v pátek díle Li květ
na koh iii x hod Večerní dostavil
do síně p á Filipa na již l i
ul lo cviéciií Nechť přijdou ši
lilii Kilo 1IZ cvičili alu lio eviciti
lítěji Jan Krajíček cviéiti
Adresář českých spolku
OMAHA
Tibor Nebranka í 4771 M W A
iily' vú sv' riv iilclné ji hťie tii'lini
prvou u Ucti stři-ilii v inčsítí v S hod
vn í r v Sikulm iiA nu jiiií U ul Vy-
tliMiilv kimut lan llriizlii velicí kon-
sul Kiiiel Snirk(ivsk nítvuili-l l'r IV-
IhIii klerk J { Fuln 17IH Ho Sth
sir I:ii:ki ř Kurcl 1'iihiiÍříI: iiriivoilči
Vac Kmilci kí tr'i né Jun Ailam n
1 Skulúk priipireénik I' Viuiččík lé
k'ifí ilr (jen himírnk n ilr Imin Hvo
IjimIii
ftld rlacký í 1 ZČBJ
kulili pmvjíii-lné svijjn s liúi? kaloti
'tvrinii iicili li vi iipulkové mítiiiti v
Sk!vtié pfcicj Vše Teuif Ui:i
jíž 16 ul ú'cník Václav líhilm tťl
již PI ul tiijemtiik V t hcliik Kl1
IŽIi II ulii-e
TM Jed Sokol Omaha
IMA iiřtu člclné siliiie Lriíluii
Inihmi !ř iii v nu íi i večer ve své
inislmioti f ho Jfth Htr K W
Hartit tlamota V H I in i li r ininlo-
txtriřls Karel lipiil-k liji iiuiik J V J
Kři'i'k ličilnik 1" Vrťina lm
klicliiik
8bor Hréida Nové Doby í Kfi JČD
1 1 í ti' prru ili-ln n a'ic kabinu
lletí li'í!i V le'iii % 2 lml oiptilii
ne v Nkrodid Hmí 11 a William uli
Vjtloiilili pf fUii ikd lliifio Krrat
i4ik Alma Ilielová H" Willmrn
"II 2 4itn'kn Mario piíkiivi tujím-
mrč Man i ltgi ltlni r 11'i Ho 12
f(iiíi bii4 rlrlrl-itá
VV lil on Hiř p( klu lntrrt Kať ř í-in
k4 4'I1 H'i 11 M fkvS Marie
Poli i % tif hi t ) nul Mlr
liiťti 4 Imi MUokanti !k
r i ki t (:- 4 4 t:i- ri it
4&lt4i 'I' kotiiU' tfM )'ih
lli I li 4 'rf4'žk Kr4i4oii
i4f BHiU? ťiílo V) C D
t né jri4 í4l I k )
4Ui - I o Jí k'A t
fť" i V Níf-ll) 4:ti II 4 V I l 11
Vř!iíí ř4'lk m K Ij
' '- ! i l' 4 liíí !
Čh M j kixk4 l4 í-kí4i ♦
ťrk(4i4 i 11 IUt Un
I Mi tífln II i Ml i '
lH ř jS j u K--r Mills
Hi ' I:" k 1 1 t
M4 Vl ft4A I é? ř tf A
-ltí4é í'iiPu4 4 Vt kiíi-x
l-k 4t:- i 4 1 l--t 4-lj
- i 4i í 14 i %% k!
- -! Ji t Jiít Ikt Isik
"♦t j lote t !#- M4
I ! j 4l#t Mllt4 l ♦ ! v k !
k M- I J
A M W j
- -
-- - i
i 'f I f #
-
„k ř ' i ' k
i-!4
j (tj
St :
í rll f
j %
l - i i
í t 8 4 í
tt i
I
f—: l-:
r-í:í S li
:' 1!
il„
♦ -4'-4l-I(
i
( ♦-♦ 4'44í
tí # 44a_ 44 %4-ik
:
V I # -i '
t-~n+n% 4 i 4 i í k i 4 # ift t
i e4Mtfr
sTllilellIcK lillile líliliIiliiMil! Z
Jo vám conu ponoz za oblohy
vašo počlivó odltadovati?
