Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 04, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ti
D POKROK ZÁPADU
TTTTTTTTTTTTTf Ttttttt
ItEHT ADVEKTlNlNO
MEDIUM
i
1
r
n - _ : mm _-_-__ A-!--- A-A—
-
------ f %
ČímIo11
Xuioii :n£ :io
Oiiiiilut ! ve Hti%Mln l květnu lí10
Zprávy zohn nó
('KÍIIV
'A Prahy sc oznamuje že juk
nuli1 bude moci Kůžemi lilažknvii
jiřina z českých "Kiamskýeli
dvojčat" které sc narodil před
několika týdny ?yin U zase cesto
vali Iiiimi se sestry dávat opět
po Hiť- ukazovat l)čcko ni' vez
me ovšem h sebou neboť lniilť za
jisté zdrojem nových příjmů Na
1 $4 1 k n t hnut nik ty jft dost z re
lé iri'py otce (litťtc dělá iiu-
kladimu r klamu hlavně ovšem
jiruit i '"ilnii-tviiu iniin K Míli m-ii
suci se také vyfiisil h ntázkou
kdy oženil s dívkou jež prý
lícili samostatnou Ijclii li Miad
ilviijii"'iii 1 1-in ii se liliily obé
sestry a chtěl si je vzit obě
muž va! jejich otce nepřipustil
Ten !atin" nechtěl žádného zetě
pfotoe ii' Hltl Zdálo bý t i Zbvteč-
li vin dělit se s někým cizím o tuč
ný zisk z ukazováni dcer Však
když to nešlo jinak hylo tisnese
nu aby sestry samy se rozhodly
pro nápadníka Růžena si' zdála
býti pro m ho více zaujata a pro
to připadl jí ač druhá sestra t -ké
prohlašovala že nemůže milo
vuti jiného Tak mohou k vůli
tomu vzniknout hádky a ježto se
R úženími muži zdá že ni vzal obe
sestry tedy lze očekávali kompli
kac To však tile náhledu impre
sariů učiní srostlá dvojčata jesté
zajímavějšími a penízi' se pohr
nou ještě víei než dříve
V úterý dn l'J diihria o " ho
dině odpoledni a v sobotu o 11
hodině dopolední vznesl ne inže
nýr Kašpar na vojenském cviči
šti pardubickém na acroplauu
svého vynálezu 20 až 25 metru do
výše a uletěl 2 kilometry bezvad
ně ve vzduchu Oznainujcmi! ten
to potěšitelný fakt širší veřejno
sti ježto oHvědčilo se tu první le
tadlo prvního českého vynálezce
v království f eském plnou měrou
V Pardubicích jsou nyní dve lé
tadU: Jedno létndlo vlastní kon
strukce inženýru Kašpara druhé
originál lílériotovy soustavy
Druhý stroj inženýru Kašpara
jenž při prvním pokusu Ke poško
dil se opravuje Tři velkém zaj
mu sportovního obeeeiist vit pnr
diibického o tyto pokusy nepoehy
liujenu Že 1'ardubice blldoil 1
království českém prvním mě
stem v němž konat i w budou
vzlety létadlein českého vyná
leZII
l!e dšlých zpráv bylo na dru
hý milion t 'střední Matice skol
ské do 12 dubnu sebráno celkem
"is'11'1 korun a 2 lutléiú
rillsti a vídeňští Néllici v po
sleilni době takřka iitnyi házejí X
"mmuiilio rohoíčeni" ťokoliv
Mlfiikne se iiíi české straiié or
(fáiiy fulneckých štváčů mm'iihu i
hne I prohlašovali zd provokaci zi
nrittiií německé národnosti tt m
Hito o hií néiiitHl Tik bylo
tfttiiti kil inéstká rmU praiská
)dl lirtiiťf lii () ll pl l%t f á
t i tti -tu k b 'ifd vydávány
bjl h t V českém tt f HI imWi' itl
n nikoliv s)i v jrt kil iié
li' ít tuk ct t-lil i l) ll
j i n ptíU' h iiw'stl(4 řfl
IlifÁ p(ÍVU ítškllll plipmciH
iiab 1 Z'j i4 bjř l
t'ťiti -Uďř Mm !' Irfii
fu-Mi -t #4ilivik v l'o iw jví
So"" i- r-lii uiiiii
Z -jl-M v r?4' m- " lti j-M
i' !( íski a ! t b t
líi i4 ilrii pí lom
dí l ti-' M' : s---ft
K í JS' ki k4i4 IC1
i- w-4l t-k -ť M ♦
tift fi -i 1 1 ftt ' ' ' l i% ! ď -'
tť KmI Mmi I lií liKil
Ml U tl-J- - iÍ tfi
I 4 t ii"-!i'-'4 I rí-íl
(lA i "'i V ! ':' 'I - í
% ii - 1 'ttil j -f la # i 4t#t
Hru i 1 -14 4 'fl ťt hl'il
t-
i t v !