Miinite počítali h lilvin dolliirctní Kle právě
niiieiii jii hy niéj v'n nejvíce uehotcii proinlnviti
lláliií V oláee ohlékálii
Záruka naše uspoříte od t do ifrlo na knd'in u
iuíh koupeném olih ku m ní jen jako v mnoha přípínlech
jilIVch ollámkoil Je lillšiln olivce i III V dohé prodeje
a lil i píiváhltl inllc kleli i pi SV VIIli poéilují
Fšclíítc pcliie - skllt"éié pcliíc koupíte li si KlIUf
Sviiiiison ohlck a pj
$1000
NOVÝ
TY
" '
Dům (Klévft
Podp Bokol Tyri č I
ilbvvi vé prav iil luč ! v í n i i
Itralii liv iiii prvni ri i 1 1 i líctí pmi
"!( v ničmYi PíeiUeilii 't Mvnjlek
MÍnlopíei!-i Iifl 'iťlin tajemník A
Nrpún 17i Siuili lltli Ntr ťičtiiík
A r NivAii ]'ji So rth mr po
kli-luik Win Viiáli I r iiiajctk! na
1 r-i v Iia e icpiriikv' prapi rďnk l'r
KiciuMrnark vjp pr ipori čiiik 1 lín
Ira iiúVInik A llmiáYk jcliiiitil
Vnl lifaila iii cliií Ior lu Sekera
Ji Llioiák Vnn'k V V Kuiifl
řklní vlnř 1 Piťlia Fr Urodil Jog
Vančk
Tábor Nebrasf-ki Lípa í WOW
iillivá vé m'liňc: uv4ii'ei kailí prv
ilvrtck ii iilirliinliií kuý třetí i'tvr
tek V ničníi í V Sokolov né n:i jitil 'l
bl -- VvillollílK- koiccil Jo4 Wllř VI-
i kulimu) Adtoii Nnák mí-l ikoiiHil
J l'oi lal l lankčr A Y Novák
kl rk 1 Po-ipidial ml ]r ji j: „I
rťivoiKi Anton Kučeru n Fr pcJek
vrut í ní 4lrií Vílur inajdku Fred HI
mu a J řiti
Tibor Bohemia t 2016 E N A
dlýv& 4V#) pr IV idflllr eu4 knMí
[rvnl pomleli t mfnirl Bokolovn
prdielk vnA Annu řieruík rnítopfiol
ilkviió A mia ťitpik kam lčíka Mario
šlrukl tijeitini- Murie Vlna J!llí So
J7ll M marš Ik n Knrolina lliotik
vvp ruarštlkí Marii Fitiji vnitfii!