f Jiiáíji ťVS"l li!ětk
pollZe ZU plcbejskou vetřelkyiií—
Tento konflikt vedl při nedávné
slavnosti spouštěni bitevní lodi
"Mikuláš Zrinský" na vodu ku
skandálnímu výstupu Tři slav
nosti setkali se následník třtinu
a jeho choť vévodkyné Žofie z
Ilohciihcrlui s císařovou nejmlad
ší ileerou areívév odkyní Marií
Vab-rií Obé dámy na sebe z po
čátku ani nepohlédly ale po spu
štění lodi dostaly ne do si be l'o
prudké hádce zdvihly na sebe slil
iiečniky a byly by se servaly
luh by jich manželé nebyli tomu
zabránili 1'alo jim to však do
►li pláce aby rozvaděné ženy od
sebe odtrhli Véodkyiié z II"
heiibcika se nyní po nějakmi do
bu u dvora neukáže inot že -í
a
sař jest velice rozhněván Praví
i i
se ze liotlllUUie cenili Kolem Ve-
ta
'e smyslu unšeiií křesťan
sko sociálního občanského klubu
jen kont roluji' vanou většinu
hlasu v městské radě hvl ve
lnech piávé minulých prvý ná
městik purkmistrův dr Neuma
yer zvolen ya purkmistra města
Vídně jako nástupce zesnulého
dra Lucifera Nový purkmistr jest
však považován jen za prozatímní
ho držitele úřadu toho na místě
dra Wciskirchnera nynějšího mi
nistra obchodu jejž Ijiicjcr sám
ve svém iolitíekéin testamentu U-
stanovil svým náítu)eein Teprve
na velkv nátlak se strany vůdců
své strany a když byl í sám ná
sledník trůnu arcikníže František
Ferdinand použil svého vlivu dal
si WViskirchner příměti k tomu
aby dal určité ujištění že později
přijme úřad purkmistrovský
Wciskirchtierovo zdráhání učinilo
na veškeré obyvatelstvo Vídně vel
mi špatný dojem Proslýchalo se
že Weiskin hnerova ctižádost tou
ží mnohem výše že stát i se chce
ministerským předsedou aby se
později stal (íiivernérem Laciider
banky kteréžto místo přináší ne
obvcejně tučné příjmy — Dr
Neimaycr narodil se r 1HH V ro
ce ls!i" zvolen byl do městské ra
dy roku Isflli stal se druhým ná
městkeiii purkmistrovým n roku
l!lii" prvním náméstkeui
Panská sněmovnu říšské rady
přijala vládní půjčkou předlohu
která jak bylo již sděleno byla
vi lkou většinou v poslanecké sně
movně říšské rady přijata poně
vadž Němci a jinými odpůrci Slo
vanu hlasovali také bratéikové
Poláci Dalo se ovšem oéekávati
že předloha v poslanecké snčmov
ně přijatá bude také panskou sně
n ovin ii Proto nepřekvapuje to
to úplné vítězství Němců polá
pomohli irtzit i Slovanskou Jed
notu která kladla si jisté požadav
ky nežli uvolí k povolení výpůjčky
j_'íkihhi korun dokud ji iu bti
dou učiněny jisté ústupky Patrné
tito 1-niti'rkové t PoUka nevědí
ž potáži iiiiit iiitatidi li Jšlovntiů
jnfi ji IMUill sebe 'ru t o kti re
se V předlo!' jclllá bude pollsto
tm krvti v vloh % I í l H m
im ki i Itosiiy it lli ri cířivinv
II iMfd Htrnut tvůrce !n Iry a
Statuno' ib'Vlt Vídni tilliáttí
( '! ll p fetvrý p t jrmým
lrolm M-#Hi 'ii 11 i e jiné
Iiti llfd t it Uif'ld bo "
í 'i - tablo! st ťk nld tf
-tM &Í4-1tlt Í 4n-l ?ÍM4! JPflWH
'tlttKiOMl d4 ííl ji-šk
s #t t ) rfMM h sib k!
tjř i iíji 'i- ti tj'l :FiI n t i p
♦ i dr i l ti-?
Jíl niť ji 4 }' iiiUí'-í lp-
í "i í -l í f io K lík
fř (Ftllvt !'f !mvi Vítek !
! íif(i (Mi pittvl4-l-- v 4 ? -
tl tf ' 'í'Í- ! ) 4%
JíV ' i V ' i ti- l-IIMl"Uf
I- M S 4 H i"-$ l -fcÍA V t - M !
íln AHH V pj -'
ti ru' is
P-m-mM t tt itM felUlti l
V ♦ h-ti M m t- í
jii pt- rf ťt IM
j-4t My M j- i
( i i f Í4 ! ' a
tlflit f) t H rt'4lFil bit ti
proto hledal spásu v nedalekém
iiiláei patřícím jeho příteli lua
htčla vžit palác útokem ale byla
zapuzena Hrabě Apponyi byl zra
něn dosti bolestně ale zranění je-
IO nejsou nebezpečná
lak se z Vidné oznamuje xáha-
la kdo vlastně byl příčinou hro
miidnébo otravováni povýšených
ojeiiských ihistojiiiků v rakouské
armádě byla konečné rozřešenu
idyž nadp iničík Adolť lloťrieh-
er eŽ bvl zatčen dne 27 listo-
'adi: přilial se ' rozesílal dů
tojníkum Jiciniálnílio štábu pi-
lulkv obsahu ii'í cvatikali Pilul
ky tv bvl v doprovázen v dopisem
němž se udávalo Že jsou dobr -
ii ku povzbuzeni při ll-li "4 u-
nave iii epraeio ani atil litiiiau
Maib r '''dc!l i deseti ilůstojníků
kteří pilulky doslali jednu požil a
následkem toho zemřel takřka o
nažité llofrichtcrovi! manželka
jest v poilczn iu ze in Ii na tomto
otravováni podílu ii nalézá se nyní
ve vyšetřování I loťriebter chtěl
iýti povýšen a domníval se že k
tomu spíše dojde když zprovodi
se světa lidi s( (jící v hodnosti
před ním
FUANCIK
Rooseveltova návštěva během
kteréž dostalo se mu všeho co Pa-
íž pro svoje hosty má byla skon
čelirt 2H dubna když Roosevelt
loprovázeii pan! Roosvvcltovou
jeho dcerou slečnou Ktheloil li sy
nem Kcrmitciii odebrali se na ná-
Iraží Rooseveltově rodině dosta
lo w na nádraží srdečného rozlou-
ní
Američan který byl policií zji
štěn jako Kuifeii TouvvelU z Chi
caiřa zastřelil se ve vlaku poblíže
obce liolirv le ReillC !)ět Ulil od
Paříže Asi KMctv muž tento pro
dléval asi měsíe v Paříži a bydlil
v jistém hotelu na Moiitmartre
Db- sdělení policie utkal se muž
ten ve vlaku V hádce se ženou kte
rá ho stále provázela V zavaza-
llech sebevraha bylo nalezeno
lllll iho penl Veliké ceny
líKMilK
Roosi-vclt s rodinou přijel do
ltlllsselll dne '_'S dulilll V poledne
Hvl uvítán úředně i lidem Ame
rický vyslanec Chas Pat'"' ISrynii
jej představil starostovi města Ma-
xov i a pobočníku krále Albertu
baronu ! Moomvi S králem se
si tkal brzy potom v Salle les Fé-
es na výstavě kde mluvil Král
provázen pouze jedním poboční
k io vstoupil postrannímu dveřmi