ktrá l!nr líuriik venkoviií utrAi Ma
ne llledik vjlor miijitku Iloi-ni Vo
tava M Filipi ii Anna ?i-kosks Hpol
kov' léku dr li Šimáui-k
Háj Martha řs 10 W C
inlbívá uvé prav idcllié nehůře kliJJoll
'Ivrtoii 4lelu v ll!Č4Íri L' hodilič od-
"di-lni v Sokolovně peelka llirlio
ra F-láék 1 # I í ji H ul Míilopid
lká Aloiii limlra 17"ií ul I ul
Ta jemnii-o Jui finii Marek 1 í' 1 7 iiž
11 iil Pokladnici' Marie hríímck Pili
ji s ui rruvodkv iíi AIoihím Viiůoiui
Vlkvnč Harbora Kfml Vmtřnt liií
lario lioni Vnik niráJs Ilarl) Ma
lai4 r Vvlmr mnjelku Tireie Vli
kán Piarborn Mépfinck li Marie M4-
i!k'i íiáilovř lékař Ir IouÍ! Hvo bo
lu
TISKOVÉ PRÁCE
yK&KKItí llskophy J
ku: riuí papír Holila
Vťiiíni iiínilk pútniií
nilnoii iUí) imvitíuiikj
íiIhIiimIiií IMk) lutllprlik)
h plivli koiin rhi íi ptiil
pltkúl) rilll)ill pknll
a lidrev jm inky sniiliiii
ontiiinií ktlliim i kulík)
dliintti)' iloiiíúrí pruiMlt
itltl iittl lii'hir r-
t lili' kiimv (t Imu ik'
%l i rt iinik ptnt rittriMiu
Pokrok
MITHM Ho Míli Hl
a výše
OBCHOD
ÍI I 1 if k V v
— - k i I I f
o
dohré kvality
Tábor Myrta ř !'_2 R K A
illii vit mé prnideliié n ló' k tt ' v
rvní iivrť-k v méii' i v níni brali i In
vím") na í!ií 1! ulici Profok é Anna
lili Imrádov á m! dopriruk ne Maru
1'iilii lm A ta j iiiiio IVíilit Soukiip-i
ii lilo ji 1" ul puk ladiiicc 1-4
doj4ř-ii i kancli ' ia fon ilipoiú lun!
'lilii! leldlic Kli lilii lllitllll t-lráž l'l'
liora ikiii-iiidoiá iiikoiní nlr:i Aiiea
1'celioiá vi'li nř iiiii'lkn 1 Slámov i
l Soidná a Fr 1'ikoia vilmr l 1
'i Marie ponkalovi a ! Moyniá
Podp Bokolky Tyri t 1
oilliývají v# pravidcliiii sehňe jedteoi
inéniéiiij t nice každo-i ctvrton nedéli v
-li Pfiji liin-a 'iclka l A
Um id !l'ť Wiiluim Sf i„Hrpcdi d
ku Anna 1'ií'lia Injemiiict Anni Svo
li s ymU st iiéciiiii i: iiu
'l!clorAd J'02 Wllliam Sir joklad
niei Anna li-odil dnrorkv n Mari Hu
íiAVk vli maj tku: Anna Vanék Ma
ri Tfeřck kt Karolinu MmtAk ňéi tní
vibor Mri Vníák ul Almu Siričino
vi vibor íkolni Atiiiií proilij a Anni
[irbd
Ut Jan IIun t 5 BytlfO Pythla
odlili A prav ídelné hIhio driilý i 1 1 r
iv étirleli v Sololonié S Iióc iiláj
Ju Jekt při-iná v 8 hodin vcrVr Vel
kuiiiléř Auton NovAk mífo karu lď J
i Hvoboda pnlAt 1! F prorbAki
cí-frmoníář Jobn Pmpíi Imi K K k S
Fn-I V SlAma PHi) So IDU Htr j M
oř F (I Jelen ZX So ] Ith Htr po
klvlnlk lvi li iclij rbrouiítr F J h
lm vnitrní ktrňl F J KfeMi tciiV
ttrdl Frank Urodil
SOUTH OMAHA
rralia Loín tito 3JH A O U W
ollifiá mč pravidelné - Uiw kadoii
2 II I BdiotH o S liieluié leécrilí ka
d' in 'i i elo nár"li i ini na lil li
I' ni
tle
i da
V -linil pí Heda F 1 Fil
pf eilncda Jimepli Pciek lil íl ypí I
Vtelav Pavlík do?ori e Toini
Fr'rdi tijetioiik lo F smola piti i(i
K dl ii-etnik Mulo F Fille "II ip
il pukl adiik Jncpl! 'péiák pr V
Vod í Jo-epli Slari tra locpli IILi
vah a Fru i 1'i iina praporci nik Fr
dlal doi rni i Fnmk Zculák Fi
Slailči-i a '1'iiná Iiec
1
Západu
4
"V vf '-