a Riosevella srdečně pozdravil
Představování nebylo třeba ježto
král jako belgický korunní pinie
senáutil se s Rooseveltem za svého
obytll Ve Spoj Státech Pak Ve
šli obu do síně kd" bvli uvítáni já
soleni shriiiiážléiiýi b Předsedu
výstav níbo výboru WliU t předšla
vil Roosevelta píitoiinvio jako
j dlli Jsího lllMeriťkébo lbctl
tl1 Roosevelt puk liduvd al
ti Hltit O obéifOsk S t pV MiliO"ei b
priéiiiiž luopoiiiio I M hváliti pii
!! lei kfle S t o pk pl d l
í Oi I imJ trii Ii v ítáť n'lc I o
keim Tam bvta o!-t bfttii
i piUiilj- I dvítHit -ot ii
IN 'jihbl étit V ' liš' ej
ptti tle i I - i - btív i'llili
li! ti t-liHtsí bIV l íbil) Ji t
Í4 ! tub- '! vp(d4b pr-4
j!rít pud5} i- i- ! i
ls--( ! (fa:U)si let k t-ii ''
!( U4 i"''' l
ttlVí (J1'itl'4 jik- ' j -1
lt t 't#" fn '' %s t '
!!- ){- i li v í-' '
-i i jt n ftRjVft t l'f 4i ? t-:
)-(( fr a wtKi v tak é-!'
-t tM MÍ it t ' í- ' i 4 ?!
tf tVát f -t V# íífc }-' V 4
I- i m # ti řen m
JS-gí-j')! 'f í-k f ! ! bt-
Si j i M t ! Si 4 =-ti In- 'm t -
:f i( r trt 4 jí Vitt ' i- '- i
! 'ii !--# -i tS"'
í i 4 t-t ! f a -' l ' ("
jsj ! t-(-i i I i
:-t- st -!( é pt'j i'4v
t- i f M tu í i ♦ ' j
1 -! - -ť " l't
t-d ( iiM fitf ♦ ♦ -l li-"'--'
vvjtMit 'i''f f # W
Zprávy amoriekó
Guvernér ititu New Yorku členem
upolkového vrchního Boudu
President Taft obdržel od ku-
t k r ar II t
Vernera státu evv lorKii narns
H lliiííhesii dopis v němž mu týž
sděluj" že nabídnutý mu úřad pří
sedícího soudce spolkového vrchní
ho soiidu eo nástupce zemřelého
spolkového vrchního soudce líre
wera přijímá U pět minut po
zději byla zpráva o tomto jmeno
vání a jeho přijmutí zaslána se
nát i k p"t v rzeni
$100000 na Lincolnův pomník sc
pohřešuje
Koiiyrc bud' nejspíš' požádán
aby vyšel lil kam se p'nbb sebra
ných iHtMI Ulili přel VÍi e jak l'l I'
ni pomník Lincolnův kťrý však
nikdy postaven nebyl Kam s- pe
níc ty poděly je dnes hádankou
v 1 loeia-m kleik v oillioru
války jeden z při-pívať-lú nábo
dou našel stiirou stvrzinku na da
rovaný dollar a zahájil tom smě
ru hnutí aby kongres byl požádán
aby záležitost tu vyšetřil — My
šlénka ku postavení pomníku vzni
kla roku 1H7 kdy získán charter
pro Lincoln Monument Assoeiaei
Jak známo senátor Sbelby M Cul
Ion je jediným tlosml žijícím redi
telcii dotyčného podniku Poklad
níkem sebraných peněz 1 v I F
Spinner později spojkový poklad
ník Všecky skolektov llllé pellízi
měl on iioil svou ochranou Však
je-li Spinner mrtev nebo kde si
nyn! nachází a co se s penězi stalo
jsou záležitosti o nichž není nyní
ničeho známo
Presidentova cesta
President Taft vydal sc dne 2
dubna večer na druhou cestu jež
je vypočtenu na 2lwi mil Navští
ví llufťalo Cineiiinati Pittsburjr
a Si Louis všude bude řečnit
fteči jdio budou ovšem politického
rázu kromě v ('íneinnati kde hit
de přítomen odhaleni poprsí Th
odora Thomase V Pittsburští pro
min ví v Ainericiis klubu Při té
to příležitosti budí- řečnit také ta
jciiuiík zahraničního odboru Knox
Dm- 4 května bude mluvit na kou
vcii"i faiiuářů Tralfie klubu v St
Louis Mo Dva jiní členové kabi
Uctil budou také tento tvdell lulll
viti a síee ta jemník poklalniéníh
odboru McVcaiíh v New Yorku
konvenci amerických bankéřů
vrchní sjmlkový uávladní Wíeker
shiťu na LcIiÍk'Ii universitě v sobo
tu večer a lue 21 června přei
republikánským klubem okresu
ťook v ťhieaifu Tajemník Wil
soli bude řečnit s plcsiď litem na
konvenci farmářů v SI Ijmiís Dii
! kvétlllt súěiistllí se president v
New Yorkll "frtiru" Ve Jiřospécl
bl fei lvu a v lv"Ž večer bude tulit
vití v PttvMÍc N 1 Dne 12 kvťt
iii biib pi t!if ii spouštěni na v
do lti'Vlii bilé j'boid1 V bi b iu
v PiHoklvii Du 21 května bn
de ulovit k prolnbiéid nviil v
IÍn?ti' l ily kde zároveň sfrivi
In' kolik dni I 'nc I é řV 111 o ! t
til ij' ) i Mel V Adl II V
ti a i il ti i
!
Mo' p m b tom jfilsIttV I e l
' '
v ln i n d letu wiij-r-
'
Iiel ui N i Ii t
'i i ti ri
! ii In My v t!
'!
o j ditM v P I f í vi í vi ii d
L'-nf ť S ntiytMit -
► ll I jVIH4 4 '4i ť §- V
!-! p-í-i I I'!! -i) í
HI
v cil
Z OMAIIY
H i i l I 14 h í -I
- 4i
1
! í I í-'l 1
i t
j i li i
1 ! r -4 I t - o
1 1 J -f I k ul i
t-littS 4
I
►
- t (i
I i
' 1 '( '
I
v t -
V i --f'V I
í-ufc t lt-i '-
i %! 1 I :
I
řl--
í "♦
-r
jyli při sčítání opomenuti by se
ístkem nebo dopisem u něho ve
lastníin zájmu jiřihlásili 1'pozor-
iiénl to týká se každého jednotliv
e Na dopisy takové netřeba dá-
váti žádné poštovní známky a-
lete je v obálce (uzavřené) s po
známkou "Offieíal Husiness" pod
vše uvedenou adresou
— Lože Věrnost Západu č 474
' I' A připravuje na sobotu dne
s června t r veliký růžový ples
'bs lellto konali se bude v síni
llratři Divišů na jižní M ulici —
Veškeré spolkem tím doslld pofá
lané zábavy potkaly ve veřej
iiostj h opravdovým zájmem a po
névíidž návštěvy bvly veliké i se
zdarem Pořádající výbor který
sc podjal přípravných prací jíž ny
ní dollfá proto Že "' ' i Veřej-
in sl Věrnosti Západu prízeů svoji
osvědčí i tentokráte a v den
plesu jmenovanou síň naplní do
loslcdního místečka Začátek o H
lodinč Vstupné 2"'
- - Sbor zástupců fvsko-národ
ního hřbitova v OliUlZe Usnesl se v
posled své schůzi (lořádati na deu
zdobini hrobů obvyklou hřbitov-
ni slyvnost Tato měla se původně
konali dne května ale na žá
dost četných ve sboru tom zastou
pených siolků bude se slavnost ta
konat i o den dříve t j v neděli
dne 2! května odpoledne za spo-
luúČinkování NVOW a školních
dítek Při té příležitosti bude od-
lalen na hřbitově pomník bývalé
mu učiteli R Fibititffrovi llližši
prornin a všechny podrobnosti o-
rnámímc v čísle pristini
Omažští a south-oniažští ho
liči usnesli se na zvýšení poplat
ku za holení z 10c na lfie Psni-se-
ni to vešlo v platnost dne 1 květ
na Při stálém zdražování život
ních potřeb zase jedna potěšitel
ná zpráva
Smíš pév sbor "Lyra" pod
i r
nov vm svvm soormisirem p ni-
není Práchenským pilné připra
vuje se ku koncertu který společ
ně uspořádá s panem F Machem
známým omiížským rodákem ktt
rv v příštích dnech vrátí se
('ech kde studoval na hudební
konservatoři Zkoušky jsou nyní
velmi dobře navštěvovány a bylo
by si jen přáti aby ten krásný
zájem který nyni v naši "Lyře
o zpěv sc jeví byl trvalým Kou
čertem tím dostane se oinažskému
umění miloviiému obecenstvu po
žil ku velmi cenného neboť p Ma
cha předchází znamenitá povést
Isme přesvědčení že naše obecen
stvo na den kotnerlu se připrav!
a neopomene sc súčastiíiti prvního
koncertu p Machova po návratu z
fVell Koncert konali se bude
v nedělí dne ó či r v na t r
- V neděli odtoIediUJ sešlo se V
domě váženého krajana a osadní
ka Zdejšího p J"S fi Orti i č
I již :i id v hké množství je
ho píátil aby v kruhu svém po
době dlouhých 11 t"ků Uvítali
bratra jmeiiov him ho ana lana
lota kťrý iniuio hhIiiiI pljl do
Miiiby ve ělvrti k viér jrtko vy
bmdý llálOflMk spoj Sltttů V
I ! iii pmuho to-t Hiil Rid st
4 li kvip lni J tc liáv !ěvoi sViill
jíjiK lat kt i i-ii bral til Jk" 1
t -i L
isvrftil utřVel li A hrnilelioVt
i i '
o- I t 1 V I - I ll!-l blbl Ifll
i o I- t v p-ah I tb
i Mlti tr u irbO (! O va
! ii
- iíi bil k it iho bo a ibk o
- "!ti'' Jitt tl vviiií
i -otiik N m '
' ' 1 "l"
' l'f'-f j -v Z-bf
í'í-'-'-l ! !f it ~ et ) Í-H-
( h v 4í ii li) ! :: i--iii
í
i s
4 h l v- Js -
H i i -4
'♦- ' y : kr4H " "MJ Vnik V T#ř It flk r
fc nlf i — í l ! t
"
V ty
s
-l i p r
I '
:i ( -'- - V f "I f !
1
i r
"1
t I- -I
ta 4 ! i' ř j
Mt-Mt ] l ť
f 1 1 '?} ?V i' :-
l t-4 nik ttt pí
♦! -lá tíbiiš-
' I i ti-'í-1 i ť -
i
i!
horná kuchařka ií Ortová zdr
Želi se všichni 11101(110110 noci
Večer pustili se všichni — mladí i
staří — do tance takže nouze o zá
ba vil ani v tomto směru nebyla 7
Účastníků uvádíme pokud ovšem
jménu jsme si zapamatovali násle
ilujíel: 1 Orla s paní A Krají
čku s paní A Stejskala paní
A Satoria s paní (' Zežulákii h
paní ti Šafránka s paní pí Kra
jíčkovoii panímámu pí Satrapo
vou ř" slečnou dcerou a sviieiu
p 1 Růžičku s paní Ad Zezulá
ka -I Krajíčku sl F Dvořáko
vo! Antonína Rychlého a p
Fra tit iš a Scbroiié Nad neočeká
vaným návratem lana Orla my
siimi projevujeme radost ncjvét
ší a ďoifámc že jemu samotnému
bude se y OniaZe po eeloll dobil
pobytu jeho Inezi Iiálni líbili
— Pii houráni staré Kennard
budovy na ló a Dode ul došlo v
neděli ráno k politování hodné ne
hodě Strop třetího patra sřítil se
na druhou podlahu a zasypal čty
ry dělníky Ryli to Steve Zeik ze
South Omahv William Mclntirc
A D Mri k a Mike ll-lfard Prv
ní dva byli dopravení do nemoc
nice sv dosefa kdežto druzí byli
odkázáni ua léčení domácí Pora
nění všech jsou sicp vážná alft ni
kulík osudná
— V neděli od[iolediie lučin po
licie zdejší pilno na několika stra
nách Ryla volána na několik míst
kde se udály menší neb větší vý
tržnosti 7 t (Vlilo k nejvřtší do
šlo na US a Davcnport ul kde se
zle poprali brutří lluiíhcsové Po
licejní automobil dojel na místo
právě ve chvíli kdy Nick Hughes
přemohl ve rvačce svého bratra
Josefa tohoto potom přivázal na
zadní části dvora ke stromu Milný
mi provazy a chystal s jej botlati
nožem Oba ihned byli zatčeni a
dopraveni na stanici kde byla
proti nim vznesená žaloba pro ne
pořádné chování a rvačku
— Parostroj nákladního vlaku
o osmí vozech s pískem srazil se v
neděli k večeru s parostiojein pře
stinovacíni k němuž připjato bylo
několik prázdných kar na Ifi a
Spratiuc ul Oba pal ost roje byly
značné poškozeny a několik kar
bylo rozbito Topičům nestalo se
nic Za tím však výhybkář Willi
am Stewart jenž se dostal mezi
káry byl povážlivé poraněn
i j
KU VŠEM ČESKÝM SPOLKŮM
V OMAZE A SO OMAZE
říížcpsanl Vás tímto uctivé žá
dají byste na základé spolkového
usneseni ve Své řádné schůzi po
véřili své delegáty účastenstvím
na velké poradní schůzi všech če
ských spolků z Omany a So Oma
hy která se bude konatl v ÚTE
RÝ DNE 31 KVĚTNA VEČER
V 8ÍNI BRATŘÍ DIVIŠŮ (Metz
ova sin na jiíni 13 ulici) Ve
schůzi bude jednána o pořádání
veliké národní slavnoiti celé i
ské veřejnosti zdejší VE PRO
SPĚCH DRUHÉHO MILUONU
KORUN ÚSTŘEDNÍ MATICI
8K0IJKE V CECHÁCH MA H
t ) bytí lUvnoa důitojná i chct
nu ii by 4 vytéiřk byl iluiný Je
iu'4it vtth ffikyvh spolků zdej
m h a south omahkyta tiíhvé
ttUnWM i liítuuít Doufsjbf pro
# (j0 ft8j ijwthrfnt KhŮIf
fprlni tytttU povéřm své lá
: ttupťf dťiiBjeme Vr přlnt
„tuUvuttly v ti(t# sm#ii4-
VU Ktvh 0 II H#fnn
Kik A J IIixaiA Dr r J
ltf Dr r A I4Uia f i
' Kutik J t rVlítt V iii
!lrtti„ 0 íbrit II Vttf4 V
fc
V Oui dftd I kvl 1Í1)
li 1 1 V ttk íl ti"ř o
t !♦ t-n Ivíi'ff4 1
i 4( i - It { tť-t ln'f-'t
l P l t t fciVt-k
V lf '' I ilílHl 'i
4 '
t -
v
t
I
v
i
' - ' ' ' "